OCR Interpretation


Românul American. [volume] (Detroit, Mich.) 1939-1968, October 30, 1948, Image 3

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045399/1948-10-30/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for Pagina 3

Kb
tru pace? Acei cari au început aşa numitul război rece, şi
vor să-l transformeze într’un război “fierbinte”, sau acei cari
luptă şi muncesc pentru o înţelegere cu restul de naţiuni?
Se înţelege că numai o înţelegere poate aduce o pace justă
şi durabilă?
O altă întrebare poate fi cari dintre candidaţi apără
şi vor să menţină constituţia şi instituţiile noastre democra
tice? Acei cari zilnic calcă constituţia, şi prin comitete ala
Thomas-Rankin şi ordine de lealitate ala Truman, ameninţă
şi terorizează pe oricine se opune planurilor de război, sau
acei cari luptă'zilnic pentru menţinerea şi extinderea demo
craţiei noastre americane?
A treia întrebare logică poate fi cine lucrează pentru
securitatea economică a omului de rând? Acei cari prin legi
ala Taft-Hartley şi prin scumpirea traiului îngreuiază viaţa
celor cari trăiesc după munca lor, sau acei candidaţi cari duc
lupta pentru ca guvernul să controleze trusturile, înloc de
cum e azi, când trusturile controlează guvernul ţării?
O examinare inteligentă a acestor trei întrebări ne arată
la iuţeală că: (a) politica bi-partizană de război, a republica
nilor şi democraţilor, nu poate duce la pace; (b) distrugerea
constituţiei şi îngrădirea libertăţilor poporului nu duce la păs
trarea şi extinderea democraţiei noastre; (c) distrugerea sin
dicatelor sau uniunilor muncitoreşti şi reducerea plăţilor (prin
urcarea preţurilor la necesităţi) nu duce nici la belşug şi nici
la securitate economică.
Acestea sunt chestiuni pe cari le poate înţelege fiecare
persoană care trăeşte după munca sa, dar numai dacă are
bună voinţă, şi o cunoştinţă medie despre interesele sale pro
prii.
Noi fraternaliştii, şi în special noi acei din marea frater
nală a poporului, Ordinul Internaţional al Muncitorilor, ar
trebui să jtim, fără multă cercetare cari candidaţi merită
votul şi sprijinul nostru.
Noi avem un exemplu viu, de călcare de constituţie. El
este acela când ministrul de justiţie, Tom Clark, fără jude
cată, fără nici cel puţin o ascultare, cu autoritate dela sine,
şi-a luat să pună în dubiu lealitatea organizaţiei noastre.
O astfel de metodă este metoda lui Hitler. Acum insă ea
e folosită aici în ţara noastră de politica bi-partizană a servi
lor Wall Street-ului, contra acelor cari se opun planurilor
de război.
Si dacă această metodă fascistă nu va fi oprită de popor
ea va duce la suprimarea drepturilor şi libertăţilor întregului
popor. Ea va duce la fascism!
Deci, după părerea noastră, pierderea votului este atunci,
când cetăţeanul votează pentru război chiar dacă el vrea
pace; când votează pentru legalizarea fascismului chiar
dacă e contra lui; când votează contra securităţii economice
chiar dacă el vrea această securitate.
Dacă el votează contra intereselor sale, atunci, chiar
dacă candidatul sau candidaţii, la oari le-a dat votul au câşti
gat, el, cetăţeanul, a pierdut cu mult mai mult decât votul
său. El şi-a pierdut de fapt securitatea, şi-a pierdut liberta
tea, şi într’un alt război şi-a pierdut poate chiar Si
el a pierdut toate acestea numai din cauză că a lăsat pe alţii
să se gândească pentru el. Din cauză că s’a lăsat sedus de
propaganda ca nu cumva să-şi piardă votul.
