OCR Interpretation


Românul American. [volume] (Detroit, Mich.) 1939-1968, July 09, 1949, Image 3

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045399/1949-07-09/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for Pagina 3

* ' In prezent, organizaţia aceasta şi-a luat să procure apă
rarea legîftă a celor 12 conducători ai Partidului Comunist din
ţara aceasta, al căror caz se judecă acum în oraşul New York.
Si numai această acţiune cere în fiecare săptămână un minim
de $7.000.
Proectul de Lege Hobbs (HR. 10)
Dar cum am menţionat, cauza de mai sus nu este singura
activitate a lui CRC. La conferinţa menţionată s’a discutat
între altele, lupta contra proectului de lege Hobbs. Oficial,
acest proect este cunoscut sub denumirea de HR. 10. Dar
popular el este cunoscut sub numele autorului.
Acest proect mai este cunoscut şi ca proectul de lege care
prevede stabilirea aici de lagăre de concentrare. Adecă de le
galizarea fascismului aici în ţara noastră.
Pe scurt acest proect dă ministrului de justiţie (Attorney-
General) dreptul, de a ţine sub arest, fără drept de eliberare
sub cauţiune, pe oricine contra căruia s’a luat acţiune de de
portare.
El prevede ţinerea sub arest a acelor cari nu pot fi de
portaţi, din cauză că ţările de unde vin ei nu vor să coopereze
cu reacţiunea de aici, ca să terorizeze astfel poporul. Aceasta
însemnează stabilirea de lagăre de concentrare.
O altă provizie a acestui proect mai e aceea, ca în cazurile
care cad în categoria descrisă în paragraful precedent, mini
strul de justiţie să fie autorizat a trimite pe aceste victime “în
oricare ţară care îi va accepta”.
' Si cam care ar fi ţările acestea? Ar fi de exemplu ţările
fasciste ca Spania, Grecia, Turcia, etc., unde viaţa acestor vic
time ale luptei pentru pace nu ar mai însemna nimic.
lată dece ni se cuvine nouă ca societăţi progresiste să ne
afiliem şi să sprijinim organizaţia Congresul Drepturilor Ci
vile.
Comitetul American Pentru Protecţia Streinilor
Comitetul American Pentru Protecţia Streinilor este
altă organizaţie care merită tot sprijinul nostru. Acest comitet
este organizaţia care se ocupă în mod specific numai cu cazuri
când drepturile streinilor de aici, garantate şi lor de consti
tuţie, sunt periclitate.
Aşt că şi această organizaţie merită afilierea şi sprijinul
O altă chestiune care vreau să o aduc la atenţia membrilor
şi conducătorilor societăţilor este Citaţia contra fratelui Harry
Făinaru, redactorul ziarului “Românul American”. Din ziar
dvs. sunteţi familiari cu această citaţie a subcomitetului comi
tetului judiciar al Senatului. Si pentrucă citaţia încă tot este
în vigoare, adecă fratele redactor trebue să fie oricând gata
la caz că e rechemat de forul menţionat, ar fi de dorit ca fie
care societate, membrii şi prieteni individuali, să ceară forului
menţionat, să ridice citaţia contra fratelui Făinaru.
Comitetul Fraternalei în ulţima lui şedinţă, care a avut
loc în 26 luna trecută a decis să facă această cerere. S!i acţi
unea lui e bine să fie urmată de toate societăţile noastre, de
toţi prietenii şi luptătorii pentru pace şi pentru menţinerea
noastre democratice, inclusiv drepturile civile ale
cetăţenilor, cari sunt în prezent ameninţate de urzitorii răz
boiului şi de slugile acestora.
Să ne luăm deci fiecare locul alături de aceste forţe ale
binelui.
Warren, Ohio Invitare
Publicul Român American din Warren, Youngstown,
şi orăşelele de pe Mahoning Valley este cordial invitat
să iu parte la
PICNICUL
Ce Se Aranjează Cu Ocazia Reîntoarcem Fratelui
GEORGE VOCILA din Pttria Noastră Natală
Duminecă în 10 lulie 1949
La Chapman Grove"
(White Barn) —pc Eagle Creek, Warren, Ohio
ÎNCEPUTUL LA ORELE 1:30 P. M.
