OCR Interpretation


Proletarec. [volume] (Chicago, Ill.) 1906-19??, January 09, 1912, Image 4

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045377/1912-01-09/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for 4

Avstr, Slovensko
Ustanovljeno
Bol. Pod. Društvo
16. januvarja 1892.
Sedež: Frontenac, Kans.
GLAVNI IRADNIKI:
Predsednik: MARTIN OBKRŽAN. Box 72. Mineral, Kans.
Podprcds.: FRANK Al'UlISTIN. Box ;{(»(). \V. Mineral. Kans.
Tajnik: .JOHN CERNE, Box 4. Breezy 11 ill. .Mulberry, Kans.
Blagajnik: FRANK STARCU', Box 4S!), Fronteiiac. Kans.
Zapisnikar: LOl'IS BRK/NIKAR. L. Box US, Frontenac. Kans.
NADZORNIKI:
I'ONO RAC .IFRŠE, Box \V. Mineral, Kans.
FRANK PRELOOAR, Box 420, W. Mineral, Kans.
MARTIN KOCMAN. Ilox 48'2, Frontenae, Kans.
POROTNI ODBOR:
.IOSIP SVATO. Woodward, Iowa.
.1AKOB MLAKAR. Box 320, \V. Mineral, Kans.
•II1.1J BOdNAR. Box (i. Breez.v 1 lili, Mulberry, Kans.
MATI.
Socialen roman v dveh delih.
Spisal Maxim Gorkij.
(Dalje.)
Ljubi moj. Andrjuša! — je
vzkliknila, kakor da l>i si ji bilo
odprlo srce in iz njepra so v jas
nem curku brizgnile žive. tihega
veselja polne besede. Premišlje
vala sem o svojem življenju . . .
moj bog! Cenm sem živela? IMar
<-i . . . delo . . . Nič nisem videla
razen svojega moža. nič nisem po
znala razen strahu ... In ko je
Paša dtoraščal. ga niti nisem opa
zila . . . Ce sem ca ljubila, dok
ler je mož bil živ, ne vem! Vse
skrbi, vse midi so šle na to. da
nakrmim zverino do sitega, da mu
vselej ugodim, da se ne razljuti.
da me ne tepe. da ima sočutje
vsaj enkrat ... Ne spominjam
se, da bi .se mu smilila kdaj . . .
Pretep«! me je, ne kakor da bi
svojo ženo tepel. ampak vse, ki
jih je ertil . . . Dvajset let sem
tako živela, in kar je bilo prej,
se ne spominjam! (V se domi
šljam. vendiar ne vidim ničesar!
Kakor da bi bila slepa .. . . Jegor
Tvanovič je bij tu — iz ene vasi
sva ... o tem in o onem je «ro
voril — spominjam se hiš. spo
minjam se ljudi, a kako so ljud
je živeli, kaj so govorili. kaj se je
temu in onemu primerilo — sem
pozabila in ne vidim več! Požarov
se spominjam . . dveh požarov
. . . Vse ie bilo iz mene izbito,
tepena duša je osrluš.lt, oslepe
la .. .
Vzdihnila je in željno vsrkava
la zrak kakor riba. ki jo vzdigneš
iz vode; sklonila se je in nadalje
vala z globokim <?lasom:
Ko je umrl mož, sem se o
prijela sina ... a on je imel de
la z vašimi stvarmi. Kako mi je
bilo žal za njega ... In ljubo
sumna sem bila ... (V propada,
kako naj sama živim* Koliko stra
hu. notranjega nemira sem pre
stala. in sree se mi je triralo, ko
srtn premišljevala o njegovi uso
di .. .
1'molknila jo in tilio zmajala z
glavo, potem pa nadaljevala s po
udarkom :
— Xaša ženska l jubezen ni či
sta! . . . Ljubimo, kar potrebuje
mo ... A zdaj vidim vas , . .
vaše hrepenenje po materi . . .
zakaj vam bo? In drugi ljudje tr
pe za ljudstvo, v ječo hodijo in v
Sibirijo ter umirajo . . . mno?o
jih obesijo . . . Mlada dekleta ho
dijo po noči same, po blatu, po
snegu, po dežju . . . sedem vrst
daleč prihajajo iz mesta k nam . .
kdo jih poni, kdo podi? Ljubezen
. . . f'ista ljubezen. Vera ... in
vera, Andrjuša! In glej — tega v
meni ni! Jaz ljubim, kar mi je
blizu!
