OCR Interpretation


Minnesota stats tidning. [volume] (St. Paul, Minn. ;) 1895-1939, October 06, 1897, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045299/1897-10-06/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

1,769,212
1,452,680
1,987,877
1,369,887
1,362,815
1,243,903
1,196,620
1,123.063
1,042,902
I N N E S O A S A S I N I N O N S A E N
Jackson st., ST. PAUL,
BEST LINE
ST. LOUIS
Finest Train!! on M.
Nära Oakland Cemetery
Fllal: 213 E. 7tli Street,
ST. PAUL, MINN.
Southampton
Agenter önskas. Skrif efter vilkor.
Swanson Rheumatic Cure Co., 167 Dearborn st.,
Lutheran Augustana Book Concern,
A. L. ALNESS, President J. A. S WENS DN. Cashier.
JM SCANDINAVIAN AMERICAN BANK,
ST. PAUL, MINNESOTA.
Capital City Wagon Works,
255-257 E. 6th st., St.
GABRIEL P. LIDBOK,
Osceola Mills, Wia
Den 3:dje maj, 1807.
box 22. Hon säger:
6921 Carpenter st., Englewood, IlL
ROCK ISLAND,
ILLINOIS.
829 E. 7th 8tr33t,
866 Payno Avenua,
ST. PAUL.
Lokal agon ter i St. Paul: A. E. Johnson Oo.. John G. Allen och TT. Lohrbaufcf.
I Minneapolis: Sanden, V&natrum & Oo.. Nilson & Nordlander ooh A. fi. Johnson Co.
Liverpool

& IP
I
ft
21
i

fL
Vs
Sverige-nyheter
Stockholm. Ledighet på Stockholms
bänken. Riksarkivarien C. T. Odhner
har p& grund af sjukdom afsagt sig
uppdraget att representera Stockholms
stad i Andra kammaren.
Betalningsinställelse. Svenska trycke
riaktiebolaget, som eger tidningen
Svenska Morgonbladet, harinstält sina
betalningar.
Statens jernvägar med dertill hörande
materiel och inventarier voro vid 1896
ftrs början bokförda till 301,903,552 kr.
och vid samma års slut till 329,031,857
kronor.
Statsregleyingsöfverakofet för 1896,hvil
ket nästa års riksdag får till sin depo
sition för 1898 års statsreglering, upp
går, enligt den nu publicerade riks
hufvudboken.-till 12,106,000 kr.
Pressen. Motala-Postens redaktör,
hr Ninian Verner, lemnade den 1 okto
ber chefskapet för sagda tidning och
ingick i en Stockholmstidning. Till
hr V:s efterträdare är utsedd literatö
ren V. Lundqvist.
Fvån svensk till preussisk tjenst. P.
underlöjtnanten i svensk tjenst Harald
von Ahlefeld, son till hr v. Ahlefeld å
Skeldinge i Skåne, har blifvit utnämd
till underlöjtnant vid. preussiska hu
sarregementet ''Kaiser Franz Joseph".
Nytt läroverkshus? Enär utrymmet i
de nu befintliga statens högro allmän
na läroverk i Stockholm är otillräck
ligt for de lärjungar, som derstädes ön
ska vinna inträde, har fråga väckts om
att uppföra ytterligare ett läroverks
bus, måhända endast femklfissigt. Plat
sen för detta skulle, efter hvad man
tänkt sig, blifva i qvarteret Resedan,
hörnet af Oden-och Dalagatorna.
Dödsfall. Den 14 sept. åfled i Stock
holm förre fabrikören Carl Anders
Carlson i en ålder af nära 77 år. Redan
fir 1850 grundlade C. den välkända, nu
mera af två af hans söner under firma
C. A. Carlsons söner drifna mekaniska
vagnfabriken härstädes. Genom in
sigtsfullt och idogt arbete hade det
lyckats C. att uppdrifva nämda fabrik
till en efter v&ra förhållanden betydlig
omfattning.
"Sveriges rikaste man". Med anled
ning af frih. O, Dioksons och gross
handlaren P. Bynsows frånfälle har i
pressen framkastats den frågan, hvil
ken af dem var Sveriges rikaste man.
Att gifva absolut säkert svar på en slik
fråga är naturligtvis omöjligt. Men
allmänt antages, att ingen af dessa hä
dangångna kan anses representera den
största rikedomen i Sverige. Sveriges
rikaste man säges nemligen vara gene
ralkonsul J. W. Smitt i Stockholm.
För 100 är sedan ellér den 15 septem
ber 1897 öppnades norra hälften af
Norrbro för allmänhetens begagnande.
Brohvalfvet öfver södra strömgrenen
blef först färdigt 1806. Grundstenen
till brobyggnaden blef med stor hög
tidlighet nedlagd redan den 19 augusti
1787 af Gustaf III. Ritningarne voro
"PPffjorda af öfverintendenten frih.
Adlercrantz, och byggnadsarbetet led
des först af stadsarkitekten Palmstedt
och sedan af öfversteiöjtnanten Lid
strömer.
