OCR Interpretation


Românul American. [volume] (Detroit, Mich.) 1939-1968, March 31, 1962, Image 4

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045399/1962-03-31/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for Pagina 4

Lc Lipeşte
Evident O Doagă . . .
EXTREMA dreaptă şi unii
conservatori de viţă gold
wateristă ţipă în gura mare ca
guvernul să ia ofensiva şi să se
străduiască pe scară interna
ţională ca să smulgă ~o victo
rie totală hi războiul rece
prin distrugerea regimurilor din
Rusia, China şi ţările satelite”
(Russell Barnes in ~D etroit
News, 22 martie).
Dacă cei de extrema dreap
tă şi conservatorii goldwater-1
işti vor o victorie totală, o să
o capete ... cu vîrf şi îndesat, i
căci nu este vorba de războ- j
iul rece, ci de un război atom- 1
ic. Si într-un astfel de caz, din I
ei nu va rămîne decît praf şi
pulbere, ca şi pentru restul lu
mii. Si victoria nu o vor
mai gusta niciodată. De fapt,
din ei nu va mai rămîne nici
macăr oasele lor.
Totuşi, ţara noastră n-a a
juns încă în mîinile unor astfel
de demenţi.
* * *
Nixon Işi Arată
Arama pe Faţă
FOSTUL vicepreşedinte Nix
on, care vrea ca lumea să-1
considere ca un diplomat „cu
vechime”, datorită faptului că
n-a putut ajunge la Casa Albă,
dovedeşte din ce în ce mai
mult că nu merită nici măcar
titlul de ucenic în diplomaţie.
Dacă va conţină aşa pe ca
lapodul articolului apărut în
Detroit News din 22 martie,
îşi va însuşi mai curînd titlul
de ucenic al şefului birchilor
—dl. Welch.
In articolul pomenit, pre
tendentul Nixon, pretendentul
nemeritat la titlul de ~diplom
at cu vechime”, îşi arată col
ţii şovini, arătîndu-şi dispreţul
faţă de noile ţări independente
şi cele mai mici. Inchipuiţi-vă,
spune americanilor, tupeul a
cestor naţiuni să aibe acelaşi
vot ca Statele Unite, care este
~liderul lumii libere”!
Si ca să dovedească că-i într
adevăr un diplomat ~cu ve
chime”, ca atare demn de re
spect şi încredere, el spune că
Organizaţia Naţiunilor Unite
nu mai este ceea ce a fost în
ainte ... un instrument al po
liticii externe a Statelor Unite,
îşi varsă veninul pe noile ţări
asiatice şi africane, pentru că
refuză să fie uneltele politicii
aşa cum le vrea Nixon şi cole
gii lui de teapa lui Goldwater.
Cum am spus la început,
dacă va merge pe acest drum
—şi nu credem că se va schim
ba dl. Nixon nu va ajunge
nici să fie ales ~dog catcher”.
* * *
„Libertatea" Aşa Cum
0 Doresc Profitorii
A ieşit o nouă lozincă din
gura celora care-şi văd pro
fiturile grase ameninţate. Tre
buie, spun aceşti bravi patrio
ţi, să riscăm totul ~în cauza
libertăţii”.
Ce frumos cuvint! Si ce cu
vînt cu care se pot înşela ma
sele patriotice! Dacă ar spune
poporului că fac ca să se riş
te un război atomic, ca inves
tiţiile şi profiturile lor mono
poliste să fie protejate în ţările
din America Latină, de pildă,
poate că poporul ar cere ca a
ceşti sfătuitori să fie depuşi un
deva ca să nu mai poată avea
vreo influenţă.
Pe de altă parte, dacă îşi pot
ascunde scopurile lor sinistre,
sub masca ~libertăţii”, au şan
să ca poporul să înghită propa
ganda lor nemernică.
Dar indiferent sub ce mas
că se ascund planurile lor, ei
tot duşmanii păcii, libertăţii 'şi
buneistării poporului rămîn.
BIG C HIEF LITTLE CHIEF
The Detroit Fire Department recently played host to eleven
nursery school children at Fire Headquarters. The youngsters
were from the Detroit Cerebral Palsy Center, located at 261 Brady
Street in our city. Battalion Chief Charles J. Quinlan placed hel
mets on honorary Battalion Chief Susan I.atcha and Honorary
Squadman Grant Rogers. The Center, supported by the United
Foundation, is operated under the directorship of Mrs. Francis W.