Fratele GEORGE VOCILA, preşedintele naţional al
Fraternalei noastre, reîntors dintr’o vizită de peste două
luni în România, va fi vorbitorul principal
Barul şi bucătăria vor fi bine aprovizionate cu toate
cele necesare la astfel de ocazii.
Intrarea este numai 50c de persoană. Copii gratuit.
DIRECŢIUNE: Luaţi West Market St., până la podui din
Leavestburg. întoarceţi la dreapta, iar apoi luaţi primul drum
la stânga, pe Eagle Creek.
Vă aşteptăm cu dragoste frăţească,
Pentru Soc. “Mihail Frunză” şi “Voinţa Poporului”
din IWO., —Comitetul Aranjator
CINCINNATI, OHIO INVITARE
Publicul român american din Cincinnati şi jur este
cordial invitat să ia parte la
Marea Petrecere
ce va avea loc
Sâmbătă în 16 lulie 1949, Oro 7:30 P. M.
la sala dela 830 Dayton
organizată sub auspiciul societăţii “Huria, Cloşca şi Cri
şan”. Fratele GEORGE VOCII,A, preşedintele naţional
al Fraternalei Societăţilor Române Americane din Ordi
nul Internaţional al Muncitorilor, reîntors dintr'o vizită
de peste două luni în România, va fi vorbitorul principal.
Orchestra Română Americană din loc va distra o
noratul public, cu arii de dansuri româneşti şi americane.
Barul şi bucătăria vor fi aprovizionate cu toate cele
trebuincioase la astfel de ocazii.
Începutul la 7:30 seara Intrarea 50c de persoană.
Vă aşteaptă cu drag, Comitetul Aranjator al
Soc. “Horia, Cloşca şi Crişan”.
Grand Nationality PICNIC
Sunday, July 10, 1949
. AT PARIS PARK .
Music by: BILL ZELENAK and his orch.
Ponce Food Refreshment»
I ... Sponsored by . . . I
NATIONAL GROUP SOCIETIES
of the I. W. 0., Detroit
DIRECTION BY CAR:
Van Dyke to 18 Mile Road, turn right, go to
Utica Road, at Utica Road turn right to Park.
se face tot ce-i cu putinţă pentru
binele muncitorimii şi ţărănimii
sărace şi o ţară mare ca USA.
El arată cum un lucrător în fa
brică plăteşte pe o mâncare 20-25
lei la cantina < restaurantul) fa
bricei şl 80-100 lei la restaurantele
celelalte. Vorbitorul mai arată că
minerii români dela minele de
cărbuni ies la pensie la etatea de
50 ani, scoţând în evidenţă bene
ficiile pe care le are un muncitor
afară de leafa pe care o primeşte.
In Statele Unite, orice îmbunătă
ţiri de acest fel sunt considerate
ca socialiste, şi marele capital
luptă cu îndârjire contra la orice
îmbunătăţiri de felul acesta.
Fratele Vocilă încheie, spunând
că în ciuda tuturor greutăţilor
poporul român păşeşte cu paşi u
riaşi spre socialism. După aceia
a urmat seria de întrebări, la cari
a răspuns spre satisfacţia tutu
ror făcându-se şi o mică colectă
pentru acoperirea speselor cu chi
ria sălii, etc.
OHIO APARTMENTS
and ROOMS
Remobilate şi Redecorate
Odăi curate cu toate cele ne
cesare, se închiriază cu preţuri
rezonabile.
In apropiere de băi, un bloc
până la poştă, gară sau staţi
une de autobuz.
Telefonul: 5705
CHARLES NIMEREALA
311 Pleasant Street
HOT SPRINGS, ARKANSAS
TRENTON. N. J.—Curtea su
premă a Statului New Jersey a
răsturnat verdictul unui alt tri
bunal în cazul celor “Sase Negii
din Trenton”, care au fost con
damnaţi la moarte August trecut,
pentru o crimă de care ei nu au
au fost vinovaţi.
