OCR Interpretation


Românul American. [volume] (Detroit, Mich.) 1939-1968, January 03, 1942, Image 1

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045399/1942-01-03/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

woodward & Kirbv î <r c U
Detroit **ch. r m m •
Romanul American
IX4 ★ Făclia Muncitoriinei Romîne Americane ★ "42
1
care diferite tabere imperialiste se luptau în
tre ele pentru a acapara noui teritorii, pieţe
noui de comerţ şi pentru subjugarea de popoa
re. In acel războiu, massele truditoare şi-au
dat viaţa lor scumpă, nu pentru o cauză no
bilă a lor, ci pentru menţinerea şi extinderea
profitului şi profitorilor, pentru continuarea
exploatării de om pe om.
Pacea ce a fost încheiată atunci a pus ba
zele noului războiu şi al perioadei de teroare
fascistă şi nazistă. Conducătorii guvernamen
tali ai ţărilor din Europa au continuat felul
lor de conducere şi perzecuţie.
Ipocrizia, furtul, pogromurile, masacrele şi
trădările toate aceste nelegiuiri au fost
(Continuare pe pag. 2)
LA LINGAYEN AMERICANII
LOVESC CU PUTERE
Generalul MacArthur raportează
că în regiunea Lingayen şi Atimo
nan, frontul e stabilizat şi trupele
Americane dau lovituri inamicului
şi îi cauzează pierderi colosale. Re
gimentul 26 al Filipinglor, coman
dat de colonelul Charles A. Piere»
(Continuare pe pag. 8)

Voi. XXIX; No. 1
Surim Jlupuruhit Nostru Hu
An prosper st Stctnrtos
Anul ce Vine
Poate Fi
Mormântul
Fascismului
de lONEL STEJARU
Anul 1941 a fost anul de sur
prize. Contrar tuturor anali
zelor şi prevederi, evenimen
tele nc-au dus din surprize in
surprize.
Germania a atacat Uniunea
Sovietică, atac la care Uniunea
Sovietică s’a aşteptat, dar nu
în momentul când acest atac a
fost lansat. Noi am fost de
părere că acest atac va veni
mai târziu şi nu în anul 1941.
Japonia a atacat banditeşte,
pe la spate şi pe urmă a decla
rat războiu Statelor Unite. Puţini
«’au aşteptat ca aventuriştii Japo
nezi să aibă o astfel de îndrăznea
lă în acest moment.
Era însă clar pentru mai toţi a-
Iceia cari erau familiari cu situaţia
economică şi politică din apus, ca
războiu între Statele Unite şi Ja
ponia e inevitabil. Dar nimeni n’a
crezut că Japonia va îndrăzni să-şi
ia responsabilitatea de a declara
războiu unei ţări, care e cu mult
mai puternică din toate punctele de
vedere. Si Japonia n’a intrat nu
fenai în războiu contra Statelor Uni-
Hc, dar şi contra Angliei.
Hitler şi Mussolini au declarat
(Continuare pe pag. !•)
Armata Roşie

