OCR Interpretation


Proletarec. [volume] (Chicago, Ill.) 1906-19??, August 15, 1911, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045377/1911-08-15/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

IVI ATI.
Socialen roman v dveh delih.
Spisal Maxim Gorkij.
—Leto <lni sem živel v mestu . .
. a pred dobrini mesecem sem se
preselil k vam v tovarno. Pošte
ne ljudi sem našel tukaj — vaše
ga sina in nekaj drugih ... In
zdaj ostanem nek ti j časa tukaj! —
je odgovoril in si vihal brke.
Vdajal jj j(. jM občutila je po
tr«'bo. da mu poplača opazko o
njenem sinu: vprašala ga je:
— Ali si> vam poljubi čaša čaja?
— Kakn pa naj sam pijem? —
je zmajal z rameni. — Ko bomo
vsi skupaj, nas pogostite . . .
Spomnila *e je svoje bojazni.
— C'e bi le vsi taki bili! •— si
je goreče za eleln.
Zopet »n so začuli koraki v ve
ži in duri so se naglo odprle: ma
ti je vstala. \a njeno začudenje
je vstopilo v kuhinjo siromašno
iti lahko opravljeno dekle, sredn
je rasti, preprostega kmečkega
obraza. / debido, svetlo kito. Tiho
je vprašala:
—• Ali se nisem zakasnila?
Kaj še! s<> oglasi Malorus v
izbi. — Ali ste peš prišla?
— Seveda! Ali <t*» mati Pavla
Mihajloviča 1 Pozdravljena! Mene
kličejo za Xatašo . . .
— A po očetu? jo .i«- vpraša
la mati.
— Vasiljevno . . Tn vi?
— Pelagija Xilovna!
— Pa sva so seznanili . . .
Mati jo vzdihnila in smehljajo
pogledala deklota.
Malorus ji jo pomagal pri sla
čenju in jo vprašal:
— Ali je mraz!
— Zunaj na polju — precej!
Močan veter . . .
Njen glas je bil sočen in gla
sen. usta drobna in polna in vsa
postava je bila okrogla in sveža.
Odloživši vrlino obleko si jt> s pre
mrazenimi ročicami krepko omela
rdeča lica in z drobnimi, trdimi
koraki stopila v izbo.
— Brez sraloš hodi! — je šinilo
materi v glavo.
— I "h . . . kako som se premra
zila!
— ('nknjte. takf-j vam sogrcjeni
samovar! — je dejala mati in od
šla v kuhinjo. — Takoj . . .
Zdelo so ji jo. da že dolgo po
zna tosa dekleta in da jo ljubi kot
dobra, sočutna mati. Karla jo je
videla in predstavljajo si njene
modro, nekoliko mežikajoče oči je
zadovoljno poslušala razsrovor v
izbi.
Zakaj sto tako dolgočasen. Xa
hodka ? — jo vprašalo dekle.
— Tako ... jo potihoma odgo
voril Malorus. — Vdova ima lopo
oči . . . Domislil som se. da ima
moja mati nemara ravno take .. .
veste na mater mislim prav pogo
sto . . . vse se mi zdi. da še živi.
— Pa ste rekli, da je umrla.
— Dm era mati pa<~- ... a zdaj
govorim o rodni materi . . . Zdi
se mi. da po Kijevu berači . . .
Tn žganje pije . . .
— Zakaj?
— Tako! Tn pijano jo bijejo p.v
lieaji v liea . . .
— Oh. ti človek! — je vzdihni
la mati.
Nataša je nekaj zamrmrala in
mrmrala. Tn zopet je zapel zvonki
glas Malornsn.
— Oh. vi ste še mladi . . . Ni
ste še mnogo vode popili! Vsak
ima mater, ampak ljudje so —
zlobni. Porod je težak, ampak se
težje je človeka poboljšati . . .
— K j ! — vzkliknila je mati sa
ma pri sebi in je hotela odgovoriti
Malorusn. da bi bila rada dobre
ga naučRa svojega sina. da pa sa
ma ne zna V tem pa so se odprle
duri in je vstopil Nikolaj Vjesov
ščikov. sin stnrega tatu Danila, ki
je v vsem predmestju veljal za ne
priljndnegH. f'emerno se je izoeri
bal ljudi, in vsi so se zato delali
nore« iž njega.
Mati ga je presenečeno vpra
ša 1 a :
Kaj pa ti tukaj. Nikolaj?
