OCR Interpretation


Telegraf. [volume] (Baltimore, Md.) 1909-1951, November 02, 1934, Image 6

Image and text provided by University of Maryland, College Park, MD

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045434/1934-11-02/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

Adresář českých spolků:
Stavitelské Spolky:
Stálý Stav. Spolek “Slovan
stvo” odbývá pravidelné schů
ze v čís. 901 N. Patterson Park
Ave. roh Ashland Ave. v pon
dělí večer od 7. do 9. hod. Jos.
Fišer, předs.,F. J. Hradský, mí
rtopředs., F. Hejný taj., Jos. F.
Viktor, pokl. Právní zástupce
Karel J. Novák.
Český Stav. Výp. Spol. “Sla
vie” odbývá schůze každé pon
ielí od 6:30 do 9. hod. večer v
místnosti 730 N. Collington av.
Předs. A. Klečka, místopředs.
J. Novotný, prot. taj. A. švejda
2. taj. V. Hubka, pokll. J. Koe
rigsmark, právní zástupce S.
Kirkley.
Stav. Spolek sv. Václava čís.
lodbývá své pravidelné schů
ze ve své místnosti č. 840 N.
Ohester St., každé pondělí v 8.
hodin večer. Předseda Jan Pi
vec, místopředs. K. Peterka,
taj. V. Pazourek, 2327 Ash
land Ave., výp. tajemníci: Ed.
Supík a Jan Dolivka, pokl. F.
Supík, právní zástupce Frank
J. Pintner.
“Zlatá Praha” Stav. Půj.
Spoř. Spolek odbývá schůze
každou středu od 7. lo 9. hodin
večer v místnosti 901 N. Pat
terson Park Avenue. Peníze
se ukládají a půjčky se
středkují. Předs. E. K. škrábek
n ístopředs. J. Kreml, taj. J. L.
Čermák, 810 N. Milton Ave.,
pokl. L. Šoul, právník Karel
Novák.
Český Dělnický Stav. Spolek
č. 2, odbývá schůze každé pon
dělí v 7:30 večer v Sokolovně,
Předseda Fr. Šulc, místopředs.
a tajemník August L. Mareš
2 tajemník J. Mareš, pokladní.
Frank Baroch, výběrčí Václav
Němec, Jr., právní zástupce H.
T. W. Heimiller.
český Amer. Stav. Spolek
odbývá schůze každou sobotu
večer od 7.30 do 9. večer v no
vé místnosti 730 N. Collington
avenue. Předseda J. Lehečka,
místopředseda F. Hejný, taj.
A J. švejda, pokl. V. Zeman,
výp. taj. T. Velenovský, práv
ník Eduard F. Dobíhal.
Madison & Bradford Sts. Stav.
a Výp. spolek, 901 N. Patter
son Park Ave. Úřaduje se kaž
dodenně vyjma čtvrtka, od 9
do 12 hod. dop. a od 1 do 4 od
pol. V sobotu od 9 do 12 hod.
dop. R. Novák, předs., J. Ně
mec, místopředs., K. Matoušek
taj., Jar. Čermák, pokl., Jan
Čermák, výp. taj., F. Čada, vý
běrčí Vánočního fondu, K. J.
Novák a E.F. Dobíhal, právníci
Pravidelné schůze každý pá
tek od 7 do 9 hodin večer.
Český Stavební a Výpomoc
ný Spolek “Slovan” odbývá
pravidelné týdní schůze každé
úterý od 7. do 9. hod. večer, v
č. 1527 Cherry St., v Sokolské
Budově, Curtis Bay, Balto. Md.
V. Kozlík, před., F. Schneider,
místopředs., F. Punčochář, taj.
F. Blahut, výp. taj., F. Bernat,
pokl., Fr. J. Pintner, právní
zástupce. Adresa spolku: 1527
Cherry St., Curtis Bay, Md.
