OCR Interpretation


Proletarec. [volume] (Chicago, Ill.) 1906-19??, October 03, 1916, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045377/1916-10-03/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

Ltat ca karlatl dUlt*
ak*«a l|t»*atva. Dalav.
o« so opravi<onl do
*••1» kar produclrMo
Tilt* pa par la d«voi«d
t« tha Intaraata of iK*
working rUia Work
ara ara anlltlad to all
«rhat lh«\ prodwra
ŠTEV. (NO.) 473.
nan m*»xr. Dm. ( im», «t vk* i-o«i offie*
ih* *«■« of Uomrtii of Mireb IH79
Offiec 4008 W. 31. Sir., Ckicift. III.
"Delavci vseh dežela, /družite se!"
SLOVENSKO GLASILO JUGOSLOV. SOCIALISTIČNE ZVEZE.
CHICAGO, ILL., DNE 3. OKTOBRA, (OCTOBER) 1916.
Kapitalizem mora.
PAZITE'
naatavllkn vokl«pa|«i
lil aa naha|a pni«« \ (.
a*|> nnalova. prlt«pl|«.
n«V» apodal nil
na ovitku. Ako (474)
|« afavllka . .
redr.| vam a prihodn|a
itaviiko naaaga liata po
ta«-a naročnina. Proat
mo, ponovita (o ta kal.
LETO (VOL.) XI.
Me "lede ti.i sijajni raz.vuj tehniki m pi <•
meta. k i snio (!.> dosegli vsled kapitalizma \ zad
njih sto letih. si- h.mi v primerjanju >t'i la ii just i s j
preteklostjo jasno pretlueii.je znn.-iln |■ In-;tt z
ozimni ii;t m-^ani/a<-.ju. Se M-edi n.molela stoletja
je v najširših ki •»j* i liuospndoval i 11 • 1 i vidualizeiii,
lellieljllO ll.leeltt Him i|-}»a ii i z i r.i nja Ali mi tedaj se
j, polagoma razširjala i •. i »i • oruaniz.aei je Zlasti
\ p roleta rskili vrstah se je vedno tmlj po javljal ,
k I it* po /družit vi, kar ni ostalo l»i>/ uemka.
\uitaei jsko in ori»aniz.aeijsko li-lo z idnjili
desetletij je imelu naravnost <• 11 < I • > \ i f < * uspehe.
Ve.lllo veeje tlllllle delaveev in s. prii I ril/lie -\o
ji.ii zvezam. Na milijo-.ie |h je pod astavu ni'v'H
rii.aeije m delavske iirir.ini/;iii.i• iiarasea.jo \ ve
likansko m inouoi-iio armado. ki šteji na stotisii.-e :
eleiiux. 1 e l>i naši predhojev niki. ki so marljivo
m z velikim trudom orali eelino in lelovali tnla '
tla. >rli videti sad svojetra dela tu ;>Ui veselo iz
neiiadeni. Klairajnik tiste d< m-. ki s.i raeumili e j
s par stotinami -i> hi zavidal svoji nasledniki
ki imajo r. eitnati in upravljati milijone. 1'role
tarske nruauizaei je \ splošnem in strokovne orjra
ni/aeije poselil i nudi/,o vesel osliko vedno mira
š -ajoee /družitve posanie/llill sil \ 1111 lo slin
nino/ie. One «■ i/raz. skupin- volje. ,t kaze raz
n i in smerem volje • noten e i I j in ki združuje in.l, |
jone razrednih bojevnikov v trden in življenja
poln organizem.
I'ostaliek '• ll or«:ii.i/.i lj .i S, I ![ I dilloie
p. sle,Ilea a!ilt.:iijske'_':i il< a 'i" in i / .<! jllellil j
pnsleilie.i sin-1.1 ] lin i i 11 s i ■ \ | • |-«>! i ■ ta ii.l lire/" ;
orjiiini/.aeijske dolu- ,, orir-miz-iei) temvee mi pi ■ ;
tein razvoju n>*inkov ;di ra/li«-ni v'roki Kakor i
/a vsjrko novo socialno tvorim so n >ra • lini tu
11 i t i dani duševni in iiiaterijeini prelpovroji. I »n
Milili stremljenji V smeli . ur'_M, /.n-IJl .1 Sil lilo j
za-e lie liiln zadostovalo /a ustvarit.-\ orjaške ot- t
■janizaeije. moral: so priti tudi iiiaterijeini pr- I- j
poboji ki »o omosroi ili združitev mi jmiov enako i
niis|ei'-i|i in enako siren • -• i}i ljudi In 'es st.i «•
sredi minoleua stole!ja zdrn/ila olia momenta so
eializ.eiti je Ust V a I I illise\i|i> ra /! "»In/ell je. rod" '
vitna tla za delavske orvianizaeij. k.: pit a li/em pa
je Ust* aril t e 1111 i e 11 e ill oILMUl/llt"! e predpogo
je. Tako je proletarska oriMinzae,j i mas nast..
