OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, February 12, 1914, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1914-02-12/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

V'..:
v
No. 7. 28de Aargang.
i: 5Fra Mexico
Mexicos forhenværende Justitsmi
nister løsladt. Beftyldnmger
mod Sir Lionel Carden.
Nogales, Ariz., den 5te Feb. Ma
zatlan, en vigtig Kystby i Staten Si
naloa, blev idag indtaget af Carran
zaZ Rebeller, ifølge Oplysning mod*
taget i Nogales, Sonora, fra Rebel
hold.
De føderale havde ført Størstede
len af sine Tropper ud af Maza Ian
og sendte dem afsted for at forsvare
Guayamas. Dette svækkede Garni
sonen, saa det var en forholdsvis let
Sag for Rebellerne at indtage Byen.
endfljønt det siges, at di-r blev Fjættt*
pet ganske skarpt, inden Byen indco
ges.
I Mazatlan bor mange, spanske
saavelsom mexikanske Rigmcend. Ved
Vyens Fald er mange Rtgmætib kom
men i den Stilling, at de bliver nød:
til at yde Rebellerne Pengehjælp
Desuden er det af stor Betydning, at
Rebellerne ved Mazatlans Indta
gelse har faaet en Havn ved Havet.
I flere Maaneder har Carranzas
Tilhcengere forsøgt at faa Magten.i
Gnyamas, Sonora, en endnu bety
deligere Kystby.
Juarez, Mex., den 6. Feb. Syv
.amerikanske Jernbanemænd antages
.at bære Fanger, den store Cumbre
Tunnel er i Ruiner og den mexikan
ske Nor-dvesibanes Passagertog. som
afgik herfra Onsdag, er et forkullet
Vrag ved Tunnellens Munding fvm
Følge af Maximo Castillos Røver
bandes Hærbærk I Forbitrelse over
Revernes Fremfærd famles en
Mandgard i Guerrero-Distrik:et for
at bistaa Rebellerne i Jagten paa
Banditterne. Mandgarden siges at
bestaa af Cowboys fra Hearits
Ranch, Jernbanefolk og Mænd fra
Madera Trcelastkompanis Anlæg.
General Francisco Villa, Rebel
styrkens Kommandant, som nu er i
Chihuahua, blev forbitret over Efter
retningen, og i et Telegram, som gik
gjennem her idag, paalagde han Ge
neral Felipe Macias der leder Ope
rationerne i Casas Grandes Distrik
tet at ffyde hver eneste Mand. som
ikke kan gjøre ordentlig Rede for sig.
Bandi-terne antages at operere i
to Afdelinger paa omkring tredive
Mand hver.
Mexico City den 7de Feb. Med
to Tusind Soldater under Vaaben
omkring Nationalpalæet. General
Huerta og hans fornemste Raadgivere
forsamlet indenfor, voldsomt Røre i
alle Fremmedkolonier og Rygter om,
at Kamp allerede er begyndt i For
stæderne, syntes det idag at være den
herskende Mening i Mexico City. at
et endelige Udbrud, som vil gjøre en
Ende paa Huertas Regime, staar for
Døren.
Cumbre, Chihuahua, d. 8. Fe
bruar. Det Redningsmandflab,
font med Oxygenhjelme og Pulmo
torer trængte sig ind i Cum^ re-Tun
nellen idag, fandt ikke andet end
forkullede Ben og Knapper. Red
ningspersonalet gik ind gjennem den
søndre Indgang og kom saa langt
som til Lokomotivet og de to første
Vogne af Passagertoget. De for
kullede Ben antages at være af Lo
komotivføreren og Fyrbøderen.
Man tror nu, at alle de femti el
ler flere Passagerer, som var paa
Toget, da det Onsdag Aften gik ind
i Tunnellen, er døde. Det vil sand
synligvis aldrig blive bekjendt, om
Toget kjørtes ind i Tunnellen for
at undgaa at falde i Caftillo-Ban
ditternes Vold, eller om Banditter
ne sendte Toget ind i Tunnellen for
at ødelægge det.