S svojimi drobnimi, sivimi očmi
je pogledal mater in s široko
dlanjo pogladil svoj koščeni, ko
zavi obraz: ne dabi pozdravil, je
vprašal zamolklo:
— Ali je Pavel doma?
— Ni ga.
Pogledal je v sobo in vstopil
vanjo rekoč:
— Pozdravljeni. socLrugi . . .
— Ali je tudi ta zraven? — si
je mislila mati neprijazno in s«*
močno začudila, videč, da mu jo
Nataša prisrčno in veselo segla v
roko.
l'oti mi sta prišla še dva mlada
fanta, skoro še otroka. Enega je
mati poznala — nečaka starega
fahriškepa delavea Sizova, Kjo
dorja. drobnoličnega fanta z vi
sokim čelom in kodravimi lasmi.
Hmgi. gladko počesan in skro
men. pa ji je bil neznan, ampak
tudi nič sirašan. Nazadnje .je pri
šel Pavel in ž njim dva mladeni
ča. ko ju je na videz poznala
bila sta dielavea v fabriki. Sin ji
je prijazno dejal:
— Samovar m že pripravila?
Lepo!
Ali naj kupim /.panja? ira
je vprašala Jie vedo?« kako bi se
mu zahvalila za nekaj, česar ni
še razumela.
— Ne, žganja pa ne potrebuj
1110! — ji je Pavel odvrnil s pri
jaznim nasmehom in odložil vrhn
jo obleko.
Zazdelo ji je, da je Pavel
nalašč povečava! opasnost sestan
ka. le da jo je dražil.
Ali s«, to nevarni ljudje '
ira je potihoma vprašala.
Ti so! — ji je odgovoril
Pavel in vstopil v sobo.
— Ej ti. maličnik ... mu
je prijazno zaklicala, in sama -i
je mislila: Kakšen otročaj!
VI.
Ko je samovar vzkrp« 1. pa je
nesla v sobo; gostje so sedeli v
tesnem krogu okoli mize; Nataša
pa je s.th-la s knjigo v roki v ko
tu pod svetilko.
7.a razumevanje, zakaj ljud
je tako slabo žive . . . — je povo
riia Nataša.
In zakaj >o sami tak" slabi
... — i«- dostavil Malorns.
•Te treba pogledati, kako sr>
živeli v začetku . . .
— Glejte, glejte, drapi moji
je zamrmrala mati in zakuhala
čaj.
Vsi so obmolknili.
Kaj praviš mamica? — jo je
vprašal Pavel in namrščil obrvi.
•laz? — ozrla s«1 jo in v i die v
ši. da jo vsi gledajo. je dejala v
zadregi:
— Ah. sama zase sem rekla . ..
Glejte jih!
Nataša se je zasmejala in Pa
vel m- je nasmehnil ■ Malorns pa
je dejal:
[.epa hvala, mati ... za čaj!
— Saj pa št. niste pokusili. pa
se že zahvaljujete! je odsfovo
rila. pogledala Pavla in vprašala:
— Ali morda motim1
— Kako I>i morila hišna ir<»
spodinja svoje iro«.t"*
In otroško jo je prosila:
l.juba moja! Dajte mi brž
čaja ! Vsa se t rešeni ... v noge
me zebe!
— Precej. preeej! — jo je brž
potolažila mati.
Popivši čašico raja. je Nataša
globoko v/.ililinila. vrgla svojo ki
to če zpleča in zarila čitati veli
ko knjigo v rumenem ovitku .s sli
kami. Mati si je prizadevala, da
ne hi ropotala s posodo, nalivala
je kozarce in napenjala svoje ne
okretne možgane poslušajoč ena
komerni govor dekleta. Njen
zvonki glas se je zlival s tenkim,
zamišljenim petjem samovara. in
po sobi se je trepetajoče vila pre
prosta in jasna povest o divjih
ljudeh, ki so živeli po jamah in s
kamnom pobijali zverine. Podob
na je bila pravljici, in inati se je
nekolikokrat ozrla na sina želeč
ga vprašati. — kaj je v tej po
vesti o divjakih prepoved« nega T
Ampak kmalu se je naveličala po
vesti. in je začela skrivoma opa
zovati goste.
(Dalje sledi.)
SODRUGI!
Vsak socialist bi moral naroči
ti "PROLETARCA," kajti list ži
vi samo od svojih naročnikov.
Vsak socialist bi moral širiti
"PROLETARCA", kajti to je
prva naloga naše stranke.
