OCR Interpretation


Proletarec. [volume] (Chicago, Ill.) 1906-19??, August 19, 1913, Image 3

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045377/1913-08-19/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

ADVERTISEMENT
SLOV. DELAVSKA SteBk PODPORNA ZVEZA
Uatanovljau dna 1«. »|«iU | lnkorjx>rir«n« M aprila !»>•
Sedež: Conemaagh, Pa.
GLAVNI URADNIKI:
Predsednik: F KAN PAVLOVOlC, bo* 705, Conemaugh, P*
Podpredsednik: JOSIP ZORKO, H. F. D. 3, bo* 91ja, West Newton, Pa.
Tajnik: ALOJZI.I BAVDEK, box 187, Coneinaugh, P«.
Pomoini tajnik: IVAN PROSTOR, bo* 120, Export, Pa.
Blagajnik: JOSIP ŽF.LE, 6108 St. Clair Ave., Cleveland, Obio.
Pomoini blagajnik: JOSIP MARIN&C, 3536 E. 80 St., Cleveland, Ohio.
ZAUPNIK:
ANDREJ VIDRI 11, l>o* 523, Conemaugh, Pa.
NADZORNIKI:
VILJEM SITTER, 1. nadzornik, Lock bo* 57, Conemaulh, Pa.
FRAN TOMA2IC, 2. nadzornik, Gary, Ind., Toleston, Sta., box 73.
NIKOLAJ POVŠE, 3. nadz., 1 Craib st., Numrey Ilill. N. S. Pittsburg. Pa.
POROTNIKI:
IVAN GORSKK. 1. porotnik, ost Mineral, Kansas box 211.
JAKOB KOCJAN. 2. porotnik, 409 Ohio Street. Johnstown, Pa.
ALJOZIJ KAKLINGKR, 3. porotnik, Girard, Kansas, R. K. D. -4. bo*
VRHOVNI ZDRAVNIK.
F. J. Kern, M. D., 6202 St. Clair Ave., Cleveland, Ohio.
Uradno glasilo: PROLETAREC.
Cenjena društva, oziroma njih uradniki, »o uljudno prošeni, pošiljati vse I
dopise in denar, naravnost na glavnega tajnika in nikogar drugega. Denar na.j
ee pbšilja glasom pravil, edino potom PoStnih; Expresnih; ali Hanenih denarnih |
nakaznic, nikakor pa ne potom privatnih čekov.
V sluiaju. da opazijo društveni tajniki pri poročilih glavnega tajnika kake |
pomanjkljivosti, naj to nemudoma naznanijo urad glavnega tajnika, da se v pri
hodnje popravi.
EZ URADA GLAVNEGA TAJ
NTKA S. D. P. Z.
'Pa trden sem razposlal glasov
nice* na vsa društva v izvolitev
pomožnega odbora. l*o sklepa
•konvencije se ima izvoliti šest po
možnih odbornikov, iz .šest naj
biji-žnjih društev. Vsako teli
društev ituenuje dva kandidata,
iz med vsakih istih dveh mora
hiti eden izvoljen. Cenjene urad
nike prosim, da pazijo pri volit -
vi. da se voli pravilno, kajti no
pra» voljeno, se glas istega dru
štva ne hode štel. Na glasovnici
so kandidati /.a vsako društvo dva
kandidata za katera glasujte na
sledeči naein.
Naše društvo I
št glasuje za kandidata od I
št. 1 |
za kandidata od št. 2 i
in t .<1. Toraj da ne bode nepra
vilnosti. mora biti iz vsakega
društva eden izvoljen. Na (»lasov-1
niči naj se naredi križ v štirikotu
istemu kandidatu za katerega]
društvo voli.
Z bratskim pozdravom
Alojz Bavdek, j
gl. tajnik S. 1). 1*. Z.
i
Imena in naslovi uradnikov
DRUŠTEV S. D. P. Z. ZA LETO
1913.
Boritelj, štev. 1., Coraemaugh, Pa. —
Predsednik: Martin Jager, box 102;
tajnik: Iv .Potokar, b. 16; blagajnik:
Martin Sergan, b. 102; vsi v Cone
maugh, pa. Seja vsako prvo nedeljo v
mesecu v dvorani društva Sv. Alojzija.
Pomočnik, štev. '2., Johnstown, Pa.
Predsednik: Frank Gabrovšek, box ."»»>;
tajnik: Jo*. Iiudna, box 57; blagajnik:
•los. Thompson, box 65; vsi K. F. I>. S,
Johnstown. Pa. - - Seja v<ako prvo no
deljo v dvorani društva Triglav.
"Zaveznik", štev. 3. Franklin-Cone
maugh, Pa. Predsednik Jak. (iabrenja,
b. 422; tajnik: Jernej Lovko, b. 514;
blagajnik: Frank Kos, b. 539; vsi v
Conemaugh, Pa. — Se >a vsako četrto
nedeljo v Slov. Izobraževalnem Domu.
"Zavedni Slovenec", štev. 4. Lloy
dell, Pa. — Predsednik: Matija Hribar
6". tajTii«-. An. Girii«; •!». 35; likv
gajnik: Matija Sernel, b. "7; vsi v
Lloydell, Pa. — Seja vsako tretjo ne
deljo.
