OCR Interpretation


Pokrok západu. [volume] (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 11, 1905, Image 16

Image and text provided by University of Nebraska-Lincoln Libraries, Lincoln, NE

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045348/1905-10-11/ed-1/seq-16/

What is OCR?


Thumbnail for 16

jM Tržní f-
I %3 rozhledy L&a
vbcocoosccoso(:oocoooo&so!d'
Skvělá objednávková nabídka !
Chicago 10 října
Ceny pSenice proti týdnu miou
lému poněkud se zlepííly a totéž
plití i o kukuřici
Ceny byly následující:
Jirka nová 6 a £ 3
79-86
Honíce ferv nováíís 2
i 3 nová 84 -83
Tvrdá plenice nová t 2 84)4
-87 c 3 82-83
Korná bílá ě a 53 — 33 a 41
53-54-
Oves č 2 bílý 29—30 £Í1 3
bílý 28-28 c a mích 28
Zito (kleslo téi v ceně 1 trh byl
mdlý Cis a 68
Ječmen přídraiil 1 druhy
ke sladotání piináfiely 43—46
ke krmení 36c
jetelové aemeno nabízeno za
IX250
Lněné semeno ze severozápadu
č 1 nabízeno za xoo trh by
pomalý
DobytH trhl
Trh na dobytex hovězí oásleď
kem menifho dovozu byl pevný
při cenách zlepšených kdežto
velký dovoz dobytku vepřového
mílo následek poklesnutí cen
Ceny byly následující:
Přknl l n0jlv1ll roli l8o®tie
Unbaul ni b proalrudulm ! Vr&iM
Miniu řarm tifjlapll um
MAnlo řrm Spali tl dobři
SIplC 11
Kiohnv
Kolmutl
Kroritil '
in-
II tě iwiii 1
Voli k krniMiil
Kr4vy
Julorle
TolaU
PraMta tfikl Bojlípll
PrMU lbki vbrani
Praiata brubS
0vc p£kn4 tt k vybrán m
íihflt „
13 1534)
1 00
Ift0ra5et
ti W&olO
II 753IS 00
14 fl j©780
října
ceny
Omaha 10
Trh obilný byl kliJný
pSenice a korný byly asi tytéž jako
does týden
Pratn!raé ceny byly následující:
ť5eai:s čís 2 tvrdá nová 79 —
80 fi 3 tvr 76—781 t 4 tvrdá
73#-"74# 5 3 j rka 80
Korná číslo 3 Žlutá 48 Číslo
č 3 bílá 48 4 — 49 č 3 mích
47-47#
Oves čís 3 bílý nabízen za 26
-27Č 4 bílý 25 # -a6 č 3 mích
Dovoz dobytka hovězího byl
opět značný ale trh byl Čilý Dob
ře vykrmený dobytek má dobrý
odbyt nedokrmený však těžko se
prodává Ceny dobytka vepřové
ho proti týdnu minulému značně
poklesly
Pr&mčrnéceny byly následující:
uil píka! i bejlupll 4í)0aMo
Er4vy fooaa w
S 003130
Voli ka krmtmi i 6093 M
Pruata aJlplí 163A&'M
PrwnU (irifwlul ÍOU£a 16
1TKU brahi títká SOOa&Vo
Otc BKjlspIt 4 flfcttft 00
Jelitlau 6 MKgOl
Brambory nuvé m bull
Vaiea rertv4 í&cturft
Mtlo u4ii4rn Sl-ÍIVie 1b
II
S
k-tli!
Kansas City 10 října
1'íeníce čím a tvrdá 8a
č 3 77 -78 Jí č a červ 83— go
č 3 88 -89c
Č 3 47cabílá3!Č 3 30í
uvci c a biiy aosi cis 2 m
Zíto 63 íc
Seno— Timotby Jtg 50—1000
výborné prérijní 1773—800
Voli ptknl oJIpll
ííolřf ttproiíMiil
Voli k krmiil
Kr4rr„
Jilil(t i 11
Ttlkta
Právala tinjlcplf 1 1 1 1 1 1
V tu taprortfednl
1 1 1
J"hnt
M ooaiw
l4MrokO0
13
S QVQAM
sooa5ie
l4CiOftlt
savain
Iři
VoslvU) mí tu nvoii ol)c(Iniívkii
$2160 muliké vprivi úplná
Icdřiíivkii $íq nr
plná ia líliJi)
TOTU OONTytRKTKl
Oldek imjMontií rys# celovlii# cchv IIJW
1'tknf mekUi kluboiik JkkfIJv morfy
neli hnfvy ceny
l'íř nutónkh lf#vlrficiiy
Mí1rk'Víti i'řkálovou hotll) etny
PářptflMfťli ilf ffujr „