Vsak socialist bi moral točno
plačati naročnino za "PROLE
TARCA," ker le na ta način se
zamore osigiirati napredek naše
mu listu.
Nadzorstvo.
V. nadzorstvom mislimo mi po-1 ,
veljevanjeali moč nad kako stvar-'|
jo. Vsakdo bi moral iiucti popolno
nadzorstvo mul svojim telesom in
umom. Moral bi biti sposoben. da
izvršuje omejevanje, kjerkoli tre
ba, <la bu vzbuja tiuli energijo in
samozavest ter napreiluost. Glede
na telo mora isto zelo čuvati in
vsako neopasnost takoj v začetku
ustaviti, da se preprevi nevarna
bolezen, ktero se ne zamoro nad
zorovali. Takrat naj bi raje ta
koj Trinerjevo a me ruško zdravilno
grenko vino rabil in tako dolgo,
da izgine vsaki sled neopasnosti.
To zdravilo bo izgnalo vse nečisto
sti i/ telesa in bo preprečilo saino
opujntist. Kahile ga takoj, ko vam
zgineva ti k. istotako tti<Li v sluča
jih zabasanosti. želodčnih bolesti,
/gube teže. glavobola, bluvanja,
I vetrov, srčnih napadov, nervozno
j s:i in bolesti v drobovju.
V lekarnah Jon. Triner, 1333—
1 !!'> Ashland Ave. Chieasjo, 111.
"Look Out! You'd better
take care of 'Vburself
(iluvolw>l, bolečine v grlu, v jirsih , ( 1
in Ktrnm-h, zl«/:i in «:ru«:i zuii. 1 'v yy [I
jnvhlu<!<> :i.- limlo i: 11 • ii i. < \ ;tr i; ;!r i.<>- ^ i
<• lioilt'to rahili
Dr. Richterjev
Pain-Expeller j
po predpisih, ki so natisnjeni na ;
omotu. U•"><'. in ;">(»<•. steklenice.
( uvajte s<- pouare«ll> in pazit«* na
sidro in naše ime.
' F. AD RICMTER 4 CO . 215 Pearl St . New York, N. Y. j
l>r. RicUterjfve i '• go i'llulo olkjiljo.
i nil jOc.> ^ ^
Za dobre totogratije
SE OGLASI
pri
dobropoznauemu fotografu, ki izdeluje vsakovrstne
in nalfinej^c
slike: otroke, družine, skuuine, žer.ilve in društvene
skupine.
Fot< grafira tudi zvečer po naročilu.
1438-1440 BLliE ISLAND AVE.. CHICAGO.
NA VOOALD 14. P LACS.
TBLETON CANAL 287 USTANOVLJENO 1IU
Skladišče čevlfev
za »lame. možke in otroke
Domača tvrdka
Izdeluje nove čevlje jm> meri in prevzame vsa
{»upravljalna dela, spadajoča v čevljarsko obrt!
7.a oltila naročila se priporoča si.
občinstvu
JOSIP JECMEMAk, lastnik
1831 So. Centre Ave . Chicago. III.
Zdravljenje v 5 dneh
Varicocele
Hydrocele
ItlJKZ \0/A
IN BuLEilN
Ozdravim vsaeejjn. k.lor trpi na Varieoceli. Structuri: dalje ozdravim
nalezljivo zastrupi jenje, iiriio nezmožnost, vodenico in l>olezni tiloiik
sc moških.
Ta prilika je <l:ina zlasti tistim, ki so izdali že velike s\ote zdravni
kom ne da l>i bili ozdravljeni in moj nnineii je, pokazati vjom, ki so l>ili
zilravljem po tucatih zdravnikov, brezuspešno, da posedujem le jat
edino sredstvo, » katerim zdra\ im vspešno.
Popravite Vaše zdravje
Pridite v nio urad in co\orite zaupno, tiovorimo vse jezike. Dobili
boste najboljše laivot« in prednosti, ki sem si jih iztekel v moji 14 lot nil
praksi kot specialist v boleznih pr: moSkih. Co je upanja v tiM zadevi,|
vam pojasnem, kako se treba zdraviti.
Ozdravim pozitivno želodec, pljuča, lediee in nepnlike v jetrih
(/a neuspešno zdravljenje ni treba plačati).
TAJNE
moške bolezni
/juha na/m a. txlem \
k-dicah in j-trih
zdravim hitro za stalno
in tajno. 2iv2enc one
moglosti, slal>ost, napor,
zastrupi jenje in zguba
vode.
