OCR Interpretation


Pokrok západu. [volume] (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 11, 1905, Image 8

Image and text provided by University of Nebraska-Lincoln Libraries, Lincoln, NE

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045348/1905-10-11/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

AM A U A lít jíi ¥
K VITJI-MLITA W W Oj
Upozornění ct krajanům !
Nell-pK trr!4 I
ulili víohw ilrubu doita-
Mls Myčky u tar'tio
snáindko
II L8?M 715jíŽ13nl
TUL 1918
Tvrdá uhlí jcHt f 10 00 tuna
lloliftf uřlní ti kdo I Jo mřM
obl!iif Ježto toň Jt-tovkrít
Dobrá
U6 dm liuiig v Vfccijit
váli ryclilj dovoz
Iťlgciilo
PKIJME bií dobrý spolehlivý
Cech jako lolícitor pro starou
bezpečnou společnost pojišťující
proti ohui Liberální projme
(leo I' Ucmíi Keal entitu Co
4 306 Paxton lilock Omabi
rfilJMU SE ihned 500 statných
dělníků ku skládání velkých ikle
nic Storzova letáku na 6 Pacific
ul UliŽší zprávu podá každému
úftoě Anton Křeček hostinský 7
PŘIJME SE spořádjoéčeské
děvče lei ie vyzná ve vštch prá
cech domácích za HluŽku v malé
rodíoě Stálé místo dobrý plat
fádné zaopstřeol illaite se v č
xiVt So 14 St (v krejčovské
dílné) Omaba Neb 11x3
— Časně ráno minulé středy
oloupili neznámí líi lupiči saloon
na 16 a Cumming ul právi když
v místností nsléťal se pouze jen
pomehač J P Kruger Cizinci
požádali z počátku o povolení by
smělí se umýti a po té poručili si
po iktenici piva Když se Kruger
odvrátil k registru by dodal jim
drobné vytáhli mu li revolvery 1
přinutili jej k vydání šálku spe
oězí jichž bylo néco kol 130 l'o
té kráčíce pozpátku doMalí se ke
dveřím načež beze stopy zmi
zeli Policie po pachatelích úii
lovně pátrá
Iflgcnle
— Minulé středy zahájen byl
oud proti J L Masonovi který
obžalován byt z nemravného úto
ku sl Lilian YoungquUt ovou
jak táž udává spala v noci na 4
srpna se svou sestrou v plátěném
tanu v ležení sektářského spol
ku AdveotUtů sedmého dne když
tu vloudil se Mason dovnitř a
útoku dopustili sts měl Ve stanu
nalezena byla též houba napuštěná
chloroformem již Mason asi upo
třebili chtěl k narkotickému uspá
ní avých obětí
— Těžce zraněna byla jistá
Ch Gosschalková z Hebron
která dlela v městě našem na
slavnostech k-Sar Den Během
své návštěvy ubytována byla u
svých přátel M O Hcadley
ových v č 3531 Ames ave Před
min úterý vypravili se všichni k
návštěvě karnevalu a nacházeli se
právě na cestě ku káře když tu
pojednou podél cesty na telefon
ním sloupě pracující dělník upu
stit velký těžký skleněný isolMor
který dopadl celou tíhou 01 horní
část hlavy pí Ch Gomchalkovy
Nelťastná pant klesla k zemi a v
bezvědomí odaesena byla spět
doma kam} přivolán ihned Wksř
Týt sjUtil rotiiliiění lehký a
prohlásil zraněni aa vážné Ne-
— Chvalně známí naši hostin
Ští Franci a Vávra vlastnící ho
poJu "u Šfljpcc" na 13
William ul Činí pilné přípravy
ku poctění svých četných pří
znivců a sice v sobotu 21 ř'jna 1
týdnu Havelského posvícení př
Kierczto příležitosti zároveň pan
Anton Franci oslsví též 50tileté
své narozeniny Mimo výtečné
pivo pohoštěni budou všichni
hosté znamenitou večeří ifuiy
jakož 1 jiné pečené budou různý
mi eauty ponotove latím oce
lem jsou všichni uctivě zváni by
v den ten do útulného hostince
jriich se doMsvili a příjemně se
pobavili — - Jest naděje Že starý
náš přítel Anton do té doby úplně
ze své nemoci se pozdraví a pří
tomností svou přátele své po
těší z 1x2
opatrný dělník bude pohnán k
lodpovidaotti
lflsenlc
— Tento tfdrti odbývá se v
Audtiotium I iv "Horše bhow"
při ně mi smetánka omslské
'lepil" společnosti witavuj aa
o liv koni viáenýd druha a dámy
pak hlavni své nové loilctiy
— Pamatujte že FRANK KA
&PAK vám prodá uhlí měkké i
tvrdé za cenu jako víude jindeale
to vác uspokojuje že učinili jste
Objednávku u Lecha nxm
— Ve schůzi okresních komi
sařú min týden odbývané vyří
zena byla mimo jiného jednán