Schilling.
Various types of services are available for the benefit of the
cerebral palsy patient from the youngest age to the adult. Among
the services are types of therapy, a parent guidance program, forms
of medical services, nursery school for pre-schoolers, home train
ing for the very young and a swimming program in cooperation
with the YMCA, YWCA and the Department of Parks and Recrea
tion. For information regarding recreation, medical or any other
services, call the Detroit Cerebral Palsy Center at 833-4207.
Goodman Speaks
On Foreign Bom
DETROIT. Ernest Good
man, noted civil rights and
labor attorney, will be the
featured speaker at the “All-
Nations Festival” on Sunday,
April 8. Ihe affair is for the
benefit of victims of the Wal
ter-McCarran Immigration and
Naturalization law, among
them Gus Polites, whose case
is on appeal.
The affair will be held at
Nowak Hall, 5703 C h e n e
Street, corner of Palmer, be
ginning at 3 p.m.
Also featured will be an
outstanding youth quartet
which has won high praise
wherever it has performed.
Songs of many nations will be
presented. There will also be
a full-lengtn feature film.
Refreshments will be served.
The public is invited. Donation
for the affair, 99 cents.
Leading Churchman Appeals hr Sanity;
Ultra-Rightists Likened to Nazis
DALLAS, Texas. The so
called anti-Communist c r u
sade in our country has all
the ear-marks of Hitlerism, ac
cording to Methodist B is h -
op Everett W. Palmer of Seat
tle.
Bishop Palmer told some
1,000 delegates who assemb
led for the Fifth Quadrennial
Convocation of the South
Central Jurisdiction of the
Methodist Church that “A
thoughtful student of history
Rumanian Goods
Exhibit April 2-7
DETROIT. The Ruman
ian firms "CARTIMEX", and
'‘PRODEXPORT’ ’ will have
an exhibit of Rumanian pro
ducts at the Statler Hilton Ho
tel, from April 2 to April 7,
1962.
Visitors will see a rich dis
play of textiles with Rumanian
folk motifs, ceramics, wood ob
jects, osier and straw weav
ings, etc. There will also be
displayed leather articles, ori
ental type rugs, and rugs with
Rumanian folk motifs, toys,
records, books and food pro
ducts.
Chima Travel Agency
Gets Viking Award
WINGS AND WHEELS
By Helen Waterhouse
AKRON, O. The coveted
Royal Viking Award of Scan
dinavian Air Services has been
presented for the second time
to Akron’s Chima Travel
Agency for its outstanding
work in arranging unusual and
fascinating out-of-the way
tours.
Frank Colonna, a former
Akronite and executive of the
Swedish line, made the pre
sentation to George Chima at
a recent dinner. Chima’s was
in competition with I 10 other
agencies.
One of the tours typical of
those that won the award is
the forthcoming Romanian ad
venture.
Peter Chima, father of the
well-known family and presi
dent of the company, is to
head the tour to his native
land. What's more, Chima will
be celebrating his 77th birth
day about the time the tour
starts in July.
It's to be a 30-day excursion
with plenty of time given for
the ski experts to enjoy their
sport there, he says.
—Akron Beacon Journal
Sunday, March 3, 1962
Prominent Indian Writer Impressed
With Rumania’s Attractive Bldgs.
BUCHAREST ( Agerpres ).
—The Indian writer Syed
Sajjad Zaheer, Vice-Chairman
of the Indian Writers’ Asso
ciation for Solidarity with the
Afro-Asian Peoples, member
of the National Academy of
Literature in India and a pub
lic personality, visited Ruma
nia at the invitation of the
Rumanian Institute for Cultu
ral Relations with Foreign
Countries and Writers’ Union.
In Bucharest, the guest visit
ed cultural institutions and
the editorial offices of specia
ized periodicals; he met with
writers and artists and gather
ed information on cultural life
in Rumania. He also visited lo
calities in the Prahova Valley
and Braşov.