PLJUČA
naduho, Hronehitis. srč
no bolezni in pljučne
zdravim po moji najno
Zastrupljen je
krvi
in vseh drugih kožnih
bolezni, kakor jirišie,
lucijo, onemoglost itd.
Ženske bolezni
beli tok, bolečine v oza
ture, garje, otekline, i>o
'Iju in druge organske
l>olezni zdravim za stal
vejsi metodi (Preiskovanje brezplačno) no
Zdravljenje za stalno, je, kar želi vso-kdor; ozdravim vsakogar, kdor mi
zaupa njegov položaj. Moje zahteve so dostojne in primimo napram na
tančnemu zdravljenju in obroki lahki. Pridite danes in olajšajte bolečine.
(Nasveti zastonj.)
RD 7IN« 1QO "• Cl»rh Str.
Iflla L I IIV J | O V me J Randolph in Cla> k "O"
Odprto: 8 zjutraj do 8 zvečer. Ob nedeljah od 8 zjutr. do 4 pop.
Chicago
Hranitev denarja.
Nihče nevc, kako lahko i«' hraniti denar, dokler toga ne poskusi.
Mi imamo armado elra-lih ljudi, ki so začeli hraniti z malimi vlo
Kami in vsi so naredili dobro.
INDUSTRIAL SAVINGS BANK
2007 Blue Island Ave., Chicago, 111.
Vlog čez pol miljona dolarje*.
I«ii
Odprlo » sobolo od 6 do 8 ure z*ečer
!
"NATURALIZACIJ S KI ZA
KON" se imenuje knjižica, ki je
namenjena za tiste rojake, ki že
le postati državljani Zed. držav.
Zakoni za nascljence so čedalje
bolj strogi, treba je, da si vsak
nabavi tozadevno knjižico, v kte
ri se razlaga, kako se postane
ameriški državljan.
Knjižica stane 16 ct. s poštnino
in se jo naroči pri sodr. Fr. Petri
ču, 1830. So. Center Ave., Chica
go, 111.
Importiran starokrajski
tobak vsake vrsie
za cigarete,.pipe in žvečenje. Im
, portirane cigaro in cigarete. Vse (
pristno in po zmernih cenah.
VAC. KROUPA,
1225 W. 18th St. Chicago. 111.
I. STRAUB
URAR
1010 W 18th St. Chicago. Ih
Ima »eijo zalog" ur, v*r;*ie, pr«v*
nov in 'irugib >trng<Uiti. Izvršuj r»-*:
vwikovnitoa ;>ofiravua y tej utrok) m
r.flo nitki emu
Obitiit« jf*!
Stara navada je zdraviti rev- j
inutizern, trganj? po udih, neural- !
f»ijo, zvinjenje itd. z Dr. Riehter- 1
jevim "Pain Expeller". Pravi j
Pain Expeller se dobi tudi v A
ineriki v sleherni lekarni za 25 1
centov steklcnier. in se spozna po
varstveni znatnki s sidrom. Pri
kupovanju je treba na to paziti.
ALOIS VANA
iz«lelovatelj —
sodovice. mineralne vode in raz
nih neopojnih pijač.
1337 So. Fi*k St. Tel. Tan*I 14<kS
Slovencem in Hrvatom priporo
čam svoje moderno brivnieo.
FRANK ZORNJAK.
1337 So. Centre ave.. Chicago. 111.
AVSTRO-AMERIKANSKA
Črta.
Najpripravnejša in najcenejša p*ro
brouoa <rta ta Slovence in Hrvate. |
Regularna vožnja med New
Yorkom, Trstom in Reko.
Brzi j>oStni in novi parobrodi
na dva vijaka:
Martha Washington. Laura.
Alice. Argentina in Oceania
I»ruge nove parnike, ki bodo vozili 19 j
milj na uro. gradijo.—1'armki odpluje- |
jo iz New Yorka ob »redih ob 1 po '
poldan in iz Trsta ob sobotih ob 2 I
popoldan proti New Yorku.—Vsi par- :
mki imajo brezžični brzojav, elektri ■
dno razsvetjavo in so moderno ure.ieni j
Hrana je domača. — Mornariii in !
zdravnik govorijo slovensko in
hrvatsko.
7.a nadalne informacije, cene in vozne j
listke obrnite se na nafte
zastopnike ali pa na:
PHELPS BROS. & CO.
