OCR Interpretation


Pokrok západu. [volume] (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 20, 1915, CAST REDAKCNI EDITORIAL SECTION, Image 6

Image and text provided by University of Nebraska-Lincoln Libraries, Lincoln, NE

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045348/1915-10-20/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

POKIIOK DNK 20 IdJNA 1915
Z ČESKÝCH VLASTÍ
Jindy nyní — Tele před pa
iJiWiti lety atllo v Hor MoAtfi
uH u Přerova zl velké te
látko 5 zl Nyní stoji ni 100 zl
- Loket příze Mál 11 kr u za to
mí šlo pro maso — púl íuíitu i víc
amín
Ka Krkoiioíích imh — 1)1
zprávy z 'Krkonoš padal doati tm
ktf) mdlí dne ] zá1 na výSinác
krkonošských ale nevydržel dlou
ho ni púdé vyhřáté letním hIiju
eem Druhého dni! ne poěasl vy
jaanilo a po Hfjřhn již ani památ
Kubelík majitelem elektrárny
— U okreaního itoudu v Nuslích
konala m exekuěnf dražba elek
trámy v Michli Nemovitost od
hiidnutoii obnose ni 2414') korun
vydražil jediný kupi c dr í lloff
meístcr pro Janu Kubclíka maji
triu panství Hýehory a 122:i)0
korun
100000 lidí v Čechách bez prá
ce — 7 Londýna dochází práva
že rakouská vládu zakázala v ce
lé Mši další práci v továrnách na
zpracování bavlny Všechna zá
mn náviny mule použita k vo
jenským úěelňm především k vý
robě bavlny střelné Vládni vý
mm měl zu následek mnoho úpad
n ii navinarsKycn pouniKu Jeníci
100000 tkalců v ('echách ocitlo
w bez práce Také v továrnách
lift zboží (rumová jc výroba pro
nedostatek surovin ochromena
Hyly-li poměry zlé v prvním roce
války v druhem roce budou je
Stě horší
Léčeni rheumatísmu — Hrozné
neštěstí událo nc v listí n Orl
bl-lctý Htrojník Pekárek trpči
rheumatismem a protože slyšel
že petrolej je proti tomu nejlepší
pomoc natřel kí před Hpaním cele
tělo petrolejem a kromě toho hí
dal na hruď i na nohy petrolejo
vé obvazy Potom ho zahrabal do
peřin Když hc ráno probudil cí-
til žc jo mu lépe a že se zdravím
vrací ho mu také chuť ke kouře
ni Sotva odkryl peřinu rozžal
airku aby hí zapálil ale v tom
vzňal ku petrolejový výpar kte
rého bylo plno kolem jeho těla a
na nebožáku vzňalo se prádlo Vy
v '
mm na cnoubu vola jo o pomoc
ale lidé místo aby oheň uhasili
houní počali ho polévati vodou
Následkem toho utrpěl tak těžké
popáleniny Se jim druhého dne v
nemocnici podlehl
Zajímavá bursa na houby v Po
beakydakti — "Ostravské Listy"
oznamují z Pobczkydska Každé
ho dne v hodinách odpoledních
koná se veliký trh na houby ve
St Ilamreoh a nice hned u uádra
ži Prodávajícími jsou Slovenky
i Tuzovky Mákova atd kupující
mi různé překupnice Každého
dne vypravuje m jeden vagon pro
ryehlozbozí ze Starých Uamrú A4
naše překupnice na burse nikdy
nebyly onvojily hí přece všechny
vlastnosti našich burziánů Slo
vrnky spekuluji a la hausse t j
chtějí houby draho prodati pře
kupnice opět a la baisse Stlaíu
jí eenu jak m to dá Cena hkoreut
každého dne se mění dle zásob a
dle poptávky Léto urodilo ne
hřibů na Slovensku veliké muoŽ
tvl Vidéti na trhu hřiby i přel
půl kilogramu vážící a naprosto
zdravé Jitou to hřiby vesměs i
Pher Ze Starých ilamru aa vozí
hřiby hlavně do Mor )trvy
