OCR Interpretation


Proletarec. [volume] (Chicago, Ill.) 1906-19??, August 15, 1911, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045377/1911-08-15/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

J Prt*" s kapitalizmom. Združimo
so vsi skupaj, pa ho Slo; seveda,
ako se jih postavi j>ar v Uran. ne
more iti tako gladko. Torej le
i idružimo se trdno in premagali
bomo.
Še nekaj, da ne |M>/jthim. Po
Štirih mesecih .štrajka so kapita
listi sprožili misel naj bi delavci
glasovali, naj «e li štrajka ali naj
se delo začne. To je hii navaden
kapitalistični "trick'*. Kapitali
sti se sploh ne spuščajo v pogo
vor o kontraktnem delu. ampak
hočejo imeti le kompatiijski
"silitnekakšnih 2.~> c. na ur«..
Vidite delavci — trpini, po štirih
mesecih štrajka '»i kapitalisti ra
di opeharili delavce in razbili njih
Unijo.
Zato pravim jaz: nobenega ka
pitalističnega kompromisa, drži
mo se sediij. ko je čas zato. Ko
štrajkamo že nad štiri mesece, pa
dajmo še štiri, če Ko treba. V tem
času !><> zmaffa naša, in to prav
gotovo!
Po/dra v na vse zavedne delav
ce širom Amerike 111 (fanatic Yam
sod rug urednik pa kar mogoče
I novih pounemaleev v ideji in no
vih naročnikov!
Naročnik.
Chicago, 111.
('. ii ii -m •;r-t■■ i rpit vo'
Ker hi rada sporočila malo o
I r.i/i' • ii -' • iir.. >0 <»1»
I racam na Vas za malo prostora.
1 I'pam. iiii *0 siriii.jato >. preillo
I goni.
1 Kakor že znano, so .je ustanovil
& tukaj nov vi.: kln! št V_\ Preee.i
■ delav cev oj pristopilo
■ hi Kil,,, da s.- št» vilo članov v krat
M kem podvoji ali potroji. Delavstvo
■ dandanes uvideva. da ni dru M*ga
I
I ja po«l krivičnim sistemom. kakor
da s«« organizira v socialističtio
stranko. Saj so,- alizem i lini
naš odrešeni!;, ki prihaja in l»>
prišel gotovo. dasiravno hi <ra raz
ni farizeji in zaostali lju lj«« najra
" je panali. Kdor pazim čita članki«
I v delavskem časopisju, ta lahko
sprevidi, kako <«» tepta delavska
I pravica '■ ^t• 1 • * i.;. In 1;'nočno ie
prlsvetila zvezda socializem, o
ktereni mora že «*lo kapitalistično
časopisje pri/.!iaii. ila napreduj«
Toda stvnri. Na severni
strani in pr" : «d» ž.nih zenica Ii in
podrepnikili .i«:. «>d kar se je usta
novil sne. kh:h. naroh« Tako
je, kot tii bil p,>tres. '/. tiske - k:tr
i zsehe in govore polglasno: kaj
ho. kaj ho • če nas letos št« ne ho
lnioič vzel. potem bomo pa nt
svetu. Kne hočejo vso to "grdo"
soeialističn,, zahgo zain,•!:t ■ «lru
sre so kupile žeirnane vode. da so
poškrop.. pri dno gredo spat : tre*
je so zaprle polkna pri '"haiizu"
in ene so se celo ohljuhih« na ža
lostno goro. Tako je pri nas. ki
smo dohili soe. klub. To je pač še
vse huje. kot takrat, ko je hodil
po Kranjskem Brdavs in pa Kr
pan s svojo kobilo.
Drugih posebnih novic ni. - 7.
delom se ljudje ne hvalijo. Kako
tudi neki? Da bi si človek kaj pri
hranil — o -tem še govora ni. Člo
vek je zadovoljen, da obrani svoje
kosti skupaj. To hi bilo z.a zdaj
vse. če se pripeti kaj izvanredne
ga. poročam gotovo.
Pozdravljam vse čitatelje in či
tateljioe "Proletarea"! Živel So
cializem! Strahopetci naj se pa
skrijejo!
Fanie Vcgel.
Browder, Ky.
Cen je no uredništvo!
Oital sem v zadnnji številki
"Proletarea" — pa tudi v "Clev.
Ameriki"' o fiO letnem starčku, ki
je pisni v zadnji list en dopis.
