OCR Interpretation


Telegraf. [volume] (Baltimore, Md.) 1909-1951, June 12, 1931, Image 7

Image and text provided by University of Maryland, College Park, MD

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045434/1931-06-12/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

Klečka,
Levý & Russý,
Incorporated
Úplný nábytkový obchod
2232-34 E. Monument St.
Tato obdivuhodná
B Kuchyňská
Skříň
zvaná BOONE jak zde
naznačená, s prknem na
ručí pro vaší žehličku,
přejete takové.
Zvláštnost pro tento týden!
MATRACE plněné vatou, pouze za
Naše zásoba různých Rádio jest:
Atwater Kent, Brunsvick, Stewart,
Warner, Zenith a malé na stůl.
H Boček Bratří w
ím 619 N. COLLINGTON AVE.
ji Zavádíme elektriku do domů a
II \\ vůbec všecko do toho oboru i
li 1 \ spadající k úplné spokojenosti. i
I f \ \ Rozpočet na požádání.
Za práci se ručí. Ceny levné. 4|ffř 4
Zavolejte, Wolfe 7375—3496 isM M í™
FK ANT. J. PINTNBR
český právník a veřejný notář
Kancelář C. &P. Phone: Obydlí:
213 N. Calvert St. Plaza 4126 2126 Ashland Avenue
YUKL & SYNOVÉ
Hudební Závod
2528 E. Monument St.
Telefon, Wolfe 7640
RÁDIO APARATY
Nejlépe a se zaručením koupí
te u krajana,
Franka J. Pelze,
2122 ASHLAND AVENUE
Baltimore, Md.
Phone, Wolfe 9344
Zastupují pouze firmy prvotří
dní, se zaručením a stále na
skladě: NOVÉ
Majestic Rádio
a Majestic Elektrické
Refrigerators
Hudební nástroje, hudebniny a
veškeré hudební potřeby a o
pravy hudebních nástrojů, gra
mophonů a Rádio aparátů vy
řídíme rychle a levně. Jděte k
odborníku a budete spokojeny.
Za hotové neb na lehké
splátky!
.'!*♦♦♦******❖ 4 *********
To by se pak bumbalo.
Velkolepý plán vypracoval
si hoteliér šroubek: Chce v
Praze na Petříně postaviti ka-i
várenskou restauraci se vším
I Nejrychlejší
PARNÍKY SVĚTA
BŘEMEN
I EUROPA
Méně než 5 DNÍ na OCEÁNU
přes Cherbourg—6 dní přes Břemen
Zvláštní přímé vlaky z
Bremerhaven až da Prahy.
Méně než 7 dní do Československa.
COLUMBUS
Též pravidelné plavby po dobře
známých Lloydových Kabino
vých Lodích.
Informace kterýkoliv
místní agent nebo fIK
CHARLES & REDWOOD Sts.
Baltimore, Md ijEJy
NORTH GER M A N
Ili^yd
velkoměstským přepychem a
zvláštností této restaurace by
bylo, že by se kol dokola otá
čela. Tedy, jako v pohádce
byl domeček Baby-Jady na ku
řích nožičkách, zde by byla re
staurace pozvolna se točící, a
by z jejich vyhlídkových teras
a oken byla stále měnící se po
dívaná na Prahu.
Stavba má býti z pevného že
lezného materiálu, vyplněného
lehkými cihlami. Půdorys sa
mozřejmě přesný kruh, který
spočívá na válečkách a jest
poháněn tiše jdoucími elektric
kými motory, otáčení bez otře
su, neznatelné, ale trvalé, ide
álně pravidelné, jako ručičky
na dobře jdoucích hodinkách.
Náklad na stavbu by ovšem do
stoupil řádky milionů, ale
Šroubek se domnívá, že by tu
stále bylo plno, neboť takováto
jedinečná vzácnost jistě by lá
kala každého, kdo do Prahy
přijede.
BALTIMORE, MD„ JUNE 12. 1931
Různé.