Den obligatoriska folkskoleundervisnin
*gens 50-årsminne. En epok i folkskole
väsendet blef stadgan af 1842, som fö
reskref inrättandet af folkskolor med
obligatorisk skolgång i alla församlin
gar från och med senare hälften af
1846. Före denna tid salcnadeg i 1,211
af Sveriges 2,308 församlingar såväl fa
sta som ambulatoriska skolor. Största
svårigheten var at finna lärare till alla
skolor, och en mängd församlingar må
ste upprepade gånger utsätta nya an
sökningstider till lediga platser utan
att någon anmälde sig som sökande.
De förenade rikena och Tunis. Iut
rikesdepartementet har utvexling egt
rum af ratifikationer af den i Paris d.
5 maj undertecknade deklarationen
med Frankrike angående ordnande af
de förenade rikenas traktatförhållan
den med regentskapet Tunis. Genom
nämda öfverenskommelse, hvilken trä
der i kraft omedelbart efter ratifika
tionernas utvexlande, hafva de mellan
de förenade konungarikena Sverige
och Norge samt Frankrike gällande
traktater och fördrag af hvilket som
helst innehåll utsträckts att jemväl
omfatta Tunia
Desinfektion af telefonapparaterna. På
senaste tiden har dea utan tvifvel myc
ket vigtiga frågan om förebyggandet af
smittas öfverförande genom telefonap
paraterna allt mer upptagit allmänhe
tens intresse. Ett försök till frågans
lösning är nu gjordt genom en af inge
niör L. Thureson uppfunnen apparat.
Denna består af en i en träholk insatt
svamp, som fuktas med en desinfekte
rande vätska. Svampen upphänges i
ett snöre bredvid telefonen, och före
dennas begagnande öfverfar man hör
och tal-lurgn med svampen, hvarige
nom i desamma befintliga mikrober
oskadliggöras. Det desinficierande
medlet är för menniskan alldeles o
far*
ligt.
Städernas skuldsättning. Af Sveriges
städer voro vid 1895 års slut alla skuld
satta en och annan dock med knappt
Uämnvärdt belopp, inalles 19 med min
dre belopp än 100,000 kr. Å andra si
dan öfversteg skuldsumman för följan
de 23 en million:
Stockholm......... .. 62,525,708
Göteborg 28,55J},078
]VIalmö 12,589,606
JEIelsiugborg 6,636,805
Bundsvall. 4,591,928
Gefle ......». 4,490,297
Lund 1. \.... 3,030,071
Norrköping .i 2,425,952
rebro 2,120,134
Kristianstad 2,107,978
Landskrona, 2,016,961
Halmstad 1,958,785
Karlshamn 1,819,051
Upsala. ,.i 1,774,085
Karls krona ...».
v.»
Ystad.
Jonköping
Borås
Eskilstuna
Söderhamn v........ y
Vesterås
Hernösand. .v ..
Uddevalla
V
SÖS-Sf
I jor hafva nog skulderna ökats för
Åtskilliga städer. i
v* V*
PÄ 3 E
ökade statsinkomster. Statens Inkom
ster af tullmedel, bränvinstillverk
ningsafgift,hvitbetsockertillverknings-
afgift och jernvägstrafikmedel hafva
under innevarande års 8 första måna
der stigit till 48,135,196 kronor mot
41,945,886 kronor motsvarande tid förra
året.
Engelholm. Oaskällan viå sockerbru
ket i Engelholm, som framsprang ha
stigt och med oerhörd kraft ur ett 100
fot djupt borrhål, utsinade så småning
om temligen snart, och borrningen har
sedan fortsatts i samma håL
Eskilstuna. Jitt fall genom tre vånin
gar gjorde härom dagen en skolflicka,
som var uppe och såg på det nya stads
huset i Eskilstuna. Då hon kommit
upp på vinden, föll det henne in att
kiifva ut på lanternin glaset, som na
turligtvis gick i kras med påföljd, att
flickan störtade ned. I fallet slog hon
tvärt af två ställningsbräder den tred
je höll lyckligtvis, och från denna
gjorde hon ett språng ut i vestibulen i
andra våningen, derifrån hon skynd
samt kilade sin väg, sannolikt fruk
tande, att efterx-äkningen för den kros
sade rutan kunde blifva henne ledsam
mare än den så lyckligt ändade luft
resan.
Falun. Stor fastighetsaffär. Stora
Kopparbergs bergslags aktiebolag har
för en köpeskilling af 464,000 kr. till
handlat sig Eugzeliusska fastigheterna
i Särna i Dalarne med tillhörande
skogar.
Gefle. Frikänd. Rådhusrätten i
Gefio har frikänt predikanten Nor
berg, som åtalats för mord å tjenstflic
kan Lenström. Utslaget, hvårmed all
männa åklagaran förklarat sig missbe
låten, har understälts Svea hofrätts
pröfning.
Återupptaget jernverk. Axmars jern
verk i Gefleborgo län, der jernhanteriu
gen varit nedlagd sedan 1889, har af
egaren Bergvik Ala aktiebolag utar
renderats för en tid af 21 år till bruks-^
patron C. P. af Buren och ingeniör La
gervall, hviika komma att återupptaga
jernhandteringen.
