OCR Interpretation


Proletarec. [volume] (Chicago, Ill.) 1906-19??, February 01, 1907, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045377/1907-02-01/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

LIST ZA INTERES DEELAVSKEGA LJUDSTVA.
Cvlii<•««••<>. lf)()7
POZOR!
Vse denarne in drage pošiljatve,
spadajoče v delokrog "Proletar
ca", naj se blagovole v naprej
pošiljati direktno na 'Proletarec',
959 W. 21st PI., Chicago, Ills.
Uredništvo in upravništvo se
nahaja sedaj tam.
Pozor torej!!!
Od blizo in daleč.
— "Freiheit" pi^e. da Hutchins
I lapgood v knjigi " Autobiogratija
tatu' opisuje razne met1 ele roko
delstva žepnih tatov.
"Navadno so trije dolgoprst ne/i
na (je u. U\a >c, navklezno na cesti
prep'rata n me j tem ko radovedno
jiwlstvo |>os!itt>» pazljivo prep.r. pa
tre:i{ spraznile /e|>e radovedne
žem.
Nekako pod l»en je sedaj le v p°
dob: prepir med zvezno vlado '.n
tru>tonv za olje. Da >e •dvrne po
zorno^ 'jiulstva od drugih važnih
zadev, se prepirata pri >odi>čn ka
pitalistična država in pa trn>t za
olje. Ljudstvo strmi in se čudi, da
je še toliko pravico v ti deželi.
kaj se ho zgodilo* Država !>o
najbrže toži) zgubila ali 1h> pa trust
zdrobila i N< . tretji gosjx>d l\«K*ke
feller bo pa gedal. da l>o že tek« m
prouira nekaj inHijonov zopet "za
služi!"'.
M i noli mesec je z«-pet hrzojav
|! rocal važno vest v svet: "Državni
poslanec Longworth in njegova so
proga >t:* se danes jxljala v anto
mol)i!u. ki je zadel oh vzdigneno
železniško pot washington^ke pred
mestne j>o staje l*heo\ Chase. l*de
leženci ■*<> se <1 bn pretresli a osta-li
>o nejK)škodovaiii- Stroj se je lalv
ko pohabil. "Zivij !" ker >e nam ta
važni d« godeik ni zamolčal. da smo
taikoj zvedeli, da sta ->i Nikolaj
1 .onjjworth in njegova "presvifla
>opr< jjarojena Roosevek pri au
tomobilski ncz^ixli, kakeršnih se
prij>eti vsaki dan na stotine, pre
tresla malce zadnji del živ'ta. Mi
>e lahko štejemo srečnim, da živi
m v dol v. v kateri se taki dogodki
takoj brzojavnim |M>t<tn naznanijo
krfž.em sveta.
Mi moramo res hiti zadovoljni in
< dreci se svojim ptmtarskim mislim
iti načeVtn. ker nezgode delav
cev zamolce. pr: kater h je več dru
žinskih očetov v korist hogati'h pri
datiičev zgubilo svoje življenje.
— \adšk< t* Ireland jc zopet
-p ninil ameriški plulokrate na u
s lige. kateri' jc katoliška cerkev
ra-da z\r>uje. ako je treha delavci*
obdržati v hlapčevski jKMiižnosti
\ išji pastir jo izjavil, da ><> social'
>ti in nezad vo'.jni -tr kovno orga
nizirani delavci sovražniki današnje
družbe. Cerkev pa nasprotuje tem
prekucuhom. torej ji jxnrehno, da
bogatine: — < dernhi in menjavci
glob iko [M»>c/ejo v *v<»je moštiiičke
Mi podpirajo cerkev.
Mi izrekamo temu višjemu pa
> t i r j 11 -vojn zalivalo, ker je svoje
mnenje tako <. dkrito p vedal. ko
se vendar duhovniki navadno s'a*j.
kajo »iitdstvu. \k<> bi vsi* duhovniki
tako dkrito>rčn> govori:. kakor je
govoril nadškof Ireland, potem bi
»c de!a\ -ka m"a>a kmalu prebudila
z duševnega <pania in bi zahtevala
nebesa na tenn svetu, ne pa na dru
gem.
