OCR Interpretation


Proletarec. [volume] (Chicago, Ill.) 1906-19??, September 23, 1913, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045377/1913-09-23/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

" AMERIK ANSKEMU LAŽ
Njrvou".
Kimski "Am. Sliv." ima v zad"
nji ki zopet eno kolono obre
kovanj in laži zoper Mo**ial«».
meti tem ko — molči o grozovitem
hudodelstvu, katerega je izvršil
katoliški duhoven llans Schmidt
v New Yorku. (Napisati lil vrsti'
se pravi toliko kot molčati.1) Slo
venski delavei eitaj« > t tuli druge
liste in znali bodo — soditi. (V
bi tudi bila čista resnica vse, kar
la/e " Ainer Lažnjivec" o sociali
stih, bili bi vsi ti socialistični
"zločinci" pra>i anvrelji nedol/
no^ti v primeri /. bestijalnim po
povskim morilcem v New York«
'*Amerikanski Lažiijivec*' • gla
mi m-kakšno brošuro /. naslovom
"Izpod vislie ali naAi ta rdeči".
To brošur* so skuhali pri "Ave
Miei v New Yorku / namenom
"pri/sati več luči nesnčnim /a
peljaneem - slovenskim sociali
stom" (ha, ha. ha!). Brošura j>
ponatis rnane klobase, katero ji>
zgnjetel znani morilee Mali, Ui je
ubil rojaka in pozneje — menda
po <navdihnenju kakega pritepe
ncga in propalcga patra ob« sil
svoj /I« čin socialistom na hrbet.
Priporočamo " Ave Miei" in " A tu.
Lažnjiveu". da i/.dasta še eno bro
šuro ■/ naslovom:
POT NA KliEKTK ICN1 STOL
ali
Kako naši ta črni morijo deklice
in davijo novorojenčke.
Gradiva je dovolj in ga l>o se
preskrbela newyorska policija.
Taka brošura hi mnogim katoliš
kim zapeljan ceni prižgala več
luči! Ali je bil pop Hans Schmidt
ttidi /a|M<ljan o<l socialist \ '
"Katoliška cerkev je zmerom
skrbela za reveže, nikdar |>n so
eialisti." Tako piše Kranjski Ja
nez v "Lažnjiveu". V ("alninetii
in okolici (Micli.i so revni rudarji
na štrajku za zvišanje beraške
plače. Tamošnji katoliški duhov
nik Luka Klopčič >?a pomaga ka
pitalistom potlačiti reveže, ki so
že dovolj potlačeni ia protežira
skebe. Ali se to pravi: skrbeti za1
reveže! Povej lažnjivi Janez!!
Janez, beri, izprašaj si vest in
povej, kaj mora tvoja cerkev po- j
kazati, kadar se delavec bori za
boljši košček kruha?
Dva tedna je že preteklo, od
kar smo vprašali ''Ainer. Sloven
ca", da nam naj pojasni, kako si
tam razlagajo katoliške skebarijo
v Caliimetu, Midi. immI patronau
co tatnošnjeifa katoliškeira župni
ka Luke K lopčiea Toda "Lažnji
vec" do danes še ni cdgovoril na
to naše vprašanje. Kranjski Jane/
se bolj zanima /a socialistične
"zločine" na Francoskem, v Nun
ciji in na Japonskem, a za domač >
važna vprašanja se • r.e briga. V
faluuietu in okolici j" najmanj
tri tisoč Slovencev v stavki. Vsi
ti čitajo "Proletarca" in položaj
stavke jih bolj zanima, kakor pa
izmišljeni socialistični "zločini"
na Francoskem in na Japonskem.
Kranjski Janez ne bo odgovoril
na naše vprašanje in tri tisoč .slo
venskih stavkarjev v bakrenem
okrožju Michigaina naj zna. da ka
toliški župnik Klopčič ruje proti
rudarjem in rekrutira katoliške
skebe zato, ker katoliška cerkev
je VediiO iT. vodno bila 'proti vsa
kemu modernemu delavskemu gi
banju, bodisi na industrielnem ali
političnem polju. Katoliška cer
kev je zvesta dekla kapitalizma
in kjer le more, pomaga kapitali
stičnim tiranom tlačiti revne de
lavce in zatirati njih gibanje v
prid njih interesov. Zato pa
"Amerikanski Slovenec" glasilo
slovenskega rimstva v Ameriki,
poroča o stavki v bakrenem
okrožju le to, kar poročajo kapi
talistični listi, namreč laži in za
vijanja; zato nima nobene žale
besede o katoliški skebariji v Ca
lumetu in niii najmanj nas ne bo
presenetilo ako prične skebe za
govarjati.
