OCR Interpretation


Proletarec. [volume] (Chicago, Ill.) 1906-19??, October 03, 1916, Image 6

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045377/1916-10-03/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

AI>VKKT!8RM*NT
SLOV. DELAVSKA
UmmmtvIm« db«
IM.
PODPORNA ZVEZA
lok»rp<>rir«ra tt »»rila IM
» drtavt P*»»
Sedež: Conemaugh, Pa.
O LAVNI URADNIKI
1' HJl I ISKUN IK : lvnn l'rontor, lops Nor »mul H«l., Cleveland, Ohio
l'ODI*HEIISRONI K: Josip Zorko, K. K. I> l>ox ■*>•>, \\>«t Newton, Pa.
TAJNIK: iJla* Novak, Mani Si , Coneniauuii. Pa.
POMOŽNI TAJNIK: Andrej Vi.lrii-h, 17u Krunklin Main St . Coneniniigh, P
Bl.AUAJNIK: Josip Žele, i»l"H St. flair An1., <"le\ eland. Ohio
I < iMOŽN I HI.Ati A.I NIK: PranU Pavlov, i. , L'O Main St, fotieinaugh, Pa
NADZORNIKI:
1 niilfurnik: Ivan A. Kakor, L'o7 llnnover St.. Milwaukee, Wia.
I' nail rot nik: Nikolaj Povše, 1 i'raili St.. Xuiiirwy Mill, N. s l'itt*l>iirgli. I'
? nadzornik: Jakoli Kocjan, Hi Ml K Vj.l St, t 'levelaud, Oliio
POROTNIKI:
1. porotnik: Anton l.avrit, ho* 8, Yukon, Pa
|>orotink: Prank Havdek. Box 'JIL*. Iliuilo. P.m.
... porotnik: Anton Wellv, 4 1, Superior, Pa.
VRHOVNI ZDRAVNIK
!' J Kir ti, \l |i , t'r.'ii'J St ('lair Ave, ' 'levelan.l, Ohio
POMOŽNI ODBOR:
Prank škufra. I>~i L'tol St., <'otieiiiaugh, Pa
Ivan Jager, 1«. Woo.lian.1 \ve , « out'inaugh, Pa
Franc. Kos, <'oiiemangh, Pa
Mihael I'lrk, It P. 1' I. I>. I I ! a. Johnitown. Pi
Jakoli H.11.<■ rt, I. 'J'.H, Soiitli l"o>k. Pa.
Ivan llrihar, Johnstown. Pa.
tll.AVNI PR \ I» v hi*i »t L'" Main si , t 'oueinntigli, I'j
L'radno Ula»ilo: PROI.ETARKC, 400* W. :il»t St.. Chicago, III.
Conjena druitvu, oziroma njih urailniki, an ulju.ltio prošeni, poAiljuti v«e
•loi.it«? naravnost ua glavnega tajnika ia nikogar .lr mega. Denar na »e pošilja
i'i| in o potom Poštnih, Kxpresnih, a'.i Ban. mli .l.nnriiili nakaznic, ni akor pa lie
potom privatnih čekov na naslov Klan Novak, S l>. I'. 7. & Coiifiuaagh I ».* j. o-.it
Bank v Cnm-maugli. Pa
V »lučaju, -ia opa/ijo društveni tajniki pri poročilih glavaega tajnika kake
pouianjkljivoati, caj to nejnuiiuma naznanijo ura.lu glavnega tajnika, <la no v pri
hodnje popravi.
Conemaugh. Pa
Krajevnim društvom v upoštcv !
Ker i»1 nekaterih društev po
gosto vpušiljo v tflavui urini po
vršna poročila ifl površno izpol
njene tiskovini' in drugo. > čemer
se ilpla neprilike in delo v «1. ura
du. kakor tudi pri društvih: se
prosi ilruStvi-n«' odiiore in člati
st Vil, till V postavil sledeče.
