OCR Interpretation


Pokrok západu. [volume] (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 13, 1915, CAST REDAKCNI EDITORIAL SECTION, Image 7

Image and text provided by University of Nebraska-Lincoln Libraries, Lincoln, NE

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045348/1915-10-13/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for 7

1'OKIíOK dni nhllXA im
JAX BYL ZAJAT PRA2BKÝ
28 PLUK
Orgtfi Hvaii c7xkydi a idovíc
kcb upolkli D Kuní "ť5choido
v4k" uveřejňuje v pohledním
m IMis toto ujímavj vylíčení
juk (Kf iriánký 2H pluk o jehož
OHudceh cm doňly jen kino') zprá
vy doufal do mukdm zajetí LI
fintil to pochAí od čcakřho zajatec
tm Huní jenž uddontí ty kíiu o
obně prožil a vypraví toto s
Níií pluk fJfipOKlcd oIlHíiílil Vhí-
nu čtvrtou poničí za véio
cdmnitidenního pobytu nu kar
paUkítu bojóHí Tato výšina by
la proto nvo7crni mincmu pluku žo
armádní vidítidutví na vcVnoHt plu
ku nepolíbalo neboť pluk byl
ryze čeaký 711 druhé proto h tu
poHÍcí z runké Hfrany bylo možno
dobyti jinom zu velikých zírat
Vrch Htoupal v úhlu 45 Ht po
ronily hlubokém lénem v nčmŽ hj
želo více jak na 1 metr andiu
Do dne zni mi v u5icli Hlova ve
litclc melto prajoru když řekl : —
"Trkcn iriím dosti hodlAm linu
vystavět i cele prkenné mchIo a ni
kdo mne odtud nevypudí''
Ale vypudil Odpoledne toho
dne dostavil ne lékař pluku do na
Sich okopů vraceje Ke z ruského
zajeli
lozbil svoje obvaziňto z nedo
statku příhodného místa na místě
neutt nlrdm ve víkij ífi Istebník
II ule rozkládající ne v iidoil pro
li našemu pravému křídlu
Místa tato byla často navStčvo
vána dobrovolníky 2 roty České
družiny
Lékař započal svoji ordinanci
když otevrou se dvéře a do jizby
vstupuje dobrowilcc družiny S
V místnosti ho nalézalo asi () nu
sich vojínů
Lékař myslel že tento Kus je
rančný a zajatý i táže se ho co
mu schází
"Nicevo" znřla odpovčď "při
chůzím vás zajat Raéto odložiti
brané"
Lékař v prvním okamžiku sou
dil že je to nijaký podařený kou
sek našich důstojníku až teprve
lyv přesvědčen o pravdě zadai
dobrovolee aby ho propustil že
je posledním lékařem u pluku
Dobrovolee jej blahosklonné
propustil se slovy: "Jen račte
vašim pane doktore n vyrmlc zi
si přijdeme brzo pro ně pro všech
ny"
Módní svět
1473 — DAouké ÍJty k ooáeui
po domkku — Střih v li vtdku-
hieťhi íii au as 40 11 a 11 pale
míry přen pnut Vyndají 8 yardu
mii'u Utky na Utl ptdeovoo
vtlkmt SuknA dulo u nohou tttei i
i 3 yardy
1477 — PinukJ corivt jvr v
jtduott i mkui — Miih v t vrl
it!í'hi MU prutfídid H vd
kA Tr rrl fuwr jt upotř
14 1 yarl a pru kukni ktiiýiťttt
vant t paU-ovtl Útky tu
prmttvdol Vilkoit
1149 — Nui o4vlíky pra
dltt NtitH v 5 %!Wl'ťhi 2
4 ťs a a 10 Kt Y)Jlujl :H )d
d U'uv Utky i4 ť!kul i r-
149? — KtUt pro tUvlaU —
Hthti v & w'kťh 4 i b
13 fťkV J'l #p'trtb 8 yr
ln 51 Úlky iu lkwl 1
tt imI Ut
íkař w vrilil do jiaíieb zAko
pi a víe vylíéíJ ve vřrriýcb mr
vuch Hlova dobrovolee byla brzy v
Tejným fajcmittvím u pmi se stři
brnýoí límci mfili ziékolik bezfs
ných nocí
( plynuly asi 1 dny úplní blul
ee poněvadž u našeho jiluku bylo
zvykem že mužstvo mktiíle# o
své ujmě po ruských okopech a
