OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, February 05, 1914, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1914-02-05/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

N
-1
No. 6. 28be Aargang.
Præsidenten udnævner to ttfc
lemmer of Me lemstatshandelv
Kommissionen.
Washington den 27de Januar. En
radikal Undersøgelse af Streiksor
holdene i Kulselterne i Colorado og
Kobberdistriktet i Michigan blev paa
budt af Huset sent idag. Med 151
mod 15 Stemmer vedtog Huset den
af Kongresmand Keating indbragte
Resolution, der bemyndigede Komi
teen for Gruber og Grubedrist ti!
at foretage en Undersøgelse as For
holdene i Colorado og Michigan,
forsaavidt som de angaar National
regjeringen.
Afhøringsmøder vil blive holdt i
etreiFregiorteme as en eller flere
Underkomiteer, der vil begive sig
vestover, saasnart som Arrangement
Fan gjøres for Turen. Resolutio
nen medfører Myndighed til at ind
sicevne Vidner til at asgive Vidnes
byrd under Ed, og Myndighed til at
forlange fremlagt Bøger og Papirer.
Udnævnelsen ar Henry Pindell af
Peoria, III., til de Forenede Sta
ters Ambassadør til Rusland og
Winfred T. T-ennison af Portland,
Me., til Medlem af Philippine
Kommissionen og Jndrentinister for
Philippinerne blev idag stadfæstede
of Senatet.
Mr. Pindeils Udnævnelse var ble
ven forsinket, medens der foretoges
Undersøgelse af visse offentliggjorte
Vrede, som skulde være udverlede
mellem ham og Senator Lewl? og
gaaende ud paa et Arrangement,
hvorved Mr. Pindell skulde have
Stillingen i St. Petersburg paa
bare et Aar. Det blev paavist, at
Brevene ikke var ægte. og Senatets
Udenrigskomite anbefalede nylig
Udnævnelsen til Stadfæstelse.
Senatet stadfæstede,, taften flere
hundrede Posttnesterudnævnelser.
Washington den 28. Jan. Ef
teråt Indredepartementets Overslag
var bleven reduceret med over 2
Millioner Dollars, blev den aarlige
Jndionerbevilgningslov ida-g rap
porteret til Huset førende en Total
bevilgning af vel 9*2 Million Dol
lars. Formand Stephens af Komi
teen for Jndianeuaffærer forkyndte,
at en „Omnibus Claims Bill" vilde
blive fremlagt senere til Dækkelse af
forskjellige Fordringer, indbefattet
nogle, som er strøget fra den almin
delige Bevilgningslov.
Senator Swanson anmodede idag
om en Bevilgning af $50,000 for at
gjøre en national Park af Slagmar
kerne ved Buil Run.
Senatet ajournerede- Kl. 4.10 i
Eftermiddag som ct Tegn paa Ag- afrikanske
telse for afdøde Senator Shelby M.
Culloms Minde.
Kontreadmiral Pieeland anbefa-
lede idog for Husets Floodekornite et
Program for Bygning af fire nye
Slagskibe.
Hufet udtalte ved Resolution sin
Sorg over forhenværende Senator
Culloms Død.
Washington den 29de Januar.
Oberst George W. Goethals har idog
pr. Telegraf modtoget Præsident
Wilsons Tilbud om Udnævnelse til
Guvernør af Kanalzonen. Krigsmi
nister Garrison vilde ikke offentlig
gjøre Telegrammets Ordlyd, før
Goethals' Nomination er sendt til
Senatet men hatt sagde, at Kanal,
byggeren havde modtoget Tilbudet
uden Betingelse og ikke for nogen vis
Tid, hvilket skulde tjene til at mod
sige det Forlydende, at han vilde fun
gere font Guvernør i et Aor og der
paa modtage Tilbudet fra Mayor
Mitch el af New A ork ont Stillingen
font Politikommissær.
Washington dett 31. Januar.