Politické Kluby:
Český Demokratický Klub 7*
wardy odbývá měsíční schůze
1 pátek v měsíci v 8 hod. večer
ve své místnosti 838 N. Chester
ul. Předs. E. Škrábek, taj. J.
Kára, 801 N. Luzerne Ave.,
účet. V. Pazourek, pokl. Frank
Švátora. Veškeré dopisy buď
te adresovány na tajemníka.
Demokratický Klub Čes
kých Mladíků 7 wardy odbývá
své schůze každou neděli v klu
bovní místnosti č 2100 Ashland
Ave. v 10:30 dopoledne. Před-
Václav F. Klíma, místopřed.
Ant. Smrčina, tajem- Václ. M.
Zelenka č 722 N. Port St., účet.
Charles Fisher, pokladník Jas.
Boček, domovník C. Holub.
První Český Dámský Demo
kratický Klub 7. wardy odbý
vá měsíční schůze každý první
čtvrtek v měsíci v 8 hod. večer
v klubovní místnosti, 838 N.
Chester St. Předs. Bessie Říha,
náměst. M. Pilař, taj. M. Sen
ger, 3323 E. Monument St., ú
četnice A. Pazourek, pokl. M.
Smith, domovnice T. Brožík,
výbcr majetku B. Roh, účtující
výbor M. Čermák, B. Janata,
výbor na nemocné M. Sappe,
správkyně klubu K. škrábek a
M. Kastner. Veškeré dopisy
budiž zasílány na taj. klubu.
Děl. Vzděl. Spol. “Pokrok”
odbývá své schůze v Děl. Do
mě, 2509 Madison ul. každý 4
pátek v měsíci v 8 hodin večer.
Předs. V. Picek, taj. M. Bor
tlík, 1625 Church St., Curtis
Bay. Správce Děl. Domu Fr.
Bernat.
Spolky K. D.
Státní Rada “Katol. Dělní
ka” Státu Maryland. Kaplan
vldp. Martin Oktavec, 2111
Ashland ave., předs. Mat. Hla
váč, místopředs. Boh. Businský,
taj. V. Havlík, 711 N. Colling
ton ave., pokl. K. Peterka, dů
věrníci: J. Petr, J. Ryneš, J.
Dolivka, dozorce V. Hlaváč.
Spolek ssv. Petra a Pavla č.
K. D., odbývá své schůze
každou 3. neděli v měsíci ve 2.
hod. odp. v místnosti sv. Vá
clavské na Collington av. Před.
M. Hlaváč, místopředs. Václav
Kalista, taj. Jos. J. Vališ, pokl.
M. J. Kalista, výběrčí V. Hla
váč. Adresa spolku: J. J. Vališ,
2216 Jefferson St.
Spolky I, Ú. J.
č. A. Ř. K. P. Spolek sv. Voj
ěcha č. 259. Schůze každou 3
neděli v měsíci ve 2. hod. odp.
e školní budově. Předs. V. Ko
zlovský, assistent J. Kordula,
taj. Jos. F. Viktor,96l N. Ches
ter ul., pokladník a účetník F.
Očenášek od I. U. J. a zástup
ce spolku. Spolek přijímá do
spolku cd 18—45 let a to do
oosud bezplatně.
Sbory Sokolské:
Sokolská Jednota “Blesk”
odbývá schůze 2 pátek v měsí
ci v 8. hod. večer v Sokolovně.
Správní výbor Sokolovny schá
zí se každý 1 pátek v měsíci.
Rozvrh hodin tělocvičné školy:
V úterý a v pátek cvičeny jsou
hoši od 6 hod. več. Ve středu a
v sobotu cvičeny jsou dívky od
o do 7 večer. Přihlášky přijímá
v čase vyučování učitel F. štět
ka, J. Primus, starosta, F. Kleč
ka, náměstek, A. Sochůrek, 517
N. Clinton St., taj., J. Kolomaz
ník, 737 N. Lakewood av., ú
čet., Emanuel Kliment, pokl.,
A. Táborský knihovník, Jan
červín, domácí správce.