Kusové byli tak taktní že nestři
lelí po našich I 'ano val vždy na
takovém éiéatkii klid zhraní a o
bé Mtany volné m [(ohybovaly ko
lem svých zákopu nebo vyhřívaly
se na jarním sluncí
Přiblížil se pátý den od histo
rie h doktorem — !'í!á Hobota
Klužím byla zostřena zvlá£t5 v
noci ale noc uplynula úplnž hlad
ce ticho noční bylo rušeno jen
skřekem sovy
Tu již k samému ránu přibčhl
vojín stojící na levém křídle plu
ku 11a stráži a blásá že v b-se asi
80 krokfi před našimi okopy jsou
prvé kolony miké
Měl jsem také službu dívám se
na hodinky bylo pul šesté ráno
Hyl učiněn alarm tu ozve ne
stonásobné "urá" a z lesa vyrojí
se sta a sta šedých postav s lesem
bodák ň a rychle postupují proti
'evéniu křídlu pluku
Nastává zmatek zbahělejší dů
stojnicí prchají od svých částí za
nccháviijíee svoje Čely jich osudu
Ozývají se povely k palbě ale ni
kdo nechce do svých bratří stří
leli Mužstvo vypovědělo poslušnost
Zapraskalo několik výstřelu - re
volveru na znamení žc důstojní
ci se srdcem rakouským trestají
neposlušné Ale vidouce marnohl
svého počínání útěkem hledí ne
vyhnouti trestu ale mnohý s pro
střelenou lebkou zustul mi nusle
Mezitím co toto se odehrávalo v
našich zákopech dostupují ruští
vojíni k nám a se slovy na rtech
"brat něstrělaj'' vcházejí do o
kopů kde tisknutí rukou "Zdráv-
stvííj" a "Na zdar" znělo su všech
stran a bylo tuk silné že je nemo
hly uni okamžité do našich okopu
bijící íj-cm děla a do našich zad
namneiie kulomety tyrolských
myslivců přehlušit i aě byla tu mí
sta uraganem ohněm zasypána
Také několik našich a ruských
vojíni} tam svoji pouť skončilo
Hylo pul šesté ráno kdy nastal
ruský nástup a pět minut po pul
šesté již kolem mne se přehnala
vlna ruských vojsk Vždy jsem si
představoval ze takové zajeti je
spojeno u velkým krveprolitím a
ono to šlo tak Ichouncu — kdy
bych to býval vědci jak dlouho
ji jsem mohl vyplňovali řady cu
skó družiny I
duké myšlenky su rojily v moji
hluvé o zajetí těžko vypsali
líeěi našeho plukovníka nám ná
silné vsugerovane o oiuin o je
jich rtuťových dolech — rtuť do-
bývú su v Hušku v gub Jekáte
inoslavskó v kumenuuhulntin u
ivuru u Nikitovky a v nejnověji!
lobč na Kavkaze V Sibiři dolů
1 tutových není — o nuceno pruci v
nich o ubíjení zajatců kozáky u
MHlolmé nesmyslnosti hýly oku-
mžité vymyteny a srdce každého
nrvilo že to co ho dnen Htalo me
lo se státi u vších pořádných t'e-
hu lund na počátku války
ralěivá bolest v rameni mno u-
včdomila žu nutno bleduli pomoo
Hakouskú Šavle která mů'u mým
sldeem projeli ti Uu vncniovailHo
uesvědteid díky bohu iieilohá
ila ho u isůstula v paii vťťti Toť
ybi jednán! mého velilele které
mne tak r'í! ildo it o musím něko
lik řádek w SVvlui Apisiiiku iivotu
vynechali Nb nu vše s pantátu
ji toliko v mlbueh tn Nťmicv jt
ťteh on velitel Mtniny ji vt liUi
t ty Muj ro4tku4 ttby četa nentii
elit — jtho otluku jiroJ nelte
húm ittiíieti Moj isIpovtVr o
tc'mHli ttdn iitniváui mn
rúdeťiti tt ruHufiU-m mih iuvie
lán 1 revolveru litého 4d jeho
tčU k mým nuhAm trtujediu by
4 Hotuv4l 1
Krw pivkem vybkuU 1 mí ri-
ny 11 miUčcU rukAv hoMiu pUt4r
pk neiVh prtvt 'itt kU u
tťhti jviU kupky bt tb pújf l