1. Društva naj vpošiljajo i.e
M'l-na poročila natančno i/poluje
xi a kakor predpisu ji« tiskovina
\ zoreč št«-\. '•
'J. \|. s. poročilo vzorec štev :t
a j«* pošiljati glavneuin tajniku,
vzorec štev. !th pa jr|. Iilavajm
kil.
.Mesečnimi naj se pošilja
vsaj prod pretekom meseca za te
koči mesec. na naslov j»l. tajnika
in <'nnt'iiuiu^h Deposit Itank.
4. Mesečna poročila naj da
tira Z tlllflli društvene seje.
*». Vsa.j društveni odborniki
naj pridtieje zasledujejo glasi
lo S. |). 1' '/... da tako zaniorejo
dajati članstvu eventuelna pojas
nilu. tako, da i.e hode potreba z.i
vsako malenkost dr. odhoru pisa
riti na vrl. urad po iste. Isto velja
/a d. .lutke pravilom sprejete na
zadnji konvenciji in plačilno lest
V iee sprejeto po splošnem jrlllso
vanju lanskega leta.
1».» Na tiskovinah vzorce štev.
I "Prošnja" za sprejem, naj -c
vedno Vpiše poleg oddelka tudi
razred v katerega želi prosilce sto
piti. Na prošnjah z.a zvišanje p;.
iiiij pripomni, 11.-i je stari •*-1:111
in nave«lo njegova cert. številka.
7 Za nakazovanje porodnih
nagrad tin j s«- društva poslužuje
jo tiskovni«- vzopfc štev. -J
- I'ottic IisT.- za Zj.-.l države
ni potr«d>a i/-!;: jati
ltaznc uradne t isk«>\ i ne sicer
i M' odgovarjaj" uataučmi sedanje
ii)u poslovanju. a se jih o«' hode
spreminjal«« kolikor jih je v. zalo
gi. ker z s i e urnost jo računamo na
združit« \ / i-iio ali drugo podpor
no organizacijo - •••• !«• mogoi'c /
\ i in i ter lio«!o isti ras spre
menihe neizogibne. Sedajšne ti
skovine pa nisu v toliko napačne.
<la hi si' ni' moglo / njimi poslo
vati si> /a kakšnega po I l«'ta.
l>«»lo /ilru/riija z. S I). I', in I'
' l>. hoiit* skoro dogotovIj«'tio. \
i temu smislu ap«'lirani na kraj« \
na društva s l>. I* in I' I). «1» u
godijo navodilom njihovega ula\
li« na urada v kolikor š« niso V
j naselbinah kjer se nahajajo kra
| jt vna društva ohfli oi ganizaeij je
S najboljše ako se društva sporazu
i mejo. t«• r vodijo po /druženju le
eno društvo. V takih slučajih naj
društva naznanijo nameravan n
krep že preil z«iiuz.it vijo, da se /a
I more ol> enem rešit i
V zadnjem •"•asu opazujem, d .t
rojaki zopet holj pridno pristopa
j jo k naši organizaciji, kar znači.
I da napredujemo v vseh ozirih. I.«*
! tako naprej sohratje'.
S sohratskim pozdravom
.Bias Novak, tajnik.
STATEMENT OF THE OWNERSHIP. CIRCULATION, ETC., REQUIRED
BY THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24. 1912
of Proletarec, published weekly at 4008 West Thirty-first street, Chicago,
III., for October. 1910.
State of Illinois, County of Cook, ss.
