OCR Interpretation


Minnesota stats tidning. [volume] (St. Paul, Minn. ;) 1895-1939, June 24, 1896, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045299/1896-06-24/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

I N N E S O A S A S I N I N O N S A E N E N 2 4 U N I 1 8 9 0
GOING TO CALIFORNIA?
Then you are interested !n knowing—
1st What line will get you there seven
hours quicker than any other?
2d. What line operates Phillips Cele
brated Tourist Car Excursions?
8d. What line has been in the busi
ness longest and Is most popular?
4th. That all other Tourist Car lines
are imitators.
6th. What line offers you choice of
routes? Cars leaving ST. PAUL on
MONDAYS at 9:00 a. m,, via Kansas City
and Fort Worth, the favorite SOUTH
ERN ROUTE, with no snow, no high al
titudes. Cars leaving on THURSDAYS
at 7:00 p. m. via Omaha, Denver and Salt
Lake, the great Scenic Rout*.
6th. What line uses Pullman Tourist
Cars that are completely furnished with
carpets in the aisles, upholstered seats,
clean linen and blankets for berths, cook
ing ranges in separate compartment,
gentlemanly conductors and careful por
ters?
7th. What line accepts second class
tickets, and only charges $6.00 for double
berth clear through?
The agents of the MINNEAPOLIS & ST.
LOUIS RAILROAD CO. will cheerfully and
truthfully answer any of these questions,
or you can address
A. B. CUTTS,
Minneapolis, Minn.
General Land Agent,
291 Sibley St., St Paul, Minn.
(Midt emot Union Depot)
E. M. Lindholm
Krahmer Block Sibley Streets?
A. I*. ALNESS, President.
eller ingen betalning
Ingen operation, 1 ngen
tidspillan. Fri examine
ring.
The Blackburn Ti-uss Co
116-117 Ger mania Life Bid
St. Paul, Minn.
Southampton
Scandinavia!! lÉtl iii Association
i Galssburg, Illinois.
Look Box 354. DUMTTH. MIRN.''
Enoch Karlson, Lokal-agent.
1820 Crystal Lake Ave., Minneapolis Minn.
Wholesale Commission Merchants,
3rd Street, ST. PAUL, MINN.
231 £. 7th street, ST. PAUL.
329 E. 7th street,
856 Payne Avenue,
ST. PAUL, MINNESOTA.
Philadelphia
OCH
Liverpool
HVARJB
L$RDA6.
PETERSON
ILLINOIS
VIS ti
al Wtif* nu


K
SVERIGE.
Stockholm. Ifesöfe i Stockholm äm
nade hertigon och hertiginnan af Con
naught aflägga rid återresan till Eng
land från kröningen i Moskwa.
A Stockholms slolt påbörjades nyligen
yttre restaurering af vestra flygelbygg
naden.
Amerikanske kryssaren "Minneapolis"
väntades omkring den 10 dennes till
Stockholm från Petersburg, hvarest
den legat under kröningshögtidlighe
terna.
Studieresa. Fröken Hulda Lundin,
slöjdinBpektrisen vid Stockholms folk
skolor, har afrest till Tyskland för att
studera den nu pågående utställningen
i Berlin samt taga kännedom om den
qvinliga slöjdundervisningen i tyska
skolor.
Qata genom gammalt slott. Spräng
ningsarbeten ha påbörjats vid Linné
gatan midt för Svea gardes kasern för
framdragandet af Fredrikshofsgatan
genom Fredrikshofs område och ned
till Storgatan. Den nya gatan skär
Fredrikshofs vestra slotteflygel, som
derför kommer att rifvas.
Minnesvård å domprosten Sundelins
graf. Professorerna Carl Norrby och
J. A. Ekman samt kyrkovärdarne prof.
E. V. Nordling och handlanden L. G.
Ågren i Upeala hafva utfärdat ett upp
rop till sammanskott af medel för an
skaffande af minnesvård vid dompro
sten U. B. F. SundelinB graf.
Ett allmänt nordiskt sjöfartsmöte torde
komma att anordnas nästa sommar un
der utställningen i Stockholm. På det
nyligen i Köpenhamn hållna mötet af
delegerade för nordiska skeppsredare
föreningen beslöt man att arbeta derför
och åt kapten Wallenberg anförtro de
förberedande åtgärderna.
Sparbanken donerar. Stockholms
stads sparkank har donerat 50,000
kr. till välgörande ändamål i Stock
holm, deraf 20,000 kr. till arbetsstugor
för barn, 14,000 till skollofskolonier,
6,000 kr. till sjukvård i fattiga hem,
3,000 kr. till Kungeholms sjukrårdsför
ening, 4,000 kr. till Elsa Borgs barn
hem och 3,000 kr. till Malmqvistska
barnuppfostringsanstalten.