Meddelelsen om Valget af de 4o
ti lem statsbandes
s-K o mm i
S s
ærer til
ai fylde de to Pladse, der var Mevet ret i det Hvide Hus," sagde han.
mm
Fra WNLhmgtM AorsK^swtaimg. iNgkke PAA Soen
Paa Grund af den overordentlig
lave Pris paa Minneapolis Tidende
vi strengt holde paa den Regel,
°i-' r,het betales i Forskud. Adres-
selap.. 'Jc'Seyfer altid, til hvilken Dag
Bladet e«. *^talt, og hvis derfor For
nyelfen af Abonnement ikke er mod
ver vedkommende Abonnent strøget.
Denne Regel bliver strengt overholdt
lige overfor olie Abonnenter uden
Forskjel.
ledige ved John D. Marbles Død
og Charles A. Proutys Afskedsbe
gjæring, spredtes hurtig. Forskjelli
ge Kongresmænd har i Ugevis an
befalet ikke mindre end femti for
skjellige Kandidater til disse Stil
linger.
Mr. Hall var anbefalet af saa
godtsom hele Colorados Kongresde
legation, der stærkt fremholdt, at de
res Stat var berettiget til Reprcesen.
tation i Kommissionen. Mr. Dani
els er nærmest et personligt Valg fra
Præsidentens Side, idet han er en in
tim Ven og gammel Kollega i Uni
versitetsarbeide.
Mr. Doniels udexomineredes fra
Princeton Universitet i 1888 og gik
tilbage did fire Aar senere som Lærer
og blev fettere Professor i Økonomi
og Finansvæsen. Han er 4(* Aar
gammel.
Mr. Hall er atdexamineret fro
Amherst College med Klassen fra
1881, er født i New Aork og er 54
Aor gammel.
Senator Knnte Nelson indbragte
tgaar et Amendement til
sat ig jett iaften. da Huset ajournerede
efter tned 173 mod 120 Stemmer at
have forkastet det af SongreSmmtb
©olbfogle af New N°rk fremfofe
I ?.
Tast anvendte sit Veto mod en ltg
nende Bill bedaget af forrige Kon
gres. Det heder, at Præsident Wil
fort privat har udtalt sig mod Forsla
get.
Jmorgen fortsættes Debatten over
et Amendement foreflaaet af Kon
gresmand Hayes af California, der
vilde udelukke mongolske, malayiske
Speaker Clark og Præsidentem
bedet. Baltimore, Md., den 29de
Januar. Speoker Champ Clark
viste i en Tale, han holdt ved Kjøb
mænds og Fabrikanters ForenwgS
Festmiddag iaftett, at han endnu
ikke havde glemt det Nederlag, der
blev ham tilføiet af hanS eget Parti
i den demokratiske Nationalkonven
tion i Baltimore,
Han slog paa, at han vilde blive
den næste Præsident af de Forenede
Stater, og hatt forudsagde, at Sena
tor Borah af Idaho vilde blive det
republikanske Partis Kandidat i
1916 og Taleretts Modstander ved
det almindelige Valg.
Hott gav en varm Hyldest til Ad
ministrationens' mexikanske Politik,
som hon erklærede for at være uan
gribelig.
„Dersom vi. havde, havt det Pri
mærvalget i 1912, vilde jeg nu vce*
toget inden Maanedens Udgang, bli- melder, at Damperne „Nantucket" og
hvormed i
Senatets Udenrigskomite indstil-1
lede igaar til Ratifikation et stort i
»«tal Wfrnmftetamdlm NXrebirt,nrt
forenede etater og de ledende Lande
Verden.
Forslag om at udstryge Billens 99e=: nmg§6aabcne føgte han en tang Tid
ftemmelfc ont, at ^ndvandrerm ittoa: mulige gjenlevende."
kunne Iæie. Det var paa Grund af|
denne ®eitentmelfe, at Wdentj
Indvandrere.