O Milonovi z <Kťotonu se
vypravuje, že dokázal věc té
měř nemožnou: snědl sám za
tři dni upečeného vola. Je to
však asi jen přehnané tvrzení
jeho přátel, kteří tím chtěli se
směšnit jeho žravost. Proti to
mu se však utajovalo, že He
rodon z Megary, jeden z hrdi
nů starověku, snědl na poseze
ní 20 liber masa. Claudius
Albinus shltal při hostině
500 fíků, 100 broskví 10 me
lounů, 20 liber hroznů a 10
sluk. Císař Maxmilián byl ta*
ké velký jedlík: snědl za den
40 liber masa a spláchl je kbe
líkem vína. Skvělé pověsti me
zi nenasytnými lidmi těšil se
Josef Kolnicker z Pašova, kte
rý zemřel r. 1771. Tento slav
ný žrout pohltil za pět hodin 2
telata a 20 čtvrtek vína. Znám
je též výkon nenasyty, který
se zavázal, že sní celé tele,.
Pravil, když zmizelo v jeho ú
trobách téměř celé, různým
způsobem připravené tele:
“Nezačne-li se brzy servírovat
to tele, pak toho budu mít tro
chu mnoho!” Jistý rotmistr
kyrysníků vypil prý jedním ta
hem kbelík vína. Připravil se
na to tím, že vypil napřed kbe
lík piva. Hrabě G. byl neoby
čejný jedlík. Mohl jíst stále a
nepoznal prý nikdy pocitu sy
tosti. Jednou byl pozván k
velké tabuli, kde chtěli vyzkou
šet jeho nenasytnost. Sluhové
dostali rozkaz vrátit se s kaž
dou mísou k hraběti tři až čty
řikrát. Hrabě jedl a pil, až se
hory zelenaly a když se zvedl,
prohlásil na otázku, zda je syt,
že sní ještě játrovou paštiku
pro 24 osob. A skutečně. Za
pomoci několika lahví dobrého
vínka zmizela paštika v krátké
době. Urozený hostitel se pak
ptal hraběte: “Nu milý hra
bě, jste již syt?” A když do
stal zase zápornou odpověď
prohlásil: “Pak se vzdávám
pokusu o vaše nasycení!” Byli
i žrouti, kteří se svou nenasyt
ností chlubili veřejně. Nebyli
vždy rádi viděni, jak svědčí do
brodružství, které zažil artista
Ullmann v Norimberku. O
becní rada ho nechal zatknout
a vyvést z města s odůvodně
ním, že člověk se neživí žra
ním, ale prací.
Sklenice medu, obsahují
cí jednu libru tohoto sladkého
pokrmu, znamená pro včely
výkon 60.000 km, které musí
včely uraziti, nežli shromáždí
toho množství medu. C. B.
Gooderham dospěl k tomuto
výsledku tímto počtou. Jedna
včela váží asi pětitisícinu libry
a do úlu přinese vždy množství
medu, rovnající se asi polovině
její vlastní váhy. Aby se
brala libru medu musí se asi
desettisíckrát vrátit do úlu se
svou kořistí, při čemž nutno
vžiti v úvahu, že šťáva, kterou
do úlu přinese, ztratí vypaře
ním asi polovinu své váhy.
Přihlížíme-li ke všem těmto
faktům a vezme-li za základ,
že každý výlet včely znamená
průměrně 3 km ulétnuté drá
hy, dospěje k výsledku 60,000
km, které musí včely ulétnouti,
aby shroámždily jednu libru
medu. Není proto divu, že
včela, již postihne osud, že se
vylíhne v létě, pouze šest týd
nů. Včely, které se vylíhnou
po letní námaze, žijí průměr
ně sedm měsíců.
Američtí fysikové vytvo
řili na základě analysy sluneč
ního světla novou teorii na vy
světlení slunečních skvrn. Po
dle této tearie prýští se na po
vrch sluneční hmoty v okolí
slunečních skvrn zvláštní lát
ka.. Má se za to, že tato látka
se rozlévá po povrchu a ochla
zuje. Tím se vysvětluje úkaz,
že jádro sluneční skvrny vy
padá temněji než její okolí.
