OCR Interpretation


Proletarec. [volume] (Chicago, Ill.) 1906-19??, March 14, 1911, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045377/1911-03-14/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

Bi bilo vzornih, da bi protestirali,
inUko se je vršil zabavni večer.
Prišlo je precej ohčin.stva, ki .je
|Itnimauiem poslušalo govore so
Jniga Zavertnika in Zakrajeeka.
se i 1 u brošur in
pridobilo tn«li ve«1 članov k raz
inn klubom. Vspeh Iti bil pa večji,
tt bi nasprotniki ne odbijali ro
jakov od obiska. Kakor se mi zdi.
bil je zato izdan od ir. "stotnika"
ak«z- V sečno pa smo bili še zado
voljni ; z večjo vnemo se je vsak
L posamezni oprijel dela. upali smo
Yfe redno, da bodo tudi vzorni iz
tpfevideli. »1« je delovanje neob
Hpdno potrebno Zato je bilo
Hm seji. v m. novembru sklenje
no, da se na druni seji vrše volit
ve, vsled česar pa .se morajo ob
vestiti, vsi stari člani kluba, da se
vdeleie seje in tudi plačajo ases
ment. katerega so dolgovali. K
tej seji prišli so oil osmih trije sta
ri Jlani, izvoljen bil sem za tajni
ka jaz. kar je F. H. najbolj pe
klo: da pa mu še eno dostojanst
va ostane, bil je voljen za blagaj
nika. Sedaj se je še le pokazalo.
<Ja«mo naredili kozla za vrtnarja.
h te nepomenljive stvari izšel je
prepir, ker visoko ime "tajnik"
je F. B. več kakor klub in ves
socializem, tudi če je bil v e. k.
uniformi. Kakšen tajnik in kak
šni so bili vzorni socialisti, je /.e
dovolj opisano, a vse eno moram
še omeniti ono sejo, ko so se vrši
le volitve.
Stavljena sta bila dva predlo
ga: I. da se kbit) priključi v Chi
cago k Jugosl. Soe. zvezi in II., da
se klub prestavi v čitalniške pro
store, ker se sodmgi pritožujejo,
da morajo v salonu čakati za seje,
kjer je nepripraven prostor zato.
Povdarjalo se je. na bo soba na
čistem kraju, ker socialisti ljubijo
svetlobo in zrak, ker morajo pro
sto dihati, a tu jili obdaja neki
srednjeveški duh. Vse to so so
drugi vpoštevali in izvolili Ooini
tee, kteri naj poizve pri tovariših
od del. izobr. društva, če dovolijo
prostor za našo seje. Prvi predlog
je bil sicer sprejet, a s pripombo,
da se mora novi tajnik natanko
informirat o tejzadevi, in potem
se gtore potrebni koraki. Ta dva
predloga pa sta med vzornimi i
vzbudila veliko ogorčenje v salo- j
nu, kjer so zborovali, slišale so se
duhovite debate o wiseonsinskem
iu illin.»iškem socialnuuu. Jugosl.
soe. zvezo so obsodili na smrt in
sklenili, da klub Edinost ostane
tu. ker brez Wisky ni mogoča
•oe. seja. Po seji smo se ustavili
malo v salonu a videč, da se bliža
vihar (pu ne na nebu), smo odšli,
razen eneera sodruga, kterega so
potem učili Socializem stem, da so
mu po indijansko kosti zrahlali —
im.
Posledica tega je bila, da ni bi
lo nobene seje več v tem prosto
ru; kar je dalo priložnost F. B..
da je začel proti nam delovati.