Aşa vedem noi însemnătatea reală a noţiunei sau punc
tului de vedere cu “pierderea votului”. Noi vedem că atunci,
când ai votat pentru cauza ta proprie, când ai votat pentru
acei candidaţi cari reprezintă dorinţele tale, atunci, tu cetă
ţene, ai câştigat, chiar şi dacă se întâmplă ca unii dintre can
didaţii la cari le-ai dat votul tău nu au câştigat!
Pentru că în ziarul trecut a fost un articol separat asu
pra legii Callahan, din statul Michigan, nu mai intrăm aici
în detaliile ei, cum am fost zis că vom face. Este destul a se
şti că ea este o lege fascistă!
De aceea îndrumăm cetitorii noştri din statul Michigan
să voteze contra acestei legi!
Votaţi fraţi şi surori, contra ei, prin a vota NO la propu
nerea Nr. 6!
Vote NO on proposal No. 6!
YOUNGSTOWN, Ohio. Du
minică în 31 Octombrie va avea
loc o adunare publică de protest
sub auspiciul Congresului drep
turilor civile din oraş, contra a
tacurilor asupra celof de naştere
străină, contra poporului negru şi
progresiştilor în general.
Adunarea îşi va exprima solida-
VOTE PROGRESSIVE!
Henry A. Wallace
Glen H. Taylor
Cum Se Voteaza In Alegerile
Din 2 Noembrie in Michigan
■ NOUA începe la 1 Noembrie
▼ vizitaţi-nc biroul nou mai încăpător
p i : f .'i.imMiMi.minii
1X45 Broadway < tiOth SI.) New York23j|y
Cu Avionul Trimitem Şi Medicină
VOTE PROGRESSIVE!
®|jy
V ®
Pentru Postul de
SECRETARY OF STATE
din Michigan
Roberta Barrows
m m m
ATTORNEY GENERAL
Ernest Goodman
P
m m m
STATE TREASURER
Nancy Carter Morse
m m m
AUDITOR
John Zaremba

State Representatives
DETROIT
Franeis Gnthrie *
Cleason Govan
Ben Kocel
Edmund Hurrak /
Ann Lemmons
Arthur MrPhaui
Patricia M. Frank
Samuel' LifshMz /
Paul A. Henley •
Wallace D. McLay /
Joseph G. Couser
Sophie Stempkey
Paul Boatin ,
Otto Capp
Joseph Gulvezan
Dean Robb
John R. Gerlich
Afară de aceştia mai votat!
pentru Tracy Doll, care apare
pe lista Partidului Democrat.
Tot Pentru Reprezentanţi
• • *
Ilamtramck
Zigmund Poplawski iDist. 3)
Highland Park
Irving Tcicher (Dist. 2) y
River Rouge
Frank Angel (Dist. 4)
Dearborn
Esther M. Sugg (Dist. 5)
BeleviHe
Jerry Maton (Dist. 6)
•• • /
State Senators
Coleman A. Young (Dist. 2)
Stephanie B. Prociuk, Ham
tramek (Dist. 3)
Percy Llewllyn, Dearborn
(Dist. 21)
Nedwin L. Smokier, Detroit
(Dist. 18)
Arthur Dietz, Pontiac (Dist.
12)
• • •
In Districtul 1 congresional
cetăţenii americani de origină
română votează pentru George
Sadowski, la postul de deputat,
care apare pe lista Partidului 1
Democrat.
Vote No On
Proposal No. 6
AKRON, O.i F. Pongraea and
Son Moale Shep 722 Sa. Main
•t. TaLt HE. Mia
Al KORA. UI.: Olar Bealty Ca..
«17 North May St., Tal.: 3-3318.
CANTON, O.: Steven Mlkatay,
3331 Hth St. N. E.. Tal.: 4-8388.
CHICAGO, IIL: Waiaa Travel
Rurean, *44 Weal Narth Ava.,
'Tel.: MOhawk 1347.
Antal Skalny, Waahlng and
Sewing Machine Shop, 3338
Callage Orara Ava., Tal.:
Stewart 3343.
C LEVEL!.AND. EAST. O.: Va
lentina NaCT. 11133 Rocheye
Rd . Telephone OA. 8338.
