OCR Interpretation


Proletarec. [volume] (Chicago, Ill.) 1906-19??, January 05, 1909, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045377/1909-01-05/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

►v« vvvw^
Stranka
JOOSLOVANSKA SOCIALISTIČNA |
ZVEZA
• aedeieiu v Chicagu, III.
Glavni tajnik: Johu Fetrlč, 718 W.|
^yth St., Chicago, 111.
Vsa poročila in dopisi, tisoči se «o
^ialistiine stranke ali josanifznib klu
ov naj se poiiljajo na gorenji naslov
rneg:t tajnika.
IMENIK
lociallstičnih klubov, spadajoč ill k Ju
goslovau.sk! Socialistični Zvezi:
Slovenski socialistični klub št. 1. v
Chicagu, IU Pajnik: Fran P
386 Grami Ave. Siju vsako četrto »o
boto v mesecu pri Pr. Mladiču, 587 Bo
Centre Ave.
Slovenski socialistični klub št. 2,
Olencoc, O. Tajnik: Ivan Kravanja,
Bo* 101. Seja vsako zadnjo soboto v
mesecu v prostorih sodr. I. Kravanje.
Slovenski socialistični klub št. 3,
Conemaugh, Pa. Tajnik: Št. fan Zabric,
Box 305.
Slovenski socialistični klub št. 4,
La Salle, 111. Tajnik: Valentin PotiseU.
1231 Main St. Kodni seji 1. in 3. ne
deljo v m« seru. 3. nedelja je plačljivi
ta asi siih nt.
Slovenski socialistični klub št. 6,
Claridge, Fa. Tajnik: John Batič.
Slovenski socialistični klub št. 6,
Cumberland. Wyo. Tajnik: John Bah
čič, Box 33
Slovenski socialistični klub št. 7.
Murray. Utab. Ta nik: Kdvard 11• • ff
man.
|
Slovenski socialistični klub št. 8,
Roelyn, Wash. ia|iiik: John Makauc.
Slovenski Ženski socialistični klub
"Proletarka" št. 9, Chicago, 111. Taj
nica: Mary Grilee. Seja vsako prvo in
tretjo nedeljo v ni.-ivu v prostorih F .v
I Hladila, 587 8o. Centre \\.
Slovenski socialistični klub št. 10
Aurora, IU. Tajnik: Frank Praprotnik
Seja vsako 3. nedeljo v mesecu v pro
storih sodr. Jože Kolenea, 5 S 6 N. Broad
wiy St.
! Slovenski socialistični klub " Zrna
ta" št. 11, Cumberland, Camp No. 2,
Wyo. Tajnik: J. Ti. Pagan. Seja vsako
zadnjo nedeljo v mesecu ob Z. uri po
poldne v finski dvorani.
Slovenski socialistični klub "Prole
tarec" št. 12, Olencoe, Wyo. Tajnik.
Frank č"elijjaj.
Slovenski socialistični klub "Bdeči
prapor" št. 13. Ely. Minn. Tajnik:
John Puš, Box 55.
Slovenski socialistični klub št. 14,
Calumet, Mich. Tajnik: .Tos. Kočevar.
2 Thorn St. (Tnmaraek').
Slovenski socialistični klub št. 15,
Waukegan. 111. Tajnik: Tvnn Gantar.
70« Market St.
Slov. soc. klub št. 16 v Collinwood.
O. Tajnik: Alois Kotnik, »1321 Arcade
St.. Colliawood. O.
V smislu sklepa izvrsevalnega
odbora Ju gosi o v. -;oc. zveze se pri
poroča vsem soc. klubom, ki pri
padajo tej zvezi, da volijo na vsa
ki mesečni seji novega predsed
nika.
Vesti iz stranke.
Samostojni slovenski socialisti
čni klub v Collinwoodu, O., je za
dnji tedon pristopil k Jugoslovan
ski socialistični zvezi v Chicagu.
To je sedaj 1<>. klub naše vrle po
litične organizacije.
Listu v podporo.
Anton Veršnik Seatle, Wash.
50 ct., Vincenc Pugel, Johnston
City, 111., 50 ct., N. N. Kly, Minn.,
50 ct., Slov. Socijalistični Klub v
Aurori, 111.. $1.50, John Bukovec,
Chicago. 111., 38 ct.