ríř íMoílíiíth n#( Jf1nI)(iřír riáisAvrb
hiiH'ilk barv okrujmn rniy
VíkiícÍ iiíl titiv lirílválM iiíkríníb
lVkrié )ii1n ti (ljlck s (ii1 Udic
(Illfllf III MllMHIIIIiilllHIil 21A)
2W I
2
J0
M l
24
21 I
$2160
vprava
$105
tminé UM
mllil tul 1
(imiinliá fuřl(i
Hokotml
fpry
riii 11 k
fprí
my iiHmi vám luii
BMIHÍMI V p'IU'lfM II
ifl át w 111
(iU drtřinil kliiÉlaal II ir 11
(iiciJiiiii Jliml Kkflk IlI MkVlohy
ii'l
vamiiti a rii h 1 ř i'mi no m 41 v urwiu
(( I kkllliily laoli MJn4'iv
4 V řiiikřiikii lirtilii nl4 míru
JMl 14 ( I7U 1 klu Miukv Iwiu ňu kílít
iniiii není f in
liántl Ml ni 4
kl'J'Mi I4l7v
mm I
k„ii 4iio "inikii(Mf jfMÍUH liblt)k 1 Mko4b
kmlřu nUttf tlMflitltivé
ílli mitl pr na wArod 0 miil
wnmi1 I 'viď!
tu I I I I š l rm
"Vóatnllc
Sokolakch látiv 1905-
1906
OJ%f A II A
Krajaa Jos Tflmi loímý
fotograf bydlící v hotelu Prahl
měl vzrušující tkuicnost lupičem
minulé nedčle když vracel se po
12 hodíce z města 1'od mostem
na 13 a Mason ul zaitavtn byl
jakýmsi cizincem jenž žádal jej o
sirku V okamžiku kdy p Tůma
chystal se přání tomu vyhovit)
uhodil jej cizinec do tváře Tůma
jeStě v čas uskočil takže ránu
značně oslabil a v přiltím již oka
mžiku nspálil drzého lupiče t£Ž
kým deltníkem tak pořádně přes
hlavu že tento klesl k zemi v
tom viak běželo k místu tomu jiné
chlapisko bezpochyby společník
upiče apan lama vida že by byl
'Amnl iiona
V neděli 29 fíjni-Slavoost J Jav-
Mikova
V nedělí iq listopadu—Divadelní
představeni
V aeděli 31 prosince— Sylveslrov
ská zábava
V kobotu 10 února 1906— Ma
Ikaroí ples x
—1 1 —nu in ii ii umní 111-
Zpriyjr polkové
ííl Jed HoUl Ouiaba
Sokolovél Dnes večer acliůze
Dostavte ae víícholl
K 1'íbinKcr taj
Iioie Jan Kns é i UtotV
odbývá schůzi tvou v čtvrtek 12
října v Sokolovně Členové jsou
žádáni by ae vllchnl dostavili
# AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
4
Upozornénf ot krajanům !
EMIL M DOBŘÍŠ EXPRESSAlC
slfliujci háhylfik hhttUriil vsikeru dopruvu uvnmM
vfilirMi k'4 v tm v ohoř tento nrtlnUf dr-ným kmJioBm
podlouíí správiiA a ry:hl r ceny f -ImMuné Mi k dtipo
uM ') fyi Joiíon 11 to Jí před liotulAin 1'rnha tm robu 19
a WiillAin ul a druh n robu 14 a Wllllain ul
lifiJovna Ji ho nalézá proutím v Hotilu Praha TEL A 1814
Obydlí č 1427 Jižní 14 ulice Omaha
a —
e???TTV fTrTTTTTTTTTTTTsT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTe
jelikož připadá uvádění nových
v menšině vzal nohy na ramena 1 "krlC0 do uPo6 P"ete
Louii Uerka V K
1J Sláma S A a I'
1 '
li ijtkv vn
r
1
1
NÍ!tiR( KVMi Ikony
Flprvvcn vtCný prot
iiQTnPi 11
Elieumatlsmu boleni i zidecti a!J
DMA Kleli II K A ivílorUHnJ
"KOTVOVÝ"
PAIN EXPELLER
UiWl JIM jt j Rt4 Vtll(
foJm ir pd) Wtl'
v tAitíh niuratsiit mm
II:
í XX ttlrkl I U ! I l
X 33 ZUTÍCH mMVÍXAíl
17
doběhnuv do hotelu uvědomil
ihned policii která brzy po té ns
místo se dostavila avfiak až dosud
útočníky nevypátrala
Krajanom nalim nabízí služ
by své pan FKANK JANDA Čís
1235 již 13 ul ako neiprakti iifvtif IjMiIv milIoom
1 _ 11 ir„ i f
vicjoi uiiiuuuih a nečasovaný