Curtea supremă, printr’o deciziune
unanimă, a arătat că juraţii nu
au specificat. în verdictul lor,
gradul de vinovăţie. Deasemeni
a arătat că Judecătorul a comis
un număr de greşeli în instruc
tive date juraţilor şi că autori
tăţile poliţeneşti nu au produs
anumită evidenţă.
Advocatul O. John Rogge, fos
If You Come To California Visit .
M. POL OVIN A
Real Estate Broker General Insura nee Notary
YOU ARE WELCOME TO OUR SERVICE
Tel.: AX. 1-2116 Rea.: AX. 3-6990
1469 W. VERNON AVE. . LOS ANGELES 37. CALIFORNIA
.*• »
STREPTOMYCIN
Penicillin sau ori care Medicină s au Prescripţii pentru
ROMANIA
veţi găsi la FARMACIA ROMANŢ, Noi vom primi lega
lizarea. Împachetăm şi trimitem afrestte mcdicini în ţară.
Preţurile reduse. Satisfacţia garantat^.
FARMACIA POMERANCE
1813 East Pavison Ţel. TO. 8-3351..., Detroit, Michigan

Sârab&tS, 9 lulie, 1949
însemnări Fmţernale
Să Fim Unde Ne E Locul
de George Vocilă
ZILELE TRECUTE am avut ocazia să fiu prezent la 9 con
ferinţă a organizaţiei Civil Rights Congress (Congresul
Drepturilor Civile) de aici din Detroit. Branşa din Detroit este
numai una din multele branşe, peste toată ţara, ale acestei
organizaţii cu centrala la New York.
Eu sper că mulţi din membrii şi conducătorii societăţilor
noastre sunt familiari cu programul acestei organizaţii. Pe
scurt acest program este, să vie în apărarea la toţi acei ale
' căror drepturi civile, garantate de constituţia ţării, au fost
u
Reuther Vrea Puteri Dictatoriale
(Continuare din pair. l-a)
naţional executiv să-şi retragă
aceste propuneri dictatoriale şi
antidemocratice, arătând că în
aceste timpuri de restrişte,
când muncitorimea e atacată
»le reacţiune şi de oamenii trus
turilor, e de datoria conducerii
sindicale să încurajeze şi să
extindă democraţia şi nu să o
restrângă.
Pentru a organiza pe dele
gaţii cari vor lua parte la al
12-lea congress naţional al uni
unii automobiliste şi pentru a
lămurii pe membrii uniunii de
spre intenţiile antisindicale ale
facţiunii Reutheriste, grupul de
fruntaşi sindicali a convocat o
publică la sala Dom
JPolski în Detroit pe azi Mier
curi seara, când ziarul nostru
merge la presă.
Afară de cei menţionaţi mai
sus, au • semnat declaraţia şi
următorii: Wm. H. Johnson, W.
G. Grant, Walter Cocker şi
John Orr, toţi membrii în co
mitetul d6 fabrică dela sindi
catul Ford (600). Deasemeni,
William Carr, controlor fa
Ford 600; Ed. Osinski, secreta
rul financiar la sindicatul 205;
"■f!. J. Murphy, vicepreşedintele
sindicatului 205; Dave Moore,
vicepreşedintele la Dept. Axle
(600); Shaffer, preşedin
tele sindicatului GM 163; John
Young, preşedintele sindicatu
lui 922; Chester Mullins, dele
gat dela sindicatul 142; Ralph
călcate în picioare de diferite autorităţi gu
evrnamentale.
încă din anul trecut noi am îndemnat so
cietăţile Fraternalei noastre, să se afilieze la
această organizaţie. Sperăm că toate au fă
cut acest lucru.
Dar întrebarea care mi-o pun acum este—
dacă toate societăţile şi-au reînoit afilierea pe
snul curent, 1949. Dacă nu aţi făcut-o încă,
fraţi şi surori, noi vă spunem să nu mai aştep
taţi.
