OCR Interpretation


Telegraf. [volume] (Baltimore, Md.) 1909-1951, December 15, 1917, Image 7

Image and text provided by University of Maryland, College Park, MD

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045434/1917-12-15/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

(XI Fred. G. Koehier z
I 1837-1839 K. Fayette Street JZfL
Naše ceny při uakupováni nábytku vás překvapí.
% * •
Tento nábytek do * loínice -■ ' .
Krásný tento nábytek do ložnice když spatříte tak hned uznáte Úl GS/^)
že jest ten nejlepší, pouhý pohled vás přesvědčí o pravdivosti slov.
Jest zpracován z amerického ořechového dřeva a dle nejnovější m^^wNT^ehkě
mody. Pozůstává ze čtyř kusů a sice: postele, prádelníku, skříně
na různé věci a stolku se zrcadly na obou stranách. Nábytek tento SpiaiKy
jest zhotoven od spolehlivých továrníků. Za sníženou cenu
• '
I FR. SUPIK& SYNOVÉ W~Í
zakázkový krejčovský obchod • I
C. & P. Telefon Wolfe 56.11 //
Nadešla zimní doba, ku které jsme se náležitě připravili, '///
neb máme velký výběr zimních látek všech barev a vzor- y /
ků, kterými vám můžeme posloužiti. ■/fj/j
Obzvláště pro pány ženichy a mládence máme velmi krásné lfr tyl# WfwY pf
látky ku zhotovení obleků. 'ljJlLjSS^^^^^í
VŠEM ZAKÁZKOVÝM OBLEKŮM VĚNUJE SE ZVLÁŠTNÍ Ě
POZORNOST. NÁŠ STŘIH KAŽDÉHO USPOKOJÍ. r
Oblek u nás zhotovený je ustřihnut a upraven dle vaší libosti. f
I Oprava, je-li zapotřebí, dle vašeho přání. //
Ku zhotovení obleků zaměstnáváme ty nejzrucnější dělníky.
Naše přípravy jsou nejlepší a práce /
dobře zhotovená. tHI
Vzrůst našeho obchodu záleží v tem, že každý lord Baltimore rl
Ikdo se stal naším zákazníkem jest zároveň naším clotmes^^ |4
oznamovatelem a proč? Poněvadž obdržel to, po **,
cem toužil, slušně zhotovený oblek aneb svrch
ník, což jest naše nejlepší odporučení. Veškerá Máme velký výběr chla
práce, od střihu až do zhotovení, jest pod naší P e(? kých obleků které jsou j|g
i ii,-n , i v o v v v... • dobře zhotovené, za ceny II
dohlídkou, tak ze můžeme za vse ruciti. v v ,i , -nv-m. ifl
poměrně nízké, rrijdte g|
li* lTlUli IJITI r-I to vánoční dárek pro va- 11
| Dílna 700 N. Madeira uí. eho chlapce. g
Columbia Grafonolas
Columbia Grafonolas od sl7 50 do SSO. Columbia Double Disc.
Récords od 65c do $7.50.
a Frank J. Felz
2122 Ashland Avenue
Obchod grafofony všech druhů a
Veškeré zboží se prodává hotové
Neilepší potravu z moře prodává
William Jacobs a synové
Čerstvé ryby, ustřice a Clams
oTcsra-li 11 V S. CQn.a,pel mlíče
Stany: v Braadvvay a Severo-východním marku.
Obchod tento začal roku 1866 a vede od té dob} r Jest to nejobhbenější ob
chod v této části města. Telefon: Wolfe 1514.
Němci požadují svobodný dovoz
zboží do Ruska,
Jedním z německých požadavků
oproti Rusku jest, aby německé zbo
ží po dobu patnátci roků mohlo bytí
bez všelikého cla dováženo do Ruska.
Jak se praví, finanční kruhy v
Rusku a v Německu prý jsou pro
mír mezi Ruskem a Německem bez
všeliké válečné náhrady. Němci
patrně chtějí si r.áh-adu získati ho
spodářským vydrancováním Ruska.
Smlouva Rakouska se Švédském.
Švédsko a Rakousko-Uherskou za
vřely obchodní smlouvu, dle níž
Švédsko získá nutné artikle, zvláště
mazlavé oleje.
Vůdce liívinských socialistů
zatčen.
Ve Filadelfii Joseph V. Stilson,
sekretář litvínské socialistické fe
derace v Americe, byl zatčen spol
kovými agenty a podržán pod zá
rukou SIO.OOO.
„TRL&GHAÉV’ BALTUMQR&, MD, jDfCCEM BER 15, 1017.
Vládní převrat v Portugalsku.
