OCR Interpretation


Românul American. [volume] (Detroit, Mich.) 1939-1968, May 31, 1947, Image 3

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045399/1947-05-31/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for Pagina 3

INDIANA HARBOR. Pe
trecerea tradiţională anuală a
'societăţii “Flacăra,” în folosul
ziarului American”
a avut loc şi anul acesta cu
succes.
După zile de ploaie, şi-a fă-
apariţia un soare cald pe un
f cer albastru, încât trezia în fle
care dorinţa de a pleca undeva
afarft la câmp, ca să guste din
parfumul naturii în sezonul glo
rios al primăverii. Totuşi vre'o
200 persoane în acest orăşel in
dustrial de fier-oţel au preferat
■jsă iu parte la petrecere, plătind
'in felul acesta tribut ziarului lor
şi societăţii din care fac parte.
Myzica lui John Boldi şi fiul,
de timpuriu distra publicul, care
răspundea prin dansuri populare,
atât de cunoscute în coloniile ro
► mâne americane.
Fr. Spornic Prezidează
Sala clubului Nicolae lorga,
din Uniunea şi Liga, unde iau loc
atâtea lucruri frumoase aranjate
de poporul român american din
r Harbor, era pătrunsă de o atmos
feră prietenească şi frăţească.
La semnalul de deschidere a
programului, lumea participantă
era aşezată şi era gata să dea o
atenţie cuvenită, celor cari au con
simţit să contribue la succesul
Fratele Lazăr Spornic, preşedin
tele programului şi secretarul-no
tar al societăţii noastre, a urat
un bun venit publicului, găsind
expresiile cuvenite de introducere
pentru fiecare membru sau mem
bră din program.
fy
Vorbirea Fratelui Dan Grecu
Fratele Dan Grecu. preşedinte
le societăţii “Flacăra” cunoscut
atât de bine de publicul din Har
bor şi împrejurimi, pentru acti
vitatea d-sale, a explicat însemnă
tatea petrecerii, scoţând la lumi
nă rolul ziarului, contribuţiile sa
le în interesul poporului şi al
muncitorimei. A accentuat pe
munca de luminare şi mobilizare
a ziarului, în ceeace priveşte orga
nizarea muncitorilor în sindicate
le muncitoreşti. .
v
Tineretul înzestrează Programul
Când fratele Spornic a introdus
pe tânăra domnişoară Nancy Helen
Andre, ca să cânte “Anniversary
Song” a creat o surpriză, spunând
că acest cântec, de fapt. a fost
compus de un român cu numele
' de Ivanovici. Vocea d-rei Andre şi
apoi dansurile ei. printre care
semnalăm şi un dans italian, i-au
câştigat aplauze entuziaste.
Muzica e o tradiţie m familia
. Spornic, aşa că nu am fost sur
prinşi să vedem pe tânărul Cornel
*L. Spornic cu flautul în mână şi
gata să predea câteva cântece,
pentru care a fost viu ovaţionat.
In selecţia lui a fost şi Hora Sta
cato de Dinicu.
O altă drăguţă şi tânără d-ră a
fost Elenor Lucas Ivan, care s’a
k distins prin dansuri baletiste, cu
care a încântat publicul.
Preşedintele programului a in
trodus apoi pe fratele Făinaru, re
dactorul ziarului nostru, care a
adus salutul Comitetului de Dl
' rectori al ziarului cât şi al Comite
tului National al Fraternalei.
Fr. Făinaru Ia Tribună
Dânsul sa ocupat in deosebi de
situaţia gravă actuală din State
le Unite, accentuând asupra pe
ricolului cu care e confruntată
r muncitorimea americană, din care
şi noi facem parte, prin faptul că
Congresul tării caută prin proect
ul de lege Taft-Hartley. să dis
trugă uniunile şi să pericliteze in
stituţiile şi drepturile democrati
ce.