— Tudi vi ste zmožni čiste lju
bezni! — je dejal Malorus in se
je obrnil vstran. — Vsi ljubijo,
kar jim je blizu, ampak v velikem
srcu je tudi vse daljno — blizu!
Mnogo morete. Materinstvo je ve
liko . . .
— Daj bog! — je tiho dejala
mati. — Čutim, kako dobro je ta
ko življenje. Ljubim vas . . .
mori!« vas ljubim bolj kot Pašo.
Oh, kako zaklenjen je . . . *a
šenko hoče poročiti . . a meni.
»voji materi, teira ni iazodel . . .
To ni res! je odgovoril
Malorus. Dobro vem. tla to ni
res! Ljubi jo i 11 ona njega — to
;e res. A poročila ve ne bo«le
ta. nikdar! Ona hi pač hotela, am
pak Pavel neče . . .
Kaj pravite! i«- premišlje
no in tiho dejala mati in oči so ji
otožno ohvisele na obrazu Malo
111 . — (ilejte, kako ni> ljudje za
tajujejo . . .
— Pavel je izreden človek!
je tiho dejal Malorus. — Železen
človek . . .
— Sedaj sedi v ječi! — j«' nn
iVdjevala mati. Miru nimam in
bojim se . . . ampak ni več tako
kot prej . . . za vse ljudi mi je
žal, za vse se bojim. In srce je
drugo . . . duša je oklenila oči
veselju in bridkosti. Marsičesa ne
razumem, a grenko mi je in brid
ko. da ne verujete v boga! . . .
A kaj hočem! Saj vidim in vem.
da ste dobri ljudje! Težko življen
je za ljudstvo, ste si naložili, na
porno življenje za resnico . . .
Vašo resnieo sem domnevala : do
kler le ho kaj bogatih, ne ostane
za ljudstvo nič: ne resnice in ne
radosti! . . . Tako je. Andrjusa'
Med vami živim in često premi
šljam po noči o preteklosti, o svo
ji sjli. z nogami poteptani, na svo
jem mladem pohojenem srcu
in žal mi je. zelo žal' Ampak
vzlic svetnu je življenje moje po
stalo boljše, sama sebe vidim vse
boljše . . .
Malorus je vstal in začel oprez
no hoditi po i/hi ves zamišljen.
Lepo ste govorili! — je tiho
v/kliknil. 1'rav lepo' V Krči je
živel mlad žiti. ki je zlagal pesni
rnkrat jo napisal:
— in nedolžno umorjeno
oživi resniee moč ..."
— Njega samega j«' policija
tam v Krei ubila. amapak to je —
postransko. I Los ti ion je poznal in
mnoeo je jo posejal nieil ljudi . .
tudi vi ste — nedolžno uinorjona
. . . In kar je delal, je resnično..
— Zdaj govorim, — je nadalje
vala mati — govorim in sama se
be poslušam, pa sama sebi ne ver
jamem. Vso svoje živo dni sem
molčala, neprenehoma som raz
mišljala o tem: kako neopažona
preživim dan. da me topo? Zilaj
pa mislim na vse . . . morda tudi
va>ih stvari no razumem popolno
ma . . ampak vsi ste mi — bli
zu, za vas vso mi jo žal, vsem že
lim <lol>ro. A vam. AndrjuAa . . .
še prav posebno! . . .
Mnlorus je stopil k njej in je
•lejal:
Hvala vam! A kaj bi o meni
govorili . . .
Prijel jo jo za roko. jo krepko
stisnil in potresol ter se obrnil v
stran. 1'trujena od vznemirjenja
je mati pomivala posodo, v prsih
pa jo klilo hohro. sree ogrevajoče
čuvat vo.
Malorns ko je začel sprehajati
|m> sobi somintja in govoril:
— Cujte, mam ion, Vjosovščiku
privoščile enkrat, tako prijazno
JUGOSL. ZADRUŽNA TISKARNA
S01TR SLAVIC COOPERATIVE PR1NTERY
INCORPORATED
Delnice se prodajajo po $10.00 ena in jih je
moči odplačevati po JI.00. Pristopajte k te
mu zadružnemu podjetju, ki bo nosilo dvoj
no korist in ki bo trdnjava delavske prosvete.