Gen'l Agt's. 2 Washington St.. New York.
Zastopnik za Znpad: K. W.
Kempf, 120 N. La Salle St., Chi
cago. El.
Največja trgovina
z ijjanjem, vinoin in smodkaiiii na
debelo.
Vse blago prve vrste!
Dve prodajalne:
JOSEPH H. MILLER et Comp . 917
Woodland in 6030—6032 St. Clair ave. |
Cleveland, Ohio.
Telefon: Cujahoga t'. 4254 Ii in
1'rincenton 2002.
Blago pošiljamo tudi izven Clove
landa.
Pišite slovansko! Cene nizke.
l'otrožl>a točna!
ROJAKI* Waukc«anu!
_______ O kneete piti dobre i
pijače in se zahaviti
po domače pojdite k j
B. Mahntch-u,
714 Market Street, Waukegan.
Pri njemu je v»c najbolje. Kdor
ne vrjame, naj se prepiča.
DOBRA, DOMAČA GOSTILNA
v Clevelandu, Ohio
J. SVKTK |«> domače j»ri ZAI.ARJU
6120 St. Cliirave
toči vino. pivo »n /nunic prve vrsto. Smo«lke
prve kvaliffa* *<» r m prnrivj. 7m mnn|r<»broj*n
*»• pri|»or©£i* rojakom v CtevHamlu. pa
potnikom lastnik.
Sodrugi! Nai lil(
močnejše orožje' Ni*«™;
Podpirajmo
rajmo da bo 'PROLETA&ŽS;
se večji in močnejši t DelSSL
brez svojec casopU
življenje brez solnca *
• •
vrjamejo v ,oUb
pa le malo
Jako važno vprašanje?
"Ali sem že poslal zaostalo a*,
mri.« i«* " I'rolftarca'M
S« ne* —
Podpirajte socialistično žu»
pisje! Naročajte, čitajte in iiriU
'Prolctarca'! Priporočajte tarnt
»kim delavcem 'Radničko Strain'.
Spomladanske in
letne
"Nobby obleke"
po zmerni ceni
za odraščene in mladeniče
Majnovejše mode.
$.W Corner 26 - 6Central ParkAve,
Rudolph Layer,
lastnik.
PRVA SLOVENSKA
Vinarna in Gostilna
v Kaliforniji,
kjer m- t«« i il<»l»ra \ina in inr>ortirano piltentko
pivo. Prodaja vina na galune in nadrobno.
Ant. Schnabl,
cor. Trumbull a ve. in 26. Str., Chicigi, IU.
Dr. VV. C. Ohlendorf, M. D.
Zdravnik za notranje bolezni
in ranocelnlk.
IsdravniSka preiskava brrtpln'nn pte
fati je le tdavila. 1924—26 Bla« T»lili (
Ave., CLlcago. Za (ine uri: Od 1 d* I
po pol. Od 7 do 9 zvečer. Izven Chieafi
iiveii bolniki nuj piielo »i rt~
_
Dolžnost vsakega socialiste ^
podpirati svoje časopisje. Afiti
rajte za "Proletarca". Pridobiti
mu nove naročnike.
m
POZOR! SLOVENCI! POZOR!
SALOON
s modernim keeljišžen
Sveie pivo r eod£kih in bateljM
in drug* raznovrstne pijače ter unijriB
smodke. Potniki .lobe iedno pitM
4i»ot za nizko rmo
Postrežba točna In Lzborna.
Vtem Slovencem in <Lnigiin SlovaaM
•e toplo priporoma
MARTIN POTOKAR,
1625 So Centre Ave. Chicaf«
Valentin Potisek
gostilničar
1237-1 st St., La Salle. Ill
Toii rwr, gnatilai podrrjoo* pijaAi |
idM pri poro A* rojakom ia obitaa obUt
M, A. Weisskopf, M. D.
Izkušen xdravnik
Uraduje od 8—11 predpoldm
in od 6—9 zvečer.
1842 So Ashland Ave.
Tel. Canal 476 Chicago. Hi
J. Kosirnik, krojač
izdeluje nove obleke, risti. lika in
popravlja. Cene zmerne.
J. Kosirnik. 3708 W. 26th St.
Tel. I.anwdale 1761. Chicago
LOUIS RABSEL
motlerno urejen salun
Ni 460 GRAND kil., KENOSHA. WIS
Telefon 11!»!». ■

xml | txt