Interviewed by an AGER
PRES editor, the Indian guest
said that he was very pleased
with the opportunity to visit
Rumania, a country admired
by many of his friends who had
toured it. “The Indian peo
ple hold in affection the Ru
manian people who assist us
in developing our economy
and especially our oil indus
try," Syed Sajjad Zaheer said.
will find a frightening likeness
between certain anti-Commu
nist movements now in vogue
across America with events
which translated in Germany
and Italy prior to the rise of
Nazi and Fascist regimes.”
The Methodist Churchman
pointed out that “both Hitler
and Mussolini rose to power
under the guise of saving their
land from Communism.”
Bishop Palmer added:
“Each made the same at
tack upon intellectuals, each
proclaimed himself and h is
followers the true patriots and
labeled all who dared voice
dissent as subversives in league
with enemies of the nation.
“Each was given financial
support by undisceming indus
trialists and business leaders.”
However, Mr. Robert F.
Kennedy, the U. S. Attorney
General, takes quite a contra
ry view. Instead of exposing
this cancer and calling it by
its name, he goes out of his
way not to offend the Birch
ites.
Retirees’ Leader Favors Medical
Care Through Social Security
The article, which follows, is
reproduced from Chevrolet Local
235 CAW-GTO News.
The writer is of Rumanian
descent, a former president of the
Loral.
»;« 4c #
By JOHN ONEKA
Recently the U.A.W - A.F.
L. - C. 1.0. won a wage contract
at Ford Motor Cos., General
Motors, American Motors
and Chrysler Corporation.
They agreed to pay half of
the medical and hospital in
surance expense for their re
tired employees. That solved
half of the problem for the
retirees.
I know that most members
of the AFL-CIO and other
labor unions realize, as 1 do,
that no one insurance c o m -
pany is large enough to insure
these millions. During my
lifetime, I have seen a number
of big auto companies go out
of business, and leave their
employees stranded. Even in
surance companies go out of
business or raise their rates so
high, that a retired worker liv
ing on a low income, cannot
pay the ever-increasing cost.
Private insurance compan
ies are all right to insure the
car or the house. If my car is
lost, I can buy another one or
walk. If my house burns
down, I can buy another one
or rent. But when it comes
to my health, I want, as I am
The guest added that he
had read Rumanian books in
English translation, Mihail Sa
doveanu’s “The Hatchet" and
Geo. Bogza's “Stone Country"
included. He held that those
books would arouse great in
terest among the broad masses
of indian readers. Asa matter
of fact, one of them “T h e
Hatchet" has been translated
into Urdu. "I hope," the guest
further said—"that the talks I
have had at the Writers’ Un
ion and the Rumanian Insti
tute for Cultural R e 1 a t ion s
with Foreign Countries will
contribute to the intensifica
tion of cultural intercourse be
tween our countries."
Stating that he was partic
ularly impressed by the many
buildings being erected every
where in Bucharest and the
other localities he had visited,
by the sturdy and attractive
dwellings employing the most
up-to-date architectural solu
tions, the Indian writer said
that this was one aspect of
great concern displayed by the
Rumanian State for steadily
improving the popiţlation's liv
ing conditions.
“The John Birch Society
and all the rest,” gays Mr. Ken
nedy, “are largely well-mean
ing people ...” Such an at
titude on the part of the U.S.
Attorney General encourages
the fascist "crusaders" in our
country, and invites a revival
of McCarthyism at its worst,
as Bishop Palmer correctly
pointed out.
Instead of cajoling the na
tive Hitlerites, no matter what
their name or under what
mask they go, as Mr. Robert
Kennedy is doing, he ought to
call them by their right name,
and warn the American people
of the danger, as the Metho
dist Churchman did, as the
Catholic Bishops did before
him.
It would be more becoming
to the U. S. Attorney General
if he joined with men like
Bishop Palmer who also said
that “There is desperate need
... to keep the heart of A
merica brave enough, and the
mind of America sane enough,
to believe in and practice free
dom of thought and speech.*’
sure, you want, the strongest
insurance possible. The King-J
Anderson Health Bill is an ex-J
tension of the Social Security ’
Law.
Social Security is backed up
by the contributions of almost
70 million workers, and is al
so backed by the entire in
dustrial might of our great’
country.
It was my generation that
fought so hard, back in the
dark depression days to get
the Social Security law passed.
