OCR Interpretation


Proletarec. [volume] (Chicago, Ill.) 1906-19??, September 23, 1913, Image 5

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045377/1913-09-23/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

Proletarčeva "armada".
1. rdeča
nedelja!
RDEČE NEDELJE
Sodnici matopniki!
S to At o vi I/ko prihajamo proti
\as /. itlcfo rdečih nedelj. lili
'ši\ se jcticii. Dnevi postajajo
krajši in ljutljf bodo zaceli osta
jati po večerji doma. čitajoči čas
nike ali knjitre. Naša nab>>ra ho,
kakor vsako leto. da poskrbimo,
♦hi ti delavci, ki do danes še ni
so dobili v roke "Pik letaiva''
in vsled te«a iw vedo, da je to
njih glasuik glasilo izkorišča
nili in tejitanih*. ki uči in razlaga
\/.roke in posledicc današnjega
družabnega reda. ki provzroea
toliko tforja delavcem — sit.jem,
ki oniogočujejo. da se svet pre
obrazujc, tla .p- vsejrn v i/ bilju,
a sami trpe pomanjkanje in so v
nt presta n i odvisnosti otl svo
jih iskoriščevaloe\ dobe v it»ke
pravi delavski list. Vse te tisoče
in tisoče se mv.avcdnih. moramo
votom naše agitacije — skozi
naše kn|jigc in časopise dovesti
• lo sprenanja in zavednost i. Da
I »o temu delil, k i jra naši zastop
niki vrše pri vsaki priliki, »lan
nov imipuls. snno sklenili vpeljati
rdeče nedelje. Teh rdečih nedelj
bo štiri v letu: prva v oktobru,
prva v januarju, prva v aprilu
prva v juliju.
Te nedelje naj bodo posvečene
nadalje izključno agitaciji /a
(•ridrbivanje novih naročnikov
/a "ProletarvaTo jkomeni, da
bo šla na rdečo nedeljo cela ar
mada naših 135 zastopnikov po
vseh krajih Zed. držav na tlelo,
da razvijejo \xak v svojem kra
ju najživahnejšo agitacijo,za no
ve naročnike.
Na ta dan računamo, da mora
Proletarec pridobiti najmanj 400
Jiovih nanečnikov. Poprečna pri
} dohitev novih naročnikov bi zna
šala na vsakega zastopnika po 3
nove čitatelje.
Lepa pridobitev brez pretira
nih zahtev in prevelikega nap>
•a kaj ne® Seveda enim zastop
NEKAJ NAVODIL ZA NAŠE
ZASTOPNIKE.
Da bo sodelovanje med zastop
niki in urpravništvom Proletarca
popolnejše in točnejše, priobčuje-.
mo sledeča navodila, po katerih
naj se ravnajo vsi cen j. zastopniki
pri pošiljanju naročnine ali dopi
sov:
1. Vsa poročila za v list naj bo- \
_ do/pisana na eni strani, in če je le
mogoče — s črnilom.
2. Zastopniki, katerim je potek-1
la pobotna knjižica, ali da jo
sploh še niso prejeli, naj to nemu-{
doma naznanijo upravništvu.
3. Pri pošiljatvi naročnine, je
treba navesti vedno točen naroč
nikov naslov, kakor Bx št., ali hiš.1
štev., ulico in mesto in državo.
4. Pri spremembah je treba po
leg novega javiti tudi stari naslov, j
5. Vsi denarni izkazi za kateri
koli fonde, kakor tudi oglase ali
dopise, ki ne dospejo v upravništ
vo do sobote popoldne, ne pridejo
v prihodnjo — torkovo izdajo,
ampak prvo izdajo za le to, i*
vzemši, če je pismo poslano po
"Special Delivery."
Upravnistvo
AGITATORICEN fond
/ji p-^ilja.tijo " 1'rolotarca" med
ntrajknjoče rudarje v Michiganil:
v Majfiijni dne 12. sept. 1.1. $12.79
A. I*!gHr, Cleveland, O. ... 50
Skupaj $33.29
*00 izt. Proletarca 314 $8.00
5000 izt. 'Kaj je SkeV „ 8.7f»
Klwpji „ 2.60
«00 izt. Prolet. št. 315 „8.00
Skupaj $27.35
J v hlngHjni dne 21. »ept. ... $5.84.
