OCR Interpretation


The Washington herald. [volume] (Washington, D.C.) 1906-1939, December 06, 1914, Picture Section, Image 44

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045433/1914-12-06/ed-1/seq-44/

What is OCR?


Thumbnail for 2

THE WASHINGTON HKRALI), SUNDAY. DECEMBER , 1914.
lifl - fl El ifl LH&.' 111 uL? A II
Carroll McComas t MTV V VI- Savo
What Happened a; aamS- ' Bk
" J, Aim CVllA Douglas' Crane vl7 Am
49 1 rfj JirrV. XNkl y VV-j k
m . w li HjaJ aa jHv IH IrVdA I Um m
A m ml 1 jH M i vv 'larj v
B I I in The Firefly" BT H &f M L Jf I Wj 1 he office Sn A Pair of Sixes" and also in 4fl f
it ,., ,, u .-:.' ik.fl f J WWmw' HbvHr I V-H H K,ai"s 0r:Kr 'hot by iih.it,
m AaH? vflRiVLV M?' .fc 1 jPf X afl
aT V W ' aaaP HC) -J laaaB aW OOmPL -Sg J JBkLjE BafeMaP
sTM W f ''"5 Lea Jinn Woman Progressive Film C. a MB .ataaftaaC.
H j BJ3 MW 1 1 Scene from the him Va JwL (Norma Phillips l - lUMmm K laaW -' J
bl B aWaT VaflKjiatavVLaV (Mayo Kelso1 Mm wj BBataafl Ls'al WVk. 5"."JB
W 1 LaW WLt. rT?Jf S XP"aK. "' M5S PhilliPs' sun" MM mmMm r MMl '-(
bKVvS SSS U aAU J VVV Island v'Vfl aBaa TaJ
aaa

xml | txt