OCR Interpretation


Pokrok západu. [volume] (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 13, 1915, CAST REDAKCNI EDITORIAL SECTION, Image 11

Image and text provided by University of Nebraska-Lincoln Libraries, Lincoln, NE

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045348/1915-10-13/ed-1/seq-11/

What is OCR?


Thumbnail for 11

J'OKUOK USK Vi flUSA
Stran a 11
IHIirbatý Jíoolca
Horák obrn Napeal J V ri !! n
laIU{-M~('4~M'MM
Nad íínx-c rozlomnou dolinou
vindo rožliHVci'! hIijiou jako Žulu
ro Ni-bu bvlo íínih a motlró io-
řnířííkovň Jen nakolik bčluvjtli
jf iiiiiuhu minu n po im-iii h ujmu i
tytr r i i
jitko vykoupali'! oveo ol vouy
CliiichviilíM! '$v par podobaly m
nuřncbruiiýni pfnaiu a iiukuptii-
iii i] hnčliu
'& lénem jehož vřžíčkovitó vr
íky obzor uzavírají jemný mrk
hV pomalu m vynořoval jako lé
nu? v modří ho tiulíeího ledovce
Poblíž nřlio tililil ne vliikna roz
ěcHuneho liíl('li( liedvahí a ííilkí
rivoje ntkaiit z par
Vzduch vonř'1 kvřty a jemný
víítřík kolíliul drobné klasy kve
loucílio Sítka Nud jetelem lioni
li ne běláskové iwdali un žluté
piunpcIiHky a rozkládali křídla
éerným rohem a liimvyini tečku
mi
Kouř y hcráleckó sklárny jako
ulotip tnVl nad lény jež kruhem
htudnickoii dolinu uzavírají Vr
íck Žlkovice Hpořu ob-sněný tra
til ku na modravém obzoru
Chrňmové ticho a ničím neru
Hi-ný klid hovél ní v prohřátém
vzduchu Lvny hc nepohnuly no-
zuHiirnčly
Mouchy ahziiíívaly
Dole vi vhí nikdo zpíval vojen -ký
popěvek Inko na oilpoviíif
vznesl ki! v poli do výHc Hkřivan
mával křidélky zvedal mt vh i
výňe zpíval a radoval ko mla
dých skřivanů v hnízdi VyNoko
nad jetelem roztáhl křídlu it n
pohnul jimi nechávaje ne vzdu
chem ko'ébnti Níz a níži klesal
jako utroušené pírko íiékolikrá
tc křídly zatřepetal a iieehiviiji
no vzduchem houiati zpíval veselí
zrřivvrni ťiiiy Náhle uložil kři
dla a zobňěkem dolfi jako čípku k
reini h ruintil nad ní ze ňiroka o-
hloukem no prolétl a zmizel v tru
v 6 na úzké rr1e7ee u jetele
Z krátkého lenu u březiny vy
létl druhý
Vyplatila ho tetka ] Wi rtufikovA
která v lenu po kolenou lezouc
trhala z riřho žluté kvetoucí ohni
ci lni přerfiHtávnjící Hýlu jen
harchetici bez kacabajky Na
hlavě mélft na oři stažený fiatek
rud v jako mák h okolkem žlutých
kvetu a zelených ratolest í Tmavé
opálené její ruce nápadné w od
rážely od vybílené hrubé košile h
krátkými rukávy h háékovanou
krajeékou Obličej opálen byl do
hnéda Myla jako zajíe od rána
do večera v pnli neb v lese Sotva
doma poklidila spěchala na pote
za prací Motyka lopata hrábě
kopné nebo vidle vystřídaly ko v
její rukou jak ěelio postupem do
by tm poli potřebovala 7 jara
když meze a břehy trochu travou
obrostly brávala srpek n loktuM