Vaa pisma je nasloviti na
FRANK PETRICA, 1M0 S«. Centre Ave.,
CHICAGO. ILL.
$10.100.00
besede! Njej?' v oče sedi v ječi —
ostuden starec. Nikolaj ya vi li
sko/i okni* in ga zmerja! To ni le
po! Nikolaj je dolxr . . . pS(. ima.
rac!., miši in vsako stvar, a ljudi
teh pa ne more! 'ilejte. kako
je človeka možno pokvariti?
- .Mati njegova je lire/, sledil
izginila, oče je — tat. in pijanec
. . . je zamišljeno da jala žena.
Ko se je Ami rej podal «*pat. ga
je muti neopaženo pokri/.ala. in
ko je legel, «ra je čez pol ure tiho
vprašala:
- Ali ne »i4\ndrjuša?
— Ne . . . kaj pa je"
— Nič! Lahko noč!
Hvala vam. mamica ! se
je tiho in prijazno od'/val.
XV IT.
Ko je starka nasle-lnii dan pri
šla s svojim tovorom '< 1'alirUkim
vratom, jo je straža trroho ustavi
la. in ukazivši ji. da položi "svoje
loncj« po tleli, so jo natanjko oirle
dovali.
Vsa .i«'«1., vo mi l><> ohladila!
jo mirno pripomnila. Ico so ji
surovo otipavali oliloko.
Molei! — je mrko zakrienl
čuvaj.
Hruiri ji jo lelino potrkal p<> ra
mi in preptieano dejal:
.Ta/ pravim. da morejo leta
ke ee/. plot.
l'rvi je prišel k njej «tari Sizov
iti ozrši se na vse strmi je »lejal
pot ihoma:
A1 i si slišala, mati?
- Kaj?
(> letakih! /e >]>• t v,, v to
varni . . . Kakor sol po kruhi' so
ra/stljani vsepovsod. Vse arotnei
jo in preiskave so hrezu»po*no'
Mia/ina. moje«ra noeaka. so od
voilli v zapor . . . kaj jo pomn
sralo? Tvojejra sina so v/oli . . .
sedaj je jasno. <la sta ohn nedolž
na!
Po bradi v( je poirladdl in kon
čal :
Ve trro za ljudi, ampak z.i
misli, misli pa niso holho. ki jih
lahko polovi.š.
Z roko so jo prijel za brado, jo
poirlolal in odhajajo doial:
— Zakaj to ni nikoli k nam?
D<dpo<{a«n<» jo rdovokn samemu
l>r> čaju . . .
Mati so um jo zahvalila na vos
plas jo ponudila, jod i in ostro o
pa/.ovala neobičajno vrvonje po
tovarni. Vsi so so nodosa vosolili.
/hirali so. razhajali in tokali o i
dolavnioo «!.> dohivnioo. V saja
stem /laku jo v« lo nekaj bolresra.
smelopa. Tuintam so s.- odlašala
živahna pritrjevanja, pomirljiv
krohot, oil rasa do oasa tudi irntž
iijo. Zlasti mladina jo hiln vsa <>
/ivljona. starejši delavci pa mi -o
oprezno vmehljali. 1'radniki
hodili urno soniintja. polioaji so
so hoirali |>o dvorišču, delavci pa
so v o počisi razhajali, ali pa so
ostajali na prosioru. prenehali z
ra/povorom in molčp opazovali
j ra/.ljuoene, razdražene obraze.
Delavci s<> hili vsi skrbno umi
ti. Pojavila so jo vis-oka postava
starepa fSui^eva. njepov hrat ,i<
, ra« al pole? njepa in so krohota).
Mimo matere sta pooisi stopala
delovodja mizarsko delavnico Va
vilov in zapisnikar T.saj. Drohni
zapisnikar je zravnal irlavo in na
1 <rnil jo na levo. nepremično opa
zujoč naduto ohličje Vavilova:
potresol jo svojo bradico in urno
za momljal:
Glejte. Ivan Ivanovi«*, kako
se kroliotajo . . . prijetno vam
jo. ee tuili pro za ohstoj in za pro
pad države, kakor so dejali po
spod ravnatelj. Tukaj Ivan Iva
novi«". tu' kaže ploti. temveč prav
j krepko je troha orati . . .
