OCR Interpretation


Minnesota stats tidning. [volume] (St. Paul, Minn. ;) 1895-1939, January 13, 1897, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045299/1897-01-13/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Hand Cream
Separators
Boyd
Cream Vats.
Not a luxury but a ne
cessity with dairymen who
want the best results in
butter making. Mbre pro
fit from ten cows with our
outfit than from fifteen
without it. Can you afford to continue in the old way? Times
are better and you want some of the benefits that increased pro
fits will bring you.
$75.00 buys a Hand Cream Separator, guaranteed in every
respect capacity för 15 cows.
$27.00 buys a Boyd Vat capacity for 15 cows.
$6.25 buys a rectangular Churn capacity for 15 cows.
$5.00 buys a Lever Butter Worker capacity for 15 cows.
Creameries
Cannot be moro pnrfcctly equipped
than when supplied with our 11 itfh
tfrado Creamery Appliances Boyd
Automatic Cream Ripening Vats, Sharp
ies Russian Separator,Excelsior Engines
and Curtis Channel Vats.
Those who are Interested should
•write us for information about start
inif Butter and Cheoso Factories,
Cornish, Curtis & Greene Co.,
Creamery rtachihery
And Dairy Supplies
I N N E S O A S A S I N I N O N S A E N E N 1 3 A N U A I 1 8 9 7
offer. 122.67
(en
129.36
100.00
150.30
38.50
300.00
,.,...,,,,.•9,800,00
258.90
69.28
87.60
200.00
2.50
270.87
153.31
74.78
42.78
S. rt. Eckman, svensk advokat, 530
Palladio Bld'g., Duluth, Miim
UNIVERSAL VITALINE CO.,
Dep't. E. Hammond, Jnd.
Cross Chemical Works.
327 Elm St. Chicago, 111.
CORN CURE
329 E. 7th St.
856 Payne Ave.
ST. PAUL.
medan den
313 Washington Ave., So.,
MINNEAPOLIS, MINN.
J. A. SEDERBERG
1305 Wash. Ave. 8.,
MlnneaooliSs JVUnn»
966 Paynf^Ave. 030 Arcade at*
ANDERSON & JOHNSON,
A N. NELSONS
JOHN A. PETERSON & GO.
ANDREW SCHOCH GROCERY CO.
Corner Seventh and Broadway,
U/ALLBLOM Furniture &
Carpet Co.
After the flr?t payment of one-tenth, our only tc
julrementsaro that the lnnd be cultivated and eucb
/oar one-half of the crop be delivered to us until,,
by this me»ns, the land is all paid for. Interest, 8
per ct. The buyer Incurs no rlsis.
NORTHWESTERN LAND COMPANIES.
PIONEEUPBX8S BUILDING,
(Successors to 8T. PAUL,
QBAVES AND VINTON
v
Xi
tc
te
hi
Economy Scandinavian-American Machine Co.,
Koom 11, S 6», 1&4 Lake St., Chicago, III.
.r. WHITING, Mgr., Clark and Randolph, Chicago»

MM*»*
t**
?1
il I
i
v
1 I
i
'i lf
S
m-
T* *nw-ffc
Kyrkan och Hemmet
&tatt upp, var ljus
Bis.
60»
1
g. A. L.
Eplfanlastiden, den del af kyrko
fcret, hvarunder vi fira Kristi här
lighets uppenbarelse, h&r åter in
iräåt. Den profetiska maningen
till oss under denna festtid är: statt
nppt var ljus, fy ditt ljus kommer och
JSerrens härlighet går upp öfver dig
Statt upp! Ligg ej på försoffnin
gens läger och söla bort tiden. Sitt
ej orkeslös,' dystet* och maklig bland
skuggor och dimmor. Statt upp, du
Israel, du mensklighet, du kristen
het och stå på dina fötter. Blotta
ditt hufvud, öppna ditt lifs dörrar,
att frisk luft och solsken må ström
ma in i ditt hjerta. Statt upp och
begif dig bort från de slingrande
stigarne, på hvilka du så lätt i mörk
ret vandrar. Stig fram i solljuset
soifc strömmar ned öfver dig från
den klara nådeshimmelen! Statt upp,
var ljus! Blif ej en mörk fläck
Guds skapelse, en förmörkad, irran
de stjerna, utan var ljus! Din upp
gift är att varda ljus, att lysa med
en aldrig förminskad klarhet och af—
.spegla bilden af din Skapare, som
med en aldrig svalnande kärlek upp
sökt dig på dina irrvägar och med
en aldrig tröttnande fadershand ta
git fatt i dig för att göra dig godt:
Guds folk är bestämdt att lefva i
ljuset och att sjelft lysa. En kristen
församling är för omgifningen om
kring sig en ljus, strålande punkt,
som förjagar lögnenSj syndens oeh
vemodets skuggor vida omkring.