Poiščite vzrok.
\ slučaju kake nezgode poiz
kušate najti vzrok iste, in sicer
/nto, da se ji v prihodnje izogne
te. 1st- hi morali storiti v slučaju
nenadne bolezni, nervoznoati ali
slabosti. Seveda hodete najprej
iskali pomoči — čim prije, tem
bolje. Ce je sedež vaše bolezni v
želodcu ali v drohju, vam Triner
jevn ameriško zdravilno grenko
vino doneae najhitrejšo olajšavo.
Hitro vam izčisti telo in izpodhu
<I i vse organe k del«. Če vas na
dleguje zaprtnica, ne najdete
boljšeKa zdravila, kt-r ni nikdar
potrebno, da povečate popitek.
Tudi j«> zelo izdatno pri izgubi
slasti, notranjih ! olečinali, raz
dra/ljivosti in bledici. V lekarnah
•los. Triner, uvoznik in izvoznik,
1333—1339 So. A sli land ave.,
<'hit-ago, III. Trinerjcv liniment
hitro pridobiva prijateljev, ker
je najboljšo in najmočnejše zdra
vilo za bolečine. (Adver.)
NAZNANILO IN VABILO.
?
Steut ste vabljeni vsi rojaki, ka
t«• i stremite po boljšem življim
j 11. neodvisnosti, sam stojuusti in
uživati sini svojega truda, da si
pridete pogledati lepe in oliiliif
pridelke tukajšnjih rojakov in
farmarjev, ter se prepričate na la
si ne o. i in potem sodite po svojem
premisleku, kje da ji- bolje za vas,
mučili si- in garati po /nduhlih to
varnah, 1'iidokopili in enakih
zdravju škodljivih krajih, /a par
dolarjA kar komaj zadostuje /a
boro življenje in vsakdanje po
trebščiiic, ali pa biti samostojen,
in neodvist-n. sam svoj delodaja
le« iu goH|H>dar nu zdravem in sv«1
ž. m /raku v prijaznem iu rodovit
nem kraju, kjer se Vase delo sto
tero izplača in kjer si v par letih
P" marljivem iu dobrem gospo
din sjvii napravite eksisteneo, po
stanete od vsakega neodvisen,
sam s vi > j gospodar, ter premožen
farmer katerega vsakdo časti in
se mu ni treba nklanjati liosom,
za iste krvav pot potiti ter njih
žepe polniti, ki \as \ zahvalo /a
to, v slučaju ltolezni in onemoglo
sti brezsrčno odslove in Vaše me
st. i z novimi močmi nalfbniestijo.
ne oziraje si- na vas, iu vaša nso'
do. Pomislite nekoliko, pripravi
ta si Imljšu bodočnost, ■ In Imleti)
rnkral uživali sad svojih žuljem
in truda, ila Vam ne hodi potre
ba na stara leta skrbeti kje bi -
d>m spal ' kaj hodem je«lelin
kaj bmlf / mojo družino v slučaji
da oholim ali eelo iimrjem. Ne j(.
priložnost iu čas se takih skrbi re
šiti in pripraviti sebi in svoji dru
žini iioljs.- življenje in I»rezskril
no bo«I •'■liost.
Kupile si kos dobre in rodovjt
iii' zemlje v prijaznem in lepehi
kraju Wmtsaukoe, Wis., kjer
iiiinm še preeej rodovitne zemlje j
na prodaj po /elo nizkih ecnuh in t
[uuodnih uialiii naplaeilih. tak« <la
Ni vsakdo, iik > ravno je pri uia i
|!• • m denarju lahko zemljo kupi in
si boljšo hodo>'"iost preskrbi kjer
bode lire/skrlino me«( rojaki v tej
slovenski farmerski naselbini sail
svojega truilii užival iu kjer j«' v
/adnjili 1 mesecih že nad roja
kov svoja posestva kupilo, kar je
jasen dokaz, da je zemlja rodo
vitna. kraj prijazen iu zdra \, Hi>
hra iu čista voda. utfodno podnei>'
je in klima, kjer št- :ii bilo nikdar
slabili letin iu kjer je vedno do
ber trjr ter izvrstne železniške zve
ze z vsemi veejimi mesti in trjri.