Sej ni več obiskaval, klicali smo
ga na seje, a zaman, le dvakrat
se je odzval. In ko smo bili na ja
snem glede prispevkov v Chicagi
in Milwaukee, bili smo primorani
sklicati izvanredno sejo zaupnih
mož, kteri so zahtevali knjigo v
pregled in da se izroči denar za
asesment, posebno ker je bilo par
sodrugov, ki so pristopili še okt.
ozir. novembra a jim ni še dal
nobenih znamk, in kakor smo se
daj sprevideli, tudi niso bili na
znanjeni na glav. stan. A mesto,
da bi F. B. storil svojo dolžnost,
»cl je med "vzorne" in jim poto
žil svoje gorje In glej čudo; na
'enkrat je oživel v njih socializem,
postali so bojeviti: odvrgli so od
sebe vso zaspanost, zbrali se o
krog svojega vodja in pod ime
nom "vzorni" socialisti so šli v
boj zoper "svctohlince". Izjavili
•o. da oni tvorijo soc. klub "Edi
nost", (>< mož. ki pa so bili po 0.
Bi. zaostali s prispevki) in varo
vali svojega vodje, da mu nismo
®0Rli pogledat v "čudežno knji
" Mi pa smo tu nastopili z na
jini vojaškim "mus". kterega si
tP- sv. naj dovoli sedaj natanko
®fflednti. in zadevo naznanili na
frlavni stan sodr. K. K. Melmsu.
Bili smo poklicani na sejo execu
•" Comiteja. kjer smo celo za
favo natanko opisali Tu smo bili
vprašani. Če hočemo iti na eno i'
yanredno sejo, ktern naj se oblr
\ ži na starem prostoru, t. i fflavni
•stan "vzornih", kjer se bo more
biti dalo dnseči zopet skupno de
lovanje. 7, veseljem smo to dovo
lili« in se skoro polnoštevilno ude
ležili seje, kakor tudi sodr .Tože
Zavertnik iz Ohicape. kot zastop
nik tlugosl. s. z., glavni stan pa
je poslal sodr. Seidla i« IJilova.
I<e enkrat se jo cela /atteva raz
jasnila. pri čemer se jo »poznalo,
tla jo bil naš vojaški "mus" cisto
korekten. Stari člani si> sicer sku
šali situacijo spremeniti h puhli
mi ugovori, ktcrili radi njih ne
umnosti ne napišem, a pomagalo
ni nič ; sprevideli so, da so za vozi
li, razen enega, ki je še dalje svo
je alkoholične cape trgal v nem
ščini. ki mi še danes leži v želod
cu. A tudi ta duhoviti jnnak jih
ni rešil. narol>c pa je pokazal le.
da so "vzornim" imena dostoj
nost. disciplina itd. tako tuja, ka
kor Cooku severni tečaj. Da pa
imena, ki smo jih dobili od sv.
trojice in v opombi gl. sv. v pra
vo lnč pridejo, moram omeniti,
da smo bili vprašani od sodr. na
glav. stann. če dovolimo, da tudi
stari člani sinejo glasovati, kar
smo dovolili vsem, ki niso bili več
ko eno leto zadaj s prispevki. 1 *«»
glasovanju so bile nam vse pravi
ce do kluba priznane, izročil se je
nam Charter, nakar smo se razšli
z upanjem, da bodo besede sodr.
Zavertnika padla na dobra tla in
da lio sedaj mogoče mirno delo
vati.
Kako pa smo se motili. Sprevi
deli smo par dni pozneje, ko je
Charter izginil iz čitalnice, vzel je
francosko slovo v spremstvu F. H.
in Co. Šel je nazaj na solnčne vi
šave in mi smo stali tu kot pre
magani obžalujoč, da ga nismo
priklenili, med tem ko so vzorni
svojo slavno zmago obhajali pri
polnih ča.šah in navduševali se za
nadaljne boje proti zahrbtnežem
it«1. (Kajne mr. K., prav so imeli)
Vojaški "mus" nam je pa zopet
pomagal i/ zadrego, ko smo stvar
zopet naznanili na glavni stan in
isti zapovedal K. IV, da je moral
Charter sodr. F. K. Melms oddat -
ti, kteri ga je nam zopet izročil.