CLEVELAND. WEST. O.: Fe
dor Brea., he alea ea aaaaaarea.
3138 Larain Ave.
DETROIT, MICH.: Tath Really
Agency, 7333 Weal Jefferaan
Ava. Tal. VI. 3-0333.
DETROIT. MICH.: Gegai Hard
ware A Farnltare Ce.. WHW W.
ielferaan Aye., VI. 3-1184.
LORAIN, Ohia: M. < hohany,
Mtot Vine Street.
LOS ANGEI.ES. Calif,: lean H.
Fisher, 8871 Alcatt 84., C. R.
3-
NEW YOBK CITY: Atlantir Ex
change. 1331 Third Ave., Tel.:
Bl 8-8871.
PHILADELPHIA. Pa.: Zeltan
Stekalv. 1811 N. Franklin St.,
FRcment 7-8338.
YOUNGSTOWN, Okie: R. Engel,
lit B. Board man Street, Tel.:
4-

Kâiuhntă, 3d Octombrie 11)4K
însemnări Fraţemale
însemnătatea Votului
UNII CETATENI SUNT inflenţaţi de propaganda că, dacă
nu votezi cu candidaţii victorioşi, atunci ţi-ai pierdut vo
tul. Acesstă propagandă este dăunătoare cauzei poporului de
rând.
Ea este dăunătoare din cauză că fiecare cetăţean inteli
gent, trebue să ştie pentru ce cauză vrea să voteze. El trebue
să ştie ce interese reprezintă candidatul, sau candidaţii, la
cari vrea să le dea votul. SI a vota în mod inteligent în
semnează ,a vota pentru acei candidaţi, cari reprezintă ve-
derile şi dorinţele cetăţeanului' respectiv.
Vorbind în mod concret, cetăţeanul de rând
in general vrea pace. El vrea ca instituţiile
noastre democratice să nu fie distruse. Si el
vrea securitate economică pentru el şi pentru
familia lui.
In acestea constă bunăstarea cetăţeanului
de rând.
Astfel stând lucrurile, întrebarea logică ar
fi cari dintre candidaţi vor, şi lucrează pen-
O Adunare de Protest la Youngstown
Pachete cu Taxa Vamală Plătită înainte
REPEDE SIGUR ASIGURATE
• Greutatea maximă 22 Ibs.
• Trimiteţi separat pachetele cu alimente sau haine
• Pachetele vor fi transportate la rudeniile d-t., fără cost
în plus
• Luăm comenzi de trimis Streptomlcină la România, repede
şl sigur cu serviciul aerian expres.
AMERPQL ENTERPRISES
oSlrlT Telefonul: TO. 8-0382
de GEORGE VOCILA
ritatea cu cei 12 fruntaşi comu
nişti şi va cere anularea actului
de acuzare. Deasemeni se va expli
ca noua ofensivă a Departamen
tului de Justiţie contra fruntaşi
lor comunişti din Ohio.
Adunarea va avea loc la 7:30
P. M. la 43 Central Square, eta
jul al 3-lea.
ÎMPACHETAM
TRIMITEM
la Romania
V.
(m|M
Pentru Sănătatea
Săracilor în R.P.R.
(Continuare din pac. 2-a)
Politica noastră sanitară, ca o
politică ce se încadrează liniei ge
nerale a desvoltării tării, trebue
si fie în primul rând îndreptată
înspre sectorul industrial, înspre
câmpul medicine! industriale. La
noi desvoltarea industrială întâl
neşte piedici provenite din totala
desconsiderare cu care a fost pri
vit acest sector în trecut. In pro
ducţia minieră. în industria du
mică, textilă, grafică, se pierd ca
dre preţioase, se pierd şi zeci de
milioane de ore de lucru, din cau
za bolilor profesionale, şi acest
lucru nu poate să nu albe con
secinţe asupra construirii bazelor
socialismului.