"Avstrija", štev. 5. Ttalphton, Pa.
Predseilnik Ant. Omerza, b. I8S; tajnik
Martin Korošce, b. 20."; blagajnik: A
loj/.ij Kristan, box 62: \-i v Kalphton,
Pa.
"Zvesti Bratje", štev. 6. Garrett,
Pa. — Predsednik: Ant. £'uk, b. 217;
taimk: Iv. Kralj, b. 227; blagajnik:
John Hočevar, b. Š4; vsi v Garrett, Pa.
Seja vsako prvo nedeljo.
"Jedlnost", štev. 7. Claridge, Pa.
Predsednik: Jos. Jaklič, b. 281; tajnik:
Matija Hegina, b. 216; blagajnik: Fr.
Jazbec, b. 455; vsi v Claridge, Pa. —
Seja vsako prvo nedeljo.
"Planinski Raj", štev. 8. Primero,
Colo. — Predsednik: Mihael Krivec, b.
324; tajnik: Ferdnand Kauscr, b.
blagajnik: Jos. Udovič, b. 5*0; vsi v
Primero, Colo. Seja vsako drugo ne
deljo.
"Zavedni Štajerc", štev. 9. Johns
stown, I'a. — Predseilnik: Jos. June,
R. F.D. 4. b. 142; tajnik: Andrej Dob
nikar, R. F. D. 4. b. 145; blagajnik:
Valentin Negro, H. F. D. -t. b, 144; vsi
v Johnstown, Pa. — Seja vsako zadajo
nedeljo v Cellso, Pa.
' Jasna Poljana", štev. 10, Hrowns
ville, Pa.—Predsednik: John Gazboda,
b. (t), Kderhorn, Pa.; tajnik: Iv. Hla
žinc, b. 88, Newcomer, Pa.; blagajnik:
Iv. Stritar, b. 6, Brownficld, Pa. — Se
ja vsako prvo nedeljo.
"Zarja Svobode", Stev. 11, Dunlo,
Pn. — Predsednik: Fran Bavdek. b.
242; tajnik: Fran Kauiič, b. 73; bla
gajnik: Ivan Zakrajdek, b. 243; vsi v
Dunlo, Pa. — Seja vsako prvo nedeljo.
"Danica'itev. 12, Heilwood, Pa.
Predsednik: Lorenc Aajti. b. 105. tuj
iik: Jos. Toma/m. b. 3.": blagajnik:
Alojzij Kitt, b. 85; vsi v liciluood, l*a.
— Seja vsako prv onedeljo.
"Vočernica", štev. 13, Baggoley.
I*«- — Predsednik: Ant. Planiniek, b.
114; tajnik: Ant. Verhovšek, b. 141:
blagajnik: Ignac Ferlin, b. 31; vsi v
llostettcr, l'a. — Seja \-<aki» drugo ne
deljo.
' Moj Dom", štev. i4. Orient. Pa.
Predsed.: Anton Vartanšek. 1>. !. Kden
bom, P*.; tajnik :Ivan Lipar, b. 472.
; I'niontown, Pa.; blagajnik: Iv. Brulc.
I b. (?), Kdenborn, Pa. — Seja vsako
i četrto nedeljo v <!\ orani Now Salem,
l'a.
''Slovan", štev. 15, Sopris. Colo. —
Pre Ise.lnik: Leo. Marela, f>. 21; tajnik:
Alojzij Jahn, box 106; blagajnik:
Fran Lukačič, b. 132; vsi v Sopris, Colo,
i Seja \ sako prvo ne lei jo v prostorih »o
; brata Ivan Koncilj™, v Piedmont, Colo.
"Bratstvo", štev. 16. Buxton, la. —
Predsednik: Leopold Strmole, b. 4.13;
tajnik I\an KraSovee, b. 433; blagaj
nik: Ant. Tomšič, b. 433; vsi v Buxton,
Iowa. — Seja vsako prvo nedelo v pro
štorih sobrata Ant. Tomšič a.
"Zora," itev. 17, Akron. Mich. —
Predsednik: Oaiper Volk; tajnik: An
ton Novak, box 68; blagajnik: Fran
Fliserf, K. F. D. 3, b. 6; vsi v Akron,
Mich. — Seja vsako prvo nedeljo.
"Zvon", »tev. iS, lira.Hoc k. Pa. —
Predsednik: Pran Žcfran. 233 Kinnar
Alley; tajnik: Jakob Zalazmk, 8421
Washington Ave.; blagajnik: Ivan A.
Orni, 507 Chery Way; vsi v Braddock,
P«. — Seja vsako prvo nedeljo.
"Združeni Slovenec", itev. 10, Ca
rona, Kans. — Predsednik: Hlaž Mizo
ri„ b. 162; tajnik: Fran Županji«*', b.
35; blagajnik: Štef. Jakin, b. 127; vsi
v Carona, Kans. —Seja vsako drugo ne 1
deljo ob 2. popoldne v dvorani Frana
Zupančič.
"Nada," štev. 20. Huntington, Ark.
