OCR Interpretation


Minnesota stats tidning. [volume] (St. Paul, Minn. ;) 1895-1939, March 25, 1896, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045299/1896-03-25/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

I N N E S O A S A S
Pastor L. Gullaader kallades till
Shevenne, Leeds och Carrington,
North Dakota.
1 kyrkqn kl. 12 m. Uvarje tlsdaffsqväll li&l
les bänesammankorast kl. 8. Un?rdoms"öiN:
er.lng-en sarnajautrad|iii- kl. Bhvarjeonsclusra
uva
Mt.
(]väll. Gudstjorfsl k!. 8 hvarje torsdags^ I
"11. L. A. JöttlfSTON, pastor bostad: 441
Ida street,
f. m. och V& e. ra.
O N S A E N E N 2 5 A S 1 8 9 0
Fleischer's Worsted Works, Philadelphia.
Cor. 7th och Rosabel sts.
29 cents.
25 cents.
85 cents.
15 cents.
Imp. Anjovis, pr lb
IO cents.
23 cents.
35 cents.
2 gallon pail Sirup för
45 cents.
15 lb pail Jelly för
40 cents.
15 cents.
JOHN A. BLOM,
Cor. 7th & Rosabel sts..
ST. PAUL, MINN.
blita Henry Clay ci^airer »2.50.
Total Contingent AssetB,
In force January 1, .........1
Written during the year,.
Claims unpaid January 1,
Claims incurred during 1898,
SWEDISH BOOK CO.,
80 Derborn St.,
CHICAGO.
Income during 1895 in Minn.
Membership fees........ $ 1,499.0®
Annual dues, 2,888.39
Assessments, 28,092,01
Alla odlade i MINNESOTA.
THE JEWELL fvERY CO.,
Principal Office Oalesburg, Illinois. S. P. A. LINDAHL, President. NELS NKLSOJT,
Secretary. Incorporated September 12th 1883. Commenced Business October
26th 1883. Attorney for service oC Process in Minnesota,
Net Assets, Deceinber 81. previous year, s.
V 5 t: iff?
Income During 1895.
Membership fees, ,•
Assessments— Mortuary, $147,736.88, Expense, $15,197.22, Advanced
Medical examiner's fees,
interest,
Received from all other sources
Th« Dr. J. H. MeLcan AUdicine Co., St. Louis, Mo.
Total Income,
Disbursements During 1895,
Losses and claims paid,
Returned to rejected applicants
Commissions to agents,
Salaries of managers and agents,
Salaries of officers, $3,150, Other compensation of officers, $432.55,
Salaries of office employes,
Medical examiner's fees,
Rent,.$318, Taxes, $5.S6, Advertising and Printing $1,910.91
All other items,...
Total Disbursements,
Invested, Assets.
Stocks and bonds owned, cost value,
Agent's ledger balances,
Cash in office,
Cash in bank on emergency or reserve fund accounts,
Other deposits in bank,
Total,
Deduct depreciation,
Total, Less Depreciation,
Son-Invested Assets.
Liabilities.
Losses adjusted, due and unpaid,
Salaries, rents and office expenses,
Advance assessments, I
Total Actual Liabilities,
Balance, Net Assets,
Contingent Assets.
Contingent Liabilities.
Total Contingent Liabilities
Totat Business of 1895.
9,621
995
$12,070,000.CO
1,036,000,00
Total, 10,616 13,706,000.00 2,212 V. ,8 .00
Ceased during 1895, 436 551,500.90 500.09
In Force December 81, .10,180 13,154,600.00 2,053 V14,000.00
Total, 10tf 158,300.00 18 15,000.00
Claims paid during 1895,
Policies terminated by death,
Policies terminated by lapse.
Total Income, 382,479.40
DEPARTMENT OF INSURANCE.
fBrtjäpa» rid Tars«rtiklar. IS81RANCK WHOLESALE JETTELKT CO., 854)7 Washlertcm St,, OUItACO.
ST. PAUL.
162,925.87
1,500.00
2,400.00
644.33
$125,948.48
14.00
5,821.00
1,230.00
3,582. 35
4,627.05
1,509.00
1,829.27
a578.89
$147,130.24
$ 87,833.75
1,881.45
610.80
4,527.64
11,912.70
$106,147,34
5,323.75
$100,823,59
$ #70.51
1,438.44
642.88
$ ,2„651.87
$ 98,271.72
$ 27,200.00
TOTAL BUSINESS. BUSINESS I N MINN.
Number. Amount. Number. Amount.