Zamorec l>an. Januar\ je iz
povedal p »1 prisego, da ga je L. D.
Carter | »r dal farmer ju Jaine> 1 *a
tr:eku v Kaukin okraju, za
i<»• m> tolarjev. Slednji ga je tudi
pretepa!, kar dokazujejo ran«- na
glavi in životu.
l aku >e ji* zgod:lo v _>o. st«»letju
\ veliki ameriški repub'iki. Sra
m ta!1
Se dandanes gleda mar> kate
ri ameriški delavce nekako zaničlj:
vo talijanskega delavca, ker ga
>matra za delavca. ki i«- pr >el v
Ameriko, da 1 »i <lelal za tržjo plačo,
kakor j zahtevajo delavske unije.
Ali zadnji <log< dki \ Italiji pa do
kazujejo. da 1» -e sedaj amerški
delavci lahko markkaj naučili od
ta':janskih tlelavcev / ozirnin na
m demo delavsko pihanje.
Sedaj stavkaj« delavci ladjedei
nice Kiva Trigp>a v (rcnui že dva
meseca ra«li nevarnih strojev, kate
ri- :ii prešan: zrak. Drtv/.ha ie /.a
groz'la. tla 1w>de uslužbila >tavko
kaze i/ Nemčije, ker <tavkokazev v
Italij: dohiti ne more.
Ta gr žnja podjetniške družbe
pa >pričuje očitno, tla ><> talijanskt
delavci -zborno organizirani in da
^e je pričela tin unit i moč |x »d jetni
ki v tu<li \ solučnati Italiji.
— "V.a vsaikega je dosti kruha
na »vetu. če le hoče delati, tako
marsikaterikrat modruje kak vsega
»it postopač, ko j emu rojenice že
i b njegovem rojstvu na^ivle zlata v
z:be' j.
\'a zgornjem Bavarskem ie ko
misija minoli mesec preiskovala sta
novanja. I'ri tan kom »ijonelnem
ogledu i«.- komisija razkrila strašno
>lik< be«le. <la ><> l)esedc civilizaci
ja. lumianiteta, kultura nava<lne
fraze.
Stan« vanje je ena soba. \ kateri
je živelo pet osel). V kotu na slami
je sedela mlada, sestradana ženska,
ki j« imela dojenčka v naročju.
Sretli »obe >ta pa sedela na golili
tleli dva ■ tr» č ča \ starosti <><1 2—4
let, ki >ta lakote jokala. Kot pobi
»t \ < > \ sobi je pa l>i'!<>: >tar za<x»j in
p<>dip steljni loilcc.
I )ne i«;, dee. i«j«y» je Nikolaj
11. \ družbi rabcljev in lakajev v
bi »čeč b uniformah s slavnostnim
žretjem in pijančevanjem < bbajal
»v«>i g«nI. Šampanjec >e je penil v
čašah. mize so se pa > ble p«xl tež«
zlato po.-ode in luknlskib je«lil. Ali
v/'ic šampanjcu, žganju in napitni
cam je bila vi>oka g- >|x>da jjobta,
ker jib je strab maščujoče lx>mbe.
Mej tem ko so car. z zrlatom obšiti
rabtlji i» lakaji žrli in piiančevali,
je bila |K>dzemeijska Kusija na delu.
lilizo I>ial«'stoka »o rev»lucionarc
porušili /oleznški lir; pri Yilni so
vlak - poetičnimi jetniki in
jetnike osvob dili. \ Lodzu m> pa
rev lueijonarci /. Iwnndx) ranili j>oli
eijskega načelnika, ne da hi ^e bilo
posrečil ]>« >"icij; ujeti napaidalce.
Car in njegova družba mi pijan
čevali. da l>i »ainega sebe < »mamili
in navdusi'li. Kevolucionarci pa de
laj« neumorno in zavodu«'. dokler
no bodo uresnic'i svojih ciljev in
načrtov. Le-ti IkmIo prazn« vali sla\
nosi. kedar bodo izvojevali zrnato,
<>čistili Kusijo vseh bogatih posto
pačev. letuvhov in zajedalcev.
