OCR Interpretation


Proletarec. [volume] (Chicago, Ill.) 1906-19??, May 20, 1913, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045377/1913-05-20/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

Artur Holiticher:
MAČKA V TOVARNI ZA KLA
VIRJE.
(Konec.)
Ali iii le telesna pohabljenost,
ki ebuja sočutje opazovalca, tem
več mnogo hujša je pohabljenost
duše. ki io današnji proizvajalni
•ačin povzročiljt: v delavcih.
Kolobar, ki dovaža evileče pre
4iče v Ariuourjevih klavnicah
uiajhnemu eokatcu, se vrti na po
velje paznikov, in če se je danes
sukal z naglico 2;*> živali na minu
to. zadostuje en koleb, da se jutri
vrti z naglico 'iO živali na minuto.
; Ako ubogo bitje v dvorani za
i zavijanje na dan 15.000 škatelj
j zavije v oauir — njene roke se
i gibljejo z besno naglico, tako da
lae prsti komaj vidijo — tedaj za
. dostuje zlovoljen pogled nadzor
• rovake in jutri bo zavila, pod stra
šilom odpovedi, 16.000 in 17.000
ikadtelj.
V klavnici stoje klavci v vrsti.
Pred njimi se pomikajo s še puii
'tečim telesom, ki še krvavi ali ki
^je že oprana v lugu, živali, vise
'če na verigah. Vsak od klavcev
• mora izvršiti le en zamah. Eden
i obrije s kratkim ostrim nožem
{■zgornji del oko repa, »asljeduji
lodreže namah rep od hrptenice,
|četrti iztrga živali drob iz trebn
|ha, peti ga vrži na kola. ki se me
hanično pod njim pomikajo dalje.
rnasljednjj odreže iz droha na k«>
| lih ietra itd.
{ Vsak izmed teb ljudi mora iz
♦vrševati od sedmih zjutraj do sed
ltnih zvečer en in isti kratek, ali
| važen zamah, paziti mora. da si
'mu posreči, ker veriga ne postaja.
Govoriti ali si brisati pot s čela,
ali kri, ki brizga od trupel, kako
t bi zamogel to T Žveči tobak, to je
njegov ediui užitek, edina reši
tev- Kaj se briga, kam pljuiie to
■ bakov sok. kako si osnaži nos*
. ' Pred njim se pomikajo živali
| na brezkončni verigi, za njim sto
• ji paznik. Ako preide le ena žival,
' na kateri bi klavec zamudil svoj
žamab. tedaj je klavec opravil,
1 in sicer temeljito.
i ' Izračunaj si, kolikokrat mora
, *lov ek kreatura s tem čudovitim
mehanizmom sjca, živčevja in si
; sterna žil. s tem čudovitim miši
čevjem lakti, členkov, rok in pr
•tov v desekrat šestdesetkrat šest
deset sekund en in isti. vedno
' enaki zamah izvršiti, da se ne u
stavi oni mehanizem, da ne ugasne
oni misterij, da se za silo prerije
• / skozi temno noč v brezupno jutro.
] Tamkaj v onih lepih, svelih in
, blestečih dvoranah slavite tovar
ne za ure v Elgiuu sedi 3700 lju
di. od katerih oskrbuje vsak eno
' samo tako drobno opravilo. Vsak
dan izdelajo tam 2500 ur. vsaka
*■ ura ima ;211 delov. Kakšni po
gledi te 6švrkajo, ee hočeš rado
' veden in pojasnila željan ob mi
' zah teh cfelavcev! Ali so Danteja
zadeli v močvirju prokletstva ta
ki pogledi iz človeških oči? lu
. vendar so ti. ki lehko pogledajo
: od svojega dela. slave srečni med
sužnji te dežele. Pred največimi
sika in razgraja in bije stroj, ki
mu morajo streči. Kakor las tan
ke igle svedrajo kakor las drob
« ne luknje v majhne bakrene plo
| sčice; en trenotek, samo za mili
■ meter je zdrsnil prst predaleč in
i igla se zahode v meso, v noht,
J kruh izgine z zavestjo, ki je od
* rešila telo z blagim usmiljenjem
" za nekaj hipov bolečin.