Tako je prav. da ste okreali ti
stega možieka in "Cl. Araor." po
le^. Ko bi Vi poznali dotirnega
starčka. potem se pač ne hi čudi
li njegovim muham. Nam delav
cem jp dohro poznan iz štrajka.
da so ga same čeljusti in nič dni
zesra. Spodmakne se v vsako stvar,
le razume pa ne tega -- ne dru
zepfa. Možieek pravi, da je 20 let.
v Ameriki; no, prava reč. Najbolj
žalostno pri vsem tem je pa to, da
je celih 20 let v Ameriki dremal.
Nekaj se mu pač sanja, a ne ve.
k#j je listo; zato pre t jevondan za
v i m i rečmi kot monkv za pete
linom. Svoječasno je liil tudi so
eialist. a ko so prišle volitve, je
volil republikansko, češ, da se je
tako znklel. ko je dohil državljan
ko pravico in da zdaj ne sme dni
Sf»?e voliti.
To jt* čuden starček. kajne sodr.
urednik. Na>i sodnici v I'laridge
ira poznajo dohr«»: /lasti vja pozna
liatieh. Ta starček torej ni Moj
zes iz IVmisvlvanije, ampak en
nihee, ki niti /a svoje eenče ne
more t»iti otiiijovoren.
Bivši štrajkar.
Des Moines, Iowa.
Sodrugi pri "Prolctareu"!
<!otovo je vain že znano, da je
izbruhnil v našem mestu velik
štrajk delavcev na pouličnih že
leznicah. Prenehali so z delom da
nes • ; avgusta. Preti tednom dni je
kompanija odslovila enega vsluž
l>enea. ki je 'Tonal" karo in ma
lo polomil električno napravo v
kari; potem mi zahtevali drugi, da
ga kompanija vzame na/aj. ker pa
teira ni hotela storiti, so napoveda
li stavko. 11a tako prisilijo družbo,
da v/anie moža nazaj in da mora
jo za 10 et. na uro povišati plačo.
1 >o sedet j so imeli :{"> e. na uro, a
i sedaj pa zahtevajo 1"» e. na uro.
: K<>mpanija je dobila .">00 skehot.
ki s.i prišli že eti dan pred štraj
koni. to je dne t. a v trust a in so
mislili pričeti skelisko lelo takoj
ko štrajkarji prenehajo, a so >e
hudo /motili. Namesto dela so mo
ral i i': pa v zavetje, da jih ne vidi
mestna množica. Skebi s.> se nasta
I it i 1 i v lo\va hotelu. V tem hotelu
jih je eez too. druge imajo pa v
I poslopju ki je /a hudodelce. Ime
1 novani Hotel straži 7 |»oliemanov.
in največje zbirališče štrajkarjev
I je ravno tam. Strajkarjem so se
j pridružili / eno besedo vs mestni
in vnanji delavci. Mlado in staro,
žellske in otroei. \ se je naštriijku.
\^ak ima listak pripet na sebi ki
se >rla-i: "We walk "-Maler-Kerr
('i> Printers. l'J'2 Fourth Street.
\*ei:iirov ali bojev še do >ei ja j
ni bilo Sjniii zvečer je nek t>olie
niati zahteval in silil v množico,
naj se umaknejo spred Iowa Ho
tel. Toda nevidna roka vrže kos
opek" in policaja zadene za uho.
\ s|eil česar ie potreboval zdrav
, niške pomoči..
Promet v mestu je bil itanes (».
avirusta v s* a vi jen. Ljudstvo se v<>
>i z v o/mi. avtomobili in s konji,
tako da ima danes vs;il< konj delo.
7 avgusta. Straj • je končan in
delavci slave zmago.
Hlasius Lom bar.
UPRAŠANJE IN ODGOVOR
(/<•11 •■■11' uredili \ o : ■
Kazni poirnvoii <■ ••iii]i/:nn >•
. mi* • I■»• Ili «1«» teira upra^anja:
Kaj b iali/em storil / .Jr !i
'/.i-li . ker tu - nahajajo ljud •.
, ki trdijo. da bodo .Tud»j«> pod sooia
1 i /111 o 111 pri'irnnni i/ dežele. ker
■ * i: 11 Nti'na vlada lie mara X i ■ 1 <»v.
s pozdravom,
Fany Julius
Ka/aril. Pa
Odirovor: Socialistična vla<ln no
11>«> preganjala nobeno rase; «oeia
| listični nauk no temelji na pro
' sanjanju ljudi in najsižobodo ka
! kršne ras.- ali veroizpovedanjavi
j ampak na zgodovini jrospodarske
i ira razvoja o proizvajanju in pra
| vični ra«V'll»i proizvodov Z drutri
rni besedami: da dnhi vsak človek
polno vrednost svojoira dola.
