OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, February 05, 1914, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1914-02-05/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

i
ji
i
i
4
A
NWh
Ég'
'D^WU)?WM
•.-•**
UirkeUgt Wundskue.
|H Ufffedsproedike«» Søndag mel
)i^eul Jul og Nytaar höldt Pastor I.
^A./Thvedt af den forenede Kirke
'Ufffedsproeöiken i St. Johannes
Men i Med, Clintonvill e, Wis. Past.
Thvedt har antaget Kald fra Roche
a Cree Menighed, StrongZ Prairie,
Wis. Menigheden i Clintonville
-. overrakte ham ved Afskeden en an
fcclig Pengegave. Første Søndag
ester Nytaar blev han indsat i sit
,ttt)e Kald af Pastor Louis S. Mar
dick fra Black River Falls.
Pastor Thvedts Eftermand i Clin
tonville er Pastor Nils Lunde fra
Wittenberg. Han holdt sin Stiltra?»
delsesprcediken Søndag den 11te
Januar.
Der er flere Kald, som har hjulpet
sine Præster med at betale Jndtrce
delsespengene i Pensionskassen. Pa
Horerne Erdahls og Wieses Menigbe
her har saaledes sendt PensionSson
dets Kasser det fulde Beløb. $200.
Det gaar i det hele godt med Fon
det. meddeler Pastor G. Sinedal,
Formand i Pensionsbestyrelsen i sid
ste Numer af Luthersk Kirketidende
omtrent 200 har nu sluttet sig til
Pensionskassen.
Pastor (M. T. Lcc af den norske
Synode, Glenwood, Minn., 'holdt
Sondag mellem Jul og Nytaar sin
Afskedsprcediken i Menigheden i .St.
Cloud, som han har betjent i de sid
ste fire Aar. Det Extraarbeide. Pa
stor Lee har paataget sig i. Forbin
delse med Redaktionen af „Lutheran
herold", tvang ham til at nedlægge
dette Kald. Pastor Mortenfon fra
Little Falls vil herefter betjene Me
nigheden i St. Cloud.
Paostr S. -K. Ulsaker af den For
enede Mtvfc. som ligger syg paa ct
Hospital i Minneapolis, hvor han
bar maattet underkaste sig cn Ope
ration, har fa aet ct Bevis paa sine
Menigheders Deltagelse, idet de har
samlet og givet ha tit $225 til at kla
re de ved Operationen og Hospitals
opholdet forbundne Udgifter.
Dcit Forenede Kirkes Pensions
fonds- Sestyrelfe holdt Møde ,paa
Vlngsburg Publishing House i Min
neapolis den 22de Januar. Af Kas-
:fotercits
Regnskaber for det forløbne
Aar "fremgik det, at Fondet er i nok?
fna god Forfatning.
MrS. Adolph Bredesen/ afdøde
Pastor Bredeseils Enke, døde. den
19de Jauuar i sin Moders, 'Mrs.
Lsnl Torrisons Hjem i Manitowoc,
Wis. Mrs. Bredesen var 56 Aar
gammel og havde været sygelig i
mange Aar.
Stordal Menighed, Galesburg.
N. Dak., Pastor Malkewicks Kald as
Hauges Synode, holdt Juletræfest
for Børnene og benyttede med det
famine Anledningen ti{ at pverræHe
Pastor Malkewick $60 som Jule
gave.
Ten Forenede Kirkes Menighed i
Havre, Mont., som MjeifeS af. Past.
O. I. Norby, tog Søndag den 18de
Januar sin nye Kirke ibrug. Dette
er den anden Kirke opført i samme
Kald paa et Aar.
Forbliver i fine Kald. Flere af
den norske Synodes Præster i Chi
cago har havt Kald til andre Steder
i det senere. Pastor Altfort har saa
ledes havt to Kaldsbreve. Alle har
imidlertid asjlaaet Kaldene.
Union Prairie Menighed af Pa
stor P. Korens Kald besluttede paa
sit Aarsmøde den 7de Januar at an
søge om Optagelse i den norffe Sy
node.
Pastor O. Hustoft af Frikirken,
Mora, Minn., kommer ikke til at
flytte ud til Minnewaukankaldet, N.
Dak. og har derfor sendt Kaldsbre
vene tilbage.
Julegave til Præsten. Aadalens
Menighed, Fairdale, N. Dak., Pastor
G. Nordbergs Kald af Frikirken be
tænkte paa sit Aarsmøde før Jul sin
Præst med en Gave paa $90.