Och i den mån hon i sig upptager
den frälsande sanningen, sådan den
ligger i bibelordet, i kyrkans bekän
nelse, desto klarare lyser hon och
förvandlar tidens natt till en skön
dager. Så ock med en enskild kri
sten. Han är kallad att vara ett
ljusets och dagens barn. Han skall
vara ett lysande väsen midt ibland
mörkrets barn. Han skall utström
ma utöfver omgifningen strålar,
som granska och döma, som skilja
det onda från det goda. Han skall
utströmma ljusstrålar, som mildt och
mjukt falla på menniskor, fördelan
de dessas oro och nöd, förmildrande
deras bittevheter och qval och för
sättande derasUi^kmarker i frodig
växtlighet, som^fambringar tron pä
Jesus, kärlek till" Gud och nästan
och hoppet om en evig salighet hos
Gud i himmelen. Och i den mån en
kristen menniska sjelf bor i det him
melska solsken, som utgjuter sig ur
Guds kärlek i Kristus, i den mån
skall hon insvepa audra, som genom
det allmänna mörkret och kölden i
verlden blifvit alltigenom olyckliga,
uti det lifgifvande och helsosamma
solsken, hvilket 4yser, värmer och
värnar.
Statt vpp, vårljus! Sitt ej och öda
bort tiden med att sörja, klaga och
vara butter. Ditt ljus kommer. Det
är just ditt ljus, som kommer. Det
är fqc dig. Det är ett klart skinan
de Uus, som kfta göra din natt till
dag./ StäÉ farrniyr-i,ill dig, der du är,
der läif %afihrfer 'dig i skuggornas
natt. Det är Jesus. Han kommer
till dig och är din frälsare. Hans
härlighet skall uppgå öfver dig.
Liksom Guds härlighet i molD- och
eldstoden uppgick öfver Israel, sä
skall Jesu härlighet uppgå öfver
dig. Såsom Guds härlighet uppfyl
de det Salomonska templet, när
det invigdes, så skall Kristi frälsau
de härlighet uppgå öfver dig, ja
tränga in uti ditt lifs innersta vrår
och förvandla dig till ett tabernakel,
från hvilket Guds härlighet uppgår
öfver andra i mörker försänkta med
menniskor.
Hela Kristi lif från krubban till
V ett ideligt utströmmande
{oi st.u -shärlighet, som har
af den frälsnltis*-^ '. ....
i »n "''s eviga fr als
Bin djupa urlcalla i
ningsråd, hvilket fattaöeS Jnnan
verldens grund var lagd. Kyrkans
historia från den första pingstdagen
intill nu är ett beständigt utström
mande af Kristi frälsande härlighet.
and
Hvarje kristen,, vilken troget följer.
Jesus, som är verldens ljus, har den
egenskapen att lysa, att med ord och
gerriingar a Ilägga ött godt vittnes
börd om Kristi frälsningshärlighet,
sådan den i evangelium uppgått öf
ver verlden.
Det vore väl", om deiina epifanias
tid finge lända till en rikligare och
klarare utströmning af Kristi här
lighet i våra församlingar, hem och
hjertan, så att vi som samfund i nå
gon mån kunde bidraga till, att
skuggorna i verlden skingrades och
Kristi härlighet i bjerta drag syntes
för menniskorna.
Utdrag ur kyrkorådets 1 Bethele
hemsförsamlingens i West
Superior, Wisconsin»
årsrapport.
Ärade församling!
Nåd och frtd!
När aposteln Paulus anlände till
Rom efter en lång och besvärlig resa
och der möttes af trosbröder, tacka
de han Gud och fattade mod.
Efter omkring nio månaders arbe
te i Herrens vingård på denna plats
äro vi nu såsom en kristen försam
ling för första gången samlade till
ett årsmöte. Med glädje och tack
samhet till Gud helsa vi hvarandra
välkomna till denna vår första års
stämma. Det är ju endast en kort
tid sedan vår församling härstädes
stiftades. Hon kan derför icke så
som aposteln blicka tillbaka öfver en
lång tillryggalagd resa, men likväl
har hon orsak att med honom "tacka
Gud" för hans nådiga beskydd och
ledande hand, erfaren under hennes
korta tillvaro. "Ty af Guds nåd är
hon hvad hon är." Och med afseen
de på församlingens okända framtid,
blickar hon upp till Guds tron vän
tande nåd och hjelp. Och på så sätt
fattar hon nytt mod till fortsatt ar
bete och tröst i mötande pröfningar.
"Jacobs Gud vare städse hennes be
skydd!"
Bethlehemsförsamlingen, som stif
tades den 26 mars 1896, förestods en
tid af pastor A. P. Montén, seder
mera af studerande Joh. E. Shipp fr.
Gust. Ad. College i. St. Peter, Minn.
