OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, February 26, 1914, Image 1

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1914-02-26/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

y
28de Aargang.
Mexico-^Geren
Villa har henrettet en britisk Under
saat i Juarez. Følger af stor
Betydning ventes.
El Paso. Tex., ben 17de Feb.
Maximo Castillo, den mexikanske
Bandit, der siges at bære Ansvaret
for den Ulykke i Cumbre-Tunnellen.
hvori ti Amerikanere og 41 andre
Personer omkom, blev idag taget til
fange af amerikanske Soldater 38
Mil søndenfor Hachita. N. M. Dette
Blev meddelt General Hugh L. Scott,
Fort Bliss Kommandant, i et ottv
cielt Telegram i Eftermiddag fra
Kaptein White. 9de Forenede Sta
ters Kavalleri.
Med Bandithøvdingen var sex as
'hans Tilhængere. Ifølge Kaptein
Whites forte Telegram overgav de
sig uden Kantp. De vil blive vragt
hid.
Juarez, Mexico, 19de Feb.
Fordi William S. Benton, en rig
Grubeeier og Rancher, sagde til Ge
neral Villa, at han var en Bandit,
sidder han nu i Fængsel her. og et
langt Telegram angaaende Sagen
er bleven sendt til den britiske Am
bassadør i Washington. Benton var
en Ven af Villa. Han blev forbitret
over Rebellernes Hærværk paa hans
Ranch og lod Rebelgeneralen forståa,
at han betragtede ham som en Bandit
Villa gjorde ham da til Fange, oz
det siges, at han har antydet at han
vil lade ham ffyde. Da det idag blev
sagt til Villa, at den britiske Am
bassade i Washington var bleven un
derrettet om Affæren, sagde han, at
det var han: aldeles ligegyldigt.
Mexico City den 19de Feb. Ge
ncral Victoricmo Huerta feirede idag
Aarsdageit for sin Overtagelse ar i:
Præsidentembedet med at mønstre
Garnisonens 3,500 Tropper og sor
tne! Dekorering af Fanerne tishøren-1
de det 29de Regiment, der arresterede
Præsident Madero. Huerta before
rede flere Officeret, der havde ud
mærket sig. Tilstede ved Høttibeltg*
heden var den amerikanske Charge
d'Affaires og andre Medlemmer af
bet diplomatiffe Korps.
Der var taften et lidet Sammenstød
mellem Korporal Jensen, Trop M.,
13de Kavalleri, og et Snes eller flere
Mexikanere, hvorunder Mer tf otterne
besvarede Jenfens Ild.
Det vakte en Storm af Forbitrelse
langs Grænsen idag, da det blev be
kjendt, at William S. Benton, en
britisk Under saat og en rig Ejen
domsbesidder. i Mexico, var bleven
henrettet as Rebellerne i Juarez.^ ef
teråt hart til General Francisco Vil
la havde nedlagt Protest mod Kottstv
tutionalisternes Hærværk.
Et Massemøde blev holdt, og Re
solutioner blev forfattet, hvori Uden
rigsdepartementet i Washington kriti
seres for at have stukket Konsulär
meddelelsen om Bentonaffæren un
fcer Stolen og Kongressen opfordres
ril at afkræve Departementet en fuld
ftændig Redegjørelse for Forbrydel
ser og Hærværf øvet mod Udlændin
ger i Mexico.
Idet Henrettelse?! af Benton fremhol
des som et Sidestykke til Slagskibet
„Maine"s Sprængning, henvender
England sig allerede til Magterne og
beder dem om at være ineb paa fæl
les Optræden ligeoverfor Mexico.
Denne Meddelelse er privat. Admi
nistrationen i Washington føler sig
foruroliget paa Grund af disse Ef
terretninger.
At en britisf Unbersaat er bleven
dræbt unber saadanne Omstændig
heder, som Telegrammerne fra
Grænsen beskriver, har vaft Opstuds
i diplomatiffe Kredse. De, som er
fortrolige med den Holdning, som
Storbritannien Pleier at indtage,
naar det gjcelder Opreisning for en
forurettet Undersåt, menör, at for
bausende Ting fan indtræffe.