č. Ř. K. Podp. Spolek Sokolů
a Sokolek sv. Víta čís. 3 Kat.
Jed. Sokol odbývá schůze v 8.
hodin večer vždy 1 pondělí po
15 v měsíci ve spolkové míst
nosti v Kat. Budově na Madi
son a Duncan ul. Kaplan vldp.
M. Oktavec, předs. F. Sviták,
místopředs. F. Otčenášek, fin.
taj. a pokl. F. Chyba, prot. taj.
V. Dvořák, 917 N. Castle St.,
výběrčí M. Zelenka, náčelník
F. Bláha, pod náčelník J. Vo
jík, cvičitel J. žingor, domov
ník M. Polanka.
Sokolky: Albína Bejvančický
předs., Alberta Herold místo
předs., Marie Kruml, taj., Mi
lada Bejvančický, pokl., Vojt.
Bejvančický, cvičitel. Cvičí se
v úterý a v pátek od 7. do 11.
Sokolové a ve středu od 7. do
10. Sokolky. Přihlášky se při
jímají při každém cvičení.
Sbor Dělnického Amer. So
kola pořádá schůze každý 2
pátek v Dělnickém Domě, Ma
dison a Rose ul. Předseda V.
Procházka, 2819 E. Madison St.
taj. J. Procházka, 616 N. Bel
nord Ave., účet. F. Steiner, 712
N. Glover St., pokl. M. Ou i;ed
ník, 426 N. Glover St.
Sbory S. P. J.
Sbor Vytrvalost č. 35 S. P. J.
odbývá své schůze 1. středu v
měsíci v české školní budově,
Ashland a Glover ulic. Vysl.
předs. M. Chytrý, předs. F.
Říha, náměstka A. Krejčí, taj.
M. Senger, 3323 E. Monument
St., účet. M. Skála, pokl. M.
Smith, účtující výbor: R. Kli
meš, A. Novák, do Patronátu
M. Chytrý, M. Senger.
Sbory J. Č. D.
Sbor Zlatá Praha č. 87 J. č.
D., odbývá schůze každý 2
čtvrtek v měsíci ve školní Ná
rodní budově, Ashland ave a
Glover ul. Vysl. předs. E. La
páček, předs. M. Chytrý, nám.
K. Beneš, taj. M. Skala, 710 N.
Duncan St., účet. M. Steiner,
pokl. M. Vondráček, strážky
ně K. Matras, účtující výbor:
A. Marek, A. Vevera. Do Vel
ko-Výboru E. Lapáček. Do Pa
tronátu: M. Vondráček, A.
Vevera. Dopisy zasílají se na
tajemnici.
Sbor Baltimorské Vlastenky
č. 117 J.č ; D., odbývá schůze 4
úterý v měsíci v 8 hod. večer v
České Svob. škole, Ashland a
Glover ul. Vysl. předsedka M.
Kozák, předs. F. Říha, nám. A.
Loskot, taj. A. Krejčí, 441 N.
Curley St., účet M. Moravec,
810 N. Madeira St., pokl. A.
Mráz, strážkyně A. Baše. Vý
bor majetku R. Klimeš, účetní
výbor: E. Douša, M. Zaorálek.
Do Velko-Výboru A. Stožek,
do Patronátu F. Říha a Anna
Krejčí.
“TELEGRAF”, BALTIMORE, MD., NOVEMBRR 2. 1934
Č. S. A.
Lože Jiří Poděbradský č. 94
Č.S.A. odbývá schůze poslední
pondělí v měsíci v míst. české
Svob. školy, Ashland a Glover
ul. Laciné pojištění pro o
bojí pohlaví na SIOOO, $750.
SSOO $250. U Lože též možno
pojistiti dítky od 2 let výše.
Předs. V. J. Bukovský, taj. K.
Stožek, 2412 E. Monument St..
účetník Jind. Poláček, 623 N.
Puríev St . pokl. V. Pavlík,
3301 Gardenas Ave.
Řád Blaník č. 101 Č.S.A. od
bývá schůze 2 sobotu v měsíci
v 8 hodin večer v Sokolovně.