uko y tbtčt si irtttiití
'fi' Kii ruský tbtujidk uťhotnA
mn4 potiuh4 uvAtttti pil $ml p
rji h tv%i)vt di'Hul vil
liti t Inku 8 tUluítfiM jej tlutbtj'
ránu jel v)tf'en ntilU v U
Há' itm' í vuíii ib'ri4ibi mitrm
k rukíliM'ktniH Vm dinHAr)l j
v ldmuMdi víi vjil tl%-
ic a dít i tul lj't Vlr
UMUtujt l íOi
mužů 2i' důstojníků s 0 kulometů
celým pf ímIumVíisIvÍo
t
Na dojdočk k lomu u vuJÍ e do
pis jiného vojáka z pluku kte
rý byl přítomen pří "zruicní "
" J'oslalí ná počátkem ňno
lit do Maďaříc za trest protože
marA -bittttlíony u 21 nikdy n ino
hly být i Uulnfi vypraveny a roz
hodné ne bez silné assíslenct J u
liých pluků Dostali jsme he do
Kegedína a do i 'raby přišel bori
védský pluk č# 2 většinou ítumu
ní u Kusí Jiostal jsem se do tako
vé díry nedaleko Kcgedínu kď-
nás tuze rádi neměli J'o ulíeíeh
nám hrozili pěstmi a po maďarsku
nadávali čemu jsme sice tuze ne
rozuměli — Dračky s maďuruký
mí vojáky a eívílisty byly na den
ním pořádku I
V dubnu jsme odjeli nu bojiště
do líardčjova Itovnou do Kar pit !
Myli jsme v dobré náladě juřivč
padl Přemyšl Kusové se probí
jeli Karpatami a my se těšili jak
j ohrneme s karpatských hor do u- j
herské doliny Neměli jsme ani
ponětí co nás vlastně čeká
Do líardčjova jsme přijeli jako
osmadvacálníci a na druhý den
jsme již byli nu posicích jako —
slavní Tirolcr-Kaiscr-Jaegcr ! K
údivu našemu — mužstvu i dů
stojníků — přečetli nám na ná
městí div ne potaženém černým
suknem a za rachocení bubnů —
nálada na to byla — ortel 2H
jiluk prý zradil svého císaře pře
bělil k nepříteli je zrušen 11 my
budeme zařazeni k jiným plukům
Že od nás čekají že napravíme
pověst "pražských dělí" atd ntd
I Tíi k jsem se najednou stal T Is J
i No 4 a ve své četě měl jsi-m u
i každého "šviirmu" po — jednom
'('echu Tak nás rozkouskovuli !
Na patroly nás (''echy vůbec nepo-
sílali"
ROK ČESKÉ DRUŽINY BOJU
JÍCÍ S RU3K0U ARMÁDOU
Orgán Svazu česko-slovanských
spolků na Kuši " Čechoslovák" pí
še :
Trávě před rokem odjížděli prv
ní dobrovolníci České družiny z
Petrohradu do K i jevu kdo se dru
ina shromažďovala Klavímo tedy
jakési jubileum naší "krvavě
smlouvy" uzavřené s ostatním
Slovanstvem v jeho svatém boji 8
německým násilím
S radostným pohnutím v srdci
myslíme dnea 11a naše junáky kte
ří již rok nosí ruský slovanský
stejnokroj a pomáhají vítězit v
strašném boji který připruvilu
nám germánská hydra
Admirál Nelson kdysi dal pří
kaz svým námořníkům: "konejte
každý svou povinnosti" Naši do
brovolníci mohou oprávněně o so
bě říci že konali svou povinnost
konali ji ne ze strachu alo ze avé
domitosti Nenastala ještě doba aby bo mo
hlo mluvili o činnosti naší druži
ny docela nepokrytě Válečné po
měry vyžadují toho uby chrabré
činy našich krajanů zůstaly ještě
větším dílem utajeny Ale nepo
všimnuty nezůstaly! Ocenili jo ne
jen ruští náčelníci ocenila jo také
protivná strana která v bezmocné
zlobě vypisuje aspoň velké peněž
ni (sliněny za polapen! českých do
brovolníků Ale naši dobrovolníci so neleka
jí Šli do boje vědomím nebezpe
čí jaké je čeká tt vidí fo bez obi
li se v tomto boji neobejdeme
Vždyť jejich heslem bylo buď v!
tčslvl mbo smrt!
