OCR Interpretation


Românul American. [volume] (Detroit, Mich.) 1939-1968, March 18, 1961, Image 1

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045399/1961-03-18/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

48th Year; No. 11
The Rumanian American, Detroit 11, Mich., March 18, 1961
CLEVELAND. Ohio.— Mii
de muncitori din industria de
automobile nu vor mai fi che
maţi înapoi la lucru din cauza
automatizării Aceasta e păre
rea conducătorilor din diferite
sindicate din regiunea Cleve
landului, afiliate cu UAW -
AFL - CIO. Si aceşti conducă
tori sînt de părere că şomajul
va fi redus numai dacă săp
tămîna de lucru va fi redusă
la 30 de ore, fără reducerea
salariului.
Alfred Garanalcas, preşe
dintele sindicatului nr. 1250
(UAW), a spus că datorită
automatizării din fabricile lui
Ford de la Brook Park, cel
puţin 1.000 din cei 4.000
muncitori concediaţi nu vor
mai fi chemaţi înapoi la lu
cru. Sindicatul are 10 mii de
membri de la cele două fabri
ci de motoare ale lui F o r and .
Fabrica nr. I de motoare a
fost cea mai modernă fabrică
atuomatizată, cînd a fost des
chisă cu 9 ani în urmă. Acum
această fabrică este supusă u
nei noi automatizări.

In Ziarul Nostru...
Veţi găsi ştiri, informaţii si
comentarii în slova noastră ro
mi nea isca pe care nu le veţi
găsi în alt siar. De aceea,
pentru binele dv. personal, a
bonati-vă la el.
Răspunsul Prompt al
Cititorilor Ziarului
Nostru, E Mult Apreciat
Nu putem trece cu vederea
atenţia şi răspunsul prompt dat
de mai bine de 30 de citito
ri ai ziarului nostru, care şi-au
trimis reînnoirea abonamentu
lui chiar cu întoarcerea poştei.
Se întîmplă că la I martie
expiră foarte multe abona
mente, despre care cititorii au
fost înştiinţaţi la timp, iar răs
punsul d-lor, adeseori însoţit
şi de mici donaţii, ne face să
le extindem şi pe această cale
mulţumirile noastre frăţeşti.
Facem excepţie cu un bun
prieten din Canton, care a tri
mis ziarului un cec de 50 de
dolari, din care să se ia cos
tul la 2 abonamente, iar res
tul să-l „treceţi la fondul de
susţinere* 4 , ne scrie dînsul. Să
trăieşti la mulţi ani, stimate
prieten, să ai parte de sănă
tate şi bucurii, şi să mai poţi
ajuta cauze bune.
Mulţumirile noastre se în
dreaptă şi către prietenii and i n
Akron, din Gary şi din Cali
fornia, care de asemenea au
inclus ceva ajutoare ziarului,
şi cum prietenul din Akron
scrie „cinci dolari ca ajutor la
lucrul care vă este înainte, că
ci lipsă este întotdeauna pen
tru lucrul cel bun 44 .
Prietenul din Indiana Ne
Mulţumeşte
Prietenul din Indiana, care
ne scrisese despre cutremurul
Predicatorii Falsei Democraţii
ca Practicanţi ai Dictaturii
Sînt destui oameni cinstiţi
caTe, luindu-se după presa zil
nică americană, sau după u
nele fiţuici de-ale grupurilor
naţionale care nu valorează ni
ci o ciapă, sînt sub impresia,
că Uniunea Sovietică vrea să
distrugă OrganLaţia Naţiunilor
Unite. Impresia aceasta pro
vine .din propunerile făcute de
guvernul sovietic cu privire la
reorganizarea Secretariatului
0.N.U., că să corespundă com
ponenţei organizaţiei şi reali
tăţii vremurilor.
Noi sîntem interesaţi a pro
cura cititorilor noştri şi prie
tenilor lor informaţii precise, şi
dacă sînt pătrunşi de spiritul
democratic şi al adevărului,
vor putea ajunge la conclu
zii obiective, dacă propunerile
sovietice ţintesc a distruge O.