Præsident Wilson drøftede Sagen
en fort Stund med sit Kabinet og
paalagbe Udenrigsdepartementet at
foretage en grundig Undersøgelse
Sir Cecil Spring Rice, den britiske
Ambassadør, og Udenrigsminister
Bryan holdt en lang Konferens i Es
termiddag. Det er indlysende, at den
britiske Ambassadør og Udenrigsde
partementet fif Underretning om
»•i i« wf »jir
i
Iorskudsketslwg.
Paa Grund af dm overordentlig
lave Pris paa Minneapolis Tidende
maa vi strengt holde paa ben Regel,
at Bladet betcues i Forskud. Ådres
selappen viser altib, til hvilfen Dag
Blabet er betalt, og hvis bersor For
nyelsen af Abonnement ikke er mob
taget inben Maanebens Udgang bli
ver vedfommenbe Abonnent strøget.
Denn? Regel bliver strengt overholbt
lige overfor alle Abonnenter uden
Forskjel.
Bentons Skjcebne saa sent, at de ikke
kunde hjælpe ham.
Det er første Gang. siden den nu
værende Revolution begyndte, at Ad
varselen fra de Forenede Stater til
Faftionerne i Mexico om at beskytte
alle Udlændinger, ikke er blevet givet
Agt paa.
Mexico City den 20de Feb. I
Anledning as Aarsdagen for sin
Overtagelse af Præsidentembedet gav
Præsident Huerta idag Ordre til
Løsgivelse fra Strafanstalten af fem
ten til af de Medlemmer af Depute
retfammeret, som blev fastet i Fceng
sel ved Kongressens Opløsning i
Oftober sidstleden.
Det blev idag oplyst i bet Hvibe Hus.
at ifølge officielle Beretninger fra
General Villa og hans Venner blev
William S. Benton henrettet, forbi
han trængte sig ind i Villas Leir og
truede Konstitutionalisternes Kom
mandant Paa Livet. I Betragtning
af denne Side af Sagen vil man i
det Hvide Hus vente med at udtale
sig om Bentons Henrettelse, indtil
man er kommen tilbunds i Affæren.
Vera Cruz den 22de Februar.
Kommandøren paa den tyske Kryd
ser „Dresden" afsendte igøar Aftes
til den tyske Legation i Mexico City
to Maskinkanoner og 40,000 Runder
I Ammunition. Med Forsendelsen
fulgte en Afdeling civilklædte Mari
neso.ldater fra „Dresden". Den al
mindelige amerikanske Konsulatvagt
her blev ibag afløst af ett Vagi be
staaende af udvalgte Marinesol
dater.
Chihuahua, Mer., 23de Febr.
Den Beretning, som General Villa
idag gav Reportere om Drabet paa
William S. Benton, var lidt forskjel
lig fra den officielle Erklæring, som
blev afgivet i Lørdags i Juarez.
Ifølge den i Juarez afgivne Erklæ
ring greb Benton til Hoftelommen
efter sin Revolver, hvorpaa Villa gav
ham et Rævestag. Villa sagde at
da Benton gjorde denne Bevægelse,
rettede han sin egen ,Pistol mod Ben
tons Underliv og overlod ham til
Vagterne. Villa modsagde sin ossi
cielle Beretning til den amerifanffe
Konsul i Juarez ont, at Gustav
Bauch, ert Tyff-Amerikaner. der var
beskyldt for at vcere Spion, var ble
ven bragt tiT Chihuahua. Villa sag
de, at han iffe vidste noget om ham.
Hvabenten Villa var berettiget i sin
Henrettelse af Englænbereit William
S. Benton eller ei, viser Begivenhe
berne flart nof. at Ublænbingers Be
ffyttelse i det revolutionsredne Land
er blevet en bydende Nødvendighed
as international Betydning, og saa
vel Præsident Wilson som Kongres
sens Medlemmer sfjønner dette. Fun
gerende Formand Shivery af Sena'
tets Udenrigsfomite og Komitemed
lemmerne er efter en Konferens med
Præsidenten blevet enige om, at det
mexifanske Spørgsmaal, hvis det be
handles i Senatet, ffal foregaa for
luffede Døre.