Den 2 juli utfärdade församlingen
pastorskallelse tillsammans med Sa
lemsförsamtifi|fen i South Superior,
med hvilken hon utgör ett pastorat.
Den enhälligt-kallade var pastor G.
O. Schoberg i Clinton, la., hvilken
ock antog kallelsen och anlände, öf
vertagande vården af densamma, den
4 augusti.
Någon intagning af medlemmar
hade under tiden icke förekommit,
utan skedde detta först efter försam
lingens egen pastors övertagande
af församlingen. Endast organisa
törerna, genom hvilka församlingen
inkorporerades, stodo såsom de då
egentliga församlingsmedlemmarne.
Dén 6 september förekom den för
sta intagningen af medlemmar. På
betyg intogos då 13 kommunikanter,
på bekännelse 20 samt 21 minderåri
ga. Således, 54 vid första, intagnin
gen. Den fci^a t^gnfngf n lörekom
den 18 oktober, då åter 5 intogos på
betyg och 5 på bekännelse samt 10
barn. Antalet medlemmar från bå
da intagningarne belöper sig sålun
da till 74 medlemmar. Några hafva
sedan sista intagningen anmält, sig
till inträde i församlingen. Och be
sinna vi hvilket stort antal lands
män, som bo och bygga i vår ome
delbara närhet, så är att förhoppas,
att många under en snar framtid må
inse nödvändigheten af att tillhöra
en kristen församling och göra sig
rätt bruk af densamma. Och måtte
ingen på bekostnad af Guds försam
ling och sin själs frälsning ingå uti
sådana förbindelser eller så lefva,
att både Guds ord och vår konstitu
tion utestänga sådana personer från
Guds och församlingens gemenskap.
HeVrens heliga nattvard firade för
»en vid den första intagnin
samlinh
ö.
gen af Jjugomo gingo
då fram till Hor
St, Paul,
Tretton barn hafva framburits. till
det heliga dopet sedan församlin
gens pastor anlände. Äf dessa äro
endast två af föräldrar, hvilka Äro
medlemmar af församlingen.
Trenne par hafva ingått uti det
heliga äktenskapet. Alla utom för
samlingen.
Fyra hafva följts till grafgården
och der nedlagts för att hvila till
uppståndelsens morgon. Icke heller
dessa voro församlingsmedlemmar.1
Men må de dock påminna oss om våt
ra dagars snabba flykt, "ty vi hafva
här ingen varaktig stad."
Rörande gudstjensterha må sägas,
att de hittills varit väl besökta.
Och hoppas vi att Guds ord icke
skall fåfängt varda utsått, utan ver
ka bättring och tro. Säkert är, att ha
de vi egen lokal att hålla våra guds
tjenster och möten uti, så skulle nog
många flera dragas tillsammans, och
vi skulle känna oss mera hemma och
tillfredsstälda. Men allt kan ju ej
ernås på en gång och allra minst i
dessa tryckande tidér. Dock hop
pas vi att den dagen icke är allt för
långt aflägsen,då Bethlehemsförsam
lingen till sitt behof och Herrens
ära uppförer ett värdigt tempel. I
förbigående må ju omnämnas, att en
del penningar för nyssnämda ända
mål redan äro. tecknade. Tvenne
lotter på hörnet af 20 gatan och Wy
oming ave. har man redan bestämt
sig för såsom passande för en bygg
nadsplan. Må Gud hjelpa oss och
gifva oss ett rätt kyrkligt sinne, me
dan vi hafva en stor mission att ut
föra i denna stad!
Församlingens styrelse här sedan
i augusti haft 7 möten i och för be
handlandet af sådana frågor, som
rört församlingens fromma.
Söndagsskolan, med 60 barn, hål
ler numera sina möten regelbundet
hvarje söndagseftermiddag mellan
klockan 2 och 3. Mr C. A. Swanson
har godhet^fullt ledt densamma från
dess ringa början. Må barnavännen
Jesus rikligen välsigna den sköna
och förhoppningsfulla grenen af för
samlingens verksamhet!
En ungdomsförening på 9 medlem
mar stiftades i slutet af augusti, med
syfte och mål att förkofra sig sjelf
samt vara församlingen behjelplig
på sätt och vis som föreningen det
kan. Föreningen räknar i dag 13
medlemmar.
En liten sångförening är äfven
tillfinnandes.
Qvinnoföreningen har under tiden
gjort berömvärda framsteg, synner
ligast med afseende på insamlandet
af penningar, hvilket ock kommer
att framgå af kassörens för qvinnö
föreningen årsrapport. Föréningen
förtjenar äll erkänsla octi uppmunt
ran, att den hädaneftép må, hand i
hand med församlingen, gå framåt
och vara ett kraftigtstöd, såsqm
hittills, för den senare.