N.U. sau ţintesc la democrati
zarea organizaţiei mondiale şi
la facerea din această organi
12.417.800 Au Votat în Alegerile
din Cinci Martie în R. P. Romînă
BUCUREŞTI. Conform
cornunciatului Comisiei Electo
rale Centrale din Republica
Populară Romînă, apărut în
ziarul # ,Romînia Liberă” din
8 martie a.c., în întreaga ţară
au fost înscrişi în listele de
alegători 12.444.977 cetăţeni.
La vot s-au prezentat 12.417.-
800 alegători, adică 99.78%.
Pentru candidaţii Frontului
Democraţiei Populare au vo
tat 12.388.787 alegători, adi
că 99,77% din numărul total
al alegătorilor care au 1 u a t
parte la vot.
împotriva candidaţilor Fron
tului Democraţiei Populare au
votat 23.461 alegători, adică
0,19% din numărul total al
votanţilor. Au fost anulate
pentru alegerile de deputaţi în
Marea Adunare Naţională 5.-
522 voturi, reprezent&id 0,-
04% din numărul total al vo
turilor exprimate. iPentru
Marea Adunare Naţională a
R. P. Romîne au fost aleşi
465 deputaţi.
«h jgm burton 2J® T iSn CAL a
Romanul American
de pămînt ce-1 scuturase pe
Novac din Gary, încît l-a fă
cut să-l anunţe la ora de radio
ce o conduce, ne mulţumeşte
de articolul publicat recent în
ziar în această privinţă, şi ne
spune că acei care sprijinesc
ora de radio n-au mai auzit
nimic despre cutremurul de pă
mînt din Europa, despre care
spunea Novac că a făcut pa
gube mari la Bucureşti. „Des
pre cele ce se petrec aici lingă
noi nu spune Novac nimica,
căci pe acestea Ie vedem. Ne
spune de Bucureşti, căci ştie
că nu putem vedea aşa de de
parte”, conclude prietenul.
Si d-tale îţi mulţumim, sti
mate prieten, pentru cele 2 re
înnoiri şi abonamentul nou ce
l-ai trimis, şi te rugăm să duci
munca frumoasă înainte.
Apelăm la toţi restanţierii
să-şi achite fără întîrziere abo
namentul, scutindu-ne astfel de
cheltuieli şi muncă în plus. lar
prietenului din Canada îi mul
ţumim pentru cele 4 adrese
trimise, ca să putem încerca a
trimite ziarul de probă. D - ta
ai fost primul care ai răspuns la
apelul îndreptat cititorilor pen
tru acest scop. Iţi răspundem,
că poţi abona ziarul pentru ru
deniile din România.
zaţie un organ efectiv al men
ţinerii păcii în lume.
Conform datelor statistice
ale Organizaţiei Naţiunilor U
nite, populaţia lumii este îm
părţită în trei grupe. Mai bine
de o treime trăieşte în ţările
socialiste, mai bine de o trei
me trăieşte în ţările aşa-zise
neutre. Restul trăieşte în ţările
capitaliste.
Deşi ar fi o diferenţă de la
100 pînă la 200 de milioane
în favoarea primelor două
grupe de naţiuni, hai să spu
nem că cele 3 grupe sânt egale
din punct de vedere al popu
laţiei. Dacă redactorii occiden
tali ar practica democraţia pe
care o predică, ar trebui să
împărţească pie-urile în m o and
egal.
Ar trebui să începem cu Se
cretarul General al 0.N.U.,
postul cel mai important al
O.N.U. Desigur că veţi argu
Rezultatele Alegerilor in
Sfaturile Populare
La 5 martie a.c. au avut
loc şi alegerile de deputaţi în
sfaturile populare regionale, o
răşeneşti, raionale şi c om u -
nale.