Urban, preşedintele sindicatu
lui Packard (190); Ned Cole
man, preş. sindicatului 205;
Geo. A. Young, preş. la sindi
catul Kelsey-Hayes; Harry We
aver, preş. la Federal Mogul;
Ed. Lock, preş. la Dept, de
plastică, Ford 600; Ralph Fil
eccia, vicepreşedintele la sin
dicatul Plymouth 51; Thomas
Yeager, delegat dela Ford 600
şi Ken Saunders, preşedintele
comitetului de negociere la sin
dicatul Packard (190).
CONVOCĂRI
Societatea “C. Doncea”
Membrii şi membrele societăţii,
C. Doncea din Detroit, sunt rugaţi
să ia parte la şedinţa lunară, ce
va lua loc Vineri seara în 8 lulie
1949, la orele 7.:30. la sala dela
1735 East 6 Mile Road, colţ cu
Orleans.
Chestiuni pentru bunul mers al
societăţii vor fi pe tapet.
Moise Cândea, Preşedinte
John Domnariu, Secretar
•• • *
Societatea “Bănăţeană”
Societatea “Bănăţeană” convoa
că pe toţi membri şi membrele să
ia parte la şedinţa lunară, ce va
lua loc Sâmbătă seara în 9 lulie
1949. la orele 7:39. la VENETIAN
HALL, 4656 Canton Avenue, oolţ
cu GraUoi.
Chestiunile cari vor veni în dis
cuţie se vor prezenta la deschide
rea şedinţei.
Theodore Or neant. Preşedinte
Xilvestru Crăciun, Becretar
Dela Adunările
Poporale din
Det. si Dearborn
de John Gica
Cu ocazia reîntoarcerii frate
lui Gheorghe Vocilă, preşedin
tele Fraternalei Societăţilor
Române Americane din IWO,
conducerea societăţilor a găsit po
trivit ca să organizeze mai multe
adunări poporale unde fratele Vo
vilă să ne vorbească despre cele
văzute în România în timpul vi
zitei sale de mai bine de două
luni de zile.
Aici voiu raporta asupra celor
două adunări din Michigan, una
la Dearborn, organizată de soc.
C. Dobrogeanu-Gherea şi cealaltă
la Detroit, sub auspiciul societăţii
“Constantin Doncea”.
Fratele Nick Cătană, preşedin
tele societăţii din Dearborn, în
câteva cuvinte de introducere, a
spus că pentrucă îl cunoaşte pe
fratele Vocilă de ani de zile, îl
cunoaşte ca om integru şi iubitor
de adevăr, are toată încrederea
că va spune numai adevărul şi re
alitatea despre cele văzute în Ro
mânia.
Fratele Vo<ylă îşi începe cuvân
tarea prin a aduce salutul popo
rului din Republica Populară Ro
mână către poporul american şi
în special către românii americani.
lntr’o vorbire de mai bine de o
oră, vorbitorul îşi dă impresiile
de acolo, spunând că visul n'ostru
de zeci de ani de zile. azi începe
a se realiza în România.
Spaţiul nu ne permite a reda
vorbirea în întregime, insă în mod
convingător şi realist a arătat a
tât cu date statistice cât şi cu di
ferite exemple, că cu toate gre
utăţile cari le întâmpină poporul
român— şi greutăţi sunt multe
şi mari— se fac progrese uriaşe
în aşa fel că numai dacă ai fi
acolo ai putea să-ţi dai seama
de ce se face. A spus cum po
porul din România se bucură de
cele mai largi libertăţi (cu excep
ţia sabotorilor) cum nu s’a pome
nit în istoria României. Si aces
tea s’au realizat în diferite forme
de organizare pe toate tărâmurile,
dând exemplu comuna Paloş, un
de s’a născut fratele Vocilă.
In Paloş, un sat relativ mic.
erau înainte cinci cârciumi, iar
acum nu mai este niciuna. In lo
cul lor s’au înfiinţat cercuri po
litice şi culturale, cooperative, etc.,
supnând că acelaş lucru se petrece
mai mult sau mai puţin prin toate
satele din România.
