OCR Interpretation


Românul American. [volume] (Detroit, Mich.) 1939-1968, April 07, 1962, Image 1

Image and text provided by Central Michigan University, Clark Historical Library

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045399/1962-04-07/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

49th Year; No. 14
The Rumanian American, Detroit 11, Mich., April 7, 1962
j ' * i " !
* W* 9
Şfyv|sE- ' f ■ .\ ' /î j.,; ■*
■?W ■ ■>.v^
Kennedy la Adunarea Genera
lă a 0.N.U., înseamnă, în e
fect, o reducere faţă de situa
ţia prezentă.
Secretarul de Stat, Rusk, a
propus de asemenea o redu
cere a mijloacelor de transport
a armelor nucleare cu 30 de
procente. In proiectul sovietic,
încă din prima etapă a dezar
mării, se prevede lichidarea to
tală a mijloacelor de transport
a armei nucleare, inclusiv ra
chetele de luptă cu orice rază
de acţiune, avioane militare,
nave militare de suprafaţă şi
submarine, instalaţii de artilerie
şi toate celelalte mijloace care
pot fi folosite pentru transpor
tarea armei nucleare.
O comparaţie între cele
două propuneri ne arată că cea
sovietică este atit realistă, cît
şi o măsură concretă pentru
prevenirea unui război.
Dacă ar rămîne la dispozi
ţia unui stat, nu 70 de procen
(Cont. In pac. 3-a)
Byron R. White, Un
Nou Judecător al
Curţii Supreme
WASHINGTON. In locul
judecătorului Curţii Supreme a
S. U. A., Charles Evans Whit
taker, care şi-a dat demisia din
cauza sănătăţii, preşedintele
Kennedy a numit la acest post
pe Byron R. White, adjunct al
ministrului de Justiţie, originar
din Colorado. Dl. White, după
ce numirea va fi confirmată de
Senatul ţării, va fi cel mai tî
năr membru al Curţii Supreme
a Statelor Unite, fiind de 44
de ani. Conform rapoartelor
presei, dl. White ar fi un libe
ral. Rămîne să se vadă. Jude
cătorul Whittaker a aparţinut
la grupul conservator.
Rusk Gata Să Se
întoarcă la Geneva
Cînd Va Fi Nevoie
GENEVA. In ziua de 27
martie, a luat cuvintul dl. Dean
Rusk, secretarul de Stat al Sta
telor Unite. Şedinţa aceasta a
fost prezidată de dl. Corneliu
Mănescu, ministrul Afacerilor
Externe al R. P. Romîne.
Secretarul de Stat, Rusk,
a asigurat pe celelalte delega
ţii că Statele Unite vor cu a
devărat să obţină dezarmarea
generală şi totală şi sânt hotă
rîte să ducă cu răbdare trata
tive în vederea acestui scop.
Cu toate că a informat pe
delegaţi că are de gînd să se
întoarcă înapoi la Washington,
dl. Rusk a indicat că este dis
pus să se întoarcă la Geneva
oricînd va fi necesar. Dl. Rusk
a informat pe delegaţii confe
rinţei că guvernul Statelor
Unite va prezenta în curînd
Comitetului de 18 programul
său de dezarmare din 25 sep
tembrie 1961 într-o formă mai
amplă. Dar chiar astăzi, a in
sistat dl. Rusk, există posibili
tăţi pentru un acord în vede
rea folosirii în comun a spa
ţiului cosmic în scopuri paş
nice.

Să Participăm
la Serbarea
Prietenilor
Gheorghe!
ACUM duminică, în 8 apri
lie, cititorii şi sprijinitorii
ziarului ~Românul American"
au fost invitaţi de prietenii
Gheorghe să serbeze laolaltă
ziua lor onomastică, serbare pe
care o dau d-lor în folosul zia
rului nostru.
Masa comună, ce se va ser
vi la I după amiază precis, ur
mată de un program frumos
cultural, inclusiv un film inte
resant din patria natală, cit şi
un film documentar american
privitor la îngrijirea medicală
prin asigurarea socială, ne asi
gură la toţi o după amiază plă
cută, în cadrul prietenilor noş
tri, noi şi vechi.
De asemenea, am fost avi
zaţi că familia Papas se va
strădui să fie şi ea prezentă
la această serbare tradiţională
a prietenilor Gheorghe, după
cum sperăm că şi alţi prieteni
dinafară ne vor onora cu pre
zenţa d-lor- (Detalii asupra lo
cului şi programului, în a treia
pagină).