B*a ocupat de efectul "doctrinei
*Trtttnan" arătând că această doc
trină nu corespunde cu in trese
le Vitale ale tării, că este în fapt.
o abandonare a politicei deceda-
I tuHii preşedinte Roosevelt. A a
| rătat că această doctrină, nu nu
Youngstown, Ohio Invitare
Societatea Voinţa Poporului din Fraternala Societă
ţilor Române Americane din IWO, cu plăcere invită pe
toţi membri şi prietenii societâţii să ia parte la
CEAIUL SOCIAL
Ce Se Aranjează In Folosul Ziarului Românul American
Duminecă în 1 lunie, 1947, începutul la 4 P. M.,
La Hala Clubului Independent
Român American
3270 Wilsrin Avenue, colţ cu 9th St., Campbell, Ohio
peste drum dela rrocerla românească John Merges
Cu aceasta ocazie vom avea între noi pe fratele H.
FAINARU, redactorul ziarului Românul American dela
Detroit, dânsul ne va vorbi asupra chestiunilor vitale cu
cari e confruntat poporul americati, din care noi suntem
o parte integralş.
Comitetul aranjator se îngrijeşte ca toate cele necesare
la o astfel de ocaaie să fie la riispositia oaspeţilor.
Dându-ne seama de chestiunile serioase ca cari suntem
confruntaţi, şl serviciile ce Ic aduce ziarul nostru căuşelor
poporului, este de datoria fiecărui membru si membră a socie
tăţii. a fiecărui Romiîii de bim* *1 sprfjltieaseâ acest eeabi social.
Vă aşteaptă.
COMITETUL ARANJATOR
Com. Nat. al Fraternalei Noastre
Decide Ordinea de Zi a Convenţiei
f
Membrii rezidenţi din comitetul national al Fraternalei
Societăţilor Române Americane din Ordinul International al
Muncitorilor. întruniţi în şedinţă Vineri seara în J 6 Maiu, 1947,
în urma discuţiilor, au aprobat următoarea Ordine de Zi pentru
a 6-a Convenţie Naţională a Fraternalei, ce va avea loc în 14
şi 15 lunie, 194*7, la Dearborn, Michigan:
ORDINEA DE ZI
1. Deschiderea Convenţiei la Ora 10:00 A. M., la
Hala Românească dela 2770 Salina, Dearborn,
Michigan
2. Cetirea Apelului Nominal
3. Organizarea Convenţiei *
4. Raportul Comitetului Naţional
a) întrebări, discuţie şi votare asupra raportului
5. Raportul Comisiei de Credonţialc
a) Raportul acesta se poate da, fie înainte de a
începe discuţia asupra raportului comitatului,
sau în timpul ci
0. Petrecerea Sâmbătă scara în 14 lunie, la
Schiller Hall, 2113 Gratiot., Ave Detroit, Mich.
7. Raportul Comisiei de Rezoluţii
8. Alegerea Forurilor de Conducere
a) Alegerea Delegaţilor Fraternalei la Convenţia
Ordinului
h) Alegerea Funcţionarilor şi a Noului Comitet
Naţional
c) Alegerea unui reprezentant, şi a unui suplient,
în Consiliul General Executiv al Ordinului
9. Raportul Ziarului “Românul American"
a) întrebări, Discuţie şi Votarea asupra ra
* / portului
h) Votarea rezoluţiei asupra ziarului
10. Votarea Absolutorului la toate comisiile
a) Votarea de mulţumiri societăţilor din loc.
11. Propuneri şi DesHateri
12. Închiderea Convenţiei
losif Scutea _ IjOO
Dumitru Mini 1.00
Ctemrţcr Drain 1.00
Filip Birish 1.00
Traian Comloaan 1.00)
John Orlrnin 1.00
Mike Tresei 2*
jT. Mlhu .?. 2*
P. Taran 25
Sot. 81 Răsărite an a din
Mansfield. Ohio *15.00
Din Calif oroia
Fan*. John Tnrko *lO.OO
Fam. John Via leu 5.00
i John Danea 2.00
Canton, Ohio
Pad! Meteaan *l.OO
Total până acnaa *7OOO 21
0
jyflnß
U&wr’iMNL&t ll
mj • \
* Tap Dance, executat de drăgălaşa
Patti Ivan
din Detroit, Michigan
★ Mână Bade Boii Bine
Si-ai Zis Bade Că Mă lai
Solo de voce cântat de
lULIANA din Canon, Ohio
Vestita orchestră Ghiuri, Fraţii Du
ca şi Vlad va distra onoraţii oaspeţi
cu cele mai moderne arii de dans.