V marsikateri tovarni, veletr
govini itd. so mi potisnili v roke
drobne brošure o moštvu, ki igra
tenis, baseball in football.; v bro
suri si opisana dejanja tega mo
štva. tovarniškega moštva, v pro
stih urah po končanem delu.
Ali videm sejn tudi "whiskijevo
črto" na meji klnvnie in mesta
— kjer delavec zjutraj zlije po
grlu "odpiralca oči", preden irr"
na delo, <Ja postane njegov želo
dec voljan za sprejem hrane, Ki
mora zadostovati do opoldanskega
odmora — na večer pa si privošči
svobojevalni požirek, s kat'rim
spere ves stud in obup dnevnega
dela, po desetih urah. ki so mu
otrovale dnšo.
Bolj kot to. kaj počne delavec
po končanem delu s prostim časom
me zanima izvedeti . kako se mu
godi v urah. ko robota- In skrb
za dušno blagostanje delavca
med temi urami se mi zdi mnogo
važnejši problem kakor vsi boji
z žogami na igrišču.
Velikanska produkcija specia
lizira vedno bolj delo in potiska
delavca vedno bolj na nivo brez-i
čutne sestovine slroja, jekleoegn
zavoda ali kolesa, ki vrši delo toč
no in avtomatično.
Enakomerni ritem ene iu iste
kretnje, enega >n istega šuma, u
bija inteligenco, instinkte samo
stojnega dela in nagoue za razli
kovanje, zaznava in sinteza, funk
cije malih možgjiu prenehajo in
najpopolnejše stvarstvo narave
se pogreza bolj in bolj na stopnjo
živali.
V čudovitih, veličastnih vse
učiliških ustanovah Oarnegieje
vih. Rockefellerjevih, Morgano
vih sede ljudje, ki skušajo izpopol
niti stroje do skrajne stopnje, da
tako pahnejo svoje soljudi v naj
globokcjšo suženjstvo.
Te dni je predaval v klubu či
kaških trgovcev dekan inženirske
fakultete z vseučilišča v Ciuciua
tiju dr. Herman Schneider. Podal
je neknj izkušenj, ki so jih napra
vili zadnji čas za ohranitev naj
dragocenejše lastnosti, kviute
senee delovne moči, svežosti iti
veselega polta. Takoj opomnim,
da gre manj z« duše delavcev ka
kor takorekoč za duše paznikov.
nekaterih poizkusih, na pri
mer o čitanju poljudnih novel v
tovarnah /ji smodke ali o nedolž
nem petju v ateljejih za šivanje
bluz. so mi potim poročale neka
tere prijateljice iz Novega Jor
ka. Eksperiment dr. Schneiderja,
o katerem je predaval, je pa tako
živopisOTg da sem imenoval t«> po
glavje po njem.
/. dekleti v neki tovarni za kla
virje v Ohijo ni bilo mogoče več
izhajati. Delale s<> ne posebno va
žen del klavirjev 1'boge stvarce
so postajale bled.-, trudne, brez
brižne, bile so brez apetita iu so
končno p»t>oliioma izostale, da
ne hi postale popolnoma blazne od
enličnega dela.
Paznik oddelka je premišljeval
semintje. poskušal to 111 ono, obe
lil lične dekoracije v delavnici,
prinesel mehke stole, vse ni nič
• »omagalo. Vedno iu vedno so de
zertirala dekleta tega oddelka, o
l>rat je zastajal, je slabo uplival
na oddelke, na vso tovarno. Ven
dar je sinila pazniku rešilua misel
v glavo. I'reskrlH'l si je veliko
malteško mačko iu jo prinesel ne
ko jutri« v dvorano k dekletom.
Mačka je postala takoj ljubljenka
vsega oddelka. Vsaka ji je pri
nesla kaj. ena slaščice, druga
trak. tretja zvonček.
Košara z mačko je postala sre
dišče vseli materinskih instinktov
teh ubogih deklet. ki .«.<• niso mo
gle igrati s punčikami, ki niso
mogle zibati dete, katerih delež
je bil le delati, delati brez pre
stanka. brez •'•»anja, brez kraja...