Ester en Times Konferens med Prce
sidetit Wilson i det Hvide Hus iaften
oplyste Udenrigsminister Bryan, at
Forsikringer var blevet givet af Ge
neral Francisco Villa om, at han
agtede al beskytte spanske Undorsaat
ter under AngrebÄ paa Torreon.
Konstitutionalisternes General har
ogfaa meddelt, at han agter at gjø
re alt muligt for at fastilaa Ansva
ret for den forfærdelige Ulykke i
Kumbre-Tunnellen.
Hervcerende Konstitutionalister
siger, at Maximo Castillo, der siges
at have Ansvaret for Tunnelulykken,
er en uansvarlig Bandit med en li
den Flok Tilhcengere, der anerkjen-
Iorskudsbetsling.
Paa Grund af d:n overordentlig
lave Pris paa Minneapolis Tidende
maa vi strengt holde paa den Regel,
at Bladet betales i Forflud. Ådres
ftlappett viser: altid, til hvilken Dag
Bladet er betalt, og hvis derfor For
nyelsen af Abonnement ikke er mod
tager inden Maanedens Udgang, bli
ver vedkommende Abonnent strøget.
5^" Regel bliver strengt overholdt
fj alle Abonnenter uden
rvotffiei.
{et
des hverken af HuextK eller af Car
ranza.
Mexico City den 9be Feb. Ro
dolfo Reyes, forhenværende Justits
minister, en af de mexikanske Depu
terede, som blev arresteret den Ilte
November sidstleden, da provisorisk
Præsident Huerta opløste den mexi
kanske Kongres ved at faste en stor
Del af Medlemmerne i Fængsel.
b!ev idag løsladt ifølge Ordre fra
Undersøgelses etten, der ikke fandt
noget Bevis, ifølge hvilket han kun
de holdes iitMbærret
Mexico City den 9de Feb. Den
amerikanske Amb^ade oplyste idag,
at Sir Lionel Carden, don britiske
Minister, som blev kritiseret i visse
£011) pa-i Grund af hans angivelige
Virksombed til Fordel for General
Huerta. er med Lord Cowdray in
teresseret i et stort Kompani, der er
erganiseret for at erpToitere nteri
fatt sk Land, og at det Held, som dette
Kompani vil hive. for ett stor Del
afhænger af Hue^ta^eaj-ringen. Un
derretning angaaende dette kom fra
de officielle Dokumenter i det rrteri«
kanske Min'steri'.lm for Kolonisation
og Industri. De blev kopiret af
Louis Dentin, den amerikanske Am
bassades ivrthi^e Konsulent, og
vise1*, at Kompaniet blev oprettet af
Carden. Lord Cowdray og flere
merifanske Millionærer for sex Aar
siden, medens Carden var brittfk
Generalkonsul i Mexico. Den af
den amerikanske Ambassade tjivne
Oplystnng vakte Forbauselse i di
plomaiifle Kradse.
„Norge" Skiklubs Rend. Chicago
den 8de Februar. Lars Haugen sei
rede i Norge Skiklttbs aarlige Rend
idag i Carey, III. Han erholdt
297% Points. Veir- og Føreforhol
dette var gode, ttaar undtages en no
get stærk Vind.
De andre Præmievindere var
Thorleif Knuden af Chicago som
blev No. 2 med 289. Points Knud
sen gjorde Dagens længste staaende
Hop paa 134 Fod. Axel Hendrickson
fra Blair, Wis., blev Trediemand
med 243 Points derefter fulgte Bar
ney Riley. Virginia. Minn, 223. og
Ragnar Omtvedt, Chicago, med 222
Point.
Telemarkingen Tolkes Hemmes
tvedt havde det Uheld at brække det
ene Ben i et Hop.
Schmidt skyldig. New Iork den
6te Feb. Anna Aumullers Morder,
den forhenværende katholske Præst
Hans Schmidt, blev tgaar sundet
ffyldig i Mord i første Grad. Straf
fen er Henrettelse ved Elektricitet
i Sing Sing. Han vil-, faa sin Dom
O n s a
Schmidt lo bare bittett, da han
hørte Kjendelsen. Han har hele Ti
den erklæret sig skyldig og har pro
testeret mod Forsvarerens Paastand
om Sindssygdom.' Første Sagsbe
bandling resulterede i, at Juryen
ikke kunde enes..
lader sig ikke fordrive.