Man har specielt Opmærksomhe
den rettet paa den Maade, hvorpaa
William Benton blev dræbt i Juarez,
men Detaljer mangler enbnu. Den
af ben amerifanffe Konsul i Juarez
senbte Rapport var enbnu iffe kom
met sent ibaz og ventes først imor
gen.
Ledens Uheld. Kjøbenhavn den
23be Feb. Der er fommet Medde
lelse om. at den norffe Opbagelses
reisenbe og Musiker Christian Öedén,
der drog ud for at studere Effimær
nes Musif og Liv, forliste i Hudson
bugten, tabte hele sit Udstyr og maat
te tilbringe Maaneder i en Snehytte,
men endelig kom sig frem til Chur
chill i en ynfelig Forfatning. Han
har mistet Næse og flere Fingre-as
Frost.
S
?WM
Stub hædres
Der har iffe været holdt mange
norffe Fester i Minneapolis som den
Mandag Aften i Donaldson's Tea
Room. Det var en Banket arrange
ret i Anledning af ben norffe Syno-
For Mresgjæsten talte saa Pastor
M. O. Sumstab.. Han talte om i
Stilb som ert betydelig fristett Per
sonlighed. der om end han var gam
mel i AtVeelse dog var ung og
sin fulde Kraft. Taleren mindede
at Hædersgjæsten i 1872 her i
om
sin Gjerning, at han bar bleven et
levertbe Vidne, eit fremragende Geist
lig og ert lærd Theolog. Under det
tunge Ansvar, som var bleven lazt
paa hans Skumre, bavbe han voxet
til at blive en Kirkeleder, paa sam
me Tib. som ban stedse var kommet
nærmere Folket bet blev altib Fest
omkring i Mettigfiebertte, ttaar For
mand Stub kom paa Besøg.
Ex-Minister Lauritz S. Swenson
talte paa engelff som en „Pioneersøn
til en Pioneersøn". Taleren skildre
de kortelig Forholdene herude i 1849,
da Hædersgjæsten blev født ttebe i
Wisconsin, og naar han kastebe Blik
ket tilbage over benne Tib, forekom
alt det. som havde hændt, og alt det.
Udviklingen havde ført med sig, ham
som en fængslende Roman. Taleren,
ber ?elv er føbt nebe i Nicollet Coun
ty. Minn., frntbe her tale af egen Er
faring. Han mtnbebe om. at Hæ
dersgjæsten tilhørte det første Kuld
Studenter, som blev ubexamineret
fra Lutber College, at han var den
første Bestyrer for Synodens theolo
gisse Seminar, og at han ogsaa paa
andre.Maader havde været en Fore
gangsmand. Videre omtalte han
den stærke Norskhedsfølelse, der havde
faaet Næring ved bans fireaarge
Studieophold i Norge som ung
Mand, og som havde bidraget til at
gjøre ham til en Fører paa det spe
cifikt norffe Omraabe, faa man hjem
me i Norge betragtede ham som en.
ber havde taget den ledende Del i Ar
beidet for at styrke det Baand, der
binber bet norffe Amerika til Norge.
En meget stemningssulb og beaan
det Tale for Fru Stub blev holdt erf
Past. I. W. Preus. Han fftlbrebe i
poetiske Vendinger bet norffe Hjem af
bet gamle Slags meb ben gamle bei
lige Hygge. I vort rastløse Liv holbt
bisse Hjem paa at forsvinde, og at
man'enbnu havde nogen- af dem
Behold skyldtes Kvinder forø Fru
Stub.
Advokat James il. Peterson skitide
været den næste Taler, men havde
Forfald. Isteden tålte Advokat Nils
Michelet, ber er en crf Hædersgjæ.
_.