Kdor želi imeti posest v'<• v tem
prijamem in ugodnem kraju, naj
pride naravnost sem v Waiwau
kee. Wis. Ako pa želi prej kakih
iiatan&nejših informacij. naj piše
takoj na
A Mantel L. Ibix 221,
Wansankee, Wis.
katere dobi takoj in brezplačno.
V dodatek naznanilu steni na
znanjam vsem rojakom, ki so mi
pisali, da pridejo v teku t epa me
seca. kakor tudi onim. ki so že ku
pili a se še ne naselili, da sem svo
jo pisarno izChieajfc preselil sem.
ter se tudi sam tukaj ah stalno na
selil, tako da bodeni lahko vsaki
ča.s rojaki m na razpolago in v po
moč v vseh možnih ozirili in po
trebščinah. Ko se odločite sem
priti, kupite vozni listek direktno
do Wansankee. Wis. in mi svoj
prihod naznanite, <la Vas tukaj
na postaji pričakani in se za Vas
zavzamem.
(Advertisement)
an i. phonk um J KISK
Matija Skender
SLOVENSKI JAVNI NOTAR
ZA AMF.RIKO IN STARI KRAJ
5227 Butler SI. Plllsburgh. Pa.
JOS. A. FISHER
Buffet
Tins aa racpalaga THktTntw pire
▼ laa, amadka, 1. t. 4.
Izvratni proator aa akraptUa.
370« W. 26th St., Cmica«*. HI
Tal. Lawadala 17«!
f Vabilo na koncertno veselico,
* _ katero priredi
* slov. pevsko in izobraž. dr. "Bled"
:j: ====== Iz Franklin, Pa.
27. septembra zvečer v prostorih slov. izobr. doma,
PROGRAM:
1. Marsellaise, Jo*. Rouget L. Isle.... poje " Bled " in "Planinski Raj"
2. Izgubljeni cvet, Or. Anton Schwab I'd jo "Ble.l"
3. Mutaati muzikant, burka v enoni <lejauja po Jaku H oka.
OHKliK:
Tomaž l«efinik, opekar • Franc Boksit
Mara, njegova žena k«!«1. Mary /Cgonc.
Katrica, uju služkinja K«". Amalija Savnik
Peter Osebek, čevljar, nje ljubčeek Luis KraAua
Tono Lisica, klobučar Avgust Gostiča
4. Dobro jutro, |'o Dr. Sclinabu, pr. I. II.i.K -poje Bled in Planinski mj
5. Planinska. A. Foerstor poje Planinski raj
»5. Večer na Savi, 1\. pl. Zajec poje Bleil
7. Slovanski brod, P. t.erbič poje Bled
Po zvršenom programu prosta zabava in ples.
Vsi Slovenci in bratje Hrvati i/ Franklin a. <'oncmaugh, Moxhatn X
in Johnston n so uljuilno vabijo k obilni udeležbi. Veselico so sou.le X]
loži tuji slov. soc. pevsko Jr. " Planinski raj" in Cambria ilmllm jp(
oskrlu hrv. taml). Jr. "Rodoljub". Tudi /.a pijačo in Jobor prigrizek X
bo oskrbljeno. Torn j kakor je razvidno, po nudi vsakemu velik du 4
ftevm užitek iu dobra zabava. v
Vnem na svidenj«! "BLED".
? <abll°» Desetletnico obstanka *
| Društvo Slavifa, št. 1, S. N. P. J.
da« S. oktobra, 1911, v Pllsen Auditorium, 1661 Blue Island Ave. ^
| Zičetek točno ob 2. url pop.
V 7. P O R K I) :
1. Korakanje po sosednih ulicah.
L'. " Pozdrav ". .govori predsednik društva "Slavija", brat Mat. Kure
3. "Slavnostna zmaga" doklamira gdč. Rozi Raček
». "Veteranom"., govori preds. SN1M., oziroma njegov pooblaščcncc
S. "Hej Slovani" igra godba "Sokol"
H. Prosta zabava, šaljiva poŠta in ples Jo 7. ure zvečer.
DRUOI DEL:—Začetek ob 7. url zvečer.
