OCR Interpretation


Telegraf. [volume] (Baltimore, Md.) 1909-1951, May 12, 1933, Image 8

Image and text provided by University of Maryland, College Park, MD

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045434/1933-05-12/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for

Nový způsob ku otevření
Baltimore Commercial Banky
který byl schválen od Federal Reserve Banky z Richmond a Bankovního 'Ko
misaře z Marylandu, a kterýžto způsob předkládáme před naše vkladatele
dnes.
Trpělivost naších vkladatelů v čase dvou měsíců v kterých byl obmezen
obchod bankovní a jejich pomoci kterou nám prokázali v mnoha přípa
dech, jest vděčně uznána.
My nyní prohlašujem otevření Baltimore Commercial Banky na
Neobmezený výtah
Tato instituce započne pravidelné bankovnictví která jest připravena vy
konávati budující službu bankovní ku obchodnímu a osobnímu zájmu v tom
to městě.
Budeme opět na dobrém základě.
Přísným prozkoumáním Federal Reserve Banky a Státního Bankovního
komisaře, jich půjčky které snad byly pochybné, byly prohlédnuté a zazna
menané jako neobyčejně dobré, jejich bankovní domy a ostatní Real-Estate
podceňované, a jejich záručené hodnoty za tržní cenu jak výkaz 4. Dubna
1933 udává.
A proto začneme obchodovat na silném a pevném základě a s příznivou
příležitostí, se zbudovaným kapitálem a hotovostí, učiniti naší záležitost v pří
štím čase ku vzrůstu tohoto města.
Věříme že z různých okolností a zklamání a neodvratných odkladů po
dva měsíce, Baltimore Commercial Banka bude pokračovat v stejném místě ve
vašem sousedství a sloužiti svým vkladatelům. Ona pohlíží do budoucna se
vší důvěrou, že bude míti opět dálší spolupůsobení svých přátel a vkladatelů.
BALTIMORE
COMMERCIAL
BANK
GWYNN CROWTHER,
Předseda.
Joesph A. Senger, Ph. D.
česká lékárna
Roh Milton & Ashland Avenue
Zvláštní pozornost se věnuje
lékařským předpisům.
Tel. Wolfe 0438-3790
onoc ~ ,:jonocssrsr '"loc
■f -fr.fr
Andrew Hock Ph. C.
zkušený lékárník
Pečlivost -zdvořilost -vědomost
správnost.
Zvláštní pozornost se věnuje
lékařským předpisům.
Telefonujte nám co si přejete
my vám to dodáme.
Telefon: Wolfe 238G a 2137
ROH PATTERSON PARK
A ASHLAND AVENUE
♦ 44'1441>44'44'4 > 4 , 44'4'44 > 4^
Malý oznamovatel.
HELP WANTED—FOR SÁLE—ETC
PRODÁ SE: FARMA asi 4
akry v rozměru, dům šindelem
krytý, stodola o dvou patrech,
krytá studně, dobrá voda, ovo
cné stromy, elektrika zavede
ná, hodící se pro chov drůbeže
neb králíků, na Belair Road. K
doptání u: J. J. Pratt, 2333 E.
Monument St.
PRODÁM dobře jdoucí vý
hosný grocerní a masový ob
chod s domem, tři poschodí,
garáž, vše v dobrém stavu.
Hojný sklad čerstvého zboží.
Na rohu Washington a Eager
ulice. Za cenu levnou. Polovi
ci kupní ceny podržím Mort
gage. Příčina prodeje odpo
činek. Joseph Růžička, 2000
E. Eager Street.
PŘIJME SE ženská ku vaře
ní a vykonávání domácí práce.
K doptání v čís. 2018 Ashland
Avenue.
Zabil muže při svém návratu
z oddavek.
V Kansas City během návra
tu z kostela sv. Vincenta v úte
rý ráno, právě oddaný Gerald
Smith s manželkou, automobi
lem svým usmrtili nezjištěného
muže. Místo do hotelu ku sva
tební snídani, vzati byli na po
licejní stanici.
Joe Dušek zápasiti bude zde
příští úterý.
Pro příští úterý Mr. Ed Con
tos, pořadatel křížkových zá
pasů v Carlins Park připravuje
velice zajímavý program na
kterémž podíl bráti bude kra
jan Joe Dušek, bratr Rudy Du
ška. V rodině Duškové jest 7
bratrů a všichni jsou zápasníci.
