OCR Interpretation


Proletarec. [volume] (Chicago, Ill.) 1906-19??, March 23, 1915, Image 8

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045377/1915-03-23/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

PRZEMYSL JE PADEL.
Brzojavi iz IVtrograda in Lon
dona poročaj«), da jo Przeniysl
včeraj padci.
V strašni tragikomediji svetov
ne vojno jo ohraml>a in kapitulaci
ja gališke trdnjavo heroična to
čka, ki nam kažo, kakšna velikan
ska dejanja l>i naš rod lahko iz
vršil, ako l>i so njegovo moči soli
darno obrnilo v koristno namene,
namesto da se izčrpavajo v službi
gospodovanja željnih despotov.
I'rzemysl velja za ono najmoč
nejših trdnjav sveta. Z ogromni
mi stroški so hilo vse zunanje in
notranje utrdbo opremljeno z naj-'
modernejšimi sredstvi militaris
tične tehniko. Šest ineseeev so je
posadka branila, delala izpade in
odbijala napade. Sest mosoeov so
napadalei stiskali obroč, naskako
vali, odbijali izpade, k ruši I i zuna
nje poizkuse osvoboditve. Na ti
sočo ljudi, navadnih ljudi, ki se v
vsakdanjem življenju nič no razli
kujejo od drugih, j<- opravljalo
nadčloveška dolu in prenašal«) ne
človeško trpljenje.
Za trdnjavo je bila ura usodo.
Njen padec jo za Ruse uspeli, za
brambovco, ki so menda naposled
ostali brez streliva, ni nečasten.
Za nas jo vse to obleganje o<l
začetka do katastrofo le nov, sija
jen argument za socializem. Pravi
jo, da je kapitalizem nujno potre
ben, ker bi ljudje segnili od leno
bi«, če jih 110 bi želja za dobičkom
gonila na delo. Kakšen dobiček so
mogli pričakovati brainbovei in
napadalci od svojo požrtvovalno
sti? So li si- avstrijski vojaki boje
vali za šest krajcarjev dnevne
mezde in košček konjskega mesa?
Ali pa Kusi za par kopejk in pre
ležane konserve? Ni li onih in
drugih ideja držali pokonci in bi
čala njih sile čez vsako normalno
mero?
#A kakšna ideja jc bila to! Kla
nje v službi tirana! Nalagali so
jim nekakšno kulturo, svobodo in
čast. In ideja splošno blaginje,
vesoljnega napredka, resnično
svobode, ideja, ki se more uresni
čiti le na podlagi človeške soli
darnosti, to so pravi na podlagi
socializma, naj bi ne bila tako
močna kakor požrtvovalnost za
krvave despote?
Dajmo človeštvu višji eilj in
njegove silo so bodo pot rojile.
UBOGA CERKEV!
Po romanskih deželah s«- j< ka
toliško duhovništvo tekom stole
tij tako množilo kakor zajci in ker
niso ti gospodje nikdar nič korist
nega delali, j<* naravno, da je mo
rala njih množina sčasoma postati
neznosna nadloga za ljudstvo. Za
to se je "olagoma celo v najholj
h i not ii ih deželah porodil odpor
proti tej družbi.
Tudi v Mehiki, ki je bila v tem
o/.iru ameriška Španija, mrgoli
vse polno nopov in menihov. Vsi
hočejo ".iv<'ti, nobeden pa s svoiim
delom ne prispeva, da bi se ust
varjala in pomnoževala življenj
ska sredstva. Vsi hočejo živeti na
račun ljudstva. \* do!gih dobah se
se naučili gospodovati in so posta
li akrajno samooblastni.
Tudi v Mehiki se je ljudstvo na
veliealo tega; ko pa se je ho'.elo
rešiti tega z.aiedalstva. je cerkev
po stari navadi zagnala krik, da
je preganjana. V kakšni strašni
bedi je živela katoliška cerkev v
Mehiki, so pa te dni spoznali ca
rinski uradniki v New Yorku.