Tako smo sedaj vso zadevo lepo
naslikali, da se vso natanko vitli,
sleparje, svetohline, vzorne soeia
liste itd. samo blagi' liške knjige
in "novacov" še ni videti in ka
kor se mi dozdeva, bo spet moral
vojaški "mus" naprej, da stepe
v t rilo butiee disciplino.
Ker sem pa že celo mešanico v
glavnem prebrskal, moram konč
no vzeti še tudi stavek "mi Slo
venci napredujemo."
Kakor so vidi, ne razumejo slo
venski več. ali pa ne morejo dru
gače pisati, da vse zavijejo in po
stav ijo na laž. V dopisu, ki sem
ga pisal v tisti številki "Proletar
ca". nisem vpil te besede, pač pa
sem razpravljal, kako se deluje
med našim narodom glede izob
razbe. Omenjal sem, kako bi se
dalo veliko doseči tudi brez na
vadnih zastav in v kratkih bese
dah vzpodbujal rojake na delo za
prasni napredek, da ne bodo bese
de, ki sem jih že neštetokrat sli
šal na veselicah in shodih: "mi
Slovenci napredujemo" — prazna
fraza Naša navada ni vpitje, mir
no in brez narodnjaških fraz dela
la je kopica zavednih rojakov na
polju izobrazbe, med tem ko se
je na drugi strani metalo stotake
ven za nar. zastave. Nekaj kriča
čov zbralo se je skup; reševali so
narod, navdušeni videč okrog se
be nekoliko privržencev, bili so
"prepričani", da se več ne more
zgoditi. V njili mislih bil je narod
že na višini. Videli niso stotine,
ki duševno i ti telesno propadajo,
spoznali niso. da je treba oerom
iieua dela, če hočemo le nekoliko
doseči stopinjo drugih narodov.
Okrog narodne zastave zbrani me
tali so polena pod noge vsem, kar
bi naše rojake zamofrlo duševne
in telesno povzdigniti. Preslišali
so glas mogočne armade zavedne
ga delavstva, ki liiti naprej proti
luči iu svobodi, prespali so dneve,
ko je šel mimo njih duh novega
časa. trkajoč na vrata cesarskih
in milionarskrh palač zahtevajoč
pravice in svobode zatiranim. Pre
spali so ves t:i čas in spijo še da
nes; ne zavedajo se, da se kolo ča
sa vedno vrti in pomelje vse. kar
je starega, kar ne hiti ž njim na
prej in da ho strlo nje z njihovimi
starimi idejami, da bodo ostali o
samljeni, pozabljeni s svojimi
"merodajnimi društvi.'' Oni ro
jaki pa, ki ne vpijejo o zatiranem
narodu in ne posnemajo narod
njaških humbngnrjev v starem
kraju, imeli so vedno odprto oči.
vedoč. da le izobražen gospodars
ko samostojen narod, ima možnost
»lo obstanka. Vedoč tudi. da same
zastave, pat riot ične uniforme ne
rešijo in ne povzdignejo naroda.
ft V li M J
! in mu 11«' ihijo kriilia. ustanovili
I s.» društva. Ui bodo našo naselbino
povzdignila. Ta fas ni več daleč,
vrsti' sanjače v in patriotov se
manjšajo, in prišel 1h> »lan, ko bo- j
do jokali n;i ra/valinah svojega |
žalostnemu "delovanja", in tedaj I
jili bo sram, da so k«'daj s podli-1
mi sredstvi ovirali pravi, .pošteni j
napredek.
Kr. Slovak. '
»5°tran A_a |
Neffs, 0., 3. marca.
1'enj. nretlnik " I 'rolet area"!
Spet srni pri vas s par vrsti
eami.
Od zadnje<ra mojega poročila
m* razmere niso nič poboljšale. De
la sevcdno ši' | h i dva do tri dni v
tednu. Te razmere so t udi prov
zročile, da je nekaj naših sodni
kov odpotovalo na zapad. Med
temi si- jo podal v Taylor, Wash.,
tndi tajnik našeira kluba sodr. Iv
(iriulišnik. Nadejamo se, da bo
osnova) socialističen klnb tudi
tamkaj in da se pridružijo Jugo
slovanski socialistioni Zvezi.