Predsednik: Fran Smrckar, b. 237;
tajnik: Anton l-'abjan, b. 140; blagaj.:
-Mat. Olgra.lv, b. *5»; vsi v Huntington.
Ark. — Seja vsako prvo nedeljo.
"Sokol," itev. 21, West Mineral,
Kans. — Predsednik: An.lr. Belak, b.
381, West Mineral, Kans.; tajnik: Al.
Zupančič, b. 6Sj blagajnik Fran Spni
ser, b. 136; oba v Mineral, Kans. Seja
vsako četrto nedeljo.
"Od boja do zmage," Stev. 22. La
Sallo, 111. Predsednik: Ignac Jordan;
tajnik: Josip 1'han, R.P.I). 24, box 53,
La Salle, lil.; blagajnik: Frank <ire
goric; vsi 101 Main St.. I-a Salle, III.—
Seja vsako prvo nedeljo.
"Slovenski Bratje", štev. 23. Coke
ton, W. Vi. — Predsednik: John Ljn
t« ,'.•••«. in« ir.-j.rifc: Frar.i. M
box 2<M; blaga mik: Jos. <iorec. box
294; vsi v Thomas, W. Va. — Seja vsa
ko zadnjo nedeljo.
"Ilirija", štev. 24, Iselin, Pa. —
Predsednik: Ivan Turk, b. 241; tajnik:
in blagajnik: Ivan Prosnik, b. 262; vsi
v Iseiin, Pa. — Seja vsako prvo nede
ljo.
"Delavec," štev. 2.", Kock Spring«,
Wyo. — Predsednik: Val. JugoviS, 302
Pilot Itutte Ave.j tajnik: Fr. Verhue,
302 Pilot Butte av.; Idag.: Jos. ftelak.
box 151; vsi v Itock Springs, Wyo. —
Seja vsako drugo nedeljo v Fran Su
bieovi dvorani.
'1 Šmarnica,'' štev. 20, Export, T'a.
Predsednik: Ant. llribar, b. 18; tajnik:
Ant. Martinšek, b. 125; blagnjnik: Fr.
I^avrič, b. 108; vsi v Hxport, Pa. — Se
ja vsako prvo nedeljo.
"Miroljub", štev. 27, Diamondvil
le, Wyo. — Predsednik: Fran Homnn,
b. (t); tajnik: Jos. Motob, b. 141, Ke
merer, Wyo.; blagajnik: Mat. Brunsko
le, b. 157, Diamondville, Wyo. — Sejn
vsako prvo nedeljo v prostorih Josip
Penea.
"Habsburški Sinovi", Stev. 28, S.
Brownsville, Pa. — Predsednik: Mike
Biščak. b. !»H; tajnik: Ivan Krjavec, b.
52; blagajnik: Ant. Kovači«1, b. (f); vsi
v Orient, I'a. — Seja vsako drugo ne
deljo.
"Jutranja Zarja", itv, 29, Meadow
l/ands. Pa. — Predsednik: Ivan Coklič,
b. 276; tajnik: Josip Bizjak, b. 253,
oba v Meadow I^ands, Pa.; blagajnik
Ivan Podboj, b. 230, Canonsburg, Pa.
—Seja vsako prvo nedeljo.
'"trpin", Itv. 30, Breezy Hill, Kans.
— Predsednik: Martin Smolčik, b. 61,
Breezy Hill Sta.; tajnik: Ivan Pečnik,
RFD.'2, b. 143, Mulberry, Kans; bla
gajnik: Josip žibert, b. 54; Breezy Hill
Sta.-. vsi v Mulberry, Kan«. — Seja
vsako prvo nedeljo.
••Sloga", Itv. 31, Delagua, Colo. —
Predsednik: Prank Urbanfii, b. 7; taj
nik: Josip Slavec, b. 67; blagajnik:
Josip Žele, b. 126; vsi v Delagua, Colo.
—Seja vsako drugo neileljo.
"Zeleni Vrt", štv. 32, Palisades, Co
lo.— Predsednik: Ivan Zupančič, b. 766;
tajnik: Jakob Trojar, b. 744; blagaj
nik: August Miller, b. (t); vsi v 1'ali
sailes, Colo. — Seja vsako drugo ne
deljo.
"8lovenska Zastava", Itv. 33, Jenny
Lind, Ark. — Predsednik: Albin Bob
nie, b. 132; tajnik: Prank Studiu, b.
226; blagajnik: John 1'ratnik, b." 14";
vsi v Jenny l*ind, Ark. — Seja vsako
drugo nedeljo ob 2 popoldne.
"Edinost", itv. 34, Yukon, l'a. —
Predsednik: Krank Kostelio, b. 70; tai
d i k: Mihael Ma^koviek, b. 141»; bla
gajuik: Ivan Vidmar, b. (t); vsi v Yu
kon. Pa. — Seja vsak prvo nedeljo v
Yukon ivoratii.
"Planinski Raj", štv. 35, Lorain,
Ohio. — Predsednik: Frank Justin,
1708 K. 28. St.; tajnik: Jakob Illepear,
1641» K. 31. St.; blagajnik: Ivan Svet,
16X5 K. 31. St.; vsi v I.onim, Ohio. —
Seja vsako drugo nedeljo v prostorih
g. Yirunta.