V Puget Sound Kreds as den nor
fke Synode holdt sit Kredsmøde i
Zions lutherske Kirke, Pastor Geo.
:,£. Lanes Kald, Bellingham, Wash.,
fra den 27de til den 29de Januar.
I det forløbne Aar er Bibelen
bleven oversat i ni nye Sprog. Den
kan nu loeses paa 460 Sprog, v
r^T7i?*t^:y^^»y35!5övs~:FeT^^^
Pastor W. A. Larson äf den nor.
ffe Synode, McHenry, N. Dak., har
havt den Sorg at miste sin Hustru.
,Mt§. Larson, hvis Pigenavn var
Ingeborg Karlsbraaten, døde den
26de Januar paa Hospitalet i Far
go, efter en Operation, kun 36 Aar
gammel. Begravelsen fandt Sted i
McHenry den 30te Januar.
Hauges Synode har bestemt at
opføre det paatænkte Alderdoms
hjem i Beresford, S. Dak., tytor
Samfundet allerede har et Barne
hjem.
Den norffe Schreltder-Mission i
Afrika har 64 Stationer. Der er
31 Skoler, i hvilke 674 Elever un
dervises.
Pastor L. P. Jensen af delt norffe
Synode, Linn Grove, Iowa, har re
signeret fra sine Menigheder og er
flyttet til Mankato, Minn.
Hjemmel og Farmen.
Hvidvask. Ten gammeldagse Nem
England Methode, at hvidvaske al
ting fra Gjærdet foran Huset til
Fjøset mindst to Gange om Aaret,
var en udmærket Ide og eu af de
gammeldagse Methoder, som den nu
væreude Generation med Fordel
tunde adoptere.
Det er rimeligvis med det for
Me, at de Forenede Staters Ager
brugsdepartement har offentliggjort
følgende Opskrift paa Hvidvask:
Opløs en halv. Bushel ulæsket
Kalk med kogende Vand, hold det
tildækket, medens bet foregaar. Sil
det af og til øi en Peck Salt opløst
i varmt Vand 3 Pund malet Ris,
som haves i varmt Vand og koges rn
et tyndt Klister et halvt Pund
fpaitst „Whiting" og et Pund klar
Lim opløst i varmt Vand. Bland
disse Ting godt sammen og lad
Blandingen slaa i flere Dage. Op
bevar den paa denne Maade tilbe
redte Hvidvask i en Kjedel eller flyt
bar Jldgryde og hav den faa hed
som mulig, naar den skal benyttes
Den strygeS paa med en Malerkost el
ler en rigtig Hvidvaskkost.
HU Hvidvask af Træer giver et
AgerbrngSblad følgende Opskrift:
Lav Hvidvask af tre Pund Kalk og
et Pund finskaaren Vaskesæbe, opløst
iQuarts kogende Vand og cit
halv ^„Pi ni" uren set Karbolsyre.
Bland denne Kalke« og Syren
sammen og hæld det over Sæben.
Naar Kalken begynder at læskes,
saa tilføi koldt Vand, lidt ad Gan
gen, for at holde det fra at koge for
hurtigt, indtil Kalken er læffet.
Denne Blanding vil give 2\'- Gal
Ian Hvidvask saa tyk som tyk Maling.
Hvidvask Frugthavens Træer med
denne Blanding for at dræbe alle
Snyltedyr. Grav Jorden væk fra
Træstammerne nogle faa Tommer
for at lede efter „Borers", og dræb
dem ved at stikke eiV Staaltraai) ind
i deres Huller. Hvidvaff saa Stam
nten og Grenene.
Rydning af Skogland. Land med
stor Skov er det dyreste og vanskelig
ste at rydde. Det lader sig sjelden
gjøre at fjerne Trærødderne med
det samme Træerne fældes, da der
trænges næsten dobbelt saa megen
Kraft til at fjerne Rødderne da, som
det vil tage nogle Aar senere. Nctor
Veden er grøn, er Jorden suld af
smaa Rødder lige under Overfladen,
hvilket gjør god Pløining umulig.
Den bedste Maade at behandle slig
Land paa, er at hugge ned alt som
findes, efter at det sælgelige Tøm
mer er hugget, brænde Underskogen
og de smaa Træer og saa tilsaa Jor
den til Græsgang i nogle Aar. Hvis
den næste Væxt holdes nede ved at
Kreaturerne æder dem, vil Trærød
dente raadne hurtigere, og naar de
fjernes, er Jorden i god Stand til
Dyrkning.