I
i
iti kom ne ho 11 ho i»« poslati treh.
morda celo dveh novih, ker »o
slučajno izčt*pili svoj delokrog,
toda ti- ImnL nadomestili drugi,
po večjih indust rijalnih krajih,
kjer je m' polje iU'bx-n|>aiko. Na
vsak navili na irpraVnišit vo pri«"*j»
kuje, ila bodo zastopniki na prvo
rdečo nedeljo pridobiti vsaj 4(H>
novih naročnikov!
Vsak /)w>t«|pnik naj ima to
nedeljo v mislili, da dela /a eno
inisto stvar po ra/nili slov. na
selbinah v Ameriki 1o."> prijavlje
nih zastopnikov. hr«v. t ustih, ki
bodo javili prostovoljno in p<»
ina^li z:i"«ti<piiikom do večjega
vspeha.
Sodi ligi! Na prvo rdečo vsi
na plan! I'rva rdeča mora hiti
mejnik \ zgodovini writ a«* i j« za
pridobivanje naročnikov■! Nt vi
naročniki nonienijo ume bojev
nike nove s< eialiste. Nihče ni
MK*iali>t po rojstvu; socialist po
stane človek šele tedaj, a ko ima
volj. e i t a t i socialistične knjige
m časnike. Vsak nov prido
Idjenee z zdravim razninom, ima
za seboj celo vrsto novih pridob
Ijeneev. kajti kak*.r hitro se za
ve. postane sani vnet agitator za
našo stvar. O toimv se vsak lah-«
ko prepriča, pri samemu sebi.
Nas viit-h dolžnost je aamo de
lati. več delati in -»o pet delati.
Ce bomo delali — sodrngi. v«pe
hi ne bodo izostali.

14 <lni i»o prvi rdeči nedelji, to
bo 21. oktobra. boioo objavili šte
vilo nov <n>ri<k»bhj rti ih nar<V-ni
kov na prvo rdečo. in tako bomo
naredili za vsako rdečo. Spomnil
bo na vsako rdečo zastopnike —
Proletarce vsaj 14 dni poprej.
Sodnici zastopniki in prostovolj
ci! Sr<laj pa na delo, da odloči
mo jirvi nleči nedelji prvo me
sto vseh nndaljnih rdečih v. 1.
1914 in da pridobimo vsaj 4<Xi
noviii rekrntov!
5. oktobra vsi na delo!
Bebelov spomenik.
Stilt tgartski .socialisti hočejo
postaviti umrlemu sodniku Ite
bcl-u spomenik na mestnem miro
z.ovu. 1N> vzklicu poslanca West
nievei'ja nima '»iti to nikako v ka
men vklesano hvalisanjc. temveč
skromen spomenik ilela. borečega
Se /a prostost naroda?
Nagrada izdajalcem.
I/ mesta Uriissel poročajo
Tisoči, ki so .se burili /a časa tre
neralnc stavke, svojo eksistenco
stavili na kocko. svoje življcnskc
potreli.šeine omejili le na najpo
trebnejše, kratko, ki so krasen
/srleil liernjskeira jiuiaštva. se mo
rajo zadovoljiti le s samo zaves*
jo, da so storili svojo dolžnost.
Vse drugače pa je s tistimi, ki
so pokazali druge vrste junaštvi
in so šli na delo. med tem, ko so
se njihovi bratje borili.
Ti potrebujejo nagrade /a to.
saj izdajstvo potrebuje na tem
svetu najlepše pohvale. No, pre
jeli so tudi v resnici — svoje!
Neki litavski podjetnik je do
ločil 3000 frankov v nagrado
onim delavcem, ki so delali za ča
sa generalne stavke.
Mislim, da lahko mirno rečemo :
Ti odlikovanci zaslužijo svojo na
grado —!
Videti hočemo, kakšno nagrado
dobe kalumetski skebje, ko vi, ne
ustrašeni borilei — stavkarji
ne padete, ampak — zmagate!
Jos Erjavčev fond.