Conform comunicatului ofi
cial, au fost aleşi deputaţi în
16 sfaturi populare regionale,
în sfaturile populare ale oraşe
lor Bucureşti şi Constanţa, în
39 sfaturi populare ale oraşe
lor regionale, în 146 sfaturi
populare raionale şi în ce 1 e
8* sfaturi populare ale raioane
lor oraşului Bucureşti, în 140
sfaturi populare ale oraşelor
raionale, precum şi în 4.290
sfaturi populare comunale.
Pentru toate sfaturile popu
lare au fost aleşi 140.925 de
putaţi. Toţi deputaţii aleşi au
candidat din partea Frontului
Democraţiei Populare.
Un număr de 7 candidaţi
(Cont. In pag. t-a)
Vocea Avangărzii Democrate Romîne Americane
Preşedintele Ghanei A Cerut ca Comandamentul
Trupelor ONU în Congo Să Fie înlocuit cu Africani
NAŢIUNILE UNITE, N. Y.
După ce a denunţat crimele
colonialiştilor, responsabili
pentru asasinarea primului mi
nistru al Congoului, Patrice
Lumumba, preşedintele
Kwame Nkrumah, al Ghanei,
care a fost primul vorbitor la
Adunarea Generală a 0.N.U.,
a scos în evidenţă că Lumum
ba a fost ucis „în văzul co
mandamentului trupelor O. N.
U., care au sosit în această ţa
lă la cererea lui” (adică a lui
Lumumba).
Nkrumah a condamnat de a
semenea faptul că delegaţia lui
Kasavubu a fost recunoscută de
O.N.U. Preşedintele Ghanei a
subliniat că Antoine Gizenga
este reprezentantul legal al
guvernului Republicii Congo.
Preşedintele Nkrumah a fă
cut următoarele recomandaţii
spre rezolvarea problemei con
goleze:
• Comandamentul trupelor
O. N. U. în Congo trebuie în
locuit printr-un comandament
alcătuit în întregime din rep
rezentanţi ai statelor africane.
• Toate aerodromurile şi
porturile din Congo trebuie
puse sub controlul O. N. U.
pentru a împiedica aducerea
de arme în Congo.
• Toate misiunile diploma
tice trebuie rechemate and i n
Congo, pentru a lichida baza
continuării războiului rece din
această republică.
• Toate unităţile militare
congoleze să fie dezarmate, iar
armele lor predate comanda
menta că nu-i posibil ca un
singur om să fie spintecat în
trei bucăţi. Aşa că ît vom lăsa
în pace deocamdată.
Hammarskjold are 28 secre
tari adjuncţi. La dreapta lor
sînt 34 directori. Si aproape
tot atît de puternici ca influ
enţă sînt cei 30 oficiali ai De
partamentului juridic (de
drept). Cu alte cuvinte. Or
ganizaţia Naţiunilor Unite es
te administrată de un perso
(Cont. în pag. 3-a)
Legislaţia Portugheză...
împarte oficial pe toţi supuşii
africani în ~civilizaţi” şi ~nec
ivilizaţi”. Din prima catego
rie fac parte în mod necondi
ţionat toţi portughezii care
locuiesc în colonii. După 500
de ani de dominaţie portug
heză, numai 36.000 de locui
tori băştinaşi ai Guineei ~port
ugheze”, Mozambicului şi An
golei au primit titlul de ..civi
lizaţi”. 36.000 din I 1 milioa
ne! Asta înseamnă că 99,7 la
sută din întreaga populaţie a
posesiunilor portugheze din
Africa continuă să fie consi
derată „necivilizată”.
Posteucă, Un Adept al Buchmanismului
Feriţi -vă de aceia care se
îmbracă în haina dumnc
zeească pentru a înşela mai
cu uşurinţă poporul de jos.
Feriţi-vă de aceia care, sub
masca clericală, răspîndesc o
trava ideologiei naziste şi ra
sialei Fraze îmbrăcate în
haine dumnezeeşti sau morale,
însă cu scopuri ticăloase, sînt
mai primejdioase decît o ţi
nută deschis reacţionară.