též sporná otázka platu soudcům
a klerkům při volbách a sice sta
novrno služné jejich na J3 denně
— České rtvtcki KvartethVittě
o slavnostech Ak-bar-JJen bylo se
svým koocertem střediskem pozor
nosti Cechů z celé Nebrssky do
Omahy zavítavších uspořádá
neděli dne 15 t m v síní Sokola
OmaŽikého veliké divadelní přeď
staveni Dávati bude operu zpěvo
hru komickou zvanou IFIGENIE
vyucna tato zpěvohra sestava ze
dvou jednání a v St PaulMinn
kde slavní čeltí umělci před ne
dávnem ji sehráli vzbudila tak
Douruve vesen ze sai otřásal se
bez ustání nejhlučnějším smíchem
Dva členové Ces Pěv Kvartetta
převlečeni v Ženských šatech hráti
budou dámské úlohy Na klavír
doprovází p Dr Fr Svojsík
Prahy v Cechách Po divadelním
představení zazpívá kvartetto ještě
nějaké veselé skladby — bude to
tedy večer smíchu a žertu — Po
divadle a koncertě bude taneční
zábava: Vstupné VyhraŽená se
dadla 50 ctů ostatní místi 35 ctů
Předprodej lístků u Dana Emila
Čermáka lékárníka na 13 ul
Sokolovně Kdo milujete Žert
a smích umělecky předvedený
přijďte v den kdy ve staré vlasti
slaví se posvícení do Sokolovny
poslechnout naše slavíky z čechl
— Krajan! naši neměli by ni
kdy odkládat s pojištěním svých
příbytků a vůbec vším movitým
majetkem proti ohni Často již
přihodilo se že mnozí byvše pře
kvapeni dravým živlem tím tyli
připraveni v krátkém okamžiku o
vše co sobě za dlouhá léta úmor
nou prací ušetřili Jsou společ
nosti které za nízký poplatek vy
platí vám pojistné na každý obnos
Zvláště společnost "The htate
Insurance Co" jest spolehlivou a
zastupuje )i p I rank Kašpar čís
1333 William ul Obraťte se jen
důvěrou na oeno a on vám Dodá
veškeré podrobnosti
— Dlouho cČekávaoá stávka
tiskařů sapočala jak se idá do
opravdy minulého pálku kdy a6
uniových tiskařů nedostavilo se
do práce následkem prohlášení
dotyčných tiskáren které večhr
lek večer vyplatily všechny dělní
ky tvé a uvědomily je te v pálek
přestávají usnával unii a le
nadále (nulou přijímat dělníky
jou II tito u unie čtli sic Ač loto
prohlášení učinily trpí v 4 slritl
1 lUmy očekává s otlatnl
tndou bny následovat
— Hugo F íiílz stále ještě ob
-I - i ! t -
cnouuio na siarem svém miste se
verovýchodní roh 14 Douglas
ul Upozoroěoí toto bude zajisté
prospěchem nesčetným jeho plita
lůni a dřívějším příznivcům kteříž
do Omahy zavítají Pan Uílz má
na skladě hojný výběr importova
ných i domácích likérů s doutníků
a jest hotov návštěvníky své řádně
obsloužit! Teplé zákusky možno
u něho dostati zdarma ve dne i v
noci Chovejte v paměti la ifugo
F Uilz má vzorné zařízený hosti
ncc na severovýchodním rohu 14
a DouKlai ul
— Parkovní komisař Cornish
podal městské radě žádost za ordi
naoci jíž povolila by se koupě
pozemku ležícího mezi Kivtr
view parkem a řekou Komisař
doufá Že rada přijme ordinanci tu
beze všech obtíží ježto v pádu le
pozemek ten zakoupen byl by
podoiky průmyilovými pozbyl by
park ten své úhledoosti a čerstvé
io kouřem a různými továrními
výpary nezkaženého vzduchu
Jsme rovněž toho náhle Ju b)
pozemek ten zakoupen a ku parku
přidán byl Vzhled a ráz parku
zvelebením tím jen by získsl
mm
MMi!ililírý oltelioil
Dobrý odóvní
Hlavní stan
e s
Jak se vám líbí tento střihl
Neoílpstný nemyslíte? Nule
musíme řcl nikoliv ne et tn
pouze jeden % mnohých íeftá-
ckých oejmodnčjfiích obleků jež
nabízíme v nať-m katalogu no
vého podzimního a rimniho fat
stvs kterýžto btkg jetzJf
ma na požádání
Chcete-li
— Není žádného jiného místa v
Omaze kde byste koupili zaručené
zboží tak levně jako A li liubtr
mannově klenotnickém obchodě
ktrrý se již od roku 1866 nslézá
Dé rohu 13 a Douglas ul Též
se tu vykooávijí správky hodinek
zhotovují šperky na zakázku
aemsnty vlastního dovozu toxa
Tcoof ICroJči
nejstsrší český pohroboík vOmaze
č 1240 jižní 13 ulice
Tel 3929 7—
— Francia Vávra jsou ssloníci
'A number one proto také vždy