In dekan Schneider je dejal:
Trgovsko iskoriščanje prirojenih
simpatij ženske za mačko je po
vzdignilo uspeh dela v tem od
delku za približno deset procen
tov. Dobra misel tega paznika je
tudi v drugih oddelkih storila
svojo dolžnost. Vpeljali so slu"ne
stimulacije, vse so se obnesle naj
bolje-"
Chicago m«- j«- naredilo bolne
ga. V tem mestu .sem videl krvavo
sramoto današnji* eivilizaeije od
obličja v obličje, videl in spoznal.
Ali naj grem odtod" Kam" ni
žati peklu? Kje ui pekla? Dana
šnji svet ie pekel.
IMENA IN NASLOVI URADNI
KOV DRUŠTEV S. D. P. Z.
ZA LETO 1913.
Boritelj, št v. ('onemaugh, Pa.—
Predsednik: Martin -lager, box
102: tajnik: Ivan I'otokar, box
Ifi; blagajnik: Martin Kergan,
box 102: vsi v ''onemaugh. Pa
Seja vsako prvo nedeljo v me
secu v dvorani društva Sv. A
lojzija.
Pomočnik, štv. 2. Johnstown. Pa.
Predsednik: Prane Kovaeič, box
1 f»r»; tajnik: Josip <!lavač. box
144 a ; blagajnik Ivan Gomi
lar, box ft); vsi li P.D. Johns
towii. Pa. —Seja vsako prvo ne
deljo v dvorani društva Triglav.
"Zaveznik", štv. 3, Franklin-Co
nemaugh, Pa.—P-edsednik: Ja
kob Gnbrenja, box 422; tajnik:
Jernej Lovko, box f»14 • blagaj
nik: Fran Kos, box 539; vsi v
Conemaugh, Pa. — Seja vsako
čelrto nedeljo v Slov. Izobra
ževalnem Domn.
"Zavedni Slovenec", štv 4. Lloy
dell. Pa. — Predsednik: Matija
Hribar, box ft): tajnik: Anton
Gerbec, box 3fi- blagajnik: Ma
tija Sernel, box ( : vsi v L!oy
dell Pa. Seja vsako tretjo
nedeljo.
"Avstrija" štev. •"». Halpliton, Pa.
Predsednik: Anton Dmerzu.box
168: tajnik: Martin Koroiec,
box 250: blagajnik: Jo^jp A
bram: vsi v Kalplitou, Pa.
"Zvesti Bratje", št v. »>, (iarrett,
Pa. — Predsednik: Anton Čuk,
box 217; tajnik: Ivan Kralj,
box 227; blagajnik: .Josip Ur
bas, box 1U7; vsi v < Iarrett, Pa.
Seja vsak« prvo nedeljo.
"Jedinost", štv. 7, Olaridge, Pa.
Predsednik: .Josip Jaklič, box
281; tajnik: Matija Itegina, b.
21G; blagajuik: Pran -Jazbec,
box 456; vsi v ('laridge. Pa. —
Seja vsako prvo nedeljo.
"Planinski Raj", št v. 8, 1'rimero,
Colo.—Predsednik: Mihael Kri
vec, box :t2-»: tajnik: Martin A
brain, b. 4H4: blagajnik: Josip
1'dovič, box .">80: vsi v IVimero,
Colo. Seja vsako drugo nedeljo.
"Zavedni Štajerc", št\. 9, .Johns
town. Pa. — Predsednik: Josip
.lune, R.P.D. 4. box 1+2; taj
nik : Andrej Dobnikar, K.F.D.
4, box 145; blagajnik: Valen
tin Negro, K.K.I> 4, box 144:
vsi v Johnstown, Pa.—Seja vsa
ko zadnjo nedeljo v Cellso, Pa.
"Jasna Poljana", štv. 10, Browns
ville. Pa. — Predsednik : Ivan
(ia/doba. box (?), Rderborn,
Pa.: tajnik: Ivan Blazine, box
88 .Newcomer. Pa.: blagajnik:
Ivan Stritar, box 6, Brownfield,
Pa.—Seja vsako prvo nedeljo.