We are like 14 million tour
ists coming from abroad. Can
you imagine the depressed
condition in Florida, if the
55 3,000 retirees there, should
move out of the state, and
the million or more senior
citizens who visit Florida, re
fused to go there this year?
But we are more than tour
ists. It is estimated that the
average person pays about 25
percent of his income in tax
es. In spite of the fact that
most senior citizens do not pay
any income tax, I think it is
safe to say that about 10 per
cent of our income goes for
taxes, gasoline tax, and nume
rous hidden taxes.
Thirteen and a half million
are entitled to OASI.
A half million are entitled
to railroad retirement bene
fits.
A quarter million are en
titled to state and federal re
tirement benefits.
A half million are getting
veterans’ pensions.
One and a quarter million
receive public assistance (cal
led by many “old age pen-'
sion”).
The budget of many chur
ches would be slim, if it were
not for the contributions of
the senior citizens.
on Sunday morning it
like over half of the congrega
tion in church is over 65.
The latest government re
ports show that there are about
17 million people over 65 in,
this country.
Dr. Hazen Price, a noted
specialist in diseases of older
people, speaking before the
Michigan Society of Gerontol
ogy about three years ago in
Grand Rapids, Mich., said,
"Old people should take part
in Politics. It would be good
for them to get out and take
more interest in life."
This is one prescription the
Doctors themselves believe in
taking.
1 wish to remind my politi
cal friends that all senior
citizens are old enough to
vote.
My Congressman: WON’T
YOU GIVE US THAT ONE
RED ROSE NOW BY PAS
SISG THE KING-ANDERSON
HEALTH CARE THROUGH
SOCIAL SECURITY?

Pagina 4
Cu, Sau
Fără Mănuşi
de Lăutaru
In Ziarul Nostru...
veţi răni ştiri, informaţii şi
comentarii în slova noastră ro
mîneasră pe rare nu le veţi
găsi în alt ziar. I)e aeeea,
pentru binele dv. personal,
abonaţi>vă la el.
jS! PARAGUAY
; 1 -fu»uGUA/
ll|f_ f Bcono» Air«s
I 1 I \ tu.nst
I‘e hartă vedem cele 11 pro
vincii ale Argentinei care au dat
un vot copleşitor forţelor opuse
preşedintelui Frondiii, dictaturii
militare şi puterii monopolurilor
străine în Argentina.
Propunerile
Uniunii Sovietice
(Cont. din pag. l-a)
rarea sistemului corespunzător
de control.
• Să se instituie în toate]
etapele un strict control inter
naţional asupra dezarmării.
• Să se creeze în vederea
exercitării controlului o orga
nizaţie internaţională pentru
dezarmare în care să nu existe
dreptul de veto, iar hotărîrile
să fie adoptate cu o majori
tate de două treimi de voturi
(in problemele procedurale
cu o majoritate simplă).
• In Consiliul de control al
organizaţiei să se asigure repre
zentarea corespunzătoare a ce
lor trei grupuri principale de
state existente în lume.
• Să se creeze forţe inter
naţionale ale Consiliului de
Securitate, iar comandamentul
lor să fie format pe baza re
prezentării egale a celor trei
grupuri de state.
Uniunea Sovietică este gata
să accepte orice prounere a
puterilor occidentale cu p r i -
vire Ia controlul asupra dezar
mării dacă aceste puteri vor
accepta propunerile sovietice
cu privire la dezarmarea gene
rală şi totală.
(Detalii asupra proiectului de
tratat, în numărul viitor)
Pe Marginea Legii Odioase McCarran
(Cont. din pag:. 3-a)
termenul de închisoare ar fi
de la 600 pînă la 700 de ani.
Sînt unii oameni, cu bune
intenţii, care argumentează că
dacă aşa stau treburile, de ce
nu se înregistrează cu Depar
tamentul de Justiţie, deoarece
această înregistrare, sub legea
McCarran, nu se deosebeşte de
înregistrarea pentru a putea
vinde acţiuni sau bonuri
(stocks and bonds)?