lima ba i do Prahy
Hledají se dědicovi Dle di
lení e k okresního tumlu v [no
vicích íffuřela tam dne tí ěer
vene t r atiukrouuUee parbora
íHabitta) Kruhová neutauovivii
dě-liců nybrl uiitivit pou dva
odky Ukjť uat4v4 jHwtoup
iitm! dU 4kima Hcfi-rát poUnl
magilřátu král hlav mět pr
hy vybííl tudll i-ťky kdul by
kMoh'1 ěiiiili náruk na píAtalit
(vejméua př$btun4 utc ital
♦tlčma Mtěj Kftmluká kdysi
itu-tr iituv líiiVíhu v Prajf jp
H ) iUI VU Krei
tnvri pk díti prokop Krl-iui?-r4
(AbtMtdua KrfUiíra a
Marii KrAoa íy d rk
II %rUA P15 thUi!í
k krvdu4 Hnidu T Iiwiuvi
eUH íhI nlroky d44U"k£ N#
níml H UK IHAtl UruttA ní
k#M wťh kd# jhmAuI r
jHli4n4 HMt hu Vd'i pH
kt44 t 4 úkkil Ari4y pf
kilii M4kKlit U m mkdi WU
ptk ptMÍWUlv! jka il mrf
WAa MAti ISnawřiUU
že jmění zůstavené fini un
K a že neznámým dědicům byl za
kurátora tiNtunovin advokátní
koncípii-nt dra K Tijipmanna
advokáta v Lonovicích dr Ho
h mlil Kindermann
Jubileum 400-ktého trváni č
ikých novin — o němž Mtala
minulých dnu zmínka v některých
listech pražhkých a vcukovNkých
týká e výhradně novin tíátěných
Vyílyť první noviny ěcuké r l"l"
prací Mikuláiíc KoiiáŇo z Iíodíáť
kova a pojednávaly o vídcňxkém
njedu cÍMiře iMaxiniliána ho Hitf
muiidem králem polNkým a Via
dihlavem králem ěexkým Neby
ly tiAtény vlatné noviny vyehá
zející v určitých lhůtách nýbrž
byly to jakési "letáky" vydáva
né v prcNtavkacii %azev prvnicli
takovýchto "novin" byl: "Sjezd
tlí cÍHařň Maxmiliána I císaře
lÍNkého Vladislava krále I her-
nkeho a (Yiikého hc aynem jeho
udv!kcm a Zikmunda I krále
'olhkého ve Vídni" Kukopisné
noviny měli Cchí mnohem dříve:
již ke konci patnáctého Htolctí
Sluly: "Noviny léta božieho tiší
echo i')")" jejichž přcpin zacho
ván v jindíicho-hradeckém archi
vu První periodický list zaěal
vycházeli r lV)7 pod názvem:
"Noviny pořádné celého měníce
září léta l')!)7" a zaéal je vydá
vali pražský tiskař Daniel Kuli-
anský obdržev zvláštní výsadu
ml cisaie líinioua i cenové men
noviny o 18 let nežli Němci a o
2") b t dříve než Angličané Mo-
10-letá válka zastavila po
čáteční rozvoj českého novinař-
ství a opět teprve r 1072 vymohl
si pražský tiskař Karel z Dobro-
lavina výsadu na vydávání no
vin
Zahraniční Češi bulharskému
sněmu — Z Londýna ne oznamuje
kabeloírramem Tisk kane Cca
Nár Sdružení: Prof Masaryk po
slal jménem ústředí Ccs Nar
Sdružení bulharskému sněmu ten
to telegram: "ČeSi hídlící v A-
melice Anlii Francií a Rusku
tímto apelují k jKmlancům bulhar
ského lidu v toužebné naději že
neoslysí a uváží blan avýeh slo
vanských bratří Cechové a Iiul-
laíi byli io mnoho let úzce spo
jeni svými kulturními snahami a
1 lt _ t
jsme jKítvrdili ještě účinnými dů
kazy svou oddanost a věrnou syni-
athii A ještě dnes atále přeje-
nte zdaru oprávněným požádav
kňm bulharského nármla Nemů
žeme věřit že Vy Dulhaři že Vás
id může mí chopiti zbraní proti
Slovanům a jejich spojencům
)osud jsme považovali chování
ulharské vlády za taktické hnu
tí aě takovou taktiku považuje
te za nebeziHŤnou My Cesi z
lastní trpké zkušenosti dobře ví-
nic jak Rakousko a Německo na-
kláda jí se Slovany a proto nemů-