Dom. Pet rič. Tomboy Mine,
Smugler, Colo. $1.00:
Nabrano na soji društva Narod
ni Vitezi št. 39 S. N. P. J. $1.95.
Hvala za vse. Sodrugi, spomin
jajte se v novem letu Vašega pri
jatelja in boritelja za Vaše pra
vice — Proletarca.
VOLITVE V LJUBLJANI.
Pri ožjih volitvah 19. dec. m. 1.
v Ljubljani, ki so se vršile med
liberalcem Turkom in socialistom
Etbinoin Kristanom, je zmagal pr
vi z večino 467 glasov. Turk je
dobil 1829, a Kristan 13G2 glasov.
Kljub temu porazu je pa socia
listična stranka na Kranjskem
spet napredovala za lepo število
glasov. Zlasti je belježiti lep na
predek/v Ljubljani. Je vse zas
tonj: naj se stari meščanski stran
ki — klerikalna in pa tista crkne
tina, kar je je še ostalo od libe
ralcev — še toliko trudita, socia
lizem na Kranjskem raste in bo
rasel.
| Iz starega
Navodila o pošiljanju doaarja v atari kraj
po pošti.
Bodite samostojni! Pošiljajte sami svoj denar in sicer po pošti.
Ni dolgo tega kar smo obljubi
li. da v kratkem objavimo v "1'ro
letarcu" natančna navodila, kako
pošiljati denar v staro domovino
potom pošte. To obljubo izpolnju
jemo danes, in to tem raje, ker se
je v zadnjih par tednih oglasilo
več sodrutfov izven Chieage, med
tudi par slovenskih delavecv. kte
ri ne spadajo k naši stranki, s
vprašanji, kedaj ta navodila izidi
jo. To je dokaz, da se naši deluv
ei ž«* sami zanimajo za to stvar, in
da je torej ne samo naša dolžnost
temveč tudi potreba, da poučimo
liste, kteri še ne vedo, kako posla
ti svoje težko prislužeue cente
svojeein v stari kraj po pošti.
1'ri ogromni večini slovenskih
delaveev v Ameriki velja še danes
dii pošiljajo denar raznim bankir
jem. šifkartašem in drugim '' po
šiljateljem denarja", kteri so o
nlašujejo v vseh slovenskih listih
ali so pa sami lastniki listov — ra
zun "Proletarea" kot posamezni
ki ali "kompanije" z namenom.
deluveev. češ: "Saj vi, delavci,
m* /nato, kako se pošilja denar v
staro domovino; zato je najbolje,
da to iti'- opravimo mi. ki znamo;
nam pošli te denar!" — Tovariši,
ali ste res taki osli ' Kako dolgo
hote se rabili "hlapee" za izvrši
tev tako lahkega posla, kot je po
šiljati denar?
Drugič je pošiljanje denarja po
privatnih bankirjih, šifkartaših
itd. pa tudi nevarno. Finančne kri
ze, kot je liila lanska, kaj rade
poinetejo, s "finančniki" in sieer
t ni 11 takimi, ki se pečajo s pošil
janjem denarja. Spomnite se samo
na slučaj Zotti v New Yorku: ko
fiko denarja so tam zgubili hrva
tski delavci. Kakor je bankrotiral
Zotti. tako lahko jutri bankrotira i
tudi drugi, kteremu danes še zau
pate in good hve vaši krvavi j
žulji!
("as je torej, da ste tudi v tem j
o/.iru samostojni. Ne zaupajte ni
komur več! Pošiljajte sami svoj
denar in sieer po pošti.
IT IS DKSIKKD THAT THIS APPLICATION HK KILLED WITH HKN AND INK
APPLICATION
Stamp ol |
Issuing Office
FOR
International Money Order
-Vo.
No.
A'o
U. S. MONEY
Amount, $
• • • • A mi mnt S
Amount. S
FOREIGN MONEY
Payable in
(t'o
tier will trritt on this lin* Hrta! britam or Italy ttc an cat* may bt.) j1
(Space above this black line is for Postmaster s record, to be tilled by bim.)