New Aork den 5te Feb. „Jeg agter
at forblive her, saalænge jeg lever,"
sagde Charles F. Murphy idag.
Med „her" mente haw Lederstillin
gen i Tammany Hall. Hans Ud
talelser skyldes en Forespørgsel an
gaaettde et Forlydende om at han
agtede, snart at overgive Ledelsen til
en Komite af tre af sine Venner.
„Det er ikke sandt," sagde •føn.
Arbeiderkonflikt bilagt. Brock
ton, Mass., 8de Feb. Det blev be
kjendtgjort her idag. at to Skosabrik
firmaer til har indgaaet en Vold
giftsoverenskomst med. .Boot and
Shoe Workers Union og dermed har
alle de 30 Skofabrikanter og 13,
000 Arbeidere forpligtet sig til ad
-fredelig Vei at avgjøre sitte Axheider
tvister. 'Ingen Streik mere fortror
matt.
Huset har atter vedtaget Bestemmel
sen om, at Indvandrere maa
kunne læse.
Washington den 35te Februar.
Agitationen for Udestængning af
Asiater blev dæmpet ialsald forelø
big i Huset idag efter en varm Debat,
under hvilken baade republikanske og
demokratiske Ledere tog Ordet for at
tilraade Ro og Sindighed. Med
overveiende Majoriteter strøg Huset
fra den foreliggende Indvandrings
lov alle Amendementer, der vilde
have sat Skranker imod asiatisk Ind
vandring. Lederne protesterede imod
enhver forhastet Optræden, der kunde
foruleilige Udenrigsdepartementet i
dets Forhold til dett japattesifle Re
gjering.
Husets Demokrater holdt Caucus
iaften og indtog Stilling imod Op
rettelsen af en Komite i Huset for
Kvindestemmeret. Med 123 mod 57
Stemmer vedtog Mødet ett Resolu
tion. der erklærer, at dette er et
Statsspørgsmaal. og forkaster Ba
kers Resolution for Oprettelse af ett
saadan Komite. Speaker Clark og
den demokratiske Leder Underwood
stemte sammen med Majoriteten.
Kongresmand Baker fremsatte fin
Resolution om at oprette en staaende
Stemmeretskomite i Huset, idet han
erklærede, at Spørgstnaalets store
Betydning krævede Avgjørelse, og
vaavegede, at Senatet havde en saa
dan Komite.
Derpaa fremsatte Kongresmand
Heflin af Alabama sit Substitut, der
erklærer:
„Det er dette Caucusmødes Me
ning, at Spørgsmålet om emme»
ret er et Statsspørgsmaal og ikke et
nationalt Spørgsmaal."
SnbAtutet blev vedtaget som an
ført Kongresmand Hammond af
Minnesota stemte for det.
Washington den 4de Februar.
Kongresmand Und rwood. den de
mokratiske Majoritets Leder, erklære
de i Huset idag. at hans Parti ind
tog det Standpunkt, at Stemmerets
spørg?maalet var et Spørgsmaal.
som det tilkom de enkelte Stater at
ctfgføre.
Paa et Svø''gs 'a^l af Mr. Sett»
root," om Majoritetslederen vilde an
vende sin JnffltiMfe for Fremlæg
gelse af Resolutionen om et Grund
lovsamendement givende Kvinden
Stemmeret, saa Husets Medlemmer
kunde faa Anledning til at stemme
over den, svarede Mr. Underwood:
i „Jeg vilde ikke gjøre det, fordi
jeg ikke er inde for en saadan Rest»
lution. Dersom der findes noget
i Grundprincip, som mit Parti staar
som Fordæmper for, saa er det lo
kalt Selvstyre."
Huset vedtog idag Indvandrings
loven efter med 239 mod 140 Stem
mer at have forkastet et Forflag om
Udstrygning af Kundskabsprøven.