Dle vládního dekretu
prohlášeno mnoho kathedrál,
kostelů, velké množství privát
ních zámků, mezi nimi i majet
ky bývalého krále Alfonse, za
historické a umělecké památ
ky náležející národnímu umě
leckému pokladu.
Dekretem bylo dáno 1600
budov pod kontrolu výboru
krásného umění ministerstva
vzdělání. Vysvětleno, že se
tímto dekretem nemyslí zna
cionalisování neb .zabavení cír->
kevního majetku, které zůsta
nou dále v rukou nynějších
vlastníků, ať církevních neb
privátních osob, ale s národní
mi památkami nebude moci bý
ti volně nakládáno, neb dělány
změny bez svolení vládního vý
boru krásného umění.
Výroční den návratu krá
le Karola z vyhnanství 8. červ
na, byl vyhlášen za národní
svátek pro celé rumunské krá
lovství.
Dr. John Morgan, profe
sor psychologie na Northwest
ern universitě, dokončil právě
novou knihu o výchově dítek.
Spisovatel knihy praví, že pro
vinění dítek jsou většinou ná
sledky nesprávné výchovy. Sta
rá theorie, jež kladla pud za
činů, náleží • minulosti.
Celá věc záleží v nápravě vy
tvářejících se způsobů. Vycho
vatelé se přesvědčili, že názo
ry rodičů na tresty jsou ohrom
ným činitelem.
Autor nechce vzbuditi dom
něnku, že je proti trestání dí
tek. Je prý lépe plesknouti dí
tě přes ruku než dopustiti, aby
si spálilo na horkých kamnech.
Důležité je, aby byl změněn
motiv pro trest. Podle staré
theorie bylo dítě potrestáno za
krádež pětníku. Když ukra
dlo desetník, byl trest zvětšen,
a tak dále. To byl zřejmý
vzrůst barbarského systému
před stoletími, který učil “oko,
za oko zub za zub”. Podle
názoru dr. Morgana vedl tento
systém dítě k vědomí, že po po
trestání je zločin “vyrovnán”
a může se krásti zase. Kdyby
si dítě uvědomilo, že bylo uži
to trestu k jeho prospěchu, aby
se varovalo před činy, které
jsou nebo budou mu na škodu,
došlo by k lepšímu dorozumě
ní mezi ním a rodiči. Je prý
překvapující počet dítek, jimž
podstata věci nebyla nikdy vy
světlena.
Půl bitvy se vyhraje Výcho
vou rodičů, praví dr. Morgan.
Kdyby se tato dala uskutečniti,
větší část problému zločinnosti
by byla rozřešena. Neboť kaž
dý skutečný zločinec je osobou,
která nenávidí lidi a jelikož
musí býti nějaká příčina této
nenávisti třeba ji najiti a na
praviti a zločinu nebude.
V Carwolin, Polsko, čtyři
osoby, byly zabity a šest váž
ně zraněno, když vlak s nákla
dem munice srazil se s posuno
vací lokomotivou. K neštěstí
došlo nedaleko odtud.
O chytrosti, ba téměř lze
říci mazanosti mravenců, zrnin
fiuje se v “Kosmu” pťofesor
Jarhay z Bombaye. V labora
toři, kde profesor pracuje, je
také lapačka na mouchy, po
krytá dobrým lepem. Množ
ství much uvázlo v pasti a při
lepilo se na lepkavé hmotě, a
by se už nikdy neosvobodilo.