Předs. J. Novotný, 2531 Ash
land Ave., místopředs. J. Pro
cházka, taj. A. Vančura,9o6 N
Madeira St., účet. AI. Mašek.
626 N. Curley St., pokl. F. Stei
ner, 712 N. Glover St.
Řád Baltimore č. 153 Č.S.A.
odbývá své schůze každé dru
hé pondělí v měsíci v 8 hod. ve
čer, ve školní místnosti Patro
nátu. Předs. J. Chytrý. 2531 E
Madison taj. Fr. Růžička
2943 W. P.elmont Ave., účet.
E. Lopata. 816 N Rose St. Do
nisv laskavě zasílejte na ta
jemníka. řádu.
Lože Jaroslav z Dubé č. 154
č. S. A., odbývá schůzi každý
3 pátek v měsíci v místnostech
Dělnického D0mu,2507 E. Ma
dison St. Pojištění pro oboje
pohlaví od $250 až SIOOO za
mírný měsíční poplatek. Před.
F. Hejduk, taj. A. Rys, 810 N.
Glover St., účet. K. Matras,
719 N. Belnord Ave., poklad
ník J. Žitník, 824 N. Port St.
Různé Sbory:
Děl. Podp. Spolek “Rovnost”
odbývá schůze každou 3 středu
v měsíci ve spolkové místnosti
v Dělnickém Domě, Madison a
Rose ul. Předs. Jan Žitník,
místopředs. K. Linhart, taj. F.
Bouda, 812 N. Streeper St., ú
četník J. šanta, 725 N. Glover
St., pokl. V. švec, 813 N. Glo
ver St. Revisoři: V. Picek a
A. Cincibus.
Distrik* Karel Jonáš č. 109
G. B. U. odbývá schůze každý
4 čtvrtek v měsíci v čís. 2212
Ashland av. Předs. F. Soukup,
místopředs. J. Tyc, taj. a účet
J. L. Čermák, 810 N. Milton av
pokl. Jaroslav Čermák, 817 N.
Glover St.
Řád čechie, č. 2775 Standard
Life Asso. odbývá své schůze 2
a 4. úterek v měsíci v Dělnic
kém Domě, Madison a Rose ul.
Vysl. předs. K. Češka, předs.
K. šimůnek, 2603 E. Madison
St., místopředs. V. Suchánek,
taj. V. Peterka, 501 N. Lake
wood ave., účetník Aug. Kleč
ka, pokl. F. Baše, domovník F.
Kankovský.
Správní výbor českého Ná
rodního Hřbitova odbývá schů
ze první čtvrtek v měsíci o 7.
hod. večer v Sokolovně. Předs.
A. Vančura, 906 N. Madeira
St., taj. a účet. F. Steiner, 712
N. Glover St., jednatel Chas.
Stožek, 2412 E. Monument St..
Tel. Wolfe 9810, pokl. J. Pro
cházka, 616 N. Belnord Ave.
Obchodní záležitosti hřbitova
vyřizuje jednatel.
Patronát České Svob. školy
Augustin Heřman odbývá své
schůze 2 středu v měsíci ve
školní budově v 8. hod. večer.
Předs. A. Kolomazník, místo
předs. J. Procházka, taj. R.
Stožek, 2412 E. Monument St.,
účet. V. švec, pokl. M. Chytrý,
Veškeré dopisy budiž zasílány
na tajemnici.
Maďarský statkář zastřelil čsl.
strážníka.
Ke krvavé tragedii došlo na
československé půdě nedaleko
Miškolce. Velkostatkář Ladi
slav Chik, který bydlí na ma
ďarské půdě, ale má pozemky
po obou stranách hranic, přišel
do jednoho hostince na česko
slovenské straně hranic. V ho
stinci sedělo několik českoslo
venksých pohraničních strážní
ků, na které Chik počal dorá
žet a spílat jim. V hádce ude
řil jeden ze strážníků statkáře,
načež tento vytrhl jinému
strážci pušku a vypálil na to
ho, který jej uhodil. Rána
strážníka zasáhla a tento se
shroutil k zemi. Když druhý
strážník chtěl přispěchat své
mu napadenému druhu na po
moc, vypálil Chik i na tohoto
ránu z pušky a zastřelil ho.