Revoluční strana v Portugalsku
dobyla si vítězství a přiměla dosa
vádní vládu k resignacť. Dr. A.
Costa, dřívější předseda minister
stva a~ministr financí, utvořil pro
zatímní vládu, v níž je dr. Sidonio
Paes, dřívější vyslanec v Německu,
Oznamuje se dále, že se všecko v
Lisabonu a v Oportu uklidnilo. V
Lisaboně došlo k nepřátelským de
monstracím proti vládě a v Oportu
došlo k nepokojům pro velikou dra
hotu životních potřeb, hlavně chle
ba a různých podobných věcí. Lid
vrhl se na obchody a vyplundroval
každý, kde se mu naskytla příleži
tost. V Oportu bylo zatčeno 78
lidí a asi 60 bylo jich zraněno, tak
že musely být dopraveni do nemoc
nice k léčení. Jeden muž byl za
bit.
Kanadský tisk o českých dobro
volnících.
Ve Winnipegu vycházející Cana
dian Tribune přináší zprávu o sta
tečném a vzorném chování se
kých dobrovolníků české setniny 22,
batt., a mimo již dříve uvedené pa
dlé a raněné uvádí dva další raněné
a jednoho padlého dorovolmka.
Jsou to Brda a Procházka raněni
a Fr. Novák zabit.
Ruští sedláci proti příměří.
Výkonný výbor koncilu sedláků
vydal provolání, kterým se zamítá
a odsuzuje příměří s Německem
a silně se apeluje k lidu proti bol
ševikům a proti separátnímu míru
s Německem.
Richterů Anchor Pain - Expeller
Gen. Pershing žádá o poslání
aerorlánů.
August T. Post, jenž přijel do
Ameriky ze západní ho'bojiště, pro
hlásil na schůzi automobilového klu
bu,že generál Pershing žádá od vlá- j
dy Spojených Států, aby vyslala nej- 1
větší možný počet aeroplánů ihned
do Francie. Post dále poznamenal,
že gen. Pershing věří, že bude mo
ci toto nové poselství zaslati presi
dentu Wilsonovi prostřednictvím
aeroplanu a stejnou odpověď obdr
žeti z Washingtonu, a to vše ve 48
hodinách.
tes. důstojník sebevrahem.
" Z Houston, Tex., se sděluje, že
tam nalezena minulé soboty poblíž
pevnosti mrtvola českého důstojní
ka Hor ce K. Havlíčka, jenž dle
vládního bulletinu ze dne 4 prosin
ce byl jmenován kapitánem a přidě
len k šestému"pluku jízdy. Jak vše
nasvědčovalo, nešťastný krajan byl
mrtev několik hodin. Měl hlavu
prostřelenou kuli z revolveru, jenž
ležel opodál mrtvoly, kterou nalezli
dva mexičtí hoši.
Dle prohlášení lékařů Havlíček
byl mrtev již několik hodin. Kule,
jež vnikla do pravého spánku, pro
jela hlavou a vyšla ven spánkem le
vým. Havlíček, bydlel dříve v Cle
velandu. Rodiče jeho bydlí nyní v
Reno, O.
Kaledínes a Kornilov řídí revoluci
proti bolševikům.
Protirevoluce v jihovýchodním
Rusku pod velením generálů Kaledi
nesa Kornílova a Dutova má patrně"
za účel zmocnění se autority v oné
krajině a odříznuti dopravy zásob
potravin ze Sibiře.
Dle proklamace bolševické vlády
vojsko Kalend i nesovo, ohrožuje Eka
terinoslav, Charkov a Moskvu. V
provipcii Oreuburg bolševická vlá
da svržena byla generálem Dutovem.
Na Kavkaze generál Karaulov útočí
na Čečenrev a Ingusher. Nevo-Čer
kask, hlavní město území douských
kozáků, je střediskem revoluce.
Výměna civilistů.
Zprostředkováním španělského
krále Alfonse dosaženo bylo dohody,
dle níž Belgie vydá Německu vše
cky německé civilisty, odvezené z
Německé Východní Afriky a inter
nované dosud ve Francii. Německo
opět propustí na svobodu všecky
belgické ženy a děti z německých
táborů, kde si odpykávaly tresty za
různé přestupky. Bude jim dovo
leno, vrátiti se do obsazené části
Belgie nebo do Švýcarsku či Fran
cie. Další vzájemné osvobození za
jatců, bude diskutováno na základě
této smlouvy později.
Zákon proti deportaci.
Kongresník Hayden z Arizony po
dal v domě zástupců osnovu zákona,
podle níž zakazuje se deportace děl
níků a vůbec osob z jednoho státu
do druhého. Trest na provedenou
deportaci takovou, jaká stala se děl
níkům z Beebe, Ariz,,je 2.000 dol,
pokuty anebo dvě léta žaláře anebo
obojí a když na deportaci má vinu
korporace, tedy pokutu 10.000 dol.