înainteze
PE FRONTUL SOVIETIC
Succesel" Roşii continuă.
Cel mai important Succes a fost ob
ţinut în regiunea Tula-Orel, unde
a capturat linia ferată Gorbachev
ka şi oraşul Odoev, dealungul reţe
lei Tula-Kozelsk. Datorită acestei
victorii, Kaluga e înconjurat. In
partea nord Vereya a fost capturat.
In felul acesta, sectoarele Naro-Fo
minsk şi Mozhaisk sunt în primej
die pentru nazişti. Fără doar şi poa
te că trupele naziste vor fi silite să
se retragă la linia fluvilor Protva
şi Luzha.
* Pe frontul Leningradului ofensiva
ia proporţii considerabile în jurul
fluviului Volkhoov. In bazinul Do
netz, Armato Roşie continuă să
puie presiune pe hoardele naziste,
aici Germanii au concentrat re
zerve puternice şi oferă rezistenţă.
La Sevastopol, Germanii continuă
atacul. Din cauză că Hitler va in
vada probabil Turcia, baza aceasta
navală a Sevastopolului devine de
o importanţă extraordinară şi tru
pele naziste vor face eforturi supra
omeneşti de a captura acest port.
s / Armata Roşie a restabilit deja
I comunicaţiile ferate între Rostov
■Mktscova-Leningrad.
Prin Luptă Unită —la înfrângerea Fascismului Mondial
19 27
Prin Luptă Unită la Victorie
In războiu caşi in pace, ziarul nostru timp and« 28 de ani e campionul poporului în lupta pentru libertate.
înainte spre distrugerea fascismului
SI ELIBERAREA POPOARELOR
lată că se împlinesc 28 de ani de când s’a
fondat presa muncitorească a Americanilor
de baştină română! . . .
A 28-a aniversare a acestei prese, simboliza
tă prin “Românul American,” ia loc când lu
mea întreagă omenească e angajată într’un
războiu de dreptate pentru înfrângerea şi dis
trugerea celui mai groaznic duşman ce a vă
zut vre-odată omenirea FASCISMUL.
Si această sărbătoare pe aminteşte mai
mult prin imaginaţie anul când a fost fon
dat “Deşteptarea”. Era anul când a izbucnit
primul războiu mondial.
* * *
Ce diferenţă între aceste două războaie! Cel
din 1914-1918 a fost un conflict mondial, în
The Roumanian-American, Detroit, Mich., Saturday, January 3, 1942
Exemplarul; 10 Cents
Apărătorii
Fîlipinelor
Rezistă cu
Mare Eroism
Ziarul acesta aniversar, ce
poartă data de 3 lanuarie 1942,
apare cu câteva zile înainte, a
dică Sîmbătă în 27 Decem
brie, pentru ca publicul să-l
primească înainte de Anul Nou.
Aşa că raportul acesta militar,
e bazat pe informaţiile primi
până Vineri dimineaţa în 26
Decembrie.
Pe frontul Pacificului, situ
aţia e serioasă. Deşi trupele
Americane şi Filipine luptă
eroic şi ţin piept duşmanului,
hoardele Japoneze au reuşit, din
cauza numărului cu totul mai mare
decât al aliaţilor, să invadeze in
sulele Filipine în diferite sectoare,
ca Bialoan, Baguia, Tuguegarao,
Damortis-Santo Tomas, punând în
primejdie Manila. Amiralul Tho
mas C. Hart, comandantul flotei
asiatice raportează că submarinele
Americane au scufundat câteva va
poare de transport ale inamicului.
Ziarul “Manila Herald’’ raportează
că avioanele Japoneze au bombar
dat CăbanatUna, noifT~<îe~"MaTrihl -
In aceste raiduri, inamicul a bom
bardat spitale de emergenţă cu toa
te că erau marcate în mod vizibil
cu Crucea Roşie.
încă Câteva
Zile Până la
Petrecere
Ne mai despart c&âteva zile and»
evenimentul tradiţional anual
celebrarea aniversară a ziarului
nostru. Comitetul ne spune că toa
te sunt gata. Programul va fi din
cele mai interesante. Ocazia însăşi
e istorică.
Să căutăm fiecare din noi să fa
cem din această petrecere o ocazie
de solidaritate şi frăţietate. Să ve
nim în cât mai mare număr, spre
a plăti tribut organului muncitori
mei române americane, la a 28-e
aniversare a lui.
Procuraţi-vă bilete în avans,
vindeţi la alţi fraţi şi surori. Veniţi
în contact cu prietenii şi rudeniile
d-v şi spuneţi că vă veţi întâlni
Miercuri seara în 31 Decembrie Ia
Templul Românilor, 661 Chene St,
la petrecerea aniversară a ziarului
“Românul American’’!

xml | txt