Neki mehikanski duhovnik, i>o
obleki sodeč pravi revež, se je pri
peljal tja kot begunec. S sabo je
imel slab. otrean kovčeg. V njem
ni bilo pričakovati ničesar, kar hi
bilo vredno par dolarjev. Ali ea
rinski uradniki so debelo pogleda
li, ko so ga odnrli. Notri so bile
namreč prave kraljevske dragoce
nosti še izza Karla V., tistega vla
darja, o katerem se je reklo, da v
njegovih državah nikdar ne zaide
solnce. Bogastvo, ki se ceni na
pol miljona dolarjev, obsega bele
in rdeče masne obleke, vse posute
z diamanti, smaragdi, rubini in bi
ser je *n ter izšite z zlatom, pa iz
dveh i.latih kron z vdelanim dra
gim kamenjem.
Duhovnik siromašne cerkve je
te dragocenosti strpal v kovčeg in
jo z njimi popihal, ko je general
Obregon ukazal, da mora cerkev
od svojih ogromnih posestev pla
čati pol miljona dolarjev davka.
To je seveda svetoskrunstvo. Cer
kev ima pravico jemati; kdo pa je
Se slišal, da naj plačuje davke ka
kor delavec, ki si mora trdo za
služiti, kar ima?
V Mexico City so bilo te drago
cenosti kdove kako dolgo v ka
tedrali. Zdaj no jih carinarji spra
vili v varne shrambo in Hi še odlo
čeno, če in kakšno carino l>o tre
ba plačati sanje.
Uboga, uboga cerkev!
HABSBURZANI SE MNOZE.
Preti kratkim je dobila žena se
danjega avstrijskega prestolona
slednika, nadvojvodinja Žita, o
troka. Za novega kronprinca je to
rej poskrbljeno, le eo ne pojde
krona dotlej v muzej in ne ostane
princ goloHav. Seveda v> otroka
krstili. Saj j«* prišel |m milosti bo
žji na svet. Krščen je na sledeč«
ime:
Robert, Karel, Lmlovik, Maks,
Mihael, Marija, Anton, Franc,
Ferdinand, Josip, Anton, Hubert,
Jurij. I'ij, Ivan in Marko d' Avt
ano. (ilavno ime Robert je «1« »I»i I
po svojem starem očetu, očetu
svoje matere vojvodi liohirtu
Farmskemu.
Avstrijski državljani se bodo i
meli kaj učiti, če si bodo hoteli
zapomniti to lepo ime
PREVIDNOST JE MATI MO
DROSTI.
Prod kratkim j«1 krožila p<> ča
sopisju vest, «ta so llahsburžani
nakupili v Ameriki /a Tu iniljonov
kron zemljišč in akcij, l.e Vrane
•Jožef so ni udeležit (o kupčijo. ,
No vemo, če j>- vost resnična ali
no, kor nimamo no s Hahshuržaui
no v. ameriškimi kapitalisti tako
tesnih stikov. Mogoče pa je. Kv
ropski vladarji in princi s<> pre
vidni ljudje. (Vtudi s«' *si prepri
čani, da vladajo po milosti božji,
se nanjo vendar ne zanašajo tako
trdno, kakor bi se pravzaprav mo
rali kot dobri, verni kristjani.
Že davno imajo denar naložen |><»
bankah raznih držav. Zakaj kljub
božji milosti je vendar že sfrenin
nekoliko kron / maziljenih jflav
V Ameriki sicer llahsburžani tu
bi mogli iskati nobenih tronov:
ampak dobiček bi bil \ t«m. da bi
bil med njimi in med narodi, ka
tere so goljufali in zatirali, -an.
LISTU V PODPORO.
.lakolt Ovijat*, llenryetta, Okla.
50c. — Frank Žagar, Terre Iluuti-,
lini. $1.00. — Društvo "Naprej do
Zmago" stfv. 7") S. 1). 1'. Z. Fit*
Henry, Pa. $2.00, Ant. Oradišar.