žeme si ani představit že byste
Vy Dulhaři mohli se spojití a ni
mi neb zapomenout i co post ihlo
Srbsko za jeho austrofilskou po-
itiku za krále Milana Nevěříme
Že bulharský národ přeje si býti
Kilitiekým a militaritieym na
stiojem proradného Rakouska a
útoíiúckého Německa ntdi le by-
hte ne sjsikojili zdánlivou neodvi
lotí zatím eo byste ve skuteě-
nosti aloužili zpáteřnickým a pro
tislovanským sKjeiicům achátra-
éht Turecka"
NuduUchlaad — fUdd&i Ma
rfaru ▼ českých městech — Ceski
Kambansk -~ Zpráva tisk vyb C
Nár Sdruíchí — V némeekýeh
městech (Veh která jsmu ni uvy
li naývat uavřnm Uťvialui
unikají jii Néiucl IVovins D
utťhbo'hmn aU Neudťutch
and Nvé NěmfckiK Tak prw
ťatim jil aHi5 prumdiH v vře
é utkul Ma faritt vwjAei kteří
}lt iHidáui da í-kýeh luhi lul-
HÍ )y!ideh (ruvidAjt hroini tii-
řvti a ťhovmjf k obyvatit
t vu jktf iiAmvidnA bUtťka I
tííeti!et t41ky V Kut4 Wh
krumý fnj trk IH-n lik 1
it V Plnl p4'hU t opiUtl
da vrtld takl ittk4 ( riv
ttdpfU ruíil i fwt lilek a prvtia
umtd K vUn du 'Ddí tU
n) iUi #iik& V Kutní ař
diu Uk£ k kr%av4 m4Io h1
dvUujidky irrk5K pluku 4
mí imjt douu tudpfiruiMky ptu
kw ? 21 řMtii# prý Cl u-lřpři-ti
při hant tu faruk k)M
uy Ma-řttíi taká provolávali pří
tom nIívu Košutoví a revolučnímu
roku 18 1H což nyní Je předmětem
úředního vyšetřováni — Znám je
jistá i mnohým naaím krajanům
vládní list Pražská Noviny Ale
vedlo něho vláda vydržuje lllau
Národa bývalý ortfái strany sto
roěcské Do něho fcí úřaily vecpou
co se jim hodí a tak citují list teu
ve své korrespondefiční kanceláři
jako opravdové mínění českého
lidu a Hlas Národa je tedy českou
Kambanoii jak se nazývá rakou
skými penězi vydržovaný list bul
harský Zajímá vo je také že ač
skoro všichni í vojenské služby
naprosto neschopní redaktoři če
ští byli odvedení a nebudou osvo
bozeni od služby vojenské stala
t i t '
se jen posiiij známo vyjimaa v
Ivou případech byl propuštěn
smutně známý za ('echa ae vydá
vající žid Isidor Danirstein redak
tor onoho Hlasu Národa a ponla-
nec Smekal redaktor Práva Lidu
II tohoto snad rozhodovalo spise
že je poslancem ač je známo jeho
stanovisko Rakousku příznivé
Zajímavý dopis německého vo
jína — "Právo Lidu" přináší
následovní zajímavou zprávu: —
Pověsti o ženách vojáků které
zacházejí "nedůstojné" a udíle
nou jim podporou a probíjejí ji v
různ'eh radovánkách a veselí se
houževnaté udržují Něco málo
bylo na těchto řečech snad prav
ily na počátku války kdy man
želkám kí mnohatýdenním čeká
ní a mnohatý denní bídě byla za
držená podpora vyplacena najed
nou a činila obnos na jejich pomě
ry tak značný žc některé z chu
dých nezvyklé na vétší obnosy
nakupovaly zbytečné věci (byly
to ostatně sociálně demokratické
listy jež tento zjev pokáraly) a
le kdo mluví o zbytečném utrá
cení podjwir dnes je bud' zlý zá~
vistivec nebo hlupák který neví
co si za 1 K '(2 hal možno kou
piti Zdá se však že tento zjev
není jen v Rakousku Berlínský
"Vorwaerts" uveřejňuje na pří
klad tento dopis z pole: "Ctěný
pane! Odpusťte prosím jestliže
vás zabavuji několik okamžiků
Moje žena mi před nedávnem psa
la že jste se rozčiloval poněvadž