V\vj
Minneapotts, Minn
Fødselsdag, og den formede sig som I Taleren særlig
en virkelig Fest, ikke bare for Hæ- dvælede vhd hvil
dersgjæsten. men ogsaa for de Tan=4 lutherske Kirfefol
fer og Sager, han har viet sit Livs let. Han talte n
Gjerning. Og i denne Hyldning af
Personen og Tilslutning til Sagen
deltog mellem tre og fire hundrede
Personer Medlemmer af den nor
ske Synodes. Den Forenede Kirfes og
Hauges Synodes Menigheder her i
Byen saavelsom Folk udenfor Menig
hederne og fere tilreisende. En feta
dan Hyldning af en Mand ber staar
midt oppe i sit V'rke blandt de Nor
ske i Amerifa. har sjelden sundet
Sted. Man fif ved at høre de aner
kjendeitde Ord. som blev udtalt om
og for Hædersgjæsten og hans Vir
ke. saavelsom af det beskedne Svar til
Taf for Hyldningen, som Hædersgjæ
sten udtalte, en umiddelbar Følelse
af. at store Tanfer og en Fordrage
lighedens Aand holder vaa at samhz
det norske Kirkefolk i Amerifa.
Da dett festklædte Skare havde
bænket.sig om Bordene, holbt Pastor
A O Aasen ett kort Bøn. Hon. I.
W. Wi'sott tog. efteråt Retterne var
expeberet. Ordet som Aftenens Cere
monimester og udtalte paa samtlige
tilstedeværendes og mange andres
Vegne en Lykønskning til Dr. H. G.
Stub i Anledning af hans Fødsels
dag og forklarede, at matt havde følt
det som en Trang at gribe benne An
lebniug til at strø nogle Roser paa
hans Vet. Mr. Mlson oplæste
et Digt som var skrevet i Anlebnin
gett af Past. Johannes Bothne.
Byen svm 23-aarig Præst begynbte ^^væget. I hans Tak var ber ind-
v
dag den 26de Februar 1914.
ftens ældste Ven ir. Han nedlagde
en godmodig Pr^est"mvd, at man
forsøgte at gjør^Hædersgjæsten til
gammel han tale med Begeistring
om ben „unge SLb" og sluttede med
at udtale bet Hoal at nran skulbe faa
beholbe ham Iænj og uforandret.
Pact engelsk tore Advokat Elias
Rachie. Han taje om Forenings
aanden brandt beittorffe Kirkefolk og
Hædersgjæstens Stillntg i For
eningssagen. Det^ar bet meget, som
Hemholdt, idet han
Magt det norsk
kunde være sam
get smukt om Hæ-
Ptoneer præsten
han ofte havde væ
og havde lært at
kjende iom en Fruens og Kjærlighe
dens Mand. I
Dr. ?. G. Swv
Da de officiells Taleres Række nu
var affluttet overrakte Ceremonime
steren Hædersgjæsten en Kurv med
65 „American Bemtty" Roser samt
en pragtfuld „Loping Cup" af Sølv.
Pastor Sumstad oplæste nogle tele
grafiske Hilsener, som indløb til Ban
fetsalen, fra Past. Th. Eggen. „Lu
theranerett"s Rchattør. Jens John
son, Seattle) Fakultet og Studenter
ved Pift? Region Luther College.
Chicago Præstefottferens og Puget
Sound Luther College Club. Mange
Lykønffninger indløb i Løbet af Da
gen til Dr. Stubs Hjem.
Tilslut talte Hæbersgjæsten synlig
flettet en beskeben Protest mob alt bet
vakre, som var blevet sagt om ham.
Hart havbe i sit Virke aldrig tragtet
efter Vinding eller Anseelse. Den,
som bet gjorbe. var bare en Leie
svenb. Det vilbe han ikke være. Han
havde sit Livsprogram, og bet sam
mettfattebe han i Glabstones Svar
paa et Spørgsmaal om, hvilket var
Tibens mest brænbende Problem: at
forkynbe Jesu Kristi Evangelium. Et
ter om Aarene var gaaet hen, var der
veb Siben af bette Program kommet
et attbet et som han kunde sige
han havde faaet i Arv efter sin Fa
der nemlig at arbeide for, at de,
der er enige i Tro og Lære, fart labe
berme Ettigheb træde frem i bet ybre.