1,981
281
$ 2,460,000.00
23" *00 00
28,500.00
125.000.00 18 15.000.0»
125,943.48
.125,000.00
426,500.00
13,200.00
15,000.00
173,500,0ft
Disbursements during 95 in Minn
Claims paid, ^13,200.00
Commissions and feeB to agents, 1,462.00
Salarie» and traveling expeuscs, 620.00
St. Paul, March 13th 1896.
I, the nudersigued Insurance Commissioner of the State of Minnesota, do hereby
certify that the Scandinavian Mutual Aid Association, above named, has complied
With the laws of this State relating to insurance, ami is now fully empowered, through
its authorized agents, to transact il« appropriate business of Life Insurance in this
State for the year ending January 31st 1897.
C. II. SMITH, Insurance Commissioner.

2
Jfgrkan oefi Ismmst
J3önesuck på sabbatsdagen,
V 'OJTcÄro Gufl!
Lät-dina bud
"c Blitt arm ft hjorta 1 if val
Lät vid din barra
i stridens larm
tnig styrkt och tröstad blifva!
Ditt dyra ord,
det ljufva bord,
der dryok och mat du gifver,
mig skänka tröst.
Mitt tomma bröst
der stilladt, mättad blifvor.
Min E'ader kär!
Mig höra lär
din röst som vänligt ljuder
till dem du har
i ditt förvar,
till dem hon sällhet bjuderi
Ditt svaga barn
i vevidens garn,
det är så lätt att filnga.
Gif då, o Gud,
i ett räddningsbud
i mot frestelser sä många!
Barmhertig vari
O, kom mad svar!
Min ande stilla beder.
Han beder dig,
att du ock mig
till lugn och stillhet leder.
O, Jesu god
låt kraft och mod
ditt ord till lijertat bära!
Gif märg och must
och villig lust
att gladt dig alltid &ra!
E. L-å.
£en bundne frälsaren.
Job. 18: 12.
Herren Jesus hade genom makten
kf sitt ord: "Det är jag" låtit
$ina fiender förstå, att de aldrig
förmått komma sina händer vid Ho
jöom, derest han icke frivilligt lem
iiat sig i deras våld. När han der
förc på nytt går dem till mötes och
erbjuder sig åt dem utan att bruka
en skymt af den makt Han ögon
blicket förut visat sig ega, hade de
bort förstå att alla tvångsåtgärder
här voro öfverflödiga men de äro
Blagna med blindhet och bete sig
derföre på det mest dåraktiga sätt,
i det de skynda att lägga hand på
Honom och gripa Honom. Icke säl
la» låter en vanlig missdådare, som
a£Vivttvisans tjénara ertappas, utan
nfbtständ Tåta föra sTgj till ransak
m«gs» eller s. k.: polisdomstolen ge
nom en enkel och bestämd tillsägel
se att föija. Han får gå lös och ledig
vid sidan af en rättstjenare eller
midt emellan två sådatxai "Af allt
Bom dé utskickade nu hört och sett
borde de hafva förstått att denne
Jesus afNazaret, vilken de hade upp
drag att gripa, utan motstånd lydt
en gifven tillsägelse att följa dem åt
till öfverste presten men också att,
om Han velat göra motstånd, allt
tvång här vore fåfängt.
Yid sådan klok och mensklig be
handling får det likväl icke stanua,
när det mot Herren Jesus fientliga
krafterna sättas rörelse. Under
andra förhållanden 'yrkas i verlden
eftertryckligt på förnuft och meask
lighet, men i fråga öm Jesus tager
man förnuftet till fånga under det
köttsliga nitets och det gudlösa ha
tets lydnad samt lägger band på
hvarje mensklig känsla af hänsyn
och medlidande. Man ömmar med
rätta för de osjäliga djuren och väd
jar i fråga em deras behandling till
alla ädla känslor, som man kan tän
ka sig finnas i ett menniskobröst,
ja, till Guds faderliga omvårdnad
om det minsta kräk som krälar i
i stoftet men för Guds Lam, "det
milda, oskyldiga och resa", har man
ingen känsla af barmhertighet. Haa
gripes med våldsam hand, bindes
och ledes bort, såsom vore han en
missgerningsm^n af första ordnin
geu, eller ett rasande vilddjur och
det ändock Han intet ondt gjort ha
de, och intet bedrägeri vardt funnei
i hans mun.
Så länge Herren Jesus ännu var
fri d. v. s. innan Han vardt bunden,
hade Han, såsom för ögonon var,
brukat sin frihet till att hjelpa och
göra väl. När alltså Petrus huggit
örat af öfversteprestens dräng,
räck
te Jesus ut sin hand och tog på
drängens öra och helade honom.