Ifrån inbördes svårigheter oeh
från svårare sjukdomsfall har vår
Herre Gud nådeligen skonat oss hit
intills. För sådan nåd känna vi oss
tacksamma och glada. Och må vi
slutligen bedja Gud i nåd bevara den
späda församlingsplantan på denna
plats, ty äfven här äro många och
olikartade fiender hvilka, om möj
ligt, hafva i sinnet att förderfva
henne. "Vår egen kraft ej hjelpa
kan" o. s. v.
Med denna hastiga oeh korta öf
verblick af församlingens historia,
känna vi oss såsom aposteln Paulus,
då han stod på den italienska stran
den, "tacksamma" till Gud och men
niskor. Och med,fast beslutsamhet
att äfven framdeles verka Herrens
verk, fatta vi i dag "nytt mod" till
fortsättning i det välsignelsebrin
gande arbetet uti Herrens vingård
på jorden. Den dag kommer för
visst, då Gud skall gifva hvarje tro
gen arbetare en ovansklig nådelön.
Hjelpe oss Herren!
Vördsamt
Q. O. Schoberg,
Kyrkorådets ordförande.
Redwing-bref.
ÄRAVTÖ MINN. STATS TIDNING!
Ett .lyckligt och framgångsrikt år
tillönskas digl
Som dfc har många läsare på den
na plats, sO b°r(le
ock
Pastorn uppläste fe
W
W
riinm
aimat
härifrån' före, komma i dina spalter.
Hvad jag
vil1
berätta
^ka luth. församlin
Den hölls som
å e. m.
rörer den svenx
gens årsstämman
I vanligt nyårsdageiii
u
aHvarHg
t»6"
rättelse, hvilken rörde V både om
kring det andliga och' timliga af
verksamheten.
G. A. Johnson valdes till
se^re~
terare för stämman.
Kassörens rapport visade den\^
nansiella ställningen i följande skick':
Inkomster från alla källor, in
ber&knadt $1,625 lån .$7,509.77
Utqifter:
Till kyrkobyggnadskassan $£,113.19
pastörslön, 2 offer inber.. 1,114.61
Tillgånftarl.
Kassabehållning 287.67
Utestående pft försåld fasrfc
egendom r-..250.00
Förlupen ränta.... 11.66
Sökra subskriptioner.,.»..»»,. 350.00
Kyrkan med tomt.... 22,500.00
Pastorshusetm4»d tomt.,,4,500.00
Piporgel 1,400.00
Kammarorgel och bibliotek. 125.00
A.11 annan ]$segfpdom.......» 200.00
Restlängden beräknad till...
•, 500,00
jj Suipma.
^Mculåer:
Lån ta pei
Förlupen
Obetaldt art
0
organistlön med
kyrkoväktarlön
del)
kollektörens lön
skollflrarelön
orgeltramparelön med offer
skolorna och missionen. .4
hospitalet m. m........... 44.96
bills payable
..i.....
25.00
allmänna utgifter.612.50
ränta 521.30
Kassabehållning den 26 decem
ber 1890... 237.67
Summa. $7,509.77
$30,074.33
nta"..
-t*
otö ni.
kyr|tovaktarelön
Konf.*s skol- ocfi missionskassa
öfverbetald^Qga.-afgi
ft,
Summa. $10,158.28
Tillgångar (^fveräti^ande skul
derna $19,916.05
Söndagsskolans inkomster
Utgifter för s. 8.1.
Till barnhemmet
Kassabehållning
v
Stimma. $270.87
Till diakoner återvaldes Anders
Mossberg och John A. Gustafson
för 3 år. Trustees' antal förökades
med tre, så a$t de nu äro nio. P.
A. Lamberg och A. G. Skoglund
återvaldes på tre år, samt invaldes
P. J. Petterson på tre år, F- J
Linné på två år och N. J. Skog på
ett år.
Församlingens mångårige orga
nist, miss Cecilia Gustafson, blef en
hälligt återvald till sin syssla med
samma lön sÄrn förut, $100 och ett
offer.
Till Orgel tram pare återvaldes äf
ven August JÉrickson med ett-påök
af $5 till sin lön, så att den nu är $30
och ett offer,
Till kyrkvaktare blef A. J. Frenn
invald med ea?lön af $150 och ett of
fer.
Pastorns ién bestämdes till $1,000
och två offer såsom förut.
Kom mu nikah af giften blir $6.50
på man och $3.50 på vinna. Aron
Anderson återvaldes till kollektör
med $100 lön,t0l
Trustees i uppdrag att upp
drag att upptaga subskription för
skulden till kyrkobyggnadskassan.
Till oinbiM vid nästkommande
konferensmM& Minneapolis valdes
A. L. Andefso^ och Andrew Nelsön
If V
till suppleant.
Åt kyrkc^ådct öfverlemnades att
ombesörj
a ^tjt ^n person kallas att
förestå föi3a»a4i$ngsskaiaa nästa som
mar.
