OCR Interpretation


Proletarec. [volume] (Chicago, Ill.) 1906-19??, October 17, 1916, Image 1

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045377/1916-10-17/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

STEV. (NO.) 475. SLOVENSKO GLASILO JUGOSLOV. SOCIALISTIČNE ZVEZE.
Ppoletarčev
1 <•! s* k«rl««l
■>«gt D*ltv.
•i M «pr*»l4«nl Uo
ktr pro4uclr»|«.

I Thla p»p*r Is davoted
«• th« IntcrMt* of iK*
ir«rkln| oUm. Work
•r« aro mtiiUd to »II
what iKov produce.
haundi« •OCOD4-O4a<i o>ati«r. D*r e 1W7. >i ik« ooai ofrtr«
tlChteaco Ill uuinr tb» ACI of (.'ob»t».. Bf M»rcL tod. in«. Offic*: 4008 W. 31. Sir, Gh:cigo,
CHICAGO, ILL., DNE 17. OKIOUKA, ' Ot: GLEK) 1916. LETO (VOL ) XI
DOf*it n Ipp
"Delavci vseh dežela, /d; ■ !e se!" .*C3g%.«i
PAZITEJ
nt iuvllku v oklap«),.
ki »o ntlit|t poleg v»
nnalova. pr(Upl|».
'>ej» ipoil«| tli
naovltkw.Ako (476>
;e il*vllkt
v»m • prihodn)«
atcviikn nai«UK llilt po
l*č* naročnina. Prosi
mo, ponovit* I« takoj.
Jesensko - zimsko je vreme, neprijazno, ne
zdravo. Po strniščih piha mi z« I veter. »ot-e j«- pi>
Uril sneg, v<xl;t v morju in v jezerih se :«• <>iiL*<iila
in ne vaiii nikogar več, ket je ni inlič«- \ t «'■ po
treben.
l.etoviš."a »o se zaprla. izletniki se vrnili iz
hribov in kopališč. Počitnie«* s<> knii.vMi Kdo I• i
/daj piez.el>al na pusti deželi, ko je \ prijetno
zakurjeni mestni rezidenci tako lep" '
, Toda pravzaprav ttuii mesta ne izpolnjujejo
vsi-h želja. l*o leti je bilo prevr.. v ijili, s«-daj
je premraz. Nič prijetnega ni vledati si\.( nebo,
tfolo drevje, puste idiee in parke I»..t«»• •. da si
človek lahko pomaga. 1'riroda je t;iki>
uredila, da je napravila na zemlji različne kli
matične pasove. Kadar ti je \ \ew V>>ikn pre
vroče. >e greš lahko v Atlantic t'it\ k<>|>;tt .i!i pa
\ hribe hladi': kadar j«> v fhioaui i> •• .irz'n. s<
gre.š lahko v (.'ali f orni jo. na 1'lorido ali pa na
Bermude ogret.
To se pravi - l'e imaš »'asa i m demo ,i • ioxolj.
Hog oče je vstvaril \sn zelidjo \s« ljudi,
toda po nekem tajnem, nepisa em u n- na
miljone in miljon«- ljudi prikle ijenih na tesni
prostor svojega dela kakor pes k svo.u koiilii.
jieAriea mogotcev se pa lahko r.iduj« ii /ai . \a.
•>o \seh deželah, v katerih je k; ' ?»rij«-i i.« u i -
Letovišča so se zaprla. I'rezitimvis !•. • »i* i
nov se odpirajo. Klic počitnice s.i um •. •!tu
»e pričenjaj«). !'<'lcti se je trel>a s|n ■, ...i z.i'i
skeuii pneivanja, pozimi pa <><l letin -.a
I.h listi, ki sit počit' a r- ->.i • i. se
ga ne nav/ijejo, dok!«i ne p«i«!« \ i«u k
p nI zemljo.
Sest «lni hoš delal, sedmi |>a ««■• |i
lir.je ukazal li*ti».
Davno sum s«- že navadili, da ima'" . >z\
ne božje besede alegoričen i en. Ali • .m
razlagali jem jih ne bo mogoče tako /\ ' <1 • M
pomenile sam%počitek za ene i >. to ':i
druge.
I'a je vendar tako: lalen m •!• i i«l ti ni .
stotisoe jih pa \eiln«> «l<»la /a njega. K < -.i jih
je, ki nimajo niti »ioe*n boru« v n ■ • ..ki na i
bi pomenil "se«lnii ilan'" K«K <i< . p«m
«leljkii do soh«»t«> večera \ tovar i. \ -'.'.mK u.
na železni«*!. \ pisarni, nima nedelj<<kcga počit
Ua, tiuli če m u kapitalistični «<.s|i«« ;ar t.< dnu ne
nalaga «lela. Kajti kdaj naj ««pr;. s- , p..sle.