Kar želi socializem, ozir. socia
listi. da i/5Ženo ne samo iz dežele,
j ampak s eeleea sveta, je neveda,
vraže (supcrsticija), ponižnost,
klečeplastvo, na kterem sloni so
danji kapitalistični sistem s svo
jim privatnim profitom. ki je zlo
vseh nadaljnili zlov na svetu. Ko
bodo izgnane vse eori navedene
lastnosti iz dežele — kar se ho
zgodilo potom soc. časnikov, knjiff
sol itd., bodo izginili tudi pred
sodki. "da ho socialistična vlada
•'zapodila" Žide."
Zabito mase v srednjem veku iti
še danes v Evropi no vprašajo
svojega kralja ali cesarja, od kod
ima on svojo hožanstveno pravico
vladati nad njimi in zahtevati
davke od njih. Nič boljše ni s
"svobodnim" ljudstvom v Ame
riki. Ram" ni česa rji. železniški
kralji, premouarski baroni, slad
korni lordi in teko daljo ad labi
tum vladajo in derojo ameriško
ljudstvo do kosti. a maso «e le
I no vprašajo: zakaj to in odkod
imajo pravico?
?
Vse pritožbe glede nerednosti
pošiljanja lista in druge stvari ti
čoče se "Proletarca" je poslati na
sodr. Frank Podlipca, 604 N. Cur
tis St. Chicago, 111.
S*tran Kp. I
SKLEPI EKSEKliTrVE J S Z
NA SEJI DNE 8. AVG. 1911.
Navzoči so bili: Thomo Bešenič.
Zavertnik »t.. H K. Savi«'-. Ka
tarina Strahota. Spasoje Marko
vi." Frank 1'etrič, Pr. 1'dovie.
Zapisnik posebno seje sknpiu*
jra odbora. ki je razpravljal, o za
družni tiskarni se sprejme, kakor
j«* čitan.
Sodr. H. |{. Savieu so tlovoli
$10.40 /a potne stroškke v India
napolis. k .j«* r je nn/.nanjen javen
ljudski shod novega soc. kluba,
ki se želi priključiti J. S Zvezi.
Istotako sklene, da se povrne
potne stroške in dnevnico tistemu,
ki irre kot govornik v Detroit.
Mieb.
1'reillojp jntrosi. soc. kluba št.
:t."i v \Y Allis. Wis . ki določa, da
nabavi Zveza tiskovni kolek po
1 et. sc v/atne naztianje s predlo
gom. da sc o tem razpravlja na
eni bodoči soji.
Oklene sc : — ako srbski sodrn
pi izdajo kolek, za povečanje
"\ar. tilasa". da ostala glasila
naredita v to potrebna priporoči
la.
<!1' le "IJadničko Straže", ki ,ie
priti« sla v št. :W. v uvodniku čla
nek: "Mrrirer kod Tafta" se
vsled taktične discipline stranki
nega časopisja za bodoče "»prej
me sledeči predlog:
"V manj va^iih slučajih tak- 1
tičnih uprašanj, ali kritiziranja
nastavljencev v Jugosl. soc Zvezi
ali Soc. Party morajo uredniki,
ako hočejo razpravljati o zadevi v
listih, imeti tozadevno pismeno ali
ustmeno konferenco. V važnih za
devah pa imajo uredniki sklicati j
vse centr. odbore na sejo. na kteri
se sprejmejo »primerne resolucije, j
ki se potem objavijo, ali pa odpo
šljejo na pristojno mesto."
SklfiH' se tudi. <la .-»o izdela o
pravilnik.
nadnljna seja ek>ekutive
*<• vrši v nedeljo dopoldne ali po
poldni' v kar i"■ :i tajnik pisati
pn/ivniiM*.
ZA \VAUKFGAN.
.Iu trosi *.>,• klub^\ 45 ima svoje
tvilne m'ji' vsako čet rt o <oboto v
mesecu v prostorih sodr. !'• Mah
ni?«. Zneetek točno oh 8. uri gve
•T. Podboj, tajnik
RAPNF.S--TA.TNIK SOCIALIST
PARTY SE JF ODPOVE.