Hvad hade varit naturligare än att
man efter detta märkliga bevis på
kärlek och mildhet gifvit Honom
helt och hållet lös. En man, som
på sutt Jesus här gör, hämnas på
eina fiender, han kan omöjligen vara
vådlig för den allmänna säkerheten.
Upproriska planar äro för Honom
lika främmande som andra gudlösa
stämpliugar det är tydligt deraf
att Hm på det allvarligaste be
straffar den lärjunge som för hans
skull griper till svärd, sligande till
Petrus: "Stick ditt svärd i skidan,
ty alla de som taga till svärd de sko
la-förgås med svärd."
Men i stället för att på grund af
dessa uppenbara bevis på Jesu frid
samma tänkesätt och oskuld genast
släppa den saktmodige Herren och
låta Honom fortsätta sin rälsignel
sebringande verksamhet till meuni
skors bästa, slår man ett tåg om
hans lif och binder hans händer med
fjettrar. Aldrig i tiden har verlds
lig öfverhet, hviiken Gud gifvit
avftrdet i handen för att stnsfla miss
dådare, på ett skönd!igarcsätt miss
brukat sin makt. Aldrig hafvaortl
aiiigens iigjKätUuiliare och iiut
t.'' i,*
sans tjenare svårare förgripit sig på
den personliga friheten och menm
skorätten, än när man i ordningens
och rättvisans namn lät häkta cch
binda Mennlskones Son.
Finnes då ingon gudomlig tftttvi
sa, som gör sig gällande i verlden,
eller om hon finnes, hvarföre tiger,
hon stilla och beter sig så som kom
mer det henne icke vid att oskulden
för ryck es, att sanning och rätt för
trampas? Det förunderligaste af
allt är, att Han som lider tiger stil
la dervid, alldeles såsom ett lam
som tiger stilla för sin klippare och
icke låter upp-ain mun till klagan,
när det föres till slagtbänken. Ja,
ännu märkligare: när andra gripa
in till hans försvar betackar Han
sig så'lan hjélp, tillrättavisar på det
eftertryckligaste den beställsamme
försvarar#, men talar icke «tt enda
hårdt eller förebrående ord till dem
som gripa och fängsla Houom. Huru
måste icke inför detta makalösa tå
lamod, inför lenna gränslösa under
givenhet, som af in^t knorr vet,
vår otålighet och vårt upproriska
sinne komma på skam." Gif akt på
den ''bundne .Frälsaren"* du som be
ständigt knorrar öfver tvång och
aldrig får frihet nog. Menar du, att
du skäligen vredgas, när man biu
der händerna på dia Frälsare, men
låter dina händer vara fria.
Anmärkningsvärdt år det sam
ipanhang, i hvilket berättelsen om
Jesu fängslande förekommer hos Jo
hannes. Enligt detta sammanhang
skyndade sig skaran, höfvitsmannen
och judarnes tjenare att gripa och
binda Jesus i samma stund som Je
sus tillrättavisat Petrus och helat
dén sårade di-ängen. Petrus, des*
ende af Jesu vänner som bär förgri
pit sig på sin nästa, hade väl för
tjent att fängslas och dömas met)
han går fri. Jesus deremot, den en
de i hela hopen, att icke säga i hela
verlden, som aldrig uträckt sin hand
tiil orättfärdighet eller för att tillfo
ga en menniska den minsta "skada,
men deremot otaliga gånger räckt
ut sin haud till att hjelpa ocb göra
väl, till tecken och under Jesus
varder gripen och bunden! Och Hau
fängslas i
samma
stund som Han
räckt ut sin hand till ett helbregda
görelsens under på en af sina fien^
der, i samma stund som Hau bety
gar sig es a makt att bedja sin Fa
der om tolf legioner änglar till sin
undsättning. Men hvarken under
eller änglai^bcjp&ji ur böd!ar
nes händer.»1 Hvad* »kola vi säga
härtill? Vjj^yara med sångaren:
"Af Herranom har det skett och är
ett undar för våra ögon." (Ps.
118: 23).
Gud har så velat och så beslutat.
Je'sus!är viss derom, och derför ah
vunder Han ingen makt och gar in
tet under för att komma lös från de
band, med hvilka mörkrets makt
fjettrat Hönom. Han vet sig vara
bunden för vår skull för att göra oss
lösa, slita våra syndaband men Han
vet också, att denna vår förlossning
skall kosta Honom icke blott friheten
utan lifvet,och Han är bered(f på allt,
beredd att offra sista droppan af sitt
heliga och dyra blod.Mför yår frihet.