Vracívala w h hodným raneetu
niizaté trávy pro kozy u hejno
mladých housat která rychle ro
stín u dobři hi na poěátku proilíi
ala Dříví a suchého umrěl st lesa ntt
líosila u mechového a jehliěího
Htlani ituhrnbala runci u nimiž ji
Mitva byli vidéti
V prúei byl její život v prou
bách její mysl aby jtílstalu dra
viní a nudila dííti
Oddchlii si iut ehviU a ymSíilu
okem vypletené xúheny Spokoje
Most potéši'11 její duši Ski i vánek
do tÍu klidit ípivtil veselí
"Ty tvortěku malý yplvej t A
vej' S( ptnla iii a pAtralu po liéiu
vt linutou hlavou Kotníky obuti
lukmi podfpřila u Kuehmi hlU
bitu čud krAtkýiu Ivim iu p
imt uti IiUvu iuie!ilt!i V
oítiroaU tmuvuu Im-ku nki iváu
ki pokud oíi ji vitlnt iu''l
idy n akřuiuk kluWtoU wraku
tu mUrl
KlrvM nirovuVvU kl Ad4 pru
}t tmi d potfttčiU 1 ps
iěmi tiit Iťdunami rKU?vU
klem ha leiky ktrmiy 8'da
lehni kvrtom l iilk ' lonik e
yhďa jiku V mřlkíin poťw
n I diďníml MAk v itbi
pilinu f tdr-itt luíinv ptidtl
kehUlm nihum prosily it jHilí
it i lHy voUniHa oHi hh U ki
lit uikft n kvíiy rybih iťk ktf
$% mkr4 )rotii lodn4 % ika
Hkrjln frU MUU jduikui
titodmu V oVdiiicH řibWlí
Ud phb!t4vH i krui)ř d ko
lunt tfm dn klinu Í'V j""
In tf 1i l!řinhoMvÍíl3 U
lu a Um ihnl k)l k'
iolkď bjr fiUi ptnv
ínliila se mezí nimi spoře jdov c
h ni urostlá pfida
"J'ozdé sázeli" pomyslila sí
líarlui"ikov4 a jíž zalétla okem po
nedalekém ovsišll jesléj krátkém
a na kom ékách malouuko suchem
pi-žloutlém
"To nevudí" ekla si "náí o
Usek je také takový vsak on su
rozzelcná ii& dá pán bíih vlaží
éku" a při tom rozhlédla néjak
ctarotstlívé [o nebi řístém a mo
drém tu tam s bílým ehomáécm
kudniatýeli jar Vfieeko bylo do
sud pěkli Zelené třeba Že dlouho
již nepršelo jen strání) nad ves
nicí a slráné siiiérem k Lázním by
ly sluncí'in sežehnuty Ony ostat
už nikdy zelení nevynikaly jsou
kamenité n tvrdé slouží ya past
viska Ani břízky po stráních
těch jozstříknuté dovýňky ne
mohou zakrňují keřovntí u bývají
kozami okusovány Zrak svezl ši
jí dolu po lesní louce kopečkova
té a šťavnaté jež celou kosou hlu
boko zabíhala do obecní boroviny
puk v rozlehlou paseku drobnými
smrčky v trávíš se ukrývajícími
nově posázenou kam děti ze vsi
zabíhají na jahody a na ostruži
ny Slaměný vísek děti nemístní
ší spíše bvízdot hajného z Volto
vé který vodí sebou chundelatého
psa a nosí na ramenou ručnici
Za obrení borovinou vykukovu
ly doškové střechy Ilnmrň vesnice
v široké dolině při Chrudimcc
rozhozené Za Hamry zvedá se
návrší k Jeníkovu ve značné výš
ce vine se silnice kolem HÍŽ stojí
řídce mladé jeřabiny Hartuííko
vá zapomněla na práci a rozhlížela
se po okolí Usedla na travnatou
mezku a odpočívala Zdálo se jí
že je od toho plení lenu celá polá
maná Šátek stáhla si trochu do