Scribul Vasile Posteucă,
menţionat de preotul fascist
Stefan Palaghita în cartea sa
„Garda de Fer" ca membru
al grupului legionar de sub fas
cistul Horia Sima, cînd a
şters-o în Germania, cu aju
torul hitleriştilor, intr-un arti
col apărut în „America" din
7 martie, preaslâveşte grupa
rea profascistă şi antimuncito
■■ : -£;v.
«1 9B&
3 \<T >
KWAME NKKITMAII,
Preşedintele Ghanei
mentului trupelor O.N.U.
• Întregul personal militar
străin neafrican să fie imediat
evacuat din Congo.
• Personalul O.N.U. din
Congo trebuie să acorde aju
tor guvernului legal congolez
(Antoine Gizenga) ca să re
glementeze operaţiile financia
re şi bancare pentru ca asupra
guvernului congolez să nu se
exercite nici un fel de presiu
ne din afară în ce priveşte în
făptuirea politicii financiare.
• f oţi fruntaşii politici con
golezi să fie puşi în libertate»
iar asasinii lui Lumumba şi to
varăşilor săi de luptă să fie
aduşi înaintea judecăţii.
Alegerile din Romînia Constituie
Expresia UnitâţiiPoporului
ALEGERILE pentru Marea Adunare Naţională şi sfaturile
populare din Republica Pop*»lară Rominâ au avut loc la
5 martie, după cum au fost informaţi la timp cititorii ziarului
nostru.
Cu toate că duşmanii poporului romîn vor minimiza şi vor
falsifica rezultatele şi importanţa alegerilor din patria natală,
se poate spune că atît campania electorală, cit şi alegerile,
au fost conduse cu o principialitate democratică nexistentă sub
vechile regimuri monarhice din patria natală şi rar văzute în
ţările cu o democraţie burgheză. Paul Underwood, în articolul
său din 6 martie în ziarul ~New York Times”, telegrafiat din
Bucureşti, explică caracterul deosebit al alegerilor, spunînd că
~n-a fost o alegere în sensul occidental". Si asta este adevărat.
Candidaţii au fost numiţi de masele populare ale ţării, de dife
ritele organizaţii ale lor, reprezentînd absolut toate sectoarele
societăţii romîneşti. Si toţi au candidat sub steagul Frontului
Democraţiei Populare, expresia unităţii de nezdruncinat a po
porului romîn şi minorităţilor naţionale din Romînia.
La orele 9 seara în ziua alegerilor, 5 martie, 99,1 5 *la
sută din totalul alegătorilor înscrişi în listele electorale, au vo
tat pentru 465 deputaţi în Marea Adunare Naţională şi 141.000
deputaţi în sfaturile populare. Înscrişi în aceste liste, conform re
portajului lui Underwood, au fost 12 milioane de cetăţeni.
★ ★ ★
CIFRELE sînt o dovadă grăitoare a maturităţii şi conştiincio
zităţii politice şi civice a poporului romîn, a patriotismu
lui şi hotărîrii sale de a continua pe drumul pavat de Partidul
Muncitoresc Romîn.
Se face multă zarvă de duşmani că nu sînt partide de
opoziţie şi nici zecile de partide care se perindau sub vechile
regimuri din trecut în patria natală, sau în ţările unde dom
neşte azi exploatarea omului de către om. Dar prezentarea
diferitelor partide, cum bine ştiu oamenii avertiţi, nu înseamnă
că există o deosebire fundamentală între ele. Americanul, re
ferindu-se la cele două mari partide burgheze (cele minori
tare, în marea lor majoritate, nici nu pot prezenta candidaţii
lor), are o expresie populară: tweed le-dum and tweedle-dee,
(Cont. in par* 2-a)
rească: buchmanismul. E vor
va de ceea ce se numeşte fals
„Reînarmarea Morală*'. Şe
ful acestei grupări internaţio
nale este notoriul Frank Buch
man. La 26 august 1936, so
sind din Europa la New York,
a spus: „I thank heaven for
a man like Adolf Hitler". As
ta explică interesul lui Posteu
că în Frank Buchman.