Göteborg. Biskop Björcks grafvård
å Örgryte gamla kyrkogård aftäcktes
den 14 sept. med en enkel högtidlig
het.
Orsaken till, "öö/as" haveri i Göte
borgs hamn liar nu uppdagats, sedan'
ångaren upptagits på slip. Det visade
sig att ventilon stod öppen i maskin
rummet om styrbord.
Tro- och huldhetsed såsom svenske
medborgare aflades nyligen inför k.,
befhde af handlanden J. E. Åhlander
från Håby församling, kandidat G. W.
Lund från Danmark och privatläraren
Abraham Nathan Krantzdorf från ry
ska Polen.
Donation åt sjöman senkor. Aflidne
varfsogaren G. A. Lundgren i Gamla
Lödöse har skänkt 10,000 kr. till en
fond att förvaltas af sjöförsäkringsak
tiebolaget Gauthiods styrelse och med
ändamål, att ränteafkastningen skall
utdelas åt sjömansenkor, hvilkas män
omkommit under resa med fartyg, som
varit i bolaget försäkrade.
Jönköping:. En för stålen dyrbar lär
junge blir innevarande läsår en af lär
jungarne vid Jönköpings högre all
männa läroverk. Lärjungen i fråga,
som tillhör nedre sjunde klassens real
afdelning, är nemligen ensam i sin
klass. Utom af öfningslärarne bestås
honom af staten sju ämneslärare, af
hviika fem äro lektorer samt två ad
junkter.
1 stor ångest var en landtbo, som var
inne i Jönköping härom dagen. Han
hade lyftat ett lån på 300 kr. i en bank,
men tappat pengarne på gatan. Han
skyndade att anmäla sin förlust på po
liskontoret. Åter utkommen på gatan
i sällskap med en öfverkonstapel möt
te mannen der två af stadens läkare.
Med van kännareblick märkte de snart
att det ej stod riktigt till med honom.
Snart hade de ock klart för sig anled
ningen till hans sorgsna uppsyn. Va
na att åt de lidande lemna bot kunde
de det' märkvärdigt nog äfven i detta
fall. En af dem hade nemligen hittat
penningarne.
Vapenbrodern glömmes icke. I lands
ortspressen har berättats, att 55-årige
f. studeranden C. H. Carlson såsom ut
fattig och blind intagits å Forserums
fattiggård i Småland. Det upplystes
tillika att han på danskarnes sida del
tagit som frivillig i 1864 års krig. No
tisen i fråga fann äfven vägen till dan
ska tidningar. Den har hos våra dan
ska bröder väckt tacksamhetens käns
lor mot den, som en gång stridt för de
ras sak. Ett par danska tidningar ha
för Carlsons räkning fått mottaga pen
ningebelopp, och flere högt stående of
ficerare och akademici ha sökt upplys
ningar i syfte att bispringa honom.
Karlstad. Snö i sådésskylarne föll
natten till den
7
sept i Södra Finnsko-
ga, Vermland.
En rådjursstam på omkring femton
eller tjugu individer finnes i vestra de
len af Kils socken i Vermland. För
omkring fyra eller fem år sedan såg
man för första gången der i orten den
na djurart uppträda, men då endast
ett par, bock och get. Nu hafva de
emellertid förökat sig så, att, då de gå
i flock, man senast räknat till sexton
stycken.
Dödsfall. Folkskoleinspektören för
Dalslands och Nordmarks kontrakt i
Vermland August Ekelund afled plöts
ligt den 10 sept. under inspektionsresa
i Rölanda prostgård. Han var född
1843.—Ingeniören Oskar Gabriel Nil
son, verkmästare vid Klarafors pap
persbruk, afled den 11 sept. å Karlstads
lasarett, dit han inforslats, sedan han
under sysslande vid pappersmaskinen
fått venstra armen mellan två cirkel
knif var. N., som var bördig från Norr
köping, var 23 år gammal.
Kristianstad. Qväfd till döds at en
köttbit blef härom qvällen, då han in
tog sin aftonmåltid, hemmansegaren
Carl Anderson i Fastarp, ö. Ljungby
socken.
Qvinliga farmaceuter. Farmaoie stu
diosi-examen har aflagts af eleverna
Gerda Isabella Borgström och Eva Ele
onora Kristofferson från apoteket Sva
jnen i Kristianstad*
Landskrona. Det nya läroverkshuset i
Landskrona invigdes härom dagen hög
tidligt. Sjelfva invigningstalet hölls
af inspektor, hofpredikanten Olbers,
som ock skrifvit orden titt festkanta
ten.
Följderna af amerikavisiterna. Till
"Landskrona-Posten" skrifves, ätt emi
grationen för närvarande är synnerli
gen stor, särskildt från nordvestra Skå
ne och södra Halland. Målet år Ame
rika, och de resande utgöras af svensk
amerikaner som gästat hemlandet och
nu taga med sig anhöriga och vänner
till en oviss kamp för uppehället i den
fjerran vestern, der för närvarande
möjligheten att f& arbete ej motsvarar
efterfrågan.