I. "Serenadn" poio Slovenski Pevski Zbor "Slovan" iz So. Chicago.
"Življenje ni praznik" doklamira gdč. Helena Cvenkel
:i. Slavnostni govor.... govori I. zvanut in J. Voršoaj
•I. "Mornar" Jeklamira P. Akof
o. "Poglej v nedolžno oko" igra na piščalko F. Skof
•i. Igra: ' PRAVICA SE JE IZKAZALA''
OS K B K:
Forjan, krč mar brat Anton Jalovec
Kruljec. berač brat Ivan 2vanut
Peter, ) brat Slave Trošt
Pavel, i dijaka brat Frank Svab
Janez, ) brat Anton Pengoj
Franco, ) popotna roko .. Ica brat Frank Aleš
b Abraham, ) sobrut Ivan Koron
|> Izak. i ftida kradla jar ja brat Nikolaj Monsingor
; Vstopnina za osebo, 25c. Dime v spremstvu moških In korporativna
društva so vstopnine prosti. Za obilno udeležbo vabi ODBOR.
It doesn't pay to neglect
your Health
Ce prijete domov bolni, »"e imato
glavobol, bolečine v prsih, pri« iu
potem obolite ?.a nekaj tednov?
J Dr. Ricliterjev'
PAIN-EXPELLER
H poznano staro domače zdravilo vas reSi
l bolei-in, ako »ra takoj rabite.
Imejte vedno steklenico doma. Vsi
i predpisi so natisnjeni uu «>1110111. 25c.
j in 50e. steklenice. J
Čuvajte se pouaredb iu pazite na
sidro in naše ime.
r AD. R1CHTER €s CO.. 2IS Pearl St., New York, N.Y. ^ 1 ^
Dr Riehterjer* Cong" Pilule olajšajo. (2>. a J 80a.) f . ^
J^ADAR potrebujete društvene po
trebščine kot z*siave. kape. re
galije, uniforme, pečate in vse drago
obrnite se na svojega rojaka
F. KERŽE CO.,
2616 South Lawndale Avenue
CHICAGO, ILL
£ Cenike prejmete zastonj. Vte delo garantirano. *
NA CESTI.
Miha: Ti Jaka, kam pa bezljaš tako hitro s Tvojo mi* bakso?
.laka: Ali *e ne veš, ita nočem več delati /a druge, od sedaj naprej
seni sam svoj ^o<tfto<lar. ne bodo me vet* lenuhi kapitalisti izkoriščali.
M.: Kako si pa zlomeka to napravil, Ti .laka si pa ros britne plaveč.
J.s Ha. tega ravno ne vem, «'e sem res brihten, vem pa to, da sem si
kupil farmo.
M.: K ie pn, povej mi no. kako je pa tam, je dolira zemlja, boš kos
tam živeti?
J.: Vsega Ti ne morem povedati, ker se mi mudi na vlak. Kupil sem
v Crivitz, Wis., v Marinette county oil lastnika <amega TheO. Kersten,
dobil sem jo I'RAV POCKNI. Vei Miha, lastnik je že precej star ter
bi se rad na vsak način hitro znebil svoje zemlje. Zemljiškim kompani
,inm nisem dal zaslužiti ni?. Zemlja ie zelo dobra, podnebje pa zdravo.
Kojaki, ki so že tam, se niso mogli dovolj nahvaliti. Kako je zdaj tam
lepo po farmah, zdaj vidik vse, kako raste in obrodi en ali drugi poljski
pridelek. Komaj eakain, da bi že bil enkrat tam. Voda pa že taka, da
bi se je rolo ne branil na smrtni postelji.
M.: fe je res vse tako dobro, bom pa še jaz. prišel za Teboj. N'.j
koga pn se naj obrnem?
.!.: To bi pa res bilo lepo, da bi postal Ti moj sosed. Kupi tu zemljo,
kjer so že fnrmerji in ne tam, kjer jih Se ni in kjer ne veS. če bi bil kos
izhajati. Piši v slovenskem jeziku po pojasnila in po knjižico na Ker
stenovega zastopnika N. PlKLOR. I"i2ti West 21st St.. fhi.-aRO, III. O
kupiš zemljo se Ti povrne v*a vožn ja. Pa še nekaj. Kersten mi je po
daril v mestu Crivitz. eno loto za hišno stavbišče, ee bi me morebiti
veselilo iti v mesto. Na uho mi je tudi povedal, da bo dal eno loto vsa
kemu povrhu, ki kupi zemljo do 25. avgusta. Zemlja ni zato čisto nič
dražja, glavno je za njega, da bo z.etnlja hitro prodana.