Operation med tillhjelp af Röntgen
strålar. Vid fotografiska föreningens
vårfest lemnade dr. Thor Stenbeck en
intressant redogörelse för en operation,
som han utfört å Serafimerlasarettet,
der han, med tillhjelp af Röntgenstrå
lar upptäckt en synål i fingret på en
flicka^ samt uttagit densamma. Han
visade såväl synålen Bom den tydliga
Böntgenfotogra'fien, å hvilken synålen
Byntes som en ljus strimma.
Nya" frimärkenGeneralpoststyrel
sen har gått 1 författning om tillver
kande af frimärken & 25 öre, afsedda
hufvudsakligen till frankering af post
anvisningar, lydande å högre belopp
än 25. kr. För postanvisningar under
25 kr. är afgiften 15 öre, ooh styrelsen
har hos K. M:t anhållit om bemyndi
gande Mtt låt» tillverk-a frimärken å
nämda valör. Det må s?föras, att he
la antalet inrikes postanvisningar un
der 1895 utgjorde 1,570,773 stycken, af
hvilka en väsentlig del utgjordes af
anvisningar å högst 25 kr.
Den svenska eldzlandsexpeditionen. Dr.
Ohlin, en af deltagarne i denna expe
dition,. ^plijnsie .hijLrom. dagen till Jön
köping för att under de närmaste da
garne vistats i sitt fädernehem å Vis
singsö. Den 20 sistlidne april lemna
de dr. Otffin buntas Arenas och begaf
sig Öfver England* tfill fäderneslandet.
Han har iörklärät,* att' expeditionen
har all anledning att vara belåten med
sin färd. Dot vetenskapliga utbytet
blef rikligt. Chilenska regeringen
hade visat expeditionen allt möjligt
tillmötesgående ooh på bästa sätt un
derlättat densamma. Enligt vad dr.
Ohlin antog, befinna sig docenten Nor
denskjöld och ingeniör Du.én för när
varande i Valparaiso. Den förstnäm
de är att hemförvänta i slutet af detta
år, den senare först några månader se
nare Expeditionens vedermödor hade
väl varit många, men också uppvägts
af visad vänlighet.
Svenska missionsförbundets verksam
het. Af den nu utkomna årsberättel
sen för det Waldenatrömska missions
förbundet inhemtas följande: Förbun
det har för den inre missionen och mis
sionen i Lappland under det gångna
året haft i sin tjenst 10 distriktsföre
dare, 9 resepredikanter och 2 lappmis
sion&rer. I London har en sjömans
missionär underhållits. I Ryssland
verka i olika delar 5 gifta svenska mis
sionärer och 1 ogift svensk qvinna
samt 5 infödde. I Kongo har förbun
det 7 gifta missionärer, af hvilka dock
en nu vistas i hemlandet, samt de&sut
om 7 qvinligå* och 8 manliga missions
arbetare och derjemte många infödde
evangelister och lärare. I Nordafrika
verkar d:r Erik Nyström bland judar
ooh muhamedaner. I vestra Kina ar
betar missionären Högberg, hvarjemte
två medhjelpare nyligen utsändts till
dessa trakter. I östra Kina arbeta 5
gifta missionärer samt dessutom en
manlig och en qvinlig missionär. En
ligt revisionsberättelsen ha förbundets
inkomster under året uppgått till 215,
040 kr. och utgifterna till 197,790 kr.
Kongömlsbionen har kostat 50,867 kr.
och .missionen i Kina 21,518 kr. Tid
ningen Missionsförbundet har lemnat
en behållning af 4,124 kr. Vinsten å
förbundets sångbok har uppgått till
24,609 kr., ^hvilken summa pafkp^tad
öfverförts till fonden för ålderstigna
predikanter.
Arvika. Enpröfvad man är herr
'Johanssön å Stjälpet nära Jössefors,
som pä några månaders tid genom dö
den förlorat både son, dotter ooh hu
stru. Hans son fans död i släden invid
hemmet, då han en qvöjl vid jultiden
varit ute och skjutsat ej långtderefter
a fled älven dottern,och annandag pingts
hade hr Johansson den sorgliga pligten
att ledsaga sin makas stoft till Elgå
kyrkogård.
Boräs. Hvar sttt erädgårdsland bar
läraren 4* Edstena folkskola 1 Väster
götland tilldelat elerovorna i 3:dje och
4:de klasserna ooh så får varje barn
•jelf sköta sin lilla trädgård under
»ommarens lopp tills skördetidoa, då
*V- Vs
det får afhemta sin skörd. Detta sy
nas barnen vara mycket glada öfver,
ooh de täfla med hvaraadra i att göra
sina planteringar fina ooh glfvand*.