Under""4«k*fivdd» året hade 36
barn blifvitilöpia,, .blott en kommu
nikant har aöu" men 12 barn ha af
lidit. 31 ny^ medlemmar ha förenat
sig ^ejd,församlingen,:, deraf 27 kom
munikanter, jxwn konfirmerades^
14 kommunikanter och .7 barn hafva
afflyttat, -2Ä kommunikanter och 12
barn hafva'bl if v
it? utstrukna^ somli
ga af 'pligtförgäténhet af ett eller
annat slag, andra emedan
rde
flyttat
härifrån utan att uttaga betyg. För
samlingens medlemsantal är omkr.
1,030 och kommunikanternas antal
640. Försanqlingen har under de se
nast gaDgna 10, åren ökats litet hvar
je år, -K
Församlingen^ nya kyrka är gan
ska rymlig, jiten vid flera tillfällen
har det visat säg, ätt den lätt kan
fyllas, och vitf julottan såväl som
vid barnfesten, Vår icke' blott kyr
kan fullsatt utan ockgå sido- och
skolrummet. Vid barnfesten räckte
icke ens det till, i^tan många fingo
då stå. ... Fylax.
Från Wahfen distriktet.
På M. S. T:s uppmaning att från
sockenstämmorna insända rappor
ter, meddelas följande: Det torde
kanhända finnas någon som läser
det. På de miånga stämmorna haf
Va de olika ämnena i endrägt och
sämja behandlats. Klagomål öfver
dåliga tide£ hi£^Försports öfver allt,,
men det oak|ädt' har man ändå ej
gifvit upp hoppet på bättre tider.
Guds stad lustig blifva med si
na brunnar*^ d$r den Högstes heliga
boningar äro. r£ud är när dem der
inne, och derföari se de.framtiden för
hoppningsfull) emot.
Pastoratet bar haft att syssla med
ej mindre -än^ttio olika församlingar
under året^ Ttessa ligga inom tven
ne olika stater joch counties. Läng
sta afstån^et ^paellan två församlin
gar är 90ij®ch fortaste 10 Nä
stan alla resor'fimaste företagas med
hästskjuts (endast under åtta^dagar
vid jul gingo résorna till 280 mil och
predikningarne till omkring 20).
Årets resor uppgå till många tusen
mil. Kommunikanternas antal inom
pastoratet är omkring 300, och med
lemmarnes omkring 550. Förutom
syförening-, ungdoms- och mötestal
vks.v., har pasfcor,n predikat omkring
225- gånger upjder året. Dessutom
hafva- studerande N. J. Sandberg
och katKket J^lqvist under året
verkat méu1 Guds örds jpredikan in
om pastoratév, G-ddstjenstsma haf
va varit ganska^vVäl besökta.
Syföreningarne havva å alla plat
serna arbetat troget och träget.
Söudagsskolorna hafva der de kun
nat hållas gjort ej ringa framsteg.
J. P. Matt4'on *ich Aug. Lundgren i
Warren, Henrik Svenson och Alf.
Johnson i =Véf&, A. L. Steele och
mrs Eriksgfti ifcBethesda samt Cbas
A. Zetterlqad)i Grand Forks hafva
troget och tfräg&t undervisat de små.
Studerandena J. Sandberg ooh
i
i
Ed Oslund hafva hållit kristlig hvar
dagsskola i Warren, New Folden
och Elim under en sammanlagd tid
af omkring tre månader.
Tjugofem barn hafva konfirmerats
efter föregången undervisning, 52
barndop hafva förrättats, 7 perso
ner hafva med döden bortgått, och
om deras sista vittnesbörd om den
frälsande nåden i Kristus något be
tyda, få vi hoppas att de flyttade
hem. 18 par hafva på kyrkligt sätt
förenats det heliga äktenskapet.
DÉFECTI VE PAGE
Från svårare., fall af mera i dagen
fallande grofva synder har Herren i
nåde bevarat osa under det år som
flytt. Och fastän ej några större
mera märkbara rörelser å det andli
ga området förekommit ibland oss,
hoppas vi och tro, att det ord som
bland oss rikligen utsåtts skall bära
frukt, enligt Herrens löfte.
Detta stora pastorat har nu delats.
Warren, Emanuels, Elims och He
bron församlingarna hafva kallat en
hälligt till sin lärare pastor C. A.
Lindahl från Marcus, la., och är det
allas önskan att kallelsen måtte
skyndsamt och med ja besvaras.
Bethesda, Nyskoga, Grand Forks
och Crookston församlingarna hafva
kallat till sin lärare pastor J. O. Ca
vallin. Det är allas vår innerliga
önskan och bön att äfven denna kal
lelse måtte bli jakande besva
rad. Detta pastorat, hvilket är del
vis det gamla Crookston pastoratet
med lite tillök, har utsigt att bli
distriktets förmånligaste pastorat.