če mora \ es teden posvetiti podjet k<■>
.Mnogo jih je. ki nimajo iti na.i. «» idnej.
šega n«'«|eljsketta počitka, ampiik i <n.i. «> delati
na 15ospodov dan. naj je še takn t<l« • • zaznauui
van v kolede'-ju'
I'a vernim j«' delavec iz kosti it iz k>
ž«> in krvi. Njegovo t«•!«• je mastna, ki se utrudi
l)elo mu jemlje .snovi in mor. i, . • . da i *«•
ujefjov telesni stroj p »*«»» I «"i! si i« • :ista\il z. \ •.«■
se, iuora na«loiii«'ščn; i izgubljene snovi u izdano
silo.
Za to ne zadostuje sama hran.. IVeMtru.iem«
lein je noče uiti sprej«'liiati. zakaj Imli pr<-'<av
I julije j«» delo, in želodce. ki ni lat je samo za >e
lie, temveč v zvezi z drugimi org.v i, ' u«b»n. ■"•••
je telo sploh trudno.
Tistih par ur počitka na teden, kar ir;. m«»»••
imeti delavne, no zadostuje na nolien lun-in. •!.:
t'' telo nadomestilo vso um«", ki jo tokom nioseee-.
in let delalo pri stroju. \ jami, \ zatollili, smt*iio
ei tovarni.
Telo potrolnijo n<| «';i««;» 11 • > r-;isii izdatne -j;,
počitka, da so spravi v tisi i rod, ki mu ira je <i"
ločila priroda Kakor telo, jja potrebuje tudi <!uii
Za tak počitek no zadostujo lo opustitev «lvla
1'ojdi za tdiii iz tovarno, p;i ostani doma, ii
•mohIji si> In«. • i 11 i «"• h 1 JI i- i • ■ i.i tU .
fi' L*.i kakor pre;.
| i»• k .p' tii-hji t h« i i iz»)r< urin
In ra/iin-r. I'hii-.l vi iii'ti iijo n;i'!i!t;i; i 'In
/viika. <'«• i morajo viilit tiov«> pri/otv, ni>li ■ <>
ivjo uilvruiti i"l ;iji\vi
/..I p<»<-itflc ji In ki m Uuliko poln a •
1,oliko pokoja \ še nc/iiaiii'in kraju. <>• ■ i»«•:i•»o • •
irlnla po |f|)otali priro«|r
Ali w in v< Ijii v kapitalistični družbi
• i« lun ,|.i
■ ■ i|> i ije in!
i.i i • domovina vseli Ijildi All ogromna
I i' i '«-li ljudi nim:i pravier in priliko, da lii si
• ■ .<1 r.. i • domovino, da bi se I«' nekoliko ozrla
| 'i ■ ii Ti'hiiii'iui ji' In sicer popolnoma mogoče.
II ii /«-;ii lili /cleznice nil vse strani; lu so
I'! .'•••. Umi nii jilt pre vrtali. Najvišja go
i • • v, i iii-.ii \ci nepremagljive zapreki'. Delavci so
-ni' \ ikiinsl i- ladje, s kati'riini si- laliko plu
• ii i-K.i \-.i i ni-i'aiiov, ml kontinenta do knnti
-"I oinka do otoka. Vozovi«, čolne, avto
'•iti- i/delali. /.i zasnežene kritje sani in niiui
-:i mojroi'-jt sredstva. <ta / njim spajajo
lit i m k>a.jšajo daljavi«.
P' 1 a!i/.■ :ii si- ji- postavil med prirodn
• ii - i ••lnvt i.a ill iij«-!roVi» drlo, pa za
l.t' a i.oi .od denarja.
N ti •• pou.aua, da si vsi- to napravil' /..i
• a • si 'si naredil šr denarja!
\h ' 1'i-ira in- siin-s To pravico s<i si pridržali
>.iii,: si ii .| laliko rabijo železnice, avlotlio
-1« l.|i .»••, ka* si ti izdelal; laliko se vozijo
p p i -stall, is i si jih zgradil: laliko prebi
|'o I nt i I ih in vilah, ki si jih sezidal. Vsega
• i i i.apra ili ampak oni imajo denar.
d leni I;
požiraš ti \ svojem tesnem stano
o liaeile in ti polni veter nosnice in u
• a in i"'-' in pluea s prahom, če greš za
s " ■ na ••por.-" za hišo v svoje '''etovi
t/iva '• lahko \si- lepote in krasote sveta
p- - -i Vii o<| uživanja.