Buskene og de smaa Træer bør
hugges om Vinteren eller Vaaren,
efteråt Tømmeret er fjernet. Det bør
gjøres tidlig for at faa Græsfrøet
faaet tidlig. Hvis Landet faar Lov
at ligge over en Sæson, ffyder bet
hurtig op nye Skud, men hvis Un
derffoven, de smaa Træer og de ned
faldne Grene fjernes og brændes tid
lig, holdes den nye Væxt i Ave. Hvis
Jorden diffharves og tilsaaes med
Kløver og Timothy er den nye Væxt
praktisk talt overvunden.
Paa høit Land bør saaes mellem
rød Kløver og Timothei. Paa lavt
Land „Alsikc", Timothei og ,Med
top". Den bedste Tid at saa er netop,
.naar Sneen er smeltet og Frosten be
gynder at gaa ud af Jorden, skriver
7
En Haandarbeidsklilsse for Mænd
er bleven oprettet ved Agerbrugssko
len, som hører til Minnesota Uni
versitet. Det er Mændene selv, der
har anmodet om at faa lære at bru
ge Naalen, og i Klassen, som under
vises af Mrs. Margaret I. Blair,
Bestyrerinden af Hnsholdningsde
partementet ved Skolen, var der al*
lerede i første Time 21 ung Mænd.
Mrs. Blair har bestemt, at Un
dervisningen ffal indbefatte et Stu
dium af de forskjellige Tøier, samt
Rensning, Presning og Reparation
af Klæder, noget som enhver Mand
kan have godt af at lære.
MrS. Blair fandt det derfor ozsaa
temmelig nbesøiet. at fhv. Kongres
mand I. Adam Bede fra Duluth
forleden i en Tale han holdt i St.
Paul, kaldte det uye Kursus for
„Bosh", og talte om „Undervisning
i Stikning og Broderi".
„Mr. Bede baserer sin Kritik.paa
en falsk Forudsætning," sagde Mrs.
Blair. „Vi underviser ikke de mand
lige Elever i Broderi og fint Haand
arbeide. Hvad vi forsøger at gjørc,
er at lære dem at bruge Naal og
Traad, saa de i Nødsfald kan sy i en
Knap eller sy fantmeit en Flænge i
sine Bnxcr. som de maastc har faaet
ved at klyve over et Pigtraadsgjærde
i altfor stor Fart.
„Mændenes Syskrin vil kmnme
til at indeholde nogle gode,grove Sy
naale, Traad as forskjellige Numre,
eii Sax. et Fingerbøl eller Syring
cg maaske ASfortement af Knap
per.
„Mr. Bede kan sikkert ikke have
noget imod en Bevægelse, der 'har til
Hensigt at ombytte den Spiger, bore
Fædre benyttede til at holde sine
Sæler oppe med, naar Bureknappen
slog feil, med en god ifyet Knap, slig
som den vordende Farmer selv vil
være istand til at sy i naar det
trænges."
Snath Dakota.
Sibiriske Faar. Brookings den
27de Jan. Sex fedhalede Faar.
fjø&t af Prof. Hansen i Sibirien,
kom til Brookings forrige Uge og
anbragtes i Statscollegets Fl5.
De var lidt slunkne efter den lange
Rei fe af ca. 10,000 Mil, fyittes el
lers at have klaret det godt og at
være i udmærket Stand. Ingen an
den Faarerace kunde have klaret en
slig Ret]e, fagde Prof. Wilson.
De synes at være en Smnle større
end almindelige Faar, har brede,
flade Haler og Høie, fede Rygge.
Der er fire Sauer og to Vædere.
Collegets Hyrde, Lawrence Mc
Garry, passer nit paa dem og synes
at være meget stolt af dem. Han
vil krydfe dem med andre Racer og
forsøge at faa eit Race, der fpecielt
passer for Nordvestens Klimat.
H. Nelson er udnævnt til Post
mester i Strandburg, Grant County,
istedenfor A. Dahlberger, der er af
sat.
Ny Politimester. Aberdeen den
30te Ian. John Anderson, forhen
værende Sheriff af Brown County,
blev igaar udnævnt til PolitirHef i
Aberdeen efter F. M. Jump, der
tog Afffed tor at stille sig som Kan
didat for den republikanske Nomina
tion til Sherifs af Brown County.