(Spaces below this black line arc to be filled in by the applicant, or by some person for htm not
connected with the post office. See Sec 1US1. H L and K. 1902. I *
For the sum of
and
. /rV/n /< i
*0
Payable to V*/™
W rit* on tMt line nam/ of p*r$on who is to rereir* the money
t at
Residence or
place of
bonnes* of
| the person to
shorn the
Monev i» to
be paid.
Town (or City) of
No.
Street
County. Canton,
Kre»s or Department
Province
Country.
Sent by
• ^m/ ///t*'* ■ So/t/lr
. '1 rat h
leMlencr or
place of
btisjne&i of
person bv
shorn the
moae> is
seat.
No.
Town or City.
State of
/t-An „ //urn
( It rite on Mi« hnf l\t no//.# of thr Kunitltr i
tA,o
Street
da jim omenjeni odpremijo denar
tja kamor je namenjen. Tega "bu
sinessa" so se naši ljudje že tako
navadili, da nekteri že sploh ne ve
nijejo, da bi denar prišel v Evro
pi) če ne gre skoz roke kakega
agenta ali šifkartaša. Naši delav
ci pa ne vedo, da s tem podpirajo
skoro brez izjeme samo take "go
spode", kteri z delavskimi groši
kujejo svoje bogatstvo; njih lju
bezen do rojaka-delavca pa obsto
ji v tem. da ga oskubejo, kjer le
morejo. Tako namreč oni razume
jo; "Svoji k svojim."
Naši šifkartaši in "pošiljatelji
denarja" so pa tudi nasprotniki
delavskega razrednega gibanja.
Pristaši so starih kapitalističnih
strank, in kjerkoli le morejo, se
norčujejo iz razredno zavednega
delavca, ki se v delavski stranki
in v delavski organizaciji bori za
svojo politično in gospodarsko svo
bodo. Se več: šifkartaši. kteri i
majo svoje reklamno časopisje,
nesramno napadajo tiste delavce,
kteri se osmelijo, podučiti svoje
tovariše, kako kreniti na drugo
pot za boljimi razmerami.
Takih ljudi bi slovenski delavci
v Ameriki ne smeli podpirati! Lo
povi. ki hočejo živeti ob delavskih
trroših. a voditi protidelavsko po
litiko ne zaslužijo delavske podpo
re, pa naj bodo še stokrat rojaki
— in dragi rojaki! S svojimi re
klamami za pošiljanje denarja v
stari kraj so ti "rojaki" že sto in
stokrat brili norec iz slovenskih
Mnogi pošiljatelji denarja
hvalijo, da tudi oni pošiljajo de
nar po pošti. Ce je tako, čemu po
tem pošiljate denar šifkartašem in
družini, da vam ga šele oni odpo
šlejo naprej? Zakaj ne bi sami po
slali svoj denar direktno po pošti?
Zapomnite si: pošta je najsi
purnejša. kajti država jamči za |
vsak cent.
Pošta najhitrejše pošilja in iz
plačuje denar. Pošta je najcenej
ša. Za vsak dolar vam pošle po
šta "» kron v stari kraj. za kar pla
čate 'J centa in poštnino; za vsak
dolar se plača 2 centa. Za manjšo
svoto od $10 se plača 8 centov poš
tnine.
.♦ 10 <1<> $20 lo centov
" .'O •' 30 15
'• 30 " 40 20
" 40 " 50 25
" 50 " «0 30
fio " 70 35
•• 70 " SO 40
•' So " 00 45
" 00 " 100 50
Tukaj sledi natančen izkaz, po
kakšnih cenah pošta pošilja de
nar :
Pošta pošilja:
5 kron za $1.02, poštnina S cen
10 " " $2.04, " 8
20 " " $4.08, " S
30 " " $0.12, " 8
40 " " $8.16, " S
50 " ' > $10.20, " 10
00 " " $12.24, " 10
70 " " $14.2S " 10
BW '* •' $16.32,
•in •» .. $i83tt(
1(H) •• •• tso.40,
-"<• " •• $40.M0,
:tiHi •« •< ^4112»,
IIHI •' •• t S I.lid
tlMi.SMi,
Kadar želiš poslati denar v sta
ti kraj. pojdi ,|H p,»Kto in zahtevaj
tiskano aplikacijo /;1 Internatio
nal .Money Order. Reči j,.
takole :
Please, give me an Application
for International Money Order.