Newark, O. 50c John (iahrcnja
25e. .lolui «'Vlk :15e. John šifler
15c. Joe (.'atncrnik l")«*. Frank
Škul 10c Fan\ Maloverh 20c
John l'n k 10e. Frank Jašovec
25e. \'si v Mtdford, Wis Tony
Kužnik, Collinwnod, O. 25c.
John Za kov še k. Waukegan, 111,
50c. — Anton Križaj 50e. Neime
novan 25c. Društ. "Javornik" št.
160 S. N. I*. .1 50c. Vsi v Newark,
O. — Slov. sne. kluh, štev. s!' Lo
rain, O. $2.5'> John Kaspet,
Cumberland, Wyo. $1.00 — Tli os.
Bešenič $1.00 jos. Oven $1(H)
John Vivoda $1.00. Vsi v Laiisinu,
Mich. — Anton Per 50«\ Joe Brus
>«•. I'o 25e.: Mary Kram/ar, .Ma
ry Brus, Joe Brčinč, iVhas Kajt
tna, Matt Kajtna. Val. Kerhlikar,
Fr. Zapušek, M. Joutes, Jerrv
Tavčar, Fr. Reš|>et. Po 20c.: A.
(iorene, Fr. Kram/ar, Mike Bre
ga r. Po Ibc.: Joe Sttštfcr. i'" 10
Louisa Oorenc, Niek. Oltean, Pitt
Mintir, Ant. Zapušek, M Videm
š< k, Mary Ovea, tVeilia Banič, Fr.
Bolite, A. Vehovee, N. Pošta, And.
Kranizar, F. Frh, A Simčič, Val.
Brcznikar, Ant. O.sat. Neimenova
ni 5e. Vsi v Springficltlu, III.
Louis O laser, Lawrenee, Pa. 15c.
— Jerry Sturm, Oakley, Wyo.
25c. — Anton Link, Kewanee, III.
25c. — Slov. soc. klul> štev. ."Ht
Virdcn, 111. $1.50.
Skupaj $ 21.75
Zadnjič izkazano . . $221.24
Vsega do danes .... $242.09
LISTNICA UPRAVNIŠTVA
L. O. Superior, Wyo. Prejeli
smo pismo od tajnika lokala štev.
2616, "IT. M. W. of A." To je
preveč! V listu "Wyoming Lahor
Journal" so natisnjena cela pravi
la Našega distrikta. To hi vzelo v
Proletareu prostora od osem do
devet stopcev (kolon). Prolota
rcc vendar ni plašilo pfemojrarjev
samo za Vaš distrikt. Lahko ra
zumete, tla si i ene stvari nihče no-j
če prestavljati zastonj iz angle-J
fičine na slovenski jezik. To vzame
dosti časa. Sploh pa, ako hi Vam j
ustregli v tem oziru, potem hi mo
POZOR!
Dotične, kateri so naročili
"Družinske
koledarje"
in še ne plačali, uljudno pro
simo, da prej ko mogoče poš
ljejo denar, da mi potem uredi
mo račune in plačamo tiskarno.
nili tudi drugim lokalom, kar pa1
je nemogoče!
Večkrat nas naši naročniki nro
sijo, tla hi jim preskrbeli kakšni
igro. Vsi ti naj v/.amejo na zTia
nje, da mi nimamo nobenih iger
v zalogi!
P. M. Sheboygan, Wis. Prejeli
smo dopisnico, katero ste pisali
sodr. Podlipen. .Mi redno pošilja
mo list na "("italnieo". Ako ga že
dvakrat niste prejeli, potem j«'
krivda pošte! Pritožujete se, «la
smo Vam Ustavili zavitek 10 ivrti
sov. Seveda. Približno .'t mesece
sum Vam pošiljali 1" I'roletar -. v
na ogle«l, ker ste nam obljubili
da boste dobili nove naročnike.
Dobili niste nolienega! Nikakor s<
ne izplača, da lii pošiljali v nasel
bino, kjer imamo štiri naročnike,
in Proletareev vodno zastonj. To
lahko delajo različni pobožni in
kapitalistični Isti, kateri imajo za
hrbtom bogate korporacije!