zadu a dívala se před sebe Zule
ná pole lučiny a selské lesy nížily
kc až daleko k řece za níž se půda
zvedala u byla porostlá nejvíce
lesy které kol do kola obklopova
ly od Voltové až k Chlumu širo
kou dolinu Na pokraji lesa zi
pasekou viděla myslivnu kouř
přímo k nebi z komínu jejího vy
stupoval ve vysi st rozcházel a
mizel Níže mezi stromy zabělava
ly se chalupy Vortové a dálo v ho
rách vykukovala červená střecha
hájenky
Poblíž vozové eesty vinoucí se
lo kopce od Ilamru ke vsi za zády
tetky Ilartunkové okopával zel
nou sadbu Kynel su ženou Pole
měli na mokře proto se jim dobře
pracovalo Kynclová pilně se roz
háněla v ěervenavé sukni v košili
v červi navém šátku na hlavě
tělo její se kývalo a mezi sadbou
otáčelo při shrnování hlíny na vy
soké řádky ale Kynel mnoho po
stával ruce na motyku kladl oll
tal čelo itikávem košile a uudzve-
lal slamák bez stuhy proti slunci
ltartuúková oba ehvíii pozoro
vala a pokývala hlavou
l ba" řekla si ' niuj nebo
lík byl také tukový co jsem neu-
l i l I ií á! 1
iieuua sama neoyio tnu u iuu
tt jsou stejní jakoby jim ta klo
potná starost tak na mysl nepři
házela"
Hartuftkovft při každé práci mé
ltt lili paměti víe řeho jestí tře
li poéiluht a přemýšlela A ta po
třeba ji pokaždé k práci pohádá-
a fa iiejeuula odpočinku i když
lio potíebuvula nejvíce Jako kuú
práce tlu pi áee s hnala in Uú-
A muži pobUela nb telí měl ni
eko iluttl ťttMI „ lilhOVOU
ilium iiitMa Kynclovou kti iá l
o na Iti jimb' čeká O čelili jeji
mul iiepřrniýřVÍ
Pthb tlU io hrtuaadu vypb u
tiliiee píviitěiihi ukem ty ftycl
liony buu upokojiU s uvol
tuniiii vt ivt tbUl so uiiti4Ia kdyi
thl'i KyiifU po4trovftU jtk si
lol
"TrM piUtrojUt" fvkU fci
"l!iJní Uť Idlou kdi iiiA
ťt k iii mn iiiítoti kuU jakfhv
Jíl U ItttťájiUid ibi luiikvl
A u if i st l u lú iuUM
Hl iHťli Ik khďťllk 114 tibU
ÍJ h Indi1 4 p ! d'Í4Í
ii?et um poblA I" jt Wpt
Síti ř bi-tl-jť Kp dU
j imubit Mkí nivt p!íUie td ui
tM ItfV) plf li dom U
ihm ř kA tb % W'k priett —
Vít liCpd tH !4l'V ÚIU 114 tďU
íťj piiliU d pi A- N4Kvu
ť'iv u i ihu uult jii nMttyKU
dili' bU tblH
t tbťfid lnMvlny st drtdný
muž Kráčel si pomalu tt pustil
su po palouku k olšinám aby v
slinu jích' podél potoku horkem
tolik in trpě) Nud bahnitým pa
loukem k němuž S blížil zahlédl
za žítkem éervciiuvý Aátck a po
chvílí celé poprsí zády k němu o
bráeené ženy kleiYt starostlivé
přihlížela iicokopiiné řádky 0
beši I palouček ni k žílu a díval
ic ples né) k potřásajíc] se blitvó
v éeivinnvém šálku' Více nevi
děl nebyl o mnoho větší ne? výška
vzrostlého Žítka jehož klasy byly
asi v stejné výšce s jeho hnědý
ion očima
Když přišel na jeho konec a stál
u zelnišlé poznal Kynclovou a u
smíval se Na mezí spatřil muž
skou nataženou postavu s bosýma