Before me, a notary public, in and for the state and county aforesaid,
personally uppeared Frank Snvs, who, having been duly sworn according to
law, deposes and says that he is the business manager of the Proletarec and
that the following is, to the best of his knowledge anil belief, a true statement
of the ownership, management (and if a daily paper, the circulation), etc.,
of the aforesaid publication for the date shown in the above caption, re
quired by the Act of August 24. 1912, embodied in section 443, Postal Laws
and Regulation*, printed on the reverse of this form, to-wit:
1. That the names and addresses of the publisher, editor, managing
editor, and business managers are: Publisher, South Slavic Workmen's Pub
lishing Company, 4008 West Thirty-tirst street, Chicago, 111.; editor, Ktbin
Kristan, 2528 South Itidgeway avenue, Chicago. III.; managing editor, Etbin
Kristan, 2S28 South Ridgeway avenuv, Chicago, HI.; business manager. Frank
Savs, 4008 West Thirty-iirst street, Chihcago, 111.
2. That the owners are: (give names and addresses of individual own
ers. or, if a corporation, give its name and the names and addresses of stock
holders owning or holding 1 per cent or more of the total amount of stock.)
Slovenic Section of South Slavic Socialist Federation Trustee. Frank Savs.
4008 West Thirty-first street; South Slavic Socialist Federation—Trustee,
Frank Petrich, 803 West Madison street; Slovenic Local No. 1 of S .S. S. F.—
Trustee, Philip Godina, 2K14 South Karlov avenue; Slovenic Local No. f> of
S. S. S. F.—Trustee, Frank Podboy, box 218, Conemaugh, Pa.
3. That the known bondholders, mortgagees, and other security holders
owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages,
or other securities are: (If there are none, so state.) None.
4. That the two paragraphs next above, giving the names of the own
ers, stockholders, and security holders, if any, contain not only the list of
stockholders and security holders as they appeal upon »he books of the
compuny but also, in cases where the stockholder or security holder appears
upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation,
the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, is given :
also that the said two paragraphs contain statements embracing affiant's full
knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which
stockholders and security holders who do rot appear upon the books of the
company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that
of a bona fide owner; and this alfiant has no reason to believe that any other
person, association, or corporation has any interest, direct or indirect, in the
said stock, bonds, or other securities than as so . tated by him.
That the average number of copies of each issue of this publication sold
or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the
six months preceding the date shown above is . . . (This information is re
.ouired from daily publications only.)
FRANK SAVS, Business Manager.
Sworn to and subscribed before me this 30th day of September. 191(5
MICHAKL J. O'MALLEY.
(My commissio nexpires March 8th, 1920 i
Note.—This statement must be made in duplicate and both copies de
livered by the publisher to the postmaster, who shall send one copy to the
Third Assistant Postniastei General (Division of Classification). Washington,
|) and retain the other in the files of the post office. The puhli her must
publish u copy of this statement in the second issue printed next after its
tiling
Usoda vojnih vjetnikov.
Marsikateri vojak na fronti si oddahni-. «*••» se
koma bitka tako. da xa sovražnik vjaine. Zanj
ose-huo ji' tedaj tudi vojna končana. Ni mu trebn
v.«.- delati dolttih. inoreeih pohodov /.daj v solnčui
/egi. /.daj \ ner/.pitisneni dežju; ni ne inn treba
valjati eel«' dni in noei in tedne v /.akopih in sta
ti do pasu v vodi; končano ji- stradanje in \
smrtna nevarnost .je minila. Pozdravljeno vjet
ništve, ki reši človek« VKakovrstnega trpljenja'
Ali — tudi vojno vjetništvo paradi/. Pa naj
hi ne hil paradi/., saj nihče ne pričakuje tega ' l>a
hi hilo tam le skromno človeško življenje!
To hi seveda moralo hiti. /a to ima mednii
rodno pravo vsakovrstne doloi'-he. Ali odkar se
.ji- pričela vojna, *»e neprenehoina slišijo tožbe
/daj i/, te, zdaj i/, one dežele. I'osebno iiimo«.«
kritike je prihajalo od nemške strani, kjer so dol
/ili enkrat Kuse. drugič Angleže, da ne ravnajo /
vojjniini vjetuiki tako. kakor se spodobi.