Qefle. Sala—Dala fernvägen. Stads
fullmäktige i Gofle ha tecknat 150,000
kr, i den föreslagna jernvägen Sala—
Gysinge—Gefla—Dala. Stadefullmäk
tige hafva för 1901 års allmänna landt
bruksmötes förläggande i Gafle beslu
tit ställa 30,000 kr. samt ett kreditiv på
samma belopp till hushållningssällska
pets förfogande.
G-ellivara. För att råda bot på de
upprepade oordningar ooh slagsmål,
som förekomma pä grund af olaga öl
och spritutskänkning i Gellivara och
Malmberget, samlades annandag pingst
omkring 600 af Malmbergets arbetare
till ett möte, hvarvid beslöts att ingå
till länsstyrelsen med begäran om kraf
tiga åtgärders vidtagande. I fall ej
dessa ha åsyftad verkan, beslöt man
med egna medel söka göra slut på den
olaga utskänkningen. Äfven beslöt
man söka utverka extra ting minst
varannan månad förbeifranie af olag
ligheterna.
Göteborg. Donationer. Aflidne gods
egaren J. Kjellberg och hans efterlem
nade maka Henrietta Kjellberg hafva
gjort följande donationer: till ökande
af donationerna för Kjellbergska flick
skolan i Göteborg 20,000 kr., till Frun
timmersföreningens flickskola i Göte
borg 20,000 kr., till Kullens barnhem i
Lerum 10,000 kr. samt till Storebergs
skola och fattigvård i Tådene förs
ami.,
Vestergötland, 10,000 kr.
Ny kyrka inom Ljungs församling på
Indiand är ifrågasatt att uppföras. Den
nuvarande rymmer blott 232 personer,
medan 500 platser behöfvas. En korni
té är af kyrkostämman tillsatt att för
bereda ärendet»
Dödsfall Prosten och kyrkoherden
i Landvetters, Härryda och Partilleds
församlingar Johan Fredrik Fast afled
den 2 juni i en ålder af 81 år. Född år
1815, prestvigdes han år 1838 och ut
nämdes 1865 till kyrkoherde i det pa
storat, han vid sin död innehade.
Oåfva. I anledning af en familje
högtid har en här bosatt person skänkt
1,000 kronor att användas till en skol
lofskoloni i sommar, som anordnas ge
nom Föreningens till anordnande af
barnbespisning och skollofskolonier
försorg.
Ett dödande fall. Ingeniören C. B.
Reiner från Falun, anstäld hos Boye &
Thoresens elektriska aktiebolag i Gö
teborg, föll den 1 d:s ned från taket af
"Bazar Alliance", der han höll på att
fastsätta elektrlsda ledningar. Reiner
halkade ut pä byggnadens glastak,
hvilket brast mei den påföljd, att han
föll hufvudsttffSåned mot gårdens as
faltbeläggning och fick ett stort kross
sår i hufvudet. Han dog några tim
mar senare utan att hafva återfått
medvetandet.
Helsingborg. I Helsingborg har
kyrkostämman beviljat 271,000 kr. till
uppförande af ett nytt folkskolehui för
1,500. barn. ...
runknad. Skoppstimtaermånnen K
V. Jönson, tjenstgörande å skeppsgos
sebriggen Gladan, drunknade nyligen i
Helsingborg.
Hjo. Vetterns inkräktningär på Vi
singsö äro mycket betydande. Sålunda
eröfrar sjön årligen ej så litet af den
minnesrika ön särskildt i norr och sö
der. Borgs slott i norr, bland hvars
ruiner ångaren^östern fick sin graf,
och Näs' kungasäte .l. söder äro båda
för länge sedao,..famnade af djupet.
Hudiksvall. Ohygglig död. F. d.
soldaten Malms enka bodde ensam i
en stuga i Stocksbo, Färila i Helsing
land. Mannen hade för några år sedan
begifvit sig till N. Amerika och der
dött. Då en grannqvinna för några da
gar sedan kom in för att, titta om gum
man möttes hon af en gräslig syn. En
delvis förbränd menniskokropp låg i
spiseln. Det var enkan Malm. Troli
gen hade hon setat på spiselkanten,
men i följd af slag fallit baklänges i el
den. Kläderna voro förbrända, hufvud
och kropp delvis förkolnade.
Jönköping. Måste vänta. K.
har afslagit 17:årige J. A. Andersons
från Rydaholms församling, Småland,
anhållan om att strax få träda i äkten
skap.
Pä regementsläkaren E. E Mobecks
graf i Jönköping har rests en vacker
värd af granit af "föreningen för pauv
res honteux i Jönköping", "militärlä
karnes enkors pensionsfond" i Stock
holm samt "föreningen för lytta och
vanföra" i Stockholm, hvilka förenin
gar erhållit donationer af den aflidne.