nohama nad nimiž lítalo několik
velkých much AČ slamákem měl
obličej zakrytý poznal v něm
Kynda jemuž ty katě šil
Zakašlal aby na sebe upozornil
a kráčel mezi řádky ke Kynclová
Ta se plaše ohlédla
"Pomoz pán bulil" řekl slabým
hlasem a na ženu se usmíval
"luskal Pro pána krále! doš
ku! I dejž to pán bůh I Však jsem
se lekla kdo to Ještě před chvi
lenkou jsem se dívala kolem a ni
kde ani človíčka jen tamhle Par
tuři ková klečí v lenu a pleje
lot jakoby é vyčaroval Josko"
"Strejček už toho má dost" po
siinkem na něho ukázal "však je
vedro nby jeden zalezl "
"On má pořád vedro" zabočí
la se Kynclová na muže "takhle
kdyby bylo něco na prnpláknu
tí Milý Josko já mám trápení
já se iičeo napláči "
Právě před Jímkovým přícho
dem na Jceeos mytv čeho jí by
lo na světě líto proto byla rozčil
livčna a měla pláč na samém kra
ji Stírala slzy upracovanou dla
ni a oči vysoušela cípkem šátku
po bradou na uzel uvázaného
"Neplačte teticko" potěšoval
ji hrbatý došita "vždyť já mam
také trápení máme je každý vi
ilite ju jsem sam nemam nikoho
jen bohu a dobré lidi a přece jsem
rád na světě"
"Každý víme svoje milý Jos
ko" zatesknila "ty z toho přee
něco máš ale já jen dření kdovíco
dětí a lam toho" hodila po muži
pohledem "který mně není tu
zincc platcn Do práce abych ho
hnala sám se nemá k ničemu
a ještě" přistoupila k Joskovi
blíže a šeptala mu do ucha "mru
čí na tu ěertovinu ďáblovu a na
tabák a pak mně za všecko ještě
natluče Jo mil v Josko já bych
něco mohla povídat Kroniky
kroniky by toho byly "
Joska se jen zamyslil a hleděl do
země Dylo inu Kynelové líto
"Kudy pak's chodil Josko ne
viděla jsem tě kolik dní?" zavedla
jinou řeč a otřela oči nadobro V
jejím obličeji bylo znáti uklidně
ní "Přišli pro mě z Ilamru v pon
dělí abych ušil starostovu čeledí
nu katě a Vestu Pak jsem něco
spravoval něco nového šil v růz
ných chalupách a tak to pěkně u
teklo jako nic"
"Pícce tě pán bňh neopustil
Josko dal ti dar ducha svatého
íe jsi pěkně krejčovinu pochopii
a v bázni boží se živíš "
"Dovedu všecko pro muže nebo
pro ženskou" vypjal hrbatý
Joskn prsa a sebevědomě se ko
lem rozhlédl
Ky niťová se na jeho nepatrnou
postavu podívala a při vit oprav-
tiitosti s jakou s nim mluvila
musila se v duchu usmáli
"Chuděro ty nuU tdo zuboží'
lié bože bože A jak se je
šté staví" myslila si "jakoby
přes u" ho in bylo No alespoň
leši" u-oudda n v lidně mo mu po
tlívabt v hnědé oči které nAitly
itobwtt že um iikla jak kivjthi
vinu ptHhoiil n pťk5 st živl Myl
si ti hn plná divím vědmu A j u
si i-i 41 uhy lid VW VM tv také u
lllAvrtU
" y tlvlůi si peltUe Joiko u
kaídý puče ldtdl nby li něco b p
iíhti ustrojil kdvi pii těch tdmhi
pách i i i po puk i itet i v pU
tlotvfí"
J k!4 pofU I hUKnJ uiuitvit!