Genom sin sfolHsomliga lydnad intill
döden,intill korsets död,har Han sli
tit våra syndaband, och genom sin
seger öfver döden, hvilkens starktf
hand brustit för hans rättfärdighet,
har Han gjort oss fria från träldo
men uader döden och helvetet. Kri
stus
är fri—vi
äro fria genom Ho
nom— men
Afgrundens och dödens
Nu
y
makt
är bunden:
Från den stunden
Allt är Sonen underlagdt.
Från verkställande komiteen.
På kallelse af konferensens ordfö
rande, dr. E.Norelius, sammanträdde
verkställande komitén i Redwing
Minn., den 12 mars för att behandla
petitioner om anslag, som konferen
sen öfverlemnade åt denna komité.
Efter en längre diskussion huru att
förstå konferensens beslut, huruvida
äfven konf-.s tjenstemäns löner sko
la ingå i de $8,000, som konf. beslöt
att komitén får förfoga öfver, ena
des man om att förstå konferensens
beslut så, att äfven dessa löner sko
la inräknas i denna summa och gjor
de derpå följande anslag:
1. Canada: Winnipeg,
$700
Rat
Portage, $500 Scandinavia (för en
studcraudes aflöning 4 månader)$60
Nya Stockholm, $200.
2. Norra Dakota: Bismarck och
Slaughter, $275 Sanborn m. fl. plat
ser, $150 Sheyenne, Leeds och Carr
ington, $100.
3. Södra Dakota: Till missions
superintendenten pastor H.P.Quists
lön (onfkring) $700.
4.
Minn, och Wis.: G. A. förs.,
St. Paul, $100 Emänuels och South
St. Paul, $175 Sions, Minneapolis,
$100 Ebenezer, Minneapolis, $100
White Bear Lake, $50 Miuneiska
ocli Millville, $50 (med vilkor att
predikanten får använda två måua
der pä missions fältet) Fergus Falls,
$100 W. Duluth, $150 13 Towns,
$200 till en studerandes aflöning un
der sommaren på missionsfältet om
kring Ashland,$50 Milaca och Bock,
$150 ordförandens lön $1,000 kassö
rens lön $200 sekreterarens lön $50
till synodens mission $1,055.
Af ofvanstående lista kunoa de
församlingar, som begärt under
stöd, se, att deras begärda anslag
blifvit betydligt nedsatta, stundom
u:cr än-hulflen,
men komitén har
ilcrLvU varit »ödd och tvungen,, på
det att icke arbetet skulle på något
fält behöfva helt nedläggas. På nå
gra ställen, trodde komitén, att för
samlingarne kunde reda sig, om in
tet anslag gjordes, hvarför deras
begäran icke beviljades. Dessa för
samlingar hafva allaredan blifvit
underrättade derom, och der så icke
ännu skett, kunna de derom vänta
underrättelse med allra första.
Med anledning af petitionen från
församl. i Herman beslutades, att
den rekommenderas att hänvända
sig till pastorn i Siloa för presterlig
betjening.
Med anledning af petitionen från
församl. i Two Harbors, Minn., be
slutades, att konferensen kan betala
den del af pastorslönen, som förs.
betalt, men om församlingen anser
sig kunna underhålla egen lärare,
och hon fiuner det nödvändigt för
sin framgång att utgöra eget pasto
rat, sanktioneras upplösningen af
pastoratet Two Harbors och Sou
dan.
Petitionerna från församlingarna
i Lake Unice, Minn. Lincoln,Minn.
Port Wing, Wis., att uuder året få
en kollekt hvardera i konferensens
alla församlingar till hjélp för sina'
kyrkobyggen, kunde icke beviljas.
Petitioner från församlingar om
att blifva befriade från 25 cts-af
giften eller att få skulder å densam
ma efterskänkta ansåg sig icke ko
mitén hafva rätt att bevilja, men
beslutade att öfverlemna dem till
finanskomitén. Denna komité tor
de icke heller vara berättigad att
bevilja dessa petitioner, åtminstone
ej den del som tillfaller Augustana
College, Rock Island, ILL, men
komitén får taga saken i öfvervä
au de.
Konferenskassörens borgen be
stämdes till $2,000.
Enligt begäran från församlingar
na i Bismarck och Siaughther, N.D.,
kallades pastor J. J. Frodeen till
dessa församlingar och missionsfäl
tet derömkring.
Pastor L. O. Lindh kallades till
Aitkins, Miun.
Församlingar, som insändt begä
ran om understöd och återfinnas i
ofvanstående lista, torde observera
huru stort anlag hvar och en blifvit
beviljad och ej vänta skriftlig un
derrättelse.