öfveringeniir Andree gjorde den 28
maj afskedsbosök hos sin 75:åriga ino
der, som sedan 1894 är bosatt i Jönkö
ping. Om henne berättar Sm. AUeh
Härstammande från gamla småländska
prestslägter—fadern var lektor Heur
lin vid Vexiö gymnasium, broder till
biskopen med samma namn, och mo
dern en ättling af den välbekanta Vies
landaslägten—föddes fru Mina Andrée
i Vexiö 1821. Efter att ha erhållit en
den mest omsorgsfulla uppfostran, som
gaf full utveckling åt hennes rika an
lag å hufvudets ooh hjertats vägnar,
gifte hon sig vid 25 års ålder med apo
tekaren i Grenna K. Audrée och till
hörde sedermera i omkring ett qvarts
sekel eller till tiden kort efter mannens
död vårt lilla idylliska grannsamhälle.
Sina husmoderliga åligganden -tog hon
pä fullaste allvar och åt barnens upp
fostran egn&de hon den. noggranuaste
uppmärksamhet.^. Sj'alf y.ar hon deras
första lärarinna ocli äfven lläroämnen,
som hittills varit henne främmande,
förskaffade hon sig vetande nog för. att
kunna haudleda sina söner. Deras
upprostraa skodde efter gammaldags
bepröfvad metod: lydnad, ordning,
punktlighet och först ooh främst ingen
klemighet. Vinterytterrockar och van
tar passade tej för pojkar, så tyokte
man då, men deremot höfdes dem kraf
tig vilja och förmåga att utstå både
det ena och det andra. Den gamla är
ännu frisk och kry tUl kropp och själ
och hennes spänstiga ande har alltjemt
qvar sin liflighet. •*.
Kalmar. Druntchdåi fcorfciig
olyckshändelse inträffade pingstdagen,
då mjölnarne Erik Johanson fr. Stensö
och arbetaren August Svenson från
i i
Johanneslund omkommo under segling
till Kalmar.
Kristianstad. Ett vackert anbud.
Ordföranden 1 Villands distrikts hus
hållningssällskap, kapten J. Kennedy,
har förklarat sig villig att till hvarje
skola i hela häradet skänka ea svensk
flagga.
Vid rengöring af en revolver ur hvil
ken han glömt eller ej aktat nödigt
uttaga skotten, råkade nyligen landt
brukaren Kristian Nilson i Ornakärr
få en kula i pannan, dermed hans llf
ändades. Han var född 1851 ooh gift
sedan två månader.
Lindesberg. Ett egendomligt feno
men var härom dagen synligt från Åt
sjön i närheten af Lindesberg. Strax
före soluppgången syntes ett intensivt
lysande klot uppstiga vesterut öfver
skogsbrynet och blef allt större, ju me
ra det steg mot zenit. Då det beskrif
vit omkring 45 grader af den synliga
himlabågen, tycktes det stanna och
förtonade sig efter hand i en regnbågs
aktig strålbrytning, i hvilken röda
strimmor mest förherrskade. Vid sol
uppgången försvann plötsligt fenome
net, som varat 15 minuter, qvarlem
nande en djup skugga öfver de områ
den det förut belyst.
Linköping. Ett am(t*onåmne. Vid
insataskjutning i Hofvetorp i Östergöt
land, härom dagen på 120 m. afstånd
mot tioringad ta fl a, togs första priset
af elfvaåriga Mimmi Lirson från Hof
vetorp.
Lund. En lysande affär var senaste
studentkarnevalen i Lund. Behållnin
gen uppgick nemligen till nära 4,000
kronor.
Malmköping- Ett sekel gammal blef
I januari gumman Brita Kristina (Ka
rin) Boström på Stenhagen i östra
Vingåkers socken. Född i Vikstorp,
Stora Malm, den 1 januari 1796 kom
Brita som flicka i tjenst ute i Julita
socken i Södermanland, men styrde
snart nog derifrån kosan till Upsala,
der hon så länge krafterna stodo bi så
som hushållerska hos samma familj
troget skötte sitt värf. Hon tillbrin
gar nu sin ålderdom hos sin slägting
banvakten Larson.
Malmö. Import af käppar. Härom
dagen ankom en vagnslast käppar,
27,000 st, till Malmö direkt från Kroa
tien. De importerades af fabrikör CL
H. Richter.
Frågan om skolfullmäktige. Från
Malmö meddelas, att förslaget om till
sättande af skolfullmäktige för ären
den rörande stadens skolväsen blifvit å
kyrkostämma förkastadt.
Nora. Dödsfall Provinsialläkaren
i Grythytte distrikt Johan Axel Löf
ving afled härom dagen i Grythytte
hsd. Han var född i Falköping 1837.
Piteä. 47 mil till fots har ett flertal
beväringsmän fått marsohera för att
från sina hem komma till exercisplat
sen Gumboda, Vesterbotten.