I o se takole i/govori:
Plis, giv mi en eplikešn for in
ternešnel moni ordr.
Aplikacijo ti da vsaka posta
brezplačno, m lahko jih zahtevaš
vec.
Začno s tem člankom prinašamo
reprodukcijo aplikacije za Inter
national Money Order, na kt.-r.-j
j«- toeno označeno, kako moraš i
sto izpolniti Kot se vidi, aplika
<*ija je razdeljena na tri deli- in
med vsakim delom se nahaja de
bela. črna črta. V prvem delu ni
trt*ba nič pisati; v drugem delu
ali v sredi, kjer stoje besede; For
the sum of S). Iiapis,, svnfa
denarja v dolarjih in centih, in
sicer se pišejo dolarji z besedami,
kot npr, vidiš na sliki: Twenty
Dollars — a cente pn s številkami: j
40 Cents —. V tretjem delu. kjer l
stoji ; debelimi črkami; Payable
to — se zapiše ime in naslov do
ticiiika. kteremii pošiljaš denar.
Ako v dotičnem kraju stare domo
vin. ni pošte, tedaj je treba tam.
Kjer je tiskano; County. Canton.
Kres or Department, zapisati
kraj bližnje pošte. Malo nižje, v
(retjem delu aplikacije, je spet z
I« (»dimi črkami tiskano; Sent by
• in je treba natančno zapisati j
'»"e m naslov pošiljatelja ali do
icnika. kteri pošilja denar.
Na jedni aplikaciji se zamore
(»oslati največ *100. Kdor pošilja
"lnra za vsakih *100 izpolniti
po jedno aplikacijo.
Kdor pa kljub vsem tem navo
. i. more izpolniti aplikaei
I«', ali da pisati ne zna. naj vza
'"• aplikacij,, in odnese domov
. Jfp ',m J«' '"»'ko izpolni tak ro
lak k, razume. Aplikacijo moraš
izpolnit i s tinto. Ko na pošti izro
1 i-s denar, dobiš pobotnico < r«#
J*eipC ktero moraš shraniti. Ne
ter«' pošte dajejo po dva listka,
in oba je treba shraniti. Jedino,
kdor pošilja denar na Angleško
. ' francosko, mora poslati plav
listek onemu, komur pošilja
nar.
To so naša navodila, kako se po
i i a v stari kraj po poŠti.
parno, .hi ste nas razumeli, in da
<><> vsak. kdor pošilja kake cen
te svojcem v staro domovino, tudi
sledil našim navodilom, in si ta
ko prihranil par centov, kterc mu
'»ace požro razni "pošiljatelji de
narja . Ako vam je še kaj ne
razumljivega. obrnite se na bliž
njega sod ruga ali prijatelja, ali
s.' pa obrnite direktno na naše
rednistvo. Mi vam drage volje po
jasnemo vsako stvar, jedino za 2
centa znamko nam priložite v pi
smo. Predvsem pa dobro pazite, in
premotrite, kako je izpolnjena a
plikacija za International Monev
< rder, ktero imamo vpodobljeno
na tej strani. Po tej se ravnajte
10 *•
to ••
i.*» ••
:i.> • •
4.">
.Vi ••
Večja "plača" za predsednike
Zdr. držav.
Člani borzo v Montelair, N. J.,
apelujejo na kongresmane in sena
torje v wasliingtonski zbornici, da
naj potom novega zakona zvišajo
letno plačo predsedniku Združe
nih držav od $50.000 na $100.000.
Obenem naj se dovoli ekspredsed
niku pokojnina kot bivšemu naj
višjemu poveljniku vojne in mor
narice in sicer polovica njegove
prošnje "plače", kar bi znašalo
$">0.000 na leto. Nadalje naj se da
vdovi predsednika $'2">000 na le
to.
Apelnntje pravijo, da ima pre
dsednik Zdr. držav, kot predsed
nik "največje korporacije na sve
tu". sedaj uprav sramotno "pla
čo". ko "zasluži" konaj 50.000
dolarčkov na leto.
Tako se bratci popanjajo za
bratce. Zmirom večje korito na j
stroške produktivnega ljudstva!)