— /.ion Cit\. slavno kraljestvo
znanega verskima humbugaria
l)n\vic-ja h«>de prišlo najbrže na bo
lun. Na sh'xln dno i<). doc. i<)o0>
jo izjavil John K. I lately. od go
<p >ke |x stavljen1 upravitelj mesta,
da m' lwxle moral ves inlet eJ< pro
dati.
"Mm 14 ivpnikoy." tako je govo
ri! Hatch. "je datwlanes v največj
bedi. ker - > \e* >voj imetek mtak
ni'i v kra!je>tvo. Drugi morajo zo
pet delati dolgove. ak<> se hočejo
skr« urno preživeti i>i žalostna pr -
hodnjo*t jih pričakuje. Ker je zima
prod durmi, je kriza še tem ol>čtvt
nejša ;n radi toga je treha. da so
uklonimo postavam huma-nitete."
S tem je bila izrečena smrtna ob
<o:lba nad l)o\viejem kraljestvom.
\I: hi bi'< tnogočo morda Dowieju
< hraniti svoje stvarstvo? Neumno
upra^anje !! I'rav I)o\vic je s svojo
potrato in aut bratsko vlado [x>
v/r čil polom v koloniji. Njegovi
k movvi >•> mu leta slejni sledili, za
upali in darovali vsi*, kar je zaže
li*!. Sedaj delajo pokoro, kakeršno
m zashii/Mi. l aka (>s da — vseh
bedakov na svetu!
Li>t, ki zasluži, da se ga nazivlje
"c< .mmercial edition . so gotovo
"(.'o'oradske novice", k: jih izdaj a
nek I*i> v Pueblo. Colorado. 1. štev.
II. letnika ima sledečo kapaciteto \
nalogi časnikarskega ]H>klica: I.
stran : 34 palcev !>erila, novic; 7S
palcev pa oglasov; II. str.: "novice
i/ stare d m< vine in drujja" 1 /j/j
palcev; 1 Kopalcev »glasov; III.
>tr.: "V temni noči", ]>ovest izven
"uredirstva" palcev: 1 12 palce\
oglasov: IV. stran ima zgoraj v
sredin i K> palcev čtiva, 124 palcev
pa oglasov. — Skupaj berila ~<jl/
palcev: 30^»' > palcev pa oglasov.
Je >e kdo kje. ki lx> trdil, da amer.
Slovencu nimajo "modernih" časni
kov ?
k\JIŽE\ X( XST.
"Naši Zapiski" imajo v novem
berski številki 1. 1. sledečo zanimivo
vsebino: Dva polirčna programa
I dalje); — (> >jM»ln;h boleznih
(konec) : — Zanemarjena in jx>
kvarjena mladina; — Pr<glavje o
iian'ni gledišču (konec prill.). Pre
gled: 1).: < iosi>odar.stvo. — Politi
ka. — R/.izno. Književnost ; Dr.
K ranče ( )hlak. Dr. Karol Lavrič in
njegova doba ( > liko) ; — Ferdo
Plemič. Tilho in drnigovi. Zbirka
humoresk in novel. Pri Schwent
nerin v l.jub jani MjoO. Cena broš.
K. eleg. vezano 3 K.
.1 .Iškcrca epske pesnitve: Ju
naki. ( > oJ>eh delili prliodnjič.
Sledi pesem "Moj, llog" <1(1 Jurja
J (igra.
I)eeeniberska številka pa vsebu
je: Dva |*»lilicna programa- (ko
nec) ; — Pr. hini M crhar; Pogla
vje <» našem gledišču (konec). —
Pregled : D.: (iosjK>darstvf>. — Po
litika. — S »cijalizem. — Razno.
Književnost: Junaki. Epske pes
nitve. Napisal .1. .Iškerc. Poročilo
Fr. Kobala. Sledi: (Iledališka kriti
ka v "Slov. Narodu'. Poroča Fr.
Kobil.
"Naše zapiske" priporočamo
vsem. ki se zanimajo /a znanstvene
socijalne razprave, kar na i topi je!

xml | txt