Ke unikem myšlenky galojo-
n( ťVskč diuiiny j t jako h ro
dištím Iloittéiuvýtit Několik měst
pře ke o tu přednost
Nile luštili jdemti určití kde
blu tu myšh itka vy!ovfiiu upr-
vé h f t bytu v Moskvi nebo
iVtrehradi Či v Kljeví Jetbm je
jisté jiá i nHíru 1 1 tato mySleitkii
v tryskU tak plné unAehu ltár d
niho bevčtboti! ie byl jAni lul
tiiým výrazem nuil inviuťki du
iii 11 iu 1 11
ť ui nujr ven nou m v
but KÍbu vyUupiU n obrnun o
broh iiuh práv nmb'ho nbivniť-ki
Kw iti'itiU iemddi jHittii ani ty
piWniidei národ ktrý bdik pru
bnmktu tř ubMl Ůsttl lUrt
tf biýml l A j-thl4 t4tisle it
ib h VtjliA nbthtitl oslldil V rvnl
iu lieti lyb nueuu Uhiiuud
I Ml uší vAU d lritřMvrlwliuUis
nt jdi pVťU i v vhtt ivwWkIuA
b rb'
l# II U 114 ItUM Piu
vpmi!i Jim tib hUvin drnH
MU ) Mr!ffid A ediMWhl lArvt
til v druimá j t Aplnii
bojiijo tam inťli(íit jrotýwj
deníkem mčAták vedle rolníka
řch rakouský podduný vedlo
hlováka uherského poddaného
Cechi ruského poddaného 7 "h-
ske" gobelíne Volyoske Nikdy
nirod náš na lusi ievytijjoval
lak jciínotné ! Veliká ehviJi' neza
11 ilila nás jako obyčejné nesvor
nými
Nu den uvatého Václava byl jio-
ftvécen prapor družiny ten drahý
nás červenobílý prapor ne 'nuky
( ech AI 01 u vy Kbskii a blovcn
tka a svatováclavskou korunou u-
prostřed t n hrdý nymbol naších
nadějí u tu žehl
Kdo dovede popsat city které c
budily v jří lomných když vídčlí
jiik nu prostorném náměstí juoti
kijevské Soťijské katedrále rozvi
nul se poprvé prapor naší amo
statnosti ten prapor který kdysi
bude jednou z ricj vzácnější naAicli
národních jmmálck !
"Tisíce iiišck zvedá se na rkz—
píše o tom jeden z dobrovolníků v
"Ccchoslovaně" a zraky všech
jsou upieny nu prapor 1'oiiiulu
1 ozvinu je se před námi Naučili
jsme se jej jaksi milovat a tu
krátkou dobu — zákon nepotřebo
val nám připomínat že je to "jdu
kovní svátost kterou má knždý
chránit do poslední kupky' krve"
— každý joksi sám sebou cítí že
zde před oéima má limatatelně a
soustředěné to co sem tam dosud
neurčitě hlavou táhlo íteklo se:
pí i přísaze dotknout se praporu
prsty ale my jej líhali"
Dobrovolníci kteří jiřed rokem
šlakovým horoucím nadšením při-
niasiii se poi u rno prapor nece
kali snad ze boj bude talc krutý a
tak dlouhý'
I kol který si vytkli poKiid ne
ní splněn ! VI nst naše je v okovech
horších než kdy před tím Boj za
počatý třeba věsti do konce! A
třeba jej věsti s rostoucími sila
mi! Dali jsme se na cestu kterou
nám svědomí & slovanské vědomí
ukázalo Nesmíme se rozmýšlet
zda snad jsme mohli jednat jinak?
Mohli jsme také zůstali "ncntiál
nínii" ale zůstala by nám v duši
viVně pálící rána že tehdy kdy
Slovanstvo s ocitlo v rozhodném
boji s (Jermnnstvem v tom boji
o kterém mluvili všichni naši bá-
míci politikové i učenci že tehdy
jsme to bylí právě my kteří ne
šli na pomoc slovanské věci tam
kde vůle naňe nebyla paralyzová
nu! Vždyť hrůza člověku iojímá
když si dnen jiomyslí kolik našich
lidí padlo v obrané zájmu — ně
meckých !
Ať to dopadne jakkoli dobře ne
bo zle: v našem dalším národním
hojí iiejkrúsnějši mravní posilou
bude nám vědomí o činech naší
družiny o hrdinská obětavosti
těch nušich beroň kteří ncvúbuli
život svůj položili na obranu spra
vedlivé slovanské věci
Cest jim i slávu!