la i z skupnih učinkov soeiali/.ma in vapitali/.ma.
/.lasti kapitalist len.i delovanje za losprsevanje
delavskih nr^aiiizaei j ji \ inai-siiwite . ni oziru /a
itiimvo.
Znana je prisiovi.a. da ■ kaptali/cm *oj
i.i»tiu (»roliokop v tem. da s| s, m vzgaja s le ki ca
liodo nekda j pahnile s prestola. Kapitalist e n,
gospodarski način je kiivnl /je in L'i;..!il put
za organiziran osvolioiiilm noj pi ol.-:.ii lata. M'"
no razširjen promet sedanji >1 - - ojimi I' '
nieami. paruitvi. postani; • > .trieiiimi vozili
liani nudi možnost za o!>isiv,nije n;.,oddaljenejših
poKrajin iležele z najširšim, sloji pidsjv.i pni. v
dot i '{o z naši,m idejam l'o!oni pis.-m. nizujavk
in telefona se lahko pogovarjamo z v livniini ose
Itaini raznih krajev. Z izpolni.- jen, tiskarske
tehnike II t azsirjelijem . as.. . sja j- oymmuo na
rasla možnost in auilaeijo. 11 nt ••iifiers.'ov i črni
m i.|)i k i priilejo \ najtemnejše kote iliv.el in m
tam l»«»jujejo proti ne vetlnost i in /.uustalnst i. ^
neštetih easnikih. ('iisopisili. /.ve/kili in letakih m
ra/ua.ša rtu- /uaiiju in«'<l max', v knjigah |>a
razpravlja ■ • vprašanjih >vetovnejta na/.iraujii
njva/io jši ya vpršanja >'|oveštva. Kar izumi a«'«'
n.iak % svoji s«»Iti, jf!«• \ svet in v/.lttuli Ititj tlnliov
Tiiko je postalo nmpoee ilrauiiti mase. jih potn-e
vati in vršiti airitarijsko tlelo, kakoi *ra svet -i
tii |in/.ii;il i m |iii muli m« •« 11* i-ii i promet tiiili
lllo/nost ITtlllC / Vf/f s |MINil llll'/.llillli rinili ill I'"
• It iiiiiii-uijii volikc /vc/c.
Vrlik | h 11 ii»*i i |ti< niK-t m ii i,i/itici /;i orgnni/a
eijo iiuis postaja l«'in jnsiu-jši. *••• pomislimo, kak<>
je \ prejšnjih ••ji>iIi a^itiralo m ui-);iiiii/ii'iilii
Ximiinivo j. Kilo rn/.inisl.j<-\ati kako h- ti** k i auiti
rili sln/.cnj^ki vmlja Spartakiis |n <-<i KriMom. ali
V«i kako j<> si-oilnji-Vfiki kmrrki agitator -Ion.
Kdo bo plačal račun?
Kri/ okoli leta I.Vut spravil kmete \ " liuinl
seliuh takratno k meckn /vc/n I 'mli miIi si je
trelia t. Iinn-iie if/kmc. ki s? ,i j ih mora lil |>i-«mii;i
jtali tii dva ljudska iim»/,i. <1.1 sta |i;ir lisne ljudi
dru/ila v Imj i m nr-tnui/.aeijii lu > ti>m nuj m>
I i II lili' I'M lahkota . I!»: t j I«-11. • in nl'XHIII/iM'ijl' >»••< I ;i -
II j«* 11 < • I •• Moderni agitatorji m organizatorji »c
vozijo / lir/iivliiki m hvtniiiiiliili |m deželi. parni
ki pljujejo |»" morju m ne I m i liniji) trajalo, kn
!hmIi» jinlriili !ii«Ii pn /raku |{ii/>irjaiiji letakov
i/ /menih ladij si* v Ameriki dandanes visi .