En sorglig olyckshängelse timade den
24 maj kl. 2 pä morgonen, i' det att
handlanden Carl Forsell i Piteä med
häst och åkdon körde ned i elfvéh vid
Sikfors färgställé, dervid Forsell om
kom samt häst och åkdon gingo till
botten. Forsell lärer begifvit sig från
Elfsbyn omkring kl. 11 e. m. dagen
förut, och efter det han lemnat Tvär
åns skjutsstation, der han stannat en
stund, hade han troligen insomnat, då
hästen vid ankomsten till färjan gått
ned till elfven antagligen för att dricka
och dervid på något sätt kommit för
långt ut i vattnet samt fattats af ström
men, som här är ganska stark. F., som
var omkring 40 år gammal, efterlem
nar hustru och 3 minderåriga barn i
någorlunda goda omständigheter.
Skara. En neger finnes bland Vest
göta regemente beväringsrekryter,som
f. n. vapenöfvas å Axyall.
Kronans kost. Från Ax vall meddelas
att i år all s. k herrbeväring vid Ska
raborgs regemente begagnar sig af
kronans kost. Danna är, som något
hvar känner, riklig och synnerligt väl
lagad men likväl ha hittills mänga
ynglingar hållit sig för goda att till
sammans med allmogens söner äta den,
utan till stor kostnad för deras föräl
drar, spisat privat.
Sundsvall. En glasbit i foten har
ynglingen Johan Bernhard Berglund i
östrand, Medelpad, gått och burit på i
II är. Nu i dagarna började foten bul
na, och till 6lut stack glasbiten fram
och blef genast borttagen.
UmeiL Stor af verkning å kronopar
(c.
Pä 9:ärig afverkningsrätt kommer in
nevarande höst att inför länsstyrelsen
i Umeå till s&lu utbjudas omkring 800,
000 timmerträd, å kronoparken Gunna
ren i Stensele socken, Södra Lycksele
revir cch Vesterbottens län. Förlidet
år utstämplades derstädes 261,594 bjelk
och sågtimmerträd, och innevarande
är komma 540,000 träd att utstämplas
af därtill särskildt förordnade skogs
tjänstemän.
Upsala. Fornfynd. Under pågå
ende gräfningsarbete vid asylen 1 Up
sala anträffades pä ett djup af halfan
nan fot resterna af en.lans med ännu
rätt väl bibehållen stålspets och stång
hylsa. Fyndet anträffades under en
granstubbe af 30 turas genomskärning.
Dyrbar gåfva. Prins Roland Bona
parte, sjelf känd som framstående na
turforskare, har till universitetsbiblio
teket förärat Caroli Linn se i egenhän
diga Flora Lapponica. Han har ansett
att Upsala universitetsbibliotek vore
rätta platsen att förvara detta dyrbara
minne af den nian, som förde universi
tetets namn öfver verlden.
En utpressniagshistoria, der fräckhe
ten ena sidan och menlösheten å den
andra är lika oerhörd, blir snart refe
rad i tidningarna, skrifves från en soc
ken i närheten af Upsala. En herre
från U. kommer nemligen eh dag ut
till en intet ondt anande landtman och
förelägger iionom att antingen genast
följa med till häktet eller ock lemna
revers å 500 kr. Mannen skrifver en
skuldförbindelse å 500 kr., då "härads
höfdingen" ej ens af hustruns tårar och
böner vill beveka sig, och sä far den
stränge "häradshöfdlngen" sin vägj
lemnande efter sig sorg och förfäran.
Vexiö. Ett större'pappersbruk för
ening med trämassefabrik är meningen
att under närmaste tiden, anlägga vid
HIPP
k ,1
fe^aW»
Strömsnäs i Traheryds socken i Små
land. Aktiekapitalet lär blifva600,000
kr. H&raf Äro' IrÄfån 450,000 kr. nu
tecknade.
Öfverköh'd af tåget En 20:irig dotter
till landtbrukarenG. Magnuson i Wies
landa blef nyligen norr om Wleslanda
öfverkörd af uppjfående snälltåget.
Tåget stoppades såjbrt^elg göra lät,
men flickan var då o&d&i död. Liket»
hvars ena ben afski^.it?^upptogs.
Tre personer innebyunaa. Härom mor
gonen nedbrann i Bjortébo östregård i
Åsheda socken en Jnanbyggnad, som
tillhörde landtbrukaren Frans Johan
son. Dennes 35:åriga h.ustru, deras 3
veckor gamla barn hos Johan
son anstäld 16:årig t^nlteflicka hunno
ej rädda sig utan omkuinmo i lågorna.
Johanson, 6om för tailil|let var bort
rest, väntades hemk$mgia först senare
på qvällen.
Ett sorgligt slägta^ff Öland förteck
ningen öfver de ifbdor nu utlöpande
läsår i Vexiö blindskola undervisade
eleverna märkas tre syskon, Nils Johan
Bengtson, född 1883, Albertina Bengts
dotter, född 1885, och Anders Bengt
son, född 1887. De tre blinda syskonen
äro bördiga från Derome i Ås socken,
Hallands län, och barn till jordbruka
ren Bengt Anderson derstädea.