Kolbou pušky útočil pak proti
dalším dvěma strážníkům, kte
ří ho chtěli odzbrojit, byl však
v této bitce poraněn. Přes to
se mu podařilo uprchnouti na
maďarskou půdu, kde se zhrou
til. Chik byl dopraven do Mi
ákolce a zatčen.
Pan Karásek dělá do rozhlasu.
Tři roky čekal nadšený Chru
diman B. L. Karásek na tento
krásný dar! Tři roky trvalo,
než přesvědčil správu Radio
žurnálu, že Chrudim je pěkné
město s bohatou historií a se
zajímavými věcmi. Tři roky
se handrkoval asi se čtyřmi ta
jemníky, podtajemníky, 'šéfy,
než mu dr. Mareš řekl: “Nu
že, pane Karásek, zařadili by
chom vaši relaci o Chrudimi
příští středu večer, ale ne delší
než hodinu!” Pan Karásek pa
dl na kolena a děkoval se sl
zou v oku dr. Marešovi: “Uvi
díte, pane doktore, že se ta re
lace bude líbit! Vždyť mám
tady v Praze tolik známých
Chrudimanů člen Národní
ho divadla Tomš bude zpívat
chrudimské písně, skladatel F.
A. Tichý ho bude doprovázet
(je také Chrudiman), paní Mi
lá Pachnerová, dcera chrudim
ského lékaře, zarecituje někte
rou deklamovánku, pokusím
se dostat do toho i redaktora
od nás a tak dále. Ukážeme
vám, jak se dělá takový provin
dální večer!” “Dobře, do
bře,” zabručel dr. Mareš. Ale
B. L. Karásek ve svém nadšení
nebyl k udržení: “Vždyť jsou
lidé beztak unaveni, slyší-li po
řád jen o té Praze, vždyť ten
pan Waltner jest hodný člo
věk, ale co on naházel do po
sluchačů těch starých Prah
před padesáti a sto lety, to už
ani není hezké. Copak jsou
novinni posluchači, slyšet po
řád jen o Praze? Ať také o
iiných městech ...” “Do
bře, dobře!” pravil dr. Mareš,
“jak jsem pravil: příští středu
večer, to jest přesně: 10. října
—od 8.15 do 9.15. Pozname
návám si to do políčka, jak vi
díte!”
A tak se večer uzavřel B. L.
Karásek ve svém pokoji a na-*
kázal ženě: “Teď mne nikdo
nevyrušujte! Budu dávat do
hromady program pro roz
hlas!” “Ale večeře ... ?”
“Večeře počká!” děl Kará
sek přísně, “všechno počká,
teď nemám absolutně čas!”
Uzamkl se na klíč. Měl vla
stně všechno připraveno. Byl
to objemný rukopis, materiál,
který pan Karásek sebral, aby
“Chrudimský večer” v rozhla
se byl dokonalý. Poněvadž i
s interprety měl vesměs všech
no smluveno už tři roky, po
které se vyjednávání táhlo, šlo
nyní o zásadu vybrat z rukopi
su jen nejlepší, a— aby to ne
trvalo déle než hodinu. To
právě hodlal nyní vyzkoušet.
“Nařídím si prostě budíka, pře
sně ho nařídím, a přesně v půl
sedmé začnu jakmile budík
za hodinu zazvoní, vím délku
programu!” Tak si to vymyslil.
As nadšenou horlivostí rozlo
žil všechen materiál na vrchní
desce pianina, na partesník po
stavil hudební vložky, jak šly
za sebou načež s trémou o
chotníka a s radostí amatéra
vzal posvátný budík. Zvonění
nařídil na půl osmou a s tlukou
cím srdcem sledoval ručičku,
až dojde na půl sedmou. Teh
dy jeho hodina udeří.