En Modifikation af dette Amende
ment, indbragt af Kongresmand Sen
root af Wisconsin, der tilføiede Orde­
ne
„medmindre anderledes bestemt
ved bestoænde Overenskomster ongaa
ende Pas eller ved Traktater, Kon
ventioner, eller Overenskomster, som
herester maatte indgooes", blev ved
taget strax før Mødets Slutning med
111 mod 90 Stemmer. Med denne
Forandring vil den foreslooede Lov
givning ikke berøre den jopanesiske
Indvandring.
tS
s*..®*
Niogniti reddede bragt iland i Nor
folk, Ba. 22 af Besætningen og
19 Passagerer omkom.
Bevilg- Gange, hvilket blev besvoret
af „Nantucket". Dert tudede igjen1
ningsloven for Landbrugsdeparte. i
mentet i bvilket han foreslaar en Be- dette eignal blev ikke be
vilgning af $50,000,
Krigsministeren bemyndiges til at ,,Nantucket dukkede op
anlægge en Alfarvei gjemt em Su-1 ^agen
perior Nationalfkov i Minnesota.
Begge
lem Norfolk og New Jork.
er Possagerbocide.
Richmond, Va., 30te Januar.
Kl. 3.30 blev det meldt otier Tele
fon hertil, at „Monroe" var gaaet
under, samt at „Nantucket" ventedes
til Norfolk om et Par Timer.
Norfolk, Va., den 30te Jan.
Følgende Erklæring ongaaende
Sammenstødet mellem „Monroe" og
„Nantucket" blev givet iaftett af Old
Dominion Steamship Company:
„Monroe afgik fra Norfolk Kl.
7.40 Aften og kom op i ert tæt Taa
ge udenfor Kapene. Damperen gik
derfor fagte mod New Z)ork og tu
dede i Fløiten hvert Minut ved Hjælp
af et automatisk Uhr. Dett passere
de to Fartøier og stansede hver
Gang, da den hørte deres Signaler,
Halvveis mellem Cape Charles Fyr
skib og Vinterkvarter-Fyrskibet hørte
den „Nantucket"» Fløite ved Styr
bords Baug. Den stansede og fløi-1
^aret, og kort efter kom Sammen«
,Nantucket" dukkede op af
lige før Sammenstødet.
.Monroe" blev rammet paa Styr
:ide omtrent en Trediedel af
Skibslængden fra Baugen. „Nan
tucket" borede sig ind i omtrent en
ot
w».r
rrertre
Washiitgton den 2den ^eb. »aaynart Kaptein Johnson hovd
Endelig Afgiørelfe med Hensyn til Peri'oner, fom var kommet
Surnett? Indvandringslov blev ud.
8aab
..Monr°°-s Brodde.!
j-saa Skibet maatte synke,
roser Mandskabets
Passage-!
Opførsel.!
ombord paa „Nan-!
tucket", vendte hart tilbage til det
~'ted, hvor „Monroe" var gaaet un-
6er_ og
^ed Hwlp of „Nantucket"
SafteIgs og
æ
Lanterner paa Red.!
Milwaukee, der
Me0 meIbt 6ianbt fal}
nede, gav en levende Skildring af
Ulykken. Han var i Vandet en halv
Time, før han blev reddet. Han for
tæller, at Thomas R. Harringlon
fra Bridgeport, Conn., holdt sin be- i
vidstløse Hustru flydende en hel Time
ved at holde hendes Klæder og Haar
mellem Tænderne. Tre Minuter,
efteråt Mrs. Harrington var kommen
ombord paa „Nantucket", udaande
de hun.
I Lighed med mange andre kom
Clausen fra „Nantucket" iført sine
Pajamas og med bore et Tæppe
om sig.
Norfolk, Va., den 30te Jan.
Miss Hilda Hovilond, den fornemste
Skuespillerinde i Mocorio-Selskobet,
Miss Senna Sottle af samme Sel
skab, der tidligere blev identificeret
som Miss Hevilla, F. C. Davis af
Brooklyn og George Williamfon af
New A ork, der blev meldt om sav
net, er blondt de reddede. Miss Ha
viland blev indlagt paa et Hospital.
Hun raaber uafbrudt: „Vandet!
Vandet!"
i«4zr
Norfolk, Vo., den 30te Ian.