Referindu-se la ajutorul dat de
românii din America, neamurilor
lor din România, în formă de tri
mitere de pachete şi bani, vor
bitorul spune că după observaţiile
făcute cu ocazia vizitelor prin di
ferite sate şi oraşe din Ardeal şi
mai ales vizitele cari le-a făcut
la rudeniile multor români ame
ricani (între cari se includ şi ru
deniile raportorului) a observat
că nu au atâta lipsă după cum se
văicăresc în scrisorile către ai lor
din America, ci e mai mult lăco
mia de a acapara, crezând că în
America umblă câinii cu dolari în
coadă.
Vorbitorul mai arată că popoa
rele din România au început să
câştige încrederea în sine. înce
pând să clădească lucruri despre
cari înainte nici nu visau, dând
un exemplu cu fabrica Astra din
Braşov. In timpul războiului, când
fabrica Astra fabrica muniţii, a
fost distrusă până la temelie de
bombele americane. După război,
guvernul de democraţie populară
al poporului român a decis să re
clădească şi să facă tractoare şi
motoare Diesel. Un reprezentant
american auzind de acest plan,
a sfătuit autorităţile româneşti să
nu încerce aşa ceva, fiindcă o ţară
înapoiată industrialiceşte ca Ro
mânia nu va reuşi nici când, spu
nând că el e gata să se arunce
înaintea primului tractor, dacă se
va întâmpla. Muncitorii fabricii
Astra au reclădit fabrica şi au
produs nu numai primul tractor
dar peste 2000. iar de diplomatul
în chestie, and. Ethridge nici nu se
mai aude.
Naţionalizarea Industriei
Fratele Vocilă vorbind despre
legea de naţionalizarea industriei
ne dă un exemplu foarte original
şi plăcut. După votarea acestei
legi, muncitorii din Deva cari &u
lucrat la fabrica d-lul Oroza s'au
prezentat la direcţia fabricei de
sub conducerea flcei D-lui Prim
Ministru Oroza şi au cerut cheile
fabricei pentru a lua conducerea
ei. Fica d-lui Oroza a telefonat
tatălui ei la Bucureşti cerându-i
sfatul: ce-i de făcut? Răspunsul
tatălui ei a fost:
"Dragu tatii: predă conduce
rea fabricei muncitorilor pentru
câ aşa prevede legea naţionaliză
rii care a fost semnată de mine'*.
In ce priveşte legea agrară,
vorbitorul iară ne dă un exemplu
convingător: Intr’o comună sunt
trei preoţi dintre cari unul avea
30 de hectare pământ. Ştiind că
după legea agrară oricine care
are pământ mai mult decât îl
poate lucra va fi expropiat şi va
fi dat celor cari nu au pământ
îndeajuns ca să-l lucreze, s’a în
ţeles cu ceilalţi doi preoţi să cum
pere 10 hectare fiecare, ducându
se la primărie ca să tranşeze afa
cerea. Primul preot a fost între
bat că dece vrea să vândă 20 hec
tare şi a răspuns că are prea mult
şi nu poate să-l lucreze. Au fost
întrebaţi şi ceilalţi doi preoţi dacă
mai au pământ afară de cel care
vreau să-l cumpere şi au răspuns
că da. Autorităţile au ajuns la
concluzia că nici ei nu pot să-l
lucreze, având prea mult pământ.
Deci au decis că primul preot nu
poate vinde pământul şi în con
formitate cu legea agrară acele 30
hectare de pământ au fost împăr
ţite în mod gratuit acelor săraci
cari nu au pământ îndeajuns sau
deloc.
Vorbitorul mai ilustrează cum
un ţăran bogat dintr’un sat, a
vând maşină de treerat, a treerat
grâul la un cumnat al lui şl s’au
înţeles între ei ca să înşele Statul
declarând autorităţilor mai puţin
grâu decât a treerat ca să plă
tească mal putină taxă. Fiind
întrebat de fratele Vocilă dacă e
adevărat, a admis că da, dar nu-i
tocmai aşa după cum vorbeşte
satul şl chiar rudeniile sale. Fra
tele Vocilă l’a sfătuit că ar fi bine
să nu mai facă astfel de lucruri
în viitor pentrucă aşa ceva e con
siderat sabotaj şi în viitor se prea
poate să întâmpine neplăceri.