Byl v pokoji zcela sám, leč
choval se přesně, jako by už
kdesi byl připraven amplion,
který zachytí každou hlásku,
každý zvuk . . . Hodiny tikaly,
srdce mu tlouklo, ruce se třásly
nedočkavostí.
Konečně půl sedmé! Pan
Karásek vzdychl, pohlédl na
sebe do zrcadla a šťastně za
čal: “Halo, halo! Nyní násle
duje regionální radiocauserie,
“Výlet do Chrudimě!”, kterou
napsal a sestavil B. L. Kará
sek. Spoluúčinkují Chrudima
né v Praze usedlí: Vladimír
Tomš, člen Národního divadla,
Vítězlav Boček, člen Vinohrad
ského divadla, spisovatelka
Míla Pachnerová, skladatel F.
A. Tichý, a Věra Křečanová,
člen pražských divadel. Kla
vírní doprovod obstará F. A.
Tichý, který též diriguje vlož
ky hrané orchestrem Radiožur
nálu. Konferuje autor. Po
zor! Začínáme!”
Pan Karásek udeřil do klá
ves. To byl gong. A hned na
to nasadil pan Karásek svůj
hlas: “Milí posluchači! Když
jste četli v programu, že bude
me vysílati “Výlet do Chrudi
mě”, zhrozili se mnozí, že vás
budeme poučovat o tom, kolik
má Chrudim obyvatel a domů,
kteří velcí mužové se tam na
rodili nebo zemřeli, jaké je
podnebí a podobné věci, o kte
rých se můžete dočíst v nauč
ném slovníku nebo v průvodci,
jehož autor vás chtěl s tímto
východočeským městem sezná
miti co nejlépe, při čemž to ob
vykle pro vás dopadlo co nej
hůře . . . Nemáme nikterak na
mysli takovou věc! Nás se tu
prostě sešlo několik Chrudi
manů, kteří žijeme v Praze a
chceme jako ve svých vzpomín
kách podniknouti malý hodi
nový výlet do tohoto idylické
ho města, jež ovšem nemůže
za to, že se tam někdo narodil
a mezi jinými také my! Vzpo
mínáme na Chrudim, protože
jsme tam prožili mládí, proto
že jsme tam studovali a vůbec
se nám tam líbilo . . Neboť . .”
(Teď přiskočil B. L. Kará
sek k pianinu a zahrál rychle
úvod, načež spustil.) :
“ ať člověk kdykoliv širým
světem kráčí,
vždy opět rád se jednou domů
vrací zpět,
v to město, jež je malé jen jak
hnízdo ptačí,
krásnější však nežli celý
svět
a když se potom znovu na vše
rozpomíná,
jak zašel sen a dávno . . . . ”
Zvonek zaječel.
B. L. Karásek sebou trhl, pře
stal hrát. “To přece ještě ne
může být hodina, vždyť jsem
sotva začal!”
Ale zvonek zaječel ještě jed
nou.
Teprve nyní si B. L. Karásek
uvědomil, že to zvoní v předsí
ni. Zasakroval. Takhle být
vyrušován? Honem nervosně
sleděl do not, srdce mu zase bi
lo, zaskřípal zuby —a na ko
nec luskl prsty. “Nesmíme se
zdržovat. Za tu dobu už jako
by byla ta píseň přezpívána—
Ano. A budeme pokračovat!”
“Slyšeli jste jako úvodní pí
seň pochod, který chrudim
ským studentům složil Jindřich
E. Siegl —a k němuž slova na-
psala moje maličkost. Už z
textu jste poznali, že nás do
Chrudimě netáhne nic, než ta
rodácká touha právě tak,
jako jiné z vás táhne táž touha
do Klatov, do Budějovic, do
Prostějova tam, kde jste
prožili dětství, slunečná léta
svého života ....