M.: Pa si imel dovolj denarja, da si lahko kupil f
J.: 150 dolarjev sem plačal, ostanek bom pa dal v 10 letih, kakor
bom kos. Srečno Miha, na svidenje v Crivitzu.
POTOVANJE V STARO DOMOVINO POTO||'
Kasparjeve Državne Banke
'if na|eenr|r in nalbol) sigurn«.
5. Naša parobrodna (»»slovnica je največja
na Zapadu in ima vse najboljše oceanske
črte (linije). Sifkarte prodajamo po
kompanl|sWtti cenah.
POŠILJAMO DENAK V VSE DELE SVETA. CENEJE KOT POSTA.
Kasfur Državna itanka kupu|e In prodala In xamen|u|e drnar vsrhdriii
sveta. — Pri Ka»parjevi Državni lianki ae iiplata ia K5 $1, hi »z xlbitka. —
Največja Slovanska Itanka v Ameriki. — Daie 3'% obre«ti. - Slovenci poslrt.
ženi v slovenskem |ezlku. — Banka ima $5,31tt,P2t.6f> pivmotenj«.
KASPAR DRŽAVNA BANKA, 1900 Blue Island Ave.. 53»
CLEVELANDČANI POZOR! |
Bela j & Močnik
6205 ST. CLAIR AVE., CLEVELAND, OHIO.
KROJAČA IN TRGOVCA, priporočava svojo
moderno trgovino z vsako vrstno moško opravo.
Izdelufeva obleke po na|nove|ši modi.
Ameriška Državna Banka
1825-1827 Blue Island Avenue
vogal Loomls ulice
Chicago.
VLOŽENA GLAVNICA $1,900,000.00
JAN KAREL. j. F. ŠTEPINA
PREDSEDNIK. k \ BLAGAJNIK
Naie podjetje je |>od nadzoratvom "Clearing Huuta ' iikaikih bank,
torej je denar popolnoma sigurno ualoien. Ta banka prevzema tudi ul«
ge poJtne hranilnice Zdr. driav. Z»r*uj» tudi denerni promet 8. N. P. J.
Uradne ure od 8.30 dopoldne do 5:30 popoldne; v soboto je bajka
odprta do 9 tire z veter: v nedeljo od 9 ure dopoldne do 12 ur« dopoldne.
Donu vloften t naAo banko nosi trt procent«. Bodite uTejoreni. da
]• prt nas denar naložen varno tu dobiCkanosno.
Največja slovanska tiskarna v Ameriki je
= Narodna Tiskarna —
2146-50 Blue Island Avenue. Chicago. 111.
Mi tiskamo v Slovenskem. HrvaŠkem. Slovaškem. Češkem
Poljskem, kakor tudi v Angleškem in Nemškem jeziku. Naša
posebnost so tiskovine za društvo in trgovce. "GLASILO"
in "PROLKTAREC" se tiskata v naši tiskarni
j ♦»•»»»»»<
Restavracija in kavarna
"Jugoslavija".
1134 — VV. 18 Str., CHICAGO, ILL.
— Domala kuhinja. Odprto po dnevi in ponoti. Unijske cigare! —
E. RICHTER, lastnik. .
Conemauflh Deposit Bank
54 MAIN STR. COVEMAUCI, P*.
Vložena glavnica $50,000.00.
Na hranilne uloge plačamo 4% obresti.
CYRUS W. DAVIS, W. E WISSINGER'
predsednik. blagajnik.
m
Pozor slovenski gostllnlčar|l!
Mo ja t\ rdka je prva in edina slovenska samostojna v Ameriki,
ki importira žganje naravnost i/. Ki njskega. Poskusite en
/alioj 12 *t«*kl«,ni«', od vsacega steklenice brinjevea, slivovca,
tropinjeMn in grenko vino. Zagotovim Vam, da boste /a lo
volni. Doka/, je, da v osnuh letih nisem nobenega odjemalca
i/.gul>il na tej pijači.
1'rodajem nekoliko ceneje kot kntera druga tvrdka. ker
ne plačujem dražiti agentov.
A. HORVAT, Jollet, III.
1'rodajem samo nit debelo
Dobra domača kuhinja. Odprto po dnevi in po noči.
"BALKAN"
KAVARNA - RESTAURACIJA
IN POOL TABLE
VI. Poldruga* -> J816 So. Centre Ave.

xml | txt