Ystad. Medaljer och löneförhöjning.
Efter Ystad—Eslöfs jernvägsaktiebo
lags ordinarie bolagsstämma härförli
iiden utdelades till £0 af bolagets tjen
stemän och betjente Patriotiska säll
skapets medalj dels i guld, dels 1 silf
ver, hvarvid tilikftnna^afs, att styrel
sen beslutlt att tilldela dem 10 proc.
löneförhöjning, och ef tor afskedstagan
det skola de få behålla detta lönetill
lägg såsom fyllnadspension.
östhammar. Morgontidig postmä
stare. Sedan sommarpostgången frän
östhammar den 1 juni tog Bin början
med afgång kl. 3 jå morgnarne, får
stadens postmästare stiga upp och bör
ja sin tjenstgöring- hvarje dag kL 2.30
på morgonqvisten.
N O a.
Statsstipendier åt journalister. Stor
tinget har enhälligt beviljat två Btats
stipendier åt journalister, hvartdera å
1,000 kr.
Konung Oscars nyrsl", resa. Konung
Oscar lärer skola bjssuka Bergen den
11—13 julL Därifrån går resan till
Voss, Sogn och Nortitfjcrd. Härvid lä
rer konungen i Bog# eller Nordfjord
skola sam man träff ackied kejsar Wil
helm.

usyttende
mai* voro omkring 2,000
flaggor hissade i Krfstfania. Af dem
voro omkring 950
,frena"
flaggor (eller
"norska" flaggor, de kallas i
venstertidningarna^:OCII de öfrigacirka
1,6000 unionsflaggcx^ I Karl Johans
gade och de nedanför liggande affärs
gatorna sägQ«.«åstaA uteslutande uni
onsflaggor.
Rösträtt for Sjömak. Stortinget de
batterade härom -frågan om röst
rätt för i utlandet! A-a^ande norska sjö
.män, hvarom fare, grundlags
förslag. Mot tögt U£$lls Emil Stängs
förslag,' som '^yar-.«f' följande lydelse:
"Huruvida5-där',.undär hvilka yilkor
röstberättigade, som uppehålla sig
utom riket, kunna tillåtas att skriftli
gen insända sina röstsedlar till dem,
som ombesörja valförrättningarna, be
stämmes genom lag'".
E{t kyrkiigt stiftsmöU. har nyligen egt
rum i Kristiansand.
tBland
spörsmål,
som der debatterats, märkes frågan om
formen för äktenskaps ingående. Mö
tet ansåg det vara principiell riktigt
och för samhället mest betryggande,
att äktenskapet ingiolfli genem en reli
giös handling. Man pttalade 6ig der
jemte bestämdt' emot Jäförande af tvun
gen borgerlig vigsel. Dock ansåg man
sig under nu rådande förhållanden böra
tillstyrka införande af den valfria for
men för borgerlig vig&él Vidare bor
de kyrkan ha frihet att neka vigsel för
dem, som befinnas ovärdiga dertill.Rö
rande frågan om kristendomsundervis
ningen i folkskolan gingo alla uttalan
den enhälligt i den riktning, att denna
Undervisning kräfde ett större antal
timmar, än som nu uro anslagna.
DANMARK.
Rånmord på Langetaftd. En hemsk
mordgerning, som begicks på Lange
land och genom hftlkeif ett gammalt,
hederligt äkta par, frän sin stilla
pingstfröjd förflyttedesMn i evigheten
med ett par mordahde'slag af en klub
ba, har väckt stor sensation påplatien,
Alla försök att finna mördaren eller
rättare få honom f^3t^%a misslyckats.
Misstankarne gå i ®a bestämd
riktning, ehuru intot^namn näranes.
Mellan raderna i tidningarna läser man
nemligen, att det :ir ärt mördade pa
rets svärson, en f. il. Jo^ifbärare nu en
afsigkoinmen person, l^ilken är före
målet för polisens speoiela uppmärk
samhet.
I I N A N e
Dödsfall. Tullförvaltaren i Helsing
fors assessor August Reinhold von Wil
lebrand afled derstädes den 1 juni. Han
var född den 20 juli 1829. Förre re
daktören af Helsingfors Dagblad An
ders Chydenius afled den 3 juni i Hel
singfors.
