OCR Interpretation


Proletarec. [volume] (Chicago, Ill.) 1906-19??, May 20, 1913, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045377/1913-05-20/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

▼au slogo, delujte nepristransko na ko
rist 8. D. P. Z. in obenem razmotrivajte
ia delujte za združitev organizacij.
Podpredsednik: Med taiom mojega
uradovanja ni bilo posebuoati, da bi jih
imel za poročati, deloval sem vedno v
korist Zveze po mojih močeh.
Tajnik: Prevzel sem delo v uradu
Zveze le v korist iste, ker sera videl,
da je mnogo zmešnjav v poslovanju. Ne
bodem mnogo govoril, kajti besede ne
pokažejo veliko, pač pa bodejo eenj.
delegaije razvideli iz delovanja (ura
dovanja) od Časa mojega nastopa. Po
roča število članstva za časa nastopa
mojega uradovanja okoli 2000, denarja
I. septembra 1911, $3,288.68, društev 44.
Dalje poroča koliko smo imeli mrtvih
članov, da je dve tretini članov promi
nulo nasilne »m t i, radi tega priporoča,
da naj se pri sestavi pravil uvrsti toč
ka, katera se bo nanašala glede samo
morilcev.
Potno*ni tajnik nima nikakih poročil.
Priporoča pa, da naj »e deluje složno za
korist in napredek 8. D. P. Z.
Blagajnik: Poroča: da se mu je vse
skozi dobro godilo, nikdo ga ni pokaral
ali kaj z njim navskrii prišel. Kar pa
manjka denarja, da bode plačal.
Pomožni blagajnik poroča, da mn je
II. konvencija izročila v varstvo denar
mladoletnih otrok, kojega je naložil v
sledeče hranilnice. V mestni hranilnici
Ljubljanski 17,011 kron, \ First Na
tional Bank v Conemaugh. Pa., $7,
500.00.
I. nadzornik poroča, da je bilo njego
vo delovanje zelo težavno, to pa zaradi
nesporazuma med gl. odborniki. Dalje,
da mu je II. nadzornik veduo pomagal
pri pregledovanju knjig, ker III. nad
zornik tega ni mogel radi njegove od
daljenosti. Dalje pregledal sem račune
ia podpisal kakor tudi II. nadzornik v
javnost pa le niso prišli.
II. nadzornik poroča, da je v uradu
jako lepo in strokovnjaško urejeno, gle
de računov se strin ja z I. nadzornikom.
Priporoča, da naj se posebno dobro ure
dijo pravila, tikajoče se nadzornega od
bora, naj se mu da več moči iii pravic
kot jih je dosedaj imel.
III. nadzornik: Spolnoval sem svoj
po«el po svoji najboljši možnosti za ko
rist Zveze. Kar »e tiče računa, ko se
je govorilo, da je nisem hotel podpisati
ga. je sledeče: ja/. ga nisem mogel pod
pisati, ker ga sploh videl nisem, pod
pisal pa sem račun v knjigah.
Br. Nlarinčič naznani, da je dobil spo
ročilo, da je br. Kaker bolan, se vzame
na znanje.
1'itanje častitk. Brzojavka:
Chicago, III., 5-13.
Konvenciji S. P. D. Z.
Cleveland, O.
Zbranim delegatom in delegatinjain
na izvanredni konvenciji S. I>. P. Z. iz
rekamo na«e iskrene pozdrave, želimo
da delujete z duhom časa za procvit
vaše organizacije in napredek proleta
riats. Vaš cilj naj bode: Prebuja in
svoboda slovenskih delavcev v Ameri
ki. Naprej, vedno naprej. 2iveli! 1'red
ništvo in upravništvo " Proletarca
Zaključek seje ob 12. uri dopoldne.
Alojzij Bavdek, zapisnikar.
Zofl Birk. pom. zaplsnlkarca.
Jožef Zorko, konv. predsednik.
IV. SEJA.
Otvoritev seje ob 2. popoldan, 6. maj*
1913.
Citanje zborovaloev, navzoči so vsi
iivzemši bolnega Kakerja in bratra
Justina. Kadi važnosti je bil Justin
pozvan telefonično domov. Se vzame
na znanje.
f'itanje zapisnika III. seje, predla
gano in sprejeto, da se zapisnik sprej
me z nekoliko popravami.
Nadaljevanje poročil.
I. porotnik: Deloval sem s svojima
tovarišema vedno složno. Odgovorjal
sem vedno na vsa pisma ter gledal, da
smo porotniki rešili spore, vedno naj
bolje in toliko kolikor so nam dopušča
la pojasnila.
II. porotnik: Nimam mnogo poročati,
deloval sem vedno po svojih močeh v
korist in za napredek Zveze. Za časa
mojega uradovanja sem dobil dve pri
tožbi in sirer eno o zadevi ustreljenega
sobrata Josipa Sila od št. 4, drugo na
našajočo se na gl. tajnika.