Fratele Victor Blaga, preşe
dintele instituţiei ziarului, va fi
vorbitorul principal, astfel că
vom fi asiguraţi şi cu hrana
sprituală.
* * *
DE partea noastră, nu numai
că preţuim frumoasa şi
inimoasa iniţiativă a prieteni
lor Gheorghe, dar profităm şi
noi, conducerea ziarului, de a
ceastă ocazie, ca să îndemnăm
pe prietenii ziarului nostru
..Românul American" ca să
participe în cît mai mare nu
măr posibil. Printr-o bună par
ticipare, vom contribui la un
bun început al campaniei de
fonduri de I Mai, care apel
apare chiar în această pagină
a ziarului.
Mulţumind din toată inima
prietenilor Gheorghe pentru
frumosul lor gest, sîntem în
credinţaţi că sprijinitorii ziaru
lui vor răspunde în cît mai
mare număr la invitaţia d-lor.
Conducerea Ziarului
Românul American
In Ajunul Grevei
Celor 40.000 de
învăţători din N. Y.
NEW YORK. Patruzeci
de mii de învăţători ai oraşului
New York vor ieşi în grevă la
10 aprilie, dacă primarul Wag
ner nu va mări salariile învă
ţătorilor. La o adunare recen
tă, la care au participat 5.000
învăţători, o rezoluţie în fa
voarea grevei a fost în unani
mitate aprobată. La scrierea a
cestor rînduri, votul secret al
membrilor sindicatului învăţă
torilor United Federation of
Teachers, continuă. Pînă acum,
conform primelor rezultate, 7.-
255 au votat pentru grevă şi
240 s-au opus.
Declaraţia Comună
Rusk-Gromîko
GENEVA. Conform ra
poartelor presei comerciale,
convorbirile care au avut 1 o c
între Dean Rusk, secretarul de
Stat al S.U.A. şi Andrei Gro
miko. ministrul Afacerilor Ex
terne al U.R.S.S. au contribuit
la unele clarificări.
Cei doi bărbaţi de stat au
discutat asupra problemei ger
mane şi asupra problemelor în
legătură cu aceasta. Convorbi
rile, spune comunicatul oficial,
au fost folositoare şi sincere.
S-a realizat un oarecare pro
gres în ce priveşte clarificarea
domeniilor în care există un
acord şi a domeniilor în care
există divergenţe.
Cei doi bărbaţi de stat —ai
Statelor Unite şi Uniunii So
vietice au căzut de acord să
reia, într-o ordine corespunză
toare, contactele după ce vor
prezenta rapoarte guvernelor
lor şi după ce se vor consul
ta cu aliaţii lor»
. - MORTON historical
WT collection Q
Romanul American
Vocea Avangărzii Democrate Romîne Americane
Cu Privire la
Invigorarea
Economiei
WASHINGTON. Situa
ţia economică continuă să pu
nă pe gînduri administraţia
Kennedy. Devine tot mai lim
pede că prezicerile de acum
cîteva luni in ce priveşte în
vigorarea economică nu s-au
realizat. Si conform declaraţii
lor preşedintelui, mizeria în
care se găsesc familiile munci
toare în vreo 958 localităţi,
cere ca guvernul federal să ia
măsuri excepţionale imediate
pentru a alevia situaţia. Ca
urmare, preşedintele Kennedy
a cerut Congresului într-o scri
soare specială, ca să voteze i
mediat o alocaţie specială de
600 milioane de dolari, care
să fie folosiţi pentru proiecte
de lucrări publice în 958 lo
calităţi, unde există „un sur
plus al forţei de muncă", ceea
ce înseamnă în limbaj simplu,
sute de mii şi milioane de mun
citori fără lucru şi care nu au
mijloace de a-şi menţine traiul
vieţii şi al familiilor lor.
Atît de gravă este situaţia,
incit preşedintele a cerut Con
gresului ca 25 de milioane de
dolari să fie eliberaţi înainte
de 30 iunie, data terminării
(Cont. în paf. 3-a)
Despre Acordul
Intre Firmele de
Otel si Uniune
> *
PITTSBURGH, Pa—Păr
ţile interesate din industria o
ţelului au căzut de acord, aşa
că o grevă este acum evitată,
Contractul expiră la 30 iunie,
aşa că noul contract va intra
în vigoare la expirarea contrac
tului actual.