Vavilov jo šol z rokami na hrb
tu. in prsti so «o nin krčili:
— Tiskaj, pasja /nlepa. kar ti
jo drapo — jo glavno doja' am
pak meno — pusti v miru!
IVi.šol jo Vasilij Gusev in jo »lo
jni materi:
— .Ta"/, bom obedoval zopot pri
tobi; dobro mi diši!
Z plohov j itn glasom. mežikajoč
jo potihoma pristavil:
— Ali vidite? Kako so nasedli
. . . dobro, kaj? Eh. mamioa . . .
prav dobro.
Mati mu jo prijazno prikimala.
ITRajalo ji jo, <la jo je ta fant, ki
io veljal v prodmp«tjn za največ
jega pretepača. tako ogovoril, in
ugajalo ji jo splošno razburjenje
v tovarni; sama si je mislila:
— Če bi ne bila . . .
Nedaleč se je ustavilo troje po
možnih delavcev, in eden je poti
homa, skoro žalostno dejal:
— Nikjer nisem naiel . . .
(Dalje prih.)
| NAROČITE SE NA DNEVNIK
•ZARJA"!
Kdor želi citati podučile članke
o socializmu in novice iz starega
kraja, ta naj se naroči na edini
slov. socialistični dnevnik ' ZAR
JA."
"Zarja" izhaja v Ljubljani.
Šelenburgove ulice št. C II in sUa
ne za Ameriko $6 za celo leto.
Stara navada je zdraviti rev
iiihtizem, trganj? po udih. neural
nijo. zvinjenje itd. z Dr. Riehter
i** vi m "Pain Expeller". Pravi
I'aiti Expeller se dol»i tudi v A
meriki v sleherni lekarni za 2.r>
••entov steklenice in se spozna po
varstveni znamki s sidrom. Pri
kupovanju je treba na to paziti.
Vse konzularne in notarske za
leve (civilne in vojaške) prevze
ma v hitro in uspešno izvršitev
Ivan Kaker, 2201 £ Grove St..
MILWAUKEE, WIS.
ALOIS VANA
izdelovatelj —
sodovice. mineralne vode in raz
nib neupojnih pijač.
'<437 So. Fisk St. T«M ChjihI 14t»o
Kakor poročila t nI i jo kitajska
eesarska ro&ivinu ni /ailnvoljna
z republiko; čisto naravno, saj tu
li /ločincc ni zadovoljen z višali,
na ktere je obsojen.
I. STRAUB
URAR
1010 W. 18th St. Chicago, D.
Una tulogo ur, vcritic, j»rw( •
| uov in ilrugih <irngotin. Itvriujc tr»
vnakovmtna popravila v tej »trnki >
! zelo nitki teui.
?
CARL STROVER
Attorney at Law
Zastopa na vseh sodiščih.
Št. sobe 1009
ti 3 E WASHINGTON STREET,
CHICAGO. ILL.
Telefon: Main 3989
ROJAKI
v Waukeganu!
Če kočete piti dobre
pijače in se zabaviti
po domače pojdite k
B. Mahnich-u,
714 Market Slreel, YYaukrfjan.
I'ri njemu je vse najbolje. Kdor
ne vrjame, naj se prepiča.
DOBRA, DOMAČA GOSTILNA
v Clevelandu, Ohio
J. SVETE j k) domače pri ZALARJU
6120 St. Clair ave
toči vino. pivo in žifanj«* prve vrt te. Smodke
prve kvalitete *<» na |>r«*lej. Za mnojfobrojen
pose t *«• priporoča rojakom \ Clevelandu. pa
potnikom I^aMnik.
ZDRAVLJENJE V 5 DNEH Vark~,r
Ozdravim vsacega, kdor trpi na Varicoceli. fcstructuri; dalje ozdravim
nalezljivo zastrupljanje, živčno nezmožnost, vodenico in bolezni tičočiti
ee moških.