Tajnik poroča, da ima zelo važno za
devo od dr. nt. 5. Hrat Mirt je bolan
na revmatizmu in ima kilo, šel bi pa
rad v staro domovino dne 12. maja, da
se podvrže operaeiji, radi tega se obra
ča z prošnjo, da bi se zadeva rešila
čimprej ko mogoče. Sprejet predlog, da
se reši zadeva takoj. Tajnik poroča,
da Mirtova prošnja ni bila pregle iana
po vrhovnemu zdravniku, dalje, da je
v nesoglasuju v prošnji navedena sta
rost, kei piše društvo, da je Mirt rojen
leta 1H64. pri tem ko piše zdravnik, da
je star ."3 let. Mirt je pristopil v Zvezo
leta 190S.
1'ajk potrjuje, da je to njegova kriv
da kot točasnega tajnika, ne ve pa
kako se mu je vrinila pomota, da ni dal
v pregled vrhovnemu zdravniku. Taj
nik pojasnjuje, da je pravično povedal
s\ojo starost, radi tega ni njegova kriv
da. Stavljen predlog, da je opravičen
do podpore po pravilih, proti predlog
da ni opraviren. Sprejet predlog. Taj
nik poroča, 'la bode takoj poročal br.
Mirtu. Odobreno.
Nadaljevanje poročil.
III. porotnik: Deloval sem skozi mo
jega uradovanja vedno v korist Zveze
v kolikor se mi dopuščale sredstva in
moje moči. Cenjenim delegatom in
uradnikom priporočani najlepšo slogo v
korist Zveze.
»'
Poročilo
Druit. it. 1. Del. Jakob Brra(i(, Co
nemaugh, Pa. Poroča, da šteje društvo
it. 1 okoli 100 članov in <Ia vlada med
člani najlepša »loga. Društvo teli adru
žeuje v«<<h slovenskih Jodnot in Zver.
Asesnient, podpora in uumrtnina ostane
naj pri starem.
Društ. At. 2. Del. Mih. Ceno, Johns
town, Pa. Poroča, <la je društvo na
dortiri podlagi. Društvo želi, <la naj bi
se vršila konvencija vsaka tri leta. Ako
naraste Zveziua blagajna »a $30,000
naj se asesment zniža na $1.00. Bolnik
naj bo deležen podpore orl tistega ilne,
ko so javi bolnega pri zdravniku, in
tudi tisti tlan, ko se javi zdravega.
Bolniška podpora naj bi se izplačevala
na rednih sejah in sicer v denarju. Bol
niško podporo naj v 4H. urah po pro
je mu nakaznic odpošlje gl. urad na
krajevna društva. Nagrobni venec po
umrlem članu ali članic naj se kupi za
$10.00 iz Zvezine blagajne.
Društ. št. 3. Del. Kr. Pavloščič, Co
nemaugh, I'a. Društvo priporoča zje
d in jen je vseh naprednih podpornih or
ganizacij. Dalje priporoča unijski list
Proletareo zn uradno glasilo.
Društ. št. 4. Del. Ant. (Jerbor. IJoy
|«lell, I'a. Poroča o ustreljenemu br. Jos.
Sila, kojega zadeva pride na pritožbe.
Priporoča združenje vseh naprednih or
ganizaoij. Z vezi no glasilo naj postane
list Proletareo.
Društ. št. 5. pooblastilo gl- tajniku
Siterju. Društvo želi, <la bi se (>o*e
čalo podporo za telesne poškodbe. Pod
pora naj ostano po $7.00 na teden. Pod
pora naj bi se izplačevala iz društvene
blagajne.
Društ. št. 6. Del. St. Zabrič, <iarett,
Pa. Društvo se zgraža nad vodstvom
gl. odbora. Želi da se voli odbor, ki na j
bi imel nalogo pogojati se za združitev
organizacij. IConvencija naj se vrši
vsake tri leta. Glasilo naj postane Pro
letarec.
Društ. št. 7. Del. Kr. Zurman, Cla
ridge. Pa. Poroča, da želi društvo uaj
bi se ustanovil poškodninski sklad v
slučaju, da ostane S. D. P. Z. sama zase
kot je sedaj. Želi pojasnila glede pi
sma. ki ga je pisal gl. tajnik društvu,
da mu ni plačalo asesmenta.
Društ. št. S. Pooblastilo odb. Mihaelu
Krivcu. Poroča, da želi društvo št. 8,
na j bi se plačala bolniška podpora že
v 4 dneh iu ne v ti. kot je sedaj. Pra
\ ila naj se izboljšajo. Asesinent in
usmrtnina naj ostane kot je sedaj, tile
de ženskega oddelka naj ostane kot je
do sedaj, samo da dobi po porodu v 20.
dneh podporo in ne v 30. Kazredi kot
so do sedaj. Bolnik naj se javi tako,
da pride v glavni urad listina v 1*.
dneh. Ako je mož Slovenec in ima ženo
druge narodnosti naj jo Zveza sprejme.