Tot acest ţăran bogat i-a cerut
unui frate al lui 25 mii de lei să
cumpere încă o vacă când, în re
alitate, o vacă dintre cele mai
bune costă cam 13 mii de lei. Cee
ace arată că acest ţăran a căutat
să tragă pe sfoară pe însuşi fra
tele său. Vorbitorul mai arată
scopul larg al asigurărilor sociale,
medicale şl pensii, făcând con
trastul între o tară mică şi rela
tiv săracă cum e România, unde
*f* * #
Românul American
CAUT
Pe Aron Dragoman, care
în ultimii ani a fost în Terre
Haute, Indiana. II rog pe
dânsul, sau cineva care ştie
despre dânsul şi ceteşte ace
ste rânduri, să-mi răspundă
pc adresa de mai jos, că are
scrisori din ţară.
Ana Nick, 10011 Burley
Dearborn, Michigan
Raport dela
Conferinţa
De Emergenţă
de Victoria Cândea
Luni în 27 lunie s’a tinut o con
ferinţă de emergenţă sub auspici
ul Congresului pentru Apărarea
Drepturilor Civile din Michigan,
la care au participat delegaţi dela
aproape toate grupurile naţionale.
Scopul acestei întruniri a fost
de a combate teroarea şi atacul
deslănţuit de reacţiune, în slujba
căruia se află si Subcomitetul Ju
diciar al Senatului, atac îndreptat
împotriva străinilor, contra con
ducătorilor democraţi şi contra
organizaţiilor progresiste.
Jack Raskin, secretarul execu
tiv al Congresului <CRC> din Mi
chigan a raportat că sunt peste
8 persoane ne-cetăţeni în acest
stat care sunt confruntate cu de
portarea. Ele sunt forţate a se
despărţi de familiile lor. Aceste
persoane sunt mame şi tati cu
copii mici, mai toţi veniţi de mici
copii în această ţară. unde şi-au
petrecut frageda lor copilărie pe
pământul american. Toţi au voit
să devie cetăţeni şi li s’a refuzat,
cu toate că au muncit de ani de
zile aici, au crescut copil cari s’au
dus in război să lupte pentru a
ceastâ ţară şi au participat în
clădirea sindicatelor muncitore
şti.
Fostul senator de stat Stanley
Nowak, preşedintele Congresului
Slavilor Americani din Michigan
s’a referit la atacul contra organi
zaţiei sale, provenit dela Comite
tul antiamerican al Camerii Re
prezentanţilor. Nowak a spus că
nu sunt decât “nişte calomnii şi
bârfeli grosolane cu scopul de a
speria şi intimida poporul şi a
pune în pasivitate forţele libe
rale”.
Istoria acestei ţări, arată No
wak, dovedeşte că tocmai datorită
activităţilor forţelor progresiste a
putut să se desvolte această ţară.
pentru ca poporul să trăiască mai
bine. Nowak a denunţat activi
tăţile anticonstituţionale ale Co
mitetului de anchetă a Camerii.
Pentru acest comitet e mai uşor
a ataca pe evrei, pe negri şi pe
cei de baştină străină, pentrucă
americanii nu-i cunoaşte destul
de bine. dar când a ajuns să atace
chiar şi libertăţile academice şi
universitare, atunci această acti
vitate devine un plan sinistru ce
ţinteşte la distrugerea completă a
libertăţilor.
D-na Anna Ganley, soţia redac
torului ziarului Michigan Worker
a fost o altă victimă a Departa
mentului de Justiţie, când a fost
liberată sub cauţiune de $5OOO,
fiindcă nu e cetăţeană şi e o fe
mee progresistă. Divizia de imi
grare şi naturalizare vrea să o de
porteze pe această femeie vredni
că care are o copilă de 11 ani. So
ţul d-nei Ganley este bine cuno
scut în cercurile sindicale, fiind
mulţi ani un fruntaş sindical, care
a contribuit mult la organizarea
muncitorilor din acest stat. Pen
tru clica reacţionară care vrea să
facă din această ţară un iad fa
scist. orice persoană progresistă
constitue un pericol pentru ea.»