DAL TAJNIŠTVU.
Kxi'kutiva skupni- stranke. je
ti- dni sprejela resitrnaeijo <rl
tajnika socialistične stranke so.ir
.1 M. Itarnesa. njegovo mesto pre
v/aine začasno. dokler se ne raz
pišejo volitve, sodr. •!. M. Wt rk.
\*ov tajnik ima nastopiti urad 1
januarja lflltJ.
POZIV!
V^i tajniki jugosl. soc. klubov
■ slov. naj v pošljejo na uredništ
vo "Pn»letarea" poročilo, kdaj,
kje in ob kteri uri se obdržavajo
seje kluba. V bodoče bodo vsa pla
šila -T S. Z. vsak v svojem jeziku
za svojo narodnost objavili po en
krat na incsec tozadevni koledar.
Tajništvo .T. S. Z.
Sodr. John Petrich je gl. zas
topnik "Proletarca" za Youngs
town in okolico.
Pooblaščen je pobirati naročni
no. kolektati oglase in urediti
sploh vse posle tičoče se agitacije
lista.
Direktorij.
— Klerikalni gospodarski po
lom v Italiji. V italijanskem nio
stecu TjCCCu jo ustavila svoja pla
čila klerikanlna posojilnica "Pio
cn|(t oredito T<ecoliese". Ponever
jeno <nv>to znašajo vn" milijonov
lir. V prvi vrsti j«' oškodovano
ubožno km (v k o ljudsko, ki jo za
upalo "gospodom patrom" svojo
«kn»mno prihranke. Soda j pre
klinja ljudstvo "'ljudsko osrooo
vnloe" v sntanali "božjo name
stnike na zemlji!"
Priporočajte in ni rit o jugoslo
vnnsko socialistično rasopisjo v!
Ameriki: "Proletarec". "Radni-!
čka Straža". "Svjetlo". "Na
rodni Glas".
KRI MUCENIKOV.
Horace Traubel.
Razdiralen .slava, slavitelju pre
ziranje in zaničevanje! Če koraka
po cesti krdelo vojakov z bolmi
m trobentami, tedaj vam utriplje
srce in vaša duša za vriska. Ako
pa srečate knlelo delavcev, se o
brnete brezbrižno vstran. Krdelo
vojakov, odhajajočih na vojsko.
Krdelo delavcev, ki gredo v stav
ko. Prvi offro/.ujcjo svobodo, sle
dnji sc zanju bore. Vojak s svojo
puško je slavljcu, delavec s svo
jim orodjem je hudodelec.
7. grozo /tete na bojišče. Ali ne
gledate /. enako grozo na podze
meljske rove? Tu je pošten boj
brez sovražnika, brez molitve. Moj
s pečino. Tn ne grabi za orožje
brat /.oper l»rata. In vendar, tudi
ta boj zahteva žrtev. Vi pa gleda
te površno in brez misli, zrete do
li v p dz.einelj-.ko globino in va
ša srca sc ne /ifaiiejo. Obračate se
na cesto, pa srečate bataljon vo
jakov in ojfenj bojnega razpolo
ženja zaplamti \ \a>. Ali ste ob
pamet Mož. ki umori svojega
bližnjika je junak. Mož. ki vzdr
/IIje njegovo življenje, je suženj.
Vojak ubija. Vi peii/.ijonirate
njegove rane. njegovo smrt. ('itn
več je ubijal. . m i/.datnejši .i.- bil
njegov rop t -tn večja p' ko jnina.
tem sijajtiejše proslavljanje l>e.
lavec olr-anjuje. Vi preklinjate
njegove rane, njegovo smrt pre
zirate. \j.no\i dru/iii! ni pokoj
nine; zanjo je beraska paliea. N i
sončite . vojake. l>ela\'ce svo
je skrivale \ si■'i«-i. Pa vendar b.
morali 1>.i> pred možmi «1 <■ 11 sneti
klobuk. nt<>t>-iti jih s spoštovan
j • • 111: videt bi morali blišeeOi >ijaj.
ki v resniei /ari iz njih umazanih
rok in obleki*.
Ti mmVniki ».< resnični mueeni
ki. Nieesar nimajo prieak vati /a
svoje iiuir-niši vo. ur dostojnih
plae in ne prija/ne besede oil de
lodajalca. To je trpljenje, o ka
terem zgodovina molči, >am< za
dovoljno trpljenje, ki ne prejema
nobenih častnih pri/nanj. Vojak
pa se /■ pet pojavlja v salonih in
v parlamentih. / jjrbi in reilovi.