Kaj pa delavci / žnljavimi roka
mi. kteri stvarjajo ameriško ho-J
gastvo? Ali bi so tem po vsej pra
vici ne zvišala plača za polovico?
In stari in onemogli delavci, kte
ri so vse svoje moči pustili na in
dnstrialnem polju in v podzemel j j
skib rovih? Ali ne hi tudi tem šla
pokojnina ? '
'T /N IJ I Mogoče kdo misli, <la v Chiragi ni dobiti
1l y /A\_J pv . tace ga mesa kot v stari domovini. Ampak to
- ■ — je zmotil!
Pri meni se dobi: dom&ie klobase, domače sobo meao, iive kokoii
fciate kokoši in meso vbc vrste. iVne najnižje, blago najbolje.
MIHAEL LACKOVIČ, 376 W. 18tb St., Chicago.
Slovencem in Hrvatom!
naznanjamo, da izdelujemo razno vratne
U j p 1, |ki najnovejiem kroju. Unijtiko delo; trpežno in ii£no
' V 7-aJogi imamo tudi ra7jie «lruge potrebSfiine, k epa.
daji v delokrog oprave — oblek.
Pridite in oglejte ei nafto izložbo.
Z wetn »(loito vanjom
PHQTII N A dobro'in vedno preskrbljena
VJV/O 1 ILn Aj z najboljšimi pijačami, nnij
^ skimi smodkami in prostim prigrizkom.
Hvnr^llP za društvenene seje, svatbe,
UtUI Q11v9 zabavne večere, veselice itd.
Potujoči rojaki vedno dobro došli.
Priporočam se vsem v mnogobrojen
obisk
Frank Mladič
587 SO. CENTRE AVE.,
CHICAGO. ILL.
Stori zdaj.
Zakaj bi ne dali svojim prijateljem 741 božič lepe fotografije. Zdaj
je Jas, da si jo preskrbite.
je izkušen fotograf,
kteri vas želi videti. Zdaj je prilika, da daste svojim prijateljem in
sorodnikem lepo darilo za majhno ceno.
391-393 BLUE ISLAND AVE., CHICAGO.
TELEFON CANAL 287. USTANOVLJENO 1883.
I Slovenci Pozor! I
" ''
Ako potrebujete obleke, klobuke, srajce, krava- II
'l te, ovratnike ali druge potrebne reči za moške — za < •
<> delavnik i praznik, tedaj se oglasite pri meni, kjer ;;
;; lahko govorite v svojem materinem jeziku. !!
J Čistim tudi stare obleke in izdelujem nove po <f
i p ....... I
v najnovejši modi in nizki ceni. ;;
I II ID A 1 MAMPI/ 581 Center Avenue,
X JUltAJ /TlA/TlClV* bllzo 18.ul., Chicago
ZEMANOVO "GRENKO VINO",
je najboljše zdravilo svoje vrste, izvrstno sredstvo proti bolez
nim želodca, črev in ledvic, čisti kri in jetra. NEPliESEGIiJIV
LEK ZA MALOKRVNE ŽENE IN DEVOJKE.
Izdelano iz najboljšega vina in zdravilnih zelišč.
ZEMANOVA "TATRA",
želodečni grenčec.Tatra je izdelana iz zdravilnih zelišč tatran
skega gorovju, zdravi živčne slabosti, podpira lahko prebavo
želodčevo in se je dobro obnesla proti bolestim revmatizma.
Dobiti v vseh slovanskih salunih kakor tudi pri izdelovalcu
teh najboljših zdravil.
Prodaja na debelo in drobno najboljša Californijska vina.
By P M A M 777 Alport Street,
^ ^ ' Chicago, hi.
ALOIS VANA
Izdelovatel j
sodovice. mineralne vode in raz- j
nib neopojnih pijač.
• 2-H4 Fink St. Tel. Canal 1405 '
DR. F. J. PATERA
Ordinuje: na soverozah. voglu
ASHLAND IN MILWAUKEE AVB.
(»I 12. <lo 3. uro ponol.; o<l 7. Jo &
urp zvoier v pondeljklb, torkih, it
trtkih in petkih.
Telefon Canal 180.

xml | txt