Et norsk Forsikringsselskab. Un
der Staten New Aorks Assurance
kommissærs Kontrol er nylig opret
tet en Brand- og Sjøforsikringsfor
retning under Navnet „Norwegian
Underwriters". Forretningen er
bleven til som et Resultat af den
norffe Direktør Als L. Whists Virk
somhed under sine Besøg i Amerika
Høsten 1912 og nu sidste Høst. For
retningen begyndte den 1ste Januar
med 34 Assurandører men det er
Meningen snart ät kunne paatrykke
Policerne 50 Navne, blandt hvilke
10 bliver Norsk-Amerikanere de øv
rige er velkjendte Nordmænd i Nor
ge. Behjælpelig med Organisatio
nen har været Dispachør C. Steen
dal hos Firmaet Willcox Peck &
Hughes i New 9Jork, der vil forestaa
„Norwegian Underwriters" Forret
nings Drift og udstede Policerne. •.
Hæmorrhoider kureret paa 6 til 54 Dage
Llpothckcreil ilbagcbetalct Pangene, hvis Pazo
Ointment
i (te 'ureter ijefcitbe, blinde, bladende
eller cemltæbenbe Hosnrorrhpider.. 5^xtte Af
vendelse giver Sinvring.
60c.
1
W i?-.^ v.
,Mf ::i^&h': HAtGWbQ. HS^ ...
MinneaMls Tidende. ThoWdag dett 5fc Febrnar 1914»
Jor Uvinden.
Helen. Keller, den mærkelige mtge
Kvinde, soii| tiltrods for at.huu er
bliud og døv og iudtil for to Aar
fidcit ogfaa var fuldstændig stum, nu
har bragt det saa vidt, at hun kan
tale offentlig, holdt forleden Dag
h$r i Minneapolis et Foredrag, i
hvilken hun med klar tydelig Stem
Ntc fortalte ont sig st'lv og sin Livs
filosofi, Hun gav sin Lærerinde,
Mrs. Anna. ^ul.livan Macy, Wren
for hvad hun nu jer og talte ont,
hvor afhængige alle menneskelige
Væsener er as hinanden.
„Jeg vilde intet være, hvis det
ikke bar for hvad andre har gjort
for mig. Tilsammen kan vi udrette
meget," sagde Miss Keller. „Vi er
alle knyttet sammen, vi lever ved
hverandre.. Enhver skylder sig selv
og andre at gjørc det mest mulige ud
af de Evner, Gud har givet ham.
HviS andre ffal hjælpes, maa vi
overvinde Forhindringerne."
Miss Keller er fremdeles fuld
stændig blind v g' kan kun høre gan
ske ubetydeligt, »men hun har sun
det sig selv," saa nu er der kun et
Slags Blindhed som hun anerkjcn
der, og det er „Forstandens Blind
hed,,.
„De fleste af os har ikke begyndt
at bruge de Evner og Sanser, som
er bleven os givet. Det er kun ved
Brug, at de faar sin virkelige Vær
di. Verden er fuld af Mirakler.
Hvis vi ser ester dem, vil vi sinde
dem," sagde hun.
Hvad Anna Sullivan Macy, den
Kvinde, som har helliget sit Liv til
den engang „stumme" Piges, der
ved hendes Mageløse Taalntodighcd
nit endelig har faaet sin Stemmes
Brug, fortalte ont Helen Kellers
Liv, var næsten ett Aabenbaring..
„I lang Tid gik det ineget lang
somt," sagde MrS. Macy, „men saa
cit Dag gik det pludselig op for He
len, hvad det var jeg forsøgte at
gjøre at de Bevægelser jeg viste
hende med hendes Fingre, var Ord.
Den Dag lærte hun flere Ord, end
hun havde lært alle de foregaaen
de Maaneder. Hun var fra et for
virret lidet Dyr bleven forvandlet
til et straalende Barn.
„Det var Helens Ide at lære at
tale. Hun vgr l^eftemt paa at for
søge, og itu. cfW aarelange Bestræ
belser, træder /hun frem for eder
idag for at vise, hvad Udholdenhed
kan udrettte. Hendes Taalntodig
hcd, Mod og utrættelige Villie til at
forsøge Gang paa Gang, har aldrig
ophørt at forbause mig."
Helen Keller interesserer sig
varmt for Arbeidet for blinde Børn.
