OCR Interpretation


Proletarec. [volume] (Chicago, Ill.) 1906-19??, January 01, 1906, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045377/1906-01-01/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

Nadaljevanje s G. strani.
katere je napisal k«>t urednik * * < "hi
oajjo Arbeiter Zeitunj;", «l;i .->|>o7.najo
mišljenje tona blajre.ua človeka «l<>
tlačenih slojev, ki jo moral |m» nedolž
nem na visliciah umreti.
"Naši denarni aiistokrati so ve
činoma hudiHlelei, ki so le vsled ve
likega zločina, katerega so /\ršili,
odtegnili se pravični kazni. Kakor
moritev v vojni prinese slavo, tako
velela t vima prinese east in dosto
janstvo. Dostojanstvo raste z veli
kostjo ropa."
Med vsemi sužnodržei je edino ka
pitalist tako nesramen, da pripove
duje svojhn sužnjem, >la so svo
bodni.
• » •
Delavei! I'odaIi smo Vam tnal ob
ris, kako so delovali neustrašeni mož
je pred nami v veliki ameriški repu
bliki za svobodo.
Resniea je. da smo v politionetu
oziru izgubili marsikatere suženske
okove, a nsniea j** tudi. da živimo
še dandanes v popolni gospodarski
sužnosti.
Ako hočete, da hodemo svobodni
v gospodarskem in političnem oziru.
potom se pridružite socialist ičnim
retain, vstopite v socialistično orga
nizacijo.
V veliki ameriški republiki lahko
gledate z lastnimi očmi kako kapi
talistične stranke teptajo z nogami
ameriško izjavo neodvisnosti. Obe
kapitalistični stranki — demokrat
ska in republikanska sta delavcem
sovražni. Združite se torej okoli
prapora socialistov!
Glencoe, Ohio.
% F
!>. deeemlxra IDO-l.
Mednarodni socialist ieni klub v
Gleneoe, Ohio, pri kateremu so slo
venski socialisti v pretežni večini,
odobrava sklep slov. socialističnega
kluba v Ohicagi, vsled katerega je
zagledal beli dan list, ki se sna* v
resnici imenovati lastnina vseli de
lavcev in ki bode brez vsakih po
stranskih nagibov stal na braniku za
pravice delavcev, sploh vseh zatira
nih in i «s. saivam i h >lojev i<n jih bo
dril za po Hišen jc današnje gnjile go
sj>odnnsike družbe.
V naši naselbini smo sami delavci,
ki si moramo v potu svojega obraza
tevJko služiti svoj kruh v premogoko
pih. In d as i nas je tukaj le j>eščica
Slovencev-t rpinov, >mo v/lic temu v
kratki dobi ustanovili krepko socia
listično organizacijo, kateri so se pri
drnžili tntii delavci uru/.ih narodov.
Mi dobivamo razne slovenske a
meni tke časnike. In če te časnike,
posel no pa slovenski ameriški dnev
nik damo na kritično reset o, teilaj
moramo resnici na ljuibo |>ovedati.
da je biil v Ameriki skra.jini čas, da
smo slovenski delavci pričeli z izda
jo svojega lastnega glasila. Ta dnev
nik, ki se po krivici imenuje glasilo
slovenskih ameriških delavcev —
lastnik lii-ta je vendar g. F. Sa'kser
— piše odiprio, ako bi premoga rji
popustili 1") cen trn pri toni premoga,
tedaj bd bil končan boj, ki bode med
lastniki premogokopov in premogarji
izbru'hn 1 prihodnjo spomlad. Ta list
je torej direktno vstopil za interese
kapitalistov, mesto za korist ij delav
cev. Mi ne vemo, čemu bi vendar de
laivci vedno |w>pu«ča>li pri svojih pla
čah. Ako bi premogarji ne hodili v
jame spravil.jat črnni diamant — pre
mij na svitlo, ne bi bili lastniki pre
mogokojiov milijonarji in magari če
bi vsaki dan na kolenih prosili Ihi
rra, naj se premog »premen, v denar.