• Zdruiitelj", St. 36, South Fork, I'a.
— Predsednik: Jakob Kupert, b. 238;
tajnik Ivan Sestrif ,b. 131; blagajnik:
Tomaž ('ulig, b. 86; vsi v South Fork,
Pa. — Seja vsako tretjo nedeljo.
"Ljubljana", štv. 37, Harberton, O.
— Predsednik: Ivan Jankovih, 510 1st
St.; tajnik: Josip .lankovie, 515 Van
St.; blagajnik: Ivan Debevc, 809 \Voo
ster Ave.; vsi v Harberton, O. Seja
vsako drugo nedeljo v dvorani sobrata
Debeva.
"Dobri Bratje", Stv. 38, Bridgeport,
Ohio. — Predsednik: Martin Potnik,
b. 134; tajnik: Krati k Androjna, b. "2;
blagajnik: Josip Butar, b. 4"i2; vsi v
Bridgeport, O. — Seja vsako prvo ne
I del jo ob 8. dopoldne v dvorani društva
I sv. Barbare v Bavdsvillo, Ohio.
"Sokol", štv. 3!». Neffs, <lhio. —
I PretNednik in tajnik: Prane Kotar, b.
415; blagajnik: l.eo Plahuta, b. 26;
\S| v II. — Seja vsako tretjo
nedeljo v prostorih sobrata Josip I»r
'"Orel", itv. 40, W.st Newton, I'a.
—Predsednik: Josip Ogrio, b. (f>; taj
nik: Krank Marela, K. ... t. I"; blag.:
Josip Zorko, R. P. D. b. 91-a; vsi
v West Newton, I'a. — St j a \ sako
«"•«*»rt«- nedeljo dopoldne.
"Jutranja Zvezda", itv. 41, Cleve
lan I, Ohio. — Predsednik: Josip Ma
rim-io, 3536 K. HO. St.; tajnik: Kran
Kokoto-. »103 Marble nvnue; l>la
gajnik: Anton Ulepii, ">102 Marble
ave. S. K. ;vsi v Clevelan<I, Ohio. —
Seja i«ak« drugo nedeljo v dvorani
rojaka Tomažin-a.
"Mladi Slovenec", itv. 42. Oglesbv,
111. — Predsednik: Ivan Gorišek, b. 67;
tajnik: Josip Stok, b. 19; blagajnik:
Alojzij Novak, b. 121; vsi v Oglesbv,
111. — S„-ja vsako prvo nedejjo.
"Sava", Itv. 43, Portage, Pa. —
| Predsednik: Martin Kazpotmk, tajnik:
Jurij liazpotnik; blagajnik: Mihael
iloiif; vsi v Portage, Pa.; H. P. I). l|
— Soja vsako drugo nedeljo.
"Triglav", ;t\. 44, Tercio. Colo. —
Predsednik: I\an Skrl. b. 137; tajnik:
Kran Rebol. b. 139; blagajnik: Uaa
Fatur, b. 195; vsi Tercio, Colo. — Se
>a vsako drugo nedeljo.
"Mirni Dom", št. 45, Johnstown I'a.
— Predsednik: Mat. Pečjak, 2*7 Coo
persilale Ave.; tajnik: Gregor HreMak,
4li7 Kighth Ave. oba v Johnstown, Pa.;
blagajnik: Jo->ip Debevc, b. 720, Cone
mntigb, Pa. — Seia vsako ilrugo ne
deljo v dvorani Sv. Cirila in Metoda.
"Južni Premogar", štv. 40, Alix,
Ark. — Predsednik: Matevž Starman,
b. 127; tajnik: Ivan Jantar, b. 103;
blagajnik: Kran Krefel, b. 14; vsi v
Alix, Ark. Seja vsako ilrugo nedeljo.
"Slovenski Bratje", it. 47, Avella,
Pa. Predsednik: Josip Kancius, b. 184;
tajnik: Martin Obed. b. 167; blagaj
nik: Ivan Dolinar, b. 72; vsi v Avella,
Pa. — Seja vsako drugo nedeljo.
"Slovenski Mladeniči", štv. 48, Au
rora. III. — Predsednik: Jernej Vrbii,
Aurora Ave.; tajnik: I\aa K. Marsicb,
K. 5, b. 112; blagajnik: Josip JakoS,
720 Sheridan St.; vsi v Aurora, 111. —
Seja vsakega 16tega v mesecu.
"Clevelandske Slovenke", št. 49,
Cleveland, Ohio.—Predsednica: Marija
Polontič, 8100 Knion Ave. S. K.; ta j -
*.•••«• »an^iilra IV-«)'« *• 1117
ave.; blagajnira: Kran<iška Juh. 35|fit
K. st.; v s,' v Cleveland, Ohi. —
s., ja vsako ijfvo nedeljo.
" Proletarec", štv. 50, Kranklin,
Kans. — Predsednik: Alojzi j Korošec,
b. 90; tajnik: Kran Vegel, b. 3s; bla
gajnik: Alojzij Oblak. b. 90; vsi v
Kranklin, Kans. — ^eja vsako tretjo
nedeljo.