Radi pomanjkanja prostora ni
mogoče dano« objaviti darovalcev
za ta fond, zato jih objavimo dru
gič. Op. nr.
| S^lranKja I
Waukegar. 111.
dugoslov. soo. klirb Stev. 45. v
N\ aukeganu, HI. je na svoji n« ji,
dm' 1-1 septembra jedooirlaxiK
glasoval proti predlogu /a usta
'lovitev fonda /a vzdržavanje agi
tatorjev in govornikov J. S. Z
1 »a pa ur bode kilo mislil, da je
elniie socialističnega klub« prive
dbi <lo tega, .tin so glasovali proti
predlogu. govor Zavrtnika, i/ za
pisnika socialističnega klubu št.
1., kateri je priobčeii \ 1'roletar
<•11, ;i 1 i kak drug razdira«"- solidar
nosti, po mnenju glavnega tajni
ka in «1 i-iiirili zbranih na seji ekse
kutive dne <>. septembra, naj na
vedemo dejstva, zakaj smo proti
predlogu.
•I. S. Z. ima že sedaj precej vi
soke mesečne prispevke, katere
elaiii, ki nimajo še popolnega so
cialističnega prepričanja že sedaj
težko plačujejo. V slučaju, da Ui
de predlog sprejet, se bodo pri
! spe\ ki še /višali /.1( deset eentov
j in svota l»o narasla tako visoko,
j da bode rekel marsikiik član: še
1 deset eentov dam, pa imam pod
porno društvo' I'oslediee tega bi
bile. da lii maisikak slabo stoječ
klub propadel in mn< go članov
l>i zapustilo organizacijo zaradi
previsokega as< smenta novili čla
nov pa ne !ii pridobili.
y.\ •za ima že sedaj dcticit, ka
teri se bo pa se brez dvoma pove
čal. ako bo imela stalne or^ani
/ar rje in govornike, (tovorniki,
oziroma organizatorji se navad
no držijo \ naselbinah, kjer je so
cializem že bolj razširjen, kjer je
že več domačih doltrih organiza
torjev. \ naselbino, kakor je na
primer Waitkegan. delict in dru
ge nazadnjaške naselbine, pravi
lo. da se me i/plača iti ugitirat.
N /einiino pa, da gredo tudi v vse
naselbine: stojijo v njej eden dan
do onega tedna, priredijo en shod
ali več. za kar bode klub plačal
ako *• v naselbini, potem pa gre
naprej in ga ni okrog eelo leto,
ako hočp povsod bili. Med tem ča
som pa delavci vse pozabijo, dasi
ravno so bili mogoče mavdušeni
za socializem, ako se vedno ne a
gitira med njimi od strain članov
klub« in drugih not rudnikov. Ako
pa se agitira. kar je vsakega čla
na dolžnost, potem ni treba orga
nizatorja samo za par dni v na
selbino. Ako se ravni, rabi {govor
nika. se ga lahko dobi. kateri bo
di- vsekako cenejši, kakor pa stal
ni organizator d. S. Z
I o so dejstva, zakaj smo proti
predlogu. Ak" bi stalni organiza
tor naredil za zvezo toliko kori
sti, kakor ne, potem bi bili goto
vo za njega!
J. Zakovšek.
tajnik soe. kluha štei. 4"»
Virden, 111.
\»š klllli strV. ."»((. .1. S. Z. je Hit
si-j i tine 1-1. t. mi. / vsemi od.lani
mi glasovi glasoval proti predlo
gu glavnega odbora o osnovanju
IHKsetiiicira fonda za vzdržavaiije
govorniko\ in agitatorjev -I. S. Z.
Objednem s«- j< soglasno izr« k«-l
protest napram glavnemu odboru
•I s. Z.. ker j. svojevoljno. to jo
ilin /. ini«'iat i\«- podrejenih klubov
in tako n» hitroina dal predloir iia
splošno glasovanji'.
Ker mi jrliixiK-jra odbora stran
ke k t«*inh ne priznavam' kompe
tctitnega In-o/ iniciativi- podreje
nih klubov. /alo po/ivljaino g!a\
iii odbor .1, S. Z.. naj svoj pred
ion glede osnovanja posebnega
fonda z a vzdrža vanjo govornikov
in agitatorjev umakne, dasiravno
je že \ teku spl<ršme"a glasovanja,
l>ivz ozira na izid glasovanja in
naj o istem šele bodoči kongres
razpravlja.