Impertinenţa Departmentului de
Imigrare şi Naturalizare nu are
nicio limită. A impus acestei fe
mei cumsecade care e de atâţia ani
în această ţară, să se prezinte în
fiecare săptămână la biroul De
partamentului din Detroit. Asta
are mirosul sistemului hitlerist.
D-na Ganley a arătat că'dacă
dânsa s’ar fl făcut o artistă ca să
tacă abajur de lampă din pielea
soldaţilor prizonieri americani
cum a făcut Isle Koch, ar fi fost
şi d-ei iertată, cum a fost iertată
nazista barbară Koch de generalul
Clay. Sau poate că Departamentul
ar fi răsplătit-o cu cetăţenia a
mericană, cum face azi cu fugari
fascişti din alte ţări cari au fost
aduşi aici.
Fratele George Vocilă a fost
cerut de adunare să dea un ra
port asupra cazului fratelui Fă
tnaru. care n’a putut să ia parte
la această conferinţă.
După ce a citit citarea trimisă
fratelui Făinaru de Subcomitetul
de Imigrare şi Naturalizare al Co
mitetului Judiciar al Senatului, a
arătat cum nişte fugari români
trădători şi fraudatori au adus a
cuze false contra redactorului no
stru şi subcomitetul în frunte cu
senatorul McCarran nici nu s’a
deranjat să aducă dovezi sau să
le ceară acestor trădători. S’au
mulţumit numai cu minciunile a
duse de aceşti fugari cu intenţia
ca să murdărească pe cetăţeni a
mericanl.
Isterii de felul acesta au mai
fost în istoria Statelor Unite, dar
reacţiunea nu a reuşit ca să inti
mideze forţele democrate şi nici
acum nu va reuşi, a spus vorbi
torul. Pentru a înfrânge planurile
reacţiunei însă, e neoesar a mobi
liza poporul şl a combate propa
ganda dusă de elementele reacţio
nare contra străinilor, contra zi
arelor muncitoreşti cum este zi
arul Românul American şi contra
organizaţiilor, cum este IWO.
Rubrica Femeii CP w
Sugestii Folositoare Gospodinelor
IN dorinţa noastră de a ajuta cu o aUgestic-două gospodinelor
cari sunt confruntate cu scumpeWa* bieţii şi balansarea bu
getului familiei, noi din când în când 1 vom da unele sugestii,
asupra anumitor obiecte cari se întrebuinţează în şi pe lângă
casă, sau asupra anumitor articole de' ionsumaţie.
Sugestiile sunt în privinţa preţurilor ce se cer
să le plătim, căci nu e arareori că jMfoihi pe ceva pentru nu
mele ce-1 poartă şi nu pentru calitatorf 'Jkli,
Sugestiile ce le dăm sunt bazate' pe o examinare rigu
roasă, făcută de Uniunea Consumatorilor, cu un număr de
aceleaşi articole sau obiecte, fabricate de companii diferite.
Să începem cu refrigeratoarele elefţrice.
Uniunea Consumatorilor, refrigeratoare di
ferite, a pus emfază pe puterea derefrigerare, pe insulare, pe
economia de a o menţine, pe felul cum sunt lucrate, pe spaţiul
ce-1 au, cât de uşor pot fi ţinute ..curate, etc. Examinarea
s’a făcut cu 10 modele “de lux”, mărimea de opt urme cubice
(8 cubic feet) . , Ui 4
Trei, dintre cele 10, sunt recomandate de Uniunea Con
sumătorilor, şi anume: General Electric NBBE, de 8.1 ft. cubic
cu $229.75; (fabricantul spune că GlăiNXsB-F este modelul pe
1949, de 7 urme cubic, cu $229.95.