I liihtl liko!ik Vwitii IH brudV
Koukl i4 UíiUk př%bid ho d
dltvh l ilky p'VÍ l i
'"Tr h'i krtmpt k tl ttroitivě
piatttiil jlu 1'%H 114 tlili ent
mini V' ldi h jmi lvu imiu
dui" uprtivovaU "
"P pik r kroupkftitd vldť
livtdnii přvUuíii při J krtkovi
"I t to porad lunt i iH mdi
MiHtt Uk iu"k Iv nvKáHot a tu
Míl Mvtlitíj Huidirt ni Mvuřil m
ale jo mn4 vaření tuzíueo protiv
no radují iknu lehytílce a rť
ději se s ní a s dětmi i odělím"
"V pazderné mají n tebou do
bře Josko ty jid jako Mikuláš
všecko jím rozdáš"
"('o pak mám délut eheí mítf
dobrou vidí Je nás tam několik
m ní ani hnulí skoro bych rád by
dlel jinde Ale je o ty peníze my
slím sí že V obecní pazdcico je
přeci: lépe než někde za peníze A
puk jú se doma nezdržím j' n
přespím je mně to jedno Oros
mnň zíistane v kapse"
Mluvil upřímné a rozumně že
Kynclová páliavéjí se na m ho po
dívala a myslela si :
"Vida jak je ten Joska chy
trý zušetřuji! sí pro budoucnost
má pravdu vždyť doma jen pře
spí" Joska když se mu zdálo že již
dlouho si ho prohlíží trošku sc za
červenal u sklopil oci mezi řádky
zelné sadby Deželo mu V hlavů
proé se na něho tak pálruvě zadí
vala a očí s něho nespouští Mylo
mu nevolno pocitem nejistoty zda
jí m ní divno že by Hi přál bydle
li jinde liál se aby mu v duchu
nevyčítala že je pánovitější že
mu mní teď vhod bydlení v pu-
zderec v níž mu obce od několika
let zdarma dává byt jako něko
lika chudákům z obce kteří by zů
stali bez přístřeší Pyl si plně vě
dom dobrodiní obce která se ho
po smrti rodičů ujala nezapomí
nal jak mu byl každý studený
brambor dobrý proto držel se stá
le v ústraní třeba si vydělal a
mohl bydleti jinde aby iijii neře
kli že mu narostl hřebínek že po
hrdá Také myslel na nemoc na
utracení našetřených peněz o
nichž nikdo nevěděl kam by pak
ne stěhoval kdo by ho vzal k so
li ň nemocného í Musel by zase do
obecní pazderny zase by mu by
la dobrá — Všecko si předložil a
nepohrdal Jen ho mrzelo že ti
lidé přece na něho si dívají jako
na ubožáku za kterého sc nyní ne
považoval Přál si vyploutí tro
chu výše Každé zalichocení kaž
dá chvála a jen nádech uznání
rozdílu mezi ním a ostatními v o
becní pazderen které z řeci svým
hloubavým rozumováním vystihl
ho potěšilo a povznášelo Joska
měl touhu vytrhnouti bytost svou
z chudoby a přesadit i ji v lepší
půdu pracoval tajně k tomuto
přesazení a doufal v lepší budouc
nost Býval často srážen ve svých
v duši zavitých snahách ueurvalo-
slí mnohých lidí zvláště mladíku
ze vsi kteří na něho pohlíželi s ú-
směškem že je hrbalv a ze závi
sti že se dovede životem prokuso-
vati má peníze lirkíi jmu v kap
sách a staví se na podpatky S
děvčaty málo mluvil bál se aby se
mu nesmály a hoši nevtipkovali
Málo kdo si ho povšiml protože s
nikam netlačil
Cítil tu nevsímavost k sobě do
hře proto sc odtahoval a vyhýbal
bylo mu líto že není chlapíkem ja