Sodr. Geo. Petkovšek. I.orain,
«>. nam je poslal £2.50, katero svo
to je daroval tam. slov. soo. klub
v podporo slovenskim štrajkarj<*m
v državi O. Omenjeni znesek smo
poslali na sodrnga Matt Tušeka,
tajnika linijskega lokala v Pinev
Fork, " kateri naj denar po
svoji previdnosti razdeli.
Drobne vesti
Utonila je pri .lesenieab v Savi
451etna delavčeva zona Marija
Hrane. Sodijo, <la je sama skočila
v Savo, ker se jo večkrat sprla
s svojim možem, ker je rada pila.
Samomor vojaka. V < »brijali so
našli ustreljenega častniškega slu
go 17. pošpolka Franoota Petor
hofor, doma iz Kindborga. Hi I je
že ves zmrznjen. Ležal j«- ondi mr
tev osem <lni. Pri sebi jo imel puš
ko, bajonet in enstniško vojaško
sabljo.
S;unomor ker je padel na bo
jišeii njen zaročenec. Poročali so
t«■ dni, da se jo v Markovcu pri
Starem trgu ustrelila s samokre
som v glavo "JOletna Ann Zairar
Prepeljali so j«» v tamkajšnje "K
lizabctišee." Vzrok poizkušenega
samomora je smrt dekletovega za
ročenca* na bojišču.
Samomom. V št. Kupertu pri
Celovcu se je ustrelil Železniški
sprevodnik v pokoju Peter Voš
njak, star 60 let.
Trdovratna samomorilka. Hra
njevka Terezija Huda v Trstu si
je pred nekaj dnevi poskusila pre
rezati žilo. Poškodovala se jj> sicer
nekaj, a ne dosti, ker jo v pravem
času prišla pomoč. Ker 3. fobr. že
ne ves dan ni bilo v njen' Proda
jalno sadja, je policija daia odpre
ti stanovanje in j. tam našla Te
rezijo Hudo mrtvo. Zadušila se jo
s plinom.
Samomor je izvršil v Pulju mor
nariški učitelj Fr. Kiselt.
Ustrelila se jo v Mariboru 1S
letna polkovnikova bči Olga Do
bički pl. \aviga, ker je padel njen
ženin na bojišču.
Ustrelil se jo v Gradcu 271etui
Bolgar Razilij Fangott. ker je bil
zopet pozvan pod orožje. Fagot t
[se jo* vojskoval v oboli zadnjih j
vojnah na llalkanu.
Poskusen samomor. — V de
želno bolnišnico v ljubljani so pri
peljali 7. Notranjskega neko go
spodično, ki ji- v samomorilnem
namenu streljala nase. Vzrok de
janja: ker je na bojišču padel
njen zaročenec.
Grozna nesreča. I/ Vtemskega
Rritofa na Notranjskem poroča
jo: Cez Reko grade pomožni most
pri Zgornjih V romali na Primor
sko. Pri delu je tudi nekaj «>s<ri
iz tukajšnjo okolieo ter 120 Boš
lijakov. I >ne IG febr.se je dogodi
la grozna nesreča. Pri jako narasli
teki sla delala v čolnu .lanko Vato
vee iz /gornjih V rem in en ll<>š
njak, iiiohamo«lanee. Poslednji je
izgubil ravnotežje ter zgrabil Ya
tovea čez prsi in roke ter oba to
lobnita v vodo. 1'bogi Vatoveo je
bil dober plavač, a se ni mogel
ganiti, ker mu jo oni roke trdno
drža), tako sta oba utonila. Trupli
še niso našli. Preti letam jo rav
no na tako tragičen način našel
smrt brat Vatovea, namreč pri
premogorovu "Adrija." Dva bra
ta ima v vojni, eden je vjetnik v
Srbiji. Oče in mati sta stara o
krog 70 let.