A-ko se logično poleg naravnih vil e
dini premogarji pravi producentl
premoga, če inn naj bi no bili tudi
premogarji edini pravi lastniki pre
mogotkoijov ? (''emu naj bi premogarji
sad svvrjega dela. ki je y>o naravnem
pravu r/tkljUiino njih lastnina, delili
z drugimi lenulii-iirilijotrarji ali se pa
pustili za v eV-j i tlel svojima sadu o
krasti ud toll pos>t opačev !! Da, če
mu 1!
Ze ta slučttj dokazuje jasno kot
Im'H dan, da smr» slovenski delavci
nujno potrebovali svojega lastnega
"laslla, v katerem lahko javno bra
ninio svoje interese. Kameno še ome
nim, naj " P rolet a roe" hrani 11 ml i
svol)o<luiikBe!ina |H»dij>onia društva,
aiko so v resnici svobodomiselna in
naj so izt>pbl[je koli'kor mogoče o
selinih polemik.
Mi pa že danes izjavljamo, ako
hode "Proletarec" izvajal ta težav
ni jHisfi. ila <{ii hodimo ]M>dpirali r.
\s<Mni *vojiuivi nmčini. «la se IkhIc iz
mesečnika kmalu sprenu-u.'I \ tednik.
Tore: na delo.
N-ace Zlembcr«rar.
predsednik.
Gospod Konda, ne
blamirajte se!
V božičnem pi>nra z dne 15. dec.
IiM>r» tixlite, da hodom v "Proletar
eu" zopet mučil bralce. / ohbrabljo
ti i m i frazami. LHdiro!
(5. Komla. zakaj sto pa vendar v
doti("-ni ši*'\. te moje fraze \ <danku
"Kako si pridobivajo kapitalisti"
premoženji' pmatisnili ? Prvi del to
ira elan'ka sem vemlar napisal jaz kol
odgovor prijatelju .1. M. \-l<il neke
debate o pridobi vanju premoženja v
današnji dru/lbi. Ker sem namero o
pustil ta članek objaviti, sem ga pu
stil \ Vasem uredništvu, meneč, da
lh»de*te tudi Vi imeli toli*ko takta, »la
se no lx*lete pda-t li tuje lastnine
in jo proglasili za svojo.
(J. Komla, ali ste v resnici že pri
šli toliko nizdol, da bi se kmalu tu
di Vam reklo: (M Vas je zliežala sra
in.»ta k psom?!
.luže Zavertnik.
IZJAVA!
(i. lvnida po (Miiea$?i pri.|>ovtyLuje
vsakemu, kdor «ra h<»če poslušati, (Ui
je slovenski socialist ičini klub v Chi
eajri ukradel njemu knjiŽM\ . (»ziroona
rokopis, "Naša boi>at>t va
To je ne-ramna |NxUa laž. "Naša
b*»#at£tva" j*' napisal znameniti ru
ski socialist Kr<»|H»t'kin. v -lovetwki
je/ik jo j<* pa pre vel <lr. K. SI. IVl
občil je rokopis "Rdeči prapor",
Hasilo jugoslovanskih soealistov v
Avstriji, kasneje pa "tilas Svoln>
de", sedaj je p*\ to knjižic zalomil
slovenski socialist ični klub v Chi
eairi.
(J. Kooda >e jeyji, ker slov. sociali
stični klub ni »ročil njemu knji^ive
v tisok. da l>i zopet lahko " zaslužil''
nekaj tolnrčlkov.
(ios|>od Konda «jn*zi s tožibo. On
naj kar toži. Ho vsaj za eno blainaio
1 ijratejsi.
Atnton Present,
tajnik slov. soc. kluba.
KNJIŽEVNOST.
Jut?« »slovanska socialist ičina
stran/ka v stari domovini je izdala za
leto l«MMi ž<t|vni koledar. Cena kole
darju je le 70 vinarjev, ali l.') ame
riških centov. Kjer živi v naselbini
več sodru«ov skupaj, naj eden sudrnir
za več skupaj nam h" i koledar. S tem
se t>rih.raiiii čas, denar in delo. Kole
dar se lahko naroči pri upravništ vu
"Rdečega praporja" v Ljubljani.
Vsem j-iv^oslovamrtkim delavc<"m
v Ameriki prii|w>ročamo socialist ione
lisle, ki iahajaijo v stari domovini. Na
slovi se yla«e: "Rdeči pra>por".
