OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, March 05, 1914, Image 12

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1914-03-05/ed-1/seq-12/

What is OCR?


Thumbnail for

-tftassæ&sammm
12
ip^s
Jl
y
4^- J, -JG
Mmnespolis.
Professionelle Annoncer.
Uo- 3rd Street, Minneapolis.
Drs. N. H. Scheldrnp & Ivar Si
vertsen. Norske Kirurger. Suite 315—
320 Syndicate Bldg., 519 Nicollet Ave.
Dr. Borom, Specialist Hud-, Blod-,
Nerve- og Urinorgan-Sygdomme. 313
Wash. Ave. S., Minneapolis. Kontortid
RO til 4. og 7 til 8. Søndage 10 til 12.
Bonheims Aarsfest. Det Par hun
Ibrebe Deltagere i Vonheim 'Loge,
Øøimer af Norges Aarsfest paa Da^
Itia Hall igaar tilbragte nogle inter
Qssante Timer under det udsøgte
program. Festtalen blev holdt af
Prof. Gisle Bothne, der gav et fæng*
sslende Billede af Norges lldvikling
xjennem det sidste hundrede Aar. Det
var en prægtig 17de Mai Tale.
Den musikalske Assistance var ud
tnærfet. Prof Julius Johnson gjor
6c stormende Lykke med en Række
Pinonumere, der gav ham Anledning
til at udfolde en forbløffende Fær
Kighed. Miss Jeanette Johnsons
store og klangfulde Stemme sik man
høre i „Sæterjentens Søndag" samt
en engelsk Sang. Den norske Glee
Nubs Sang vandt megen Paaffjøn
tielle. Den gav blandt andet sit
Glansnummer, Paulsens „Norge,
mit Norge", John Løvseth, Solist.
Logens Præsident, Thormod
Wangsnes, holdt en meget anslaaen
de velkomsttale og ledede Festen.
I. Erickson, 21, og Ella A. Chri
sten son, 20. Carl Halbing, 42, og
Wcarie S. Lund, 40. Egib Johnson,
'•S3, og Flora Luud, 21.
Iver Olson, 31, og Anna Miller,
'26. Alfred Gustafson, 40, og Ellen
Johnson, 29.
Samuel Dahl tilkjcndt $4,000 i
Erstatning. Joseph I. Meurer, en
Upotheker i 400 Central Ave. blev
i Tirsdags as en Jury i Distriktsret
ten dømt til at betale Samuel Dahl
$4,000 Erstatning for ved en Feil
tagelse at have givet Dahl en IEske
giftige Tabletter istedenfor en ZEske
Tabletter indeholdende et Styrkemid
idel, som forlangt paa en Recept.
Dahls Sag førtes af Advokat An
thony T. Grotte. Af Vidneprovene
fremgik det, at Dahl havde taget to
af de ham givne Tabletter, med den
Følge, at han blev haardt syg. Sag
blev saa anlagt mod Apothekeren.
Byraadet indbyder Præsident Wil
son til 17de Maifesten. Den norske
Alderman for 3die Ward, George 95.
B. Hill, indbragte paa Byraadsmø
det Fredag Aften, paa Anmodning af
tl7de Maifest-Komiteen et Forslag om
.tit Byraadet bliver med i Udstedelsen
tf Indbydelsen til Præsident Wood
row Wilson om at komme til 17de
Mai-Festligrederne i Minneapolis og
Wt. Paul. Forslaget blev enstemmig
Iedtaget. En Jndbydelsesflrivelse
Dlev vedtaget og beordret sendt til
Mrcssidenten.
Dødsfald. Mrs. Jacob M. Hol
Item, 62 Aar gammel, døde Fredag i
:fit Hjem, 2612 Como Ave. SE. Hun
Overleves af en Datter, Sarah, og to
Sønner, Martin og Mathias, alle af
Minneapolis. Hendes Mand døde i
-August 1913. Mrs. Holtan var
«født i Rendalen og kom til Amerika
i 1872. Ester først at have opholdt
fig i Menomonie, Wis., et Aars Tid,
islyttede hun til Minneapolis, hvor
hun siden havde sit Hjem, og hvor
.hun for firti Aar siden blev gift med
Holtoan.
C. E. Nelson fra Battle Lake,
Minns gled paa Fortauget paa
"Washington og Hennepin Avenues
i Mandags og brak- Benet lige ved
Ankelen. Han blev- indjagt paa
Byhospitalet.
Til Norge 1914. Frit: Et Turist
Kart over Norge og en vakkert illu
fireret Brochure sendes frit paa An
modning til Cunard Line, Minnea
polis Minn.Avertissement.
Luthersk Redningshjem. Det nors?
lutherske Redningshjems Forening,
organiseret af Præster i Tvillingby
erne, tilhørende den norffe Synode,
blev inkorporeret i Fredags. For
eningens Formaal er at drive Barm
hjertighedsarbeide, flaffe Hjem for
ulykkelige Piger og hjælpe mishand
lede og forsømte Børn. Korporativ
nens Bestyrelse bestaar af: A. O.