Ombord pH hafvet
Sjöresor anses Vanligtvis Inverka välgö
rando nft helsan, och s4«ör.v do flfven i de
flesta fall. Men .ltigéu kan.förneka att skep
pets skakrilngar inverka oroande på perso
ner med kle'n lielsa .och fvngu nerver, sstr
skildt om man iir 1 säknad af l&mpllga
skyddsmedel deremot. Det bästa, om vi ffi
sätta tro till intyg fj'fln sjöfarande, antin
gen de företagit re^an-för helsoskäl, nöje
eller i affärer, är BonVctty''a Stomach Bit
ters. Sjuklingar, affiörsresando och sjömän
äro alla eniga uti att 'reftbmmcndera detta
utmärkta medel, Sft tffirU-1äfven emigranter,
baubryture, lnneväirröTrf måleriska trak
ter och alla, som ärq »its ytta för ett ogyn
samt och ohelsosamt Ultmat. Mot malaria,
reumatism,nju iilda^(leU)))V vosi Ust.dyspe psi
lefver&kommor och rörstoppning är detta
medel af ovanligt värde, rekommenderudt
IMU det är »t berömda läkare när o. fjexran.
,Äi»
U"
CAR.TE
HiiMmk
botas säkert medels dessa
PILLER.
De lindra äfven åkommor orsakade af
dyspepsi, dålig matsmältning och hastigt
Intagen föda. Ett tillförlitligt medel mot
svindel, äckel, tröghet, dålig andedriigt,
slemmig tunga, höftvärk och
Overksam Lefver.
De reglera magen. Rent vegetabiliska.
Små Piller. Liten Dosis.
Lågt Pris.
Från $3.50
per acre till
högre pris.
Ämnar Ni köpa Land?
Om ni önskar godt Skogland,
Omni önskar nära intill städer och jern
vägar beläget land.
Om ai önskar land som ärslätt att uppodla,
Om ni önskar jemnt, slätt ooh stenfritt
land,
Om ni önskar naturligt Höland,
Om ui önskar godt och fruktbart land
Med aadra ord, om ni önskar land af hvil
ket slag som helst, undantagandes
dåligt land, kom och bese mitt lantl
i den skandinaviska kolonien vid
de natursköna PosJcitl och Fier
niillion Lakes.
Goda betalningsvilkor lemnas!
Endast 3 timmars resa frän St Paul
och Minneapolis. Landsökarebiljett från
St. Paul kostar blott S2.35.
Landköpare erhåUa fri resa.
Förbumina ej att bese detta land innan
köp göres annorstädes. Kyrkor och skol
hus fins i närheten. Skrif efter kartor
och närmare beskrifning.
Ångbåtsbiljetter och Money Orders
till lägsta pris.
John G. fl Ilen
G.P. SANDBER6,
iTTfflftl SVENSK ifjjflfglfr
Bostad.
Dr.
1
TANDLÄKARE, *3811®
Allt till facket hörande ar
bete utföres med största om
SOrg. Telefon: 1478.
'Hörnet af 7th och Sibley,
Krahmer Block, St. Paul
Legitimerad läkare och kirurg
frän STOCKHOLM.
Mottagningstid: 10—12 f. in., 2—4 e. m,,
7—8 e. .... Söndagar 9—10 m.
Bostad: 320 E. 8thSt., ST, PAUL,
Telefon: 664-3.
Dr. Olof Sohlberg*
ra
S29 E. Tth st hörnet af Pina
Timmar: 10-12 f. m. 2-5 e. m,
Söndagar 12-1 e. m.
I Telefon 664.
I 677 Sims st.
\i
s
Kontor
Telefon 818. St, Paul.
S. L. Chappell,
Tandläkare.
:9m Payne Ave., »t piiit
Cor. Wells st., öl», XÄllli
Svenska talas.
Dr. IvarSiqveland
Tandläkare
Jag utför endast första klassens arbete.
135 E, 7th St., St, Paul,
Den populäre
Fotografen....
utför.
Finaste arbete
till lägsta priseri
Besök min atelier och besigtiga
mitt vackra arbete!
171-173 E. 7th et., ST. PAUL.
flipeter
221 E. 7th street,
1
THE
EJ
131
Brack botas säkert
Tia
HEW Ml
OCH
nVARJB
0\8I»AQ.
'/V--
Denna företiing bar nu varit i verksam
het 12 &rs tid, och har visat sig vara sin
uppgift trogen, nemligen nppehflllandet
af en billig och pålitlig lifförsäkrinsaffår.
Den har rodan betalt öfver 5800,003 till
aflidna medleramars efterlemnade, och
dessutom åsidosatt en grundfond, som nu
öfverstiger $S0,000, insatti "UnitedStates
Bonds". Och emedan den redan har ett
medlemsantal öfverstigande 10,000 skan
dinaver, hvariblaud finnes mänga fram
stående affärsmän, så synos det som 0111
skandinaverna i detta land skulle finna in
tresse «tl att göra sig noggrant bekanta
med föreningens plan och affärssätt förrän
de taga lifförsäkringar i audra föreningar
eller bolag. För vidare upplysning om
medlemskap ni. mM hiinvände man sig till
lokalagenten på platsen, om sftdan fiuues,
eller till föreningens generalagent för sta
ten Minnesota. 1
C. A. WAHLQUIST,
w
WBK^kkbbkw^
Foten...