Ijjulil ran a: "Naši Zapiski", Ljublja
na: "Naiprej", Idrija, in "Slohodna
rieč". Za<rreb. Naročnina je tako ma
lenkostma. da si vsaiki zaveden kla
vce naroči lal&o.vsaj en list.
c*
I
STRANKARSKE VESTI.
V (!ItMiin»c, Ohio, se jt» ustano
vil nov socialistieen klub. V klub se
.j«* vphsaN) tudi ."> scfdru^fnj. Predsed
uik<mi Jte izvoljen Nace ŽIenvber<far,
tajnikom pa A. Kravainjti.
— V <*osjxHlairwki odibor '' Prole
tarca", katerega izdaja slovenska
socio l ist ičma /.ve/a v Amerilki, so bili
izvoljen1. naslednji sodnici: Pred
sednikom Ajulrej Pomvne, tajui-kom
in Wa<jajuiLkom Ant«»n Prešern, za
pisnikarje«« pa Ivan Bartel. V ured
niški o*R>or s<> izvoljeni sodru^i:
.lo'/e Zavent<nik, Frank Petrič in V.
ilnu i scIhii id t -Kratokvil; cks|M-dito
r.jeuia sla izvoljena sodnica Ferdi
nand l'oče itn Doaivnilk Petrič. So
dni«; .lože Zmko je izvoljen na-bi pal
cem oglasov. V nadtaorovalnem odbo
ru -ta [vi sodnica Ivan Peti<ič in I
vaii Hartel.
— Slovenski socialistični klub v
Ohieagi je izvodil mesto sodnica J.
Za>vert«nika s<nlnuga Dominika Petri
ča zapisnikarjem, .I. Zavertnilka j»a
k« n'-,;v'iidt'H(Vin tajnikom.
Za tiskovni .-klad *'Proletarea"
so darovali v Obicajri: K. Petsche
.1. Anžičok *•">, d. Bizjak .1.
Bartol $5, A. Porafarte $5, Aritfrn P*e
šern *10, i>. PHrto $2, J. ifore $2,
J. Zaverl'nik $2, J. Žerako $10, Mun
neai|¥>lis, Mian., sta darovala sod-ru
ga V. Brinisefauidlt Kratolrvil $1, F.
Petri«" j>a $1.60; Virden Illinois, j«?
daroval sudpuf? Simon Kančie $.5.
Smlrufr Kirar vz (HufltfbeTland, Wyo.,
ie poslal :tC>.
Vsem cenjenim naročnikom in bo
drugom na snanjel
Denar /.a narormino, tiskovni ^klad
in inzerate na.j se }x*ailja sinlr. Aaito
nu Prešeimu, 078 W. 17th St., Chi
cago, Illinois.
Vsi spisi in rokopisi naj se pa po
šiljajo na uredništvo "Pnolettarea",
OS.'t l^iomis St., Chieapo, 111.
Andrej pnnivne, John Bartel,
predse dunk. zapisnikar.
Slovenci v Ohjcafi poxor!
V nedeljo, dne 31. dee. t. 1., bode
zbo-rovnl slovenski soeiialistieni klitb
<fb 2 uri r» Tioludfne v "Ntorodni dvo
rani i'*. 587 So. Centre Ave.
Vse sodtrujrr se opozarja, naj tudi
svoje iirrjatelje povafoijjo na ta vele
va žn i sli od.
Anton PreSem.
tajnik.
Martin Kondare držeč zastavo specielnega
socializma v roki in sedeč na tronu
samozavestne oslogije:
Par prava spaka!
Moderni voz Elije v nebesa!
Naš specielni prijatelj črnopobarvani Martin KonUare je ieumil
nov letalci stroj, s katerim se hoče pripeljati v sedma farška nebes«.
Ali siromak na duhu se vozi sedaj le za poskuSnjo okolo stolpa nor
cev in tepcev!
**************** **********
— Sodnic Simon Kaučič je po
slal flio oo kot bozičrc darilo
•'Proleta.cu/
— Delavci podpirajte svoje edi
no T^ohro delavsko časo
pisje je najboljše orofcj-e napram
nenasitnemu molohu — kapitali
zmu.

xml | txt