Društ. št. 1*. Del. M. Klinar, Johns
town. Pa. Društvo želi. da naj postane
list Proletareo uradno glasilo Zveze.
Društ. št. 10. Del. Iv. Blažina, New
comer, Pa. Združenje Jednot in Zvez.
Glasilo naj postane list Proletareo. Zbo
ljšanje pravil.
Društ. št. 11. Del. Alojzij Sterle,
Dunlo, Pa. Združitev podpornih orga
nlzacij. Denar naložiti v državno l«an
ke. Kdor je zakrivil izvanredno kon
vencijo. naj se ga izobči.
Društ. Nt. 13. Delegat Anton Verhov
šek. Hostetter, Pa. Asesment /.a otročji
oddelek naj so zviša na 20c. Usmrtnina
za otroke naj bo $100.00 Aseament in
poilpora ostane kot je. Olasilo svoje, te
ne |>a list Proletaree.
Društ. 14. Del. Anton Korbar, Kden
'born, l'a. Zjedinjenje naprednih orga
ni/Jiri j. Zeli, na.j bi postal list Prole
tarec kot glasilo.
Društ. >t. 16. Delegat Ivan Kraito
vec, Buxton. Iowa. Društvo ieli. naj se
kaznuje in izobri tistega, ki je kriv
izvanredne konvencije, Glasilo na osta
ne (ila< Naroda. Zver.a naj bode na
starem stališču.
Citanje častitk.
Gilbert, Minil, Mav 6.
\V. Sitar. 6006 St. Clair ave.,
Cleveland, Ohio.
Balkanci zmagujejo! Združenje bodi
vam geslo! Matija Pogorele, na poto
vanju.
Pittsburg, Pa., Mav 6.
Convention s. D. P. Z.
Cleveland. Ohio.
Združeni sobratje V procvit naro
da in Zveze na i se združijo vaše mori,
ir sad bo tisočeren. Naj živi Zveza v
stoletja. V duhu smo z vami. 1'red
niitvo Eafnoat.
Pismena rast it kn od dr. Delavec št.
■11 S. I). P. Z. Primož Kogoj, tajnik.
John Svete, blagajnik.
Pismena fastitka dr. Sokol -t. 3D S.
D. P. Z. .ložef Dernač, tajnik.
Pismena častitka Slovenske Dobro
delne Zve/t . John flornik, gl. predsed
nik.
Zaključek seje '»1» uri 10 minut
popoldan.
Alojslj Bavdek. zapisnikar.
Zofl Birk. poni. zaplsnikarca.
Jožef Zorko, konvenf. predsed.
Doiiatek. V zapisnika III. seje «e je
vrinila zapisnikarja pomota. Glasiti se
mora pravilno. V mestni hranilnici
Ljubljanski 1711 kron, v First National
Bank v ('onemaugh. Pa., $750.
V. SEJA.
Otvoritev seje ob 7. uri zjutraj, 7.
maja 191.1.
Čit anje zborovaleev navzoči so v*i
izvzemši Knkerja in Justina.
Čitanje zapisnika, koji se po krajši
debate -»prejme. Nadaljevanje poroti).
St. 10. Del. mora paziti na konven
ciji, da se bode vse vršilo v redu. Gin
silo naj postane Proletaree.
Društ. tt. 91. Del. Ivan Goršek, West
Mineral, Kana. Obiojm gl. odbor, ki
tako neredno po«luje. Želi, ila se vsa
cega krivega odstrani is naše S. D. P. Z.
Glasilo naj postane delavski list Pro
letaree. Želi, da pridejo v prihodnji
Klavni odbor možje, ki bodejo delali v
korist 8. I). P. Zveze in trpečega pro
letarijata.
Društ. At. 22. Del. Al. Gregorif, Peru,
111. Priporoča zjedinjenje vseh napred
nih organizacij. Glavnega odbornika
naj se vsacega voli iz druzega mesta.
Prihodnja konvencija naj bi se vršila
v I ji Salle, lil. Priporoča tudi izbolj
šanje pravil.
Društ. št. 23. Del. Jos. Gore, Thomas,
W. Va. Društvo je /.a združenje na
prednih organizacij. Izboljšanje pra
vil. Morebitni fiuaa£ni primankijaja
naj pokrije kdor je kriv iu sicer z ob
restmi vred.
Društ. št. 25. Del. V. Jugovič, Hock
Springs, \Vyo. Društvo napreduje do
bro. Želi uuijski list. Strinja se i vsem.
kar bo naredila konvencija. Glasilo
unijski list.
Društ. št. 26. Del. Iv. Prostor. Ex
port. Pa. Druitvo se popolnoma strinja
s sklepom konvencije.
Društ. št. 27. Del. Fran. Honian, Dia
mondville. \Vyo. Prihodnja konvencija
naj bi s«- vršila čez tri leta in sicer v
Kalna* fitv, ali v Omaha. Neb., ali St.