Ta prilika je dana zlasti tistim, ki so izdali že velike svote zdravni i
Kom BO da bi bili ozdravljeni in moj namen je, pokazati vsem, ki so bilil
zdravljeni po tncatih zdravnikov, brezuspešno, da posedujem le ja/
edino sredstvo, s katerim zdravim vspešno.
Popravite Vaše zdravje I
Prldil« v moj urad in govorite zaupno, (iovorimo vse jezike. Dobili
boste najboljše nasvete in prednosti, ki sem si jih iztekel v moji 14 letni I
praksi kot specialist v boleznih pri moških
Ozdravim pozitivno želodec, pljuča, ledice in neprilike v Jetrih.
(Za neuspešno zdravljenje ni treba plačati).
TAJNE
moške bolezni
/gupa i>aeo»a. rmle/m v
ledicah in jrtnh
zdravim hitro za stalno
in tajno. Živčene one
moglosti, slabost, napor,
zastrupljen je in zguba
vode.
PLJUČA
naduho. ISronchitis. srč
ne bolezni in pljučne
zdravim po moji najno
vejši metodi
Zastruplfenje
krvi
in vseh drugih kožnih I
bolezni, kakor prišče.|
lucije, onemoglost itd.
Ženske bolezni'
beli tok, bolečine v oza
ture, garje, otekline, po
d ju in druge organske
bolezni zdravim za stal
no.
(Preiskovanje brezplačno) (Nasveti zastonj.)
DR.ZINS, 183 Chicago!
Odprto: 8 zjutraj do 8 zvečer. Ob nedeljah od 8 zjutr. do 4 pop. Bj j
bS
42to POL LETNO IZPLAČILO OBRESTI
v našem hranilnem oddelku.
Obresti bodo določeno 2. januarja
Leti se bodo izplačevali ali zanesli poljubno na željo vlagatelje« * hranilno knjižico.
No<e vloge, ki bodo dosple do 15. januarja, bodo štete za obresti s 1. januarjem
INDUSTRIAL SAVINGS BANK
2007 Blue Island Ave., Chicago, 111.
Vlog čez pol miljona dolarjev. Odprto v soboto od 6 do 8 ure zvečer.
SVOBODA
Akn so možje svobodni v mi
-ljenju, naj ho&> svobodni v do
janju do gotove mojo. A ko so vi
no rnvniito tako kakor vaša pa
met veleva, niste ver svobodni am
pak postanete sužnji. Ako vain va
<a pamet veleva opustiti kako sla
bo navado in vi lopa ne storit o.
boste v kratkem zgubili vsako
upanje. Ako prozreto prve opo
minjajoče simptome vašega želod
ea, boste to prav kmalu obžalova
li. dooim vso nepravilnosti lahko
takoj odpravite, ako zaonote ta
koj piti Trinerjevo ameriško zdra
vilno grenko vino. Imeli boste za
vost. da sto ravnali smisoljno. Ra
bito omenjeno zdravilo v slnoaju
/gubo apetita, slabosti, nervozno
sti, trlavobola. zahasanosti. raz
buri ji vost i po j<iti. boleoin v tro
bubu. k roe v in trganja. Tudi za
razne žensko nepravilnosti jo to
zdravilo jako uspešno. Dobi so v
lekarnah Jos. Triner. 1333 1TW
S. Ashland Ave. Ohieago, Tli.
Krasen stenski koledar so pošlje
za 10 eentov.
Iz narave domoy.
Krasno izdelana slika, ki pred
stavlja zbiranje in dovažanjc ze
liše na enem in trgatev Rrozxija
na drugem koncu sveta, združeno
v pripravah zdraviliMn in razva
Feeling "FirEvery Day
N:q>a<1i influence, ka
fclja all v žlezah
v>lcd velikega
<lela i/.ginejo, ('•« .
bodcto imeli veduo
Br.
PAIN
EXPELLER
: v svoji hiSi in <*e
( pa lxirirte rahili
! |»<> predpisih. in r»(V. *teklo
i nice v lekarnah. Ctivajto s<
V ponnm'.b.