Mravenci, kteří stále hledají v
této době, krise plné, nějaké
dobré sousto, které by* nasyti
lo, objevili záhy lapačku i s je
jími obětmi. Hned se několik
tvorečků odvážilo vzhůru za
mouchami ale čekal je prá-i
vě takový osud jako ty, kte
rých chtěli dosáhnouti. Tím
byli ostatní zaraženi. Profe
sor Jadhay pozoroval, jak se
shlukli k jakési situační pora
dě, co by se tady mělo podnik
nouti. Jejich porada trvala
dlouho, ale konečně se do
hodli a houfně odtáhli. A
le neproto, aby upustili od ko
řisti. Za chvíli se vrátili a kaž
dý nesl zrnko písku s sebou.
Nyní všechna zrnka kladli opa
trně na lepenkový papír
pěkně jedno za druhým, tak a
by si vytvořili pěknou pohodl
nou cestičku vzhůru k polape
ným mouchám. Po této suché
cestě dospěli skutečně až k
chycenému hmyzu a zde opět
kladli zrnko po zrnku pod tíl
ko much, až beze všeho nebez
pečí dosáhli, čeho chtěli.
Nový visutý neboli řetě
zový most St. Denis de Piles
ořeš řeku Isle blíže Libourne,
Francie sřítil se při zatěžkáva
cí zkoušce, při čemž 12 osob
přišlo o život a 20 bylo poraně
no. Mezi zabitými je též sta
vitel mostu, vrchní inženýr de
partmentu Gironde. Jeden z
mostních zaměstnanců zachrá
nil si život, protože odepřel
zúčastniti se této slavnostní
zkoušky, ježto v noci předtím
se mu zdálo, že se most při
zkoušce zřítil.
Svědky neštěstí byla řada
školních dítek, kterým bylo dá
no ve škole prázdno, aby se po
dívaly na tuto slavnostní chvíli
otevření nového mostu.
Zatěžkávací zkouška byla
provedena tím způsobem, že
devět trucků s nákladem písku
vydalo se na jízdu přes most,
aby se vyzkoušela jeho snos
nost. Tyto trucky doprovázelo
as 50 osob. Když pod tíhou
trucků se most přetrhl, všichni
spadli do řeky. Patnáct osob se
zachránilo plováním.
Z Port Nolloth, ležícím
na Mysu Dobré Naděje, bylo o
známeno, že v Namaqualand
byl objeven zlatý útes na místě
Starých měděných dolů. Jak
se dále oznamuje, byl tento po
zeiftek koupen jednou americ
kou společností.
V Berlíně manželka jed
noho truhláře neměla ničeho v
domácnosti, co by mohla dáti
prosícímu starému žabrákovi.
I dala mu pár starých bot své
ho manžela, které tento již ne
nosil. Nevěděla však, že man
žel uschoval do oněch bot své
úspory 1,500 marek neboli
S3BO. Žebrák se do bot také
nepodíval a prodal je vetešní
kovi. Když se manžel o pří
hodě dověděl, požádal policii o
pomoc. Noviny otiskly o tom
zprávu. Vetešník byl poctivý.
Boty i s penězi po přečtění
zprávy odevzdal policii, která
je vrátila jejich vlastníkovi.
President Hindenburg vy
dal zvláštní rozkaz o šetření ve
všech vládních odborech. Je
to již po čtvrté ve 12 měsících,
co německá vláda přichází s e
konomickým programem, kte
rý postihuje obrovské množství
íidí, aby vláda docílila rovno
váhy ve svém rozpočtu a pře
dešla deficitu. Novým úspor
ným plánem jsou nejvíce stiže
ni dělníci a pak rodiny střední
třídy.
Ve výnosu je též zahrnut
plán, jak opatřiti zaměstnání
části z oněch 4,000,000 neza
městnaných osob. Mezi mlá
deží a ostatními organisacemi
mají se utvořiti dobrovolné sku
piny dělnické, které by byly o
chotné pracovati za mzdu, jež
by byla o něco vyšší, nežli je
dnes vyplácená podpora neza
městnaným. .Tito dělníci pra
covali by jak při budování sil
nic a železnic, tak i na stav
bách domů, počítaje v to i oby
dlí pro tyto pracující.