Rudy, Ernie a Emil Dušek zá
pasili zde již před nějakým ča
sem a příští týden dána nám
příležitost uzříti čtvrtého bra
tra Joe Duška.
V hlavních dvou zápasech
příští úterý zápasiti budou:
Jim McMillan vs. Karl Davis;
Herman Hickman vs. Dick
Raines.
V následujících třech zápa
sech které určeny na dobu 30
minut aneb 1 porážku zápasí:
Hans Kampfer vs. Joe Dušek;
Fred Grubmier vs. George Za
harias; Lew Plummer vs. Vic
Christy.
Minulé úterý Richard (Dick)
Shikat porazil Frank Judsona
v 44 minutách. Zápas tento
byl velice zajímavý.
Karl Davis zdolal Jim Atla
se v 12 minutách.
Dick Raines,jenž poprvé zde
se představil porazil Marshall
Blackstock v 15 minutách.
Vic Christy zvítězil nad To
ny Felice v 14 minutách.
Hans Kampfer porazil Joe
Devito v 28 minutách.
o
Automobily.
Edward Faleš, 41etý, zraněn
byl automobilem ve 2400 bloč
ku E. Biddle ulice. Hochu pře
ražena byla noha.
Nedělní automobilové ne
hody vyžádaly si životy tří
mužů a jednoho dítka a zraně
ní pěti osob.
V nehodách usmrceni byli:
Charles E. Newcomer, 221etý z
Tunbridge road,Kenneth Good
man, 191etý ze Sparrows Point
jeho přítel z Chestnut avenue,
Miliard Harrison, 171etý ze
Sparrows Point a Patrick Clo
ven, 81etý z Rosedale ulice.
Newcomer a Harrison zabiti
byli na místě, *když automobi
ly vrazily do sloupů v různých
částech města. Goodman,jenž
jel s Newcomer, zemřel za
krátko po nehodě v nemocnici.
V automobilu Newcomera jeli
Stři jiní: sestra Goodmana, A-
“TELEGRAF”, BALTIMORE, MD., MAY 12. 1933
deline Jenkins a James Myers.
Myers byl jediným, jenž z ne
hody vyvázl bez pohromy.
Goodmanově sestře zlomena
byla levá noha, potlučen nos,
obličej a oči nebezpečně pora
něny. Jenkinsové zlomena by
la žebra a poraněna na hlavě.
Automobil, jenž srazil se s
automobilem Newcomera řídil
19 roků starý John R. Roll
man, syn policejního lieutenan
ta západní stanice. Udal, že
jel směrem východním po
North Avenue mostě asi 20
stop od McMechen ulice, když
Newcomer jej předejeti chtěl
a že do jeho automobilu vrazil.
Rollman zajel ku chodníku a
zahlédl, jak automobil Newco
mera vrazil do sloupu.
Krátce po nehodě přijeli zří
zenci elektrických pouličních
dráh, aby koleje kár uvedli v
pořádek. Když tak se dálo,
přijel s automobilem Charles
W. Pease, odhodil jednoho zří
zence a pak zasáhl Harry
Daugherty, odhodil jej na ně
kolik stop a potloukl jej tak,
že v bezvědomí musel poslán
býti do nemocnice.
Harrison zabit byl, když au
tomobil, který řídil 241etý Roy
Miller, vrazil do sloupu na
Wise avenue nedaleko Bear
Creek mostu, Miller a jeho syn
poraněni byli.
Thomas J. Getzendanner,
jenž automobilem svým usmr
til Patricka Zloren na Frank
lintown road, udal, že hoch
vběhl mu do cesty.
Tři mladé ženy poraněny
byly v pondělí automobilem na
Bloomingdale road a Baker u
lici. Automobil řídil Nathan
J. Cohen.
Sebevraždy.
Dvacet šest roků starý, Le
wis L. Dunham nalezen byl o~
trávený svítiplynem ve svém a
partmentu na 6. poschodí bu
doby Ambassador. Dunham
před otrávením se vstrčil hla
vu do trouby kamen.
Henry L, Rose, president
Taxicab Owners sdružení v
Baltimore a úředník pojišťo
vacího odboru, usmrcen byl pá
dem se 16. poschodí Park Cen
tral hotelu v New Yorku. Mr
tvola jeho nalezena byla na
střeše jednoposchoďového pří
stavku hotelu.
30 vězňů parolováno.