"Zarja Svobode", štv. 11, Unnlo,
Pa. — Predsednik: Fran Bav
dek. box 24'J: tajnik: Fran Ku
čit*. box 73: blagajnik: Ivan
Zakrajšek. l>ox 24:1: vsi v Dun
lo. Pa.—Seja vsako prvo ne
deljo.
"Danica", štv. 12. Heilwood. Pa.
Predsednik: Lorene Sajn, box
105: tajnik: Fran Braniselj, b.
2 > blagajnik : Alojzij Kitt, box
5.",; \>i v Heihvood. Pa.—Seja
vsako prvo nedeljo.
"Večernica", štv. 13. Baggalev,
Pa. — Predsednik: Anton Pla
ninšek. box 114: tajnik: Anton
VerhovSek. box 141; blagajnik:
Ignac Ferlin. box 31 : vsi v Ho
stetter. Pa. Seja vsako drugo
nedeljo.
"Moi Dom", štv 14. Orient, Pa.
Predsednik: Anton Korbar. b.
7. Kdenborn. Pa.; tajnik: Ivan
Kipar. b. 472. rniontown, Pa.;
blagajnik: Ivan Brule, box (f),
Kdenborn, Pa.—Seja vsako če
trto nedeljo v dvorani New Sa
lem, Pa.
"Slovan", št v 1.">. Sopris, Colo.—
Predsednik: Alojzij Jahn, box
I'M!: tajnik: Aleksander Jahn,
box 10t;; blagajnik Fran Lu
kačič. I> 132: vsi v Sopis, Colo.
S('ja vsako prvo lu'dcljo v pro
stori!) sohrata Ivan Koncilja, v
Piedmont. Colo.
' Bratstvo", štv. 16. Buxton, la.
Predse-lnik: Leopold Strinole.
box 4:):?; tajnik: Ivan Krašo
vec. 1» 433: blagajnik: Anton
Tornšič, h. 433: vsi v Bnxton,
Iowa.—Seja vsako prvo nedeljo
v prostorih sohrata Anton Tom
Sič-a.
"Zora", št v 17. Akron, Mich. —
Predsednik : Anton Novak, box
' : tajnik: Ivan Volk, b. 47;
blagajnik: Fran Flisek. R F.D.
3. box 6: vsi \ Akron, Mich.—
Seja v »ako prvo nedeljo.
"Zvon", štv. 1*. Braddock, Pa.—
Predsednik Fran ^efran, 233
Kinnar Alley: tajnik: Jakob
Zala/uik, *42'« Washington
Av. ; blagajnik: Ivan A. Orni.
"»07 Cherv Way: vsi v Brad
dock. Pa.—Seja v>ako prvo ne
deljo.
"Združeni Slovenec", štv. 10. Ca
rona. Kans.—Predsednik: Blaž
M i zori. box 162: Fran Zupan
čič, box 3."»: blagajnik: Stefan
•lakin. box 127: vsi v Carona.
Kans Seja vsako drugo nede
lj« ob 2. popoldne v dvorani
Prana Zupančič.
"Nada", št 20. Huntington, Ark.
Predsednik: Fran Stnrekar, b.
237 tajnik: Fran Penko, box
150: blagajnik: Mat. Oregi, b.
SO: vsi v Huntington. Ark. —
Si ja vsako prvo nedeljo.
"Sokol", štv. 21. West Mineral,
Kans -Predsednik : Andrej Be
lak, h«x 3 81, West Mineral.
Kans.: tajnik: Alojzij Župan
ji«". b. 68 : blagajnik: Fran Spai
ser. b. 136: oba v Mineral,Kans.
Seja vsako četrto nedeljo.
"Od boja do zmage", štv. 22, Ln
Salle. 111. — predsednik: Ignac
Jordan: tajnik: Louis C.rego
rich : blagajnik : Fran Gregor
čič- \sj 101 Main St.. La Salle,
111 Seja vsako prvo nedeljo.
Slovenski Bratje", štv. 23. Co
keton. W. Va Predsednik;
Ladislav Benedikt, b. 117; taj
i tiik : A loj/i j Lukck. b. 381; bla
gajnik: Josip Goreč, b. 294; vsi
v Thomas, \V. Va.—Seja vsako
zadnjo nedeljo.