Han vilbe betragte det som det stør
ste. han havde oplevet, dersom det
skilte her furtbe bøte sig sammen, og
han vVbe meb Glæbe gacr i sin Grav,
meb Bevibsthebm om at have været
et Rebffab til at istartbbrirtge en For
etting blandt det itorff lutherske Kir
kefolk i Amerifa. Dr. Stub ubtalte
sit Syn paa Præstegerningen ved. at
citere en Filosofs Ord: „Intet men
tteffeligt er mig fremmed." Bed Si
den af bet at forkynbe Evangeliet var
det ogsaa mangt almenmenneffeligt.
som kunde og burde fremmes, oz i
nærmest Forbindelse hermed satte
han den samlende nattonale Tanke
blandt Nordmændene i Amerika. Og
som Nordmand bestrcebte han sig for
at styrke Baandet mellem Nordmænd
ude og Nordmænd hjemme og at frem
me de Opgaver, som stod i Forbindel
se med Omplantning af det bedste
af norsk Kultur paa amerikansk
Grund. Aftenens Fest og Gaver be
tragtede han som Vidne^yrd omr at
hans Program ikke havds? været for-,
gjæves. Med dyb Bevægelse rettede
han en særlig Tak for be
som var udtalt om hans Fader, og
den Pris. som blev ybet hans Mober
i Pastor Bothnes Digt.
Jnbimellem Talerne blev Sange
sunget af Miss Hanna Swendsrud
og John Skogmo, affompagneret af
henholdsvis Mrs. Eva Fehn Hagen
og Prof. Johtt Sether.
,. i,
y
Traktaterne
Boldgiftstraktaterne med Norge og
syv andre Magter ratificeres
af Senatet.
Washington den 21de Februar.
Ved at forfaste Amenbementerne til
be alminbelige Volbgiftstraftater,
der forelaa til Fornyelse meb Stor
britannien, Japan og sex andre Na
tioner. fan bet siges, at Senatet
igaar tog bet første Sfribt i ben af
Administrationen hævbebe Potitif
for at løfte be Forenebe Stater fra.
hvad matt i officielle Krebse har be.
tegnet som bett „isolerebe Stilling"
i. udenrigske Anliggender.
Styrfeprøven i Traftatstriden kom
over et Amendement til den spanske
Traktat foreslaaet af Senator Cham
berlain af Oregon, hvilket vilde und
drage fra Volbgift saadanne vigtige
internationale Tvistespørgsmaal som
Jnbvanbrittgen Spørgsmaalet om
Udåndingers Adgang til amerikan
ffe Skoler. Affærer vedrørende Mott
roe-Doktriiten, samt Bestemmelsen i
Panama KanaVovcn om Afgiftsfri
hed for antertkartffe Kystfartskibe.
Dette Amendement blev forkastet
med 40 mod 13 Stemmer, mere end
to Trediedels Majoritet.
Dette Resultat blev af Administra
cnslfeberue igaar Aftes betragtet
fem ert Asgjørelse af Striden om Re
aieringens Udenrigspolitiks og en
Sikring af traktaternes Ratifika
tion. i'"
Sent igaar Mes efter den anden
Dag meb forlænget exekutivt Møde.
blev det forkyndt, at ingen yderligere
Ämendementer vilde blive fremsat,
og at ingen var vedtaget.
Uben et eneste Amendement blev
Voldgiftstraktaterrte meb Spanien,
Storbritannien, Norge, Sverige. Ja
pan. Portugal. Schweiz og Italien
rotificerebe af Settatet idag.
Skirend. Jrontøoob, Mich., ben
22de Februar. Sex Tusen Perso
ner overvar Skirendet her idag.
Henry Hall af Jflipemwg, Mich.,
blev tilkjenbt 1ste Præmie i Klassen
for Professionister. Hans længste
ftoaenbe Hop var paa 163 Fob.
Verbensrekorben, som blev sat paa
Jronwoob-Bakken ifjor af Ragnar
Omtvebt, er paa 169 Fob.
Milwaukee 22be Februar.
Anbers Haugen blev No. 1 meb
282% Points veb Milwaukee Ski
klubs aarltge Renb ibag veb Lake
Nagowicka. En stærk Mobvtnb hin
brebe Hopperne betybelig. Anbers
Haugen gjorbe Dagens længste staa
enbe Hop, 184 Fob. Einar Jensen
af Chicago blev No. i Amatørklas
sen meb 226 Points.