IvOiiis. Smrtnina prvega oddelka naj bi
znašala $500.CM) in £100 pogrttbuib stro
škov. Potni list naj se delajo na M ali
rt mesecev.
Društ. št. 2S. Pooblastilo «1. tajniku
W. Sitarju. Društvo se strinja / vsem,
kar bo konvencija sklenila. Je zado
voljno /. upravo.
Društ. št. 2!'. Del. J. Bizjak, Meadow
I .amis. Pa. 1'radno glasilo naj bode list
Proletaree. Da se stari odbor popolno
ma odslovi i/, gl. urada. Društvo je /a
združitev vseh svobodomiselnih organi
zacij. Želi. da se drži gl. tajnika in gl.
blagajnika pod varščino toliko časa, do
kler ne pride vse v red. Za slučaj ope
racije kakega člana na j bi se iz. Zveziue
blagajne plačal« svota $50.00.
Društ. št. 30. Del. I. Pečnik, Mul
berry, Kans. Želi, da bi se temeljito
preiskalo, zakaj da se vrši izvanredna
konvencija. Priporoča združitev vseh
naprednih in svobodomiselnih organi/.a
cij. Glasilo naj postane delavski list
Proletaree. Omenja še, da društo lepo
napreduje.
Društ. št. 34. Delegat Kr. Kastelic,
Yukon, Pa. Poroča, da dr. št. 34 lepo
naprc luje. V glav ni odbor naj se voli
delavske može. Asesment naj se ne po
v iš». podpora in usmrtnina naj ostane
pri starem. Društvo se ne strinja z
združenjem organizacij. Glasilo naj bi
bil unijski list Proletaree. Izboljšanje
pravil.
Društ. »t. Del. Kr. Justin, Lorain,
O. Društvo želi, da ostane prt tem kot
je sedaj v pravilih.
Društ. it. 36. Del. Jakob Rupert, Ho.
Fork, Pa. Pri društvu št. 3t> vlada lepa
sloga. Glasilo naj postane kak linijski
list. K<lor je zakrivil prepir pri S. D.
P. Z. naj se po pravilih kaznuje.
DruSt. št. 38. Del. Kr. (runa, Bridge
port, O. Poroča. .ta želi društvo natan
čen pregled Zvezinih računov. Sejni za
pisnik konvencije naj se da sproti tis
kati v najbližjo tiskarno. Predsednik
in blagajnik morata stroške povrniti,
ki sta jih vzela za pregled zvezinih
knjig. Otnenjeninma naj se ne da no
benega mesta ne pri glavnem odboru,
in ne pri društvu. Za tret ji in otročji
oddelek naj se im-sečnina zniža. Nad
zornemu odboru naj se da več pravice.
Natančno naj spolnuje svoje dolžnosti
nepristransko. Od rasa do časa naj pre
gleduje vse Zvezino premoženje. Druš
tva naj pošljejo tudi svoje trimesečne
račune. Ktiega gl. tajniku, enega gl.
blagajniku, enega pa predsedniku nad
zornega odbora. Združenje vseh Zvez
in Jednot. Naj bi se naredilo dva raz
reda, T. razred naj bi bil $1.00 dnevno
skozi eelo leto bolniške podpore, in
$500.00 usinrtnine. II. razred naj bi
bila ista podpora in usmrtnina 11000.(10.
Poroča glede zadeve >t». št. 88,-» it. -iS
iz Aurora. TU. Zvezino glasilo naj po
stane Proletaree. Glas Naroda naj se
absolutno zavrže. Vsa krajevna druš
tva naj prejmejo po en izstis Z ve z i nega
glasila, ki naj se plača iz Zvezine bla
gajne. Vse Zvezine 4. mesečne račune
ter et-lotne račune naj pregleda javni
notar. Natančen pregled varščin \ sa
cega gl. odborniku vsako leto. Naj bi
se Zveza zavzela za Slovensko Zave
t išče.
Društ. št. :«>. Del. Iv. Rebolj, Glen
coe, O. Društvo št. 30 želi združitev
vseh naprednih Jednot in Zvez. Zve
zino Glasilo naj postane delavski list
Proletaree. Do združenja.
Društ. št. 40. Del. Jos. Zorko, West
N'ewto, Pa. Zvezino glasilo naj postane
list Proletaree. Društvo želi združitev
•lednot in Zvez. Nadalje želi. da se pre
drngačijo potni in prestopni listi. Gle
de bolniške podpore in smrtnine se stri
nja s sedanjimi pravili. Konvencija naj
«e vrši vsaka štiri leta.
Društ. št. 41. Del. Jos. Marinčič in
Aug. Strajnar, Cleveland, O. Aug. Straj
nar poroča, da šteje društvo št. 41. pre
ko 100 članov, pri kojih vlada lepa
sloga. Društvo želi združenje vseh na
prednih podpornih organizacij. Zvezino
glasilo naj postane list Proletaree.