I
k
».»d »tannic«., m rearm. i
I>r. Kichtcrjrv* ron|f>> Pilule
• It.W.)
zanjo teh v <l«movc v mzličnih
deželah, »c |»oslje za 10c v kova
nem denarju ali proti v postnih
znamkah po .los. Trinerju, 1333—
1330 So. Ashland ave., Chicago,
111., iz delovaleu (flasovitepa Tri
nerjevepa Ameriškemu zdravilne
ptpai RTemketra vina in Triner
Angelica grenkega vina. K tej
sliki jo dodan tudi koiodar za leto
1912. ti-\
Imporfiran starokrajski
tobak vsake vrste
za cigarete. pipe in žvenen.« im
portirane cigare in cigar^' Z
pristno in po zmernih ,.pnah
VAC. KROUPA
1225 W. 18U, St. Ohio«, i
JESEN IN ZIMA i
1911 -«9l2
I Popolna zaloga novih, ua jmoderuejiik
krojev
Obleke za odra
sle in mladeniče ;
N.iie ol>lek«' >o tloliro krojene in te- 1
šilu z vso vsebino, ki x|>a<ia v i
Dobre Obleke 1
od $25.00 po dol do $750 §
Površnike /.a O'lrasle in in.iilenii« m
imamo v zalogi najnovejoga " 1'rerto" A
kroja.
lAttSUttSSl
$.W.Corner26*&CentralPartif*. I
Rudolph Layer, 1
lastnik. ■
PHVA SL(» KMSKX
Vinarna in Gostilna
v Kalifornifi,
kjer m» tn<"i doh** vin« in inportirmno i>ilr*nsko
pivo. Prodaja vina na icalon? in nadrobno.
Ant. Schnabl,
cor. Trumbull are. in 26. Str., Chicagi, III
Dr. W. C. Ohlendoif. M. D.
Zdravnik za notranje bolezni
In ranocclniic.
I zdravniška preiskava brezplačno—pit
ati je le zdravila, 1921 Blue Island
Ave., Chicago. Ureduje oil 1 do 3 po
ol.; od 7 do zvečer. Izven Chie»|»
/.iveri bolniki naj pišejo elovensko.
POZOR! SLOVENCI! POZORI
SALOON
s modernim kegljiščen
Hrrtf pivo ▼ »odčkih in but«l)kafe
in drug* rarnovmtne pijane tor oniJAl
naodke. Potniki <U>b« 4«*Lno pni
Siiče ta nitko eeuo.
Postrežb« točna In ti borni.
Vsem Slovene«n> in «lrajim SlovaMB S
•e toplo pri porote
MARTIN POTOKAR,
1625 So. Centre Ave. Chicap f
Valentin Potisek
GOSTILNIČAR
1237-1st St.. La Salle, 111
Toči ne, foalilui podrejena ptjaA*
niw pn poroča rojakom ta obi'<m ebUk.
M. A, Weisskopf, M. D. \
Izkušen zdravnik.
Uraduje od 8—11 predpoldm
in od 6—9 zvečer.
1842 So Ashland Ave.
Tel. Canal 476 Chicago. Ill f
LOUIS RABSEL
moderno urejen salun
NA 460 6RAN0 AVE., KENOSHA, Wit
Telefon 1199.
AVSTRO-AMERIK ANSM
Črta.
Najpripravnejia in najceuej*a par«
brodna irta ss Slovence in Hrvat«.
Regularna vožnja med New
Yorkom, Trstom in Reko.
Brsi poitni in novi parobrodi
na dva vijaka:
Martha Washington, Laura,
Alice, Argentina in Oceania
Druge nove parnike, ki bodo volili 19
milj na uro, gradijo.—Parniki odpluj*
jo iz New Yorka ob sredib ob 1 po
poldan in is Trata ob sobotih ob t
popoldan proti New Yorku.—V«i par
niki imajo breztiini brzojav, elektri
čno razavetjavo in no moderno urejmi
— Hrana je domača. — Mornariji ta
zdravnik govorijo slovensko in
hrvauko.
Za nadalne informacije, cene in vosa«
ltatke obrnit« ■« na na*e
zastopnik« aH pa na.
PHELPS BROS. & CO
Sei'l Alt's, 2 WiUlncton St.. Nn Tift.
Zastopnik 7.a Zapari: K. W.
Kempf, 120 N. L& Bali« St., 0W
igo, DL

xml | txt