ko ti ostatní Styilival se za sve
lělo Když šel kolem rybníku h
tlukotem srdce pozoroval ve vodě
suj obraz prohlížel se a sesmut
iěl Měl obličej drobný k bradě
úŽenv a bílý Pod nízkým ěeleiu
v hlubokých důlcích měl pěkné
hnědé oči dívaly su na svět roz
umně n čiperně Úzký nos byl Spi
ěatý a trochu prodloužený líeuí
kosti byly vystouplé poněvadž byl
v obličeji hubený tváře pod nimi
vpadlé a tenké Měl nudou pusu
a zdravé zuby Na lnu ním rtu ěcr
nul" se Joskovi řídké vousky Ta
ké vlasy byly iidké a dlouhé česú
val si je do zadu a dával si je ko
lem krku přistiihovati nby mu
m sahaly k límci
Joska byl svým obličeji m spo
kojen poMUoVtil se mil né a t bv b
svých ani neviděl ívvkl jim tik
e st mu událo jakoby be uieb
bvl Imisi Jen malá postav a vy
dutá prsa tt hrbutá ád h iiuue
!i v blité kdiA si étito někdo ra
vtipkoval
Mál pii ti Kynelové v poiiiehvé
id svťhti nitru a ětkal íikm
Kvetli lni a popatřil li A d lakovým
IlejUtVltl lUluéinit í liti ihd ko
bm Uit jakoby mu jv uUhov&l
"Cti pak i mne Miéku tak
liiáteí" Cia st
" Uk lití Itéci iMprtdh" řt kl1
ptMamhotirvnlut a poětU n i-
hťliovitti ItliilU koUm ťblé klid
ly
Jekk4 k lit popoM A lvěd4VtMti
vA tib v il elAnkoil i
" inntV tikť'
"l4 o wUV
Ani t iteivtdU A rvildt oktv
l áv s)4 tU! j tkubv ibdioniti ťhlJ
' t r wi'i!Htoi n $iw k a
l tltwk4 v trwhu uvrtMtl Cib
kličovala ho úzkostlívost a ohavné
tušení aby tm lis neposuzovala
Kozpačítí kroupkamí v plaehcteo
pohazoval u čekal až se zvedne a
na něho se podívá Dlouho neríe
kui "Co pak vám napadlo?" otázal
se s díi věrou
"Myslím jaké by s tebou mě
la některá ženská Živobytí"
Dořekla a rychle se pustila do
okopávání
Joska div kroupky nepustil me
zi řádky Zůstal na ni hledéti i
udivenýma očima a nevěděl má
li Mt Kynelové považovali yn žert
in ho za pravdu
Nikdo mu ještě nepřipomněl že
nitbu třeba mu bylo k třicítce a
on sám vážně nikdy na děvče ne
myslel Vždycky si myslel která
žo by ho chtěla hrbáče který vy
rostl bez rodičů a přátel v postr
kování a úšklebcích mezi cizími
lidmi Měl také své chvíle kdy
si přál mít i někoho rád n být i u
přímně milován ale marná nadě
je Nikdo sc k němu nepřiblížil
srdcem a duší Jedni sc inu smá
li druzí ho litovali nebyl ani jed i
ný mezi nimi kdo by se pro něho
rozehřál kdo by ho měl rád Vě
děl o sobě že není vzrostlý a ta
enyím no rmoutila rocitoval v
nitru svém příchylnost k různým
osobám ale ty ho jen litovaly ty
měly místo lásky pro něho jen ú-
trpnost
J kdyby měl někoho rád nie mu
ta láska nepomohla žádný o ni
nestál Nebyla pro nikoho vyzna
menáním Pyl jen hrbatý Joska
z pazderky krejčík který po cha
lupách chodíval šít za stravu a ně
co peněz Pyl odstrčen a neodvá
žil se ani mezi chasou hlasitěji
mluvili Uýval věrným svědkem
jich zábav a jen se na ně usmíval
a pokuřoval A dnes mu Kynclo
vá řekne že by s ním mělo děvče
dobré živobytí !