S | ii i m oi* ji i lir/.ojava in telefona snujejo nove /ve
ze in v/dr/ujojo stali1, s posredovali jem pošte so /
' Vsemi prizadetimi nt-p i-« ■ 11 • i na v zvezi. I)r
I /ava ni kapitalizem. la /aklcta sovražnika delav
' ski'ita yilianj.i stavita svojo inm" seveda /a lo
l»i'ii pKilii \ slii'.lio iii-jranizaciji* nroletarskih
1 nil- Ni- tla In si- kaj ii a m ri 111 i I i, tiskuja icapitali
j sti mil i jinn* letakov in časopisov s " hujskajoču'*
\ si'liinn m državna pošta n• m; pomislekov pmli
I \ ini"*t*vaiijii naslovi j i • 111 -1 • i m irikrli državi iti ilru/flii
nev. r 11111 stvari I'• 11 it • *•■ I ii i'i*s;i rja Vespazia
na : Iti-iiai ni' smrdi' o|ira vi jata država in kit -
pitali/lin pripii*/.iin služIm najhujšim pievratni
Kinii m <••• Ii- iifsf innoi>o doliieku. izpinlkiipavajo
svoja lastna tla Tii s,- zares more reel: "kojrar
'»rjo lio'_'o\ |ioyiil>lli *_r: t 1111:11' i j 11 s slepot o"
kri današnja kapitalistična diuzla v kateri so
use "ili-na zaslužiti" t. veliko črko. ji* po /lalu
zaslepljena in sama žaga vejo. ki na njej si*i|i.
I'n tnili v 11 ii i <_* .i 11 ii/.irn ustvarja kapitalizem
kot sviij lastni irroliokop predpogoj «*/.a proletar
■ kn organizacijo m.in. V velikih mestih in v«*leo
• ratili kupici ili*lavi*i* ir ili'lavki* \ innožiee m jih
podreja i-iuikini mezdnim in delovnim ra/mi-raiii,
v sled iVsiir si- \/liniji! ii !i:c.išr*a la/rcdna zaved
i n ist n Niiliilai iiost Spaja j i Ii \ pisano mcšanieo
in jim s t.-m vi*t*plja smisel za iuti-ruaeionaliiost.
Vedno večje trume nrkilaj -.ininstujnili peha v
proletariat in vedno linij olitezuje delavcem. ila
lii postali samostojni. / win icin pripravlja
skupna tla. n akati-riii mori-jn prolctarske zve/.o
razvijat1 s\oji* tllro van ji* V nliratili tokom
.'•asa pojavlja razpoloženje za trdno or^anizaeijo.
vi spomin.ia nnra\iiost na vojaški ustroj. Koope
rativni na r i n dela. to je: -kupno tlelo več ljudi
pn if i it o vi* iiinai'rtu \ enem in 1st** uprtim tu listvar
ja pri'ilpojiii.t podi filijvi* in tulil i d?*v i* pri/adi'lili
ill zahteva disciplino. ki m* trpi ugovora. To di
' morajo delavei v delavnic: skupim i/ roki* \ roku
1 delati, ji* samo olt >i'iii umevno. da si- navadijo
seipliuirau je delavcev v vi* I i k • Ii in srednjih obra
tih p« iiriiikn ji* tudi v di*lav škili organi/arijah:
solidiiruost i t lit i i i/v i-ii nlirata v svrlio /a-topim ja
svojih interesov. Kapitalistieti; olirati s svojo vo
laško disciplino ustvarjajo turej duši viio in m»
terija!::o podlauo /a niojjoeiie delavske oriratn
/aeiji*. Sistem kooperaeije dovaja polayoina do
, koalieije. lin skupile volje delavskih t fit sn. da od
pravi i /. k 11 r t sra ne j in hlapčevstvu i/ svita I o ji*
/as|ui;a in usoda kapitali/ma. da >am ustvarja
preilpojjtiji* /a višjo <;iispiiilarsko m drii/aiiun oli
. lik...