După cum s-a arătat în zia
rul nostru, contractul încheiat
între uniunea oţelarilor şi fir
mele de oţel, satisface adminis
traţia Kennedy. De fapt, pre
şedintele i-a telefonat and - 1 u i
David J. McDonald, felicitîn
du-l pentru spiritul larg de care
a dat dovadă.
Se naşte întrebarea: sîrrt
satisfăcuţi oţelarii?
Din cele apărute în presa de
duminica trecută, reiese că re
vendicările principale asupra
cărora au insistat muncitorii, au
fost în general abandonate.
Conform unei declaraţii a unui
industriaş, contractul este unul
din cele mai moderate, ceea
ce înseamnă că industria a dat
cît se poate de puţin, iar uniu
nea a cedat cît se poate ' de
mult.
Dacă includem toate îmbu
nătăţirile cu privire la toate
beneficiile, costul pentru fi r
mele de oţel va însemna cel
mult 10 cents pe oră. Aici nu
este vorba de sporirea salarii
lor, ci de costul afectînd toate
beneficiile. Durata contractu
lui va fi pînă în august 1963,
cînd uniunea va putea cere re
deschiderea contractului cu pri
vire la salarii, pensii, asigurări
etc.
îmbunătăţirile se referă la
pensii, vacanţă cu plată etc.
Aceia care au lucrat 3 pînă
la 5 ani vor căpăta 2 săptămî
ni de vacanţă cu plată, în loc
de o săptămînă şi plată pentru
o săptămînă şi jumătate.
Aceia care au lucrat 10 pî
nă la 15 ani, vor căpăta 3
săptămîni de vacanţă cu plată,
în timp ce înainte primeau 2
săptămîni cu plată pe 2 săp
tămîni şi jumătate. Aceia cu
25 de ani serviciu sau mai
mult, vor căpăta 4 săptămîni
de vacanţă cu plată în loc de
3 săptămîni vacanţă şi plată
pe 'iVz săptămîni. Pentru
fiecare 2 ani de serviciu după
31 dec. 1960 vor căpăta încă
o săptămînă de vacanţă cu pla
(Coni. In pa*. 3-n)
Cîteva produse ale fabricii de faianţă din Sighişoara. R. P. Romînă, pe care le veţi vedea, proba
bil, la expoziţia de produse romîneşti la hotelul Statler Hilton, din Detroit, camera 1373, de la 4
pînă la 8 aprilie. (Agerpres)
Expoziţia de Produse Romîneşti S-a Deschis
la Hotelul Statelor Hilton din Detroit
Expoziţia modestă de pro
duse romîneşti, care s-a deschis
tocmai în ziua cînd am mers
la presă, datorită unei întîrzie
ri neprevăzută, se deosebeşte
de celelalte expoziţii care au a
vut loc înainte în diferite o
raşe ale Statelor Unite. Cea
de acum cîţiva ani a fost o
expoziţie de artă populară ro
mînească. Cea de acum este
mai mult ca să se facă cunos
cut americanilor, în special ma
gazinelor ca J. L. Hudson,
Crowley, Federal etc. produse
romîneşti, care ar putea fi co
mandate de firme americane şi
vîndute clienţilor americani cu
amănuntul.
Expoziţia este aranjată de
Comentarii Privitoare la Propunerile
de Dezarmare ale S.U.A. si Sovietelor
9
După cum s-a menţionat în
numărul trecut al ziarului nos
tru, dl. Dean Rusk secretarul
de Stat al guvernului nostru,
nu a prezentat decît sugestii
privitoare la dezarmarea ge
nerală. Pe de altă parte, U
niunea Sovietică a prezentat
un text integral al unui proiect
de tratat pentru dezarmare ge
nerală şi totală.
In numărul trecut, ziarul
nostru nu a comentat asupra
sugestiilor d-lui Rusk şi nici a
supra proiectului sovietic. Cu
toate că atît Rusk, cît şi Gro
mîko şi-au indicat dorinţa ca
lucrările Comitetului de 18
{mai corect ar fi 17) să adu
că roadele dorite, totuşi este
necesar a face unele observaţii
asupra sugestiilor d-lui Rusk şi
asupra proiectului de tratat al
Manevrele Legislatorilor
Contra Poporului American
Legislatorii ţării sînt aleşi de
cetăţenii ţării. Ei sînt plătiţi
din banii contribuiţi sub formă
de taxe, tot de aceşti cetăţeni.