DETROIT. Membrii şi
membrele societăţii Bănăţeană
sunt rugaţi să ia parte la şe
dinţa specială ce va lua loc Du
minecă seara în 1 lunie, 1947
Ia orele 6:30, la Venetian Hall,
4656 Canton Avenue, colţ cu
Gratiot.
In Atentia
#
Delegaţilor şi
Oaspeţilor din
Afară
Comitetul de Recepţie es
te parte din Comitetul de
Pregătire al convenţiei, care
are responsabilitatea să se
îngrijească de toate fazele in
legătură cu convenţia Fra
ternalei noastre, şi petrece
rea ce va lua loc la Detroit.
Sarcina specifică a comite
tului de recepţie este să facă
rezervaţii pentru găzduirea
delegaţilor şi oaspeţilor şi
să-i primească la sosire.
Noi vrem să ne facem da
toria cât mai bine posibil,
dar avem lipsă de coopera
rea dv., fraţi şi surori din
afară. Deci vă rugăm pe acei
cari doriţi rezervaţii pentru
găzduire la hotel să ne daţi
de ştire, nu mai târziu de
Sâmbătă, 7 lunie.
Pentru rezervaţii scrieţi
la; Mary • Dumitru, 18718
Strathmoor, Detroit 21, Mi
chigan. Sora Dumitru este
preşedinta comitetului de re
cepţie.
Telefonul d-ei este UN.
1-6303.
Comitetul de Recepţie

Sâmbâta. 31 Mani 1947
O Seară Plăcută la Petrecerea
Soc. “Flacăra” din Indiana Harbor
mai că este eontra democraţiilor
europene, dar poate duce la un
nou război. A vorbit despre Ro
mânia şi noul regim de acolo, ac
centuând pe necesitatea de a ne
uni forţele de ajutorare, arătând
că asupra acestei chestiuni e po
sibil să se efectueze o unitate fer
mă.
Fratele Făinaru a chemat po
porul din Harbor, ca individual
şl prin organizaţii să ceară pre
şedintelui să respingă proectul
Taft-Hartley. A legat aceste sar
cini >cu responsabilităţile noastre
faţă de ziar şi de Fraternala noas
tră, amintind publicului de con
venţia Fraternalei şi învitându-1
să participe la ea şi la petrecerea
din 14 lunie la Detroit.
Fratele Spornic a luat cuvântul
apoi, arătând şi d-lui importanta
luptelor duse de muncitorime şi
forţele progresiste.
Societatea "Flacăra,” fiind com
pusă în mare parte din munci
tori şi fttnrd totdeauna în servi
ciul comunităţii şi al naţiunii, fra
tele Spornic a citit o telegramă a
dresată preşedintelui Truman, prin
care îi cefe să respingă proectul
Taft-Hartley. Telegrama a fost
acceptată m unanimitate.
Fratele Dan Grecu a venit din
nou pe scenă, unde a apelat la
public să contribue la fondul de
1 Maiu al ziarului. Răspunsul pre
cum se va nota în raportul de
Mai, a fost destul de satisfăcător.
O Surpriză încântătoare
Una din surprizele acestei seri
plăcute a fost apariţia D-nei Emi
lia Ardelean, soţia d-lui Victor Ar
delean, up conducător tânăr al U
niunii şi Ligei, cu care am avut
cunoştinţă dela convenţiile Uni
unii şi Ligei.
Deşi n’a fost anunţată in pro
gram. totuşi a satisfăcut publicul
prin amabilitatea d-ei. când a
consimţit să predea câteva cânte
ce populare româneşti.
Aş putea spune că D-na Arde
lean a captivat publicul şi repor
terul acestei petreceri, nu numai
prin farmecul d-ei dar şi prin vo
cea ei caldă şi simţitoare. A cântat
“barca pe valuri" şi “am aşteptat
să vii,” nu numai cu emoţie dar
şi cu un accent curat românesc,
deşi d-ei e născută îh Statele T7-"
nite. Când am întrebat-o din ce
parte a României vine. a zâmbit şi
mi-a spus că-i născută aici. Mi-a
mărturistit, cu multă recunoştin
ţă. că mamei d-ei i se datoreşte că
ştie să vorbească şi să cânte atât
de bine în limba noastră maternă.
Munca celor cari au predat pro
gramul a fost uşurată, prin acom
paniamentul la pian al D-nei
Grace Linvill.