' Delavec", Jtvl 51. Cleveland, O. —
Predsednik: Kran Mik&e, 142,'l K. 21.
st.; tajnik: Primož Kogoj, (5(106 St.
Clair Ave.: blngaj.: Zaletel Ivan, 1110
K. til St., N. K.; vsi v Cleveland, O. —
Seja vsako zadajo nedaljo v mesecu xa
prihnilnji mesec.
"Ljubljanski Grad", štv. 52, De
Kalb, III. — Predsednik: Anton Oired
kar, b. 302; tajnik: Ignac Kos, 1126
State St.; blagajnik; Kran Kržii, 1317
Market St.; vsi v De Kalb, III. — Seja
vsako drugo nedeljo.
"Planinska Vijolica", štv« 53, Pick
ens, W. Va. —- Predsednik: Kr. Proda
nich, b. 46; tajnik: Andrej Kranotič,
b. 40; blagajnik: Kran Čeligoj, b. 46;
vsi v Pickens, W. Va. — Seja (f).
"Karol Učekar", št.v. 54, Rockwood,
Pa. — Predsednik: Jernej Hočevar, b.
184; tajnik: Anton Hočevar, b. 184;
blagajnik: Mihael H<W-evnr, b. 255; vsi
v Kockwood, Pa. — Seja vsako prvo
nedeljo v mesecu.
"Vrh Planin", štv. 55, Crab Tree,
Pa. — Predsednik: Ivan Tome, b. '.(4;
tajnik: Josip Valenčič, b. 886; blngaj
nik: Andrej Jereb, b. (f); vsi v Crab
Tree, Pa. — Seja vsako drugo nedeljo
v dvorani sobrata Ivan Tome.
"Skala", štv. 56, Allegheny, Pa. —
Predsednik: John Simončič, Kabian St.,
tajnik: Krank Hudič, 833 Pike St., (>ba
v N. 8. Pittsburgh, Pa.; blagajnik:
Martin Kral j, 13 (iuiiNtar St., Etna. )'a.
— Seja vsako |«rvi» nedeljo v K. S. 11.
v Pittsburgh, Pa.
"6aven", Stv. 57, Carollton, O. —
PreJlf«l»ik: Anton Vidmar, tajnik: Ci
ril Stibil, box -JIH; bUticajuik: Josin
Prime; vsi box 404. Carrollton, Ohio.—
Seja vsako prvo nedeljo v prostorih »o
brata Martinu Cernielj.
"Budar", At v. 58, Canmore, Alta,
Canada. — Predsednik: Josip Šribar,
b. 201; tajnik: Anton Polutuik, b. 173;
blagajnik: Pran Kralj, b. 172; vsi v
Canmore, Alta, Canada. — Seja vsako
drugo nedeljo v prostorih »obrata An
ton Polutnik ob 4. popoldne.
'Slovenski Fantje", št. 59, Maj
nard, *»1110 .— Predsednik: Anton Sko
brne, h. 15®; tajnik: Leopold Uregar,
b. 46; blagajnik: Matiju Iiregar, b. 46;
vsi v Mavnard, O. — Seja vsako dru
go nedt Ijo v dvorani k- •'<>*• Hrabak a.
"Moonrunski Trpin", štv. 60, Moon
Kun, Pa. — Predsednik: Jurij Livk,
b. 15; tajnik Kran Močnik, b. 133, oba
v Moon Unit. 1'a.; blagajnik: Josip Arh,
K. K. D. 2, Carnegie. Pa.
"Napredni Slovenci", št. 61, tinrv,
Illd. Preilsedliik: Martin Sk.da. !»25
Madison st.; tajnik: Pran Tomaži«", l>.
73; Tolle-ton St.; blagajnik: Josip Pro
senik. 11th ave. Hardware Co.; vsi v
(larv, Ind. s,-ja vsako drugo nedfl.o
v prostorih sobrata Ivan Ivani«'.
Žensko društvo "Sokol"', štev. 62,
Cleveland. Ohio. — Predsednica: 2ofka
Hirk, 602» »Mass Ave.; tajnica: Fran
čiika Trbe/nik, 1161 Norwood K«l.; bla
gajnica: Marija Pomik, 5323 Spen«-er
ave.; vse \ Clevelaml, o. Seja vsaki
prvi torek % mesecu.
"Adamič in Lunder", št v. 63. Rob
bius. Pa Predsednik: Josip (Sruni.
b. 24, Koltbins, Pa.; tainik: Jernej
linpoik. b. 15, Coulters, Pa.; blnirajnik:
Josip Serasnik, b. 15, Kobbius Station,
Pa. — Seja vaku prvo nedeljo.
"pratoljub", itv. 04, Milwaukee,
Mis. — Predsednik: Ivan Kaker, 220%
Grove St.; tajnik: Ivan I«>nko, 163
Keed St.; blagajnik: Florjan Kakim,
360 Florida St.; vsi v Milwaukee, Wis.
Seja (f)
"Bratje trdno stojmo", št v. 65, New
New Alexandria, Pa. — Predsednik:
Martin Ščinkovec, b. (f); tajnik: Jo
sip Žuraj, b. 103; blagajnik: Fran l(es
nik, b. t ; vsi v New Alexandria, Pa.