Niognitti gjenlevende fro „Monroe"
blev idag bragt hid af „Nantucket".
De fortalte, ot enogfirti Personer
fandt en vaad Grov som Følge af
„Monroe"s Forlis. Af Besætnin
gen omkom 22 og af Passagererne
19. Af Besætningen blev reddet 60
og af Passagererne 39.
De fleste Perfotter paa „Monroe"
vor i sitte Køter, da Sammenstødet
ffeede. Koptein Johnson og de af
Besætningen, sont havde Vagt, væk
kede Passagererne og fik dem op paa
Dækket. De greb RednittgSbøier,
spændte d6m om Livet og krøb ud paa
det skraonende Dæk. Men Tiden
*lror for knap. De reddede tr enige
Mt, at mindre cztd ti Minuter hengik
jm SantmenstøM til „Monroe"
Heitf.
Å!
's. c.
»v
Kaptein E. E. Johnson var i en
mørk Sindsstemning, da han steg
iland fro „Nantucket". Han bad
om at faa flippe at udtale sig om
Forliset.
Blandt de omkomne af Besatnin?
zen er Baadsmand N. Nelson og
Docksvagt T. Juvik.
Cullom Ö0Ö
Washington den 28de Jan.
Forhenværende Senator Shelby M.
Cullom af Illinois døde her idag
ester over en Uges Sygdom, hvor
under han svævede mellem Liv og
Død. Hans sidste Ord var et Dnske
om, at hatt maatte leve til at se
Fuldendelsen af Mindesmærket over
Abraham Lincoln, hvis personlige
Ven hatt var. Siden han gik af som
Senator i Marts sidstleden, har
Cullom været residerendz Kommis
sær for den af Kongresfen nedsatte
Kommission til at reise et Lincoln
Monument til et Kostende af $2,
000,000. For lidt over ett Uge siden
blev hart angreben af Influenza.
Paa Grund af hans fremskredne Al
der var det vanskeligt at faa Bugt
med Sygdommen. Hans A and var
klar til det sidste.
Faa Amerikanere har havt en faa
lang og gjenttemgaaende heldig po
litisk Karriere som Shelby M. Cul
lom. Han var en af det republikan
ske Partis Pionerer, var en samtidig
af Lincoln og ert af dennes Fæller
i de første Kampagner og den store
Præsidents Ven og fortrolige under
Borgerkrigen. Hatts offentlige Bane
strakte sig over et Tidsrum af 60
Aar. Han vat født "ben 22de No
vember 1829 i Wayne County, Ken
tucky. I 1853 blev hatt Conntyod
nekat i Springfield, III. Siden
har han stadig næret i Embede. Han
var Medlem af Statens Legislator
og Guvernør, Medlem af Kongres
fett» Repreeftntan'th!lZ7ög"
Senator Cullom blev slagett, da
hatt var oppe for Gjenvalg ved
Primærvalgene i Illinois i 1912,
og den 4de Morts 1913 afsluttede
hart 30 Aar i de Forenede Staters
Senat. Det var hatts første politiske
Nederlog. Præsident Tost udnævnte
ham til Medlem af Lincoln-Monn
mentkornmissionen.
Anklagede Vepntger
Sex DepntY-^Sheriffer i Michigan
under Anklage for Mord.
Houghton, Mich., den 1ste Feb.
Ser Deputy-Sheriff er ér sat under
Tiltale for Mord i anden Grad om
Følge af, at Aloiz Ttjatt og Steve
Puirtch, Streikere, blev dræbt ved
Seerberville-Gruben nær Patnes
ville den 14de August. Sagerne
kommer op for Houghton County
Kredsret under Dommer Flannigan
fra Norway, der præsiderede i Roose
velt-Jnjuriejagen. Det ventes, at
de sex anklagede vil paaberaabe sig
Selvforsvar. De anklagede er Tho
mas Raleigh, James Cooper, Arthur
Davis, der var i Waddell-Mohon
Corporations Tjeneste, samt Harry,
James og Edwin Bolkinghorne, der
var ansatte of Houghton County.