Welch, Minn., d. 13 Mars 1896.
J. E. L., sekr. i V. K.
P. S- Alla församlingskassörer
böra komma ihåg, att alla pennin
gar afsedda för skolor och mission
sändas till konferensens kassör G.
Bodin, 213 E. 7th st., St. Paul,
Minn.
TTLf
PILLS
Svär HyMvark
botas säkert medelst
dessa Piller.
De lindra äfveu Åkommor orsakade af
dyspepsl, dålig matsmältning och hastigt
intagen föda. Ett tillförlitligt medel mot
svindel, äckel, tröghet, dålig andedrägt,
clemmig tunga, huftvärk och OVSBKSAM
J,KFVEK. De reglera magen. Rent ve
getabiliska.
Små Filler. Liten dosis.
Lågt pris.
Ett fail som är värdt att
meddela.
West Hoboken, Neb. En tacksam mo
der sänder oss följande för oifentliggörel
«e.
Det bereder oss ett nöje att tillmö
tesgå
hennes önskan, alldcnstund vt fullt
instämma 1 allt, hon bar att
säga
angåen­
de denna sak.
"År 1894," skrlfver Mrs. Melchior,
"omkring en vecka före Jul blef jag hugli
gen förskräckt. Min lilla 12 års gamla
Hicka kom en dag hem fr&n skolan så
sjuk, att hon knappt var i stånd att gå
uppför trapporna. Jag lät henne gfc till
6ängs, gaf henne strax en dosis af Dr. Pe
ters KURIKO och gned henne öfver nac
ken och bröstet med OLE-OID. Dessa me
diciner har jag alltid på hand. Som symp
tomen voro mycket oroande, sände jag
samtidigt bud efter vår familjeläkare.
Han undersökte patienten omsorgsfullt
och sporde mig derefter: 'Hvad slags me
dicin har ni gifvit flickan?' Jag visade
honom b&da flaskorna. Han gillade hvad
jag hade gjort och sade: 'Det var bra ni
har gjort, lika så mycket som jag sjelf
kunnat göra. Ni har räddat ert barn från
ett angrepp af den värsta form af difteri'.
Mitt ftlskiingsmedel hade hejdat sjukdo
men.
"Det är mitt allvarliga råd till alla mö
drar, som hafva sina barns välfärd pä
hjertat, att hålla déssa värdefulla medi
ciner i hemmet för påkommande fall, enär
vi aldrig veta hur snart vi kunna behöfva
eu pålitlig familje-mcdlcin."
-Dr. Peters KUBIKO är 1 hög grad ett lä
kemedel för mödrar och barn. GenOm att
bruka den i tid sparar man sorg och ängs
lan, plågor och sjukdomar, och helsa och
lycka blifva resultatet.
Olik andra färdiggjorda mediciner, kan
deu icke erhållas på apoteken, utan en
dast direkt från fabrikanten eller genom
speciella lokal-agenter. Om det ej finnes
någon agent 1 eder närhet, så skrif till Dr.
Peter Fahrney, 112—114 So. Hoyne Ave.,
Chicago, 111.
I N I N
TIT
j,
(THE.OHIY&HIGHESTAWARHAf
TRA0TB
WASCHACHT.. Jr--—
r3 SM
UNUBERTSSFFLSCME QUAUTAT.
.M.-V
U S E N S E
(j&hi som icke' bär-detta märke-är icke äkta!
ST. PATTL.
I FURST
A Sv. Ev. LUTH. K YRAN, belägen
ft hörnet :if Woodworrl Ave. och John street,
firas å sön- och hfijftldsdaffar iiögrmessoguds
tjenst kl. 10: iM) f.
sm.
saait afionr.åtig' k i. 8
a.m. Hvarje sördafr hftlles söudatrsskolts
med svensk*ochen^relskabibellilasseii
upps
Den Sv. Ev. £/Utb. Gustaf Adolf församl.
häller gudstjenstli-v-arje söndag' kl. Hll f.ni."
och kl. 8e. in. SUrwing-sskola kl. 3 e. m. Pre
dikan hvarje tisdag kl. 8 e. m. och bönemö
te tlsdag kl. 8. iii. Kyrkan Hr bélSg-en ridf
hörnet af Sims St. och We I d}.
A ve. Ftirsam-
lingt'tis pastor är O/J. CAULSOH. Bostad
7TÖ felras St.
Emaaudls församllagen håller sradstjen-^
sler 1 sin nya kyrka, höruet af Mathilda!
ave. och Hatch* street, hvarje söndasf*kti
10:80 f. m. och 7:45 pÅ qvällen. samt hTarW
torsdags qväll kj.,
7 45 Söndagsskola hvarlfi
söndag etter gaaatjeiJ^teiiS »iul. ij. a.