Do bodočega kongresa, kakor
tudi nadalje pa naj bode vsa I
('•lan .1. S. Z. agitator. Za govor
nike naj pn klubi skrbe, kakor 2o
sedaj, v kolikor razmere k temu
dopušeajo. ker le klubi /amorejo
stvarno presojati, kje in koda j bi
Kil govornik potreben, da stori
dober vtis in zadovoljiv upliv. Ni
kakor pa 'ni potrebno, niti umest
no. da bi pošiljal upijoee v prifi
eavo. ker to je brezpomembno in
spojeno z velikimi stroški. Kklen
jmo je bilo eno kopijo tozadev
nega protesta noslali na glavnega
tajnika J. S. Z. in drugo na na
še glasilo Prolotaree. z ozirom, da
ga objavi.
Za klub št. 50. J. S. Z.
Rimon Kaveie. tajinik
Conemaugh Franklin, Pa.
Naxnanilo!
Soc. kluh štev. 5. je sklenil na
za'iiiji redni soji, da so vrše v |»ri
liodnje mesečne soje dvakrat v
niesoen in sicer: \sako drugo in
četrto sredo v meaecu oh 7. nri
zvoier \ prostorih "SI. Izobraže
valnega Doina".
Na omenjeni soji jo hi) i/voljon
sodr. Fr. Pod hoj /a hmlorcKt taj
nika kluha štev. in to vsled to
ga, kor st iii jaz prestopil h klubu
štev. 11 ti v Johnstown. Pa.
Od sedaj naprej naj so vse ko
iiiunikai-ije t i t" •ve se kluha Štev.
pošiljajo na novo izvoljenega
tajnika Kr. Podboj. Box 1*. d
Coiiemangh. Pa.
Oheimii apeliran na iilanstvo o
inonjeiioga kluha, da vzorno ta
sklep soje n,i /.nanje iu da se leti
no in toeiio udeležujejo klnhovih
soj, kor lo pod toni pogojeni nam
jo zasigiiran razvoj socialistične
stranke.
•lakoh Koojan.
MILWAUKEE
Jugoslox. soe. iwlnizenjo h roj
!t. — priredi veliko vinsko trgatev
| v Harraonie Hali, eor. First Ave.
in Mineral St.
I'o t rsrat \ i ho ples, šaljiva po
št;! V>to|»!iina lOe prod vra
ti 15.
Sodrn/ni pozdrav.
X. Ilinioh.
ZAPISNIK PREISKOVALNEGA
ODBORA J. S Z
v 'adevi ju gosi. socialistic, kluba
ši. T. in lista Bodočnost v Mil
waukee, Wis., dne 24. aug. j
1913.
Soja >. vrši v Finski dvorani.
\ugal <iro\t St. in Virginia Ave.
(»d 4idhora no 1 • i I i navzoči sod rut* i
Mastoti, Pctrič in Savi«'-. Članov
od k t u l>a št. :J7 je navzočih 10.
Predseduje sodi*. J. Knnono, ki
pojasni, da so tukaj odborniki, ki
žele izvedeti zadevo glede stanja
kluha in v/.dr/a vanja lista Bodoč
nost. _____
Sodr. Pctrič pojasni zaključek
gl. odbor«, ki jo izvolil pričujoče
člane, da iznajdejo trla me krivce
ill motive, ki so vodili ene člane
kluha št. It7. da so prevzeli \ svo
jo oskrbo li>t Bodočnost. kar *<■
jo izkazalo velika ovira za soeia
I isti«'ni ki it h. kakor je izjavil taj
nik Fr. Novak sam na augustovi
soji gl. odbora. S tem — pravi —
s«- je kršil« strankina disciplina,
ker soeialisti vendar ne morejo
trpeti, da se razdvaja najsilto že
klube ali pa naše časopisje, kate
ro mora hiti umerjeno l>o eni tak
tiki in onih načelih.
''od* Savič nprawnje sodr. No
vaka. tajnika in obenem uredni
ka Rodočnosti. zakaj ni pisal so*
dru(t. in karte in jili pozval na to
sejo. kakor je liilo zaključeno v
njegovi navzočnosti na seji gl.
odbora. — Sodr. Novak se sklicu
je na objavo izvlečka tozadevno
seje v Prolctarcn, iz katerega je
l»ilo vsem članom razvidno, da se
vrši seja in vsled tega je l>il liinen
ja. da m 11 ni treba pisati dopisnic.