Căutînd a înşela pe citito
rii ziarului „America", scri
bul fugar începe articolul lui
astfel:
„Mai toate iziarele din A
merica (şi de bună seamă din
toată lumea liberă) au publi
cat recent un manifest emoţio
nant al Mişcării dela Ca u x
(Elveţia) sub numele de Mo-
• Preşedintele Nkrumah a
condamnat aparatul tehnic al
Organizaţiei Naţiunilor Unite,
arătînd că este alcătuit numai
din persoane din ţările Eu
ropei occidentale şi din Sta
tele Unite, reprezentanţii ţări
lor africane fiind cu totul ex
cluşi. Tocmai din această cau
ză, a spus Nkrumah, aparatul
O.N.U. a finanţat trupele re
bele sprijinite de Belgia, cu
scopul de a răsturna guvernul
legal (Lumumba) care a invi
tat O.N.U. in Congo.
„Federaţia"
Colonialiştilor
TANARUS
din Congo
Se face multă gălăgie şi se
scriu deja articole de fond cu
privire la aşa-zisa conferinţă
din Madagascar, care a adus
laolaltă marionetele imperialiş
tilor din Congo. Se spune că a
cordul cu privire la crearea u
nei federaţii, un cuvînt delicat
care acoperă dezmembrarea
Congoului, asigură o dezvol
tare paşnică a Congoului. Ka
savubu va fi preşedintele fede
raţiei, iar celelalte marionete
vor opera în regiunile împăr
ţite între ele, natural sub do
minaţia colonialiştilor belgieni
şi a asociaţilor lor.
t Numai că socoteala de aca
(Cont. în pa«:. 4-a)
ral Rearmament (Reînarmarea
morală) “.
★ ★ ★
CEEA CE NU SPUNE Pos
teucă este că aşa-zisul mani
fest buchmanist a fost o re
clamă plătită de această agen
ţie de propagandă pronazistă,
îmbrăcată în haina anticomu
nistă. Moara de propagandă a
lui Hitler folosea aceleaşi
mijloace de propagandă ca să
inducă în eroare pe oamenii
creduli. Restul îl ştie fiecare.
Reclama plătită, apărută în
multe ziare, costă o, groază de
bani. Nu credem că am exa
gera dacă am spune că o fi
costat peste I milion de dola
ri. De unde a căpătat Buch
marf şi agenţia lui atîţia bani?
De unde a căpătat aproape 10
milioane de dolari, cita costat
Trupele Lui
Boun Oum,
in Panică
VIENTIANE, Laos. For
ţele patriotice continuă să în
ainteze spre şoseaua principa
lă Vang Vieng. Trupele rebe
lilor lui Boun Oum-Nosavan
continuă să se retragă. Şosea
ua principală, spune presa, în
tre Vientiane şi Luang P r a -
bang este în pericol de a ceda
forţelor patriotice aliate.
Se admite in mod deschis,
că trupele aliate (cele guver
namentale şi detaşamentele
Patet Lao) au trecut la con
traofensivă. Importantul punct
de sprijin al rebelilor (Boun
Oum - Nosavan), Sala Phoum
Koun, a fost cucerit de către
trupele patriotice. Rămăşiţele
rebelilor s-au retras în panică.
Postul de radio „Vocea Lao
sului“ raportează că numeroşi
ofiţeri ai lui Nosavan şi - au
părăsit unităţile şi au fugit.
Consilierii americani şi tailan
dezi au avut o situaţie mai
„avantajată 1 ' întrucît au avut
posibilitatea să fugă cu elicop
terele".
Trupele aliate (cele guver
namentale ale premierului le
gal Souvanna Phouma, care se
află în Cambodgia şi detaşa
mentele Patet Lao) au elibe
rat un alt punct întărit al re
belilor, Moung Phan.
Pretenţiile
9
lerarhiei
Catolice
WASHINGTON. lerar
hia catolică insistă ca şcolile
lor să beneficieze din proiectul
de lege recomandat de preşe
dintele Kennedy, cu privire la
alocările de fonduri pentru
învăţămîntul public. Preşedin
tele Kennedy susţine că inclu
derea şcolilor parochiale este
o violare a Constituţiei S. U.