U J-'
causou pastor. Bobjud: 100i Mathilda ave.
Sv. Luth. Församlingen 1 Merriam Park
håller sina K-udsljenster i Brainard Hall,
Prior ave. Söndagar: söndagsskola kl. 2:30
e. m. och ^'"laiyenst kl. 3:30e.
m.
MfN^EAPOLIS' f,
Den Sven?1va Ev^tf^flska IiutfterSka Ail
gustana församlingrn håller sina gudstjen
ster i kyrkan på 11th Avenue och 7:de gatan
söder, alla söndagar kl.
V»ll
Första söndagen i hvarj^e mänad nattvards
gång och intagning af nya medlemmar hvar
tredje månad. Söndagsskola kl. 3e. m. samt
Bvensk bibelklass. Hvarje torsdag predikan
kl. biiie. m. Dörrarne hållas stängaa under
predikan derföro är det nödvändigt att kom
ma 1 tid så att man kommer "n. Ungdoms
föreningen möter i kyrkans basement ons
dags uvall kl. '/i8 e. ni. Hvarje fredag sön
dagsskollilraremöte kl. VjS e. m. Gudstjenst
söndags och onsdags aftnar vid 2436—:25 Ave.
S. Församlingens pastor CARL J. PETRI.
träffas I sin bostad 1424—Oth Street S., vid
hörnetafl5th Ave.
ochö:de gatan, alla hvar
dagar emellan kl. 11 f. m. 2 e. m. och 5—7 e.
m. och i sakristian efter hvarje gudstjenst.
Dan Svenska Evangelisk-Lutherska Beth
lebemsförsamliDgen .1 Norra Minneapolis
håller sina gudsi jenster kyrkan vidjhörnst
af Lyndale och 14 ave. N. kl. 10:30 söndags f.
m. samt kl. 7:45 e. m. Söndagsskola med bi
belklass kl. 12—1:30. Nattvardsgång samt In
tagning af nya medlemmar törsta söndagen!
hvarje månad. Tisdagen möter ungdoma
föreningen i kyrkans kapellvåuing kl Se.ra.
Ons. bönemöte i hemmen kl. 7 4T e. m. Tors
dagar gudstjenst i kapell våningen kl. 7:4öe.
m. Gudstjenst I Camden Place kl. 3 söndags
e. m. Församl. pastor J. G. HULTKHANB.
Bostad: 1411 Dtipontavc. N.
Den Svenska Evangeliska Lutherska Erna
nuels församlingen 1 ö. Minneapolis häll«r
sina gudstjänster hvarje söndag kl. Hll f.
m. och e. m. Söndagsskola och bibelklass
omedelbart efter gudstjenstens slut. Predi
kan hvarje torsdag kl. e. m. Bönemöte
1 kyrkans undervåning hvarje tisdag kl. 8e.
m. II ngdomsfören Ingen sammanträder var
annan onsdag kl. 8 e. m. i kyrkans under
våning. Nattvardsgång och intagning af
nya medlemmar nvar sjette söndag. Kyr
kan är belägen vid hornet af Monroe str.
och 13 ave N. E. O. A. NELSON, pastor. Bo
stta: 740 Madison st. N, E.
Den sv. ev. luth. St Pauli församlingen
firar högmessogudstjenst hvarje söndags f.
m. kl. 10. Söndagsskolahålles från 11:30 f. m.
till 12:30 e. m. Gudstjenst hvarje torsdags
afton kl. 7:45. Nattvardsgång firas den 2:dre
söndagen hvarannan månad, då nya nied
lemmar intagas. Kyrkan är belägen å hör
net af 25:te gatan fc^Bloomington Ave. S.
Församlingens pastor: B. O. Stone. Bostad:
242 15th Ave. S.
Sf. Ev. Luth. Eberiezer församlingen 1
South Minneapolis firar högmessogudstlenst
hvarje söndag kl. 10:30 f. m. söndagsskola
med bibelklass kl. %3 e. m. aftonsång kl.
7:45 e. m. veckopredikan hvarje torsdags
afton klockan 7:4ö böoemöten hållas i huson
p& fredadscivällarne. Ungdoms för. möteri
skollokalen hvarannan tisdag kl. 7:45 ooh
sy före. möter dess emellan hvarannan tis
dag kl. 7:30®. m. Fruritim. före. möter tred
je torsdagen i månaden kl. 2 e. m. Andra
söndagen i hvarannan månad hålles natt
vardsgång, då äfven ny» medlemmar inta
gas 1 församlingen. Pastor:- A. Sundberg'.