ZOPER LJUDSKE MASE
1'etrognidske "Birži\;.i \ m <luiii>«ji " p:
še ju
"Vpraiaiij| >• pretlHti°"ji: vi '• •>' li s$|<I
StCV HI pripOIIKM-JvON Zli llllljšl- l|i! .l/.lll'
• 11'» ljudskih ;i t.. kanji1 |»>i'li< nili tuMi'ii".. i/
JJ rodov. stavk, ||»taj it-l se m |i: .11 «-sai«» v vlail
»ill kropili 1'reust11««-ii««s.]• j.. - ti m, da
m' ozirajo na \ uitm V« i m >•» • • >1 . i/m tl<'
rane pokrete l.iudskiii in / razi "\i»tin iznireile
in nemiri*, kuj;i Ijmlsk- n ,n'ioli ur ! t/m •••.!•»
prav resnionih vzrnkm 'olik.li u*>-'Oflars il; i'
sOČialnili poja\«i\. ';*r j« pripisovati \ masah r«/
v it pni II r.i/.urtlftVfiii.jii hI ••II *•« »/i raj«? se na
tu. iln <«i -.«■ \ t uli- in ilrtiL"- ja s. i. .tit i«- r pri
zadevah- preprečiti lak« ■ /ir. • !«• .. . ip i.i
takoj p«, njimi i lik \ i'iaci.ti, sn se -i iliža' •»s a 11 ;;i
vi-,'«lni imjavi. kaknr • ain I i ilia. m»a
/ali še ' '*•' j ii! i• • • I
I/ i 11 • i /. i -111 s t \ a urili.i |.. jo takšir
UPiniri Ijii'lskili iiiiis /<• «I• >«_r• • • I,!; \ \ •• iskn jm'-ili so
• le/plah, in m* iraKa jajo š<- s< «ld i \ i|> /.i <. < s<>
na sr«-'"ol|iki pojavi iak i U i i • ••/o.-1 ni Tmla
vondrr kolikm tnlik<> šk«n|n j«-.i«> '•«,l<>kiipiiiist i
državi-, in zaraili um .i l»il i vlail.i pa/.iia u Mer«
tudi v ti-ui ii/irii
Well tu j«- pra\ Irpu. da i.i/kri-. a carjeva
haiula tak'i • 11<»-i'«» \ pošteno • • ne Pri
praviti se j<- t »•«•«>.i «la m- limli) ' i i piii-i|Biru»
/.adušilo eventualni- i^rene m '• i>.i tn«li
stavko. In visoka vl(|(|a /«• li;.- \pfašufljrin,
kako Iti oimlmlj teun-ljiti < I <v I •• ".i prijazni
namen, NVpoifSi-a m* še, kakšna kr. i \ a sredstva
jo že iztnlitala; ampak /a «mkrat j«- /i» t•» nek aj.
<1b Stndirn to va/tjo vprašanj.
\" In • I »i pravi. ila w* vrši- -zre !i n li .>>>1
posledica vsaki- vnjne. Til si'-'-1- ni • I«• i..•"»i»i|tl<> re*
nično, vsnj ne, <-e sp gilviiri <> izjr-eil'li v vi-iikem
sIoru Mili* s.i {tuli rojiti In- / i.i- |i.i;i\u\
T.mIh reH-iiiHi. -I i Iti laila in-.-la m »v in ■
misli le na sedanjo vojno, tedaj i 111;. prav, ker jo
bilo r«-s že doslpj skoraj v \-eli ileži-lali preppy
neiniro, '/. vojno sil •♦itt«' 1 i/urnli. vstaje,
stavke: ampak z«kaj.
IVI :*o«*ra j>kn vlada uiemla t tuli vmi.i in- mi
sli, iiii luiprir. i Vfjiia ljudi pr»-ul»je*tne, |ut da *«•
If'laj plllltlljo kill y;i /itltaVO \" I »J M .1 I »1 ' \ «M |«» it'
mizerijo kapitalističnega sistema ua tj>k vriiume,
<lit je I i .«•« »«"•«* i*i i o naposled \ sr cn<>, ali poginejo <«1
lakot«* .tli (>it ml vojaški' k roji K', ali pa m umrda
vendar z zmago zitoljšajo življenj«'.