Dalje naznanjam, da se jt» skle
nilo na zadnji klulmvi seji, da se
vrše seje v bodoče vsako tretjo
nedeljo v mesecu ob 10 uri pred
poldne.
Val iin torej vse čl^ne soe. klu
ba, da so redno udeležujejo sej
in stem pokažejo ostalim, da nam
je socialistična organizacija pri
srcu.
Naprej za socializem!
s socialističnim pozdravom,
•los. Domač, t. č. tajnik.
Sygan, Pa.
('onj. uredništvo "Proletarea—
Vst-in sodrugoni kluba "Mladi
Vrh" št. 13. se naznanja, da od
šolaj naprej se vrse redne seje
vsako četrto nedeljo v mesecu v
navadnih prostorih, kakor ie zad
nja seja sklenila. Upati j«', da se
tudi vnaprej udeležujete sej pol
noštevilno, kot do sedaj, ker to
j«* velikega pomena. Vabimo vse
novodosle, ki imajo količkaj de
lavske zavednosti.
/ soe. pozdravom.
L. Glažer. tajnik.
Oregon City, Oreg
Cenjeno uredništvo!
Nekdo je pred kratkim poročal
v "A. S.'', da je tukaj dovolj de
la. kar je pa velika h>ž. Kje nekt
dotičnik vidi toliko dela. ko je
vendar tukaj precej ljudi brez
dela,in ga jim ni mogoče dobiti.
Take laži v listu so zelo nevarne
za posameznike drugod, ker so
i vstanu poročilu vrjeti, priti sem
kaj in za voziti težko nrislužen?
denar, ne da bi dobili potem delo.
Tudi plača ni velika. Dela se
po 10 do 15 ur na dan, za kar do
l»i delavec od $1.75 do $'2.00. Ro
jakom drugod sploh svetujemo,
da se ne ozirajo na taka poročila.
ki hi jili znal« »praviti v gmotno
;kotlo. Svet'ujcmo, da zaaledujej««
" 1'rolei «nVvc" kolon«-, kamor ho
naš klub it. 4«» .J. S. o tukaj
snem Kos|>o«lai-Hkem |iolo/njn za
t nesljivo poročal.
Socialistični klub it. 40.
Sodrugi. kteri so prijeli od so
dnijra tajnika našega kluba polo
/;\ nabiranje prispevkov za volil
ni sklad socialistične mestno kam
panje, naj skrbe. da se pole vsaj
deloma napolnijo do prihodnje
klubov«* seje. Ne za vrzite pole v
kakšen k->t. Za kapitalistične kan
didate skrbijo trusti, stroške :<a
našo tb'lavsko volilno borbo mo
ramo pa trpeti delavoi sami, če
prav si od ust pritr<ramo in gremo
lačni spat. Nabiralna poln naj to
rej roma oil delavca »lo delavca.
V mik naj prispeva kolikor more.
Listu v podporo.
Franklin. I'a. Ker je šla ka
pa J. 1*. pri And. 1'intar hudič . .
. . 50 ct; ker ji' meni iilt ostal
Jernej Lovko 25 el; za
to, ker mi jo je velik kos ostal
Andrej 1'untaro 25 ct; za kos
"Janezave" kape futer. ki nosim
/a klobukom, Alojzij Cvelbar 2">
et • zato. ker sem tudi jaz deležen
en kos i*te, Ivan Martinčič, 5 et ;
ker sem dobil sešitek Martin Grill
5 et: ker je kapa prišla v prave
roke. Jakob Kos '25 et.
Sv pan. Pa. Nabrano na klu
bovi veselici $-4.35.
Carney, Iowa. — Leop. Pra
protnik 25 et.
Indianapolis. Ind. — I,ud. Slo
nieh 25 ct.
Staunton. 111. — Anton Ausee
50 et.