Nato pojasi sodr. ftavič stališ
če, ki zavzema / oizroiu na naše
časopisje zvi /a. 1'prašnje člane
p • motivih, ki so jili vodili, da so
prevzeli na svoje rame privaten
lisi. ki ne piše v socialističnem
dnini, ampak je l>i! ustanovljen v
■vjH-knIativne namene posamezni
kov. Klub je s tem činom kršil
zvezna pravila, za katere so člani
št :t7 glasovali.
Sodr. .1. Kritične, ki predseduje,
pojasnjuje, da j< list Bodočnost
čist i privatna zadeva posameznih
"Hanov v klubu iu ne kluba same
ga in meni, da lii se i»l. odboru ne
bilo treba umešavati v to zadevo.
Meni. da je tak list za napredek,
m pa za oviro socialističnemu ui
bauju, ker or je ledino in takore
ko- (Kimava '' I'roletami", ni ga
pa smatrati, da !>i zadijemu ško
doval. "Proletarca" pravi
mnogi ne razumejo in j« vsled te
ga težko zanj ngitirati. (V je klub
zanemarjen, ui to krivda lista, am
pak krivi so člani, ki s«1 ne vdele
žujejo sej. I V je sodr. Novak po
ročal gl. ofllioru drugače, ni po
ročal resnice. Novaku priporoča,
naj se drži besede.
Odgovarja Zakrajšek, katerega
se po izpovedi tajnika Novaka, da
že dolgo časa ni plača1} prispev
kov, ne smatra članom kluba št.
37. — Pravi, da .ni res. da bi bil
list kriv, če je klub zanemarjen
in ni vršil svoje dolžnosti napTam
zvezi, ('o je kaj zanemarjenega,
je to krivda sodr. Novaka in ni
k i »>;ar drugega. kajti ko je prev
zel sodr. Novak uredništvo Bodoč
nosti, ni imel mnogo dela. — Gle
de motivov, ki so vodili inihvair
Ske Slovence do ufrtanovitve Bo
dorniMsti, pravi, da se ljudje v Mil
waukee ne strinjajo s pisavo 1'ro
letam, ker piše preveč proti far
jem. Bodočnost pa radi čitajo, ker
se ne peča t. verskimi vprašanji,
ampak /ifolj * izobrazbo. Polo
vico Proletarčevili naročnikov —
pravi — naroči in eita Hit le za
to. ker jim >ra posilijo vsiljivi so
cialistični agitatorji. Mnenja .i«',
naj se jri odlror briga raje za Chi
cago, kjer j«> še dov l.i dela.
Sodr. Petrič pravi, da tu ne pri
dr v poštev samo mnenje, koliko
more škoditi Bodočnost Proletar
cu materialno, ampak gre zat< .
kakšno taktikti naj vzdržuje /ve
za glede našega časopisju, kakšna
nit j bode naša načelna vzgoja. Po
izvajanju Zakrajška. t »i zveza ne
imela ničesar reči o tem. po nje
govem mnenju maj !»i socialističen
list pisal tisto, kar se dopade ve
čini, ki i<- danes še nezavedna. Ro
cialisti'-nili agitat rjev dolžnost
je, da pridobi' masi . da eita to.
kar je zanjo dobro, kar jo vodi
do razredne zavesti, a n< to, kar
ona misli. • In ii je všeč. Socialistic
na stranka ie bojujoča stranka,
|x lovičarskega z medom «»koli nst
namazanega agitators! va prepri
čani soi-inlisti ne umrejo odobra
vati. \e gre zato ali kotnanfflrajo
v flticagi. Milwaukee, rifvilatidu
Hi »lolietu, ampak gre zato. ali
naj bo socialistična izobrazba med
amer. sli v. delavstvom povsod je
dnaka. ali \ vsakem kraju dru
gačna, tolinačeiia po kakšnem po
samezniku, ki ima morda svojo po
sebne ambicije; ali naj se naše
moralne iti gospodarske sile cepi
jo \ lokalrzein. ali naj se osredo
točijo . Praksa, ki mno jo dobili,
nas uči, <la je treba vse naše tle
lo čimbolj osredotočiti, ne pn de
liti. < 'e s«' želi kaj ukreniti, kar bi
bilo dobro /a lokalne razmere, si
to čisto lahko stori s|w«razumno /.
gl. odborom. Mnenja j«-, da ne
dvomi, da j.- bil s.»dr. N'ovak do
lin* Rodrug. dokler ni prišel v to
varšijo z Zakrajškom, ki se niti
za časa svojega nredovanja Pro
letarea ni brigal dosti za našo
propagando. Brezdvomno je, da
je bila Bodočnost ustanovljena le
vfib'd špckulativuih ootiivvv.