Vlada <>ovori i/ strahu ill i/ /uvesti . j»
lastne krivde. Ona \i>, koliko krvavih <ri-eho\
i um earizem n;t svoji erni vesti. |>.i razume. «l;t to
imelo ljudstvo m« liso.", ampak mil jon razlogov
za maščevanje odtod njen strali. In zalo si lieli
iriavo, kak<> Iti imtgla po prelivanju krvi na I •« • j i
šeih prelivati <lmiia«'o l.ri
Ne vemo. ee ji l>o rusko ljudstvo I malu «lalo
priliko za to. 1'ae je pil 'zotovo. tki prid«' «'as, !<<t
tu- Ito vsa strategija nie pomagala zoper revolti
i'i«tiiarn«' iiiiKt/.ii'«' kajti pii-jalisl«'j it«- bodo listi
katerim ]•• stisnjena puška v roko. vee >lepe ina
šiu«', te-nvee živi ljudje ,iu tetla.j bodo vedeli, kaj
piii'i'ti s puško nit takem «*asu.
Ituska vlada pravi, da prihajajo vesti o ne
m lili tnili i/ tujine S.vrda Kajti tudi v tujini
vlada kapitalizem, Viljemov ski barbarizem ni 11 i«■
boljši kakor \ikolajevski. Ampak zanimivo je,
kako /«■ si daj sredi vojn«', ko so še sovražniki,
javlja solidarnost vladajočih. / vsemi njenimi
piozami je sedanja vojna /a vhnlajoče le inter
ni u j tli sloga v lioju zoper proletariat je na
nravilo, I i je le /;i krati k ras prekinjeno.
~ NEMŠKO AVSTRIJSKE KOMBINACIJE
"Slovenski \arod" v Ljubljani poro "-a z dne
II avgusta: Knkral smo že naznanili. <la s<t
nemški poslanci hohernig. Steinvvender in Kraft
osnovali novo nemško stranko, kjei naj l>i s«'
spojile vse današnje nemške politične ograniza
rije na osnovi novega programa Toda la na
«'• 11 je naletel ua pi i nhst«ij»»čih nemških orstani
/iieijiili na več ji ali manjši odpor, /a pristop v
novo stranko se je oglasila dosedaj I«1 orgnniza
eija "ncnišl.evfji emit ;i" in ucmško-liiieralua
stranka na Nemškem, toda v se ostiil«' nemške
stranke so se izrazile proti tej novi nemški
" A i iieitspai 1 . " koiit-iio sii m ■ i/.iiivi . t in • i
" \ it!ksrat I lr II« u:ške stranke -I- .1' i/
.jiivii, lili II l\ a imillška st i',! i . ka III IIIIIM l.'.ltlll jšrit '
sta iijii avstrijskih Wiiiim'V, kfi >«• |ii'iiur:iiii nnvc
s'l.Tinf ml jti-ni;riiniii dosedanjih straik skoro
|ir:i\ nil- i. razlikuj«*. t Yterum eenseo, pravi
Volksiai, tl.i olistuji rešitev a v tsrijskili NViiktv
■aunt v " liinkošt nem | • <■< > u fit 111 ii , l<;it"if«fa lii
nmralt' priznati vse nemške stranke
B«dj zanimivo In itilo, «'•«• l>i st* javilo. kakš«-n
jt- |n i>i> ra m I c m • i v e strank«* .Mislim« si sicer
laliki'. rr .'it:; imi'iia I >i • I »•* r i 111;. Xtoinvv«'iid«'r in
Kraft in «"•(• |n»vrii št' slišimo, da so sr izivkl«'
stranke v Nemčiji /a vstop Itila In tnrcj stran
ka. is• naj In ol>s«-!rala Ni-nif«* v Wui-iji i" *
Avstriji Torej stranka za Voliko Nrmrijo
Hdkrito |iov«'tlamo lii nam 11 i' tak program
• •win v st . \ i 11 • < • i naj porušijo neumne držav in*
meje v naj s,, združijo !.«• 'iste, ki niso \.m
fi. naj • • i pustili zunaj in jih in- ovirali. «"*«' l>i s«'
lini Hi 1'idi združiti na svoj om-in I*•» \*«-.i Rvro
pi i lil j I • i se v - 11. mi ro'I združil /ase. n če lii si
to /foililu. In |ili t»otri'l>" in spo/nanj«' sl.iipnili
interesov kmalu «lt>\ <*« 11 i t|o t«*ya, «!.* I »i so tiali
iin-il samo /družili, vi eda na ilrnuaiiii t »< •« I l.i '_ri.