„Forglem ikke at redde alle de men
neffeligc Dine De muligens kan,"
sagde hun. Paa et Spørgsmaal, om
hint var i Favør af Stemmeret for
Kvinden, svarede hun: „Ja, jeg er
Stemmerets kvinde, og jeg er stolt
af at være det. Hvorfor skulde
Kvinderne ikke stemme? Hvorfor ffal
de fremdeles stilles i Klasse med
Forbrydere og Idioter?"
En indisk Digterinde. Samtidig
som In toeren Tag ore har faaet No
belprisen, er man i England blevet
meget interesseret for en indisk Dig
terinde, som for Tiden retfer paa
Forcfcragstottntc: Hun heder Saro
jini Naidu, og er Forfatterinde af
to Digtsamlinger „Den gyldne Ter
ffel" og „Tidens Fugl".
Fru Natda, som altid gaar klædt
i sit Hjemlands karakteristiffe Dragt,
skildrer veltalende ,hvordan Kvin
derne i Indien nu begynder at vaag
ne og at fordre igjen den Ligestillet
hed med Manden, som de engang
for Hundreder af Aar siden eicdc.
Det er dog ikke Stemmeretten, vi
rjæntper for, hævder Fru Naidu.
Det er et tömt Ord, som betegner et
udenlandsk Ideal, og som ingenting
har at gjøre med vore gamle indiffe
Traditioner.. Det, som vi forlanger,
er social og intellektuel Ligestillet
hed med Maitdeit.
Paa sin Foredragsturne er Fru
Naidu blevet modtaget med megen
Begeistring ogsaa af de indiffe Stu
denters forskjellige Sammenslutnin
ger i England.
.. Et HvileværeM. I Monticello,
.Minn., har Byens „Study Club"
aabnet et „rest room" hvor Farmer
konerne og deres Børn kan ty hen
naar be er i Byen for at handle og
er trætte af at vandre om i Butiker
lte. Klubmedlemmerne har gjort sit
bedste for at faa Værelset saa hygge
ligt og bekvemt font vel mulig og
haaber, at det vil blive sat Pris paa
af Omegnens Beboere.
I de fleste af de store Butiker i
større Byer findes, der komfortable
„'rest rooms", der bliver meget be
nyttet af Kunderne, men i Smaa
byerne er det nok mindre alminde
ligt. Monticello Klubbens Ide vil.
derfor vistnok vinde almindelig Bi
fald.
Kvindelig Skibsfører. For en
Tid siden seilede et nyt Dampskib
paa 3,000 Tons fra Kjøbenhavns
Danmark, under Kommando af Fru
vott Bauditz, Dr. von Banditz' Hu
strit, der er en af Verdens faa vir
kelige kvindelige Skibsførere. Hint
fetler med sit Skib til rttsstffe og
engelske Havne.
Åmmlrnøøtare 17deMmkest
Forberedelserne for den store Fol
kefest, font skal holdes paa Statsitd
stillingsgrunden mellem Minneapo
lis og St. Paul, er nu i fuld Gang,
og det forberedende Arbeide lagt i
særdeles dygtige Hænder. Bestyrel
sen, som nu sammensat, bestaar af
følgende Medlemmer: Prof. A. A.
Veblcn, Præs. i Valdrislaget og
Formand i Bestyrelsen A. A. Tro
vaten. Formand i Telelaget og Se
kretær for Bestyrelsen Doktor Knut
Hoegh, Viceformand i Nordlandsla
get Konsttl E. E. Hobe, St. Paul
Pastor L. P. Thorkveen, St. James,
Minn., Formand i Gudbrandsdals
laget T. A. Walby, Hudson, Wis.,
Formand i Hadelandslaget,' Pastor
I. W. Prens, Minneapolis, Minn.
Redaktør N. N. Rønning, Sekretær
i Telelaget Advokat Lars O. Hang,
Formand for Minneapolis Trønder
lag og Medlem af Sønner af Norge,
og Frøken Sophia StearnS, Præsi
dent for Lyngblomsten, Minneapolis.
Rummelige Kontorer er leiet i
den nye, kolossale McKitight Byg
ning, 216—218, i anden Etage.
Formanden og Sekretæren ofrer nu
hele sin Tid og bedste Kræfter far at
gjørc Festen faa vellykket og storfla
gen som mulig. Disse Mænd sidder
inde med udstrakt Erfaring i at ar
rangere festlige Sammenkomster, og
ct mere heldigt Valg vilde være van
skelig at træffe.