Linköping. Donation. I enlighet med
framlidna grefvinnan Ulla Mörners å
Vallsnäs i lifstiden uttryckta önskan
ha sterbbusdelegarne af hennes qvar
låtenskap öfverlemnat
1,500
Lysekil. Funnen död. Förre skollä
raren och badhuskamreraren i Lysekil
A. Husberg försvann från sin bostad
härom natten. Efter ifrigt sökande
hittades han död i Stångesund. Hus
berg, som var nära 70 år gammal,, hade
på sista tiden varit nedstämd och
grubblande. Såsom något egendom
ligt omnämner Morgon-Posten, att för
21 år sedan omkommo genom drunk
ning å samma ställe hans fyra barn.
Norrteije. Egna Item åt mindre jord
brukar'. Forsmarks bruk i Roslagen
har låtit stycka egendomen Söderby i
Börstils socken i smärre hemmanslot
ter, afsedda till egna hem för mindre
•jordbrukare. Hela egendomens areal
är 2,500 tunnland och lotternas antal
60 med en storlek af från 6 a 7 tunn
land till 200 tunnland. Egostycknin
gen, som började för tre år sedan, slu
tade sistlidne aug., och redan hafva
lotter sålts för omkring 100,000 kr.
Sala. Kallmora bly• och silfieraktiebo
lag i Norberg bar blifvit försatt i kon
kurs.
Sundsvall. Dödsfall. V. håradshöf
dingen Theodor Lagercrantz afled
plötsligt den 13 sept. under ett tillfäl
ligt besök i Ragunda dödsorsaken var
hjernblödning. Häradshöfding Lager
crantz, som var född 1842, var son af
majoren Ludvig Lagercrantz. L. var i
vida kretsar känd för sin musikaliska
begåf ning. Han ef terlemnar maka och
son.
Söderköping. Sviterna af en kon
kurs. Förre nämdemannen J. Petters
son i Stockeby i Östergötland begick
härom dagen sjelfmord genom att drän
ka sig i Hällaån. Anledningen var
grubblerier öfver det obestånd, hvari
han, den förut förmögne mannen, råkat
i följd af borgensförbindelser, som han
ingått för sin son, grosshandlaren Lud
vig Johansson i Söderköping, hvilken
som bekant i våras också begick sjelf
mord. Detta det tredje sjelfmordet i
följd af firman A. & L. Johanssons fal
lissement. P., som var omkring 78 år
gammal och enkling sedan flere är till
baka efterlemnar tre söner och två
döttrar.
Umeå. Dödsfall Adjunkten vid
Umeå allmänna låroverk fil. dr. Ed
vard Mauritz Waldenström afled den -7
september i sitt 71:sta år. Född i Lu
leå 1827, blef Waldenström student i
Upsala 1849 och promoverades till fil.
dr. 1854, erhöll befrielse från teologiska
examina vid universitetet år 1874,prest
vigdes 1876. Såsom lärare har den af
lidne tjenstgjort såväl i Luleå som i
Skellefteå och Umoå, der han blef or
dinarie läroverksadjunkt år 1862 samt
läroverkets bibliotekarie år 1863. Dess
utom tjenstgjorde han såsom telegraf
assistent åren 1858—1888,
Upsala. Tobaksodling har med fram
gång egt rum i Upland, och Upsala
snusfabrik har redan fått en del af sitt
råämne från provinsen.
Af blodstörtning afled härom dagen
fil. stud. Nils Elis Hermansson. 19 år
gammal. Han var äldste son af folk
skolinspektören och seminarieadjunk
ten H. E. Hermansson härstädes. Han
blef student
1896
kr. för un­
derstöd åt fattiga till Nykils församl. i
Östergötland.
Dödsfall. En af Kindsortens mest
bemärkta män, majoren i armén, kap
tenen i Kalmar regementes reserv Nils
Gustaf Thiodolf Nordström har aflidit
å sin egendom Orremåla, 65 år gammal.
Driftig landtbrukare och framstående
kommunalman, har den aflidne spelat
en mycket betydelsefull roll i vigtigare
ortsangelägenheter. Han egde utom
Orremåla egendom det underlydande
oljeslageriet.
Luleå. Bostadsbrist råder i Luleå.
Det är svårt för både familjer och en
skilde att erhålla rum. Hvar är före
tagsamheten?
samt tillhörde Ostgö­
ta nation.
En blifvande familjekoloni. Hesselby
gods i Upland har sålts för 180,500 kr.
till ett konsortium, bestående af gross
handlaren S. A. Planius, kandidaten A.
E. Planius, grosshandlaren W. Sundin
och den genom sina välgörenhetsföre
tag bekante polisöfverkonstapeln C. E.
Carlsson i Stockholm. Tidningen "Up
sala" meddelar nu, att detta stora
egendomsköp icke flr någon affärsspe
kulation, utan har tillkommit i syfte
att bereda på obestånd komna familjer
tillfälliga hem å landsbygden. Menin
gen år nemligen att ofter hand inrätta
gården till en koloni, der hvarje familj
får sig anvisad en lägenhet med tillhö
rande täppa af ett hälft tunnlands vidd
mot en afgift af 60 kr. pr år. Dagsver
kena för gårdens räkning ersättas efter
gällande pris, mea det är egarnes ön
skan, att så mycket af arbetsförtjen
sten, som för de dagliga behofven kun
ha undvaras, omedelbart insättes i
postsparbank, på det att kolonisterna,
då de lemna stället, skola hafva en spa
rad penning. Vistelsen i kolonien får
icke utsträckas utöfver halftannat år.