Sodr. \o\iik ugovarja, tla bi
bil slabši sixlrtig vsi cd Zakrajško
ve tovaršije. Pojasnjuje, tla so bi
le zadnji čas seje kluba prav sla
bo obiskane in se vsled tega ni iz
plačalo pobrati prispevke. Dalje
kritizira Proletarca. češ, da pri
naša preveč tl< Ige in nerazumlji
ve članke, katerih ljudje 110 mara
jo čitati. To ji vzrok. da prizna
potrebo takega lista za Milvvau
K«*t\ KJIKOI* Ji* lisi ISOClCM'nOSt. ro
ka zo list Prolctarer in pravi, «la
pine prove«"' o mu*liiranskem štraj
kti. Vso to — pravi — ji« pisano
prove«* v airitat-oričnem duhu: pi
sati hi Lilo trclia tako. <la sna
vede samo fakta in ni«" druzepa.
Sodr. Savi«' uprašujo predsed"
nika Krmettea. zakaj se klub, čr
nin pisanje Proletarea ni t• i 1 o
\sin«, ni obrnil nikdar na tri. od
l»or z navodili, kako naj piši«, mar
\oo ji« vzel« slranki:io zadevo v
sv ji« rokr kar Dokaj posamezni
kov i/, klnlia it. :i7? — I/ lega —
pravi Savii* jr razvidno. <la j««
?d!« !* ' f/vjt jv4«.j.«»ti'-^ '/.- i iii} .
ška voi* vredna, knkoi pa inioia
tiva. ki l>i prišla i»d tri. odbora.
To potrjuji jasno, da m' eni člani
in marajo podvri-r-i sklopom, za
kati«n« s glasovali. ko so si« spre
jo!« pravila /vozi«. Za tako ljudi
»ti mosta \ stranki
Smlr. Kimone pravi, da klul>
iieei« nohtnega priznanja od zve
zi« fried o lista, da je to čisto kra
jevna zadeva, stvar posameznikov
v klnlnt in nkrog lista Bodočnost.
Prizna samo to. da l»i bilo umest
no, eo lii se 'iiii prejo olirnili za
svet na «r 1 odbor. lslotako misli
Novak. češ. da jo list čisto lokal
nega pomena in v prid inihvau
škili socialistov. Omenja, da se
tudi \ starem kraju na ta način
i/. Ura/nje delavstvo. Socializem
pravi da se o'njem laliko mi
sli na voo načinov. Pravi, da bo
šo tudi potem liojov, ko l»o že so
cializem vpeljan.
Wodr. lVtrič pravi, da /*« iz ak
oijo Zakrajska jo razvidno, kak
šno vrsto socialist jo; nima niti
najmanjše volje postati razrediwv
zavoden socialist. In če l»o zveza
take stvari pustila Iti po volji ta
kih polovifarjer. znamo doživeti,
da homo imeli v Ameriki v vsaki
koloniji sroje vrste soeializem in
svoj«* vrsto socialist ičuvega <'aso
pisja.
Sodr. Kimono pravi, da ni pri
čakoval. <ia so Ik> zveza vmešava
la v zadevo lista Bodočnost. — Po
izvajanju aodr Saviča, pravi, iz
gleda to tako, kakor da če hiti so
cialistična stranka nekakšna mo
narhija. < ■ In v. odbor naj *»i so ra
jo brigal, <la organizira vso v Chi
cagi, kjer jo še dosti dola. Ampak
tega no di'Ia. vzlio temu, da dobi
va mastno plače za vsak korak.