— S«' ;:i \s:iko drugo nedelj".
"Vsi Slovani", Stv. 66, Wasson, 111.
— Predsednik: Josip Hvalica, t>. 554.
Mud.lv, lil.; tajnik: Alojzij tirebenjak,
b. (Ti; Idagajuik: Valentin Marše. b.
(T); vsi v Wassou, lil. — s, ia \>ako
/ jI <1II ! <1
"Narodna Sloga", »t\. 67. Seminole,
I'a. — Predsednik: Ivan Jelovi-an, K.
K. D. 6, b. 160; ta.juik: Frank čanpi.
K. F. 1». 6, b. 142; blagajnik: Nikolaj
Zvooičar, 1>. (); vsi v Xe» Betlebem,
I'm. — Seja vsako p»vo nedeljo v pro
storih sobrata Ivan < ampe.
"Združeni Balkan", št v. 6*. Clin
ton, In«l. - Predsednik: Anton Jankel,
bo* 843; tajnik: Teodor Choleva, box
141; blagajnik; Anton Rošelj, box 1;
vsi v Clinton, Ind. — S«-ia vsako drugo
nedeljo ob 10 dopoldne v prostorih so
brata Iv. Močnika
"Balkan", Stv. 69, Pittsburgh, Fa.
— Wedsednik: Fran Oerlovif; tajnik:
Krati I Jih. .-»330 Wii-kliffe St.; Migaj.;
Aloijzij Hlad, ."436 Harrison ave.; vsi
v Pittsburgh. Pa. — Seja vsako prvo
nedeljo.
"Zvesti bratje", it. 70, New Derry,
Pa. Predsednik: Jak. Škofu", b.
5; tajnik: Štefan Kopriva, b. 11; bla
gajnik; Ivan Prah. b. 41; vsi v New
!>errv, Pa. — Seja vsako prvo nedeljo
v prostorih sobrata Štefan Kopriva ob
i* uri dopoldne.
"Delavec naprej", it v. 71, Besse
mer, Pa. — Predsednik: Ivan Sopelnik,
b. 13; tajnik: Anton Katič, b. S6; bla
gajnik: Martin Mazi, b. 171; vsi v Bes
semer, Pa. — Seja vsako drugo nedeljo
v prostorih sobrata Martin Mazi-ja.
"Kosczlosko," it v. 72. Bankhead,
Alta. Canada. — Predsednik: Anton
Planka, h. (f); tajnik: Kudolf I>utka,
b. 438; blagajnik: Valentin Dobia, b.
(?); vsi v Bankhead, Alta, Canada. —
Seja vsako (f).
"Pod Triglavom", Stv. 73. Smith
field, Pa. — Predsednik: Josip Strle,
b. 63, K. F. 1». 7; tajnik: Ivan Eržen.
1{. F. I). 7, b. 14!»; blagjanik: Anton
Hrrgine, K. F. H. 7, b. 166; vsi v Smith
field, Pa. — Seja vsako (?)
"Kranjski prijatelj", Stv. 74, Falls
Creek, Pa. — Predsednik: Alojzij Slak,
b. 61; tajnik: Jernej Oorjup, b. 142;
blagajnik: Josip l.'rSi«1, b. 261; vsi v
Falls Creek, I'a. — Seja vsako prvo
nedeljo v prostorih sobrata Josip Fr
šičm.
OPOMBA: Tajnike istih društev, ka
teri zapazijo kako pomoto istotnko tu
di katerih društveno poročilo je po
mankljivo, prosim, dft mi nemudoma
poročajo, iia se nedostatki v imeniku,
kateri izide drugič, popravijo.
S sobratskim pozdravom
LOUIS BAVDEK.
gl. tajnik S D P. Z.
Dopis.
Seattle, Wash. 28. julija.
Lopovski list "Tlie Time" je v
■ 1 veli svojih izdajah pisali naj se
vsakega socijalista in 1. W. \V.
člana, ki se ga dobi na cesti, pote
gne na prvi svetilni drog in obe
si.
To brezvestno početje izdajal
skega list« se je začelo studiti tu
di Pipanu KI. Cotterilit.
Mož je razumel, < 1 a je jako te
žavno obdržati mirno kri med pi
janimi barabami, vrhu tega pri
de pa 5e setivan je omenjenega li
sta.
Žii[«in je torej nemudoma za
ukii/al zapreti vse gostjlue v me
stu: ob enem je pa opozori! omen
jeni list, da ni častno ščuvati pi
janih barab k še nadaljnjemu ro
panju, kajti že škoda na večer 18.
julija, provzročena od njegove
struni, dela sramoto celi javno
sti.
Misliti« li, «1» j«' liil Bletten
vsled županovih besed uničen?
Kaj še! Izkoristil j«' županovo pro
povod v svoj satanski namen in
bil zopet /a eno zmago bogatejši!
Znal je ceniti soboto kot naj
važnejši ilan v tednu — za " sa
lonom f ter jc", posebno še. ko je
bilo ljudstva, da se je vse kar
trlo!