si má žena bia v nedělních šatech
pro podporu Když vám pravila
že si vyšla jen na výlet se školní
mi dětmi považoval jste za nut
né ptáti se mé ženy odkud má
na to peníze Myslím že Vám
třeba jste okresním velitelem Čer
veného kříže pranic na tom ne
sejde jí-li moje žena ke své ká
vě chléb 8 ináalcm doma ři na vý
letě školy Je možno že Vy na
to potřebujete více peněz u náa
to jde i bez nich Jedno však je
jisto rozhodně že podpora kte
rou uděluje Červený kříž staří
pouze na věci nejnutnější Já a
moji kamarádi byli jsme rozho
řčeni že se dějí pokusy pro tak
nepatrnou almužnu strpčovati že
nám vojínů Život Přál bych Vám
abyste zkusil útok ve Flandrech
nebo útrapy které jsme byli nu-
cení prodělati v Haliči pak byste
pocítil hanebnost a nízkost svého
jednání Jestliže jsme celé dny
o chlebě a vodě museli prováděli
věci nadlidské tož Červený kříž
nemá proto ještě práva našim že
nám zakazovat jakékoli potěšeni
Raduji se když moje i 'tm snaží
se nabýti jiných myšlenek a h
kud proti tomu nemám ničeho já
není Vám teprve třeba ne o to fcta-
lut Dále mi psala moje žena že
se ji řeklo aby si hledala práci
Jednak to ukazuje jak málo má
rozumu teu ěbvěk kttrý si toho
přeje kde má naléřt ima práci
kdyi veškeren průmysl je oehro
uieiif Své ieiié bych to ostat ně-
také nedovolil ze zdravotních dů
vísIu Kdysi byla nucena opustit
práci poněvadž toho její zdravot
ní stav vyžadoval a j m rád id
leif je sdráv Jtli prustívdky
t ervt iiého kille iiřstačí iicehf ti
kteii luaji dist Ahiimi hlouběji
do pjťUtl a Ut ehtéjlli n- hf je
m luíky H4 půl lusliuy Áltu
dít Ukuti h obul granitů mtom
radtMtl ir#tujl devět driittiu
Vt hii iuaj tku Je ta pohodlnější
domu (Mtovt hrdinná finy ha~
jujíťleh lul býti v tom Am Kdyl
JJeUjt oběti pk f m tii-hli
k li-tiAm bojuji' Í H nibr k títa
btrít dMtltjt tv %r!kl pUty
%4K iietHAjl potuchy Tk-
UÍ lťll pl'HUlj jn k{-
Ka % j%k % ti-Hi!uj m itikt
rk a Ukoté vkijnku hťtiiidibi by
nitéttt livtd# Vam lit div
nýw ! Vlwi Uk tnKiil aU
1'U'fto přmídtVw i by a Váiul
Uk tn!utlw kUtUb' lavtU My
šlím la všichni kteří (ustali do
ma mají povinnost pomáhali
ne alovy nýbrž skutky" — Je
lo řečeno pruskou přímostí
je to řečeno dobře
Různé zajímavosti
BÚZNÉ ZAJÍMAVOSTI
Nejstarií historická správa o
Praze pochází od španělského ži
da Ihrahima Dm Jakuba jenž ja
ko obchodník procestoval v 10
století celou kulturní Kvropu (
Praze píše "Rfšc Jlujslavova tá
hne se od města Pratfyaž k městu
Krakvě (Krakov) a vyžaduje tří-
nedělní cesty Na jihu hraničí n
říší tureckou (Turky sluli tehdy
I hři) Město 1'raga postaveno je
z kamene a vápna a má nejbohat
ší obchod Dovážejí sem zboží z
Krakova Rusi a Slované z ture
cké pak země přicházejí tam Mo-
hamedáni Židé a Turci rovněž se
zbožím a běžnou mincí a odvážejí
otroky cín a olov ZemS je nej
lepší na severu a nejhohatější na
i užne jwm cby Za jedno penze
(peníz pince) koupíš tolik obilí
že stačí člověku na měsíc u ječ
mene za tutéž cenu tolik co sou
mar na 40 dní iotřcbujc Také
sto slepic se prodává za jednu
penži V mřsté Prage hotoví se
sedla postroje a kožené štíty ja
kých užívají V zemi hotovi leh