Petri«! protestira na nevteme
Ijooa natoleovanja sodr. Krmenoa,
da l»i gl. odbor dobival kakšno
mastne plačo /a svojo agitacijo
alt |K>slovanjo zveze, pač pa so
aodrugi okrog Proletarca dali za
socialistično agitacijo v Ameriki
mnogo časa. truda in novcev, da
obstoji l*roletareo in organizacija
tako, kakršna sta: k čemur na
ravno so pripomogli mnogi naši
dobri zunanji sodrugi. Poda pov
prečno |x»ročil . kako so jo delalo
pri Proletarou, ko so jo list osno
val. I/ poročila je razvidno, da so
delali cela tii leta brezplačno, po
znoje s dobivali i>a lo |k> par do
larjev na teden do lota 1911. ko
so jo nastavilo stalnega urednika
in pozneje upravnika.
Sodr. Masten revidira situacijo
in pravi, da so jo iz to tekočo raz
prave /.lasti po izpovedhi so<lr.
predsednika in tajnika Novaka
dognalo, ila j.- malomarnost ki 11
bii zakrivil list Modočnost in ni
hče drugi, ker jo absorbiral čas in
zanimanje Ka vzdrževanje klubo
vih sej. To jo glavna točka, na
podlagi katere zamore sklepati
ttl. odbor svojo sodbo. To sodbo
i/roei gl. odboru no bo težko, kor
>i» lakta na dlani.
• lovori ponovno sodr. Savic, ka
teri prečita odstavek pravil, ki so
nanašajo na tozadevni prestopek,
zlasti glede urednika.
Na vprašanje sodr. Potriča, ko
liko navzočih članov ima delnico
lista Bodočnoat. so na poklic pred
sodnika oglasi 17 članov. — Sodr.
Potrič omenja, da to izgleda, ka
kor da so na tej soji samo tisti čla
ni. ki imajo delnico, ni pa tistih,
ki jih nimajo in ki imajo morda
o zadevi lista drugačno mnenje
nego pričujoči.
Konočno stavi sledeči predlog:
Ali smatrajo člani — delničarji,
da so kršili zvezna pravila, ko so
prevzeli list Bodočnost \ svoje ro
ko 0 — Ne, jo odglasovalo vseh 17
članov.
Na predlog sodr. Savica, ali bo
sodr, Novak pustil uredniško me
sto pri listu Bodočnost ? — izja
vi Novak, da -bo, če dobi drutro
delo.
Sodr. Potrič opomni, da jo s
tem zadeva za sedaj končana, gl.
odbor bo pa poročal, kaj misli o
zadevi in poroča'! sklop tajniku
kluba.
ZAHVALA!
T (in potoni si uboj a ni o izreči
za gostoljubnosti. kd jo je izka
zal za <"aNa našega bivanja v
Milwaukee na konvenciji S. S.
I'. Z. gostilničar Frank Tuzer,
Virginia Hotel, Red St. Milwau
kee. na.i |irisrčnejxo zahvalo.
Ne moremo vi kaj. da lii ga slov.
olx'instvil ne priporočali v blag<»
1 ten poset.
(Mevelandski delegat je
S S. 1». Z
VABILO. -
l>rii.šiv<» Nada ■•»t 'Jd S. I). 1*. Z.
\ Huntington. Ark. proslavlja
dne 'J7. septembra t. 1. to je v so
lmi o večer, v tukaj&ncmu slo\.
domu svojo štiril-etnico obstanka.
Tem potoni uljudno vabi vse
rojake in rojakinje, kakor tudi
scishI.hu dnuštva, <la >e te pro
slave vdeležo. Igrala bo sloven
ska godba i/. Jenny Linda, Ark.
Začetek ob 7 uri zvečer. Za do
ber prigrizek in pivo boskrbel
t>dlior.
V rudnikih v Cumberland, B.
Canada so delavci na štrajku. De
lavci, ne hodite v te kraje dokler
bode traial boi med delavci in
kapitalisti. Edinole solidarnost
delavcev, lahko stre verige kapi
talizma.
Mir po dnevi in pokojno spanje
po noči je pridobitev teli ki se
bojujejo proti revinatizinu. trgali '
ju po udih, neinaliriji in lumbago
z Dr. Riehterjevitn "Pain Expcl
ler". ('emu dalje trpeti, ko si lah
ko za 25 centov omislite v vsaki
lekarni to blaženo olajsilo? Samo
paziti je treha pri kupovanju lin
varstveno znamko s sidrom.
(Advertisement^

xml | txt