Deputy-Sherifferne Tijan og Put
rich var de første Mænd, som blev
dræbt under Kobberstreiken, som be
gyndte her dert 23de Juli 1913.
Sherifferne gik til Copper Range
Consolidated Mining Companys
Seerberville-Grube for at arrestere
to Mænd, som sagdes at have truet
en Grubevagt paa Livet. De fandt
ikke de eftersøgte og stod i Begreb
med ot gaa, da en af Deputyerne
ifølge Forsvarets Paastand blev
sTaact i Hovedet med en Kegle. Sød
ningen fulgte. Deputyerne blev ar
resteret for Mord. Senere blev
Anklagen reduceret til Mord i anden
Grad, og. de anklagede blev løsladt
under $10,000 Kaution.
Frank Novak, en Streiker, blev
idag saaret i en Kamp paa Pistoler
med James Jensen og Axel Strang,
Jkke-Unionmættd. Jen sett og Strang
blev arresteret. De sagde, at de var
paa Hjemveien fra Houghton med
to andre Jkke-Unionmænd, da de blev
overfaldt af Novak.
Minneapolis, Minn., Thorsdag den 5te Februar 1914. (Emigrantens 63de» Budstikkens 43de, Nordvestens 34te Aargang.)
Tandet« Forsvar
Den aarlige Krigsflræmning angri
bes af Kongresmand Sherley
som urimelig og uberettiget.
Woshington den 29de Januar.
„Den aarlige Krigs-Skræmning",
hvorunder det udmales, hvor uforbe
redt Landet er for Krig, blev idag
angrebet af Kongresmand Sherley af
Kentucky, da han fremlagde Befæst
nings-Billen for Huset til alminde
lig Debat.
Kongresmand Sherley refererede
specielt til Kontreadmiral Vreelands
Mening, som udtaltes for Flaodeko
miteen igaar, at de Forenede Stater
ikke var saaledes stillet, at de kunde
forsvare Philippinerne.
„Jeg kan forsikre Huset om, at
vore Befæstninger ikke er i nogen
saadan Tilstand af Uforberedthed,' at
de behøver at vække Uro," sagde Kon
gresmand Sherley. „Med Hensyn
til Philippinerne er §?en Corregidor,
der behersker Indgangen til Mani.
la-Bugten, bleven fuldstændig og
stærkt befæstet, og den udgjør en Stil
ling, font kan modstå Angreb i sex
Maaneder uden Hjælp udenfro."
Kongresmand Sherley nægtede at
bifalde en Bevilgning for Feltartil
leri-Ammunition, som Krigsdeparte
mentet har forlangt store Sum
mer til.
„Dersom vi havde for Z?ie at dra
ge Felten i en Krig, som vilde kræ
ve en Hær paa 500,000 inden det
kommende Aar eller to," sagde han,
,.do vilde Bevilgningen af $900,
000 til Feltartilleri-Ammunition i
denne Bill ikke være tilstrækkelig.
Den burde da være flere Millioner.
Men dersom vi ikke venter en stor
Krig patt fem eller ti Aar, da er den
nuværende Bevilgning rigelig og li
beral."
Huset vedtog Billen, der fører ett
samlet Bevilgning af $5,175,000.
I Billen er der taget Bestemmel
ser for det System af Landforsvars
v æ k e i a w a i e o e s a
Krigsdepartementet som nødvendigt
for at beskytte den store Flaadebasis
der.
Oberst G. W. Goethals' Nomina
tion til første Guvernør af Panama
Kanalzone blev endt Senatet idog
af Præsident Wilson.
Senator Fletcher indbragte idag i
Senatet en af Administrationen bi
faldt Bill for Landmandskredit.
Kongresmand Britten indbragte i
Hufet et Forflag om at sætte Løn
nen for Guvernøren af Panama Ka
nalzone til $15,000 om Aaret, saa
længe Oberst Goethals^indehar Em
bedet.
Millionæren Clarks Fsrsvittden.