"Ilirija", at v. 24, Isclin, IV —
Predsednik: lvau Turk, b. 241;
tajnik in blagajnik: Ivan Ppos
nik, b. 262; vsi v laelin, IV —
Seja vsako prvo nedeljo.
"Delavec", št. 25, Roe k Springs,
Wyo.—Predsednik : Martin Šle
var, 112 I< St.; tajnik; Ivan
Mohorie, :{l»2 Pilot Butte Ave.;
blagajnik: Josip &elnk. t>. 151;
vsi v Hoek Springs, Wyo.—Se
ja vsako prvo nedeljo v Pran
Subieovi dvorani.
"Šmarnica", it v. 26, Export, Pa.
Predsednik: Anton Hribar, b.
13; tajnik: Anton M a rt i usek, I).
125; blagajnik: Fran Lavrie, b.
108; vsi v Export, IV Seja
vsako prvo nedeljo.
"Miroljub", št v. 27. Diamondvil
le, Wyo. Predsednik : Pran
1 roman, h. (M; tajnik: Josip
Motoli, h. 141, Kemerer, Wyo.;
bagajnik; Mat. Brnnskole, box
157, Diamondville, Wyo.—Seja
vsako prvo nedeljo v prostorih
Josip Penea.
"Habsburški Sinovi", št v. 2S. S.
Brownsville, Pa.— Predsednik :
Mihael Biščak, box 98; tajnik:
Ivan Krjavee. b. 52; blagajnik:
Anton Kovači, h. l*j : vsi v O
rient. l'a. — SejH vsako drueo
nedeljo.
"Jutranja Zarja", Stv. 29, Mea
dow hands, l'a.— Predsednik:
Ivan Poklic, b. 27»»: tajnik Jo
sip Bizjak. b. 2V1, oba v Mea
dow Lands, I'a.; blagajnik: I
van Podboj, h. 2-tO, Canonsburg.
IV—Seja vsako prvo nedeljo.
"Trpin", štv. :M), Curransville,
Kan*. Predsednik: Martin
Smolenik. box 61, Breezy Hill
Sta.: tajnik: Ivan Peenik, H. F.
l>. 2. box 14 5. blagajnik: Josip
Žibert, b. 54: Breezy 11 ill Sta.:
vsi v Mulberry. Kan*. — Seja
; vsako prvo nedeljo.
"Sloga", štv. 31, Delagua. Polo.
Predsednik. Fran t'rbaneie, b.
7: tajnik: Josip Slavec, b. 67;
blagajnik: Josip Žele, b. 126:
vsi v Delagua, Colo—Seja vsa
ko drugo nedeljo.
"Zeleni Vrt", štv. T2, Palisades.
Colo. — Predsednik: Ivan Wur
zel. b. ( ' > : tajnik: Jakob Tro
jar. b. 744: blagajnik: August
Miller, b. (TI; vsi v Palisades,
Colo. — Seja \sako drugo ne
deljo.
'Slovenska Zastava", št v. 3:*,
Jennv Lind. Ark. — Predsed
nik: AU»in Bobnič, •>. 132: taj
nik: Fran Cirile, )>. 37: blagaj
nik: Mat. Bokal, h. 13: vsi v
Jennv Lind, Ark. — Seja vsa
ki« drugo nedeljo ob 2. popol
dne.
"Edinost", štv. 34, Yukon. Pa.—
Predsednik Mihael Maekovšek,
It. (" : tajnik: Anton Lavrič,
l>. S; blagajnik: Ivan Vidmar,
1». ( ° ; vsi v Yukon, Pa.—Seja
vsako prvo nedeljo v Yukon
dvorani.
"Planinski Raj", štv. 35, Lorain.
Ohio. — Predsednik: Fran Ju
stin. 170S K. 28. St.: tajnik:
.Takoh TTlepear, 1 r. 10 F. 31. St.;
blagajnik: Ivan Svet, F.