Am avut ocazia să mă întreţin
ici colo cu dl. Thomas Cos tino, Sr.,
preşedintele Alianţei naţionale, cu
un număr de conducători dela
“Flacăra” şi “Egalitatea” din
Gary, ca familia Spornic, d-na
Sădean, J. Roam pa. familia Gher
ghin, A. Pupăză. Thomas Grecu
şi mulţi alţi fraţi şi surori din
Harbor.
Nu cred că exagerez, dacă spun,
că a fost o scară de neuitat.
H. F.
Cabinetul Italian
Nu-i Inca Format
ROMA. Fostul premier Al
cide de Gasperi. care caută să
formeze un guvern de coaliţie, fă
ră partidele muncitoreşti, e tot
acolo unde a fost când a fost în
sărcinat cu formarea noului ca
binet.
Conducătorii partidelor munci
toreşti l’au prevenit că un astfel
de cabinet nu va fi acceptat de
masele italiene.
Toate Drumurile Duc la Detroit, Sâmbăta In 14 lunie, 1947!
INVITARE
Societăţile Româneşti din Detroit, Dearborn şi Ecorse, Aparţinătoare la Fraternala So
cietăţilor Române Americane din Ordinul Internaţional al Muncitorilor, invită cordial tot pub
licul român american din Michigan şi statele învecinate, să ia parte la
Cjramlioaâa petrecere cu Concert âi nâ
Aranjata cu Ocazia Convenţiei Naţionale a Fraternalei Societăţilor Ro
mâne Americane din I. W. O.
Sâmbătă în 14 lunie, 1947
La "Schiller Hali", 2113 Gratiot Avenue
colţ cu St. Aubin, Detroit, Michigan
Ca oaspe de onoare vom avea pe Dl. Ministru Mihait Ralea sau alt
Reprezentant dela Legaţia Româna din Washington
Dl. Dr. Louis I. Bojin, ne va onora ca reprezentantul Alianţei Românilor Americani Pentru
Democraţie - *
începutul la orele 6 P. M. Programul la orele 8 P. M.
vi*tl OG lI A 3i VL :
Solo de Voce, cântat de Viorica
Fleşariu
din Youngstown, Ohio
Fantazia Română
Meditation, din opera Theis
solo de violină executat de THOMAS
TODOR din Detroit, Michigan
Când Luna Moiu Ne Surâdea Prin
Geamuri
Pe Lângă Plopii Fără Soţ
solo de voce cântat de SAM BACHJ din
Dearborn, Michigan
Barul şi bucătăria vor fi bine aprovizionate cu toate cele necesare.
Biletul în avans $1.00; La uşe $1.25 (taxa inclusă)
Să Facem Ca Drumurile Să Ducă la Detroit, Sâmbăta in 14 lunie, Unde Vă Aşteaptă cu Drag,
COMITETUL ARANJATOR
Progresul
Campaniei
k 1 Mai
(Continuare din pag. l-a)
Poate că fraţii şi surorile de
la societăţile dela cari n’am
auzit vor să ne facă vre’o sur
priză, aducând obolul d-lor la
petrecerea din 14 bonie, dar ar
fi bine să fim informaţi de ac
tivitatea ce o duc în privinţa
aceasta.
Donaţiile anunţate in
trecut $1847.46
Din Detroit
fTn Prieten $25.00
‘Un Prieten 10.00
Pe lista fr. Jiga
Un Fermier $lO.OO
Fam. Nick Jiga 5.00
Fam. Alex D. Dragoman 5.00
Fam. John C'orbacs 5.00
Fam. Jacob Flămând 5.00
O Prietenă 5.00
Fâm. Nick Marcu 5.00
Paul Mihaiu 4.00
John Repede 1.00
Nick Domnar 1.00
Din Dearborn
Fam. Candit Gavrilă .*. $lO.OO
Fam. John Vuici .. 5.00
Fam. Trifan Crăciun 5.00
Nick Anton 5.00
John Stanciu 2.00
John Gavrilă 1.00
Din New York
Pe lista Sore! S. Popa
Charles Christy $5.00
Sarah Popa ...... 5.00
Abraham Bloom 3.00
M. Bruckman 2.00
Pe lista Fr. J. Sârbu
Tam. John Sârbu $5.00
Fam. Avisalon Marian 5.00
Jahn Bănescu 1.00
Victor Feraru 1.00
Max Solomon 1.00
Din Chicago
Drla Ceaiul din 11 Malu .... $30.00
Pe lista Fr. TANARUS. Bucur
Fam. Traian Bucur $5.00
Fam. Vasile Bratu 3.00
Fam. Tănaae Cucii 3.00
Pavel Andreiu „...., 2.00
Românul American
Procuraţi-vă Acum biletele
pentru 14 lunie
CAUT:
pe loan Cioc, (dar nv pt cH din
Soc. 1: C. Frimu din New York).