Žrtve mraza. Dne rti jan. je
zmrznil v revirju Post«riea Auer
spergov gozdni čuvaj Anton Ve
sel i/ Smuka. Dan poprej so
I pa našli na polju zmrznjenega ko
čarskega sina Alojzija Petriča iz
Goleka,, občina Velika Loka; ker
jo bil Petrič božjasten, je na.jbr
z.e vsled božjastnega napada v
snopu obležal in zmrznil.
LASTUJTE FARMO V ARKAN
SASU ALI PA LOUISIANI
7. malo vsoto kot vplačilo si lali
ko k 11 p i t •> 40 a k rov zemljo. Mnotro
tujerodoev si je opomoglo s kme
tijo v Arkansasii in Lonisiani
|\ndi se tudi vam enaka prilika.
I« »svohoditev so dosegli Slovenci
• 'elii, Poljaki, I.itvini in drutri na
Irodi na naši kolonijski zemlji Za
natanena pojasnila in d'iic pišit'
še .lanes: !.. M Allen. P. T M..
Hock Island Lines, Koom 71s, l.a
, Salle Station, ('hira go, 111.
|
MODERNA KNIGO VEZNICA
Okusno, hitro in trpežno dolo
/a privatnike in društva. Spreje
mamo naročila tudi izven mesta.
Imamo 'modeme stroje. Nizke
cene in poštena postrežba.
BRATJE HOLAN,
1633 Blue Island Ave.,
(Adver.) Chicago, El.
"Ako si nameravate naročiti
ffrafofon, ali importirane sloven
ske graiofonske plošče, obrnite
se name. Imam v zalogi tudi ure,
, verižice, prstane in sploh vsako
I vrstne zlatnino in srebrnino.
I
A. J. Terbovec,
P. 0. Frontenac, Kans.
WW
-i
W|i 6ri
NEBO riiuri »f-}
i
t)») pri' InJiko***
HO knpn*. \ ro-1

ali <UnlikJ
R<W*i kifwn »J
h
-I P. Loriilard Co., New York City • *
WVWWWWWr" -AW««
PRAVNA IN NOTARSKA PISARNA
207 Hanover St., Milwaukee, Wis.
prevzetna v izvršitev vse avstro-ogrsko sodnijske m vojaške zadeve,
zemljiške vknjižbe, kupne pogodbe, pooblastila, zadolžnice, pobotnice,
odstopna pisne., izjave iti (Imp1 javne "listine, notarsko in konzularno
potrjene, potrebne zlasti v zapuščinskih zadevah za iztirjavo dedščin
ter za dvig sodnih in hranilnih depozitov, lztirjevanje dolgov in
drugih zahtevkov tu in v starem kraju.
VAŽNO!
Mnogoletno izkušnje ( v tem poslu sem približno že
20 let—) in temeljito poznavanje zakonov mi omogoča pravilno in
uspešno izvršitev vsako naročeno zadeve. — Ne vsakdo, ki je " Notary
Public", je v stan h te stvari napraviti, marveč le oni, ki ima :a to
potrebne zmožnosti in v šolah pridobljeno znanji.
Oskrbujem tudi točne prevode iz raznih jezikov. Nadalje se
stavljam in tiskam sam cirkularje, vabila in razne društvene potreb
ščine prav lično in po zmernih cenah; posebno pa opozarjani
dramatična in pevska društva na razmnožitev gledaliških iger in not
v poljubnem številu s pomočjo multigrafa.
Nasveti v pravnih zadevah brezplačno.
IVAN A. KAKER,
javni notar, b. sodni in konzularni uradnik.
James I. Steplna. ^ Rmatil|skl odbor:
predsednik. Micharl Z i m mor. načelnik
Christian R. Walleck. TEESHEt nm\nurl BJ2anfk
Dr. \nton Itiankini
I. podpreds. )■ ■ ■ ■ il \b«ii>a*i.
Emanuel Beranek. I BtiSO fc a!\" tSSnxer
II. podpreds. ■ v John ( - Kra*a
Adolph J. Krasa. f™* {: ssk^na
blagajnik. w c. k. \vaU«-rk
AMERICAN STATE BANK
1825—27 Blue Island Ave., blizo 18-ste ulice.