A., care este bazată pe sepa
raţia dintre stat şi biserică. Dl.
Kennedy este catolic, dar ca
preşedinte trebuie să se su
pună Constituţiei. El şi-a afir
mat această poziţie la confe
rinţa de presă din săptămîna
trecută.
Direcţia generală a Consi
liului naţional al bisericilor
protestante, , reprezentînd 35
denumiri, a adoptat o rezolu
ţie care susţine punctul de ve
dere al preşedintelui, ca
proiectul de lege pentru ajuto
rul învăţămintului să se mărgi
nească la şcolile publice.
MV' ttmm Jyflb
broşura „Ideology and Co-Ex
istence**, distribuită cu cîteva
luni înainte în 1960 la
60 de milioane case americane,
la toate casele din Anglia, Aus
tralia etc. > Poporul de jos n-a
contribuit cu nimic. Si bine
a făcut. De fapt, agenţia buch
manistă nu a dus nici o cam
panie de masă şi nici bisericile
protestante de diferite confesi
uni, nici cele catolice, nici cele
izraelite nu au participat. Dacă
Buchman n-a căpătat din aceste
surse, atunci de unde a venit
suma enormă de milioane de
dolari pentru propaganda lui
nefastă, împotriva coexistenţei
paşnice. Oare nu se impune o
anchetă? '
Noul palat al lui Buchman
de la Caux, lîngă Montreaux,
(Cont. în paf. 3-a)
Exemplarul 10 Cents
Pe Frontul Muncii
lată Cum Se Manifestă Spiritul
„Umanitar” al Lui Henry Ford II!
Umanitarul Henry Ford II
s-a pronunţat din două părţi
ale gurii. Dintr-o parte a a
cordat aproape 34 milioane de
dolari în bonificaţii (bonus
es) la 4,373 directori sau a
ghiotanţi executivi ai com
paniei. Din cealaltă parte a
gurii a spus acţionarilor com
paniei că e absolut necesar ca
costul forţei de muncă să nu
sporească.
Nu ne îndoim că aceia care
s-au bucurat de bonificaţiile de
aproape 34 milioane de do
lari, pentru a fi exact 33.602.-
775 milioane de dolari, cît şi
acţionarii, au apreciat spiritul
~umanitar" faţă de ei. Pe de
altă parte, muncitorii care au
produs aceste profituri şi al
tele s-au văzut înfăţişaţi nu nu
mai cu o promisiune că în ne
gocierile viitoare din anul cu
rent dl. Ford va încerca să taie
salariile, ci şi din beneficiile
existente limitate. In aceeaşi
sâptămînă, Ford a anunţat că
I I din cele I 7 fabrici ale sale
vor fi închise pe o săptămînă,
adăugind încă I 7.000 de mun
citori la armata de oameni fă
ră lucru.
Declaraţia lui Ford mai în
seamnă că condiţiile de mun
că, aşa de rele cum sînt, mai
ales în domeniul prigoanei In
muncă (speedup), vor fi şi
Planurile Antimuncitoreşti Ale
Companiilor GUI, Ford şi Chrysler
Urmărind presa finanţată de
marile firme din industria de
automobile, cît şi organele in
dustriei, îţi dai seama că stă
pînii industriei au clocit un
plan ca să taie salariile celor
800.000 de muncitori din a
ceastă industrie. Această pro
pagandă a fost iniţiată cu mare
fanfară tocmai înaintea perioa
dei cînd vor începe negocie
rile dintre sindicatele munci
toreşti din uniunea automobi
listă şi stăpînii marilor com
panii, ca General Motors, Ford
şi Chrysler, cît şi celelalte mai
mici.
Metoda nu este nouă, ci e
în practică de un număr de a
ni, adoptată de firme mai
mici.
Presa subvenţionată de ma
rile companii, prin reclamele
lor, ameninţă pe muncitori că
dacă salariile nu vor fi tăiate,
companiile vor fi silite să în
chidă uzinele sau fabricile, sau
să se mute din Detroit.