ká plátěnka velmi jemné tkaná
podobná síťkám jinak nepotřeb
ná jež však mají pevnou cenu
Deset jich obnáší jednu penži S
těmi se počílá n obchoduje Dra
hocenné věci možno za ně koupiti
jako otroky pšenici koně zlato
stříbro Jest zajímavo že z
těchto dob plátna jako výměnné
hodnoty se zachovalo až do dnes
slovo: platili O bohaté a kultur
ní vyspělé Praze máme sice z dob
lioleslavových zprávy podrobněj
ší ale vesměs data mlailšílio Prv
ní nám zachovanou kroniku Čech
od nejstaršíeh dob psal letopisec
Kosmas vil století ale pramenů
kterých ke svému dílu užíval dnes
již neznáme
Za starých zlatých časů — Če
ský kulturní historik Zikmund
Winter podává ve svém "Kultur
ním obrazo českých měst" zají
mavou zprávu o mohovitosti če
ských měst před 370 lety dle kte
réžto mohovitosti se určovalo
innoho-li ozbrojených mužů v ča-
války každé město stavělo do
lolc Roku 15-18 svolil sněm k ve
řejné hotovosti Podle "Sacunku"
jednotlivých měst mělo se dát i z
tisíce kop prošů kůň jízdný ovšem
s jezdcem a čtyři pěší muži Staré
Město pražské přiznalo se že vše
chen jeho statek obnáší 139909
Kop z ceiioz hylo datt ]H jizunlcn
a 544 H'ších Novoměstští oaaeo
vali je 115543 kopami z čehož u
loženo dáti 10 vozů k dvěma stům
drábů v každém voze čtyři ko
ně fa vit 40 koní dva vozy spižní
v každém (1 koní k dvěma dělům
po třech koních suma těch koní
58 a všech koní formanských i
jízdních 1(!5 Malostranští při
znali se domnělým šacunkem k
12HÍ2 kopám dali tedy 12 jízd
ných 54' jěšího nepočítajíc ko
ní formanských S tou polovici
pěšího ovšem přidali se k jinému
městu kterému také přišlo dáti
pěšího a byl z toho vychován v
[Kili pěšák celý Po Praze nejbo
hatši byla Kutná Hora ale ta hra
dila se privilegiem a vypravila
pouze ti jízdných a ÍID-j pěšího
Po Horských nejbohutši byli Krá-lové-hradťětl
jimi uloženo vystro
jit! Cl jezdců a 25') příloh Těm
podoben byl Žatee jení vydal G2
jezdců a 251 pěších plzeů vypra
ila " jezU-i a 110 pěšAkň Ka
daoští i-mkli lU jdft a 151 j
t jtě a dali po M) jfideUh a "H
pěšáka HiH-d po iiuli byli KU-
lšakil iUuěi iě dali fl jt-zď ii
a jAl h vojtiift Nymburští
h ťi jfzh'u a 1 10 pěšího Ta
burským ului in bl Hilti o
tunoví lin-l bltitit ']'} jvd lV
l'U-j pěšího Z KmiíloJ vydíití
Miělí v jxb-A jajij jšibo N
Omidimakl přiadlo ií 1 jftdeí a
JWj pěšáka po itiih ltmUjoi
ťll a liomaitiětt měli (mi '„'l
jdbh a Uuděj'viiil J'lh
hutittiíliil o m mni MMti'U
Nitttd byli dáti 14 j -d % 1'
pěiíhn jm" bU luěiti pH o
Vťi'( KinboV UtÍ K frt lrim ík V
i Italu t du l v iiiílťin arvlii
vu pralkkěin fahiauěini4 dtWíti
m" taoJiitv tiíUlťdímii s Mvltt 8t
lf l4l Km' In 15hI Vh k
tHbrtt utl Jrmíř Měltdk
ViU tíui bla dáli pvl!# punJrii
ttaM4i-it'bv% Valdhtt ih j'diV j
ř C DLISO
prtftiavti iMvfcilirj dobyti"
iconnissioNAm v dobytku
Ii(l II ranliu umuilřé jWl rAnt Myl

blall kuji ) l IřliM Vv
Ulil
UJl'l
limu ni piMinvnl iiii uyht oiifn
dma riil-iiuiit iirawllif j'n Hallnxu
plM iMtkf
BLISS & VVELLMAIM
HíOi 254 Hiw£Kbířl6ld( UploíStocniííi SO OMAHA KEWUíU
Nejlepšíin místem k nakupování utavebního dříví jcnt
česká dřevařská ohrada
í Chicago Lumber CoM i!