Žal. da je treba preeej verjeti, kar pripove
d nje nemška vlada o tem predmetu. Tudi puro
•'•i I a od drugih strani potrjujejo take tožbe Ali
v/orne niso razmere niti na Nemškem.
1'rav z.ato, ker *e nemška vlada rada vede.
kakor da hi hilo pod njetrn upravo vse v naj
lepšem redu in se, medtem ko ne pusti dobre dla
ke na sovražnikih, rada baba s svojo dobroto, hu
maiiitarnostjo in kulturo, .je značilno. kar pra
vijo o razmerah tisti, ki so jih sami okusili. Prav
zato. ker je gotovo res, da je v Nemčiji za to in
ono bolje poskrbljeno, kakor na primer v SiKi
riji, \ avstrijskih taborih in po lialkaiiu, je tako
poročilo značilno. Po njem je mogoče soditi, ta
ko imenitno se mora*goditi vjetnikoni šele tam.
kjer so že naravni in gospodarski poboji slališi
kakor tukilj.
"Kuryer Polski" je objavil poročilo svoje
ga dopisnika o •lanu •lakiH/.ewskeiu i/, pokrajine
i.rodno, ki je slu/il pri P>4 ruskem polku
.lan .lakus/ewski i'- nrinovedoval noro.-eval
<*ii sledere :
"llili smo premagani in vjrti. Xatlaei so !•;>->
v železniške vozov«* po !lti tin ](MI. Potem so vo/o
vr o«l z.unaj /april, mi pa smo hiti notri stheeni,
kakor goveda. brez /raka. brez. hrane, m niti
vod«* nismo dohzili. ko nas je vlak peljal \ Nem
rijo.
Dasi »mo se večkrat ustavili in v rasi eelo
prav dolgo stali na kakšni postaji, nam ni hilo
dovoljeno zapustiti vozov. V mojem vozu je u
nirlo ilvanajst mož /araili pomanjkanja zraka.
Xa neki postaji so teh dvatMijst trupel zmetali
n. voz in jih odpeljali. Na postaji se je zbralo
ver Neineev : prosili sim. jih vode. toda namesto
tega so pljuvali na nas.
• etrti ilan smo prišli \ Stendal na Sakson
skem. I'i >li/no eno miljo od mesta ji- hil pri
parvljen /a na stahor. ki je Kil le prazen ograjen
prostor. Dva meseeit smo ležali na zemlji; hilo je
dohro. da ni hilo slabega vremena Vsak dan smo
dohili mkoliko hrane,- kuhan krompir in -da
nika po trikrat na dan Po dveh mesecih smo si
z dovoljenjem oldasti postavili barak«' in dobiva
li zjutraj črno kavo brez sladkorja, opoldne ki s
pokvarjena klobase in štiii kuhano krompirje,
zvečer pa zopet črno kavo hrt z sladkorja.
\'s;ik dan so nas postavili v vrste. tako. da
je hilo natančno štiri pedi razdalje med enim in
drugim Tedaj smo morali korakati mimo straž,
da so nas preštele. <>h ograji <>0 stali stražniki
z biri in ošvrknili /daj tega zdaj onega. Ako je
kdo vprašal, zakaj ga je udaril, je dobil porog
ljiv odgovor, češ da .je dobro za njegovo zdravje.
Tudi patruljam je bilo naročeno, naj prete
pajo vjetnike. Ako so koga našli, d 11 je spal. ka
d)ir ni bilo dovoljeno, je hil tepen; ako ni kdo
prav pozdravil straže, je hil tepen: ako je kdo
zbolel, je I»11 tepen. namesto, da hi mu bili dali
zdravniško pomor.
Toda, to še ni bilo vse. Nemški vojaki so ho
teli imeti naše za šalo in zabavo. Zahtevali so
od v jet 111 ko v. da so skakali rez. ograj«; ako kdo
ui dobro skočil, jr bilo smeha, da bi Nemei kma
lu popokali. Počenjati smo morali take reči. da •><>
imeli nemški vojaki kratek ras. Dogodilo je
tudi. da je nemški stražnik naščuval divjega psa
mi vjetnike.