Vid utträdet derifrån skola så vidt
möjligt hem ooh anställning beredas de
afflyttade.
Varberg. Den sista kanonen & Var
bergs f. d. fästning såldes för någon tid
sedan & auktion och har nu hamnat &
iJåskberget, på hvars högsta punkt den
plaoerata.
y 1 V 4 i
Förliknini/bvi# har Varberg—Borte
jernvägsbolag ersatt de af stations
skrifvaren Verner Johansson bestulna
trafikanterna med 50 proc. af de för
skingrade beloppen.
Åmål. Den 91-årige jubeldoktorn O.
Fryxtll förrättadde söndagen deu 12
september altartje|ist i Gunnarsnäs
kyrka å Dalsland. Han har förut un
der sommarens lopp besökt äfven pa
storatets fem )friga kyrkor och delta
git i altartjensten^ safnt biträdt vid
nattvardsgångarne.fU
s-
Örebro. Till Örebro teknirka elemen
tarläroverk sökte i höst 53 personer in
träde, men dft endaät 30 kunde intagas,
måste 23 återvända utan att vinna in
träde. f-i i
Örnsköldsvik. FÖr att bota gikt hos
en sjuk gubbe, boeöde i Örnsköldsviks
skärgård, behöfdo en tattargumma en
ligt uppgift en vigselring, en tiokro
norssedel, en snusdosa och en skjorta,
hvilket allt placerades under ett skyn
ke i ett hörn af stugan. Och så före
skref hon att bondhustrun skulle hvar
je dag under en månads tid hoppa tre
gånger baklänges öfver byltet. Detta
fick ingen under några vilkor röra.
Fullgjordes hoppandet ordentligt,
skulle gubbens gikt vara borta. Nå,
gumman hoppade troget sina modiga
hopp baklänges hvarje dag i trettio
dagar och hoppades få se sin gubbe kry
igen. Och då tiden var ute borttogs
skynket, uppvecklades skjortan, och
i den låg visserligen en dosa, men den
var tom. Ringen och sedeln voro
försvunna, men gikten, den fick gub
ben ha var.
Östersund. Den första höztsnön visa
de sig den 7 sept., skrifves från Herje
dalen. Fjell och vålar hade på morgo
nen ett tunnt, hvitt snötäcke på sig.
Enligt det gamla märket att vintern
kommer lika långt efter Mikaeli, som
det snöade i Sonfjellet före samma
helg, veta vi hvad vi hafva att vänta,
tillägger brefskrifvaren.
Dödsfall. Efter en längre tids sjuk
dom afled den 14 sept. postmästaren i
Ström Erik Olof Petersson i en ålder
af 54 år. Sin tjenst hade han innehaft
som ordinarie allt ifrån sitt tjugufjer
de år. Han sörjes närmast af maka,
född Burman, en ung son samt sin
närmare nittioårige fader.
Egendomlig jagiolycka. Härom da
gen voro torparen A. Olofsson och A.
Busk tillsammans på elgjakt i Risvatt
nets skog i Rätan sm, Herjedalen. En
elg uppdrefs och kom inom skotthåll
för Busk. Då denne sköt gick skottet
genom elgens hufvud och träffade de~
på Olofsson, som stod midt emot, i
bröstet. Med ena lungan genomskju
ten föll O. död till marken. Han var
25 är gammal.
NORGE.
Kristiania stads län å 18 mill. kr. har
i år öfvertagits af ett konsortium be
stående af Crédit Lyonnais i Paris och
Stockholms ensk. bank m. fl. Anbud
hade ock inkommit af bl. a. Dresdener
Bank i Berlin, som äfven representera
de Stockholms Intecknings-Garanti
aktiebolag.
"Det skal ikke glemmesF' Hur långt
de norske radikalernas hat till allt som
år svenskt kan gå, finner man af följan
de rader i "Dagsposten" beträffande
Norges deltagande i Stockholmsut
ställningen: "Det skal ikke glemmes,
at Bevilgning var 115,000 Kroner, og at
Norges Deltagelse i Udstillningen ikke
har hjulpet Landets Handel og Indu
stri et Hanefjed frem. Bevilgningen
var til Fordel for Sverige ganske vist,
men Norge har ikke haft anden per
sonlig fordel af sin Deltagelse for de
115,000 Kroner end Vaerdien af de Me
daljer, som de norske Udstillere bragte
hjem. Fordelen var Sveriges ikke
Norges. Det skal ikke glemmes, at
var Sverige, som inkasserede Gevin
sten."