Los Angeles den 29de Jan. Jføtge
et anonymt Brev til ert herværende
Morgenavis holdes Francis Lewis
Clark, Spokane-Millionæren. som
Fange af Pengeafpressere for en
Løsesum af $75,000 i eller nær Los
Angeles. Clork forsvandt fra San
to Barbara den 17de Januar, efter
åt hatt havde taget Afsked med sin
Hustru, der reiste bort med Toger.
Det antoges, at han havde tiegaaet
Selvmord ved at faste sig i Havet.
Brevet, der forlanger Løfefttmmeii,
er adresseret til Politimesteren. De,
som kjendte Clark bedst, toger Bre
vet alvorlig.
Mrs. Clark der opholder sig i
Paso Robles, dikterede igaar Aftes
otier Telefonen et Svar paa det ano
nyme Brev. Hun beder om ot blive
fat i Forbindelse med Brevskriverne
for at faa Rede paa, hvor Løsesum
men skal betales, og saa Motivet for
Bortførelsen oplyst.
Politiet siger, at det er mulig, at
Brevet er en slet Spøg.
Forsvunden Bankkasserer giver fra
sig Eiendom. Peorta, III., den 27de
Jan. Dett forsvundne Kasserer i
en-Bonk i La Rose, III., Frank N.
Rood, overførte i County Recorders
Kontor idog gjennem en Repræsen
tant endel Eiendom, han etede med
sin Hustru, til sin Svigerfader
James A. Simpson i Minonk.
Faldt paa et Plogjern. Detroit,
Mich., dett 28de Jon. Farmeren
Ernest Almquist i Holmesville
Township faldt mod Kanten af et
Plogjern, fik et let Brud paa Hjer
neffallen og led stort Blodtab. Hans
Tilstand er kritisk.
mm
Port au Prince, Haiti, den 27de
Jon. Fulgt af sin Hustru flygtede
Haitis Præsident, Michel ©reste,
idag fra Hovedstaden og ombord paa
den tyske Krydser „Vineta". Kam
pen begyndte i Byen ved 1-Tiden
om Estermiddagen, og en Time se
ttere blev Præsidenten eskorteret om
bord. Afdelinger af Marinesolda
ter fra. Forenede Staters Krydser
„Montana" samt „Vineto" landsat
tes strax.
Skydningen fortsattes om Ester
middagen og det var klart nok, at
den i Nord begyndte Revolution var
blevet ftær k nok i Hovedstaden til at
true baode Præsidentens Magt og
Liv. Hans Stilling har længe væ
ret attfeei for svag, og Hoabet om,
at den nye Kongres, der mødte i ex
traordinær Session, skulde stanse
Revolutionen, slog feil.
Oreste havde tænkt ot gaa af for
flere Dage siden, men ombestemte fig
i Hoabet om, at Kongressen vilde
hindre, at hart blev styrtet. Imod
ham staar Senator Davilmar Theo
dore, der leder Oprørerne i Cape
Haitiert, og General Beliard, der
begge har mange Tilhængere.
-f
Legationerne er bevogtet, og Ud
lænd inger føler sig rolige efter An
komsten af „Montana" og „Vineta".
.Traadløs Meddelelse om, at Præsi
dent Oreste af Haiti var flygtet fra
fin revolutionsredne Hovedstad, saa
der „ingen Regjering" var. bevægv
de Kontreadmiral Badger ved Guan
tanamo, Cuba, iaften til at gtue
Slagskibet „South Carolina" Ordre
til hurtigst mulig at tilbagelægge
de 500 Mil til Port au Prince.
Kaptein Robert L. Russell, der
fører „South Carolina", har Befa
ling til at slutte sig til Panserkryd
seren „Montana", som allerede bar
landsat Marinesoldater i den Haiti
ske Hovedstad.
Port au Prince, 29. Jatt. Re
belanføreren Genmor Davilmar The
odore er nu paavei fra Cape Haitrtn
til Port au Prince. Ministeriet har
fulgt Præsidentens Exempel og er
flygtet, flere af dem ombord paa
Skibe. Legationerne bevogtes frem
deles af Patruljer fra Forenede Sta
ters pansrede Krydser „Vineta".