Alle foreflaaede Amendementer an
gaaende Udelukkelse af asiatiske Ind
vandrere var fjernede fra Billen, in
den den vedtoges.
Den vedtagne Bill bestemmer, at
hver Indvandrer, der gives Adgang
til de Forenede Stater, maa være
istand til at læse enten det engelske
Sprog eller et andet Sprog eller en
Sprogdialekt indbefattet Hebraisk el
ler Mddish. Prøven skal bestaa i, at
Indvandreren maa læse en Seddel,
hvorpaa der er trykt mellem 30 og
40 Ord.
I sin nuværende Form blev dette
Forslag vedtaget af Huset og Sena
tet i sorrige Kongres, titen blev be
lagt med Veto af Præsident Tast. En
lignende Bill blev belagt med Veto
under Præsident. Clevelands anden
Administration. Billens Venner ven*
ter, at den vil blive vedtaget igjen i
Senatet, skjønt Præsident Wilson har
ytret, at hart ikke bifalder Læseprø
ven.
Med 32 mod 31 Stemmer tabte
Frank Glass af Alabama sin Kamp
for et Sæde i de Forenede Staters
Senat idag. Senatet vedtog Valg
komiteens Indstilling, der erklærede,
at Mr. Glass ikke var berettiget til
Stillingen, fordi hans Udnævnelse
ved Guvernøren som Efterfølger til
afdøde Senator Joseph F. Johnson
blev foretaget. efteråt det 17de
Amendement til Konstitutionen paa
bydende direkte Balg ^:Senatorer
4*ar
traadt i Krast.
-1— Washington den 5. Feb. Kon
gresmand S.eenerson fra Minnesota
holdt ett Tale i Huset idag til For
del for Lovforslaget om ett Obliga
tionsudstedelse paa 35 Millioner Dol
lars til Anlæggelse af en af Regje
ringen eiet og drevet Jernbane i
Alaska. Han erklærede, at et saa
dattt Foretagende i høi Grad vilde
udvikle Alaska og opmuntre Ind
vandringen til Territoriet. Mr.
Steenerson sagde, at Regjeringens
Overtagelse af et Jernbaneforetagen
de i Alaska intet afskrækkende havde
for ham..
Washington dett 7de Februar.
Det fremgik tgaar, at Præsident
Wilsons udtalte Ønske om Ophævel
se af den Bestemmelse i Panama-Lo
ven, der fritager arnerikanfle Kyst
fartskibe for Kanalasgift, vil frem
kalde ivrig Debat i begge Kongres
sens Huse?"ttaar Billen til Giennem
føreise af hans Henstilling kommer
0p.
Senator Kimte^ Nelsons Bill for
national Inkorporation af alle For
'etningshuse i mellemstatlig Handel
blev indbragt parmg i Senatet igaar.
Billen kom ikke til Behandling i
forrige Kongres.
Uden nogen Protest godkjendte
Huset igaar Valget af Kongresmand
I. M. C. Smith, Republikaner fra
Michigans tredie Distrikt.
Huse.
i
Washington den 8de Februar.
Husets „Agricultural Extension
Bill" blev vedtaget af Senatet tgaar
I Aftes med Amendementer uden en
eneste Stemme imod.
Billen foreskriver Fremstillinger
paa Farmen af godkjendte Methoder
og videnskabelige Opdagelser angaa-.
ende Jordbrug og huslig Økonomi,
som gjøres i Statslandbrugsskoler
tte, Experimentstationerne og det
nationale Landbrugsdepartement.
Som vedtaget af Senatet vil Bil
len bevilge ubetinget $10,000 aarlig
til hver Stat og desuden en vis Sum
i de næste syv Aar fordelt efter Fol
kemængden i Landdistrikterne. Ef
ter de syv Aars Forløb foreskrives
ett permanent Bevilgning as $4,*
800,000 om Aaret.
Et Amendement otti at tilstået
visse Negcrfloler Andel i Anvende!
fen af Fondet blev forkastet med 32
mod 23 Stemmer. En Bestemmelse
blev imidlertid vedtaget, der forby
der, at der gjøres Forskjel mellem
Racerne i Fremstillingsarbeidet paa
Farmene.