Dále je ve výnosu několik
důležitých reforem porevoluč
ních zákonů, přijmutých pod
vlivem socialistů. Za prvé má
se ulehčiti trhu práce zkráce
ním pracovní doby a utvořením
dobrovolné armády pracují
cích; za druhé zavésti svobod
ná soutěž vzhledem k všeobec
nému snížení cen; za třetí do
končiti vládní úsilí o ochraně
zemědělců.
Proti kartelům a ujednání,
jejichž dílem jest udržovati vy
soké ceny, zavádějí se tímto
výnosem přísná nařízení.
Vzhledem k tomu ujednání
ruhrského uhelného syndikátu
nebude obnoveno, což ovšem
bude těžká rána kolektivismu.
Též má býti zahájena nová
kampaň,aby pšenice, jež se do
váží, byla nahražena doma vy
pěstovaným žitem. Zeměděl
ství má se dostati ještě další o
chrany, leč nic bližšího o tomto
není udáno: toto se však vyklá
dá, že se bude asi pokračovati
v dosavádní politice s vysokým
ochranným tarifem.
Ustanovením o “dani v kri
si” má se docíliti 400,000,000
marek čili asi $95,280,000 na
amerických penězích; tento
bod je také považován za nej
důležitější v novém berním pro
gramu. Snížení armádního
[rozpočtu nebylo však ve výno
su specielně vyznačeno.
Nařízení, jež vydal presi
dent Paul von Hindenburg, má
za účel chrániti velké zaměst
navatele a jiné boháče hlavně
pro to, ježto vláda chce zame
zili, aby německý kapitál ne
plynul za hranice.
Služné 1,500,000 říšských
státních a municipálních za
městnanců,'které bylo sníženo
o šest procent před čtyřmi mě
síci, bude znovu sníženo od 4
do 8 procent. Pense asi 1,500-
000 válečných invalidů, vdov a
sirotků byla snížena o 10%. Ne
zaměstnaným v počtu od 200,-
000 do 500,000 bude zastave->
na další podpora. Zaměstnan
ců kteří nyní dostávají průměr
ně 60 marek čili asi sls měsíč
ně, budou dostávati od 6 do 14
% méně a také příjem sezón
ních pracovníků bude zkrácen.
Zdá se, že dojde ku zno
vuupravení válečných náhrad,
které Německo má, ale nemů
že platiti bývalým Spojencům.
Ve Veredn 231etý dělník
Max Kujawa a 281etý strojník
Alfred Burger, jsou držitelé
ultra nového rekordu. Za po
měrně krátkou dobu od lofíl
ského srpna bylo jim dokázá
no 105 vloupání. Řemeslem
tímto znepokojovali se zdarem
jen. sousedy tohoto německého
městečka. Každý dostal osmi
letý žalář.
Národní rada Brazílie
pro ochranu pěstovaelů kávy
oznámila pro zničení
40,000 pytlů kávy, za účelem
udržeti cenu tohoto výrobku
na bezpečné úrovni.
Rada se usnesla vrhnouti ká
vu do moře a tak učiniti konec
spalování kávy. Minulého mě
síce bylo v Santos spáleno 3,-
000 pytlů kávy. Obyvatelé mě
sta protestovali, že zápach ho
řící kávy jest nesnesitelný.
' V Londýně časopisy Chro
nicle a Daily Express vedena
jest polemika ohledně příslu
šenství Anglie u Společnosti ná
rodů. Vydavatel Expressu, lord
Beaverbrook tvrdí, že součin
nost Anglie u Společnosti náro
dů strhne britskou mládež v
novou válku. Lord navrhuje
odstup Anglie od Společnosti a
tvrdí, že na evropské pevnině
válka může vzplanout po pr
vém výstřelu u německých hra
nic. Podle Locarno smlouvy
Anglie musela by se na podob
né válce podílet, nechať pohra
niční výstřel zabouřil by u hra
nic Polska nebo Francie, j eli a
kož Anglie po podepsání Lo
carno smlouvy zavázala se po
máhati napadeným spojencům
Evropská federace dospívá
svého uskutečnění a federace
;a je proti zájmům Anglie. Spo
lečnost národů je pro Federaci.