A my vám tedy o té své Chru
dimi chceme po sousedsku po
vědět ...”
Na dveře někdo zaťukal.
“Co je?” zařval B. L. Kará
sek
“Taťko, je tady nějaký pán!”
ozval se ženský hlas za dveř
mi.
“Nemám čas!” volal rozči
leně B. L. Karásek. A znovu
se postavil do své posy a vzte
kle pobruČoval: “My vám o té
Chrudimi chceme po soused
sku povědět, co víme, tak jako
vy byste rádi vyprávěli o svých
vzpomínkách na . . . ”
“Taťko! Ten pán čeká!”
B .L. Karásek se vypjal ja
ko raněný kůň: “My vám
chceme říci, co na příklad krá
sných národních písní jest roz
seto v tom kraji kolem Chru
dimě, co legend a pověstí, co
zajímavých ...”
“Taťko! Je to prý Velmi dů
ležité!”
B .L. Karásek praštil zlost
ně rukopisem o zem, byl vzte
kem bez sebe odemkl a chy
stal se vybafnouti na návštěv
níka tak zlostně, že ho zajde
všechna chuť . . .
“Uctivá poklona,” pravil
muž v předsíni, “tady je, pro
sím, dopis od Radiožurnálu!”
Pan Karásek chňapl po do
pisu. Návštěvník se ještě po
čemsi otáčel, odešel. A pan
Karásek zatím roztrhl obálku
a četl:
“Vážený pane, s politováním
vám sdělujeme, že Vaši regio
nální causerii nebudeme moci
ve středu, 10. října z technic
kých důvodů zařaditi a ani v
dohledné době nebudeme moci
k relacím podobného druhu
přistoupiti z důvodů zásad
ních.
V dokonalé úctě,
za Radiožurnál
dr. Mareš.
Pan B. L. Karásek se díval
nechápavě na tento dopis. Dí
val se drahnou chvíli . . . Po
tom se v něm cosi zlomilo, po
ložil tiše dopis na stůl a klekl
na zem, aby sebral rozházený
rukopis. Měl při tom oči plné
slz, hrdlo sevřené a hladil ty
archy papíru něžně a přátel
sky.
“Co ti kdo píše?” ptala se
paní Karásková.
“Ale nic!” spolkl sli
na a mávl rukou. “Docela nic!
Budou zas v rozhlase vysílat
relaci, jak se dloubali Pražané
v nose za císaře Ferdinan
da ... ”
Neuhodl. Ten den atu ho
dinu byla krásná reportáž Po
pelky Bilianové o pokladech
na Vyšehradě!
o
Prokůpek mrtev.
V Brodcích nad Jizerou zem
řel poslanec agrární strany A
dolf Prokůpek, předseda Ná
rodní rady československé. Na
rodil se roku 1868 na Kolín
sku.
Čechoslovák na stavbě fran
couzské pevnosti.
Mnoho československých děl
níků vystěhovalo se do Fran
cie, aby tu hledali zaměstnání.
Někteří z nich byli přijati také
na opevňovací práce ve fran
couzsko-německém pohraničí.