Den famlede Bestyrelse holder re
gulære Møder den første og tredie
Tirsdag i hver Maaned. Ifølge Be
slutning er Indbydelse udsendt til
den norffe Regjering til at sende to
Repræsentanter en for Kirke ovr
en for Stat til Festen. Og det
næres det Ha ab,' at Christian Mi
chelsen vil komme over for at hilse
det udflyttede Norge fra Moderlan
det. Der gjøres ogfaa Anftrængelfc
for at faa Præsident Wilson Al at
komme til Festen. Indbydelse er og
saa sendt til Guvernørerne i Stater,
hvor Nordmænd er talrige samt til
de norffe Repræsentanter i Kongres
feit og til Norges diplomatiske Re
præfeutant i Washington, til samt
lige norske Konsuler i Amerika og
til Formanden i de forskjellige norffe
Kirkesamfund.
Tanken om en stor national Folke
fest var først taget op og bragt Paa
Bane af de forskjellige Bygdelag for
omkring fem Aar siden. Der har
siden den Tid været holdt aarltge
Møder for at drøfte og diskutere de
forskjellige Spørgsmaal i Forbindelse
med Foretagendet.
Det var klart sra sørste Stund af,
at det vilde blive et stort og anstræit
ende Arbeide at faa istand en Fest,
der stod i Forhold til en saadan Be
givenhed og svarede til det Krav, der
vilde og maatte stilles, .men uforfær
dede Mænd tog sat Paa Arbeidet,
der nu skrider jevnt og sikkert frem
med de lyseste Udsigter. Folket i
Tvillingbyerne, Minneapolis og St.
Paul. har optaget Tanken ont ett
glimrende Folkefest med Iver og
Lyst og stillet Kræfter til Bestyrel
sens Raadighed, der borger for den
Sukces, som saa.mange ønsker og
haaber at se blive til Virkelighed.
Udelukkelse fra Statsuniversitetet.
Lincoln, Nebr., 30te Jmt. En 21
aarig Straffange Kenneth Murphy,
der denne Uge blev løsladt paa Prø
ve af Guvernør Morehead, saa han
kunde studere ved Nebraska Universi
tet, er ved en Kjendelse af Univerfi
tetskansler Avery udelukket fra at
studere der, medmindre Guvemøren
giver ham fuld Benaadning. Kjen
delsen er paa Basis af, at en Straf
fange ingen Borgerrettigheder har,
og at Undervisning ved Statens
Hjælp henhører under Borgerrettig
hederne.
Murphy blev for l'/j Aar siden
dømt til livsvarigt Fængsel for Del
agtighed i Mordet paa Charles Sel
lers i Cherry County.
För at kurere ForkMlse paa ?n Dag
Tag Larative Bromo Quinine Tablets, SlpothD
fere tilbagelietaler Pengene^ hvis det ille lure»
rer. E. W. Groves Navnettoel paa ÄEflön. 'S5c.J
•-t' '•*^)J«r IV," WWWiWAAM?.-::.?
Meteorfald. Albuquerque, N. M.,
30te Jan. Et stort, lysende Meteor
for østover Himmelen og faldt ned i
Fjeldene, ca. 15 Mil østenfor Byen
igaaraftes. Med et frygtelig Knald
exploderede det, faa Husene i Byen
rystede og Fade klirrede, og Folk
troede der var hcendt.en Explosion i
selve Byen. Saavidt vides skeede der
ingen Ulykke.
Maaltider, ver er lettere
og kvikkere at lave
De udmcerlede Retter
Vidimderlig tidlig! Neget produktiv!
Uovertrilffet i Mel-Kvalitet!
Scrlges af dris
tifie jøBniænb i
cihuect
Distrikt i
S,'ioröueftrn.
Hvis 3c ikke kan
crholbc Stcrlhifl
Scrd fra Teres
jtotljaublcr, saa
(c nb 2X'it"5 Be
stilling birettetif
Wtifctttcct
K irseb«rrtr«rer
Plo»nnletrve»!
P«rctr«rer
Gratis:
bet
Imt lnhes er lun
cit Grund. liliorfor hev i hvert Farmer
ljpncit diirde sindc-Z cit
Kjov og Madkvern
PJioaltiber fait beredes pna kortere Tid og
med windre Ardeide. Saa er der Be
sparelse i tvødclofUndet ved at bruge „til
oversblevet", istedenfor at maatte kaste
jsfdc v ort. De kan neppe fovftau hviuen
Hjcelp den er, før De har brunt en. Hvis
De slagter noret, ct dette netop Maskinen
at male Wlsetiød med. Det er den eiufte
Xllierii der sfjærer presser ille, river el
ler lunser. Malingen gitres med en
start) itniu med sire Blade, der svinges
imrtig og skiærer rent og fort. Dette et
uden Tvil deit bedste Maskin i Handel u.
ixaniilieftørrelfcu $1.75. Stor Størrelse
$'2.50.