Johánek Bratři
VlMtoi
HOJ Wllllum ul Ouittlu Nřb
Dobří vínu llkdry a dotitiiiky-Chutn
biiiiuíob vzuy p ' -
balzamovač Vypravuje pohřby
nejen pro bohatou a elegantní tří
du lidu ale í ti uejchudáí krajaoé
budou vždy vzorně a k úplné spo
kojenosti obslouženi Za připra
vení a udržení mrtvol se ručí
Paní Jandová jest též oprávněná
baizamovačka a vyhoví vfiem rodi
nám na požádání Závod otevřen
jeit ve dne i v noci Tel 2084
Tikdt
— Vážené pí Kaufmanové při
chystaly min pálek večer v den
30 její narozenin četné pfítelky Zdeiflldní pozemky flfl prodej
M úřadovnu svou v pokoji čís S117 1
Karbscn Hlockii
na 10 ul rnftl Doulns Fauinin
TKLKřON 1111
ne milé překvapenlčko Uylo to
skutečně pravé překvapení pro pí
Kaulmaoovoui neboť něco podob
ného vůbec neočekávala Při vý
borném kafíčku chutných tákus
cích a srdečném hovoru plvnuls
přátelská tábava ai dlouho do
noci Přejeme ctěné paní Kauí
narozenin
— Sobotní
V severním Wíscousinu Chica
go bt Paul Minneapoiis A Uma
lí a dráha má na prodej při nízkých
c nacii a vyiiounycn pourniokách
platebních ai 400000 akra vybra
ných pozemko rolnických Ti
kdol koupí záhy mohou vybrali
li pozemky při krásných řekách
jel poskytuji nevyčerpatelný
tak i
Dr Goo F
Simánok
v Cíl 1262 již 13 11I Omaha
Ďf mini bollnfi 04 ídor1i nrt
Úr'lvn v umrhuiU UnCututi HMg Ift
I ir ni— Ofmlitl hridlnr
Od 1 di 11 liud Jku- 'J'iř'n tmo
Dr C Ilosowator
ČKSKÝ LÉKAft
t
Úřadovna m "Bee Boildlng"
tL 04 II do II lapoli
ÚUdnl hodiny 1 Odldxl i n(lo
OdSiWdoir oap'
V oadlll od II do IV dopul
Tel r éraderně IOI~Tel r bytu 1X17
KvlálLaii MiHtruttnt vinuto a# luniaifm Btw
wmmtt 11 riMri su
Dr Jamos IV NováP JPetr
český zubní lékař
česky mt a raobojic
OMAHA NIÍIJ
Úřadovna) 1618 jižní io ulice
blíže líickorv
Úrudrií hodlnyi Od 10 do 12 dop od 3
no a od ji od 7 co B večer
Telefon 1 Douglaa 738 6-
— i pozemKV pn arasnyen lekách a
TZlt bLMd?kU II leterech v olchl jest hojnost ryb
a spokojenosti jeitě druhých 30 [ jei poskytuji nevyčerpatelov
roíoí jii utpořádsl správce Ho-
idrojvodyiak pro rodinu
aábava druhá vý dobytek
Pozemky po vétlmějiou iali
kolovoy minulou aobotu dosnala oěayi pnda jestárodnou a inadno
pěkného idaru Tanceehtivfch ipracovatelnou Chicaio Milwau-
dostavil i ilulný počet a téi I ke St Paul Miuneapolii
stárli někteří pánové bavili ss Duluth Superior Ashland a četní
upřímně v tumivém víru pleiovém jiná přispívající města na dráse
roriak a vjat plasa bylo vioi C St ! M A O a na dráhách
nýma účattolkam na ničem ne liních PQikvtulldobrích IthO nro
chybělo Doufáme le i pořadatel plodiny larmeiaké
poaojeo je a vynejkm O lilii 1 1 podrobnosti p Ite na
6V# IP PtIL
íi ltUlk Pltí nMfll Bkli ftlallla I l'twktt f kUMltkt HuJl WK
m MASNY KRAf1
na jll itrsď iníits vlastní krajanl
OnitiM IíChiiíjIovó
lUh 1244 jilnt tj ul
Největlí aáiohy masa vloho druhy
useoek iUmb luusk a vfthso vloho co
v obor tento spadá
Coy I(tqíš( oei kdekoliv Jtode
ABSTRAKTY
vniuTovuja -
S M Sadlor
tm a4 raraaie Pattertta UU
1
Adresář čosKýcb spolkO