Deportace je trestná i v tom přípa
dě, když donucena je osoba k odjez
du ze státu jednoho do jiného po
hrůžkami, demonstracemi a jiným
násilným způsobem.
SvrchoVaná národní potřeba.
V těchto dnech bezpříkladného
světového dramatu hlavní, čeho po
třebujeme jest: zdravý národ. O
vládne-li v některém národě choro
ba a neomc, jest po něm veta. Zdra
ví jest hlavní základna života, a nej
důležitější oporou zdraví jest žalu
dek. Má-li býti zatarasena cesta
chorobám, musíte držeti žaludek v
čistotě. Trinerovo Léčivé Hořké
Víno jest k tomu nej lepším lékem.
Vyčistí vnitřnosti a posilní je.
Všechny žalu léční obtíže jako zá
cpa, špatné trávení, bolení hlavy,
nervosa, nespavost, malátnost a pod.
potom zmizí. Ve všech lékárnách.
Cena SI.OO. Muka reumatismu, ne
uralgie, bolení v kříži a pod. travu
jí radost ze života. Ale můžeme to
mu všemu uniknouti, upotřebíte-li
Trinerův Linirnent, jenž jest stejně
výborný i na polámaniny, otekliny,
znavené svaly a nohy atd. Cena 35
a 65c. v lékárnách, poštou 45 a 75c.
Jos. Triner velkovýrobce léků, 1333-
143 S. Ashland ave., Chicago, 111
advt.
Ze Staré Vlasti.
j —3O kilo bramborů způdnhilo pn
i liticky spor. Jakou roli hraji po
traviny, ukazuje zajímavá polemi
! ka, která povstala mezi sociálně-de
mokratickým “Pávem Lidu” a
nár. soc. “Českou Demokracií”,
která vytýká, že dr. Šmeral obstaral
universutnímu dr. Gollovi le
tos z jara ohromné (!) množství
bramborů ve váze 30 i-ilogramů od
svých rodičů na Moravě začež si jej
zavázal ku proti službám a vykonal
naň tak silný politický nátlak.
Velký požár rašelinišť vypukl
začátkem srpna na panství knížete
Schwanzenberga na t. zv. Blatech
nedaleko Bechyně. Požár trval ko
lik dní a muselo býti povoláno voj
sko z Českých Budějovic, jež požár
po delším úsilí zdolalo.
Exportní a importní společno
sti zřídily čtyři velké české banky s
ohledem na poměry po válce. Dou
fejme, že budou míti hodně práce.
Důležitý tento hospodářský krok
spadá právě jakoby úmyslně v pří
pravné práce, začaté zde za hranice-'
mi pro budoucí národohospodářské
styky českého-státu s cizinou.
75 český pluk haličský pluk.
Sděleni italského velitelství.
V noci dne 16. listopadu na hoře
Meletta 75. pěší pluk rakouské pě
choty, slož. ný z českých vojáků (jest
to pluk z Jindřichova Hradce) a 31.
pluk zeměbrany, složený z Poláků,
považovaly se navzájem za nepřítele
a bojovaly proti sobě s velkou zuři
vostí až do svítání. Když bylo shle
dáno, že se jedná o omyl, vyšlo na
jevo, že haličský pluk byl téměř ú
plně rozstřílen a pobit.
Totéž sdělení oznamuje, že 1. pl.
císařských myslivců šel na frontu,
jako kdyby se jednalo o nějaký vý
let. Byl v čele kulonny a všichni
vojáci (většinou Tyroláci) zpívali a
tropili povyk, když pochodovali smě
rem k hoře Meletta di Gallio. V če
le kolonny jel na koni generálmajor
Ellison. Z nenadání italské lělo
střelectvo zahájilo palbu. Kolonna,
od níž rakouské velitelství očekáva
lo hrdinské výkony, se zarazi la*a cou
vla. První se dal na útěk generál
major Elison s důstojníky svého štá
bu. Za toto “heroické” chování
před nepřítelem byl později sesazen z
velitelství a degradován.
Úmrtí.
V Praze zemřel v červenci dv. ra
da těch. věd, pco£r dr. Schulz, zna
menitý architekt, tvůrce velkolepé
ho Zemského Mus.a na Václ. námě
stí a Uměl. průmysl, musea, dosta
vil Rudolfinum a po požáru Nár.