I Billen vil rimeligvis snart blive
behandlet i Konferens mellem de to
1
Tog afsporet
To Personer døde som Følge af Af
sporingen ved Worthington.
Sioux City, Ja., den 9de Feb.
En Mand blev dræbt og et Dusin
Personer skadet, flere maafke døde
lig, font Følge af, at et Omaha-Pas
fagertog fra Tvillingbyerne til Oma
ha gik af Sporet og ned i en Grøft
ved Bigelow, Minn., tidlig idag.
Alle Vogne gik af Sporet og vælte
de. En Handelsreisende ved Navn
Bloomfield fra Superior, Neb., blev
dræbt. De tilskadekomne blev bragt
til Worthington, og et Specialtog
blev afsendt fra St. James, Minn.,
for at yde Hjælp.
Et Sporbrud var Aarsag til Ulyk
ken. Bare Røgevognen stod igjen
a a S o e e e e s e n a o e
rullede ned en ti Fods Skramting.
Ildløs opkom ikke i Vraget.
Ni Mænd og en Kvinde blev
bragt til Kuliston Hospitalet her.
Den strenge Kulde var Aarsag til
Sporbrudet.
Worthington, Mhm., den 9de
Feb. Ulykken Paa Omaha-Banen
her i Nærheden har kostet to Men
nefleliv. Handelsreisende I. Bloom
field fra Surprise, Neb., blev dræbt
paa Stedet. Gerbrand L. Gibson,
Expresbud, hvis Hjem var i 312
17th Ave. SE., Minneapolis, døde
Kl. 8.30 iaften paa et Hospital her.
Gibson erholdt Brud paa Hovedskal
I len og Hjernerystelse. Af de sexten
tilskadekomne vil tre til antagelig
ikke komme sig. John C. Achen, Hal
brite, Safl., har Brud paa Hoved-
skallen, og Edward Phelan Omaha,,
er indvendig beskadiget. John Greer,
3537 2nd Ave. S., Minneapolis,
har henligget uden Bevidsthed: hefe
«iden siden Nln?en..
1
tfijftftrw
Minneapolis, Minn., THorsdag den 12te Februar 1914. (Emigrantens 63bc, Budstikkens 42de, Nordvestens 34te Aargang.)
Svensk Nnse
Ministerkrise i Sverige som Følge af
Demonstrationerne i Anledning
as Forsvarssagen.
Stockholm, Sverige, den 6te Feb.
Kjcempedemonstrationen for Styrkel-,
se af Sveriges Forsvar var storflagen
og forløb fterdeles heldig. Kong
Gustaf sagde til de 30,000 Deltagere,
at Forsoarsspørgsmaalet burde as
gjøres uden Tidsspilde.
Den store Hær af Fædrelandsven
ner, der havde ventet i Udkanten af
Hovedstaden siden igaar, blev mod
taget med Begeistring af Stockholms
Befolkning efterhvert som den tttar
scherede gjennem Gaderne til Slot
tet. hvor Kongen ventede den. Det
var et malerisk Skue. De fleste var
Bønder og Smaabrugere, alle i sin
bedste Puds og mange i National
dragter.
Kongen gav dem et hjertelig Vel
kommen i Slottets Søilezang. De
res Petition gik ud paa, at de var
beredt til at gjøre alle nødvendige
Opofrelser for at forsvare og sikre sit
Lands Selvitcend'ghed og at de fot»
langte øieblikkelig Handling.
Kongen svarede, at han af Hjertet
delte deres Än ske og Mening, at
Profilerne* uopholdelig maatte løses.
Han vilde ikke give efter i det Punkt
Ogfaa Stiernes F^aade maa styrkes
Hver enkelt af Mændene i Proces
sionen fik ef lidet Portræt af Kongen
og lvdelig Bifald hilste dem fra Fol
kemængden, idet de vendte tilbage
fra Slottet.