Naši i.. a m 1 • >i.i stroji sh tako i/polnjeni i i. se
;iko 1/p'ipnllijn je jo da lii Vedlio
'V dela\ei«\ počivala in potovala,
diu-ja polovica delidii. In tudi tej
o 1 i-eliii ta ;o nečloveško utirati,
i - i. -e lii se delalo za potrebo I ju
• !.- družba tako organizirana, da lii
! ' vodila potrebam
V s tO bi bilo lahko.
V - ■•.. j i ni, ker prepuščajo delavei !»os
•: a l>it alisl oiil.
••■r o Ki pa laliko osvojilo irospodstvo
■ ■••'o poiii/iiti svojo moč, katere ne
- -.a i oIn n.i druga.
lasti tki delovne mori: oni lii bili
vos poda rji. S telil bi pa postali
• ■ i i d in 11 i je sile na svetu, ki bi jih
i. , i . i u/uuati.
a. ■ -. ■ ■»1»r i ji beseda! Koliko časa
na. i I m .i 11. \es njen ogromni pomen m
i- • "i\e danes suženjsko življenje,
Nil / > e I | « ispllllsko .'
Vi. ki sti spoznali njen ear, pomauajte, da
• i ' i • I i tisti, ki sanjajo o boljši bodoč
• a ;ai lii so si dali ukrasti zemljo pod
Ni ii vi'asi kratke počitnice, ampak vse. kar
p.-j. plen i-nitegii ti:i tem svetu, bo delav
;d užival". kiidar bo samo svoj gospo
1 tu lin. kadiir prem.'igii kapitalizem in usta
v i a zemlji socialistični red, v katerem stopi
■" | 11 i t ii izkoriščevalcev človečnost.
Ura so bliža.
Volitve oft proti naiui. < '.in m tako itrajša, •)a
ho odločilni dan nenadoma tukaj. Dn<-\i ni uri'
postajajo vm' dragocenejše. Kar se >«■ more sto
riti v teli kratkih dneh, so (in>ra Kurit i: k«|lifjot |i
•'•as krajši, toliko bolj gospoda r>k< in intenzivim
ga j«* treba izrabiti.
Pri volitvah odločujejo j;la«iivi. <!l||ovt> ■ la.jt
jo vnliloi. Torej moramo pridobiti eini v<•«'• \.. 111 -
»'••v, ila hodu felaso v>i I i za socialistične kaiiiliilate.
Toda — je I i stvar vredna vsega napora, ki
ga zahteva More li '»iti oh vsem tnuin re/ultat
tak, da hi se izplačalo '
l'ri volitvah se bodo šteli glasovi, t. .i.i brez;
tega štetja že panes lahko v«»f||'<>, • I»«t on m
Kirkpatriek ne bosfjp izvoljeni
(iotovil vemo to, socialisti niso sanja• in ne
zamenjavajo želja z rStiii-uosi.jo. 1'rcdscdnik in
podpredsednik ne host a i/volji-na izmed soeiali
stov. ker nam je znano, kolika • a i;»t.ill gla
sov je bilo oddanih pred štirimi leli. veni", da se
od tist«*ga števila do večine lie poskoči \ štirih
letih in vemo tudi, da se delavstvo v Atueriki od
zadnjih volitev m toliko politieM ''olftazilo iu
tako otreslo vpliva kapitalističnih - 'rank, da M
jih že danes lahko prcmagahl
V.a vsakega zavednega deliVea j. j a vendar
stvar ta, da hoče zmago. pe nI ilain- •. |>a .jutri,
sea so m a, kadar dozore razulpre Iu ker • n«* indre
poskočiti 'xl tega števila, ki smo |a i |eli zad
nji?, do veeine, moramo pomno/e\ati -:• • %:!• > soci
alističnih glasom do one višine, s kate skok
do zmage le še malenkost (Sh-dati uioratmo torej,
da pridobivamo pri vsakih volitvah. /•• ne za
radi današnjega dneva, pa zaradi bodočnosti, zato j
da se skrajša čas d<» končne ziiiilge.
To je mnogo važnejše, nego se /•!> marsikate
renin sodrugii. Med izgovori, ki jih pogostoma
slišimo iz ust delavca, glasujnrega /a kapitalisfič
ne kandidate ali pa za nikogar ne, ,j<' najpogoatej
ši ta, da soeialUti sedaj itak še ne morejo zma
gati.