Dålig soldatanda. De norska solda
ternas marschduglighet måste det vara
illa bestäldt med att döma efter en
uppsats af en fackman i "Morgonbla
det". Han tar skarpt till orda mot
soldaternas öfver alla gränser gående
veklighet och slapphet under senaste
norska fältmanövern. Under behagli
ga dagsmarscher på högst två mil
utan regn måste man hyra hövagnar
för att transportera packningen åt de
massor af soldater, som förklarade sig
icke stå ut med att bära den. Det
fanns kompanier, der hvar femte man
efter en enkel marsch gick till doktorn
och jemrade sig för ond i benen. Af
ett kompani på 115 man sjukanmälde
sig 26 stycken efter en långsam marsch
på 13 kilometer! Soldaterna satte sig
på vägkanterna när de blefvo litet tröt
ta och förklarade ättfnu fiuge "staten"
sörja för att få dem. fram. Somliga
veklingar förklarade sig "hellre vilja
sitta på fångelset än gå här och slita
ihjel sig." Och deras mod och ambi
tion uppmuntrades icke synnerligen af
att "folket" stod i landsvägskanten och
ömkade sig öfver "de stackars gossar
he, som fingo gå i dammet och med så
tung packning till".
"Bort med vemodigheten
ooh förjaga det d&liga lynnet" later vackert
i pooslen, mon om man är hemfallen At följ
derna af dälig matsmHltuing jemte gal! feber'
Svim ett extra obehag, sä kan man verkligen
afhålla sig från skratt och önska sig en be
friare från dessa afsky värda tvillingar. Det
bä ta silltet utt frigöra sig frän dem Ur att
anvttnda Hostetters Stomach Bitters, llär
igenom erhftller man on god matsmältning,
iutager sina mftltider med största aptit och
lefvern ftterfår sin reguiiära verksamhet.
Icke allenast detta, man kan äfven gä till
hvilautan att hysa don förskräckliga Inbill
ningen att Washlngton-monumentotskall—
i drömmen praktisera elg in uti magen.
Om man förmärker annalkande symptomer
af frossa och feber, reumati ini eller oord
ning 1 njurarne, tag denna Hitter till hjelp
utan uppskof "sä att lcko don sista resan
blir värro fin den första." Ett svagt system
Är fortare fltorställit I kraftigare tlllstftiul
medels detta utmärkta medel än genom nå
gon annan medicin som finnes. £tt tvtlt
vinglas tro gånger o»4 dagen.
--»J
Andra bandet af "History of the
Scandinavians in the United States",
författad af O. N. Nelson, biträdd af G.
N. Swan och flera andra framstående
svenskar, år just utkommet. Se när
mare annonsen i dagens nummer.
DEN !S97«
DANMARK.
Svensk mördad i Danmark. En för
stöld häktad skoarbetare Sörensen i
Aaiborg har erkänt, att han jemte en
kamrat slagit ihjel en svensk dränpr,
hvilkens lik förlidet år fanns uppflutet
på stranden vid Slet. Motivet till mor
det var .begär att åtkomma drängens
nya rock och ur.
Ett slott åt prins Christian. Några en
skilda personer i Danmark hafva till
kommunalstyrelser, föreningar och an
dra utfärdat ett upprop om bidrag till
ett slott åt prins Christian af Dan
mark. Slottet skall, heter det, vara
hela folkets gåfva till prinsen på hans
bröllopsdag. Ett möte i saken hölls
i Aarhus den 15 sept.
Prinsessan Maude af Wales, förmäld
med prins Carl af Danmark, trifves
icke i sin gemåls hemland. Sedan sitt
bröllop har hon endast en kort tid vi
stats i Danmark och ständigt sökt öf
vertala sin gemål att på allvar slå sig
ned i England. Det tyckes som om
hon nu skulle få sin vilja fram. En
sedan länge diskuterad plan, att prins
Carl skulle ingå i engelska marinen,
skall nemligen nu realiseras. Detta'
beslöts, under prinsens af Wales be
sök i Köpenhamn. Prins Carl skall då
naturligtvis bosätta sig i England, och
det gamla ordspråket "Gud vill hvad
qvinnan vill" kommer åter att besan
nas.
Som en förfärlig tyngd pressar ast
ma andhemtningen. Dr. August Kö
nig's Hamburger Bröst-té häfver qväf
ningen, bereder en lätt andhemtning
samt botar. Det lindrar och Jkurerar
irritationen i luftrören samt uppvär
mer lungorna.
Klondyke och guldfynden
äro na i hvar mans mun. Tidningar
nes berättelser äro mycket lockande,
men endast jemförelsevis få af de tu
sentals personer, som begifva sig dit
upp, skola lyckas finna de sökta skat
terna. Många söka helsan, 6om är dyr
barare än guld, men kunna ej finna
henne, emedan de befinna sig på orätt
stråt. En stor flaska med DR. PETERS
KURIKO, nyttjad enligt bruksanvisning,
skall för hvarje sjukling visa, att den
na medicin är den rätta vågen till hel
sans uppnående. KURIKO är ej en apo
teksmedicin, utan säljes direkt af till
verkaren, Dr. Peter Fahrney, 112-114
South Hoyne Ave., Chicago, 111.
Farmar och Farmland
till salu billigt.