Stockholm den 7de Feb. Kong
Gustafs Tale til de 30,000 Bønder
under Demonitrutionen Fredag for
Rustningerne holder paa at afstedkom
me Ministerkrise, idet saavel Mini
steriet som begge Kamre har friticeret
hans Tale stærk som det samme som
en stærk Censur over Ministeriets Po
litik og at han brugte Udtryk, der var
stærkere end ett konstitutionel Monark
er berettiget til at bruge Hele Mi
nister æt har yret Dnske om atgaa
af *g'værre endnu er det, at de kon
servative er ubilliget, til atbanne nyt
Ministeriums ..
Kongen sagde i sin Tale, at An
svarsproblemet maatte løses uden
Tidsspilde, og at han paa det Ptink:
var bestemt paa ikke at give efter.
Stockholm den 8de Feb. Som
et Sidestykke til den store Bondede
monstration Fredag for Forsvarssa
gen holdt 30,000 Socialister igaar en
Demonstration mod samme foran Re
gjeringens Kontorer og forlangte, at
Regjeringen heller skulde arbeide for
Fred og Broderskab end større Mili
tærbyrder.
Statsminister Staaf svarede, at
tiltrods for sin store Sympathi med
dett internationale Fredssag, følte
han sig dog overbevist om, at det
svenske Folk maatte gjøre nye og
store Opofrelser for sit Lands For
svar. Dog var ikke Regjeringen
stemt for at gaa med paa en For
længelse af Vaabenøvelferne i Infan
teriet før efter det almindelige Valg.
Stokholm, Sverige d. 10. Feb.
Karl Albert Staaff, den svenfle
Statsminister, og hele hans Ministe
rium begjærede Afsked idag som Føl
ge af uoverensstemmende Meninger
om Nødvendigheden for Forstærk
ning af det svenfle Forsvar. Kong
Gustaf tog Afskedsbegæringen til«
følge.
Ministerkrisen havve sin Aarsag i
den" Demonstration, som forleden blev
foretaget af 30,000 Jordeiere o*
Bønder fra alle Dele af Riget, som
forlangte en Forøgelse af Sveriges
Rustninger. Paa denne Demonstra
tion fulgte en Socialistdemonstration
ligesaa imponerende for at protestere
mod ethvert Projekt, der gik ud paa
at forøge Udgifterne til Hær og
Flaade.
Bil udstille i Norge. „Aftenposten"
oplyser, at den norsk-amerikanske Ma
ler Jonas Lie (Nero York) gjennem
Konsul Gade har udbedt sig Adgang
til at sende fire as sint.» Beoste Billeder
til Ophæ.ngning i Paviljonen for det
udflyttede Norge paa Jubilæumsud
stillingen i Kristiania.
Faar forgiftet. Millers, Nev..
den 7de Feb. 1,200 Faar laa døde
her idag. 2)e havde drukket af en
Mølledam, hvori et Grubeselskab
havde styrtet Cyanitaffald, "v
mm
Død som Følge af Fald. Metto
monte den 3die Feb. John Hug,
dahl, 71 Aar, døde Mandag af Bi?
skadigelser, erholdt for nogle Dage
siden, da han faldt padlet glat For
taug.
Stats-Fair vil blive holdt. Modi
son den 3die Feb. Wisconsitt skal
holde Statsudstilling paa „Fair
Grounds" i Milwaukee 14de til 18de
Sept. Statens Landbrugskommis
sion besluttede paa sit Aårsmøde
Tirsdag at laane $10,000 paa Med
lemmers Vexler og at afoeptere en
$15,000 Garanti, budt af Citizens
Business League og Hotelforeningen
i Milwaukee og bruge Pengene tit
at betale Kommissionens Forpligtel
ser, indtil Penge erholdes ved Stats
bevilgning og Indtægterne af Ud
stillingen. Kommissionen skal holde
et specielt Møde 20de Feb. for at
negotiere Laanet fra en af Bankerne,
antagelig Second Ward Savings
Bank. Der foreflaaes at gjøre Vex
len betalbar ont et Aar eller før fra
dens Dpto.
Kommunalt Vandværk. Menonto
ttte, den 4de Feb. Med stort S em
meflertal besluttedes ved specielt
Valg igaar at kjøbe Vandværket fra
den Korporation, der nu eier det.