Bostad: 2520 22nd st.,'S:
Den svenska Evangelisk-Lutherska Zi
onsförsamlingen hållér sina gudstjenster i
kyrkan på hörnet af Plllsbury ave. och 33:e
gatan hvarje söndag kl. 10.30 f. rn. och 8 e. m.
sarnt torsdagsaftuar, kl. 8. Söndagssko
la och bibelklass Icl.' 12—1:15. Nattvards
gång och intagning af nya medlemmar för
sta söndagen hvarannan månad. Ungdoms
föreningen håller sina möten 1 kyrkan
hvarie lördagsafton kl. 8, Syföreningen
samlas här och der i husen andra torsdagen
1 månaden kl. 2:30 e. m. Församl. pastor J.
O. Ca vallin bostad 3324 Plllsbury aye.
En heifamilj.
Fastor L. A. D«alap fråii Mount Ver
noa, Mo., säger: "Mina barn voro angrip
ne af en hosta urartande
sig
Fritt till
S. H.
från messlin-
geu, min hustru med en hosta som hin
drade henne frftn att sofva, mer eller min
dre. under fem år, och er "White Win»
of Tar Syrup" har botat dem alli.
DET BASTA I VERLDEN'.
Dr. J. W. Hamilton frftn Merridan,
Wis., säger: "Jag har s9.lt "Warner's
"White Wine of Tftr Syrup" m&nga ftr.
Det är den yppersta hostmedicin i verlden,
och har iugon like för asthma".
alla. Sänd genast efter
den nyaste kartan öfver vingårdslandet i
Fruithurst, upptagande namnen pä alla
vlngårdsegarne tier&fidea. Adressera J.
A. WESTKRI.USI»
åéJCo,,
Fruithurst, Ala.
Eckma.n,1 fvenslt advokat,
Palladlo Bld'g./Uui^lti, Mim.
610
I Éam som ej bär detta 1
i märke är icke äkta!
WWUD'S COUJKBMrJ
iJCNlTSFDRTHER,
FÄST CÖLÖRSK
RI
ORADE UNSURPASSED*.
BH«*»rcasK
iKRK&raHas ti
DE»
CCIUHÖUH
:R£!CMTWEnrm
Denna stämpel förekommer å båda sidorna på den ^3
biljett,som liuiies i livarje härfva af Fleischer's TyskaL
•E Yllegärn,
5^: Tillåten icke eder handlande att öfvertala eder att
5^: taga efterapade biljetter, som nu förekomma i handeln och
Sr hvilka..likna Fleischer's.
Tillåten icke eder handlande att påtruga eder ett garn
som icke innéhåller någon biljett påstående att den fallit af.
2^: Begäroch se till att ni erhåller Fleischer's biljet- rrS
te* och tag- dem med eder hem, hvilket skall förhindra, att de
JT blifva ntlemuade ånyo. Tre äkta biljetter jemte 7 cents (för
JT postporto} tillförsäkrar eder
4
J£z stickniogskonsten. ^5
"Bastå Java oöli Mocka kaffe, 31ttS'fölr
$1.00.
50c. Grönt Jap. Thé, pr. Ib.
-~*g
en fullständig handbok öfver ^3
SVENSKA
OCH KAIFMASDEL,
Pålitlig-aste specerifirma
i staden.
"Bloms Best" Patent-mjöl, pr. säck
$1.70.
Godt Mjöl, pr. säck
$1.60.
Bästa KÄgmjöl, pr. säok,
Vecko-
gndstjenst: kl. i.'ItO e. A. Sundberg, pa
stor. Boatad: 29$ st. Minneappilsi ..
$1.50.
Godt Java och Mocka kaffe, pr. Ib.
Extra godt Smör 5 ib för
Bästa Potatis pr bush.
Äkta K K K Fetsill, 14 lb för
$1.00.
Lysekil Anjovis, pr burk
Saltad Ål, pr lb.,
12é cents.
Svenska Lingon, pr gallon
Sar Kål pr gal.
Torr Jäst pr paket
4 cents.
Skorpor och Knäckebröd pr lb.
7 cents.
4 1b. Cal. Sviskon 25c
3 1b. Torkade Peaches.......25c
5 1b. Russin 25c
5 1b. Rlsgryu 35c
6 lb. Tapioca 35c
Apelsiner, pr duss .15c
Lemons, pr duss 15c
Bananer, pr duss ....15c
Lundins Enbärssirup, pr flaska 18c
Imp. Svensk Hallonsaft, pr flaska... .80c
Grössaker, frukt och färsk fisk til! dagens
lägsta priser.
beställningar från landsorten
etfnas bästa omsorg.
