OCR Interpretation


The day book. (Chicago, Ill.) 1911-1917, April 27, 1914, NOON EDITION, Image 14

Image and text provided by University of Illinois at Urbana-Champaign Library, Urbana, IL

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045487/1914-04-27/ed-1/seq-14/

What is OCR?


Thumbnail for

a.
.
'HS?1 TgrV TTW? J "V-Jl
ErgfgrwiwiiHHil ilgyw -rtwraKl
WmivWmk.NI.IIL, sSI 2Z7Sau 1 iri
aan.SBMttiini mi" m nrnr
p,lnmirEsfaoteBTHratrt t
'T'tnTn: .SHMwwHHtwnww iBBBasEueBSMwmsuBmMm&SKmGaiiBp-
vrtak&M&mk&&eh3m&
yjQ- jrljm"""frtTiiTrtTifrfJrilrT
He u&m? Jbaf AboHjOi Wicr sf
lJMilftMtE.itHgaKake
lattei..
;ttf mt3& TftumiBgi" ji. "MM&
aBihiflU
L&ibt-M2&4?ttL
rB-. i x. ... -.
StoautTktlTnaupiM fmmmmim
nmommfmmtmm mm wwni t
iifcfertowftimiiri
Hggi

xml | txt