Bystyret vil ansøge Kredsretten om
en Ordre tilladende det Bnen be
sluttede ogfaa at udstede Obligationer
for et Hospital.
Onstad udnævnt. Madison den
6te Feb. Guvernør McGovern kund
gjorde idag Udnævnelsen af Otto On
stad af Cambridge. Wis., font Super
intendent for offentlige Eiendomme
efter William L. Essmann, der har
taget Affled. Gagen er $3,000
Aaret
Fhv. Generaladjutant Sampson
død. Ashland den 6te Februar.
D. G. Sampson, fhv. GeneralaMu*
tant i Wisconsin G. A. R. og Regi
strator ved Forenede Staters Land
kontor i Ashland under McKinleys
Administration, er død i en Alder ctf
70 Aar. Havde boet her over 30
Aar.
Frøs Hænder og Fødder.
Hayward den 8de Feb. Den 75-aa
rtge Hcms Hanson, der havde været
over hos Robert Pugh, der ønskede
I ham at stanse Natten otier, frøs paa
I Hjemveien Hænder og Fødder. Han
blev bragt til Ashland idag og det
blive- kanfle nødvendig at amputere
Lemmerne. Paagrund af hans Al
der tør det være vanskelig, ont han
staar det over. Han bor en Mil
herfra.
Røgte paa Sengen. Rhinelander
den 9de Feb. En 60-aarig Farmer
Richard Krogstad. i Kenmare er død
af Brandsaar, erholdt, da hans
Sengklæder tog Fyr. Han boede alene
i og pleiede at røge paa Sengen og
I Naboerne, der fandt ham, antager,
i at Sengklæderne er antændt af
i e n
I Paakjørt as ett Automobil. Racine1
den 9de Feb. En 12-aarig Pige
Alice Amundsen, blev paakjørt af
i Dr. S. C. Bu?hans Automobil, me
i dens hun legede foran en Skolebyg
ning. Høtre Ben blev brukket og
hun fik indre Beskadigelse. Blev
bragt til Hospital.
Papirfabrik brændt. Wausau,
10de Feb. En overhedet Motor for
aarsagede igaar Brand i Wausau
Paper Mills Companys Brokaw
Fabriker og anrettede Skade for
$15,000. Selve Hoveddelen af An
lægget blev reddet, men syv Brand
mænd blev overvældet af Røg. De
brændte Bygninger flat jettop føres.
Feil underrettet. En fra ameri
kanske Dagblade hentet Notice om,
at O. B. Jorgenson, Glenwood City,
Wis., havde mistet sin høire Haand i
en Corn Shredder, viser sig at være
feilagtig. Ifølge Meddelelse til „Ti
dende" fik Jorgenson bare sin ven
stre Haand flaaret, og det ikke værre,
end at den bliver lige bra igfett.
Hotelbrand. New Richmond den
10de Feb. Det første Hotel bygget
i New Richmond efter Cyklonen i
1899, „The Commercial Hotel", en
ttt-Etages Træbygning, brændte
med det meste as sit Indhold igaar
aftes. Tabet er ca. $10,000. Bran
den opstod af en Skorsten.
TilsaHM HvlS'M.
De ønster at sælge, saa indryk et
lidet Avertissement under „Til
salgs" i „Minneapolis Tidende".
Hotelbrund
Sex Personer indebrændt i Gunder
sons Hotel i Kelliher, Minn.
Tre til maaske omkomne.
Bemidji, Minn., .den 4de Feb.
Sex Personer indebrændte tidlig
imorges i det nye treetages Hotel i
Kelliher, en Lumber-By med 800
Jttdbyggere, 40 Mil i Nord herfra.
Ilden opkom fra Varmeapparatet.
Tretten Personer kom alvorlig til
skade ved at kaste sig ud fra anden
og tredie Etager og falde mod den
frosne Jord. Ilden forplantede, sig
med rasende Fart, og alt brændte
saa fuldstændig, at det ikke har væ
ret muligt at finde mere end et Lig
de øvrige antages at være reducerede
til Afle.