Om Te ønsker eit endnu billigere Maskin
bed om at faa se enterprise Madkvern.
ftra 1.25 til $2.tio. ester Tlørrelsen.
Send jc efter vor iche .ftoactithi „The En
terprise Honsekeeprr". N.! vcerd at eie.
Teres Sorliaitblcr bar Enterprise Kverne.
"W' \*T
LMWMMMMWZ
ÄiwSPBii
/^^rklæret af Farmere der har avlet den, af For
wfr handlere der har solgt den og af Møllere der har
malet den at være den fineste Vaarhvede nogen
sinde produceret.
Margins har vuudet alle de store Præmier de sidste tre Aar.
Den overgaar al anden Vaarhvede i tre vigtige Punkter:
1. Fra en Uge til 10 Dage tidligere.
2. Avler frit tre til ti Bushels mere pr. Acre.
3. Skaffer Mel af meget finere Kvalitet.
Vor Sæd er voxet i Canada, er meget ren, ægte og haardfør.
De extra Avlinger vil betale for det oprindelige Kostende af
Sæden flere Gange. Fnld Oplysning om denne udmærkede
nye Hvede findes i vor Katalog for 1914.
^IClltltj} 30te aarlige Katalog
Denne vakre 1914 Bog indeholder 144,
Sider Sced-Sandhed. I den vil De finde
fuld Liste over Sæb bet er værd at saa til
ligemed fotograf iste Illustrationer og hun
dreder af vcrrbisnlde Vink, saasom, hvor ine
get Sæb ber behøves pr. Acre for bebfte
Avling, Sorten der passer Bcbfj for be for
skjellige Brug, Oplysning om Agerbrng etc.
giver faktisk talt Oplysning, som vi har er
hverver fra vor 30 Aars Erfaring i at avle
og sælge Scrb i Nordvesten. Vi senber ben
srit ril enhver.paa Forlangcnbe.
Saalede» skriver
rn af vvrc Vcnnrr: ^cg licustcr mcqet efter at mobtanc Almauak
ten for 1!)14, Ltvindens Manann har irg ijolbt otte (8) Aar.
on jen tror ilte ien lan undvære bet. Hi cv lilit »adflillelige Len
ncr. Mrs. Severine Han jon, Box 7S8, WiUiston, 91. D.
•3LO
9c
tit
Blackbcrrt,bukker
RivSbnerbustcr
Stikkelsb«rrbnsrcr
Aordbcrrplanter hver
25c
hver
French ben andet. Washington den
30te Jan. Præsident Wilfon benaa
dede helt idag Arthur S. French,
Kasserer for Farmers National
Bank i Ellendale, N. D. Han blev
fundet skyldig i at have forfalffet
Bankens Regnskaber ved bedragersk
Transport af Pengesummer. Hans
Venner forebragte Sagen for Prce
sidenten og paavifte, at der forelaa
en Misforftaaelse fra Frenchs Side
og at alle Feil blev rettet før Regje
ringen begyndte nogen Retsforfølg
ning. French betalte alt, der fktllde
til under enhver mulig Fortolkning
af Loven. Benaadningen blev an
befalet cif Dommer Amidon, For
enede Staters Advokat Engerud, de
11 Jurymcend og hele Bankbestyrel
sen.
Et redeligt Forslag om at
sende, helt garanteret, en uy
vellavet, letflaaenoe Separator,
der sknmnu-r perfckt for $15.95.
Sfitmmcr uarrn eller kold Mclk
Oi^r tyr eller tnub Flgdc. Bol
len er et fmiitiært Vidunder,
let renset.
Absolut paa Prove.
Snutene grnndia bef ruttet. For
skjellig fra bette Lillede, som vi
ser vore Maskiner af stor Kapa
citct. Lrdres fra Vesten bes»r-§
geS fra Stebar i Besten. (Tuten
Deres Dairy er stort eller lidet,
skriv efter vor fine gratis Ka
talog. Adresse:
Hvert Hjem
v
Kvindens Magasin er bet kjenbte store, rigt
illustre rebe Familietibsskrift, soni vi vil senbe T^em for fire
Maancber for bare 25 Cents. Frit faar De ogsaa vor Al
manak for 1914, en Bog paa 128 Siber, fnlb af be mor
somste Fortællinger og Illustrationer. Lab oS blive Be
kjenbtel Senb strax 25 Cents i Frimærker til: Kvindens
Magasin, Minneapolis.