Proti koncu januarja je prišel v naš ta
bor mož. v uniformi ruskega stotnika, ki se nam
je predstavil kot tovariš-vjetnik. Dejal je pri
jazno, da naj se razstavimo. Kusi na eno stran.
Poljaki in l.itvinei pa na drugo. Ko smo to stori
li .nas jr nagovoril najprej v poljskem jeziku,
rekoč, d a sr vodi ta vojna pravzaprav za Poljsko.
i»a*o domovino, da nas hoče Nemčija rešiti i/
I ra.iiia Nemčija se neznansko trudi, da bi
pri!.; -aIn zunanjemu svetu svojo deželo ko! naj
l»ino|iie j Se earstvo domačega tu i rti in s!o«re, vse
vneti« za vojno, katera je bila uboceir.u kajzerjtt
\siljeni' 1 iko proti njeyovi nedolžnosti, da bo
kiiiabi sam ptepriean o svoji nedolžnosti Kipci
tami reč jr to, da ni v vsej Nemčiji dovolj pe-\:t.
«I!• bi se mogel vsemu svetu nasuti v oe,
Wo|t:'«\ brzojavni urad poroči »oprt o ne
mirili, ki mi i/bruhnili Iti. julija v Monakovein
l'oli«oja pravi,tla jih je primsovati prenapetosti
mladine, t (koli osmih zvečer j«j večja druluil, ob
sI oječa i/ mladine, navalila na tlliee. razbila ne
kaj kavarn iu demoiiHtrirala po mestu. tM»nli de
si tih /večer so se dcmonstiMeije ponovile Ljudje
so ,edaj ra/hijali trgovine y /mit in p.'karue
< »okoli polnoči je polieija aretiritli okrog l'i" •>
■eii. Pri mnogih so našli nože. kamenje in revd
\ 1 t je
Tako pravi polieija, ki smatra ljudi /a >'a
houuiiie, ponujajoča jim tako razlaganje nemi
1 rov. Hilo bi že mogoče, ila bi sedanje rt/mere po
-peševaie to. kar imenuje slavna polieija "pre
napetost." Ali čp smatra za prenapete ljudi, ki
Itorejo jesti, tedaj bi radi vedeli. Kakšni bi moral
biti, tla bi jih smatrala /11 normalne Ali žrli, d.j
bi se vsa Netneija izprenn-nila v pokopališči- To
lie bi bilo niti kajzerju všeč ,ki si sirrr želi mrl iS
' pull ruskega Jarma. in da je naša dolžnost stopiti
v nemške vrste, in si- priti ril/, i t i poljskim legi«
jitm, ki so organizirane v Avstriji. Potem je go
voril še Litviiiccin. eeš. ila gre za litvinako stvar
m jih pozval, naj «• pdiružijo nemški oziroma
avstrijski vojski
Povedali suh. m ti. da nas prisega veže na ru
sko »rinailo in da tudi line :t;o take Poljske, ka
kršno l»i Neiuieja naredila, ako hi iihiii liilo treba
tamtako živeti kakor v teh jetniških taborili. Po
vedali smo mil. kako se je nam gndilo. Par <Ini
potem nas niso vee pretepali iu eez par tednov so
nas pifinestili tarnseriritii v lleuherg na Haden
i Mkciii.
• •koli I.l'ini mi nas tja pripeljali in nas poslali v
uedogotovljene barake. V/.eli so naše uniforme
ler nam dali navadni' ji-tniške eunje. tedaj so
i nas pušiljaji na delo; delati smo morali na ee
stali in lomiti kaimnje. <'elo bolni možje so mo
rali delati in vsak stražnik je nosil pri sehi de
bi*I Idi', katerega se je posluževal ob raznih prili
> kali. Hrana je bila burna.