Toate avantajele pe care le au
legislatorii provin din puterea
cu care poporul american a în
zestrat Congresul ţării. Ar ur
ma, nu-i aşa, ca aceşti legisla
tori să servească interesele ce
tăţenilor ţării, interesele naţiu
nii. Din nefericire, se găsesc
prea mulţi din aceşti legislato
ri care preferă să servească
interesele unei minorităţi hră
păreţe monopoliste, sau inte
resele lor personale-
Abuzurile trusturilor ch i -
mice şi farmaceutice au fost
scoase la iveală de Comitetul
senatorial, sub preşidenţia se
natorului Kefauver,
întreprinderile de export din
Romînia, „CARTIMEX“ şi
„PRODEXPORT“.
După cum se ştie, Romînia
cumpără diverse mărfuri de la
diferite firme industriale şi co
merciale americane. Aşa că ex
poziţia de acum este şi ea cu
înţelesul Departamentului de
Stat al patriei noastre adop
tive.
De pildă, vizitatorii vor pu
tea vedea cum din ţesături fol
clorice se fac rochii frumoase
de dame, de culori atrăgătoa
re. Vor putea vedea obiecte de
artă populară, care, aranjate în
tr-o casă, o înfrumuseţează.
Comercianţii şi publicul în
Sovietelor.
Încă din prima etapă a de
zarmării, proiectul sovietic pre
vede reducerea efectivului for
ţelor armate ale statelor parti
cipante la tratat, după cum ur
mează: Statele Unite şi Uniu
nea Sovietică pînă la 1 milion
700 de mii oameni, celelalte
state la niveluri asu p •
ra cărora urmează să se cadă
de acord.
In această privinţă, Dl. Rusk,
în numele delegaţiei americane,
a propus o ~reducere” de 2 mi
lioane 100 de mii soldaţi pen
tru Statele Unite şi Uniunea
Sovietică, respectiv.
Cine ar putea spune că asta
înseamnă o reducere? Ar fi să
fim naivi să credem că cifrele
d-lui Rusk, care corespund cu
cele propuse de preşedintele
Acest comitet a pregătit un
proiect de lege ca să protejeze
pe cetăţenii acestei ţări, contra
exploatării hrăpăreţe a acestor
trusturi, care impun preţuri ex
cesive pentru produse chimice
şi farmaceutice, care costă pe
fabricanţi o nimica toată. Se
credea că după demascarea
condiţiilor în aceste industrii
de către Comitetul Kefauver,
proiectul de lege va trece fără
mare gTeutate. Agenţii mono
polurilor chimice şi farmaceu
tice s-au pus pe muncă, con
tactind pe anumiţi legislatori
din Comitetul judiciar al Sena
tului, ca proiectul să fie omo
rit.
Comentatorul Drew Pear
son, în articolul lui din 28
martie, apărut în „Detroit
(Coni. în pag. S-a)
general vor putea vedea o co
lecţie de mostre textile folclo
rice, ceramică, obiecte and i n
lemn, împletituri de răchită,
paie etc., articole din piele,
covoare tip oriental şi folclo
rice romîneşti, precum şi jucă
rii, discuri, cărţi şi produse a
limentare.
Expoziţia, sau show-ul cum
e numit printre oameni de afa
ceri, a fost deschisă miercuri
în 4 aprilie. Ea poate fi vă
zută pînă duminică în 8
aprilie la hotelul Statler Hilton
din Detroit, camera 1373, de
la 9-12 dimineaţa şi de la 3-8
după amiază. Intrarea este gra
tuită.
Dl. Mănescu
Discută Asupra
Denuclearizării
GENEVA. Numeroşi de
legaţi în comitetul plenar al
Conferinţei celor 18 (17 state
prezente) au ridicat problema
creării de zone denuclearizate,
ca una din cele mai impor
tante mijloace de a reduce ten
siunea în lume.
Corneliu Mănescu, ministrul
Afacerilor Externe al R. P. Ro
mîne, în discursul său, a spus
printre altele că guvernul R.
P- R. acordă o atenţie deose
zită înţelegerilor pe plan regio
nal, inclusiv creării unor zone
denuclearizate în Europa, Af
rica şi alte părţi ale lumii, so
cotind că înfăptuirea unor ast
fel de măsuri ar reprezenta o
contribuţie substanţială la re
zolvarea problemei dezarmării,
la înlăturarea pericolului izbuc
nirii unui nou război.