In acelaş timp însă. Partidul în
ţelege să continue cu forţe sporite
lupta directă pentru sănătatea în
tregului popor muncitor. Politica
sanitară a Partidului, însuşită de
Guvern, prevede neîncetata înmul
ţire a centrelor sanitare şi spitali
ceşti, înzestrarea lor cu material
tehnic necesar, pregătirea perso
nalului medical la un înalt nivel
ştiinţific.
In această bătălie Partidul chea
mă alături de clasa muncitoare
pe toţi tei care iubesc popor ul şi
patria. Medicii şi personalul sani
tar, dintre care se numără mulţi
oameni sincer însufleţiţi de dorin
ţa de a ajuta realmente masele
muncitoare, sunt chemaţi să se în
cadreze cu avânt în frontul de lup
tă pentru sănătatea poporului
muncitor.
Organizaţiile de Partid ale in
stitutelor spitaliceşti trebue să
lupte cu hotărâre pentru gospodă
rirea medicamentelor şi a materia
lului technic, pentru o nouă ati
tudine fată de bolnav şi să des
volte prin critică şi autocritică a
ceastă atitudine.
Organizaţiile de Partid din în
treprinderile de produse necesare
sănătăţii publice trebue să-şi în
tărească munca de lămurire a
muncitorilor asupra importanţei
răspunderi care apasă pe ufnerii
lor.
De asemeni, este de datoria or
ganizaţiilor de Partid să antrene
ze sindicatele şi celelalte organi
zaţiile masse a căror contribu
ţie a fost de prim ordin în cam
paniile antiexantematice, antima
larice să ia parte activă la a
ceastâ lupta, să-şi facă o prob
lemă permanentă din grija pen
tru sănătatea oamenilor muncii,
căutând să le îmbunătăţească con
ditiunile de lucru, vegliiând la con
ştiincioasa funcţionare a servicii
lor medicale ale întreprinderii,
dând concursul acestor servicii....
Agonisirile
(Continuare din Pas. l-a)
tru îmbrăcăminte sau articole
de lux sau mobile.
Printre familiile de veterani
de război, mai bine de două
treimi au schimbat bonurile în
bani gata, pentru a-şi cumpăra
cele necesare traiului vieţii.
Dar în timp ce familiile cu
venituri mici sau mijlocii au
trebuit să recurgă la retragerea
agonisirilor lor din bancă
sub orice formă ar fi fost —,
familiile bogaţilor au mers îna
inte cu acumularea de econo
mii şi depuneri. Acele cu un
venit dela 5.700 dolari anual
în sus au economisit aproape 7
miliarde dolari.
Buletinul lui Federal Re
serve Board ne informează că
la începutul anului 1947 o
zecime din aceia cu venite dela
$5.700 în sus au ţinut 39 pro
cente din totalul economiilor,
iar în 1948 aceiaşi categorie a
ţinut 43 procente din totalul
economiilor.
Trei zecimi din acelea cu ve
nitele cele mai mari au ţinut
două treimi din totalul fondu
rilor.
Dacă întoarcem pagina şi ne
uităm la familiile sărace, adică
o pătrime din familiile din ca
tegoria cu venituri mici, adică
27 procente, găsim că aceste
familii n’au avut niciun fond,
n’au avut niciun bon, nici o
economie, niciun cec. Asta în
seamnă că mai bine de 13 mi
lioane familii în ţara cea mai
bogată din lume, nu au nici
o proptea, dacă câştigătorul
pâinii de toate zilele şi-ar pier
de lucrul.
Sunt douli liste în Michigan: Una e lista cu candi
daţii de preşedinte şi vicepreşedinte al Statelor Unite,
ai diferitelor partide. Luaţi aoeastă listă întâi, puneţi o
cruce îo coloana 6-a, unde apare emblema Partidului
Progresist. Astfel aţi votat pentru Wallace şi Taylor.
2.—Luaţi apoi lista a doua, întitulată: “Official Ballot-
County of Wayne-General November Election.” In această
listă apar toate posturile congresionale, de stat şi judeţ.