La acest argument, Hall a
răspuns, în esenţă, astfel:
Înregistrarea, pe baza legii
McCarran, este cu totul altce
va. Legea a fost concepută şi
formulată tocmai pentru a face
imposibilă înregistrarea c o n -
form legii McCarran. Scopul
acestei legi nu este înregistra
rea. Scopul acestei legi este
de a avea pe statutele ţării o
lege draconică, o lege sub care
majoritatea americanilor ar pu
tea fi aruncaţi în închisoare,
fără nici o împrocesuare, fără
nici o evidenţă.
Această lege a fost votată
în perioada de isterie mccar
thistă (McCarthyite) cu 1 2 ani
în urmă, cînd mccarthiştii s-au
dus la ministrul de Justiţie de
atunci. Tom Clark, care-i acum
unul din judecătorii Curţii Su
preme, numit la acest post de
fostul preşedinte Truman. Mc
carthiştii i-au cerut atunci lui
Clark ca conducătorii Partidu
lui Comunist al Statelor Unite
să fie traduşi în faţa tribunalu
lui, acuzaţi şi condamnaţi pen
tru spionaj şi ca agenţi stră
ini.
Clark, care a fost unul din
cei 5 judecători ai Curţii Su
preme care au susţinut legea
McCarran la 5 iunie 1961, i-a
spus lui McCarthy că nu exis
tă nici o evidenţă că comuniş
tii sînt agenţi străini şi nici
că s-au angajat in sabotaj şi
spionaj. Ca urmare, din lipsa
unor astfel de dovezi, Depar
tamentul de Justiţie nu se poa
EVENIMENTELE DIN ARGENTINA
(Cont. din pag. l-a)
zînd anularea alegerilor and i n
provinciile în care a fost învins
. . . comite un act arbitrar şi
dictatorial care, prin urmare,
este nul şi neavenit”.
Forţele populare progresis
te, inclusiv partidul comunist,
cere formarea unui guvern
care să garanteze respectarea
tuturor libertăţilor constituţio
nale şi să permită poporului să
păşească pe calea libertăţii na
ţionale şi sociale.
Guvernul de coaliţie ce - 1
vrea Frondizi* şi militarii, nu
este decît o lovitură militară,
cu scopul de a lichida dreptu
rile democratice aşa de limi
tate cum sînt şi crearea unei
dictaturi militare sau militaro
civile.
Un lung articol din Buenos
Aires, apărut în ~Ne w York
Times” din 26 martie, sub sem
nătura corespondentului Ed
ward C. Burks, atrage atenţia
asupra situaţiei grave, spunînd
că refuzul lui Frondizi de a de
misiona ar putea aduce război
civil, citîndu-1 pe fostul preşe
dinte provizoriu, generalul A
ramburu.
Frondizi este aspru criticat
şi demascat pentru politica lui
adoptată din ordinul monopo-
Itştilor americani. Partidul ra
dical popular denunţă politica
de încurajare a investiţiilor şi
întreprinderilor străine in Ar
gentina. Oficiali americani, pe
de altă parte, au folosit orien
tarea lui Frondizi faţă de inves
tiţiile americane, ca „un model
care să fie urmat de celelalte
ţări din America Latină”.
Conducătorii partidelor opo
ziţioniste au denunţat pe Fron
dizi pentru că a predat exploa
tarea bogăţiilor petrolifere la
trusturi americane. Aceste for
ţe au denumit regiunile petro
lifere din Patagonia ca ~o co
lonie americană”, conform
ziarului N. Y. Times.
Andres Framini, unul and i n
conducătorii mişcării sindicale
şi guvernatorul ales al provin
ciei Buenos Aires, cea mai im
portantă din Argentina, a spus
că ~Alianţa pentru progres va
fi condamnată, dacă verdictul
poporului la urne (în alegerile
recente) nu este respectat. A
te prezenta în faţa jurilor ca
să obţină condamnări.
Legea McCarran a fost deci
concepută în perioada mccar
thistă, cu scopul de a se scă
pa de a prezenta dovezi în
tribunalele ţării. Pe baza unei
legi votată de Congresul ţării,
s-a stabilit un fel de Consiliu
pentru controlul activităţilor
subversive (Subversive Activi
ties Control Board). Acest
consiliu, compus din politicieni
care se opun Partidului Comu
nist, au procedat la conducerea
de aşa-zise ascultări, iar acelaşi
consiliu a prezentat concluzii,
nefondate pe evidenţă, că Par
tidul Comunist este un agent
străin, că este angajat in sa
botaj şi in toate legate de ast
fel de acte. Cu alte cuvinte,
consiliul acesta de politicieni,
lipsiţi de scrupule, a ajuns la
concluzii, despre care minis
trul de Justiţie, Clark, a decla
rat că acuzele nu pot fi dove
dite în faţa unui juriu, pentru
simplul motiv că nu există ast
fel de dovezi.