ScvpiUi .j«- to izgovor lir«v. zmisla. N'a.jen.«
si a vncjšiniiii ni/uinii inora hiti jasno. «la in- I > i mo
glo d«*lavstvo uikiliir zmagati. hi vsakdo tako
dejal. Toila računati moramo / dejstvi. in im-l
i|»'jstv a spada to. <la »o nekateri razumi izpod
eiiosta \ 11 ill. Nekah-r«- glavc s; t i i • 1 i najjasnejše
resni«-«* m-dajo dopovedati. < V hočemo kdaj «1<
11 * t i njihove glasove, nam ni«"- n«- pomaga. «ln jim
razkrivamo krivit*«-, ki so »od«- \ <i«-«laiiji drnzhi
in jim dokazujemo, «la nt* iimr»- 1'iti v kapitalist i«'
■ i«rn sisti-iun drugače. tak«- ulav.- nam prikimajo,
ampak »dsrovarjajo nam. <la socializmu -<• in- mu
tt zmagati. Ni." ne koristi, «V jim razlagamo so
«-ralisii«'-ni sistem in jim p<>.ia.sii.jiij«-mo. kako izgi
ni-.jo v socialistični družbi \-.«• tiste trm/«-, ki
trpi i j< > mase \ snlanji: pri t r. I i 1 i nam hod«>. an
pak iloilali: Socialistov .)«• s«- pri-inalo
Ako hočemo iloiiiti tak«* volile«', jrn nn-ramo
poka/a ti velike številke. Zanje ho t«» na inn..-in jsi
argument. Kakor ne glasujejo ilanes ~«> - i;,! • s •
no. k«-r po njihovih mislili soeializ« m še n«- mor«
zmagati, tako limlo gotovo glasovali iali^ti- ■ ■ •
kailar s.- jim l»i y.i|«-|o, «la prili : ja zmaga s .-iaiiz
niti. \'e«'-ina j«- zanj«- največja privlačnost. in .'in
sc jim Imi zazdelo. ila s.- nagi I »a v.-čina n. iimš.i
strun, poskočijo / iiliema nogama k nam.
To si-veila ni ulealnc \" • ■ I i k«> Icpš« In ■ I • •.
l*i vsakdo iz »'istega preprii'-anja glasoval so
cializiflu in se ne oziral na n««l>« n«- post ra'isl.. mo
mente. Ali l.jinlje so taki. kakršni •»". m- pa i '
kakršne Iti naredili mi, če l>i nam I S-*i^ stvarnik /;'
kakšnih 21 ll|- prepustil svojo nnc l>a jih j. nn-d
delavci mnogo, ki niso haš junaki, polling.>\i ali
n'n-tzeheaiiski iiailljudjc. moralno vz«-ii />i gotov,
dejstvo, ki se lie umakne ne našim ž«-ljam. i • na
šini pridigam.
Vendar pa homo potrebovali 111 < i i le glasov«',
prav tako kakor potrehujtano njihovo so«lt*lova
nje v strajku. Jedro delavski- armade mora inn ti
vso razredno zavest,trdno proletnrsko prepričanje
in potrebno znanje. Ali zmagati ne more delav
•.Ivi ni/n-il j i ii <» - ^ v« • j i 11» ;fi|rmn I < • un . pnir
llli.il ;i lt-.nl lil hO Vi r i lil >.
I »;i lili v M' |||'!;|V>( Vit st rnknvilli ill i>
tako /.nv<-.|iin in Mihi ', iln |«ri<|f /umira . .i
/.a vcilnnst j \m', m | ti :i-a knva! i . kajti In.I i *
styn /i\i \ kapitalist i •'* 11 i ilm/lii. nji'm i a/ i
i nnuki vplivajn nanj. in n i \ |ir.»I<
lariala lunin te la/.mri- vplivali1, tlnklm- i
Wa kapitalistična.
Tiiri'.j imimiiiii «1« tinti, tla |lun t i i t
sto, ki sii-i-r iiiMi vi-lik.'iii v ilflav »kim n.
txi sami m- misijo /astavf. ki [t.a vi-in! »• t i !•
p«>< I !-•>) ti tiki uapit .'li/nia. ampak .uit !■ i N- • > ••• ■
lili lifts
lifiist.n in Kirkpnti it-k in« Imsia I. - is
na. Totla <■>■ si> število trlasov ki l> In /an.in n.t
• lani. /natnii pnvt.-a, It ilaj lm tu iiajlml.isa .i •
jn z« volitvi l •: a 1" •*_!*1 € "i m V''- itIjimih -..ri
alistii-iii kamliilati sfla.j. t• • n Iml.i n • i •
• •majali i/iinvnr ti»tif:, ki iiie'ijn. t!: ■ iii/.-ni
sf m- initi'i1 /inauati
A i '.t lil i ■. i ■ ,! v/rtik al. 1
/..tllije tftllif llilprti Zilillljf lin -I. 11;a t|n» ■ sti l'
k.) fini Vfi'.ji iispi-h.