In kaj .%i mislite eeiij. urednik,
kaj je sledilo vsled županove
prepovedi? V teku par ur je izšla
omenjenega lista "Kxstra" izda
ja z velikimi križ očimi črkami:
1 >«»1 z županom; — kri/.ajto ga,
deniiiK'ijauta. ki se brati z anar
histi iu sooijuliati! (blvzemite mu
mestno kontrolo! Njega in slief
polieajii I, Banicka vrzite v za
por, — človeka, ki se upa meni
diktirati, kaj naj lii jaz smel pi
sati iu kaj ne.
Zlobni načrt se mu je to pot
zopet prav dobro olmesol. Brž je
bilo zbranih kakih dva tiso« go
stilničarjev pred uroilništvom o
menjeiietfa lisla. Načelova! jim j<>
seveda zloglasni Allien Bletten
Tropa denarjaželjnih salonarjev
se je podala pred mestno hišo iu
zahtevala, da se imajo gostilne ta
koj fidpreti, kar se je tudi zgodi
lo od že poprej plačanega hlap
en v osebi sodnika Ilumphriesa
oil Supreme Conrta.
Ta plačana duša je res po logi
ki A. Biotična odvzela županu in
shef policaju I. Banioku vso kon
trolo nad mestom. Ko je bilo to
ifotovo. se jo zopet pričel lov (to
jo l»ilo drugi dan po usodepolnom
dnevu na soei jaliste. Torej Blet
teii iu njegov pajdaš sodnik Hum
phries. Ma imela vso mestno ob
last v svojih rokah. Oostilne sta
imela na mah odprte, zavedajoč
se, da je čez mero opojnih pijač
najboljšo sredstvo za porušenje
sinijalistične lastnine. In teli se
jim ne sme kratiti.
1'ijača že sama na sebi napravi
človeka divjega. k temu pri«!«- na
m' )>ar ščuvalnih besed v kropilo.
In — takoj imate priliko ogledati
si pravo /ver v človeški podobi,
ki se poni/a na nivo — dale«"* /a
zverjo. '
Teli hudičevih spletk sta se za
vedala naša bratca Blot t en in sod
nik Humphries ter privijala vi
jak na nerazsodno maso.
Ali nakana se jima to pot ni
posrečila. Socijailisti so izvedeli
za na<laljni napad na zasebno la
stnino ter so brzojavnim potom
objavili vojnega tajnika, naj ven
dar. ako noče biti odgovoren za
nadnljne posledice, pošlje pomoč,
kajti pijana soldateska jo posta
la divja in krvoločna kakor Srbi
in Bolgari na Balkanu, domači
policaji pa sedijo na oknih in bal
koiiib hiš ter mirno gledajo, ko
divja tolpa pleni in požiga soei
jalistično lastnino.
Prošnji je res sledilo kakih ."»(M)
orjaških policajev, ki so došli iz
bli/.njcga \avv-larda v Seattle
in napravili red v mestu.
Sedanji naš župan Fletcher Cot
teril, (ne da bi na hvalil), je da
siravno demokrat, vendar pošte
na os<-ha. Ko je bil izvoljen v me
stni zastop. je strogo zapovedai
svojim hlapcem — policajem. <la
naj ravnajo z ljudstvom, kakor s
socijalisti pošteno, da se ne
sine nobenega brez tehtnega vzro/
ka aretirati. In res, še nikoli ni
bilo slišati, da bi bilo tako malo
oseb aretiranih, kakor pod /.upa
noin Cotterilom. Mogoče pa je ta
mož znal ceniti «oeijaliste radi 1e
ira. ker mu ob času občinskih vo
litev niso nobenih zaprek delali.
Seveda, da ira niso priporočali, a
odsvetovali, kakor starega greš
nika Ciilla pa tudi no. In zato je
v očeh Blctt« na nezaželjen. Zgol j
raili tega ga hoče om« njeni list od
staviti. Pravi, da ileln eeli javno
sti sramoto, ker ni simpatiziral s
pijanimi barabami, temveč lo ob
sojal njih nesramno početje.
Cela stvar pa tako izgleda, ka
kor da bi bil dvestopetdesottisoe
ni tat Bletten neomejeni gospo
dar v Seattle.
Se nokaj. — pa naj mi cenjeni
čitatelji Proletarca oprostijo, če
bo preveč osebno.
V naši tovarni Beardsle & Ora
ham Co., kjer delam, jo prišlo
drugi dan po tolovajskemu napa
du na socijaliste med odmornim
časom do prave rabuke. Med po
govorom sem so izrazil po pravi
ci. da so ameriški vojaki, kakor
»ploh vsi vojaki — človeški me
sarji. |)o zdaj, kakor sklepam, še
nikdo v naši tovarni enake bese
de ni slišal!
Omeujena iqmzka j«* prišla na
uho delodajalcu Hfardsli'. Ihtsi
ravno prav majhen na podjetju,
vendar hoee biti velik na duhu?!
Vpraša me v soboto, kako sodim
o vojakih in o Hlettenut!