Charleroi. P«. — »!eo Lisae 25
eentov.
Hočete zabave, užitka in raz
vedrila? Gotovo! Well — v sobo
to zvečer pri proslavi pariške ko
mune bo dovolj vsega tega. Kraj :
Narodna dvorana, vogal 18. cesta
in Centre Ave. Pridite točno ob
8. uri.
POZOR!
Proda se dobrourejeni saloon,
radi odhoda v drug kraj. Oglasi
ti se je pismeno pri Joe Omahen,
1153 Main St., La Salle, 111.
Cl&ridge, 1. marca.
Zahvala!
Podpisani se na tem mestu za
hvaljuje v imenu štrajkarjev. Ju
gosl. soc. klubu št. 1. v Chieagu za
poslano svoto $2.00 po taj. Frank
Podli pen v prilog štrajkarjeni v
\V. Moreland, Co.
Bratski pozdrav!
J Mlakar, taj.
Priporočajte in širito jugoslo
vansko socialistično časopisje v
Ameriki: "Proletarec", "Radni
čka Straža", "Svjetlo", "Na
rodni Glas".
"PAINEXPELLER"
Najboljšo sredstvo proti bolem, revma
tizou, ohromeli hrbtenici Hen* kun težavam
jc ui«. Kiwn t L.IV«J I. V
PAIN-EXPELLER.
RoWine ozilravi taVnj, zmanjka vnetje In
mehurje in olu,-a Iwi'iVe dele. Prpnite sh* z
njim zvot'iT i;i rjatrnj; Hr/nite co<li>bro, <1»
u k v kozo. romu- .i lak' nit
razi,,h tn.li,- h, tor je n ! ..! lok
za nvnrio. p t, vi« t'#, < hit. m I'-t,
E>*prlji>, hoWL'iia> v ,ih. /it/, • I,.,I
in lieu n«.-> i». I'rcxl; ife V\-oh It kar
nah iK) L'> io gfw. r, H„ir,, pri
steklen]« i — f»jio vam j<* m.
F. Ad, Flchier & Co.
215 Pe^rl St., NEW YOkK.
Skladišče čevljev
za dame, možke in otroke
Domača tvrdka
Izdeluje nove čevlje po meri in prevzame vsa
popravljalna dela, spadajoča v čevljarsko obrt!
Za obila naročila se priporoča si.
občinstva
JOSIP JM MhVJVh. lastnik
1831 So. Centre Ave.. Chicago. III.
NAJBOLJŠA KUHINJA!
Billiards, Pool Table, Prenočišča za potnike.
jedi pripravljene po domače. Odprto po dneii in po neti.
P. PeriČ, 1412W.18. SI.. Chicago, lil.
Sodrugi! Naš list je naše naj
močnejše orožje! Njegujmo ga!
Podpirajmo in širimo ga! Agiti
rajmo, da bo "PROLETAREC"
še večji in močnejši! Delavstvo
brez svojega časopisja je kakor
življenje brez solnca.
j Importiran starokrajski
tobak vsake vrste
'/.a cigarete, pipe in žvečenje. Iin-j
portirane cigare in cigarete. V*«
pristno in po zmernih cenah.
VAC. KROUPA,
1225 W. 18th St. Chicago. 111.
POZOR! POZOR!
IG. KUŠLJAN
GOSTILNI OA R
229 1 st Ave., Milwaukee. Wit.
lina najbolje pi jat* in vtiino pripravljen pri
grizek. po smernih c»nah. Lokalni in )H>tujoti
roiakl dobrodolli!
Sodrugi! Priporočaj
te hrvatskim delavcem
"Radničko Stražo"!
I. STRAUB
URAR
1010 W. 18th St. Chicago, ni
Ima ve£jo zalogo ur, voriiie, p rate
no v in drugih drago tin. I sv rtu je t«4l
vKikovrvtna popravil* ▼ tej stroki f*
zrlo nitki eeui.
ObiMite ga!