Ih-ušt. št. 4". Del. .los. Menein, Ogles
bv, III. Priporoča strogo nadzorstvo v
glavnem odbora. Združenje vseh na
prednih organizacij. Prestopni listi naj
se dajejo le s certifikatom prestoplega
člana. V otročjem oddelku od 1 —1(5.
let* naj bode usmrtnina $750.00 za 15c
meeečno. Glasilo naj postane delavski
bit Proletarec.
Društ. St. 44. Pooblastilo članu it. 3t*.
F. Guna.
Da ae izvoli oeli uovi glavni odbor,
•la boil«' enkrat konec večnega prepira
y glavnem oilboru. Zvezino glasilo naj
postane Glas Svobode. Naj se Zvt«za
zavzame za Slovensko Zavetišče. l>a bi
se & 1'. J. Z. priklopila H. 8. P. Z. \
Chicagi, 111. Olavni atan naj bode v
Chicagi, lil.
Društ. št. 45. Del. Mat. Gabrenja,
Johnstown, J'a. Društvo je sklenilo, da
ne pošlje nobenega asesmenta na gl.
blagajniku za mesec april 1913, ker se
vrši v glavnjni odboru neki nered.
Druitvo želi, da gl. tajnik* in blagajnik
morata povrniti dnevnice, ako sta »i
jih v resnici računala v pregled knjig.
Društvo ieli tudi, da se list. ki ne pri
poroča delavstvu druzega kot narod
ujaštvo, ne sprejme več za glasilo. Da
Ije ieli, da se naša Zveza pridruži S. X.
P. J. Sploh pa je želja društva, da se
čim preje centralizira vse zavedno de
lavstvo v eno samo organizacijo.
Društ. št. 4W. Del. Frančiška Penko,
Cleveland, O. V Z\«v.o naj se sprejema
jo članice, ki so v drugem stanu več
kot trimesece. Glasilo unijski list. Po
polno zaupnico delegat in ji.
Društ. št. 50. Del. Alojzij Karlinger,
Girard. Kant. Društvo da svojemu de
legatu polno zaupnico na konvencijo.
Zeli združenje vseh naprednih .lednot
in Zvez. Zvezino glasilo naj postane
delavski list Proletarec. Br. delegat
poroča o zadevi umrlega člana John
Svajcerja, ki pride še le pri pritožbah
na vrsto.
Društ. 51. Del. Jos. Žele, Cleveland,
O. Društvo je v najlepšem redu. l'pa,
da bo po konvenciji še bolje. Društvo
priporoča zjedinjenje vseh naprednih
Jednot in Zv«z. II. oddelek naj In se
izboljšal. Otročji oddelek naj ostane
kot je sedaj.
Društ. št. ,*:i. Delegat And. Kranetič,
Pikens. \V. V«. Se popolnoma strinja
z izidom konvencije. Priporoča združi
tev vseh naprednih organizacij. Glasilo
naj postane Proletarec.
Društ št. .*>1. Delegat Jernej Hoče
var, Kockwood. Pa. Želi. da bi se volilo
v glavni odbor le take može, ki bodo
delovali v prid naše S. D. P. Z. Na j se
ne voli v glavni odbor taeih mož. ki so
povzročili prepir pri S. D. P. Z. Glasilo
naj postane list Proletarec. Da se pra
vila izboljšajo. Priporoča z jedi njen je
vseh Jednot in Zvez. Društvo šteje 17
članov.
Društ. St. 55. Del. And. Jereb, Crab
Tree, Pa. Društvo želi, .la konvencija
reši vse sedanje nerednosti pri gl. od
boru. Poroča dalje, da je bilo društvo
suspendirano za 2 meseca, čeravno je
pravočasno poslalo asesment na Zvezo.
Društvo se strinja s sedanjo bolniško
podporo in usmrtnino. Društvo pripo
roča izboljšanje sedanjih pravil. V
glavni odbor naj se voli le delavce, in
ne trgovce, ka.jti kot taki ne morejo
redno upolnovati svojih dolžnosti. Pri
poroča delegatom slogo in delovanje v
prid naše S. D. P. Z. Glasilo naj posta
ne list Proletarec.
Društ. št. 56. DeL Nikolaj PovSe,
Pittsburg, Pa. Društvo želi, na,j so vo
lijo v glavni urad dobri, pošteni, nepri
stranski možje. Dalje želi, naj se tisko
vine le te<laj naročo, kadar to nadzorni
odbor odobri.
DruSt. št. 37. Pooblastilo J. Marin
čiru. I>ruštvo želi, tla naj kdor je kriv
morebitnega primankljaja, da ga tudi
|>ovrne. Nadalje želi, da se izobčijo vsi
izkoriščevalci Zveze in zagovorniki
istih. Priporoča združitev vseh napred
nih podpornih organizacij. I>alje pri
poroča. naj se volijo v gl. odbor taki
možje, ki bodo delovali v procvit S. I).
P. Z. Glasilo Glas Naroda, naj se ab
solutno zavrže. Glasilo naj postane linij
ski list Proletarec.