AGENTER ÖNSKAS
att sälja värt vackra, rikt utstyrda prakt
verk
FOSrERLÄNSKA MINNEN.
Ingen i detta land pä värt spr&k utgifven
bok har rönt en större popularitet än den
na. När man öppuar den, har man, så att
säga, hela den sköna norden framför sig.
örat smekes strax af de nordiska skalder
nas skönaste skapelser. I andra delen fö
ras vi
Genom Sveriges Bygder,
f|agsjukdomar, K
(Reumatism,
Vattensot,
gkrofter,
Njurlidanden
omtyckta sorter af
Wafeh
åns
r.lt
sUlja
m* fut-i iviaia I'esiAliniui v.irt $
winn -Ur, lör herrar eller damer
oss Assets,
var­
under maa 1 den mest Intressanta och lätt
fattliga stil, fär en
fullständig skil
dring
af Sveriges land och folk, dess ka­
raktär och historiska minnesmärken, dess
slott och byggnader. Boken prydes af
hundratals vackra illustrationer. Ett af
bokens mest fängslande drag äro helsides
porträtt af unga, sköna manliga och qvin*
liga gestalter bärande nationajkostymer i
naturliga färger. Dessutom fint gravera
de porträtt af alla svenska regenter fr&n
och med Gustaf Vasa, med mycket mera.
Alla, som få se boken, vilja hafva lienn»,
Hon ftr en verklig guldgrufva för agenter.
Skrif efter vilkor.
ocli åkommor af alla slag aflägsoas
genom den läkande kraften hos det
gamla välkända läkemedlet
Dr. Peters§:
0: REUMATISM
AHa frön äro pröfvade innan de afsändas.
Fullständigt lager af plantor o^h fröu. Förena eder med eilra grannar och tillsänd
oss förteckning på hvad som önskas, då ni erhåller speciella priser och
varorna fraktfrttt levererade,
LAKE CITY, NUKNE5CTA.
STOR VINST.
STEM
Ssaommiai Mn\ issooieiioi).
Assessments, $81.77,
.Bfiijos genom lokalagenter.
För närmare underrättelser skrif till
DR. PETER FAHRNEY,
Chicago, Hl.
är ofta förorsakad af en sjuklig lefver. Hurudan är er
lefver Äro edra njurar i godt skick Erhåller ni hvila
genom sömn? Har ni ryggvärk? Är ni svag ooli
mager? Ar ni matt och gallaktig? Forundränsvardt
resultat har åtföljt användandet af
Dr. H. A\cLe&i/s
Lefver- ocb qjurbalsanj.
Alla förbrukare säga, att det är "ett oöfverträffadt botemedel mot
lefver- njur- och urinblåssjukdomar, qvinnosjukdomar, reumatism samt
ägghvits-sjuka. Till salu öfverallt mot $1.00 flaskan.
tf
UTSÄDES-MAJS och SATT-POTATIS
Etablerad 11808.
Äldsta firma i sitt si
»g i Nordvestera
med ett kapital af $100,000.
•4-'
i artiklar.
%:i}a vi I
^0
riKi graverade,
"slem Hl i
't mod rent 14k. gnid på ut-och iiisidju O.

juvel^rydt nickcl verk hallan d» tiUförlit lijj tid garanterad för 10
Mer »2.00 1 gniätrasid» Java-diamnnt bröstknapp »2.00 1 akt» »jOskumspips
1
xontiöpiinna »1.2Ö 1 fia 3-l)ladig fickkniT 75c. 1 par guistrund? '"rhöngta
illt
e!L^att
ash'sllljmsamt
Hr.
1 um
matf rena o, obluadade
er
Eoiidt
nysilfver och ffirsedt
JOHN BODIN,
1$

86
86
350
STATE of Mitstiesota,
rapj ett
dia-diamant,riktigt
detta sändes C. Ö. 1. med rättighet till undersökning.' ÖiiTiu Kr béiateu, ^betUa'eTcnreS
eipresskostnaden och det Er edert. Kom med tns efter ett paket och besn a arbetet
fint
ättniug Rf silti ori.!ätoralo tyskjdar i nytt mön
1 Hk.
Bu dpl'jt"r.id
kudj.l o~h
medaljf.ni
»I.fjO
\ackra
1 ludd nf v«r»
Stors DäBBbuar
*.7Äf3å
5,850.0*
.... $173,326.20
$100,828.69
9 80,489,1$
11
18
146
Total Disbursements, r.$l57®9i.09

xml | txt