Zejména u Sárska začíná nové
opevňování. Moravan, který
:u pracoval, poslal redakci
“Svobody” dopis, v němž se
pokouší vylíčiti, jak asi tato o
pevnění vypadají. Přes to, že
vidí očima laika, je stejně za
jímavé: Měl jsem příležitost
za ta čtyři léta všechno projít
a vidět. Jenom, že jest to vel
mi těžká věc pro prostého lai
ka o tom obšírně psát. Avšak
přál bych našim lidem, kteří
jsou proti zbrojení, aby to zde
mohli vidět, jak Francie jest
ozbrojena. Vy, kteří nemáte
příležitost to vidět, ani tomu
neuvěříte. V červenci mělo asi
20 našich lidí příležitost podí
vat-se 35 metrů pod zem a
shlédnout všechno to moderní
zařízení, čistotu, že tak není a
m v mnohých bytech. Opev
nění. na Jkterém já pracuj i, jest
nejsilnější ze všech v depart
mentu. Jsou tu tunely s ohrom
nými centrálami na stroje, kte
ré budou dělat technickou služ
bu. jak při vytápění, tak při o
světlení, pohonné síle a vše, co
s tím souvisí. Tunel začíná v
takovém terénu, kde jest těžko
viditelný, a do kterého vjede
vlak i s materiálem, který pak
rozváží munici i všechno ostat
ní do různých průsmyků ke
každé jednotlivé kasamatě, u
které jsou zase muniční skla
diště, kde si to zase sám stroj
odebere a uloží na patřičné
místo. Tam odtud zase jiný
to sebere a veze to výtahem 30
až 40 metrů šachtou vzhůru do
kasematy, kde je to samočinně
odevzdáno svému účelu. Děla
jsou chráněna ocelovým pan
céřem. Kasematy jsou ze že
lezobetonu. mají postranní zdi
úžasně silné. Strop je ještě
silnější. Na' vrcholu nevidět
než pancéřové klobouky od ka
nónů a od kulometů,ostatní vše
ie zarostlé zelenou travou.
Každá z kasemat má zase po
jedné straně kulomety a různé
zbraně. Ostatní je vše hlinou
zavezené až po- povrch a dnes
už pěkně zelené. Takových
kasemat je spousta a tak to po
kračuje dále po celé francouz
sko-německé hranici. V tune
lech průsmyky, které vedou do
kasemat, jsou od sebe dobře i
solovány pancéřovými dveřmi,
kdyby snad nepřítel dobyl ně
kterou kasematu a vešel do
vnitř. Pak světla se zhasnou a
nepřítel zůstane stát v září re
flektorů a bude postaven před
palbu kulometů. Ve všech tu
nelech jsou zřízeny obrovské
kasárny, takže do celého toho
opevnění se skryje celá fran
couzská armáda.
o
Oslava vzniku národní hymny
v rodišti skladatele
Fr. Škroupa.
V Ovsích u Pardubic, rodišti
skladatele národní hymny Fr,
škroupa se konala oslava sté
ho výročí jejího vzniku. Slav
nosti se zúčastnili ministři dr.
Krčmář a dr. černý, dále zá
stupci Národní rady českoslo
venské, československé obce
pěvecké, československé obce
učitelské, Zemského ústřední
ho spolku jednot učitelských,
Svazu československého hasič
stva, zástupci rady města Par
dubic, úřadů, korporací a hoj
ně obecenstva. Dopoledne by
la vzdána pocta památce otce
skladatelova, učitele Domini
ka škroupa, rovněž hudebního
skladatele. Odpoledne slavnost
byla zahájena průvodem, kte
krý učinil zastávku u pomníku
padlých a u rodného domku
Františka škroupa, kdež učinil
pietní proslov okresní školní
inspektor Ledr a byla zahrána
státní hymna. Po uvítání sta
rostou obce Horkým promluvil
slavnostní řeč senátor dr. Vá
vro šrobár, který slovenský
pravil v podstatě toto: “Jak
“Kde domov můj”, tak i “Nad
Tatrou se blýská” vznikly v
době politického i mravního ú
tlaku z Vídně a z Budapešti,
básník i skladatel se spojili, a
by promluvili k srdci národa.
Bylo naše štěstí, že národ po
chopil ono zbožnění vlasti a
touhu po vlasti svobodné. Dnes
je ovšem třeba, aby pochopil
ještě něco jiného. Jedním z
hlavních našich úkolů je dobu
dovat myšlenku jednoty Čechů
a Slováků. Naše hymna je
krásným odkazem doby, kdy
jsme toužili po samostatnosti.
Na naších srdcích záleží, aby
chom si vytvořili hymnu česko
slovenské jednoty. Věřím, že
se narodí nový Tyl a škroup a
stvoří novou hymnu pro celý
národ. “Slavnost byla zakon
čena hudebními čísly a veseli
cí.

xml | txt