Društ. št. 59. Del. Leo. Bregar, May
nard. O. Društvo zahteva, da se tacega
uradnika, ki jo kriv primnnkljaja ra
čunov strogo kaznuje, ter nadomesti
njegov prost ot x poštenim moio m. Želi,
da bi član. ki je bolan 3 dni, <ia bi se
mu nakazala bolniška podpora. Daljo,
da bi krajevni tajniki S. I>. P. Z. imeli
oziroma dobivali brezplačno glnsilo.
Glasilo pa naj ima S. D. p. Z. če je mo
go. e mina svoje, če no pa Glas Svobode.
Združitev naprednih organizacij. Bol
niško podporo naj izplačuje krajevno
društvo samo.
Društ. št. 6((. Pooblastilo A. Pintar.
Med člani društva St. tin. vlada lepa
sloga. Voli naj so konvončni predsed
nik. Morebitni primanjkljaj na j plača
kodni je zakrivil. Asesment, bolniška
podpora in usmrtnina naj ostane kot jo
sedaj. V glavni odbor naj so volijo ne
pristranski možje in da niso trgovci
Pravila naj so boljšajo.
Drnšt. št. til. Dol. Fr. Totnažič, Tol
lestos, Ind. Društvo šteje 25 članov in
članic v kojih vin.In bratska sloga. S
pravili so društvo popolnoma strinja,
le la bi se nnpravila dva' ra/.reda in
sicer, la bi so vsak lahko zavaroval /a
$500.00 ali >1000.00 ter podvojeno bol
niSko podporo. Priporoča združitev na
prednih organizacij. Konvencija naj bi
se vršila vsake 4 lota. Za glasilo si želi
Glas. Svobode. Najbolj pa priporoča
društvo, da se kaznuje ter popolnoma
odstrani izkoriščevalce Zvezi ne Ida
(rajne.
Driišt. št. 02. Dol. Zofka Hirk. ('levo
land, O. Društvo šteje 35 članic. Na
prednjo dobro. Želi, da se celotna pod
pora ne izplačuje pač pa pol leta cela
t. j. *1.00 na dan, pol leta polovična.
želi, da ae noseče ionske ne (prejemajo
v ilruitvo, ker mora Zveza prehitro pla
Sevati porodniške nagrade. Želi naj m
pravila izboljšajo, ker so jako pomanj
kljiva. Za konvenčni čas naj se voli
dobrega predsednika. ki naj vodi kon
vencijo strogo po redu. Za glasilo ti
teli Clevelandsko Ameriko.
I>ru.st. it. (S3, se strinja s sklepi kon
vencije.
Prušt. št. 64. Del. Ivan Kaker, Mil
waukee, Wis. Se strinja % vsem. kar bo
konvencija sklenila.
Društ. št. 65. Del. Jos. Žuraj, New
Alexandria, l'a. Društvo se strinja s
pravili. Glasilo naj postane kak delav
ski list. Priporoča združitev organi
zacij.
Prušt. it. 66 se strinja s sklopom kon
vencije. .
l>rušt. št. 68. Del. Iv. Šmalc, Clinton,
Ind. Priporoča delavski list Proletarec.
Aseament in bolniška podpora naj osta
ne kot je, le da se plača bolnikom na
kaže po -t dneh, ko se je bolnega javil.
Ne strinja se, da bi moral biti vsak
član naročnik (Jlasila. Vsi sedanji gl.
odborniki, naj se odstranijo.
I>rušt. št. 09. Del. Jo.s. Beve, Pitts
burgh, Pa. Društvo želi, da bi se pri
hodnja konvencija vriša v Pittsburgh,
Pa. Združitev podpornih organizacij.
Asesment naj se poviša. V gl. odbor naj
se volijo dobri možje.
Prušt. it. 70. Pooblastilo gl. tajniku
W. Sitarju. Društvo se striuja s skle
pom konvencije.
Prušt. št. 72. Pooblastilo gl. blagaj
niku Ivanu Pajku. Poroča, da je pri
omenjen: številki društva veliko Polja
kov in Slovakov, ki ne znajo slovenske
gn jezika čitati. Zato pravi, da bi se
dala nova pravila tiskati tudi v polj
skem jeziku.
Drtišt. št. 74. Pooblastilo J. Marinči
ču, Cleveland, O. Priporoča mir v glav
nem uradu in zahteva za glasilo C las
Naroda. Halje želi, da se novo pristo
pila društva, ter Zvezini računi točno
oglašajo v glasilu. Priporoča, da naj se
pri glavnem odboru urejuje točneje in
pravilneje. Poroča tudi, • 1st ni poslalo
zvišanega asesmenta za mesec april za
pokritje stroškov konvencije, temveč le
$1.25 kot po navadi. Ako bo treba pla
čati še ostalih 23c snio pripravljeni po
ravnati vse.
Dnevni red pritožbe.
Predsednik nima nič pritožb.
Podpredsednik nič.