Delavec pa hiti po najkrajši in
njateinilejš; bi i Ali j ie i v po/abljeii
je . . .
Nekateri možje umirajo. <la vi
/iviie; > h i na morišču. eni na kri
/ii. . ni na bo ieni \ rovili.
Zaki.: naj bo rov man.i psvečen
k«>t kri/. Poil *kalo /nieekan le/.i
delavee. 1'obrnii so ga. Njegovo
obličje je bledi . pa zadovoljno.
V ise orjaško mesto ne bo ustavilo
^vojih irrinee Ii korakov. <la si o
«rb njeir« •> neznani obraz I'a
vendar je ta neznanec otcl naše
mesto. |)i t;;< ni l>il l>i !»i 1<• vaše
mesto morda ra/ iejalio. \ .se de
lavstvo le/i p i«a/> iio \ tem trup
lu bre/ žitja. I'ri lite ven / >v>.jili
•erkva \i vsi, in molite! Ostavite
svojo vero! Tu je vere dovolj Tii
lil i lite! Tu je vere dovolj!
RIBICE.
Nedavno sprehajal -sem ><■ ob
obali Atlantika, v senci lepili ko
šatih dreves, pod katerimi je rast
la lepa zelena traviea, kjer s«- je
človek tudi lahko malo odpočil od
napornega dola.
Ko položim svoje utrujene kosti
na /emljo, /ugledam naenkrat pri
hajati. nekega bolj priletnega go
spoda z neko damo. Ta pa reek bil
mi je že davm j /nun. <io*pod je
svoji spremljevalki vedno govoril
ribiea. rihiee in nič drn/eiru. Mi
slil sem. da ideta k bližnji vodi
ribariti in zato sem jih opazoval,
misleč, da vidim ako hodeta imela
kaj sreče. Vsedeta .se na bližnjo
klop. katera je bila pripravljena
za boljšo vrsto postopaeev. in od
koder sem /amogel slikati njih« v
pogovor, n ti ribiea. pravi gospod
svoji spremljevalki. <>h. kaj bo
des vedno govoril o rrhieah. ;ili
znaš samo to hntedo povedati, re
če mu dama. O eakaj, čakaj, ti
vendar še ne veš. kaj jaz vem
odvrnivši jej gospod. Mogoče ti
leži koji tvojih sovražnikov na sr
eu. da si danes tako pust. Da. da,
to je kar sigurno neki mojih >
rojakov je rekel, ila sem jaz dol-!
žali. To je bilo v gostilni pri dur-'
eku". hudičev naj ga v/a
me, samo da bi bilo resnično
ker drugače sem primoran poslu/i
ti še večjih podlostij. kadar se gre
/oper enega mojih sovražnikov, iz
gov rivši gospod proti svoji dami.
Mu.v be not Strela naj tebe ubije
in tvoje naslednike. Kakšne na
sledniki. Jaz .sem vendar brez na
slednikov. V tem momentu ga po
le« njega sedeča »lama prične gla
diti po njegovi osiveli glavi re
koč: Kaj govoriš — kaj |>ravi s —
Počakaj malo — i ti nt* govori tako
hitro, imava še dovolj časa in po
govorila se bodeva š«» kaj več
nadaljuje dama.
Kaj, vsi hudiči, nobeni ti* nadal
je poslušati — samo obračunati
hočem s teboj — gospod je hotel
• uliti, idi ilama ga prime za njegov
frak ter ga zopet posadi na klop
ne hoile.š uhajal sedaj in se ro
til uail menoj — ne. ti podli zavi
jač •leeljaji' odgovori, 110 saj
vem. tla imaš ti prav, kaj pa naj
sedaj storim Oče — "Vseganio.
gočni". oiii-li! Zbudil vi me. To za
služiš. pravi tlama.
I'opnldaiisko solnee je pričelo
grozno pripekati 111 zamišljeni
parček, in eela klop. na kateri ste
sedeli te ilve i»ebi, je bila izpo
stavljena liuili večini. Kaj hoče
mo začeti, huda vročina vdarja na
naše možgane. Le potolaži se —
Klllal lioitelllo v setlei - i»,i preki
n«» ilama.