I Bethesda är vårt folk synnerli
gen välbergadt och eger vackra hus.
Bröderna Sandin bo innerligt vac
kert jemte den täcka kyrkan. A.
L. Steele, E. Dickson, E. Erikson,
Lindgren och Engström äro väl
bland dem hvilka lyckats bäst i Red
River-dalen. Nyskoga ligger längre
i norr och är yngre, men saknar in
galunda framtidsutsigt'er. Grand
Forks församlingen är alldeles ny,
men mycket lifaktig. Här hafva vi
dr. A. A. Westeen och hans ypper
liga för kyrklig verksamhet ifrande
fru. Dessa äro ett godt och säkert
stöd för församlingen här. Chas A.
Zetterstrand är en annan, hvilken
uppoffrar mycket för församlingens
väl. Förutom dessa tvenne famil
jer äro nästan alla obekanta med
kyrkliga förhållanden i Amerika. 1
Grand Forks äro många svenskar,
och här är oss en öppen dörr, måtte
vi bara taga tillfället i akt. Då man
vidare béfänker att det här belägna
univer&itetet kan bli till stor fördel
för den som har barn att sända dit,
är detta en mycket förmånlig plats
såsom bostad.
Crookston är bekant och derom
behöfver ju ej mycket sägas. För
samlingen vill äfven der göra hvad
den kan för att få bekännelsetrogen
verksamtet åter ibland sig. Ej få
landsmän ba här, och då vi haft
gudstjenster här under året har
kyrkan varit nästan full. Så att ut
sigterna synas bättra sig äfven här.
A. Sture, som tagit liflig del i för
samlingen i lång tid, har nu flyttat
härifrån till Brainerd. Men vi haf
va ändock många qvar, hvilka älskat
vår kyrka.
Gustaf Adolfs församlingen i New
Folden betjenas af pastor Theo. Sea
shore och kateket P. Dahlqvist.
Foldal församlingen betjenas äfven
af kateket Dalqvist.
Genom den delning, som nu företa
gits, har detta, det största pastorat
inom synoden, betydligt förbättrats.
Nu ligger det inom möjlighetens om
råde att sköta de olika församlingar
ne. Dock inom några år behöfs nog
en ny delning. Herren hålle sin
skyddande och vårdande hand öfver
vår verksamhet äfven här i detta
framtidsland! Lede och styre Han
allt till sin församlings fromma!
Vare sig våra församlingar blifva
större eller förblifva små, måtte de
för blodets skull ej sakna represen
tanter i den triumferande församlin
gen der hemma!
Församlingsmedlem.
Pastorer och sockenstämmo
sekreterare
få i dagarne sig tillsända blanketter
för statistiska uppgifter rörande för
samlingsverksamheten under år 1896
Dessa blanketter torde vederbörande
hafva godheten ifylla och med omgåen
ende återsända under nedanstående
adress. För att få så noggranna 'app.
gifter som möjligt äro"
flera frågor gjor
da äT Varit fallet. Om samtliga
frågor besvaras, blir det mögligt att få
fen korrekt statisuK. statistikern sät
tes derigenom i stånd att rätta delvis
felaktiga uppgifter, som erfarenheten
visat vara allt annat än sällsynta. Skall
det vara någon idé med vår statistik, så
bör hon vara korrekt ooh tillförlitlig
så långt sig göra låter. Uppgifterna
böra vara i enlighet med respektive
kyrko- och kassörsböckér samt dessut
om öfverensstämma, så att hopsumme
ringen Sf d® feårsMlda siffrorna glfver
hufvudsumman. Föregående .års sta
tistik bör ock påaktas. Hvarje hJ,ss^a"
tistik bör hafva ett ordentligt sam m^n
hang med föregående års uppgifter.
Litchfield i januari 1897.
Vördsamligen
P, A. Wenner.
Adr. Litchfield, Minn
Alla som besvärats af höftVärk veta
hvad detta lidande innebär, och alla
borde veta att man kurerar det med St.
Jakobs oljan, och att det bereder en
varaktig kur.
Hyser ingen fördom.
En tidningsreporters Interview med
en man» som utan tvifvel Är
både originell och skick
lig i sin profession.
För ej länge sedan aflade en reporter,
representerande flera tidningar, ett be
sök hos Dr. Peter Fahrney för att in
ter vie
wa honom. Under samtalets fort
gång tillfrågades doktorn direkt, om
han hade några fördomar mot apoteka
re, och, om så ej var förhållandet, hvar
för han ej tillhandahöll sin medicin,
Dr. Peters
KURIICO,
på apotoken.
Doktorn lutade sig tillbaka i sin stol
ooh vänligt leende svarade han:
"Denna fråga har ofta framställts till
mig, men aldrig tillförene af en repre
sentant för pressen. Jag hyser inga
fördomar mot apotekare, hvilka jag an
ser endast såsom handlande. De göra
affärer i tandpetare, cigarrer, smink,
patentmedicinér, färgstoffer, oljor, bo
rax och allt möjligt annat i samma
branch. Min affär är ej en köpmans.