31. St.- vsi v Lorain, Ohio. —
Seja vsako drugo nedeljo \
prostorih p. Viranta.
"Združitelj", 3fi. South Fork.
Pa. — Predsednik : Jakob Ru
pert. h. 238: tajnik. Ivan Se
stric, h. 131: blagajnik: Toma/,
f'lilig, b. 86: vsi v South Fork.
Pa.— Seja vsako tretjo nedeljo.
"Ljubljana", štv. 37. Barberton.
Ohio. — Predsednik Ivan Jan
kovic, .">1" 1st St.: tajnik: Jo
siji Jankovie, "<1"> Vari St.: bla
ira ' lik ■ Ivan Deheve, Soil \\ oo
»ter Ave : vsi v Barberton. O.
Seja vsako d rušo nedeljo v dvo
rani Hobrata Debevea.
"Dobri Bratje", šfv. 38. Bridsre
port. Ohio, Predsednik: Mar
tin Potnik, k 134: tajnik: Fran
i Ouna. 1». 722: blagajnik: Josip
Rntnr. 1». ls'2: vsi v Bridgeport.
O. - Seja vsako prvo nedeljo
ob dopoldne v dvorani druž
iva sv. Barkire v Bovdsville,
Ohio.
'•Sokol", štv. :!r>, Neffs. Ohio.
Predsednik: Josip Brane, l»ox
131: tajnik Josip Drnae, box
26; blagajnik: Leo Plahuta, b
26: vsi v Neffs. O. Seja vsako
tretjo nedeljo v prostorih so
brat« Josip Prnae-a.
,"Orel", št. 40. West Wwton. P;i
Predsednik: Josip Ogrin. box
f *1 : tajnik: Oto Tekave, li>>\
26.'l: blagajnik: Josip Zorko. K
F. P. 3. box 01/a: vsi v West
Newton. Po. — Seja vs;iki> prvo
; nedeljo.
advertisement
Avstr. Slovensko
U(taa«*liu« 1«. janurmria
Bol. Pod. Društvo
lakorponrmn« M. febravar ja
IM v drUvi Ubiu
Sedež: Frontenac, Kans.
GLAVNI URADNIKI:
Predsednik: MARTIN OBERŽAN, Box 72, Mineral, Kana.
Podpreds.: FRANK AUGUSTIN, Box 360, W. Mineral, Kan*.
Tajnik: JOHN CERNE, Box 4, Breezy Hill, Mulberry, Kant.
Blagajnik: FRANK STARČIČ,Box 245., Mulberry, Kana.
Zapisnikar: LOUIS BREZNIKAR, L. Box 38, Frontenac, Kant.
NADZORNIKI:
PONURAC JURŽE, Box 357, W. Mineral, Kant.
ANTON KOTZMAN, Fronten*?. Kans.
MARTIN KOCMAN, Box 482, Frontenac, Kana
POROTNI ODBOR:
JOSIP SVATO, Woodward, Iowa.
JAKOB MLAKAR, Box 320, W. Mineral, Kana
JOHN ERŽEN, Jenny Lind, Ark., Box 47.
Sprejemna pristojbina od 16. do 40. leta znaša samo edea
Dolar. V® dopisi se naj blagovolijo pošiljati, gl. tajniku.
V** denarne pošiljatve pa gl. blagajniku.
"Jutranja Zvezda", »tv. 41. Cle
veland, Ohio.—Predsednik: .Jo
sip Marineie, K. SO. St.:
tajnik: Fran Kokotee, 7623 O
sage Ave. S.K.; blagajnik: An
ton Clepie. s 102 Marble Ave.
S.K. : vsi v Cleveland. Ohio. —
Seja vsako drugo nedeljo v
dvorani rojaka Tomažin-a.
"Mladi Slovenec", it v. 42. <>gles
by. 111.—1'redsednik. Ivan CJo
rišek. b. <>7: tajnik: Ji sip Stok.
I>. 1!»; blagajnik: Alojzij No
\ak. b. 121; vsi v Ogleshv. 111
Seja vsako prvo nedeljo.