Lønsforhøielse for Jernbanefolk.
Chicago ben 19be Feb. Lønspaalæg
til et Beløb af ca. $100,000 aarlig
blev ibag givet Chicago, Burlington
og Quincy Jernbanens Togpersonale
af en Volbgiftskommission. ber har
arbeibet meb Sagen i tre Maaneber
Der irtbrømmebes fuld Betaling for
alle udførte Tjenester, enten pr. Mil
eller pr. Time, men bertmob iffe For
langender om Extradetaling for Tje
nester, der indtræffer under regulær
Tjenestetid. Der blev ikke foretaget
nogen Reduktioner i Løn.
For Passagertog-Personalet blev
for første Gang sat en Minimums
løn: Togførere $134.20, Bagage
mænd $80 85, Bremsere og Signal
mænd $74.80. Kommissionen gik
desuden med paa 19 vigtige Forlan
gender fra Mændenes Side i Regler
ne for Tjenesten, hvoraf mange med
førte Lønsforhøielser for Godstogfø
rere og Personale. Pcfa faa Undta
gelser nær beregnedes Lønnen til
4.75. for Konduktører og 3.25c pr.
Mil for Bremsere paa Godstog, 100
Mile eller mindre, riler. 10 Timer
eller Mmdre til, at judgjøre ert Dag.
Forhenværende Statskasserer død.
Beaver Dam den 17de Feb. E. C.
McFetridge, Wisconsins Statskasse
rer fra 1887 til 1891, Døbe idag i sit
Hjem her, 78 Aar gammel. Han var
ene af de republikanske Kasserere,
som af Demokraterne blev tvungen
til at tilbagebetale til Staten endel
af de $300.000 i Renter paa Sta
tens Indskud efter den demokratiske
Seir i 1892.
Fik Erstatning af Regjeringen.
Marinette den 17de Feb. Dscar
Peterson, som ved en Feiltagelse ka
stede $26 i Sedler i Ovnen, men red
dede dem før Luerne helt havde fortæ
ret dem, er blevet erstattet af Regje
ringen.
Benbrud. Couderay den 17de
Feb. Louis Throndsott fra Baldwin
brak Benet nedenfor Knæet som Føl
ge af, at et Træ faldt over ham.
Brand. Spooner den 17de Feb.
En Ildebrand, som opkom i Charles
Nelsons Bygning, anrettede Skade
for omkring $35,000.
Ulønnet Mayorenibede. Wash
burn, 18. Feb. H. H. Peavey, Wash
burns Mayor de to sidste Aar, har
erklæret, at hart ikke vil modtage
Gjenvalg. Venner af Olaf M. Olson,
der har været Alderman i 8 Aar,
arbeider for at faa ham til at stille
sig som Mayorkandidat. Stillingen
er ulønnet.
Schrank transporteret til Wau
pun. Fond bu Lac, 18de Feb. John
Schrank, der for to Aar siden for
søgte at dræbe Roosevelt i Milwau
kee og siden har været i
nordlige Sindssygeasyl i Oshkosh,
blev idag overført til Asylet for van
vittige Forbrydere i Waupun.
Pastor Andreasen antager Kald.
Ncettah ben 18de Feb. Pastor An
dreasen har antaget Kaldet fra den
herværende dansk lutherske Kirke efter
død i fin Kontorstol ibag-. Døb an
tagelig af Slag.
Høi Alder. Mctibett Rock ben
19be Feb. Andrew Johnson, 91
Aar gammel, er bød. Han havbe
boet i Pierce County i 55 Aar.'
Skaar Postmester. LaCrosse den
23de Feb. Olas R. Skaars Udnæv
nelse til Postmester er af Præsident
Wilson bleven oversendt Senatet
ifølge Underretning, som herværende
Demokrater idag modtog fra Joseph
W. Davies, Korporattonskommissæ
ren. Skaar bliver saaledes Postme
ster W. B. Tscharners Eftermand.
Indstillingen blev gjort af Kommis
sær Davies ifølge Road fra ledende
"Demokrater i bet vestlige Wisconsin.