Tajnik pritožuje, da predsednik ni
»polnoval prav il, ker ni upošteval točko,
ki govori, da mora predsednik nadzo
rovati svežino premoženje.
Stavljen je predlog, da se vsaka toč
ka takoj reši in da pri sporih med gl.
odborom nimajo pravice glasovati gl.
odborniki. Podpirano in sprejeto.
l>alje se tajnik pritožuje, da je za
hteval državnega pregledovalca kujig.
bila pa sta proti temu gl. predsednik in
blagajnik. — Predsednik pojasnjuje, tla
stranke niso priznale računov in se niso
hoteli zjediniti, da bi se d lovalo složno
v gl. uradu radi tega sem protestiral
proti državnemu pregledovaleu, v svesti,
.in bode na konvenciji lepša sloga in
da se bode dalo na konvenciji stvar
spraviti v red.
I »alje pritožba Sitarja: Nadzorni od
bor je odkril primankijaj v blagajni ni
pa isttga objavil v javnost.
Predsednik nadzornega odbora poro
ča na to, da ni bil r&ditcga razglašen
primankijaj, ker si je vzel nadzorni
odbor v nalogo zadevo spraviti v red.
Ko pa je videl nadz. odbor, da ni nio
gote rešiti brez konvencije, je predsed
nik nadz. odbora predlagal konvencijo.
Tajnik poroča dalje, da je gl. pred
sednik dobil plato eno dnevnico $3.50
za zamujeni eas, kojega je zamudil pri
1'regledovanju knjig letne revizije, za
jedno z nadzorniki.
Predsednik pojasnjuje, da to ni bila
njegova dolžnost, da bi moral on poma
gati nadzornemu odboru pregledovati
knjige, pač pa je bila dolžnost tajnika
in blagajnika.
Predsednik nadzornega odbora poro
ča, da je on poklical gl. predsednika v
urad, ker ga je rabii za v pomoč.
Sledi .ii) minut odmora.
Nadaljevanje po odmoru . . .
Predlog, da naj delegat je nikar pre
več no posazajo mel debate, koje se ne
tičejo osolie, pač pa da naj vsak dele
gat prosi pojasnila o zadev i. Podpirano
in sprejeto.
!>obatira *e nadalje o pritožbi gl. taj
nika proti predsedniku. — Blagajnik
poroča, da knjige dokazujejo, da .je do
bil M. Rovanšek za pregleda \ a nje
knjig dne 2. januarja 1912. Debatira
se o dnevnici ki jo je dobil gl. predsed
nik za pregled kn ,.g. Po končani debati
je stavljen predlog, da naj «e glasuje,
li je opravičeno dobil predsednik do
tične *.'1.50 ali ne. Sprejeto. Stavljen
predlog, da ni bil opravičen do plače
*3.50. Proti predlog, da je bil opravi
čen. Sprejet protipredlog.
Naznanilo da je prišel drž. strokov
njak računstva, ter da želi pregledovati
knjige v njegovem uradu. Po kratki
debati se sklene, da se morajo pregle
dovati knjige v bližini zborovanja.
Strokovnjak predloži račun v kojom /a
hteva dnevno plačo na S ur *15.00 in
za poročilo celotnega računa $25.00.
Prostor za pregledovanje knjig daje
sobrnt Kogoj ii.t razpolago svojo malo
dvorano.
Ker se je odstranil tajnik in blagaj
nik radi računov, da pomagata izveden
cu, se stavi predlog, ta nai se vzame v
rešitev prva točka o združenju. Proti
predlog, da se nadaljuje / pritožbami.
/• večino spre i't predlog. predlog se
stavi ta združitev naprednih organiza
cij. Predlog sprejet z 53 glasovi. 2 gla
sujeta proti združitvi. Poročevalec lista
Proletarec progi za besedo. Zbornica
mu dovoli govor. O. Podboj £lan S.*N.
P. J. ofrta v kratkem pomen o zdru
žitvi. Pojasouje da bode imela 8. N.
P. J. v mesecu januariju 1. 1914. zbo
I rovanje za zilruiitev. Dalje priporom«
uaj blagovoli tudi 8. D. P. Z. poslati
tvoje zastopnike na sestanek. V istem
smislu čita gl. tajnik pismo od gl. taj.
S. X. P. J. Huvdek sporoča, da v Dunlo,
Pa., je bil sklican shod na kojem so
bila zastopana družtvo "Zarja Svobo
de" it. 11. S. I). P. Z., dr. »t. 70 8. 8.
P. Z., dr. it. 174 "Vrtni Kaj" S. N.
P. J. Namen shoda je bil razmotriva
nje o združitvi naprednih organizacij.
Po več debatah, so se člani vseh treh
ilr. enoglasno izrekli za združitev. Go
vori o združitvi se z odobravanjem vza
mejo naznanje.
Oitanje častitk.
Pismena čast it ka od dr. št. 7. S. D.
P. Zn društvo Matija Kegiua. tajnik.
Pismena čast i tka dr. "Josip Jurčič"
v Pittsburg, Pa.