M. M t li iinvt niitrH st- m- V ' : ta I pi »• '!'•» !
n pinlpi • |s«< I ii i! tVtmli v. • 11 ■ tla m- ta i
tlvS si* i/vnljt-na i/ .m«i;ilistii"*t I. i • \ t. ?§|
prav I. IiImi iiinfiiir. ti i /manaj" .Innr '<<■ ••"i
kamliilati.
Tu hi nin m pr. kiitl 'ffs I)ns|r i . v
n.lniL Mi.Vit l.ntli|ii|: kn| t lini /. •. 11.!.
st ir-no Ntmilkc. Ktlnr jp VSIIj Iirknlikn , • 1 • • v I
li.it'JTnVn ilfln v nsreilh jriii pa I" I t itn /■ liliji liill
tlr/av vi', tla ima smlriiir l.nmli" rrktr'. ..t'i'H
tra ni i|nsi-sji'l m- t .li n i/m«'I kapital) ti iiii
•slallfrv .
Tnila Ml V iT I .nt |< 11111 ji' salll. Z V SI,H s\.,| III
Imgatitn /nanjoiii, •, svo.jn vrlikn spnsnlimtst jn, s
svnjn priiltinst jo ur m«>ro il-lati i'mkIi'/i v. Hit si
ni' inorp napiHviti nspmiiištiridcsct ur v onem
• •.h in' i uri |I>iti repuhlikatieev in demo
v' • .v /.i malokdo je, I;i lii mopel ^tot-iti to
•v«>11 k ■■ ■ i' storil M ••vit London, ali podcse
• i 'i simi'i;;i si'Ih' in- more.
I*.. 11; (čislani- \ koupresu vs.' drngaeen |»<»
j. .!• v. |m ili octcri socialistični ylas in socia
I -!• ni 111111 • na In m 1 < • i n <la dajo volilei sedanje
i i s. i-.., list i •iicimi poslancu še deset tovarišev.
...i... tu li lt> in- hi liila večina. Še prav
• '• '• '■• ustali« ml večine. Ali kakor povsod, ta
li Mill \ parlament a ileset lahko več opravi
.v it • I' ll In in- trli'iU> na to. ila inatenjalno
■ i i/\is, \i. ii.1, i la lahko i/.delajo ill vlože
;• i < .I;• • • \ . i,a<Tto\ ilil.. s, tmli pomnoži liji
. \ I • • llinV* 11 ■ • •• s morajo nasprotnikov dc
• ' i: ■ • v • ri i i k • • v liolj poslušati in tiuli holj vpošte
\ : i !< i <i«r eni ira sametrii.
\ 'katerih "krajih je nedvomno moiroee iz
siii-i.i I ist i.-iH koimreMiike. in kjer je taka
i/ <>st. ii I. ■ I urin I piist en irreli. če se ne l>i stori
• \ S. . .is, dose/e ta IU»pell.
lia'iHi Miiiirresiiikov in senatorjev se volijo
i. /i v vs 111 i irailnilvi. Tudi tn so v nekaterih kr.i
i i •!.( s.' i/\olijo socialistieni kandidati.
II i\• l«i In irovoriti. da imajo taki uspehi razim
i .i ili - 'j.i • . 111 mat i ijalen pomen. \'s;ik šerif
• i • * ni"' . m v lin.jih ined delom in kapita
• si ii. .-C je taka moč \ rokah kapitaii
i p I .i • n i k ;i ali delavskega zastopnika. V
. a.|! N,i«-r si. delavei izvolili socialista
: v •'! niad, si- j. nli rasli stavke pokazalo. da .je
11* \ luiliranila delavcem dolgotrajen hoj
•_•" - r11• v Tudi si- je /irudil". da je postala
s' ■ . pii'ii'liua ali pa da se |(. takoj p" napo
• i iti. a' uspehom delaveev, ker ni socialist ič.
m i. . • i 11; k omogočil kapitalistom, da hi po svoji
i iv : I ii.'i'."iali i-ele tolpi* ohoro/enih razhijučev
/oper delavea.
Mi izmed mnogih razlogov je še eden izredno
(Konec na 6. strani).

xml | txt