Dr. W. C. Ohlendorf, M. D
Zdravnik za notranje bolezni
in ranocelnlk.
Izdrnvniftka preiskava brezplačno—pift>
jati je le Edavila, 1924- 26 Blue Inland
Ave., Chicago. 7,a dne oro: Od 1 do •
popiti (>d 7 do 9 zve^er. Izve« Oliieag«
*ive*i bolniki naj pitalo alovenakL
Velika prodaja!
Za $*5.000 blaga, oblek, sukenj, hlač in potrebščin za moške, moramo raz
prodati |k> tvorniških cenah najkasneje v 30 dneh, da naredimo prostor za
spomladansko zalogo.
Nikar ne zamudite velike prilike, ki
se vam nudi. Pridite prvi, da zbere
te najboljše blago, ki ga je dobiti na
zapadni strani mesta. Naša proda
jalna je unijska.
1853-55 Blue Island Ave.
Ust 1886 Chicago, 111.
Za dobre fotografije
SE OGLASI
pri
dobropoznanemu fotografu, ki izdeluje vsakovrstne
In na|flne|&e
slike: otroke, družine, skupine, ženitve in društvene
skupine.
Fotografira tudi zvečer po naročilu.
1438-1440 BLUE ISLAND AVE., CHICAGO.
HA VOGALU 14. PLACE. •
TELEFON OAK AL 287. USTANOVLJENO IMS
Izdelujemo
Prodajemo p.k
Ill ▼cliko zalogo modernih klo
llliuillv bukov v najraznovrstnih hojah.
V 72)1 Anj 'mamo tu('' veliko zalogo S'a jc, kra
¥ LfllUJJl vat, jank, spodnjih hlač, opank, i t. d.
Za mnogohrojna naročila se priporoča IT IT)I 1|/| A It/iri/
PRVA HRV. TRGOVINA ZA OBLEKE JUKI ivl/ilvlfilk,
1724 S. Centre Ave., Chicago, 111.
Zdravljenje mož v 5 dneh
brez noža in bolečin
Varicocele, Hydrocele !^,zS,KANJI
Ozdravim vsacejfa, kdo» trpi da Varieoeeli, Htrirturi. I>ai>
oMlravim nalezljivo zaatruy'en je, iivčne nezmožnosti, »txW
nico in bolezni ti#o#ih •• moikih
Ta prilika je dana tiatim, ki so iz<iali ie velike svoti
zdravnikom ne da bi bili o&lravljeni in moj namen je, |«
kazati vaem, ki so bili zdravljeni od turatov zdravnikov
brezuapeino, da posedujem le jaz »dino sredstvo, » kwiit,
zdravim vspeino.
Za nevspe&no zdravljenje al treba plačati—le za vnpes&o
Ozdravim pozitivno želodeinr bolezni, pljučna, na jetnk
in le<lvicah ne glede kako stara ie hnl.-7.n
Tajne liiozke bolezni zdravim hitro. 7* stalno in tajno Živčene onemoglosti.
s:aboet, zguba krepoati, napor, r.astruplenje in zguba vodi«. Pljuča, n*di:'_.
I'.ronohitis. srčne bolezni in pljučne zdravim z mojo najnovejio metodo
. .. ženske bolezni v ozadju. beli tok in druge zdravim za stalno. —Zastrupljanj*
in vse druge kotne bolezni kakor priiče, ture. (farje, otekline.—Močni ?"k hi
•Iruge bolezni. PreiAČ« in svetuje zastonj. Govorimo slovansko.
DR. ZINS, 41 CHICAGO
I'raduje: oil S ure zjut. do 8. nre zvečer. V netf- l>» »d H ure zjut. do 4 ure p.i»
ALOIS VANA
— izrielovatelj —
Lodovlce, mineralne vode in raz
nih neopojnIH pijač.
1837 So. Fisk St. Tel. Oanal 1406
Jako važno vprašanj?
"Ali sem že poslal zaostalo na
ročnino na " rroletarca"t
Š« ne! —

xml | txt