Mitt yrke har, alltsedan jag var ung,
varit att bota de sjuka min fader och
farfader voro båda sysselsatta med
samma slags arbete. Somliga helbreg
dagörare nyttja böner och händers på
läggning såsom ett terapeutisk agens
ingen skulle kunna begära, att en apo
tekare skulle tillhandahålla sådant.
Andra bruka elektricitet, andra åter
bad, svensk massage och en hop andra
metoder, hvilka man ej gärna kan be
gära att en apotekare skall hålla till
salu. Min medicin, Dr. Peters
är framståld ur enkla, oskadliga örter,
hvilka hafva varit i bruk i familjen i
mer än hundra år, och somliga af dessa
ingredienser ända sedan Arahams,
Isaks och Jacobs dagar."
"Detta förstår jag nog," invände re
portern, "men jag tror dock, att ett
större antal lidande personer skulle
kunna nås bättre genom apotekare än
genom någon annan klass, emedan des
sa ju redan förut sälja patentmedici
ner."
"Hvad," svarade docktorn allvarligt,
"vill Ni ännu inräkna min medicin, Dr.
Peters
KUBIKO,
bland qvacksalvareme-
dicinerna? Om jag önskade etablera
mig såsom handlande, skulle jag öfver
vifva min profession."
"Ber om ursäkt, hr doktorn missför
stod mig, jag har det största förtroende
för Eder medicin, men då ju frågan
gäller att göra det största möjliga an
tal sjuka den största möjliga nytta,
syntes det mig, att jag borde fråga
Eder om orsaken, hvarför Ni använder
en metod, hvarigenom Ni ej når mas
sorna."
"Jag försöker ej. att leta i alla vrår
och vinklar af verlden efter sjuka men
niskor," svarade doktorn, "utan önskar
endast för allmänheten framhålla mitt
företags natur och hvar jag står^att
finna. Jag vill också, att allmänheten
skall erhålla min
KUBIKO,
Här fördes samtalet in på andra äm
nen.
Alla sl^ifvelser.lBesy^tras pr omgåen
de, utuh kostnad rör brefskrifvarén,
om de adresseras till Dr. P.
.Fahrney,
112-114 S- Hoyne Ave., Chicago, 111.
Lider ni af någon nervös sjukdom?
Berömda läkare anse våra mediciner de
enda effektiva häremot. För att få dem In
troducerade öfverallt, sändes prof lör två
veckor fritt, vanligt pris $2.50. Hvarje olika
fall är diagnoseradt af vår öfverlilkare.
Skrif i dug och inneslut 15c för porte-och för
packning.
RODA KORSETS
HELSOMEDEL
tillverkad» af
MALTOS CANNABIS
verldsberyktadt, prlsbelönt medel
mot bröst- och lungsjukdomar.
Utmärkt frukostdryek försva
ga personer oeh barn.
MENTHOLEUM
ligg
pålitligt ooh^^^jll^^^ Säkert
angenämt botemedel
medel mot för Lik
snufva och tornar
hufvudvärk HHI och Vårtor.
RHEUMAT1C-BALSAN*-
(fiamai it-Balsan^}
SUNGIU^s'sALT.
Yppsi U^ luedel mot dyspepsL
FÖ^aijas af......
John Bodin & Co.
och
Ai Bsckdahl & CoM oen i
ST, PÅffBI ÅF1
0. ANDERSON,
I I Handlar med kö
UEDMAN BROS.,
är färsk, hvilket är min skyldighet. De.
hvilka hafva. tillit nog att skrifva till
mig, kunna vara förvissade om prompt
tillmötesgående och hederlig behand
ling från min sida de kunna först göra
sig underrättade om det arbete, jag nu
snart fyratio år utfört bland de li
dancle, innan de behöfva lägga ut några
penningar."
A*t.
mmi\i
j. a.
urvai at' b^odon
fatorsia bast» -iarn i
awlntt del a(
Mjes undo!
Btadeo. Hvarje par fining utr».
garanti. Arbeten pft beati*.
ras med särskild omsorg.
t'P rå i «l!
Handlar med kött. fläsk o. s. r.
Reol behandling'ooh lftffsta priser,
Glas» ooh Porslins Handel.
Yl hafva alltid ett väilsortoradt lager af
porslin, lampor, glasvaror, bord- ooh fick*
knifrar samt kokkärl m. m.
946 JPayne Ave»
Dry Goods, färdigsydda klftder, ekU
peringsartiklar och 6kodon m. m.
916, 918,920 Mice Street.
k IJJDAHL
G.
Vllsorteradi lafer af
R* fiek-ur, viitftf-ur, Tlgs®lrlnjrar IB, m.