Amintind că guvernul romîn
încă din 1957 a propus crea
rea unei zone denuclearizate
în peninsula balcanică, dl. Mă
nescu a subliniat că o astfel de
regiune în sud-estul Europei
„ar sluji aiît dezvoltării rela
ţiilor de bună vecinătate în Bal
cani, cit şi cauzei păcii şi de
zarmării generale".
Delegaţia poloneză, în frun
te cu dl. Rapacki, ministrul de
Externe al R. P. Polone, dl.
M. Desai, delegatul Indiei şi
alţii au susţinut ideea de zone
denuclearizate. Sînt indicaţii că
această propunere va fi discu
tată, în detaliu, în cadrul co
mitetului plenar.
Lucrează Comitetul
Pentru Reducerea
Tensiunii Inter.
GENEVA. Săptâmina tre
cută s-a ţinut prima şedinţă a
comitetului care studiază mă
surile necesare pentru a se a
junge la reducerea încordări
lor internaţionale, din care fac
parte toate delegaţiile care par
ticipă la Conferinţa pentru de
zarmare generală şi totală.
Acest comitet a fost creat,
în urma propunerii delegaţiei
R. P. Romine. Şedinţa, prezi
dată de delegatul Braziliei, a
fost ţinută în sala de Consiliu
a Palatului Naţiunilor din Ge
neva.
Râspîndiţi Ziarul
„Românul American'';
Faceţi Abonaţi Noi!
Exemplarul 10 Cents
Conducerea Ziarului
Lansează Campania de
Fonduri de Unu Mai
Către Cititorii şi Sprijinitorii Ziarului!
PESTE cîteva săptămîni vom sărbători, ca oameni ai mun
cii, ziua de Intîi Mai, ziua internaţională a muncitorilor
de pretutindeni. Sprijinitorii ziarului nostru ~Românul Ame
rican**, încă din primii ani ai apariţiei sale, au găsit de bine
să sărbătorească această zi măreaţă, cinstind ziarul nostru,
ziarul lor. Această expresie de dragoste din partea celor
care au ţinut în viaţă această voce de avangardă democra
tică, timp de peste 48 de ani, s-a manifestat prin răspîndirea
ziarului şi prin ajutor financiar.
Devotamentul sprijinitorilor gazetei noastre, un devo
tament care a însemnat mai întotdeauna sacrificii multila
terale, provine din faptul că ziarul nostru a rămas credincios
năzuinţelor grupului nostru naţional pe aceste meleaguri,
pentru că ziarul nostru s-a identificat întotdeauna cu cauzele
oamenilor muncii, pentru că a rămas întotdeauna în fruntea
luptei pentru o viaţă mai bună. pentru o lume paşnică. Nu
numai atît, devotamentul sprijinitorilor acestui ziar se ex
plică şi pentru că au văzut şi simţit că ziarul nostru, ziarul
lor este un pod de prietenie între poporul patriei noastre
adoptive şi al patriei noastre natale. Sprijinitorii ziarului
nostru au găsit în această voce unică a grupului nostru na
ţional, expresia de dragoste pentru ţara pe care ei au
adoptat-o, fără a uita dragostea pentru ţara de unde purced,
cît şi pentru păstrarea limbii frumoase materne.

DAR aceşti oameni simpli, veniţi de zeci de ani de la
coarnele plugului într-o ţară unde au devenit munci»
tori de industrie şi zidari ai unei noi ţări, au sprijinit de
aproape 50 de ani această voce, pentru că ziarul ~ Românul
American*', născut ~Deşteptarea ’, a avut ca misiune să facă
din această patrie adoptivă o ţară mai bună pentru ei şi co
piii lor, cît şi pentru semenii lor. Ca atare, ei au constatat
că ziarul era o tribună pentru tot ce-i mai bun şi o tribună
pentru eliminarea răului, pentru transformarea lipsurilor în
bunuri comune.
De-a lungul anilor, luptele în care s-a angajat gazeta
noastră, polemica, n-a fost de dragul polemicii sau de dragul
luptei în sine, ca să zicem aşa, ci pentru a cureţi neghina din
grîu.
Unitatea de măsură a gazetei noastre, constatată de
sprijinitorii devotaţi ai ziarului nostru de la început, a fost:
a servi naţiunea, poporul, omenirea. Tocmai de aceea, în
toate timpurile, sub orice condiţii, au rămas neclintiţi prie
tenii ziarului, nu numai prin spirjinul moral, ci şi prin ajuto
rul financiar, pînă la sacrificii. Nu puţini, de-a lungul anilor,
sute şi mii de muncitori au făcut sacrificii pentru ca gazeta
aceasta să trăiască.