Tábor Kehraska ě 4771 MWA j
odb#vi irSprarldolaSfchActkkCdiJii prrou #
%Hl mlada ? Hilcj um hodin valní
aokolpvq Velld komul fr J„d
BÍrortíi Jun fitliki UmUU John itlaljorá4
klnrk OIim Hwrtniwkf 1IIH Dominion Htr
ur 6 rodil A Munll rnltřnl itríí Fr Vnni
fk vonlfovní itrál V tu IioIbJI
Tábor NebrnMkkA Mpa ě M )MW
odhffí irliAíM kttd první s tlntf ítvrttk r
niSl()l vM(l((ílivfil nu J Jíl ul Konul Jun
podjoVhiiJ t iliUríon Vlui í)oloj# klrk
A v Movtk In ciirt ul NtlirMl( (Jloíhing
(Jo UiiliřK J Jniids pr1 vodil VtVsMttl
Joli) Jan Hus t 6 HjUřfl I' tli la
odhfv iv srbts driiliín Čtvrtí CtvrUilt f
miMl v I hodin viíer v ipolková tnlNtnotl
y Sokoloval) Velicí Kunclát Uu l(rk
AriUin TurrnBk
oř K '
HUm (UM No Iftlh Htr
M oř K Jo Novék M
Těl Jed Nokol t Omaba
Odbf vá ivépravIdulnS (ottAza kidlou druhou
HailU f Uiinfdl VttiBř v ivt mlítuottl S22S
Ho Uth Ht HUrotn R Hitvulkit taiumnik
lilld flIllniíBř li WllIlHin Ml un(k Ant
mih piikUdnlk Jun Kuláin
Hbor Hvězdu Nové Dobr í 86 JČ1)
OdbvtivéfibftM k dlldou I nedftll v mfinoj v
J hod ortp r Nírodní ilnl 1'NdntidkH Aon
Dud 4!itnle Mrn Knirnlihitlur poklnrl
nli Murln Vrnurat MIH WlllUrn UímiuuIco
VI b HurUil li l řoplflton Av
Sbor Itolcslara ě 60 JÍ I)
odlifvánhfte kaldou druhou nodAII v mSalnl
nro(iui mni o n iiort odp Vloull
p rtdU Vinci Ceruiík H44 Ho lňtu St
přBdiHdk Mariu IMuo II Wllllgm Ht ná
F!ír':kí KrVFi''íi'i HUMI' ' Fek
f Ví wt? ""tio Mrl l'fllortk
IW Uo ISiib t doorkyu Anutt Mlfiu-ká'
Vljor Ulil Jt kil KrUDtUku l'ulik Murla ui
ter Murl 1'írliom '
Tábor Myrta lín 022 K N A
ortbváicbftíl první aodil v mMcI viokoi
IMé líni rfadaadk Murl Houkal tni to
iifeiUidk JoiMUHlániR vnlouilláifttíl1k
Mrv Holi t kImujiiIi a ICnin! Iku M11
kup 1110 Mouth ťíHt poklHdnlce Krnntlk
1'uitik kngl fk Kuty Vlnuliovk inurMl
ka Anna Vulika vniťni iLrál Mm pi ťi
rliota venkov atrál Antonia Van6ikf v
nor mainiku Maria liony Maria 1'flbyl Ka-
Hitlna VnIruhovnUř vvalankvuA 1I1 ll„
Maria Hol mlMtovyaUnkyiii Maria lluukal
rJpol Ukal dr L Bvolinda
1'odo Nokol Trri ě 1
Odbfvi iré tcii&ia dvakrát uíkifn katloii
nauniia i iKiounii v metioi valní MatiovS
iiororníittuaiauaoTva aa i m
pllaluli:hAial
I l totkWtulUlti Til W
Joa l ř UU I
Kunci M4 kiu 11
odbiv tai nadtll lljnu
oedíll v duhnu a etvrtlatnf
rrana
Ftediada
Mviliu
Ui Ho l it niUtopřoil JIM ('lí ha 1WIU Ho m
taj John ( hleuurád IM Ho lil Ml flint „(w
o t ar líOko m uokiadiilk V 1'
Htr vfbor majfitku Auu
A ů
ramia nau nouoar yyu pr Jonf Jiníra
Uiralolk Ant VMu ná M Vol
raviaorul v4lir Ani VU a iř Svoboda
aumrca wt v mm
IVdpHokolkTTrril
UUBIMHI inl jmiuuu BldklCat n
kalduu čtvrtou na-ltll v ln Uniivl frau
aaakyal Anna ťllba IVIU Ho mh t i]„„
iwIttaOhlalMirM Ikn Wlaiu Si n"iuj
HAJ Xartha f 1J W ť
adbív tvé pravldatn k hHa vl j Mui-
Valyua l IHh ai miaioutada fiVi J
ivi n iu rit ujui
a rr r
Svoboda! í
řlubyak
Ikib
Viidl
ak
1i
Ht Úlu
puki4u
"J1' ''i vnt4 4mak t1
kualiuái M VwM44k (jboi i ajuiku
ia t'u vaiJL i
IJav 14 ř Ur U uUal v '

xml | txt