NÁRODNOSTI V BELGII
Slutistieki koreHpondeiifMí oti
Hkitje v nejiiovějšlm vydání cifry
tknjleí ho potněríi niirodno-itideh
n juykovýtdi obyviiblstvu ! li
ekého rosledni KtMtúid lidu kona
lo hi tuni dne :!( pronineo 1U)0 a
jiitřn stav obyvutolutva 7 1-1781
tibyvatelň totii iliHi)79í) mužň u
:i7rj!i!)t íen tohoto poetu ťy"
LTiíl irili cizinců Mtvi euinei jnoii
Nfmei na třetím inííitťí IiihmI ru
Kranoou1 u Holanďany V lUdgii
bylo 57010 Níntcft kdežto Krau-
mnuft bylo SO75tI Holanďanu 70
5)51) ' Kakounka a l iter bylo řU'
:(W imub ttiiltl KukuSunl jiu na
stdiiiétii inKtA int-zi lifliekýiul ťi
(ini titei přetl niiii j1-'"! je4tJ An
tjban mh chi tílM tmob
Mťi 57010 Nemel bylo pmbo-
iltitii5 ii' IVuiA n niiHi a-SU5i
VtMsina NntfA byla v provincii
hityiU 5HiU ibiUt v lUAbantt
li'tťd tt lidio poíe HU51 v o
kteie hruvkkt?m) a v provineii
ntvtrpk 10770 U'hi pH
pndub ptuM ua tnít Autvtrpy
tti:iii7 um1
IVrtiienuiA byla tW V pru
wud Ibnriíil! V Mf
iťjď V pfovlnell iitvi'HW i
ll Mít tt v Prabniá 11571 v
provliipii lutyiVí lij)!!) iwwlv
í! '-ui l-idieii tbyvatťb
be!iýťh umíb uJmveky jen
Itď Ut? U ltil id 51' j rw„
k'il li bvbU lndU
MU rro umílo řřnřiniWy
TlmU KrpiillWvtH rtil !
Iímíiity tUi I H! I-S
kdož rozumčjí pouze německy jo
poménA daleko menší mí počet
těch kteří dohodnou se pouze
ínineouzsky Ze Jt7M7 německy
'mluvících obyvatelů bylo jenom
iUl5 tedy ani pětina kleí ndu
vílí výbrndně německy
Nejvíc' je však rozšíří na vlám
ítina 'Uj milionu tory skoro no
lavina obyvatelstva belgického
mluví pouze vlámský K tomu se
druží ji ílé skoro milion lidí kteří
mimo vlimítínu ovládají jeslí ji
nou řeč anebo obě zemské řeči
Obyvatelstva mluvícího vlámský
hylo tudíž v Kclgíí asi 41' mili
onu tedy jdných 10 proe vfieho
obyvatelstva
Asi milion obyvatelů belgických
zná více řečí než jednu ze tří zem
hkých jazyk fi Z těch více než po
lovina asi 012000 n"jvíc mluví
vlámský více než třetina -'ÍÓOOOD
mluví nejčastěji francouzsky a asi
dvacetina 40000 mluví nejčastěji
německy
Iren to ' tyto oiry jsou jiz
skoro pět let staré lze se prcce do
mnívali že od posledního sčítání
poměry ty se málo změnily pouč
viidž jazykové hranice v Belgii již
celá staletí se neměnily Arciť po
čet vlámský mluvícího obyvatel
stva poněkud více stoupl než oby
vatelstva ostatního poněvadž u 0
hyvatelsťva valonskčho jeví se po
dohný úbytek porodů jako v sou
sedni Krnneii kdežto Vlámové
rozmnožují se jako dříve
Za mčsíc byla opět zdráva
11 Anna Jančík r Dii Kois
Nebr nám psala: "Děkuji Vám
srdečně za Scverňv Silitel ledvin
a jiiter který mne lak v krátké
době uzdravil Měla jsem bolesti
pc několik roků avšak tento lék
mi velmi pomohl a měsíc jsem
byla opět zdráva" — Scvcřňv Hi-
lilel ledvin a jater (Severa 's Kid
ney and Idver lícmedy) jest vřele