Evropy a nepřímo proti Soustá
tí i Anglii. Londýn měl by tu
díž členství Ligy zanechat a
přilnouti více ku svým domini
ím, které Locarno smlouvou
nepodepsaly, a současně udr
žovat přátelství se Soustátím.
Za podobných styků hospodář-
poměry v Anglii by se po
lepšily a tato válkou na evrop
ské pevnině nebyla by ohrožo
vána. Lord vydává se při tom
za pacifistu a evropské diplo
macii nevěří.
- Theodore Eisele, který už
po léta zabýval se marně rýžo
váním písku z řeky Rýnu ve
snaze objeviti zlato, oznámil
právě, že přišel na ložisko zla
tonosného nedaleko Karlsruhe,
Německo.
Zahraniční ministr An
glie Henderson,jenž bude před
sedat demobilisační konferen
ci v Ženevě v příštím roce, řeč
nil za banketu anglických stát
níků a mimo jiného pozname
nal, že odzbrojení Evropy musí
býti uskutečněno, poněvadž
možnost příští války- znamena
lo by zánik evropské civilisace.
Za příští války utrpěli by nej
více civilisté a to za nájezdu
nepřátelských aviatiků. Otrav
né plyny musí být z válečného
programu jistě odstraněny a
všechny armády ve svém počtu
musí být zmenšeny, má-li se
možností války předejít.
V Mnichově, Německo, v
Křišťálovém paláci vypukl o
heň, který zničil velmi velice
cennou sbírku starých i moder
ních obrazů. Budova se sříti
la a celková škoda bude mnoho
milionů marek.
V Londýně od 1. června
dlí dvě ruské obchodní dele
gace z Moskvy za účelem kou
pě lodí a elektrikářských po
třeb. Jejich nákupy dostoupí
prý hodnoty několika milionů
dollarů.
o
Bankovní úředník záhadně o
kraden o půl milionu.
Úředníkovi jisté pražské
banky, který v poštovní spoři
telně na Smíchově vyzvedl vět
ší peněžitou částku, odcizil ne
známý pachatel 100 kusů ban
kovek po Kč 5.000. Krádež
byla provedena rafinovaně, že
úředník pohřešil zmíněný ob
nos 500.000 Kč teprve při ode
vzdání peněz v bance. Policej
ní řiditelství důtklivě žádá, a
by byla věnována pozornost*
zvláště ve směnárnách, v hote
lích a na nádražích osobám,
měnícím pětitisícové bankovky
a aby osoby tyto byly zjišťová
ny. Okradený úředník je na
prosto mimo podezření. Je to
starší zaměstnanec banky kte
rý pravidelně nosíval velmi vy
soké částky peněz a osvědčil
poctivost. Byly vyslechnuty
všechny osoby, které se v kriti
ckém okamžiku nacházely u
výplatního okénka v poštovní
spořitelně, ale všechny obšírné
výslechy byly marné. Půl mi
lionu korun zmizelo zcela zá
hadným způsobem. Soudí se,že
jde o nový trik mezinárodních
podvodníků. Jelikož podstata
tohoto triku je zcela nevysvě
tlitelná, policie stojí před vel
kou záhodou.
o
Váša Příhoda do Ameriky.
V New Yorku Richard Coh
pley, koncertní manager, ozná
mil, že na příští zimní sezónu
koncertní zavítá do Ameriky
český virtuos na housle Váša
Příhoda. Podle, programu má
vystoupiti v řadě měst Spoj.
Států. V této nové své kon
certní cestě do Spoj. Státech
byl prý povzbuzen velkým ú
spěchem svého koncertu minu
lé zimy v Carnegie Hallu v
, New Yorku. Toto bude tedy
již třetí umělecká cesta Přího
dova Spoj. Státy; při prvním
svém zájezdu do Ameriky před
10 roky byl teprve 171etý.

xml | txt