Reparationer atfOres omsorgsfullt oöu bit*
Ugt 880 JPayne Ave,
J. LOMEN,
Attorney-*t-law.
Rouer*' Building,
Cor. 6th 0 Cedar Streeté.
MARTINI,
III "PEOP
PEOPLE'S BAKERY."
Alia sorters finare bakverk levereraaefter
D*ställning. 838 E, 7th Street,
KURIKO,
Brandförsäkring»
och Län-Agentur
fir flyttad till JKnauft's kontor,
Manhattan Building1.
Cor. Hth Hobert stå*
0. NELSON,
1
Specerier ooh Delikatesser
bästa slag och till lägsta priser.
5 6 e a u S e e
PHARLES NORBERG,
Kostym Skräddare.
fiat snitt oeh omsorgsfullt arbete
186 E. 7th st.
Spanmål, mjöl, hö, foderämnen....
samt kol, ved och farmprodukter.
Cor. Payne ave. & Mtnnnehaha st.
A.
SAGHWITZ.
E.
Ffirskt, saltadt ooh rökadt Fl&sk och
Kött samt tillverkare af finare Mod
wurst och Korf. 256 ii'. ?th St.
SUNDKVIST,
Pelsverhför herrar och damer,
eamt Hattar, Mössor och Handskar.
Reparationer' Verksfiliate billigast under
sommarmånatléma.1 332 7lhst.
PARTI och MINUTHANDEL»
Specerier och Delikatesser
II A. VUCKEl,
I" Första klassens färskt och salt kött,
fisk, v i 1
dt smör och ägg, m. m.
Cor. JPayne ave. 0 JReaney st
Möbler, Mattor, flatnvagnar. Kamincrfsanvt
Glas- och'Porsiinsvaror re.-o.
Jacksonst.
COMPANY.i
A. LAMBERG,
QR. 6.1. 0PS*i
rem SALT O»
GROP
E Y
yPLAfvL
va
stl
sif
af
w

ta
Si
ki

fi
ti
di
g)
a1
n
1
fl
a
o
ii
0
fi
1
6
a
i
Z
1
I
I
*4%
MINK».
Skrådderi-etabltssement
Baste arbete. Xoderata priser.
924 3rd StrCst,
Hed Wing, Mint%R
Tandläkare.
Allt arbete garanteras.
Boxrud
Med Wingf
VI RUNNA. 81'AKå EDER PENNINGAR p& hvad som heM.
Vt h.ifva för billigare priser »n nägon annan kan s&lja fot,
Kymaskiner, Pianon, Orglar, Mandoliner, Fioler, och alla slaa
musikaliska instrumenter, Lampor, Porslin, Onyx Bold, Kllif
v.ir, Svenska Rakknifvar, Sifver-serviser, Klockor, Fickuri
(Jnrn, Mims- och Gosse-klilder, Bössor, Hevolvrar, Handy Cobb
ler, Darn-vngnar, o. s. v.
Sfttid 10 Cent» f«r vir katalog och lat oss förklara hum vt
kunna sttlja si billigt.
När Ni sänder efter edra vänner,
CUNARD
köp jHljett på don gamla, pålitliga
köp biljett på don gamla, på
j*
i
löcfe,
7 i
Synbarligen omöjligt, men dock sanrit.
FÖR 60 DAGAR,
1 CÄ köper en fin Porslin Mante'.klock», vttrd
'.piiWW köpor en mans eller gosses Nickle Alarmur," 6.00.
BO C. köper en Ikta H-k. guldring och ringask, fISr håra.
flfi köper en Mahogany Guitar eller en fin Mandolin.
vpy.WW vttrd »12.50.
MAIL:
LENE
hvilken varit i verksamhet öfver 66 år och aldrig
förlorat en passagerares Hf,
GJORT DEN SNAHHASTE RESAN ÖFVER ATLANTEN,
wjvsxw uEéVt Si li KltSAN i
5
DAGAR,
7 timmar,
553 miiinta,
och för passagerare
pasfiagerare"på kortaste tid
MELLAN AMERIKA OGH SVERIG&
dag-ar, 5 timmar»
De nya dubbelpropeller ångarne
LUCåNIA och CAMPANIA,
620 fot långa, 12,950 ton, 30,000 hästkraften?
De största, snabbaste
och mest
eleganta i verlden^
UBIBRIA, ETRUWA, ÄURÅNIÄ, SERVIA,
620 fot långa, 8,500 ton, 14,600 hästkrafter,
samt andra flytande palats, utgörande en .••
ojemförlig flotta,
afgå HVAltJH LÖRDAfi från
NEW YORK, BOSTON O LIVSRPOOL.
pöfyerträffade beqvämligheter för andra klass
-OCn mellandäckspassagerare till billiga priser.
t*
rf-

xml | txt