veliký ie shon kdo na řízném
Scblitzovu moku si rád pochutná
tn ion An hoinnitu "n Qftnns"
zavítá a kdo rád štoí mi trochu
silnější ten "u Sflupce'1 vždy na
jde to nejlepŠÍ a doutníky jaké
kouří Mahomed v ráji Franci a
Vávra také tam mají a pakli něco
přijde tobě k chuti tu nalezneš
tam lecos dobrého k zakousnutí a
ke všemu je tam stále vtip a
smích Že by to byl pro každého
jřích kdo by v Omaze pří návště
vě své nenavštívit kumpány tak
veselé na rohu 13 a William ul
— Nejstarším a proto také nej
oblíbenějším hostincem v České
Praze jest bez odporu hostinec
řízený po léta krajany pp Sloupem
Krumlem na rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince
toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a za nálevnou
usmívavé tváře starých známých
pp Adama a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil se jednou tec
přijde podruhé zase neboť nikde
se mu nedostane lepšího 'Étofu'ani
ochotnější obsluhy Při hojném
odbytu nemůže býtí jinak než že
na čepu jest stále čerstvý řízný
Metzův ležák a co se týče likérů a
doutníků tu dostanete to nejlepŠÍ
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml
žádný "šmejd1 nekoupí 33x4
Krajané již jsou milovníci
výtečného moku Schlitzova a kte
ÍŽ se chtějí výborně pobavit! mé-
i by navštívit! moderně zařízený
hostinec 'u Habru' s z roh 13 a
William ul v němž vévodí zná
iiý a oblíbený hostinský Karet
Chleborád Kromě toho pošlou
( vám Šaramantnt čárli nejlepŠÍ-
mi doutníky likéry jako! i chut
ným sákuskem jo— tí
— Elegantně lařliený a bohatě
sásobený obchod doutolkářský
vlattut pan Václav Dušátko v č
ii6a jilní 1 1 ul Na skladě má
velký výběr pěkných dýmek Špi
ček importovaných tabalěrek
akol t velké sáoby taháku kutla-
vlhcí Iftunavélto a lvíkavího
)uulalk jthu jiou k dosláni v
kaldé solidní tuliloosii ll
lilií Mil II (lili
mtmsm:
1
můžete lak učinit! objednáte
zde My ručíme zaň sntb pe
níze vaše nazpět Nctií 10 po
čtivé?
Tento ručné pracovaný oblek
zhotovený t pěkného islého
worsted sukna s nčně vycpávs
ným! rameny ručně dělanými
knoflíkovými dírkami s vlaso
vou látkou v předu s nejlepŠÍ
podšívkou a úprsvou po
$1250
Naleznete vzorek látky té v na
šem 1905-1906 katalogu
Nejenom vzorek Miky tohoto obleku nýbrž mnoha jiných
skvostných hodnot majících cenu od H 5 do I15 Malá knížka
ta uspoří vám peníze a jest zdarma pro vás na požádání 1'ilto
si pro ni dnes Naše vzorky látek na šaty jsou hotovy k rozdání
Dejte nám vědět! co is bygte chtěli a my zašlému vám úplný
výběr vzorků
Pište na adresu Department lí
lOUl &
Dodgo
HAYDEN BROS Omaha Neb
mrrxrr-T-
smi
Mužské podzimní obleky po $750
Ublek pro každodenní zaměstnání jenž nemůže býti překonán co
do hodnoty Dobré přiléhající předky dobře j-hotovené Vv
koná znamenité trvalé služby Oblíbený 4f7 GZf
podzimní oděv oejnovějŠÍ moda po Ip 1 O J
3Iužskj zimníky po $750
Tyto zimníky jsou zhotoveny krejčími prvé třídy těžké neb pro
střední vihy dlouhé 5a palce vkusné kabáty a páoy též pra
videlné délky kerseys ínezes a beavers 017 Elf
Zvláště dobrá hodnota po uj i DU
Mužské podzimní obleky po $10
Zrovna nejnovějšího střihu—nádherně padnou předky podrží
tvar obsahující černé clay worsted saki nebo kabáty přesně
celovlněné a těžké váhy liÍsf
Velkosti až 30 po ZplV
JlíiŽNkd podzimní a zimní Nvrchníky po $10
Vkusné jedno- nebo dvouřadové svrchnlky a pásy z pečlivě vy
braných kerseys Irish írieze chevioiů a hnědých a Šedých
meltonů nejlepŠÍ trojnásobná kožená podšivka sergeová pod
Šivka atd Zrovna jako nejlepŠÍ krejčí tUlkT
hotoví po StJ#
S Skvělou Posvíccnslíoti zábavnS
Q uspořádá Q
V i ft-iL n i _ i ě a n r ti O
}{ luzu ůouiii umana c
U JLt o xj w
ix v Nltodnt 8lni u u i II ul v
O v Noliotu vo dno 1
1) Uuiová hudba Kořiakova bude
A Začátek V 7 ti od i U Večer
O QM K hojné uivltAvě ive všechny v
Simiíh OmaiM
účinkovat
' I A i _ k
rtctl VVUOH tl

xml | txt