V lleiihergu sem bil mesce iu dvajset dni.
i Ni simii maral še nadalje prenašati te grozote in
trpljenja: zato sum sklenili •, tremi tovariši da
( pobegnemo. |)va izmed teli treh, Keorkow iu
1 Muzniriane, sli) pripadala mojeiuii polku, tretji,
neki Marko«, je dužil pri PPJ. infanterijskem
polku. Po nori med 22. in 2-1. majem smo od
i st i*ji n i I i ^ naši baraki desko in se plaze.'- po zemlji
prikradli na prosto polje. Odstraniti Htno morali
dve steni bodeee žive, pri tem pa je padel kol na
desko, kar je povzročilo hrup; tedaj nas je zapa
zil stražnik in je ustrelil. Toda dobre noge so
nam pumogide. da smo v noei ušli Pet dni smo
hodili, ne da bi bili prišli enkrat pod streho, niti
nismo 11 ž i I i ka.j raziin tega, kar sino imeli v že
pih še i/ tabora. Pili smo prez.eki in smo skleni
li, da si uapra\iuio ugenj. Toda plamen nas je
izdal m zopet so nas vjeli. Dali so nam nekoliko
hrane, nas zopet poslali v Heuherg, od katerega
sum bili takrat, ko smo hili vjeti. že milj od
daljeni.
V taboru sii nam vzeli vso obleko, ki smo jo
imeli na sebi in tuis postavili pred eel bataljon
vojnih vjetnikov. ho smo stali pred innožieo, so
nas krepko pretepli / vrvjo. Potem so nas zapr
li tri tedne, da smo skoro umirali gla.iu. Kn so
nas izpustili, nisem mogel hoditi vsled slabosti.
Poslali sii me \ bolnieo, kjer seb ostal deset dn;.
Takoj, k<> smo mi tri.jp ušli, mi vsem na vrhu
vrl;in• • ostrigi i la»e \ podobi križa. Naše trpljenje
se i«- nadaljevalo in <lo 2">. junija je umrlo v na
šem taboru 'Jvjetnikov. Povedali siiin straž
nikom. da »e Itomo uprli akn se ho to trpinčenje
nadaljevalo in pustili. Ma nas straže post rele. De
jali >mi soglasno, ila rajše umi jemo, kakor da hi
še nadalje prenašali to postopanje. Posvarili
so nas. da naj se ne spozabimo prehitro: ktnaln
ir h • 111 opa/iti. <la postopajo z. nami nekoliko bo
lje Naša lirami se je /.boljšala iu stra. • so posta
le malo man j brutalne Pretepanje se je prene
halo (Mtrda.j stiio ilobivali pisma, denar in dru
ge *t\ari i/ Rusije.
K" sem vdrugič poskusil pobegniti, sta bila
z menoj tovariša (Jlti^/kovv in Pankmsz.cnku. Sko
ro mho bili že v Švici, ko so prišli za nami krvni
psi /amlaiski psi. ki zasledujejo zločinec ; ti so
nas zasledili. in zopet smo bili vjeti. Topot ni
smo bili tepeni. pa«"* pa l»i <lni zaprti.
Potem »o nas vedno meščali. delali smo v
raznih krajih, nazadnje v .M;.niiheimu. odkodet
sva z. tilnszkovvoni zopet dne 1~». tnarea 1!M6, po
begnila. (iiitszkow je iti I na begu obstreljen in
zapet v jet. Kaj se je ž njim Zgodilo, lie vein, -laz
»< in prišel pr« ko šviearske meje deset minut pred
stražarji. Straže mi me videle, .jaz pa nje. <»ro
/ili so mi .toda jaz sem se jim smejal. Švicarski
vojaki, ki so bili na meji, so mi postregli. Dali so
mi hrane in obleke.