I. F. Doherty. der i sin Tid var Kan
didat for Generaladvokat. Pragede en
Stilling i be Forenebe Staters Fi
nansbepartement med en Gage af
$3,000 for at kjæmpe om Postmester
embedet. B. F. Keeler, StatZorga
nisator for Modern Woodmen, var
ett attbett Kcmbibctt. William
Wolfe og artbre Lebere nægtebe at
anbefale nogen af Kanbibaterrte i
den hidsige Kamp.
Skaar er føbt paa Sønbmøre,
Student fra Kristiania Universitet
ubvanbrebe 1882 og blev i 1886 ub
examineret fra den juridiske Afdeling
ved Wisconsin Universitet. Fra
1891 til 1895 var han Chief Clerk
ved Landkontoret i Madison. Fra
1886 til 1890 var han Medlem af
Statscentralkomiteen. I 1894 var
han-Kandidat for Assurancekommis
sær og i 1902 for Generaladvofat.'
steaffiS!
QlCTY.
HviK-^De har noget, font
Sötittlgä
De øn
[rer at sælge, saa indryk et
lidet Avertissement under „Til
salgs" i „Minneapolis Tidende".
(©migrantens 63de, Budstirrens 42de, Nordvestens 34te Aargang.)
Kunstforening
Skandinavist Kunstforening oprettes
ved en Banket i Odin Club.
Begeistring for Sagen.
En ffandinaviff Kunstforening blev
stiftet i Lørdags ved ert Banket i
Odin Club. Der var omkring hun
drede Deltagere i Banketten, og de
fleste af dem tegnede sig font Meb»
lemmer af Kunstforeningen. Indby
delser var udsendt til kunstinteres
serede Skandinaver her Byen og i
andre Dele af Landet af ert Komite,*
som Odin Club nedsatte for et Par
Maaneder siden. Af de forskjellige
Udtalelser ved Banketten fremgik, at
der virkelig var Krav paa en faa
dan Forening, og der forespeiledes
for den skandinaviske Afdeling, som
Foreningen agter at saa istand ved
Minneapolis Kunstmusæum, en lys
Fremtid. Som Foreningens første
Direktion valgtes følgende, ifølge
Forslag stillet af Odin Clubs Komi
te: Danffe, Mads Christensen, Sø
ren P. Rees, Jacob Riis, T. I.
Skellet og Paul Swenson Svenske,
Guvernør Eberhart, Edgar Matt
son, C. I. Ringnell, C. I. Swan
son og C. E. Wallerstedt Nord
mænd, Edward Engerud, Einar Hoi
dale, Lauritz Swenson, Haldor Sne
tie og Andreas Uelanb.
Ved den slot anrettede Banket
præsiderede Odin Clubs Præsident,
Einar Hoidale, som Toastmaster.
Den første Taler var Lauritz S.
Swenson, forhenværende amerikansk
Minister til Norge. Han fortalte,
consin hvordan Tanken om en ffandinaviff
Kunstforening var opkommen, og an
gav de væsentlige Grunde til bens
Opkomst. Meb Begeistring ffilbrebe
han bet Høie Stabe, Kunsten var'
nctaet i be skandinaviske Lcmbe, og
omtalte be Ofre, man ber bringer
for at give Kunsten gode Vilfaar.
Past. C. C. Kloth., der har antaget Som Exempel nævnte han nylig as
Kald- fra (Sifhorn, Iowa. Pastor døde Dr., Carl Jacobsen i Kjøben-.
Andreasen har ticeret ,Mission5præst i
a i o n i a s V
Døde i Kontorstolen. (Sturgeon
Bay, 19be Feb. Thomas H. SmitU,
Trælasthanbler og Skibsrheder, 60,
Star gammel, blev ftmdet siddende b«de. font bar gaaet forub for For-
Nar gammel, bøde i sit Hjem i ^anen
Town of Horobrb ibag. Hun havde
levet i Brown Couttty hele sit Liv.
En af hendes Sønner, Oliver Mon
roe. er 75 Aar gammel og Veteran
fra Borgerkrigen.