Persoana aceasta vine din împrf*
iiirimlle Braşovului al are rude In
Bucureşti, sau e poaibii că Şl dân
sul e din Bucureşti. CH rari au
cunoatfwtă de persoana căutată,
sunt miraţi să comunice eu fra
tele loan doe din M*. Frfmu. a
cărui adresă cote St 1 St. Alina
Avenue. Bronx 54, W. Y. IHrmil
, are o scrisoare pentru primul loan
Cioc, dela nepotul M din Bti
* 1111 *"s 1 i
Şedinţă Specială
la Soc. Bănăţeană
Darea de scamă dela banchet;
darea de seamă a supra-contro
lei pe 1946 şi alegerea ajutoru
lui necesar pentru sesiunea
convenţiei şi petrecerei ce va
hta loc în 14 şi 15 lunie, vor fi
punctele principale din agendă.
Este absolut necesar ca fiecare
să fie prezent şi la timp.
Pentru Soc. Bănăţeană din
IWO.,
Th. Csemyants, Preşedinte
S. Călău, Sec. Fin.
CONVOCARE
Soc. Gheonghe St roiau
CANTON, Ohio. Membrii
şi membrele societăţii Gheqr
ghe StroKMU sunt rugaţi să ia
parte la şedinţa lunară, ce va
hia loc Duminecă m 1 lunie,
1947, la orele 1:30 P. M., la lo
calul CfcO dela 2006—7th St.,
N. E.
Din cauza convenţiei naţio
nale a Fraternalei noastre, ce
va lua loc in a 2-a Duminecă
din lunie, la Detroit, şi la care
pe lângă sora secretară R. Gân
dea ne aşteptăm ca cât mai
mulţi fraţi şi surori să plece la
Detroit, ţinem şedinţa în prima
Duminecă.
E de dorit ca membrii şi
membrele să fie prezenţi la a
ceastă şedinţă, şi să-şi dea pă
rerile şi sugestiile d-lor, cari să
fie prezentate la convenţie de
delegata noastră.
Pentru Soc. Gh. Stroiciu,
Constantin Gavrilă, Preş.
George Stan, Secretar
Tabloul Societăţilor în Campania
de Fonduri de 1 Mai a Ziarului
Numai de 39 dolari mai are lipsă societatea C. Doncea ca să-şi
îndeplinească cota de 500 dolari. întrebarea se naşte, se vor lăsa
fraţii fi surorile dela Doncea ca această mică diferenţă să-i reţină
de a putea raporta sarcina aceasta 100 procente dusă la îndeplinire?
Noi credem că mai sunt unii fraţi şi prieteni dela Doncea cari nu
şi-au trimis obolul d-lor de 1 Maiu, şi cari sunt rugaţi să-şi trimită
personal contribuţia, dacă nu pot fi contactaţi de membrii societăţii.
Dintre societăţile mici societatea St. Răsăriteană ne dă un
exemplu, după care se pot călăuzi şi celelalte societăţi mici şi mari,
dela cari n'am auzit încă, şi cari ar putea să ne ajute în bună mă
sură înspre ajungerea ţintei luată, i
E adevărat că contribuţia familiei S. Papas din Cincinnati duce
societatea Horia, Cloşca şi Crişan peste oota d-lor de 150 dolari,
însă cazul acestei societăţi trebue considerat aparte, datorită gene
rosităţii familiei Papas. Ce trebue observat e, că dela ceilalţi fraţi
şi surori din Cincinnati n’am auzit până la data aceasta nimica,
şi vrem să credem că şi dânşi au dorinţa să fie consideraţi printre
sprijinitorii ziarului, cum au fost în anul trecut, căci ziarul la rândul
său face serviciile de organizator al societăţilor noastre, şi de îndru
mător al masselor române americane în general.