"Sava", št v. 43, Portage. Pa. —
Predsednik: Martin Kazpotnik,
tajnik: Jurij Kazpotnik: bla
gajnik: Mihael Ho/.ie; vsi v
Portage, Pa.. R. F. O 1. — Seja
vsako drugo nedeljo.
' Triglav", it v 4 4. Tereio, Colo.
Predsednik: Ivan škrl. b. 137;
tajnik Fran Rebol, b. 137; bla
gajnik: Ivan Fatur, b. 195: vsi
Tereio. Colo.—Seja vsako dru
go nedeljo.
"Mirni Dom", it 4.">. Johnstown.
Pa.— Predsednik: Mat. Pečjak.
287 Coopersdale Ave.: tajnik:
Oregor Hrešcak, 407 Eighth
Ave., oba v Johnstown. Pa.;
blagajnik: Josip Debevc, box
720. Conemaugh. Pa. — Seja
vsako drugo nedeljo v dvorani
Sv. Cirila in Metoda.
Južni Premolar", štv. 4fi. Alix.
Ark. Predsednik: Matevž Star
man, h. 127: tajnik: Ivan Jan
tar. box 108: blagajnik: Fran
Krefel, b. 11. \si \ Alix. Ark.
Seja vsako drugo nedeljo.
Slovenski Bratje", št. 47. Avel
la. Pa. Predsednik : Josip Kan
eius, 1> H4: tajnik: Martin 0
bed. box H>7: blagajnik: Ivan
Dolinar, b. 72: vsi v Avella,
Pa. — S.-ja vsako drujro ne
deljo.
Slovenski Mladeniči", štv. 48,
Aurora. III. — Predsednik: Jer
nej Vrbie, Aurora Ave.: tajnik:
Ivan K. Marsieh. R. b. 112:
hlairajnik: Josip Jakoš. 720
Sheridan St.: vsi v Aurora. TU.
Seja vsakega 1 fit epa v nieseeu.
Clevelandske Slovenke", št. 4!».
Cleveland. Ohio.—Predsedniea
Marija Poloneie. 8100 Fnion
A\e. S. F.: »ajni< a: Frančiška
I'etiko. 3.">.">7 K. 10. St.: blagaj
niki : Frančiška Juh. 3533 E.
82. St.. vse v Cleveland, Ohio.
Seja vsako prvo nedeljo.
Proletarec", štv. ."»0. Franklin.
Kan- Predsednik : Alojzij Ko
roSee b. 00; tajnik: Fran We
ir.-!. 1>. 38: blagajnik: Alojzij
Oblak. b. 'tO: vsi v Franklin.
Kans Soja v-ako tretjo ne
deljo
Delavec", št\. .">1. »Vveland. O.
I'rrdsednik Fran Mikše, 142:5
lv 21 .St.: tajnik Primož Ko
jjoj. fiOOfi St. Clair Ave.: blagaj
nik — —
vsi v Cleveland. Ohio. — Seja
vsako zadnjo nedeljo v nieseeu
za prihodnji mesee.
'Ljubljanski Grad", štv. 52. De
Kalh, I! 1. Predsednik: Anton
Osredkar. b. 302: tajnik: Jer
nej Miku/. 112fi Stalo St.: bla
gajnik Fran Kr/.ie, 1317 Mar
ket St.: vsi v De Kalb. TU. —
Si ja \sako drujro nedeljo.
•Planiska Vijolica", štv. .">3. Pie
kens. W, Va.—Predsednik: Fr.
Predanieh. b. 4P>: tajnik: An
difj Franetie, b. 4fi, blagajnik:
Fran Olitroj, box 4fi: vsi v Pie
kens. W. V.—Seja
Karol Učckar", štv. "VI. Rook
wood. Pa. — Predsednik: Jer
nej Hočevar, box 1S4: tajnik:
Anton Hočevar, h. 184; blagaj
nik: Mihael Hočevar, h. 255;
vsi v Rook wood, Pa.—Seja vsa
ko prvo nedeljo v mesecu.
"Vrh Planin", št v. 55, Crab Tree,
l'a. — Predsednik : Ivan Tofe,
)>. !>4 ; tajnik: .Josip ValeneiS, b.