na 14 a Marsy ul Omaha Nab lí
Čeští prodavači Ván vždy ochotní a vzorní obslouží
I 1 11 I l l l í'l I l"l 1 1' i -n""["1
E H Vrána Sc Co
architekti a inženýři
Í Vyhotovují jilAny na vebo druhu liniový — velká ohnivzdorné olehodal +
liudovy ikoly koately a jiná Iiii-nymkou n!ici Juko utoky jiolobié X
Úřadovna: 875 77 Branaoli
vlastní mo
derní závod
270S
j- ! l-l-t-H-l-l-H -I H-l-l-t a"t"l"H"lHWHH~H-H-l~l~H"l-'H"l"l- l- ! I tlil l U
H - H - H - HHHH - H - W~KHHH - HHM
"Staré Spolehlivé"
10"
Omažské oblíbené pivo
: WM J SWOBODA malo-obchodnfk Tel Ďoug 222
l~HHHH - HlHHHH~HH
4 IK-5Í Měně než 10000 Sneun-
ku měli Herounatl VodnaiiHtí
vorštíu 1'oliětí Ti poHlali ro
ku ]) } k veřejné hotovOHU jen
io několika mužích jízdnýeli a
lěšíeh V tom neznámu nejsou
města poddaná která podobnými
závazky byla povinna svým vrch
nostem podle právě vytknutěho
výkazu byla suma všeho jízdné
ho lidu í)G0 a ]414l jM-šídi mužů
Toto ošacování a odlo toho po
vinnost berní i vojenská zůstávala
i nadáb' jKiřáde v poměru stej
ném Někdy přihodilo ne že po
dle šuťunku nevyšel na jedno mě
sto eelý kftň V takovém případě
dohodovala se města sousední a
stavěla své pěší a jízdné do pólo
viee Protest z bojláté — Dělostíele
eký setník jeliož rfwliěe bydlí v
íinei napsal vó ženě dopis % ně
hož 'linzeř Volksblatt" vyjímá:
"Ihiea píší celý dopia )ilHivěir
na Tvůj lístek Jedná o vších To
je tu něoo! Jako ve Vídni vodo
vod tak jsou zde vši Každý je
má Jen vši v hlavo tu málo
vyskytují Ale v prádle v po
krývkáeh v šatech ji tobol 1 ÍAi
o tom tak lehne ale není to maliě
kost věř Pii této příležitosti
mám prosbu olijivíi-li toho žur
nalistu který otiskl takové kráa
ně lUtky jako "Ila byl to nád
lurtiý "len boje kdyl jsme po
šihtutiieitihiMliniiéiii puch od ii dik
tuli %v la liepřllebi !" — nebo to
ho eo napsal: "Hej juk to bylo
veselé kdyl lítaly šrapnely a vy
buehovaly na) tiAmi!" — pošli mí
jej ano Ja KI ty ofu Osly Istpia
hnu Nrjine tii iiialoitivshd ale
tuk riitydatá dnu! napsat iv
Voják pu i stittiíeítí hlináeh po
ihixlu v tomto iiefádit d křiMi
"lla ťvl to xáUiiřiiý sUti boje!'