Washington dett 30te Jan.
Alle Marinesoldater fro Forenede
Staters Slagskib „South Carolina"
blev landsat idag i Port au Prince
for at forstærke Folkene fra Krydse
ren „Montana", der vogter Jnteres
ser her. Kaptein Rusfels Telegram
til Flaadedepartementet melder, at
flere Kandidater for det Haitiske
Præsidentembede forbereder sig til at
marchere mod Port au Prince irnor
gen. Departementet forstod det
flig, at der ikke havde været yderli
gere Undersøgelser i Hovedstaden,
men at Kaptein Russell af Forsigtig
hedsihensyn havde landsat extra Folk.
Hvis den amerikanske Legation
med Kaptein Russells Hjælp kan
overtale et tilstrækkelig Antal af
den styrtede Præsidents Ministre til
at vove et Møde og sammenkalde den
haitiske Kongres, kan der kanske bli
ve Adgang til at vælge en ny Præsi
dent paa en Maade, der tilstrækkelig
vil fyldestgjøre Konstitutionens
Kravl Dett seirende Rebelanfører
Theodore rykker nu mod Port au
Prince med 500 Tilhængere.
Washington den 31te Jan. Kun
en liden Flok Rebeller er igjen i
Cape Haitien, Haiti, og Byen er ro
lig. Kommandør Boftwick paa Ka
nonbanden „Nashville" meldte idag,
at de fleste af dem var draget til
Port au Prince, hvor de næste Be
givenheder i Revolutionen ventes at
ville finde Sted.
Lockoute» i Norge nbfat Krifti
anta, Norge, den 31te Jatt. Den
planlagte Lockout af Fagforenings
arbeiderne i NorgO er udsat til 4de
Februar. Telegrafdirektør Thomas
Heftye udtalte iaften, at matt i of
ficielle Kredse tror, at Arbeidstvisten
vil blive bilagt før den Tid.
Henry M-.Pindell af Illinois, som
tchlig blev udnævnt til Ambassadør
til Rusland, og hvis Udnævnelse blev
stadfæstet af Senatet, har afflaaet
Posten ifølge ct Brev, som offentlig
gjordes fro det Hvide Hus Man
dag».
a.
mm
VctAben-Kalg
Præsident Wilson ophæver Forbudet
mod Udførsel as Baaben til de
mexikanske Rebeller.
Wafhhtgtott den 3die Februar.
Ved en exekutiv Ordre, der blev ud
stedt idog og offentliggjort fra der
Hvide Hus iaften, ophævede Præsi
dent Wilson alle Hindringer mod
Udførsel af Krigsmateriale til Mex
ico fra de Forenede Stater, faa at de
kjæmpettde Elementer stilles paa lige
Basis med Hensyn til Kjøb af Vaa
ben og anden Udrustning her i Lan
det.
Den exekutive Ordre fremhæver,
at det er de For. Staters Dnske at
være i den samme Stilling af Neu
tralitet overfor de kjæmpettde Par
tier i Mexico, font andre Magter er.
Det heder, at Præsidenten udstedte
sin Ordre imod Mr. Bryans Rood.
Juarez, Mer., den 3die Feb.
Den mexikanske Krig vil ikke vare
meget længere, sagde General Villa,
da han blev underrettet om, at Præ
sident Wilson havde ophævet Forbu
det mod Udførsel af Vaaben.
Juarez, Mer., den 28de Jan.
General Francisco Villa. Rebelstyr
kens øverstbefalende, paastod idag,
at han slet ikke havde Lyst til at være
Præsident af Mexico, selv om Revo
lutionen lykkedes. Han sagde, at
omend hans Seire over Huertas
Tropper ved Ojittaga cg Chihuahua
havde henledet Opmærksomheden Pa^
ham i denne Forbindelse, ønskede
han ikke at stille General Corranzo i
Skyggen. Hart anerkjendte Corran
zo som Revolutionens egentlige
Fører.