odporučován v zánětech ledvin n
mčehýře zastavení moče neb při
obtížném močení bolesti při tno
ření naběhlých nohách a bole
stech v zádech jež původ svůj
vzaly z chorých ledvin při žlou
tence a kyselosti v žaludku Nn
prodej všmln v lékárnách Ony:
'0e a $100 Kdyby vúh lékárník
]e nemel filijednejle Hl jej pi lino
od W V Severa Co Cedar Ka
pids Towa — Advertisernent
i"H - H~H - H - l - HHH! - HI - HI - H"I"H - I
Joseph Bliss & Son Co:
iKMitlwwlonáH živým dobytkem
Uapokcjlv prodej Kyohlé rypUoonl
SOUTH OMAHA NEBR
lj[MHHHM-l-H-H-IHd-t"I'!"l"l"I"I-l~l-H"!-!"l-!--lH"
NEJSTAEŠl A NEJLEPfií MlflTO PRO BCUÚZKY JEST
ED HAURERA iiK
V ClSLE 1306 FARNAM ULICE
Pravá Importovaná piva na ii-pu PLZEŇSKÉ i Mííťanukeho pi
vovaru v 1'lxni v ( tichát li llofoiuiiiiich llavaria pivo Pivo Aiibeuner
HunIi ti iivf toriiAinA Pnimt řinkalo ronálilou reputací
4 Eav&rna pro dámy tíMti sa na druhé podlaze
H - H - llHM~IHH - H - H - MbH - HH -
"Staré Spoletilivé"
Omniskč oblíbettó pivo
i WM J SWOBODA maloobchodník Tel Doug 222 í
h-l~rhHr-lM-S-r-hHrl-hHr-r-lhr-l-
Jt-hhht-ht-hH-r-l-hr-HH-r-h-mHr
♦1444 i ♦ ♦♦4M + 44 t4
stavobni
i
Mtttl4 ťeiiintoyh idi
lVuiÍUml4tnlbiionkrytnHUa alrwjvV práid rw
iÍMf YjipvHHy duiu 1 1
i
t
1954 Bo IMh 8U
ti
M M ♦ M 1 1 t I !♦♦♦ ! I Jf
4t4VtH'tl''l''t''fltW'tVt'f'V't''t''V
Adolf A Tenoplr i!
Čwkf prirnfk
Úl9VDi ífi Vif rob 14
WlUUn u)le
OMAHA KKRBAIKA
Tlřori! Jmig wwn
— Vtřujný noiář—
NejvbíB zásobený groeerrií ft rm
eký obchod vlastní
A Fr Kunci
1902 jíl 13 ul
Zboží vždy čerstvé
9tf
Dr Chas Rosewater
tCHký ICktíř
Úřadovna: 210 Bot Bld OMAHA
Ord hodiny — 11 da 12 hod dopni (
2 do 4 djj Bi')'i do fl odp
V imdell: 10 do 12 bod dopol
Kdykoliv Jhi v int%tř zujděte riHvíttivIt
ADAMA SLOUPÁ
elegantní hostinec
324 13 a Harnoy ul
Ciruhi
ZnAmnuité pivo vylmrné likéry ebui
n r In li f U VUHiili Miole- iiíimí
FRANK BRODIL
majitel řeznkkólio a uzeuáfukébo
závodu
1250 Jlí 13 ul Tel Duuíí 4333 Omtb
Nnjli-pSl a iiejfofHtvřjsí rloM ulála
nn dklttdft O pravdivosti toho nvSdíl
rieiiHt álé vzríjntinl kruhu rlikiiznlctv
Sloupá Miřdcký
vlitniiil irvnl Ifuly mmlfriiť ynlliní
HOSTINEC
v £ I20fl Ho 14 Ht Omaha
Víeho ilruliti Vikry Hné pivo nJ
Icpfil doutníky HtAlt na rucfl — Tl
fnn l)oulim 7137
JOHN J OSTRONIC
praktický plumbaf
Hccrmovaný pro Oinahu a Boutti
Omahu
vykonává vždy priel první tíMy
v oboru pluitihiirNkeiH ku vádí nl
npodiifho topeni plynovodu vo
dovodu a pod Opravy jnou iiaít
nvláitiioMtl a vylioiiávámo Jo k
úplnému UHpokojonl VoHknrů
práci vfniijo no tu iieJvMříl pói1e
Výpořty ídiiriiiii iivolejti
tuldřonmn: Tylr 12HU
Dílna: 1IM jlžui 13 ulice
L Omiihíi Nolirawkft
- Hd"Hd!
i
i
i
H - H
I ♦! ♦ NM{
tt
kontraktor
idunlidk
rtn)Vh jinjřťH e-
OMAHA NKUft
♦ '
um
&
ii n im J
n
Vrána

xml | txt