!uh ie druhý kterému je ěfh
írapiu-hV jiád íiiáU kriei 'lej
tu b bi !ě !" — ta j přec
piti ti Snad t luvsH i june
dnu- dost li rum a i" j můJ sloh
tiubtlkťtit teho Irmdm %tied
lil t inktt-iftk Al V ti-i VŠeth
iushrrtitáldd m" tu dKnthmi dobu
e!ký % al k !t!Í jio# l!Mihu pu
hrooindí Nemel a byli Jn t
ehtd pdurii id Um jak iu plny
tdeA%kt aniumy i ibV Ti
hhlajt ituipaikrb K U
driým ttípAni hAjakvUa Mnika
Muku U ií im imrtli třwit mrtv
tejirl ktrtl Um HeehaH
F F WELLr1AN
hupnou )aKliiÉill Mu fliilf t if' lli
lfnl clo tritn mnu u a'i
luilil lilflil li rriuu kir ' P
til
f
nu n OiOnctt il4fi Wiř nf Vi
a''il imf itua lliřu'! K"' M mlufl
Vím k tMMm
i"""t"i"i"-i-t""ti i-h-i
Bldg OMAHA NEBE
Václav Koztík í
řeznický a uzonářský::
X 10 STB OMAHA NEBE V
BO 10
7AmA)J řertitvřho mana jakož i violíké yf
rolky uznnárnkA ti nejlnjiíí jukonti Zkunt "
koupiti u nelio Jclnoii a cajWtó to podrubé při
Jiite mha Objednávky moino uíiníti tleo
ťonem: Douglai 4733 i!
- : - H - I - l~IH - i~! - - l - l - I - : - H - l - !H - !HH
- l - HH4l - MI"
bétovali jej přcee také pro ony
lidi Ale ti chlapei věnovali tři
sportky vojákům v poli! Tím jaou
ovšem h válkou vypořádáni Jin
lěm Yídénákům řekni jak m tu o
nich soudí Nevím jak alavnú
eensura tyto řádky oHoudí Snad
jc dostaneš "
Dobrá zkouéko "Po Šestnáct
roků" píše paní Mary Drabík ze
Scyniour Tex "držíme Dra Pe
tra lloboko ve své domácnosti —
Ukázalo se býti lepším lékem ná
mi dosud užívaným Pomohl i v
těch nejtěžších případech nemo
cí" Pravděpodobně není dnes žádný
lék znám který by byl 8 domáe
ností tak sblížen a tam uznáván
jako Dra Petra lloboko Není k
dostání v lékárnách Zvláštní jed
natelé dodávají ho obecenstvu —
Adresujte Dr Peter Fahrney &
Sons Co l'J~2" So lloyne Ave
Chicnco 111 — Advertiscment
S V SHONKA
ěeský právník
Spolehliví vykonává veškerou
právnickou práci
Ořadovnai ORD NEB
Purmerský telefon IM 12 4
FRANK BRODIL
ajiUl ruuUalho a lUMiArakatM
(áfodd
JI 11 ti Tl Puttf m Omaaa
Nj!il a ajmtvjiU iboii ul
UU O ralívuti toa
arualáU virflaliat kruait aákaairta
Sloupu MJříícky
OaiUl Ml O iln ifculMk tařtf
H O 9T1 N BO
v i 6ift UHI Uwalit
U ttrukta tikiry tUai i a taj
tft Juuisikji UU aa tn - TU
JOHN J OITRONIÓ í
j z
ItakUUt řluaiaaf
Uvm ai oMa ttl
Uwk
tat4 ÍJ Mai IMIt
V kt kUifkaUkíw 4ilt
tyfj at(
l4ltMtt vyU44 j li
l4 m ttukj V4k4
"' J U féíA
Vir U'a aaUju a 4
Mfa TtU
lUai liti HM V alt
Oak M Wa a
4

xml | txt