V šviei je bilo že okrog *.]<•(• ruskih vojakov,
bivših nemških in avstrijskih vjetnikov. Skupno
»o nas poslali \ Itusijo. Zdaj se vrnemo na fron
to. kjer s, bomo maščevali nad Nemei. ki so po
stopali z. miiiii slabše kakor z. živino."
Taka .je Poljakova povest. Nimamo razloga,
da je lie hi verjeli. Toliko nečloveškega se je že
poročalo tekom te vojne, da človek teže verjame,
ee diši kaj prijetnega, kakor pa novo grdobijo.
Poročilo .lakuvzewskega je le povest enega.
Vojnih vjetnikov je pa v raznih deželah nikoli
ko miljoiiov. V sami Nemčiji jih je okrog dva
iniljona. Kakšne tragedije bi elovek slišal, ee bi
vsi pripovedovali svoje povesti.'
ko ponižnost od svojih podanikov, kajti mrliči
mu ne bi niti kave skuhali. Da je pa izgrede po
vzročilo stradanje, nam pove ncbolo policijsko
poročilo samo ko pravi, da so ljudje razbijali tr
gov i nt* z živili in pekarne. Da se io razume, res
ni tr<i»a velike učenosti.
(i novem pomanjkanju kruha na Dunaju po
ročajo iz Švice: "Na Dunaju je začelo primanj
kovati kruha, ker se vsi vlaki že dalj časa uporab* I
Ijajo samo za transport vojaštva. Odkar se je
vmešala Kumunska v vojno, vlaki zelo neredno
v ožijo.''
i V so vojaški transporti edini vzrok, bi bilo
vsaj upanje, da prenehajo vlaki voziti vojaštvo in
bodo lahko zopet prevažali žito in moko. Zdi se
nam pa, da tiči za tem nekaj žalostuejšega, nam
reč da sploh ni dovolj žita in moke, ki bi jo pre
v a žal i.
Ljubljanski "Slovenec" z dne :!. avgusta po
ro. a Najmanj .'10(H) slovenskih otrok v Trstu ne
dobi osnovnih naukov v šolali v svojem materi
nem jeziku edino raditeva. ker v obstoječih, od
Slovencev vzdrževanih šolal, ni prostora znnje
Vsi italijanski otroci so dobro preskrbljeni s po
liilkom Dolžnost države bi bila, da otvori v Tr
stu dovolj veliko število slovenskih ljudskih šol.
DOPISI.
Canoiisbur«, Pa.
Iz med vseh držav, kar jih j«*
z.edhijenih poti zvednato zastavo,
nima nobena " jfovernerja", «1« l>i
imel easu primerno ime ka
kor PennsvIvanija. Imenuje se
Mr. Krumhaeh (Kruleč trebuh .
in tei»a imajo tmli res letos, v ča
sn "prosperitete" po višini de
Ittvei po tovarnah in prcmogovih
rovih v «»ii("asti 1'eiina 1'lnče so se
zvišale (samo v nekaterih podjet
jih) komaj za deset odstotkov, ži
vila v splošnem pa za štirideset.
Krompir je pri nas že prava
"delikatesaMoko kupujejo
ženske že samo po tri do štiri
funte skupaj, kajti vreča, st<>
funtov, velja že eel tedenski za
služek. Se fižol, ki je veljal pri
Amerikanih za "llunk.v Meal", .je
poskočil (hI 7 na I ! eentov. Sedaj
naj pa ima delavee takole prijaz
no družiitieo s šestimi ali osmimi
•flavami, pa je skoro lahko pre
nriean, da si bo težko ka j prihra
nil.
Volite demokrata in v se iio ee
ne je! In res je!
Takoj, ko j«- zasedel naš "Krn
leei trebuh" v llarrisbtiriru svoj
srovernerski stolee, je bila izdana
postava, da v puklasti 1'einia ne
državljani ne smejo imeti psov
(<'lovekoljiihuost radi draginje
menda.) Tedaj se je zmVI lov.