Vi hafva åtskilliga uppodlade far
mar, större och mindre, i ett gammalt
skandinaviskt settlement i Grant co.,
Minnesota, belägna i närheten af jern
vägsstationer vid "Soo"-jernvägen,
hviika vi sälja för omkring tvåtredje
delar af sitt verkliga värde. Vi hafva
äfven en farm på omkring
200
acre,
30
mil från Minneapolis och St. Paul och
inom en mil från station vid tvenne
jernvågar, som anlöpa nämda städer.
Denna farm lämpar sig särskildt för
ladugårdsskötsel ooh mejerihandte
ring. Dessutom hafva vi stora områ
den vildt farmland, mer och mindre
bevåxt med "hardwood"-skog, allt till
ovanligt billiga priser och på förmån
liga vilkor. Endast en mindre kontant
inbetalning fordras, resten lemnas på
lång afbetalningstid mot låg ränta.
För erhållande af närmare upplys
ningar hånvände man sig till
C. A. SMITH LUMBER Co.,
Minneapolis, Minn.
GRAFVÅRQÅR
.af..
svensk granit*
italiensk och
Inhemsk
marmor,
i stort urval och
till lägsta priser.
Besök eller tillskrif
mig innan köp afslu
tas annorstädes.
mm
JED.
NJSLSON
(Förut John Peterron St Co.)
941
O
Svenska LutberskaKy rko-Brand
stods-Bolagot
Burlington, lown, kontrolleradt af Towa
kenforensen. Ur det billigasto af alla försäk
rlngsl oiag. Högsta försäkring sombovlljaa
pä en egendom Ur $5.000. 1-astorer och lör
samlingar inbespara mycket genom att för
fikra e
A vill lösöre so:n fast egendom 1 detta
bolag. Vidare upplysningar meddela
PAStor LUDVIG HOLMES. President.
Cor.Smith & Adam sts„ Burlington., Iowa.
A. J. SVANöON. Sekreterare.
116 South Wood 8t. Burlington, Iowa
i
Undertecknad tager sig fribeten att tkrif
va till eder nägra rader för att läta eder re
ta hvad eder medicin "5 DROPS'* har gjort
för mig. Jay liar plågats af en obeskriflig
reumatisk värk 1 10 flr, öfver hela min
kropp, armar, axlar, ben ocli lotter värst.
D«r den bakat ig fast bar den förblifvit i
mlnader, och under denna tid har jag icke
kunnat begagna nägon iäng en minut, utan
pä golfvet gående och krypande, och ej
haft blund 1 mina ögon 1 en tro, fyra ceh
veckors tid. Detta hörs underligt, men
Or saat, det vet åtminstone jag och min om*
glfning och många grannar. Jag har tu
sende gånger tänkt att mitt förstånd skulle
fly. Under alla dess.» år har jag plåjrats af
hemorro'der och förstörd matsmältning,
har sjnnkit 1 vigt från 20D pund till 15'J på 10
år. Gud vare lof, jag köpte cn flaska utaf
edra "5 DROPS" af eder agent, och genast
efter en veckas intagning började jag att
kunna sofva. tåla maten, ocli många plågor
försvunno, siimt kunna arbeta. Tack, her
rar och äter tack! Detta är för klen veder
gällning för att ni bortt '.git en, ja, två. ja,
tra och många fler sjukdomar Ifrån min
kropp. Eder medicin har en stor framtid
att vänta. Vi« lefva 1 uppfinningarnes tide
hvarf, men detta behöfs Icke något bättre
än det som är fullkomligt. Intet smicker,
intet ombedt beröm, ingen utpuffnlng fin
nes 1 min skrift, utan af idel gliidjo och tack
för det goda "5 DROPS" gjort för mig, och
många tusende andra lidande. Tänk, bästa
herrar, 16 år de rysligaste plågor, nu ett
helt är frisk och qvick, bar åter mitt glada
lynne, kunnat arbeta mer på ett år än på
fem flr nnder sjukdomen, tål och mår väl af
maten, sofver en angenäm sömn 1 åtta tim
mar hvarje dygn.
Underbara uppfinning, hvilken gör att
edra "3 DROPS" icke behöfver berömmas
eller utpuffas för att få den såld af en agent,
utan verket prisar mSstaren der vid lag. En
flaska har jag tagit in. och alla mina sjuk
dom ir gått från min kropp. Jag törs knap
past tro att det flr sant. Jag bäf var när jag
tänker på de 16 år jag lidit, och bara tänkt
mig döden som befriare. I min dagbok för
16 år står nästan på alla blad: "Gud hjelpe
mitt förstånd, en himmelsskriande värk he
la natten", o. s. v.
A-B-C,
MINN.
eller
Barneris andra
Tia
SEW MK
oca
OKHDACI.
1 V
V
Utan felslag har "5 DROPS" redan botat hundra tusentals af lidande med
menuiskor hvarför skulle det då ej kunna bota Eder?