Pentru ca să nu faceţi nicio greşală şi să vă fie mai uşor
recomandăm următoarea metodă de votare:
Duceţi-vă până la coloana a 6-a, unde veţi găsi em
blema Partidului Progresist. Puneţi o cruce în cutia em
blemei şi aţi votat, astfel, lista candidaţilor Partidu
lui Progresist.
După aceia, numai cei din Districtul 1 Congresional,
se duc la coloana Partidului Democrat şi pun o cruce
numai în dreptul numelui lui George Sadowski. Astfel
aţi dat votul şi lui Sadowski, pentru postul de Repre
sentant (deputat). r
• • •
Itmcmrni puteţi vota pentru TRACY DOLL, Ia postul
de STATE REPRESENTATIVE, care se găseşte în coloana
Partidului Democrat. Doll e un sprijinitor activ al lui Wallace.
■• • *
Cei cari loruesc în districtul al 13-lea SENATORIAL DE
STAT, pot vota pentru candidatul Democrat PAT WALSH. Si
ci sprijină pe Wallace şi a fost recomandat de Partidul Pro
gresist din Districtul al 13-lea congresional.
mmm
După ce aţi terminat cu această listă, luaţi a treia,
întitulată: Instruction Ballot Official Referendum Bal
lot General Election, November 2, 1948 in the County
of Wayne.” Pe această listă sunt diferite propuneri. Du
ceţi-vă imediat la “(Proposal No. 6)” şi puneţi o cruce in
cutia “NO. 0 343.” Această propunere, deşi nespecificată
pentru a induce în eroare poporul, este legea Callahan
care c considerată şi de conservatori ca anticonstituţio
nală, şi care este proectul Mundt-Nixon, pe scară de stat.
Votaţi “NO.”
După aceia vă întoarceţi la Proposal No. 2 şi puneţi
o cruce în cutia “NO. (xj 335.”
Dacă veţi urma aceste îndrumări, sunteţi asiguraţi
că aţi votat pentru candidaţii d-v şi în acelaş timp nu
v’aţi pierdut votul.
★ ★ ★
Inregistraţi-vă ca "Challengers"
Pentru ca votul d-ti să fie asigurat şi pentru a evita
orice greşeli în numărarea voturilor, e de datoria cetăţeanului
din Michigan ca să se înregistreze cu sediile Partidului Progre
sist, ca să dea o mână de ajutor,* atât înaintea alegerilor, pen
tru distribuţia literaturii şi pentru lămurirea cetăţenilor, cu
privire la felul de votare. In ziua alegerilor e bine ca cât mai
mulţi din cetăţenii americani de origină română, să servească
de “challengers.” Pentru a servi ca “challenger," persoana care
supraveghiază felul de votare şl numărarea voturilor în lo
calurile de votare, trebuie să obţină un certificat dela Parti
dul Progresist, pe care-1 prezintă oficianţilor localurilor res
pective. E lipsă de vreo 1500 “challengers” în Wayne County.
Pentru informaţiile d-v dăm mai jos adresele sediilor
diverse ale Partidului Progresist din Wayne County, de unde
vă procuraţi literatură şi certificatul de “challengers”:
STATE OFFICE:
421 Reid Bldg., Detroit Phone: WO. 5-0697
FIRST CONGRESSIONAL DISTRICT:
Erma Henderson, 77 E. Canfield: Office Phone CA. 6830
Home Phone: TE. 2-0847
Mort Eden, 2170 E. Jefferson
Office Phone: CA. 5454; Home Phone: ME. 2474
THIRTEENTH CONGRESSIONAL DISTRICT
Richard L. Davis, 320 E. Milwaukee
Office Phone: WO. 5-1600; Home Phone: TR. 3-4686
Wallace McLay, 677 W. Alexandrine
Home Phone: TE. 3-0254
SIXTEENTH CONGRESSIONAL DISTRICT
Percy Llewellyn, 6940 Reuter, Dearborn
Home Phone: OR. 7310
Betty Richter, 9950 Ward •
Office Phone: OR. 9338; Home Phone: WE. 5-2803
SOUTH DEARBORN
Walter Dorosh, 2861 Roulo, Dearborn
Home Phone: VI. 1-0385
WEST DEARBORN
Ed Black, 21713 Snow, Dearborn
. Office Phone: LO. 1-9774; Home: LO. 1-6643
RIVER ROUGE
Frank Angel, 11392 W. Jefferson, River Rouge
Office Phone: VI. 2-3080; Home: WE. 4-8923
ECORSE, MICHIGAN
Doris Lampley, 4127—17th St., Ecorse
CUPON OU COMANDA
Pentru Calendarul Ziarului "Românul American" pe Anul 1949
Vâ rugăm a trimite Calendare ale ziarului pe anul 1949.