YVestinghouse D-7-49, cu 229,95 este numai puţin mai luxos
în interior; Sears Goldspot, Cat. Nx, 4871 de 7,2 cu. ft., cu
$199.95, plus costul de trimitere (cap* dela 3 la 10 dolari).
Condeile “Ball-Point
Uniunea Consumatorilor arată ca se pot cumpăra
o mulţime de condeie “ball-point” \eftiiji9, şi că preţul mediu
este de $1,75, dar se pot procura unele din ele, destul de
bune cu $l.
Cu un astfel de condeiu se poate scrie mult, fără să tre
buiască să fie reînoit chemicalul ctf'cafre scrie, nu se strică
aşa de uşor ca condeiele cu cerneală-regulată, poţi scrie cu
duplicat, şi nu se şterge. Trebuese, fosă căutate acelea cari
scriu uşor, fără să trebue să apeşi Ure pe ele.
Cele acceptate de Uniunea Consumatorilor şi recomandate
sunt: BB Retractable, 98c; Fineline, $l-50; Universal Buck Ball,
$1; 88, Ingersoll, $l. .. r<
Maşini de Tăiat Iprha
In cursul examinării la vre’o 335 db astfel de maşini de
tăiat iarbă, modele de împins cu mâna,- cam jumătate din ele
au arătat defecte mai mult sau mai puţin- serioase. Cele rămase,
au fost examinate pe baza uşurinţei de a fi mânuite, uşurinţa
în ajustarea lor şi aparenţa locului pe-t*Vb au fost întrebuinţate.
Modelele recomandate sunt: Cleiţispn Model E-17 cu 31,95;
Toro Sportsman cu 32,50; Worchcstqr plaster cu 23,40 şi Wor
clicster Shear cu 29,95.
Verdictul Contra Celor 6 Negri
Din Trenton A Fost Răsturnat
CONVOCARE
Societatea “Scânteia”
Chicago, 111. —Societatea “Scân
teia” prin aceasta convoacă pe
toţi membri şi membrele ei, de a
lua parte la şedinţa lunară, care
va lua loc Miercuri seara în 13
lulie, la orele 7:30, la sala dela
1111 Belden Avenue.
Agenda, care se va ceti la des
chidere, va cuprinde mai multe
puncte de interes pentru toţi mem
bri şi membrele. Sunteţi, deci. ru
gaţi să luaţi parte.
Traian Bucur, Preşedinte
John Secoşan, Secretar
- ——— —.—
CU C POSTA
■ Trimiteţi Arum Pachete Asigurate în
Câteva Zile ... Cu Avionul Trimitem sl Medicină . . .
▼ Trimiteţi după Catalogul “R" GRATUIT
■ ii "it n jir jîH
tul ministrul adjunct la Justiţie,
a coîidus lupta întru apărarea
celor 6 negri nevinovaţi. Rogge
a spus că deciziunea Curţii supre
me din. N. J. şi deciziunea Curţii
Supreme.-a Statelor Unite, în ca
zul fosţylpi fruntaş sindical Chris
tofel. pai;e a fost apărat tot de
Rogge constitue două mari vic
torii pentru apărarea libertăţilor
civile îiriaceastă ţară de când s’a
deslănţuit; războiul “rece”.
Şomajul în Baltimore
BALTIMORE. Un nou Consi
liu do' Asistenţă, organizat de cu
rând; â'cerut formularea şi pu
nerea •în vigoare a unui plan de
lucrări publice pentru a face fa
ţă şomajului. In oraşul Baltimore
sunt .acuip 60.000 şomeri (oameni
fără cje.^ucru).
Consiliul a propus convocarea
Corpurilor Legislative în «esiune
extraortlthară, pentru a extinde
beneficiile de asigurare contra şo
majului dela 28 săptămâni la un
an şi :pr-ntru alocarea de fonduri
pentru asistenţă directă. Consiliul
a recomandat ca distincţia sta
bilită de, Departamentul de Asi
stenţa £»ublică între cei cari pot
sau nu pot lucra să fie eliminată
cu totul. .-Consiliul a scos în evi
denţă .că- majoritatea şomerilor
sunt negri.
Pagina 3

xml | txt