Visokocenjeni delegati
8. D. P. Zveze, Cleveland, O.
O, slovenski rod! Delegatov slavnih
Mož četa na konvenciji zbranih
Mož poštenih, mož požrtvovalnih.
Za napredek in prosveto vnetih.
< >iLposlan<'i društev Zveze Delavske
Gradite uma širni pot pros vete!
Materi Zvozi uravnajte častno pot,
I>a se geslo njeno čuje vsepovsod.
Pomagaj bratu brat v nadlogi.
Otiraj revežen solze v bratski slogi!
Rešuj jetnike modernega jetništva!
Pokopu.i žrtve oskosrčnega trinoštva!
Oskrbuj, tožne vdove v vsakdanji bedi!
Zgojuj. otroke; pomagaj jim k vedi!
Zato v dejanjih modrih dokažite,
Da /a Zvezo-članov blagor le gojite
Vse misli, dejstva in želje!
In čez to pošasti Vas zavira,
Če se zemlja trese in podira;
Slavil slovenski Vas bo rod —
Odrešenik Vas človeških zmot!
Zato pozdrav Vam silni
Živeli, poslanci slovanski, — potomci
Balkanski!
Slovensko gledališko društvo "Josip
Jurčič" v Pittsburg, Pa. 6. maja 1913.
Anton Mišica, predsednik, Jožef Kro
teč, tajnik, Math Malich, blagajnik,
Jakob Hočevar, rogiseur.
Zaključek seje ob 12. uri dopoldne.
Alojzij Bavdek. zapisnikar.
Zofi Birk. pom. zaplsnikarca.
Jožef Zorko. konvenč. predsed.
VI. SEJA.
Otvoritev ob 2. uri popoldne, 7. maja
1913.
t'itanje odbornikov in delegatov, na
vzoči vsi.
Lovrenc Sajn prosi radi nujne zade
ve, da >>i se ga oprostilo za današnjo
sejo. Predlog, <la se ga oprosti, sprejet.
Hr. Justin se opraviči, ker je bil odso
ten J seji. Se vzame na znanje.
Citanje zapisnika V. seje koji se na
podpiran predlo« sprejme z malimi po
pravki. — Nadalje se debatira o zdru
žitvi organizacij. Navodilo, kako naj
bi se vrnila združitev. Predlog, da se
navodilo sestavi, podpirano in sprejeto.
Navodilo se glasi, I- Organizacija naj
se združi z drugimi. Med sestavo na
vodil med prvo in 2. točko se udeleži
seje ■»obrat Fr. Čeme. Br. Cernetu se da
beseda. V govoru povdarja, Ja so de
legati storili eno najvefjo korist slo
venskemu narodu, ker so odobrili zdru
žitev naprednih organizacij. Dalje, da
bi bilo velikega pomena združitev in
mnogo prihranjenih stroškov. Navaja
še razne druge koristi. Na koncu go
vora se zahvali za naklonjenost. Pred
sednik konvencije se za govor zahvali
»»obratu Cernetu z primernim pozdra
vom.
Točka 2. S. 1). P. Z. izvoli 4 zastop
nike. koje pošlje na sestanek S. N. P.
J. z drugimi organizacijami, dne 14.
iauuari.ja 1914 v Chicago, 111. Zastop
nike se voli na konvenciji S. D. P. Z.
Dalje se poživlja S. s. P. Z., da tudi
ona na prihodnji konvenciji voli za
stopnike ter jih pošlje na sestanke.
Točka 3. Skupni zastopniki na se
stanku naj določijo čas združitve kon
vencije. Dalje sestavijo jedro pravil,
koja se dajo na splošno glasovanje vsem
društvom vseh organizacij.
<" i tan je čnstitk.
PiffleBa častitka rxl dr. Delavec št.
B s D. P. Z.
Brzojav:
Pittsburg, Pa., May 8.
YilQBl Sitar,
tiuftti St. Clsiir in..
I'levelnnd. Ohio.
Najboljšega uspeha ^• -1 i S. 1>. 1*. Z.
lovsko društvo Preieren. Pittsburg, Ta.
Zaključitev seje ob uri popoldne.
Alojzij Bavdck, zapisnikar.
Zofl Birk. potn. zapisnikarca.
Jožef Zorko, koiivcnč. predsed.
Zopet eden. Hubert M. Petty,
bivši predsednik od Washington
(X. J.^ narodne banke, je obso
jen na osemletno ječo v državno
kaznilnico v Trenton, ker je za
časa svojepa predsedovanja po
neveril $30.295.
Mi nismo toliko naivni, da l»i
vrjeli. da bode fini gospod pre
sedel 8 let v ječi. AK«t bi bil mož
reven :n lačen ter ukradel hleb
kruha, potem bi ž«' bil za dlje ča
na varnem. Vi letat||re proti k
tirajo veletatovi. /ato bode tnli
Petty kmalo na prostem.

xml | txt