Governér Ritchie ustanovil
propustiti z vězení 30 trestan
ců. Mezi parolovanými jest
Zidlow Wood, odsouzený pro
přepad roku 1926 na 10 roků
do káznice. Původně odsou
zen byl na 25 roků, když uznán
byl vinným z přepadu dvou
mužů a oloupení jich o $14.75
na hotových penězích a něja
kých maličkostech. Oloupený
mi tehdy byli: Harry Halí a
George Mantz, oba z Brooklyn
když šli po silnici nedaleko
Wagner’s Point.
Jiným parolovaným je Wil
liam E. Waldman, jenž odsou
zen byl na 4 roky pro podvede
ní Maryland Trust společnosti
o $63,552.
o
Policejní “rádio” automobily
nezahálely.
Patnáct rádio patrolních vo
zů, jež nedávno zavedeny by
ly policejním odborem, v dub
nu zúčastnily se 499 volání.
Mužstvem těchto zatčeno bylo
v měsíci sto osob.
Nej pilnější byl automobil
policie v severovýchodní sekci
v sousedství 33. ulice a Green
mount avenue. Volán byl 57
krát. Mezi “cally” bylo nejví
ce případů rvaček, 27, nepo
řádného chování, 18, opilství,
6 atd.
o
Promočené boty ji trápily.
Barbara Lee Sweig, 41etá,
spadla ku dnu 35 stop hluboké
studně, v níž bylo asi pět stop
vody a když zachráněna byla,
neměla jiné stížnosti nežli po
stýskání si, že botky se jí pro
močily.
Se svojí babičkou byla v ne
děli návštěvou v Glenburnie u
pratety, G. W. Summers. Když
hrála si s dvouletou Betty Law
Eggleston zakopla o prkno
studny a spadla do této.
Betty Law přiběhla do domu
s nářkem: “Barbara je raněna.
Spadla do díry. Nemůže ven.”
Rychle se obrátila a vrátila se
k “díře”, v níž Barbara zmi
zela.
Když zachránci ku studni
přiběhli, uviděli Barbaru drží
cí se prkna na které spouštěno
bylo maso, aby se tam chladi
lo. Hasiči přijeli a provazem
vytáhli jak Richarda Martina,
který v domě též návštěvou
byl a který do studně po kame
nech vyčnívajících sestoupil a
by dítku pomohl. Kromě ma
lých odřenin a promočených
bot Barbaře nic horšího se ne
stalo.
Střelený bandity dojel v auto
mobilu do nemocnice a do své
. . ho domova.
V garáži v 900 bločku Par
rish alley přepaden byl v pá
tek prodavač cukrovinek, Au
gust M. Schmitt, třemi černo
chy a střelen do podbřiší, když
nechtěl vydati jim peníze.
Když černoši dali se na útěk,
Schmitt vsedl vzdor svému zra
nění do automobilu a odejel do
West Baltimore nemocnice,kde
ošetřena rána. V automobilu
opět se vrátil domů do 3200
bločku Garrison avenue.
o
Program veřejných prací tvo
řen v konferenci.
Program veřejných prací,
jenž zahrnuje v sebe biliony
dolarů, byl předmětem konfe
rence v Bílém Domu ve středu.
Konference zúčastnili se vedle
presidenta a jeho kabinetu
vůdcové v kongresu a zástupci
dělnictva.
Docíleno bylo shody na bo
dech :
Vydání asi $3,300,000.000
na provádění veřejných prací.
Uložení nových daní, jež by
umrtvily tuto sumu asi v 15 ne
bo 20 rocích.
Přenešení kontroly z rekon
strukční finanční korporace na
města a státy.
Dobrovolné tovární plánová
ní pod dozorem vlády.
Utvoření administrátora ve
řejných prací, aby tím docíle
no bylo největšího projektu na
vydání v historii.
Utvoření výboru na dozor
nad ustanovováním mzdy, ho
din pracovních a produkce.
o
President Roosevelt o situaci.
V Radiovém rozhlasu v ne
děli president Roosevelt roz
hlašoval, že jemu udělená moc
při prováděné kontrolované
inflace, nebude míti trvalý vliv
na znehodnocení dollaru.
Hlavním předmětem před
nášky bylo nové ujišťování o
snaze nynější administrace,
jež se nese k tomu, aby Ame
rika i ostatní celý svět zachrá
něny byly od nesnází, vlekou
cích se od světové války.