IN apelul făcut de fratele Gheorghe Suciu, în numele prie
tenilor Gheorghe, ca să sprijinim serbarea d-lor dată în
folosul ziarului, care va avea loc acum, duminică în 8 apri
lie, s-a arătat deosebirea fundamentală între ziarul nostru
şi celelalte ziare scrise în slova romînească de pe aceste
meleaguri. A fost o constatare potrivită, pe care nimeni nu
o poate tăgădui. Tocmai de aceea, conducerea ziarului se
adresează din, nou cititorilor şi sprijinitorilor ziarului, ca în
spiritul zilei de I Mai să ne ajutaţi să strîngem suma minimă
de CINCI MII DE DOLARI, ca să asigurăm apariţia vocii
noastre colective.

Sînt timpuri grele, dar istorice prin care trecem. Duşmanii
păcii şi ai libertăţilor democratice, ca şi ai muncitorimii,
devin tot mai îndrăzneţi. Dar forţele de pace şi ale binelui
sînt mai puternice, atît în ţara noastră, cît şi în restul lumii.
Fiecare din noi trebuie să vedem ca acest glas al păcii şi al
binelui să fie învingător. Hai să ne străduim laolaltă şi în
mod individual ca şi grupul nostru să-şi aducă aportul său
la această victorie comună. Si noi ştim cu toţii că mijlocul
cel mai efectiv în posesia noastră, este de a asigura continua
rea fără întrerupere a glasului nostru colectiv, glasul păcii,
al binelui, al prieteniei—ziarul nostru „Românul American".
Să rămînem fiecare la postul nostru de luptă I Să răs
pundem fiecare la acest apel, cu cît putem, cît mai generos
posibili
încredinţaţi că apelul nostru va găsi ecoul dorit în ini
ma şi conştiinţa cititorilor ziarului nostru, vă dorim sănă
tate, voie bună şi un frăţesc Intîi Mail
Conducerea Ziarului
„Românul American“
Amănunte Despre Desfăşurările
din Republica Arabă Siria
Ultimele desfăşurări din Si
ria scot in evidenţă că guver
nul care a venit la putere, în
urma despărţirii de Egipt, a
creat nemulţumiri serioase
printre masele siriene şi forţele
armate. Fostul guvern, răstur
nat de forţele armate, cu spri
jinul maselor siriene, a servit
interesele marilor latifundiari,
ale marilor monopoluri străine
şi de baştină. In plus, guvernul
era încărcat cu corupţie.
De aceea, se raportează din
Damasc, Comandantul forţelor
armate ale Republicii Arabe
Siria a dizolvat Adunarea Con
stituantă. Conform postului de
radio Londra, Adunarea Con
stituantă a fost dizolvată pen
tru că ~nu şi-a îndeplinit obli
gaţiunile“. N
"Comandantul suprem, gene
ralul-maior Zahreddine, într-un
apel adresat poporului sirian,
a spus că armata este hotărîtă
de ~a înlătura de la putere
elementele complotiste pentru
„a apăra Republica Arabă
Siria şi unitatea ei**. Armata a
luat puterea, a spus coman
dantul suprem, pînă cînd va fi
transmisă unui guvern care va
fi format din elemente devo
tate şi credincioase revoluţiei ".
Cu privire la politica exter
nă, se spune că armata ~p r o
movează o politică de neutrali
tate pozitivă, de neparticipare
la blocuri, de respectare a nor
melor şi tratatelor internaţio
nale şi a principiilor
Cartei O. N. U.
Ziaristul Dana Adams
Schmidt, într-un articol trimis
din Damasc la ziarul „New
York Times" (1 aprilie),
spune că prin căderea fostului
guvern sirian „întreprinderea
privată a pierdut şi socialismul
a câştigat".
Ultimele ştiri tarnsmise din
Beirut, Liban, indică că forţe
imperialiste au aţâţat mulţimea
din Aleppo, un oraş situat la
25 mile depărtare de frontiera
turcă, împotriva forţelor ar
mate siriene. Ştirea spune că
demonstranţii ar fi fost în fa
voarea regimului alungat al
fostului preşedinte Nazim El
Koudsi şi al premierului Ma
rouf Dawalibi, amândoi din A
(Cont. în pa*. 4-a)

xml | txt