Este ştiut, că în măsura ajutorului nostru facem posibile ser
viciile ziarului.
Suma
Societatea Oraşul Cota dată Colectată
C. Doncea Detroit $500.00 461.00
L C. Frima New York 175.00 139.00
C. D. Ghorea Dearborn 500.00 237.00
Scânteia Chicago 200.00 69.75
M. Frunză Warren 200.00 21.00
Flacăra Ind. Harbor 500.00
D. Fflipescu Cleveland 300.00 30.00
G. Stroiciu Canton * 350.00 9.00
E. Arbore Akron 350.00 165.71
Egalitatea Gary 150.60 102.00
Mane. Român Martins Ferry 25.00 -
TANARUS. Neculuţă Los Angeles 100.00
Voinţa Poporului Youngstown 150.00
M. Eminescu Hollidays Cove 25.00 -
Munc. Rom. din West Pittsburg, Calif. 25.00 ■■■■-
Dreptatea RoebHng 50.00
Prog. Mune. Rom. Massillon 36.00 ■■■■'■ ■ ■■ ...
Frăţia Românilor Ecorse 150.06 65.50
înaintarea Alliance 50.00
Plugarii Lorain 30.00 15.00
Libertatea Trenton 25.00
Bănăţeană Detroit 300.60 245.00
St. Răsăriteană Mansfield 15.00 15.00
Românul American Bronx 100.00 34.00
Horia, Cloşca şi Crişan Cincinnati 150.00 200.00
Soc. I. C. Frimu
Acţionează
La şedinţa trecută a societăţii
"I C. Frtmu" din New York, s’a
cerut preşedintelui Truman să re*
spi nea prin veto proectul Taft-
II art ley.
Textul telegramei urmează:
Honorable Harry S. Truman
White House
Washington, D. C.
The Taft-Hartley Labor Bill has
been called an anti-labor bill with
its roots in fascism. There can be
no doubt that it is a piece of re
actionary legislation both drastic
and vindicative, designed to break
the strength of labor and cripple
its power.
At this time, when the greatest
fear is that anew depression is
on the way it would be the gravest
mistake to pass suoh a bill. Bank
ruptcies are beginning to multiply
and unemployment is going up; it
is, therefore, vital to our economic
security that production be in
creased and co-operation be stres
sed. This production and co-ope
ration can not be gotten by point
ing a bayonet at labor and break
ing up their unions.
It is because this reactionary
legislation will be a strangulation
of our economic security that in
the name of the I. C. Frimu Lodge,
of the Romanian American Fra
ternal Society of the International
Workers Order wc urge you to
veto the Taft-Hartley Labor Bill.
Sarah Popa. President
80 Fifth Avenue
New York, New York
♦ INVITARE*
Societatea Grănicerul Român din Detroit, invită toate
organizaţiile şi parohiile, pe membrii societăţii şi toţi Ro
mânii din Detroit şi jur să ia parte la
fyuhileuis^lniverSarde ll^Ăni
ce va avea loc
Duminecă în 8 lunie, 1947
La Casa Română, 1423 Farnsworth St., Detroit
PROGRAMUL ZILEI:
I«a 11:30 A. M. se va ţine Parastas in memoria mem
brilor decedaţi la Catedrala Sft. Ghcorghe, oficiat de pă
rintele protopop Stefan Oprcanu şi alţi cari vor lua parte.
I>a ora 1:00 P. M. se va servi un Banchet bogat, pre
gătit de clubul D-nelor societăţii Grănicerul.
La 5:30 P. M. se va începe Petrecerea în sala de sus.
Oaspeţii vor fi Distraţi de vestita muzică Ghiuri şi, fraţii
Duca.
Biletul pentru banchet va fl 51.50: pentru petrecere 75c.
Barul şi bucătăria vor fl aprovizionate cu toate pentru plăce
rea d-voastră.
In speranţă că vom avea bucuria să vă salutăm in mij
locul nostru cu această ocazie, vă salutăm până la revedere
cu dragoste frăţească şl vă aşteptăm cu toate pregătirile pentru
petrece o al plăcută.
' Pentru Societatea Grănicerul Român,
Frank Christy, Preş. Soc. Theodore Nadai, Aranjator
Pagina 3

xml | txt