In decizia fatală a Curţii Su
preme a Statelor Unite de 5
contra la 4, prin care legea fas
cistă a fost susţinută, cei 5 ju
decători nici nu s-au ocupat
de caracterul mărturiilor pre
zentate în faţa Consiliului pen
tru controlul activităţilor sub
versive şi nici asupra procedu
rii folosită pentru obţinerea a
şa-ziselor mărturii.
Curtea Supremă a decis de
asemenea că Congresul are
dreptul să treacă o astfel de
lege şi că Consiliul pentru con
trolul activităţilor subversive
are tot dreptul, pe baza ace
lei legi, să ajungă ia orice de
cizii îi place.
• Pe baza acestor conclu
zii, metode şi proceduri, a spus
Hali, noi putem fi condamnaţi
la inchisoara pe viaţă, nu pen
tru că sintem agenţi străini,
Românul American
In clişeu vedem parte din mulţimea imensă care a ieşit pe
străzile capitalei Argentinei, Buenos Aires, discutînd cu animaţie
rezultatul alegerilor recente. După cum «e ştie, forţele opuse lui
Frnndizi au cîstigat în 11 provincii, dar preşedintele Frondizi şi clica
militară, din intervenţia monopolurilor străine si ale latifundiarilor,
au anulat votul maselor populare. Masele din Argentina se opun re
gimului actual, pentru că a vîndut interesele naţionale capitalului
străin, iar apoi a impus un program de austeritate, ca să facă faţă
împrumuturilor obţinute din străinătate.
lianţa nu poate vorbi despre
democraţie, dacă sprijineşte o
rice guvern care nu respectă
rezultatele alegerilor.”
Framini a dat a înţelege că
se opune investiţiilor ameri r
cane, nu pentru că este contra
la astfel de investiţii, ci pentru
că pătrunderea monopolurilor
din S.U.A. jefuiesc bogăţiile
Argentinei şi storc profituri fa
buloase, în timp ce poporul
din Argentina este supus la
cea mai mare exploatare şi mi
zerie.
Teroarea ce-i în curs în
Guatemala, din ordinul dicta
torului Ydigoras Fuen te s,
omul trusturilor americane,
care a rezultat în ultima vreme
în vreo 50 de morţi, 600 de
răniţi şi peste 1.000 de per
soane arestate, ne arată unde
duce o politică atîrnată de for
ţele cele mai reacţionare ale
latifundiarilor şi monopoluri
lor străine.
Fără a intra adînc acum
asupra dezvoltărilor generale
în Argentina, Brazilia, Guate
mala, Colombia, Peru etc., tre
buie spus că dacă Alianţa pen
tru progres este folosită ca o
altă uşă de intrare a monopo
lurilor americane, America La
tină va deveni un vulcan care
va erupe intr-un viitor apro
piat. Evenimentele din Argen
cum am fost acuzaţi în m o and
fals, nu pentru că sîntem în
favoarea forţei şi violenţei, nu
pentru că am fost judecaţi în
tr-un tribunal şi condamnaţi de
vreun tribunal sau de un jude
cător, ci pentru că refuzăm să
pledăm vinovăţie faţă de con
statările false ale unui consiliu
compus din duşmanii noştri po
litici.
~31
■Mr ~
XmmJ ... C I
tfc
tina, Brazilia, Guatemala etc.
ne arată că popoarele din A
merica Latina s-au săturat pî
nă-n git cu regimurile de jaf,
teroare şi pradă.
Aceasta este unica însemnă
tate a legii McCarran de înre
gistrare. Acesta este unicul
motiv pentru care putem fi tri
mişi la închisoare şi amendaţi,
a explicat Hali. In acest sens,
legea McCarran este cea mai
odioasă ofensivă împotriva tu
turor americanilor, din tot cur
sul istoriei noastre.
Sinibătă, 31 martie 1962

xml | txt