"5 DROPS" gifver en snabb lindring och botar varaktigt
reumatism, neural
gi, dyspepsl, ryggvärk, astnia, höfeber, katarr, sömnlöshet, nervositet, ner
vös- och neuralgisk hufvudvärk, örvärk, hjertsvaghet, tandvärk, strypsjuka,
la grippe, malaria, krypande känslolöshet, bronchitis
Om ni lider af någon af ofvannän-da sjukdomar, så dröj ej. utan skrif genast. "5
DROPS" är namnet och dosen. Stora flaskor (UJO doser) 11.03. Sex flaskor för $5.00. Säljas
ej af apotekare, endast af oss och våra agcntei.
Barnens första bok,
bok,
1 1
Församlingsskolans Läsebok, 50c.
Kristligt, inhemskt innehåll. Talrika illustrationer. Yaclcer typografisk utstyrsel.
Dessa läseböcker äro väl afpassade för de olika klasserna i skolan. Dessutom hafva
vi ett godt urval af skolböcker i öfrlga ämnen såsom Språklära, Rättskrifningslära, Hi
storia, Geografi, Atlas. Nat ur lära. m. ti. Skrlfven till oss dft 1 behOfven skolmaterial.
Liberal rabatt i parti.
Allmän bankförrättning.
JOHN BODIN & CO.
.*5'v"
Botad från
ofter
16
Jag bad en ntaf mina grannar köpa en fia*
ska utaf "5 DROPS", och han lydde mig.
Han led utaf samma sjukdom som jag och
är nu nästan återstäld och frisk af hal fva
flaskan. Han fortfar att taga det, och jac
är säker på att det lyckas.
Jag kan afiägga ed på, att mitt bref Ir
sanning, men -5 DROPS" är för god att stå
och svira pft. jag vill liollre prisa Gad Og
"en* Högaktningsfullt,
"En 82 års gammal gumma här i staden har
varit så förderfvad af gicktvärk, att hon en
tid af öfver två år icke kunnat få sina ar
mar från sidorna, och hon kunde derför icke
reda sig sj_*lf det minsta, men genom att an
vända ,"-5 DROPS" är hon
OLOF POMERSON, cor. Rice st. 4 Central ave., är vår agent i St Paul. 3
*VTRE£T
stmuLninn^
LäsoEäm
kartonerad
Betalar rftnta på depositioner.
Sftljer vexlar och Money Orders på Europa.
General agentur for alla första klassens ångbåtslinier.
erhållas aila sorters svenska mediciner, elektriska bälteu, elektriskabatt? "V
rier och bråckband. Särskild uppmärksamhet fästes vid BO DIN'S COUGP.
BALSAM, BODIN'S CORN CURE och PROF. STOCKTON'S HAIR
TONIC, hviika äro på hvar sitt område oöf ver träffade.
«-v
långa år,
Jag har en längre tid tBnkt att skrifva till
eder, och omtala hvad mina landsmän säg»
om "5 DROPS", och jag är glad att kunna
säga, att alla, som köpt "3 DROPS" af mig,
hafva gifvlt medicinen det bästa beröm man
någonsin kunnat vänta. Jag viil här införa
ett utdrag ur ett bref, soa» jag mottagit
från miss Hannah Pearson. 131 Clybourn
ave., Chicago. Hon är nu 1 Middletown, Lo
gan co.. 111., P.
o.
DU
uS
fullkomligt
återstäld. Den flaskad som jag köpte af mr
Pusk, har jag låtit husfolket der jag bor gö
ra slut på jag trodde icke alt den kunde
göra mig något godt, men nu sedan Jag sett
hvad den kunde hjelpa denna gamla gumma
så tror jag att "5 DROPS" äfven kan hjelfal
mig, om Jag begagnar deu med allvar. Var
derför god och sänd mig två flaskor, sft
skall jag sända penningar med omgående.
Vänligen,
HANNAH PEABSOH."
Jag kunde skrifva flera sidor med sådana
loford, men det redan antydda torde vani
nog för att öfverbevisa mina landsmän om
den stora hjelp man kan.fft genom att an
vända "5 DROPS".
Högaktningsfullt,
O. J. PASK.
och beslägtade sjukdomar.
Chicago, m„ U.S.44
....Svensk...,
Foto-Atelier
Finaste platina-metod.
Gamla kort kopieras i
kabinett-storlek för 92
pr dusiti portofritt.
Allt arbete garanteras!
Skolan och
Hemmet...
f5r
15c.
30c.
Paui, Minn.,
mod^a/thfsorter^såväi Finare som gröfre vagnar och andra fordon.
Reparationer och målning hörande till vagnmakareyrket verkstalles om-r
sorgsfullt. Allt arbete utföres med hand ooh garanteras.
/wv^v/vt«."Eiidasvenska affär af detta slag i stadeD.vuvws«wvwv v
rÖIfcESITA STATERNA» POSTÅKGFAKTYG.
Den enda transatlantiska linie som seglar under Amerikansk flagga
JUMLJQUlJEkA. &J&AINJD1.JV
1ILJETTEB till och fr&n de fSrofimeta städer & Sverige, Worse och Danmark
INTERNATIONAL NAVIGATION COMPANY,
fi*BA]VCVfSI €5. West. Gen. Pass. A"t. r~ pt CWCJj&AGO.
V V 4
I
A "f. r...
HmXISTMS*
Via
(liiladelphla
v,' oca
J,&UI>A«.
1

xml | txt