Divadla navrhl přestavbu. Ve
Švihově v Čechách zemřel 16. čer
vence MUDr. Ignát Kvapil, otecche
fa činohry Nár. Divadla Jos. Kvapi
la. V polovici června zemřel ve vo
jenském oddělení vinohradské ne
mocnice známý sokolský činitel br.
Klement Knot. Býval cvičitelem na
Rusi v Jekatěrinoslavi, kde založil
“Sokola. ” Na všesokolském sletu
v Praze a Brně r. 1914 byl vůdcem
ruské deputace sokolské. Válka za
stihla jej v Čechách, kde byl zatčen
jako podezřelý a držen ve vězení
Goellerdorfu v Hor. Rakouskách.
Na podzim r. 1915 byl odveden a
zařaděn do německého pluku, kde
v poli onemocněl úplavicí a dopra
ven do nemocnice, kde zemřel. V
Ústí n. Orlicí zemřel okr. starosta
Jos. Jelínek. V Benešově zemřel
dne 1. srpna bývalý zem. poslanec
s atkář a průmyslník M. Steindler,
stoupenec národní strany svobodo
myslné, ve veku 64 let. V Praze
zemřela vdova po skladateli Vilému
Bledkovi, autoru populární české
opery “V studni”, pí. Marie Blod
ková. ve stáří 76 let. Na Žižkově
zemřel 1. srpna lékař a spisovatel
dr. Lev Sachs. V Praze zemřel býv.
vrchní ředitel Živnostenské banky
Ivan Hájek.
AI. Jirásek
slavil dne 23 srpna své šedesáté
šesté narozeniny. České noviny se
zmiňují obšírně o jeho narozeninách
a významu jeho práce právě pro dobu
přítomnou. “Český Svaz” i “Ná
rodní Výbor” zaslali jubilantu vře
lé blahopřání. Město Police n.
Metují zaslalo mu zvláštní adresu,
podepsanou městskou radou, Sokole
m a N, J. Severočeskou.
Užitečné dárky vá
noční li Biageťs
Dárky pro muže
Potříbřené úbory ku holení
se vším zaopatřením, štětkou ku
natíraní a práškem na obličej
SLOO a. sl.9©
Mužské plátěné kapesníky
s MONOGRAMEM
6 ve škatulce za
$1.50
Mužské kapesníky z látky
Catnbric
s barevným okolkem za
2©c
Mužské kapesníky zvané Khaki
hedvábné
29c aTSOc
Mužské hedvábné nákrčníky
20c do $2.00
Mužské hedvábné neb háčkované
šátky zvané Mufflers od
Soc cLo $5.00
Mužské rukavičky
různých druhů cd
50c dc $5.00
Mužské hedvábné ponožky
bezešvů od
25c do $1.25
Atlasové límce
které se hodí za dárek
50c
Brokátová né neb hladké Atla
sové límce
různých druhu a vzorků od
SI.OO do $2-50
Šperky.
DÁMSKÉ HODINKY které se
nosí na rukou co núraffiek, dobře
jdoucí a plněné zlatém za které
se ručí deset roků za
$5.69',
DÁMSKÉ NICKLOVÉ NEB
KOŽENÉ NÁRAMKY S
HODINKAMI
zvláštní prodej v pondělí za
$2.98
Toiletní potřeby
Kámečky na obrazy zhotovené
ze Slonoviny okrouhlé neb čtver
hrané za
28c
Vofiavky s příborem ze Slonovi
ny, červené neb modré, 50c hod
nota za
39c
Úbory ku šlechtění prstů, velký
výběr, upravené ve škatulkách
za 29c, 50c, 75c, SU9
Kartáče na vlasy 50c hodnost za
39c
Mužské nízké střevíce do pokoje
(House Slippers) černé neb hně
dě z látky Oxford, teplé ve vnitř
za v $1.25
Ženské plstěné Slippers, lemova
né, červené, černé neb modré
$1.25 hodnost za
98c
Ženské punčochy
Ženské nitěné punčochy beze švů
cd 19c do 45c
Ženské punčochy zvané Lisle be
ze švů od
25c do 59c
Ženské novomodní hedvábné
punčochy $1.69 hodnost za
$1.19
Dámské kapesníky
Plátěné kapesníky v rohách vyšívané
bílé neb barevné za zvláštní cenu
25c
Kapesníky z čistého plátna lepšího dru
hu krásně vrchu vyšívané
59c, 75c a SI.OO
Vyšívané kapesníky upravené ve vánoč
nich škutulkách 3 neb 6 v jedné za
29c. 59c, 75c a $1.19
Pro maličké dítky
Čepičky a Toques, teplé za 15c
Dstské vlně. é čepice, různých barev od
25c do 98c
Dětské šály na krk zvané Angora, hustě
háčkované od
$1.49 do $2.9a

xml | txt