Garanterede haardfore Plantevlrxter vot'et i Nordeu.
Saardforeste Buskads 10c til 30c
i"n Aarsv«rrtcr i l)tice
Tkyggc ofl Ptiutetroeer 10c tit 90c
og „Evergreens" s lvcr
Bor tiije Fro og Planteskole Aarbog, fulbt iffuftrcrct. Beskriver alle bure Pro
dukter. Bi betaler Fragten paa alle Plantcorbrcå paa eller mere end $10.00.
opover
Paa Prpve
Box 1106,
Bainbiidge, N. Y.
kan spare Pcngc
ved at brnge
Gearharts Familiestrikkemaskine
Vil ftriffe et Par Strømper, .ycel oq Taa, paa S» Mi'
nuter. Forbedret, moderne, med
„!ttibbl»g"-Tilbc-
l)»r. Strikker alt i Hjemmet fra hiemmespnnbeteller
Fa britgarn.
Ovcr 100,000 Maskiner i Brug.
Lil strikke Strømper,
med Ⱦl og
Taa usl,delige.
Tette mie Trcer
fordobler Strompenu'5 Varighed.
Unbersog vort
Hjemmearbeidc,
pc»geindlringendeTil^
dild. scelsies forJnd
kjobspris. Skriv idag efter
Katalog ogProver af Ärbei
de ubfprt med benne Mafki
ne, alt
frit. God Kor-
tjeneste for Agenter.
Gearhart Knitting
Machine Co.,
Pianoer
Box 39,
^Clearfield,Pa.
og
Orgler
Stort Lager
Laveste Priser
Skriv ibafi ef
ter Katalog og
ncevn hvad som
ønskes. Piano,
Kirkeorgel eller
Husorgel.
CARL RAUGLAND,
Hudsygdomme
Har Hundreder af gode Nnvefalinger af
Folk, som l,ar prdnct alt muligt uden Hjælp.
S. ALM KLOV, norsk Apotheker
Ccoperstown, N. Dak Bor 290.
Janney, Semple, Bill & Co.
Wlivlesalehandlerc i lette og svce::
Zern- og Sportsvarer^ Knive,
l^icyelcr. Maling og Olje
etc.
STRAND'S miRSEM, Be* 24 Taylan Fill»,
Mlflfl.

Pastor E. I. Strøm af den norske
S
unode, har af Watson Kvindefor
cmiuj faaet $100 til Hjcelp til Ind.
trcedelse i Samfimdets Pensions
kasse.
Pastor P. A. Widvcy of den nor
W Synode, Wheeler, Wis., har fra
iraadt fit .Kald.
A. I. McGuire, Bestyrer as Grand
Rapids Agerbrugsstation.
Kvinde skyldig Drab. Aberdeen
den 27de Ian. En Jury sandt taf
ten Mrs. Maude Griffin skyldig i
Drab i anden Grad for at have
dræbt sin Mand George Griffin
Leola trior Vaar. Hun besvimede,
da hun hørte Kjendelsen. Dommer
Botum vil afsige Dom Lørdag Mor
gen.
ENTERPRISE
Bed ham at vise dem til Dem.
?HE ENTERPRISE MFG. CO. of FA.
Dept. 31 Philadelphia. Pa.
Northrup,King&Co.s $2. 2 Bu. a $1.95.10 Bu. a $1.90
tf* Sække gratis. F. O. B. Minneapolis
American Separator Go.
FARMER SEED &
572 Third Avenue,
NURSERY CO.j
Faribault, Minn.
AMERICAN
ttlpde
Zeparator
Ncevn Bladet.
Northwestern
Music House,
520 2nd Ave. 8., Minneapolis, Minn.
Eczema Specific vil helbrede Eczema Sal»
Rhcum. Barbers Itch, Skab. Ringorm, gamle
Caar, og mange andre Hudsygdomme, fenbeS
pr. Post for $1.50.
20-36 Second St. S., Minneapolis, Minn.
We Crow Them, Sell Oireet,
and Guarantee Satisfaction.
CATALOG FREE.

xml | txt