O měnové akci se vyjádřil:
“Není naším úmyslem, zne
Jak jsou ředitelové voleni.
Jeden z nejdůležitějších věcí vzájemného spořitel
ního banku jest, sbor řiditelů. Poněvadž tito řiditelové
jsou zodpovědný za uložení milionů dolarů, které se
skládají z tisíce malých vkladatelů. To jest právě nej
důležitější a proto musí býti složeno toto řiditelstvo z
mužů nepopiratelně zaručených, kteří obětují svůj čas a
zkušenost, né pro svůj vlastní prospěch nýbrž pro dobro
vkladatelů. To jest poněvadž pracují ve prospěch okolí
v němž se nalézají.
Ku jistotě aby tito řiditelé Provident Savings Ban
ky byly mužové způsobilí a důvěry hodný, zakládatele,
(kteří byli zakládateli od počátku) zapsali do svých sta
nov takový pořádek, s kterým začala Banka svůj obchod
v roce 1886 jenž zní následovně
1. Aby bylo vždy nejméně 15 ané více jak 40 ři
ditelů.
v 2. Tento sbor řiditelů má být stálé těleso, jenž
může zvoliti nové řiditele, pak-li toho jest žádoucno.
v - r 3. Řiditelové mají sloužiti až do smrti aneb do slo
žení se svého úřadu.
A proto před 49 roky jejich mysl se nesla cílem uči
niti Provident Banku ku ochránění milionů dolarů rozu
mě, která dnes přináší užitek pro vkladatele v tomto
vzájemném banku.
Všecky Provident úřadovny jsou otevřeny až do 9 hodin
sobotu večer.
Provident Savings Bank
OF BALTIMORE
JIHO-ZÁPADNÍ ROH HOWARD A SARATOGA ULIC
Severo-Východní Odbočka
NA MONUMENT ULICI blíže COLLINGTON AVENUE
Čtrnáct odboček v městě.
The Provident jest vzájemná Banka.
Slaměné
Klobouky
Za Přiměřené Ceny
95ť \L m
$1.35, $1.65 YísrííSi
$2.45 f\
Pravé Panama l''"-
$3.50 7 JjT /
Každý Klobouk Novomodní j
BUSINSK Y’S
900-902 N. CHESTER STREET
Odbočka s mužským zbožím
2202 E. MONUMENT STREET
(Dáváme a vyměňujeme zelené známky).
| Pozor! v Právo v bok! f
* Nastoupit kam? f
| na Sokolský Tábor Tyrš j
X Kde bude pravé s Plzně a výtečná jídla. X
Í KOULENÍ O CENY! j
V NEDĚLI, 14. KVĚTNA 1933 I
♦ -4>
I- HORNER’S LANÉ naproti NÁRODNÍMU HŘBITOVU f
Každého uctivě zve Zábavní výbor. f
l WEBER BROS. j
* již otevřel Nový Moderně Zařízený •
I Drubežnicky obchod (
| v čísle 642 N. CHESTER STREET \
{ na proti Marku ♦
I ZVLÁŠTNOST PRO SOBOTU, 13. KVĚTNA |
j Jarní kuřátka za 20c libra j
j Zabité a očištěné, můžete si na ně počkat. , f
v _ - .r
hodnititi dollar trvale, tak aby
naši dlužníci mohli snadněji
spláceti dluhy.”
Hlavním cílem jest, jak pra
vil, umožniti plány směřující
k zotavení cen, zlepšení úvěru
a zvýšení mezd.
Zdůrazňoval také, že pomě
ry za poslední dva měsíce se
jen poněkud zlepšily, ale že
zlepšení trvalé nemůže býti u
skutečněno v několika dnech.
Mluvil o problémech odzbro
jení, jež by zmenšilo obavy
před válkou i před zvětšová
ním daňových břemen, o upra
vení celních tarifů, aby zejmé
na povznesen byl mezinárodní
obchod rolnickými plodinami,
o stabilisaci měny a o lepších
vztazích mezi státy a o získá
ní větší vzájemné důvěry mezi
národy.
o
Atentát na radnici zmařen.
V Savannah, Georgia, učiněn
byl pokus osmi tyčinkami dy
namitu zničiti tamní radnici.
Bomba s tyčinkami těmi na
lezena byla v rotundě na 2.
poschodí budovy zabalená v
těžkém papíru. Zápalka na
počátku svém hořící, vedena
byla rourkou ku bombě.

xml | txt