Hull som Gnvernørkandibat. Ma
dison den 20de Feb. Merton Hull
af Black River Falls, der var Spea
ker i sidste Legislator, har fortalt
sine Venner, at han agter at søge den
republikanske Nomination til Guver
nør.
havn, der gav en hel Million for
Kunsten. Det gjaldt ogsaa for Skan
dinaverne i Amerika at udrette no
get for Kunsten, erklærede hart, og
den Tanke var Drivfjæren i det Ak-
ettingens Dannelse.
Minnesota Universitets Rektor,Dr.
G. E. Vincent, rev alle med, idet hatt
paa sin vanlige elektriserende Maade
omtalte den Sag, som han ofte før
har fremholdt, at Minnesota Univer
sitet bør blive et Centrum for ffandi
naviff Kultur, og fremholdt, i hvil
ken N'øie Forbindelse hermed stod
om
gjøre Minneapolis til
et ffandinaviff Kunstcentrum. Dr.
Vincent vilde iffe vide noget af den
gammeldagse snevertønte A mer tf an
isme, som iffe var istand til at aner
kjende det fremmede. De Dage var
forbi. Nu var den Tanke oppe i Ti
den, at det gjaldt at indvinde de
fremmede Kulturværdier, som blev
bragt til Amerika af Indvandrerne.
Han syntes at have en stærk Tro paa,
at Minneapolis med Tiden vilde
blive et Centrum for al skandinavisk
Kultur i de Forenede Stater.
Minneapolis Kunstmucæums Vi
cepræsident, John R. Van Derlip,
gäv Stifterne af den nye Forening
megen Opmuntring.
Guvernør Eberhart holdt en mi«
staaenbe Tale om ffandinaviff Kunst.
Andreas. Uelanb, ber har været ett
af be ivrigste til Sagens Fremme,
talte om Organisationsplanen. Livs
medlemmer behøver at betale $100
og attbre Medlemmer $5 Staret.
Som det egentlige Motiv for Dan
nelsen af en Kunstforening fremholdt
Ueland, at man vilde have de ffan
dinaviffe Folk forstaaet i Amerika.
De havde en Literatur men For
staaelfen blev ikke klar gjennent
Oversættelser. Skulptur og Male
rier trænger iffe Oversættelser. Han
oplyste, at ifølge Udkastet til Bilo
ve vilde de 15 Direktør-T vælge ett
Exekutivkomite paa 5 Medlemmer.
Det vilde k æve et Votum af hele
Exekutivkomiteen eller af 10 af Di
reftørerne til at kjøbe et Maleri.
Dr. Gustav Andreen, Præsident
for Augustana College, talte om
Skandinaverne i Amerika. Endvide
re hodtes Taler i Tilslutning til ben
nye Forenings Program as Dr. H.
G. Stub, .X. I. .Skellet og -Prof.
Granrud.

THE MINNEAPOLIS TIDENDE
had an average circulation
during the entire year
of 33,718 copies per ,y
El Paso, Tex., den 20de Feb.
El Paso, Tex., den 20de Feb.
Washington den 20de Feb.
Washington ben 21be Feb.
Washington den 23be Feb.
Dr. H. G. Stub, den norffe Synodes
Formand, hædret paa sin 65»
aarige Fødselsdag.
Les Formanb. Dr. H. G. Stubs 65be Banbt, og bet ubckidelige. som ffilte,
dersgjæstens Fobi:,
H. A. Stub. hven
ret sammen med
Washington ben 21be Feb.
Axel Henbrickson gjorbe en Salto
mortale i et 119 Fobs staaenbe Hop.
Ubfalbet af Renbet er som følger:
Professionister, Henry Hall 330^
D. Knubfon, Chicago, 328 John
Bratlunb, Jronwood, 304 Hjalmar
Paumela, Jshpeming. 296^ Rag
nar Omtvedt, Chicago, 256 Lars
Haugen, Milwaukee, 248 Art Brat
tunb, Jronwood, 233.
I Amatørrendet blev Udfaldet:
John Fjeldseth, Jronwood, 324%
John Jobe, Jronwood, 314 Wil
liam Bratlund, Jrottwoob, 275.
MINNESOTA
HISTORICAL
Wisconsin.
Hundrede Aar. Green Bay bert
20be Feb. Mrs. Angeline Monroe,

xml | txt