Preţul la un calendar este $1.25, iar comenzile de 10 sau mai multe
se plătesc cu $1 bucata. Pentru România şi Canada $1.50. Trimiterea
o facem noi, la primirea adresei şi costului.
Numele .. Adresa
Oraşul .. Zona Statul .. .. ....
Românul American
Citiţi, Răspândiţi
şi Abonaţi-vă la
Românul American
Anunţăm cu plăcere
deschiderea intreprinderei
DIMON GARAGE
BUMPING - WELDING
PAINTING
Situată la
1941 E. McNichols Road
(6 Mile Rd.)
colţ cu St. Aubin, Detroit
GEORGE GYMAN, Proprietar
Tel.: TW. 3-7515
Incercaţi-ne Serviciile şi Vă
Asigurăm dp Satisfacţie
Rubrica Femeii
■l■l.rn « - » «y » * » ■ '• ' U
2 Noembrie E Ziua Decisivă
de MARIA MILA
NU PUTEM ACCENTUA îndeajuns pe însemnătatea alege
rilor din anul acesta, şi e tocmai datorită acestui fapt că
devotăm atâta spaţiu şi repetăm jşereu această chestiune, ca
o datorie ce o avem faţă de poporul, votant şi faţă de cauza
democraţiei. i; ,..
Ziua de 2 Noembrie este ziua decisivă. Si deciziunea o fa
cem noi, poporul american, bărbaţii şiiemeile, prin votul nostru.
Nai vom fi aceia cari vom decide, Marţi, între pace sau
războiu, între democraţie sau fastfem. Noi vom decide dacă
America va continua să-şi înteţească “războiul rece” şi pro
paganda isterici, ce saltă cu fiecame plan şi raport pornit din
Washington, şi care ne ţine întrVftâre nesigură de ziua de
mâine, sau că vom reuşi să avem'o conducere care să plă
nuiască pentru pace, bazată pe cooperare ’cu celelalte popoare,
care să se gândească mai mult la bunăstarea poporului decât
la acumularea de profituri pentru o minoritate, în timp ce
scumpe tea traiului, lipsa de locuinţe, lipsa de îngrijire medi
cală cumsecade, şi altele, lovesc grav în poporul de rând.
Votul Nostru Un Vot Pentru Pace
In alegerile din 2 Noembrie avem şansa să decidem asupra
acestor chestiuni, cari’ ne afectează viaţa de toate zilele, şi
mai mult chiar, cari pe scală mai, largă vor afecta întreaga
omenire, tocmai datorită puterii ce o are America în aface
rile mondiale. De aceia lumea îşi are privirile îndreptate spre
noi, spre poporul american, în ziua de 2 Noembrie.
Noi femeile, soţii şi mame, cari suntem mai aproape de
familiile şi copii noştri, simţim mai mult neajunsurile şi ne
siguranţa zilelor de azi. Noi putem face o contribuţie de seamă
în a ajuta la creierea unui viitor mai bun, dacă Marţi în 2
Noembrie vom vota cu candidaţii Partidului Progresist, în
frunte cu d-nii Henry A. Wallace şi Glen Taylor, ca preşedinte
şi vice-preşedinte, respectiv, singurul partid şi singurii candi
daţi cari au un program de pace, securitate economică şi o
viaţă mai îmbelşugată pentru popor.