Veš kaj. odstranimo to klop.
je li to pa dovoljeno za bati se
je. da ne prideva s pi lirijo navz
križ. |)o>br«». sporazumeta m; da
odstranita klop. in "kost was
kost Klop je bila preeej teška
in potrelmvala >ta še tretjo osebo
kaj ne? Klop je bila odstranje
na |i moč, katera je bila dobro
plačana, je odšla in l>il je eden
111. ...j namreč ostala sta št* zo
pet sama na klopi. "Hands off —
sem jima hotel na uho zakričnti.
ali pride še holja prilika, sem si
mislil. Kvo ti junaka. Nastal je
prepir med njima, gospod je / ve
liko silo odšel in naročil, naj ga
p z.ove na večer na tele-foii.
I> r i r r g >spi»d stopi plašno k
telefonu in vpraša: koji duh >i ti.
da delaš tak ropot, .laz sem tvo
a spremljevalka bila ol> obali
o
Atlantik«, ne veš. Yes. I know
everything. —
•lit/ mislim, • la naju policija za
sleduje. radi odstranitve klopi v
parku. Si Ti ti komu to povedala
mogoče ? Ilm. hm. hm — Kaj pra
viš ? govori — I)a, ila. Samo par
osebam. Ne /nam pa, če je vse
t;im tajno ostalo —- Dama je nato
j zapustila svojega spremljevalca,
t«-r se omo/ila. 011 pa se je zadr
irnil s telefoiisk" vrvieo okrofc vra
! »u in ne vem. ee je rešen ali ne.
Mik roftkop.
— Vratislavski župan in socia
list. V rat isla vska občina hoče
z.irrnditi Doni za veliko slavnostno
• lvorano. Socialni demokrat je so
i i/javili. <la bodo glasovali za to.
■V I m i vsem političnim' in verskim
strankam mi razpolago. Župan dr.
Mender je pritrdil. Na zadnji seji
je pa interpeliral neki član ka
toliškega eentruma. če po dobrem
prevdarku v/traja pri svoji bese
di. Župan j<* na to odgovoril:
"Vzdržujem svojo besedo tudi
glede na socialno demokracijo.
Dobro vem. da j«* bil nadžupan
ne k etra driiireira mesta (Colberga,
kjer je olw'ina dovolila dvorano
/a Heblo\ sliod) v podobnem slu
čaju kaznovali .češ da pospešuje
.s • - i; 1111 < > • !# mokrat Lčna stremljen
ja. ali •<» me ne bo oviralo. V ta
kem slučaju <e bom kar sam ova
dil. Zakaj tak" se ne vodi boj
pmti socialni demokraciji, da se
jim odreka enakopravnost."
ZA ROSLYN, WASH
Sodrugom v Roslyn se naznan
ja. da se vrše seje jugosl. soc. kln
ba v.sako drmro in četrto nedeljo
v m>->ecu in sicer v slovenski či
talnici.
Sodrutri! Ne zamudite prisusto
vati sejam.
Tajnik.
.-.-.".".-vv."/ z-:«:—:--';-*;—:*
? I
| Vabilo k vinski trgatvi t
X ?
^ ki jo priredita X
I Jugosi. soc. kluba št. 1. in št. 52. |
V SOBOTO. DNE 30. SEPTEMBRA 1911 |
"v Narodni Dvorani |
l«02 So. Centre Ave., Chicago, III. X
i >)1 >_r Impe izvrstne zah ive, jena protir unu t- di ura 5
v enem dejanju: X
"HO PREPRIČANJU". *
Začetek točno ob 8 uri zvečer. Vstopnice v predproaaji 15c. pri blagajni 25c
I) mie v spremstvu mo>ki!i so vstopnine proste.
()I)IU »K.
O
Najboljša Kuhinja!
Billiards, Pool Table, Prenočišča za potnike.
Jedi pripravljene po domače. Odprto p« dnevi in po noči.
V. MALY, 1412 W. 18. SI.. Chicago. IU.
Telefon: Canal 2408.
POZOR! POZOR!
NA
Mednarodni Picknik
katerega pri rede
Socialistične Organizacije v Cook County
dne 3. septembra *11
V RIVERWIEW PARK
Na pickniku bo govoril sodr. Emil Seidel, župan iz
Milwaukee. Vstopnice 2 5c.
in se jih dobi pri upravniStvu "Proletarea" ali pa pri agitatorjih.
NA TA DAN VSI NA KROV!

xml | txt