Konstablerji, šerifi in <1 rnui Spi
eelni so hodili po naselbinah in
gonili ljudi \ t ropa h pred sodni
ke. Slednji so |ili kaznovali z 2."»
dolarji uinhe in stroške tako, da
je narasti.i svota do > d<dirje\.
Kdor ni mogel pla'-ati, je sedel
mesec dni za kazen in par dni za
stroške povthu. \' raznih slučajih
ni bil gospodar niti listni!; psa.
ampak je bil ta sosetlov, last dr
žavljana, ni je le ležal pred nje
govo hišo; pa plačati je moral
vseeno, nobena apelaeija ni poma
gala nič. Tako je "sfiksal" korej
nerje gospod Krumhaeh v 1'enna
Kdo na j«- tick i izvol'1 z.i govcr
nerja? Delavci ne menila, ker je
t<uli ttti prvi liti«! kapitalistov po
slal miličarjc proti dclavccni v
Westingiinttsti Proti svojim \ • <1 i I -
ceni i h* iii nastopal tako
Pred volit . ij«. namreč.
Poloti vseli drntnb postav, ki
več ali nuni.' »uro njo aiiicriknn
sko svobodo, iiujtiin' v Penit.i. tudi
ono, kakršne 11 i i > i.i kolikor je
meni /.natiii, liolicna druga država
v ameriški uniji. In ta je /..t javne
ljudske sole tako/vana "Pilile
Law ", ki govori: "at least ten
verses ot the Hilile" shall lie read
in the public seltools cach ua> I•>"
t lie teachers. "\e manj kakor tic
set vrst", i/ katerega sv. pisma,
nc pove postava nič. To je odvis
no od učitelj« in učiteljice. Ako
je cela šola polna otrok presbite
rijanske ali kakšne d mire vere,
učitelj pa katoliške, jim lio bral
sv. pismo rim. kat. cerkve. Ali pa
obratno.
1'eitelj ima v tem prosto roko
in ne more se zahtevati od njega
du bi bral biblijo druge vere, kn
kor svoje. Ali je pa lahko orodje
te aii one verske sekte, in lahko
zlorablja čas, ki bi ga imel pora
biti /a druge predmete. 1'čitcljske
plača so pri nas sramotno nizke
in se tudi zvišati ne morejo, ker
šolski svet, ki oddaja službe,
lahko dobi učiteljev, ki kar tek
mujejo med seboj. In v mnogih
slučajih poostri tekmo še "Bible
Law".
Zavedni staši imajo dolžnost,
ila stopijo z otrokom včasi v šolo
in se prepričajo, da se ta "Bible
Law" ne izkorišča v verske svrhe.
Kdo neki v figa izvoli tak šol
ski svet ' Delavci menda ne. ker
imet i može, ki dobivajo plačo za
svoje delo in še pazili un svoje
otroke \ šoli. da jih uc /astrnp
1 ju jejo s svetopisemskimi bajka
mi, je preveč.
Dne prvega julija so zaštrajka
li delavci pri vročih mlinih za
pločevino v tovarni "Canonsburg
SiPe! <Sc Iron Works". Zahtevali
so pripoznanje organizacije in
plačilo po njeni lestvici. Ravna
telj jim je obljubi! plačo po lest
vici takoj, organizacijo pa, da pri
zna s prvini septembrom, ker mo
ra imeti seje poprej z delničarji,
in preurediti sistem v tovarni
Delavci so se vrnili na delo (med
njimi polovica Slovencev), go
spod ravnatelj je pa kot dober
diplomat hotel narediti med de
lavci nezadovoljstvo nad organi
zacijo s tem, da jim je dajal de
lati pločevini, katera je po orga
lestvici najslabše plačana. Neka
teri so res postali nezadovoljni, ali
vendar, ko je prišel prvi septem
ber, so odložili klešče vsi brez iz

xml | txt