Glavnica in prebitek $500,000
ODPRTO' P°ndeljek in v četrtek do zvečer,
vse druge dneve pa do 5£ popoldan.
Prejemamo hranilne vloge in dajemo
3% obresti letno.
Pošiljamo denar v stari kraj in jamčimo,
da se pošteno izplača ali pa Vam vrne.
Pošllf&mo:
10 kron za $ 1.80
20 kron za $ 3.50
25 kron za $ 4.35
50 kron za $ 8.60
100 kron za $16.95
200 kron za $33.90
300 kron za $50.85
400 kron za $67.80
500 kron za $101.70
1000 kron za $169.50
Stojimo v direktni zvezi s
"Prvo hrvatsko posojilnico"
) ln nfenimi podružnicami.
Govorimo vie alovaniL« jciikc
V stari kraj
Za pošiljanje denarja jamčimo!
Zaradi padanja cen v denarnem kursu, kakor tudi zavoljo
velikega prometa smo zopet znižali cene.
Sedaj, ko so padle cene avstrijskih kronic, imate
najlepšo priliko, da pomagate svojcem v stari domovini!
KAKO?!
Obrniti is ni ujvečje, njstirejšo in solidno slovansko bančno tudko, in to j«:
KASPAR STATE BANK
1900 Blue Island Ave., Chicago, 111.
Največja slovanska tiskarna v Ameriki je
Narodna Tiskarna:
2146-50 Blue Island Avenue, Chicago. II.. <
Mi tiskamo v Slovenskem. Hrvaškem. Slovaškem, Češkem i
Poljskem, kakor tudi v Angleškem in Nemškem jeziku. Naša
posebnost so tiskovine za društvo in trgovce.
"PROLETAREC" se tiska v naši tiskarni
?
NepretirSinO ROJAKI! Oglasite se v moji gostilni kadar
======= greste v mesto ali iz mesta in prepričali se
boste, da točim najboljšo vsakovrstno pijačo. Ako pridete
enkrat v mojo gostilno, sem zagotovljen, da boste še prišli.
JOS. SLABE
216 So. Genesee Street Tel. 302 Waukcgun. Illinois
I'
ŠTEDENJE.
trincrs
ELIXIR
BiTTER-WlNE
&&
HORKEVINO
»an#
Dozdeva so nepotrebno, priporočati na
rodu, naj si hrani svoj največji zaklad—
zdravje—ki se ne da zopet tako lahko pri
dobiti, ako jo enkrat zgubljeno. In vendar
vidimo pred nami nevrjetno nevarnost,
kakor če bi narod vabil bolezen in smrt v
svoja telesa. Hranite si svoje zdravje
bolj kot svoje dolarje Mi nudimo onim.
ki so izgubili svoje dobro zdravje in ga
žele zopet nazaj pridobiti
Trinerjevo ameriško
zdravilno grenko vino
w To naravno zdravilo, obstoječo iz čistoča rdo
čepa vina in zdravilnih zeliič ima čestokrat zolo
hiter in dober učinek, ako se jja redno uživa pri
okorelih letrih,
zapeki,
zgubi slasti,
nenadni slabosti,
bolečinah v čevlh,
krčih,
želodčnem kataru,
in pri vseh boleznih, kjer jo treba hitro izčiSčenje telesa, ne «la bi se
ga oslabilo. To sredstvo ojafa sestav ter k» usposob'ja, <ta deluje brez
prenehanja. V boleznih želodca, jeter in »'.roba deluje dobro.
V LEKARNAH
JOS. TRINER
Izdelujoči kemik
1)33-1339 So. Ashland Ave. Chicago, m.
Trinerjev liniment imejte vedno pri roki. Mogeče, da ga ne rabite
dane*, lelo dobro vam bo ustregel jutri pri olajienju bolefin v
milicah ali aklepih. Cena 25c in 50c, po polti 35c in HOc.

xml | txt