Faptul că în anul 1960 cele
trei firme mari au făcut un
profit de I miliard de dolari,
nu se mai pomeneşte, cu toate
că industria a lucrat cu cîteva
sute de mii de muncitori mai
puţin ca în alţi ani.
Conducerea Sindicală din U.A.W.
din Cleveland Este îngrijorată
mai rele. Satrapii lui Ford în
fabricile sale vor deveni şi mai
brutali faţă de oamenii mun
cii. ,
Incidental, umanitarul Ford
II consideră acţiunea sa cu to
tul patriotică, atît cadoul de
aproape 34 milioane de dolari
la aghiotanţii lui, cît şi pro
misiunea de a ~menţine costul
forţei de muncă", adică de a
intensifica speedup-ul şi unde
va putea să reducă şi plata.
In mentalitatea lui ~umanit
ară” nu s-a gîndit Hen
ry Ford II să împărţească cele
aproape 34 milioane de do
lari printre cei 160.000 mun
citori din toate farbicile sale,
ceea ce ar fi dat fiecărui mun
citor o bonificaţie de 207 do
lari. Dacă ar fi făcut acest lu
cru, ar fi fost de mare ajutor
economiei naţionale, cît şi fa
miliilor muncitoare. Aşa ceva
nu i-a putut intra în capul lui
~umanitar“, deoarece aşa ceva
ar fi fost într-adevăr o acţiune
„subversivă". Si într-un ast
fel de caz, ar fi fost numai
drept ca Comitetul pentru ac
tivităţi antiamericane, de sub
direcţia deputatului Walter,
să-l someze pe Henry Ford II
şi să-l supună la o investigaţie
riguroasă. Dar, după cum ştie
toată lumea, dl. Ford este un
mare patriot ! . . ,
Rolul Presei, Subvenţionată
de Marile Firme
Ziarul „Detroit News’* de
clară făţiş că GM, Ford şi
Chrysler vor face totul ca să
înlăture din contractul ce va
fi încheiat anul acesta, atît
clauza ce prevede o ajustare a
salariilor în acord cu scumpi
rea traiului (escalator clause),
cît şi eliminarea clauzei ce pre
vede o anumită normă anu
ală de îmbunătăţire.
Celălalt ziar subvenţionat
prin reclame „Detroit Free
Press” ne informează că direc
torul Donner de la General
Motors, divizia de relaţii in
dustriale, a spus că compania
lui nu va acorda altceva decît
cei 7 cents pe oră, prevăzuţi
în clauza factorului anual, ui
tînd de urcarea salariului cu
totul.
Poziţia Lui UAW
Conducerea sindicală a fă
cut-o clar că nu va abandona
principiul de salarizare exis
tent, sub nici o condiţie.
După cum se ştie, principiul
de ajustare (escalator clause)
garantează sporirea salariului
(Cont. in pat. 3-a)
Garanakas susţine că din
cauza automatizării, fabricile
de motoare din Brook Park,
de la Lima, Ohio şi cea din
Dearborn, Mich, pot produce
în 4 luni şi jumătate motoa
rele necesare pentru automo
bilele ce se produc într-un an
de zile.
Pentru a reduce şomajul,
conducătorii sindicatelor UAW
din această regiune vor iniţia
o campanie pentru reducerea
săptămînii de lucru, fără tăie
rea salariilor şi pentru ieşirea
la pensie la 60 de ani in loc
de 65 cum e acum.
John DeVito, preşedintele
sindicatului nr. 45 (UAW),*
care reprezintă pe muncitorii
de la fabrica Fisher Body
a lui General Motors de pe
Coit Rd., a spus că sindicatul
are numai 2.200 membri a
cum, pe cînd tn toamna trecu
tă a avut 3.450 de membri.
DeVito a spus că, datorită in
stalării de noi maşini automate,
nu mulţi din cei 1.200 conce
(Cont. în paf. 4-a)

xml | txt