Dar până în ziua votării, cât şi: atunci, noi putem face
următoarele:
• Să ajutăm la popularizarea candidaţilor şi programu
lui Partidului Progresist, prin a ajuta la distribuirea de lite
ratură, de acum şi până în ziua alegerilor.
• Să vorbim cu vecinii, prietenii şi cunoscuţii noştri
asupra alegerilor, căutând a le arăta diferenţa între candidaţi
şi programul ce-1 au, şi îndemnându-i să voteze cu Partidul
Progresist.
# Să ne înregistrăm la sediul Partidului Progresist din
districtul nostru, ca să ajutăm in ziua alegerilor, atât la dis
tribuirea de literatură*, cât şi ca supraveghetori la urne (“chal
lenger”), când se numără baloturile.
• In ziua alegerilor să ajutăm, fie că ducem votanţii cu
automobilele să voteze, iar acolo unde sunt mame cu copii
mici, ne oferim să stăm cu copii, până ce mama merge să
voteze.
Nu e greu şi nu e mult ce se cere dela noi. In schimb
însă, dacă noi ne vom face datoria, va fi o părticică în a ajuta
la pacea şi bunăstarea, nu numai a poporului american, din
care suntem o parte integrală, dar la salvarea lumii de noui
şi mai groaznice măceluri.
Moartea Unui Soldat Al Poporului
La reşedinţa sa din oraşul
New York, în 18 1. c., a încetat
din viaţa bunul prieten Emery
Komloş. Acest luptător pentru
o viaţă mai bună, deşi numai
la etatea de vre-o 35 ani, de un
lung timp a fost conducătorul
Fratemalei ungureşti din I. W.
O. El a fost şi membru în con
siliul general executiv al Ordi
nului nostru.
Ultima dată când am văzut
pe acest prieten în viaţă a fost,
pe la începutul acestei luni,
când am făcut o vizită la ofi
ciile centrale ale organizaţiei
noastre. L’am găsit acasă pe
pat şi foarte slăbit. Mi-a spus
că nişte glande cari controlea
ză stomacul nu funcţionează bi
ne, dar avea speranţă să se în
sănătoşeze. Mai ales că asta a
fost după ce a stat în spital vreo
şase săptămâni.
PACHETE DE AJUTOR LA
ROMÂNIA
Puteţi Trimite Pachetele în Ambele Feluri:
Fl* că: Plătiţi taxa vama» ţi
toate spesele deodată cu costul
trimiterii ţi asigurării.
Si primitorul în România nu
are de plătit nimic.
Noi Garantăm Distribuirea Vă Aducem Recipisă
Personală, cu Iscălitura Primitorului
Pentru alte informaţiuni ţl catalog, asupra pachetelor
“standard" cu alimente ţi îmbrăcăminte nouă. adresaţi-vă
agenţilor noţtrl locali, sau scrieţi la oficiul nostru central.
Trimiteţi pachetele prin agentul local:
Daci nu este agenţie locală trimiteţi pachetele la:
Danubia Transport Cos., Inc.
15 Moore Street, New York 4, If. Y. Telephone Dlgby 4-7295
Dar în 18 a acestei luni,
Emery a murit. Si moartea a
ces.tui prieten este o pierdere
nu numai pentru Fratemala şi
mişcarea muncitorească ungu
rească din ţara aceasta. Ea este
pierderea întregului I. W. O. şi
a întregii mişcări munictoreşti
americane.
Emery Komloş n’a trăit nu
mai pentru el. Komloş a trăit
pentru, şi a fost un bun soldat
în armata trudiţilor. A fost un
luptător pentru cauza păcii. A
fost un luptător pentru viaţa
de mâine, care va fi o viaţă
paşnică, liberă şi îmbelşugată.
Soţiei prietenului nostru E
mery îi transmitem condolean
ţele noastre sincere. lar ţie
Emery Komloş îţi zicem să
ţi fie memoria respectată, dragă
prietene!
G. Vocilă
Sau: Plătiţi costul trimiterii
ţi asigurarea numai,
Si primitorul în România plă
teşte taxa vamală.
Pagina 3

xml | txt