Elmquist's Skomagasin, 229 E. 7th. 3
^imUlUUiUlUUiUUiUiUiUiUiUiliUliUiUiUUUUUUUUilU^
Finaste Fotografier
efter lägsta pris
erh&llas uti
erhållas aila sorters svenska mediciner, elektriska bälten, elektriska batte
rier och bråckband. Särskild uppmärksamhet fästes yid BO DIN'S COUGH
BALSAM, BODINS CORN CURE och PROF. STOCKTONS HATR
TONIC, hvilka äro på hvar sitt område oöfverträffade.
JOHN BODIN & CO.
Inbetaldt kapital:$125,000. Auktoriseradt kapital $COO,00fc
ALLMÄN BANKFÖRRÄTTNING.
Betalar högsta r&nta på depositioner. Säljer vexlar och Money Ordera på
Europa. General agentur för alla företa klassens emigrant linier. Agenter Ö»
ikas öfverallt i landsorten mot hö£6ta kommission.
J. H. HULLSIEK & SON,
Hatidla fihed: Siiiör,' ägg, frukt, vildt, fjäderfän m, m.t m, m.
IngAende förfrågningar egnas biista opsorg.
-If
"The Rockaway" s*
Svensk
Bästa betjening! Lägsta priser!
W. O. Williams, Egare. 163 E. 7th St. ST. PAUL,
B3F" Resande torde taga ett utklipp af denna annons dä de besöka St Paul.
FälSEäTA STÅTJEKXAS POSTÅXGFAKTIG.
Den enda transatlantiska linie som seglar under Amerikansk flagg.
AMKKIKA SKANDINAVIEN.
BILJETTER till och från de förnämsta stiider i Sverige, Norge och Danmark.
INTERNATIONAL NAVIGATION COMPANY,
FBAXC18 C. BROWN, Weet. Gen. PÄBB. Agt. 143 LA SALLE ST.. CHICAGOw
TILI, SALU pi
CROP
PAY
MENT
PLANEN
CRAVES A ViNTON COMPANY.
Agenter önskas. ST. PAUL, MINN.
r^\
JI*%^"** %f[
^^ttj ^w\
li •.-•.
3
s
1 smakfullt och rikhaltigt sorti
ment, till ovanligt låga priser,
nu inkommit hos
WM, A. LOHLKER,
St.* Paul.
Sr visserligen ingen hnfvndsak. men den
hjelper oss att komma fram här i verlden
om vi behandla den rätt. Den trifs qäst
i mjukt iikta läder, men vanskötes
mest i papper, lump och näfv
er. ^2
Erfarenheten lärer detta och derför tillhandahälla vi endast 3^5
jp Prima Skodon,
St. Paxil.
ANDERSON'S
PHOTO-STUDIO,
ST. PAUL,
J. A. SWENSON, Oasfcler.
mm mm
1
Via
VITALIS AH LEN,
COTHA, MINN.,
GENERAL MERCHANDISE,
Farm red skaper m. tn. Uppköper alla slage
f:\rmproduktor till högsta priser. Bästa
tillmötesgående i allaafseen.
Agent för denna tidning.
MOLINE ORGLARNE
MOLINE,
Rro de bästa orglar som till»,
verkas här i landet. I mu
sik och varaktighet öfveri
träffa de alla andra,
tom önska en af dessa tit*/
milrkta Kyrko-, eller
Kammar- Orglar, bör»
icke försumma att skrif v»
efter katalog och prislista.
& CO,
STCW
FRITT
•ETT AKTA I Kfcffc
OIII!YYU)T NCSIR
VK och
WINO
ill hvarje lUsare ci dennn tiänina,-
SCT
LAOICS
CR CEHT3|Qjpp
4
t- Vff.-
A
14
utill
^. delta och sänd det och edty
adress oss och vi vilja sSnda ede*''
KKITTiuf unilerstkni!»tr uct
enda Jlkta ÅmtvlcRu fickur ltngoru^i
utbjudit för detta pris. Tet Ur 14 j£
solidt suld fytdi, med ttkts Ararrk*®
Tork, iio 2lt» Karttntl, oc)i 6cruttoi*
ett solWt gulaci-, foil) förfict
UndersUk det pi expresskontoret,oo|f
om ni tror det
ara«U{:outktfpf
b©'
dk 97.&0 och exiiresskostnnden, 1
ii at fall botal intet. K11 vacker
förgyld kod ja, säld i vissa butiker fljf .-
erh£lles fritt med hvarje ur,
T&rt storartade crbjacSaivGcw
O FRITT.®"
(r kedja, oro ni ksper elleriU.
jer SEX. Skrit i dar, ty dettu pncfi)*
er blott CO dugor. ROVaL SUP'O

xml | txt