(Pokračování)
wi m iib m w mhii
CtViUfL litů i í'1 I řliSy-' Ml
I ílr Ion llhoninhl 1
lili JQI1 IMUDIIIUIIl ]
icfký UY&t ranhojifi &
odboraik iomkých nemoct
tltídtil su v
Dodjre Ncbr
a ibipiiromM t prUnl krajti
♦ MM 1 1 M IH# i f ♦ ♦ ♦ t
MM 4 # t M M ♦ + 1 #♦
SI
SLAVIE
114 ťM dMtv
Klliwi tllilu Ú
Vr ss flu íuitu l
kuji V A('U u Mts
I KANK ÍOUtlN wUUt
n—iiwi ni ni i i tm mMUúmmiv —
Sdružení českých lékařů
vOmatc a 8o Omaio
DII 6RAMEK J M
scv-záp roh H a Jiíekory
ul Tel J)oii(flos Cíi45
Dit K0UT2KÝ JOHN V
'10' sev 21 ul Ho Omuhft
__Telefori Koulil 112
DB NÉMEOCHAS J„
1'Jlíí Wílliam ul (Jmaba
Telefon J'oukIii 2817
DR SWOKODA F J
I"ll VVílIiam ul Omaha
Telefon Dougbi 2il'i
DII 6IMANEK O Ff
1202 již VI ul Omaha
Ojďraeím se vénu je zvlášt
: -
ní pozornost
Dit KÁLAL F J
C27 City National Kank
proti lJurfeHH-Nash obcho
du Telefon Poulas J7C1
DRI CHALOUPKA ti
í CHALOUPKA
21 a M ul South Omaha
I DŘ OLGA 6ÍASTNÁ
I 22'H již 10ulOmulia
4 My uliora uvedení lékaři dle
t pravidel lekaínké etikety
y dílraziiji oilmjujimie veíikeré o-
hlfiAovánf ktorlliokoliv Ukare ta-
f toi-b fivými jmcionty riecLe už jo
J to Jnkýrnkoliv qifíHobom ut ve
i 7iráv&(-h nilxtiiích nebo osolv
nli-h 4:i-tř
Jan Yirák
český pozemkový a pojišťovací
jednatel
Ctřni krajnnól Kdo byste si přál
produt aneb koupit majntuk oyui máia
ra prodej velký výbřr kránucb a lttfil
nýcli inajotkC tťl i farmy
1'ojilit'uji proti ohni tornádu a v&-
bťc vřimn vicliHi-tm proiiajímim domy
ulmtarlívám vytaliy z knih a kontrak
ty
I'íijd'to a prohlfidnfte si tyto k ranné
a laciné mnjotky nuž koupíte jinde —
Milcrid Vám pOHlouřím
Úřadovna: 1241 Jlžnt 16 ulice
Telefon: DouRlas 3258
Dr V Aitýž
Ičkař n rnnliojič
bývalý volontír kliniky dvorního
rady prof dra 1'awlika pro nenio
ci žiMidké a c turu rjju-ké kliniky prof
dra Kukuly v Prae
Léčí véechny ieatiké a zastaralé
nomocL
L6ky r vliiHtnl laboratoře íailou
Hn na požAilétií
1006 Blue Ialand Ave CMcago Ul
DR J C SOUKUP
ZUHNI 1ĚKAR
Telefon: Douglai 130
201 Paxton Block (rob 16 a ránům)
OMAHA NEBE
C H Kubát
smírčí soudce
Pokoj čís 410 Barker Blk
Til Kml tili7
James Gorr Electric Co
Nejiti rniuto ve tuéati k o
liAtfeui l tlektrUkého ifiinl
NtvtuU ii'u v piipílA jké
ui ItH l i Ulutié IUU a třl'
kltv KUvliy i tiťoru t-Ivktriky
SjHlvblaé iitviliu! UtáU KU
iut
so? a tm jii n ui
Omfth Ne V Tl iVoug 4139
V A +4++HHH-HH-r-Hl
A f IHJUTOyilIljíl
L Raznlckf a Uih i:
náfský závocs
UCIjiUil8il
cymiuu imomiiK i
UV ! Ml
iflliíWwlW'

xml | txt