:J8ti; blagajnik: Andrej Jereb,
1». (T) ; vsi v Crab Tree, l'a. —
Seja vsako drugo, nedeljo \
dvorani »obrata Ivan Tome.
"Skala", št v. 56, Allegheny. Pa.
Predsednik: .Josip Muška, 1120
Spring Garden Ave.; tajnik:
Mihael Lorber, lO.'W Peralta St.;
oba v Allegheny. Pa.: blagaj
nik: Martin Krall, 60H Butler
St., Pittsburg, l'a.—Seja vsako
nrvo nedeljo v Etna. l'a.
"Čaven", št v. 57, Carrollton. O.
Predsednik: Anton Vidmar,
tajnik: Ciril Stšbil; blagajnik:
•Josip Prime; vsi box 404. Car
rollton, Ohio. Seja vsako pr
vo nedeljo v prostorih sobrata
Martina Cermelj.
"Rudar", št v. 58, Canmore, Alta.,
Canada. — Predsednik: Josip
Hribar, b. 201: tajnik: Anton
Polntnik, b. 115; blagajnik:
Fran Kralj. b. 172: vsi v Can
more, Alta.. Canada. -Seja vsa
ko drugo nedeljo v prostorih
i sobrata Anton Polntnik ob 4.
popoldne.
"Slovenski Fantje", S'-. .">0, May
nard. Ohio. — Predsednik: An
ton Skobrne, box 156; tajnik:
Leopold Bregar, h. 46 blagaj
nik: Matija Bregar, b. 46: vsi
v Maynard, O. — Seja vsako
drugo nedeljo v dvorani g. .Tos.
Ilrabak-a.
"Moonrunski Trpin", št v. 69.
Moon Run, Pa. — Predsednik:
.Inrij Livk, b. 15: tajnik: Fran
Močnik, b. 133: blagajnik: Jo
sip Arh, R.F.D. 2: predsednik
in tajnik v Moon Run. Pa., in
blagajnik v Carnegie, Pa.
"Napredni Slovenec", št. 61. Ga
ry, Tnd. -- Predsednik: Fran
Prapotnik. b. 110: tajnik: Fran
Tomažič, b. 73. Tolleston St.:
blagajnik: Josip Prosenik. lltli
Ave., Hardware Co.; vsi v Ga
ry, Tnd.—Seja vsako drugo ne
deljo v prostorih sobrata Fran
Pra potnika.
"Žensko društvo Sokol", št v. 62.
Cleveland. Ohio. — Predsedni
ca: Zofka Birk. 6029 Glass Av.;
tajnica: Frančiška Trbežnik,
1161 Norwood Rd.: blaga jnica:
Marija Poznik, 1254 R. 59. St.:
vse v Cleveland, O.—Seja vsaki
prvi torek v mesecu.
"Adamič in Lunder", št. 63, Rob
'hiiis, Pa. — Predsednik : Jotfip
Ilvala, b. 16, Robbins, Pa.: taj
nik: Jernej Rupnik. 1>. 15. Coul
ters, Pa.: blagajnik Josip Se
rasnik, b. 1.r>. Bobbins. Pa. —
Seja vsako prvo nedeljo.
"Bratoljub", štv. 64. Milwaukee,
Wis. Predsednik: Ivan Ka
ker, 220' j Grove St.; tajnik:
Ivan Lenko. 163 Reed St.: bla
gajnik : Florjan Rakun. 360 F1 >
rida St.: vsi v Milwaukee, Wis.
"Bratje trdno stojmo", štv. 65.
Xew Alexandria. Pa. — Pred
sednik : Martin Sčinkovee, box
i ' ; tajnik: Josip Znraj. box
103; blagajnik: Fran Resnik, b.
< ?) vsi v New Alexandria, Pa.
Seja vsako prvo nedeljo.
"Vsi Slovani", štv. 66. \Vasson,
lil Predsednik: Josip Hvali
ca. b. 1. Muddy. 111.: tajnik:
Aloj/'j Grebenjak, b. (?) ; bla
gajnik : Valentin Marše, box
(?>: \si v Wasson, III. — Seja
' vsako /adnjo nedeljo.

xml | txt