Brownsville, Tex., d. 29. Jatt.
Fire hundrede føderale blev dræbt
i Slaget ved Conception del Oro.,
'Zacatecas, eller blev henrettet efter
Tilfangetagelsen ifølge officiel Med
delelse til Konstitutionalisternes Ho
vedkvarter i Matamoros idag. Træf
ningen fandt Sted tidlig Ugen føn
denfor Saltillo. Rebellerne fif syv
dræbte og sytti saarede.
Dynamitbomber, der blev lavet af
Støbejernrør, brugtes med megen
Virkning af Konsritntionalisterne.
Slaget varede i fireogtyve Timer,
idet Rebellerne gradvis rykkede mod
Byen bag Barrikader og Skanser,
som de byggede esterhvert.
Det største Tab af Menneskeliv
fandt Sted, da en overvældende Re
belstyrke fra et Boghold overfaldt de
føderale Forstærkninger fra Saltillo.
Der var ingen ødelæggelse as Eien
dom.
Mexico City den 29de Ian.
Præsident Huerta udtalte idag, at
hatt ikke var bange for Ophævelsen
af Forbudet mod Indfør fel af Vaa
ben fra de Forenede Stater til Mexi
co. Han sagde, det ikke var Mon
gel paa Vaaben og Ammunition, font
svækkede Rebellerne, men Mangelen
paa Penge. Huerta paastod, at ha-t
var istand til at opdrive nok Penge
til at vare i lang Tid, og at han vil
de være Mexicos Præsident endnu i
mange Aar.
Juarez, Mer., den 2den Feb.
Francisco I. Guzman, der spillede
ett fremtrædende Rolle i Reisningen
mod Præsident Madero i Mexico
City for ct Aar siden, blev idag hen
rettet i Gaardsrummet ved det Hus.
som General Villa bebor her. Guz
man var netop ankommen fra Ha
vana, hvor det sagdes, ot han af Fe
lix Diaz var bleven givet et hemme
ligt Amttde, der gik ud paa at be
væge General Villa til at svigte Ge
neral Corranzo og lede Revolutionen
til Fordel for Diaz.
sin Arme paa 12,000 Rebeller, der
ollerede er kommen til et kort Stykke
nordenfor Torreon og afventer Or
dre til ot skride til Angreb paa den
føderale Garnison dersteds, agter Ge
neral Francisco Villa at reise til
Chihuahua tidlig imorgen. Efter
flere Dsges Ophold i Chihualma vil
han felv drage sydover for at indlede
Slaget.
St. Albans Resort ved Lake Mitt*
netonko nedbrændte Tirsdag Not.
Ved Hjælp af Site hindrede man II
den fra at sprede sig til de omlig
gende Huse: men den store Bygning
stod ikke til at redde. Tabet anslaa?
es til $18,000.
i.au.v^A.^1
-I
•så

Mr. Dennison blev nomineret i i
Tecember til Dean C. Worcesters
Efterfølger totn Medlem af Pyilip
pine-Kommissionen og Jndremini
ster for Øerne.
Winthrop More Daniels of Prince»
tott, N. I., Formand for New Jer
sey Public Utilities Commission, og
Henry Clay Hall af Colorado
.Springs, Præsident i Colorodo Ad
vokatforening, er af Præsident Wil
son udfeet til Medlemmer af Mel
lemstatshandels-Kotnillissionen.
Norfoljf, Va., 30te Jan. Den traad
løse Station paa Virginia Beach, Va.
„Monroe" kolliderede udenfor Hog
Island paa Virginiakysten i Løbet af
Natten. Nærmere Enkeltheder
mangler. „Nantucket", der tilhører
Merchants and Miners Line, gaar
mellem Baltimore og Boston, og
„Monroe", der tilhører Old Domini
on Steamship Company, gaar mel-
Senator Shelby M. Cultom af Il
linois døde i sit 85de Aar. 60
Aars Embedsbane.
imitis Revolution
Washington den 27de Jan.
Juarez den 2den Feb. Med

xml | txt