kakor doslej
T" kajpada nt >»l«'iiivv eiulerjev n mnenje in
111< I i I li.lifiniirovo no «»ni In fatli, < I-i hi Nemčija
Ipolirmt lin AvnIrijn ka: z dlako In tu «|iijp vwj
stvari r>t»p«11.'orna il«u<iat"no lift* Tak/ združitev
Iti le št- Imlj poila nacionalne hoie, ki I>i še
j I,ol j ovir..'i napredek, i akni «losl( j
"■•leiu v endel. |)olici illir e tutltti t|iiuili sil z.a
' stopniki '•eniške Inr/.va.jr v Avstriji, pn /al«> se
veda ii«' morejo yledati l arodnrua vprašanja z
drntfaeiieua kakor s kapitalistienejfa stališča. In
tako prihajaj" do zaključka Osvajaj ' I '«»i.*o| 111 i'
Hnržv a/i j' i«* l»ila pred vojno nospov dnin, da |
In Inla rešila narodno vprašanje in je s«'«laj, ineil
vojno, postala še Imlj nesposobna
To je že stara, stara lajna, in tudi " Sloveli
en je davilo /liana Ampak to nam ru/.lnRa. za
kaj pridiga katoliški "Slovence" navdušenj«' /a
i A \ si ri jo do pogin«)
Po svetu.
\ Avstriji prihaja •!<> veljave i'ctiši/.em, v era
v čudodelne /mike, o katn i mi mi,-lili, <!a živi !•• še
>>!«■• I zamorci . Afriki in na avstralskih otokih
Tržaška "Kdiimst" /. dne :{| julija objavlja
tuli ' illio e ki namestnika v Trstu, ki pravi V vsa*
ki kavarni in tfii.siiliii mora viseli podolia cesarja
1'raiHM Jožefa. okrašena črno-rutiicniini z.astava
■IIi l-toeasi!' se odreja. ila se mori pri vseli sveča
nostih ra/.ol»cš:ti i . rim-nimeiia zastava
X« 1 si j pa mora I ti t i rešeno vse ' Italijanske
puške ne Imdn hotele ver pokati, ruski kaumii
IimIh • I • 'I >i I i kolero Ituiiium pa upprmiiajil.p' o du
uioto/je. ker lio \ vsaki lic/niči visel Krauejnžet
kol slika namreč' I linjji cesarsko kraljevski
iiamestuiki. ki misli. <la j«1 koiiiiiiHlirani patr:nti
eni kaj vreden' Kaj poiuaira, ee v ilirajo oil
Skednja ilo Svele«a Kri/a same .■in.nunene
.•uiije, ee pa nočejo srea postati er nn-innena
("e pride delavec do pravcvfa spoznanja. ulora
postati socialist ('e tii socialist. |e to le /name.
nje, di je še /avstal v /nanju in ra/.iliiiu
"Hrvatski Dnevnik" v Sarajevu !>• m • V
I'>ll gradil |e l>ll julija • icšell kmet I .j 11 l.osla V
|j»zie i/ Xllp.lt! j.',. V >jlio sodišče LM je .ili sil, lilo
ca smrt na vešalili radit<i:a. ker je skril dve
puški.
Ne lu !i č|o\ eku vzkipela kii '• ta I'ln div
j.ištvu. ne oh i,tkem divjnštvti, n- oh fnkein
zverinjstvu ' Kmet je I > i I ohcšet Kaj ' • i se prav
zaprav moralo zyoditi / tijejjov i■ i tolov iskimi
sodniki '
kadar Imi delavstvo razumelo driižaln a. pred
vsem jrospodaiskti vprašanja. se lm čmlilo samo
nad seli.,j, da ui ž.e davno post do socii listii-no
Volitve /i I i njenih dr.a ali limio i <i>>vcmh
m Mi vsak zavedni volile. .. nora poučiti tu
!, n v seli posameznost ill .1,1 u>' pl 1.1, i/. ||. vcil
lu.»t I oil (fills.

xml | txt