Bare nogle faa af Hotellets Gjæ
ster reddede sig ned Trapperne. Alle
andre, som flap med Livet, sprang
ud gjennem Vinduerne.
De indebrændte var: Odin Nichol
son. 33 Aar. Betjent i en Købmands
handel Gabriel Schoberg, 32 Aar,
Arbeider E. Pratt, Homesteader
Charles Larson, Arbeider M. Mc
Oninn, Deer River Thomas O'
Neill, 30 Aar, Kelliher. Sidstnævn
tes Lig er det eneste, font er fundet.
Det var kun lidt forbrændt.
George Gundersen, Hotellets Ei
er, blev med sex andre tilskadekomne
bragt til St. Anthony Hospital her
steds. Han og de øvrige Medlem
mer af hans Familie reddede sig ved
at hoppe ud fra Hotellets øverste
Etage.
Blandt de tilskadekomne er foruden
Værten og hans Hi'stru deres Børn,
Inez, Mabel og Harley, samt fire
Handelsreisende.
Børglums opsigtsvækkende Udta
lelser. New Aork den 9de Feb. I
Kunstkredse var man idag interesse
ret i en Udtalelse af den danske Bil
ledhugger Gutzon Børglum, at „næ
sten 60 Procent af alle Monumeit»
ter og Statuer i de Forenede Sta
ter, indbefattet dem i Statuary Hall,
Washington, ikke bar hugget af dem,
hbis Navne de bærer", billedhug
geren talte „WomcEi Political
Union". „Lige her i fortsatte
hatt, „har jeg kjendt to eller tre Bil
ledhuggere, der begik Selvmord. De
udførte andre Mænds Arbeide, og
andre Mænd fik ZEren for det, idet
de selv kun fik Betaling nok til faa
vidt at holde Livet oppe. Jeg ved, at
de fleste Billedhuggerværker her i
Landet ikke er udført af de Mænd,
hvis Navne de bærer."
Verde« bliver bedre. Washington
den 8de Feb. Speaker Champ Clark
erklærede for Christian Endeavor
Massemødet her idag, at Verden hol
der paa at blive bedre. Han sagde,
at Grunden til, at mange Folk nu
saa mørkt paa Tingene, var, at Tele
grafen gjorde djt muligt for Aviser
ne at meddele Forbrydelser og Ulyk
ker nogle Tinter, efteråt de har sun
det Sted. Taleren sagde, at intet
ærgrede ham mere end at høre Folk
sige, at offentlige Mænd nntildags
var faa korrupte. Repræsentanterne
i Washington, sagde han, bar „ærli
ge, samvittighedsfulde Tjenere". 99
Procent af de Mænd font sendes til
Kongresfen, reifer fattigere, end du
kom, endfljønt de, hbis de habde bæ
ret uærlige, let kunde habe famlet sig
Formuer.
Damperen „Badso" sunken. Prince
Rupert, B. C., den 5te Feb. I stærk
Storm og Mørke stødte Dampskibet
^,Vadso". Kaptein Richardson, af
Union Linien paa et Skjær i Maso
gagolfen, Portland Kanal. Tirsdag
Morgen og fyldtes og fank paa 170
Fabtte Vand paa en halv Times Tid.
Alle ombordbærende 26 Personer
blev reddet, men fik kun lidet af sit
Tøi med fig. De blev fiflet op af
Dampskibet „Venture", der bragte
dem hid.
Værdifuld Last. Boston delt 9de
Feb. Den værdifuldeste Last nogett
sinde bragt til denne Havn efter As
surandørernes Mening ankom iaf
ten paa det tyske Dampskib „Essen".
Det bar af australsk Uld, den første
direkte Ladning af udenlandsk Uld
siden Tarifrébuktionen,. samt Pelse,
Skind cg Kromjernsten, hvoraf sidst
nævnte skulde til New 3)ork. Lad
ringens Værdi oversteg $2,000,000.
GM
V v *.
É*S
U
if\w

THE MINNEAPOLIS TIDENDE
had an average circulation
during the entire year of 1913
«f 33,73.8 copies per issue.
Washington den 8de Feb..
Jra Washington
Wisconsin.

xml | txt