Na kratko mu odgovorim, da
Tilettcn lahko uniči socijalistično
lastnino, nikoli pa ne Bocijalistič
ne misli. Zhadal me je potem vsa
ki dau zaporedoma. I)ne 2*2. juli
ja popoldne pa pripelje lOlctnega
dečka, ki sna/i delavnico, k meni
v navzočnosti drugih delavccv
iu pravi:
" Wcrshiiig. poglej, ta fantaliu
je tudi socialist in ne ve kakor
tudi ne /na, zakaj je soeijalist?!
Odgovoril sem mu mirno, da se
daj še ii i čas, ni pa dolgo do ča
sa, ko ho imel priložnost spozna
ti sncijalizem. In še tisti popoldan
sem dobil pozivnieo od 5. Ward
loeala, naj se za gotovo udeležim
na isti večer socijalistične "mi
tenge" v Ijitbor Temple, kamor
««• je naš loeal začasno preselil.
V uagliei sem pozabil socijali
stično iMt/ivuieo na "hobcfban
ku" v delavnici, nakar jo deloda
jalska pošast dobi v roke. Prihod*
nji dan, *«• p red no sem pričel de
lali. me pokli<"»« v pisarno. Slutil
setu takoj, kit j se bo zgodilo. Ko
vstopim, me vpraša trikrat zapo
redoma s ciničnim glasom: zakaj
da sem soeijalist ? Ker nisem ba-š
preveč hladnokrven, sem ga ta
koj v prav krepkem tonu vpra
šal: Ti niizadnjak in pristaš Hlct
tena, povej mi. zakaj si ti repub
likance. Hotno vsaj na jasnem'
.Dalje ni mogel govoriti. Zamah
nil je z roko in mi dal čekovno
nakaznico. Pri odhodu sem mu
dejal: " Ne I•<. še crknil socia
list ne, čeravno Ti nimaš dela
zanj.
Drugi slučaj: V ravno isti de
I lavniei «!< !» liuli rojak Ant. Je
j row'k. < >ii naravno ni bil socija
i lističen flan, ali bil je unijski
flan. Krr je kupil par akerekov
l zemlje v bližini Seattle, se je
prozno bal, da bi iz.gubil svoj job.
i Seveda, fe ne delaš, nimaš mesef
( h ill tilb rokov. S fini potem plaee
jvatir Naš rojak pa je brihUia gla
i vica. Kaj je njemu mar usoda
' drugega. <>n se j«* izrazi' vpričo
mene proti dolodajaleu, da so vsi
S«M* alisti in I W. \Y. flani bo
hoti, ki n<- marajo delati.
Ib jaki v Seattle, zapomnite si
rojaka Anton .lerovšeka!
Nadalje >ta napravila pismeno
pogodbo /• delodajalcem, da do
kler l>o firma obratovala, bo imel
omenjeni rojak tlelo — s pogo
jem. da odstopi od linije. Naš ro
jak mii .!<• res obljubil večno skeb
stvo in pasjo |H»ni/nost, — sramo
ta ...!
Omenil s. m to le zgolj tega, da
bodo cen j. rojaki znali, da se tu
di med Slovenci nahajajo najne
,srainnejše izdajiee delavstva.
Mene je enaka usoda v našem
"butifull" Seattle, kakor ga na
ši ra v barski patri jot je imenuje
jo. že pred tremi leti zadela.
Včeraj zvofer (28. julija"1 se je
vršila v Labor Temple velika so
eijalistifna protestna seja. Obisk
te seje je bil naravnost impozan
ten. Vsi kotički so bili do zadnje
ga napolnjeni.
Prvi govor, ki je trajal eno uro.
jo držala govornica Mrs. Sadler.
Ker je bilo veliko ženskega sveta,
je posvetila skoro eeli govor le
ženskemu spolu.
Vsled zadnjih dogodkov je bi
la tako razburjena, da je nehote
vzkliknila:
"Koliko vas je tukaj, ki ste
voljni iti v zapor? Dvignite roke!
Nato je prevzel besedo sod rtu?
Weils, da mesarskih roparjev ne
bomo soeijalist i posnemali, da si
pridobimo zadoščenje lahko mir
nim in postavnim potom.
Ko je stopil na govorniški oder
sodrug M. Priee. j.' bilo občinstvo
vse divje navdušenja. /' ironičnim
nasmebom in lahno rdeeieo na ob
razu je v pol ure razkrinkal vse
tolovajstvo. ki se »kriva za ober
lopovoin Hlettenom v Seattle. 11
koncu je se pripomnil, da ni bolj
še reklame za nadaljni razvoj so
eijalizma v Seattle, kakor jo bil
napad na socialistično lastnino na
večer 18. julija.
jn roHi _ šo isti večer jo pri
stopilo kakih 1">0 novih članov v
socijalistično organizacijo. Kei
je bil prostor, dasiravno največ
ja dvorana v Labor Temple pre
majhen, se vrši prihodnjo nedelj«*
enaka in še večja protestna soja
v l>reamland Dink. kjer bo. kot
govornik nastopil bivši soeijali
stični kongrosnik — ^ ietor Dor
ger.
Anton Worsenig.

xml | txt