Aasen, Præsident C. S. Thorpe,
Vicepræsident M. O. Sumstad, Se
kretær Jo'hu Hendricks, Kasserer.
Andre Jnkorporatører er Chr. An
derson, L. I. Jerdvc, W. Preus,
S. T. Reque, B. A. Johnson og
S. T. Norman. Foreningen har
kjøbt
et Hus i
Nordøst-Minneapolis
og indredet det til Redningshjem.
Mrs. Gudmund F. Johnson døde
den 24de Februar paa Diakonisse
hospitalet efter at have været syg
siden ihøst. Hendes Mand, der var
en af den norsk-amerikanske Presses
Pionerer, døde den 3die August
1913.
Mrs. Johnson, hvis Pigenavn var
Anna Bjørge, var født i Gudbrands
dalen for 66 Aar siden. Hun kom
til Amerika for 50 Aar siden og blev
for 45 Aar siden gift med Mr. John
son. Aaret efter flyttede de til Min
neap o lis. I de sidste Aar havde hun
boet ved Lake Minnetonka.
Mrs. Johnson overleves af to
Døtre, Mrs. I. F. Kimdsen og Mrs.
Jakob Hvoslef samt en Søn, Ralph
Johnson.
Blandt tilreisende, som har været
iltdom paa „Tidende"s Korttor, er
O. I. Holm sra Fosston, Minn., paa
Gjennemreise til Norge. Hans Mon
son og John Nelson fra Blue Earth,
Minn. T. O. Loftsgaard fm Vol
taire, N D., Pact Veten til Norge.
John Hotterub, fra Southey, Sask.,
og A. G. Asbjørnhus fra Earl Grey,
Sask., Peta Gjennemreise til Ridge
way. Ja. H.'Knutson fra Grygla,
Mtittt. G. E. Landvik fra Milan,
Minn., Paa Veien til Norge. L. H.
Bay fra Cloverly, Sask., Paa Hjem
reise efter Besøg i Brainerd, Monte
video og Minneapolis.
Dødsfald blandt Skandinaver i
Minneapolis:
John Anderson, 65, 4203 Fre
mont Ave. N.
George Tcntgen, 20,1200 3rd St.
S. Augusta Mattson, 50, Eitel Ho
spital. August Österberg, 81, Sven
ske Hospital. Jelmer Moe, 27, By
hospitalet.
Anna Johnson, 66, Diakonisseho
spitalet. Amanda Nelson, 23, Dia
konissehospitalet.
Minister Bry« kommer. 17de
Maisest-Kom. fik forleden af H. H.
Bryn, Norges Minister i Washing
ton, Meddelelse om, at han havde
faaet det norffe Udenrigsdeparte
ments Tilladelse til at deltage i 17de
Maifestlighederne i Tvillingbyerne.
Minister Bryn var indbudt til at
vcere ett af ZEresgjcesterne under
Festlighederne.
Peer O. Strømme holdt Lørdag
Aften i Odin Club et Foredrag over
Palæstina, som han besøgte paa sin
Reise rundt Jorden. Foredraget var
illustreret med Lysbilleder. Mr.
Strømme tilbragte sidste Juleaften i
Bethlehem og Juledag i Jerusalem.
Foredraget blev paahørt med megen
Interesse af den talrige Forsamling.
Fredning af Fifl, undtagen Picke
ret og „rough" Fisk begyndte paa
Søndag, den 1ste Marts. Frednings
tiden for Bass varer fra 1ste Marts
til 29de Mai og for Pike, Crappies,
Perch, Sunfish, Catfish og Stur
geons fra 1ste Marts til 1ste Mai.
Prof. Gisle Bothne har i Løbet ar
den sidste Maaneds Tid holdt om
kring et Dusin Foredrag paa forskjel
lige Steder i Minnesota, Iowa, Wis
consin og North Dakota om norske
Emner, for det meste til Indtægts for
Mindegaven.
C. O. Nelson, Redaktør af „The
Advertiser" i Holdingfor'd, Minn.,
aflagde.forleden „Tidende" et Besøg.
Til Norge 1914.
Skriv til Cunard Line, Minne
apolis, efter Brochure der indeholder
de specielle Anledninger, som bydes
Passagerer, der vil reise ti! Norge i
1914. Avertissement.
Tilkjendt Skadeserstatning. Bes
senter, Mich., den 24de Feb. En
Jury i Kredsretteit her tilkjendte
Sven Johnson $2,700 i Skadeser
statning af Montreal Mining Co.
Han msstede for tre Aar. siden en
Arm i Selskabets Grube.
.A. .i-
lHqmP« »M?
Mmnesow.
Prof. Thoeu tager Afsked. Albert
Lea den 24de Feb. Profesfor Thoen,
der i ti Aar har været Bestyrer for
Luther Academy her i Byen, har ta
get Afsked. Han flutter 1ste Juli.
90 Børnebørn. Preston den 25de
Feb. Ved Mr. og Mrs. Michael
O'Connors Diamantbryllup her idag
var tilstede 90 Børnebørn af det gam
le Par. Mr. O'Connor, en velstaa
ende Farmer- i 80-Aarene, haabede i
en Tale til Familien, at Børnevørne
nes Antal maatte øges til 100, før
han blev bortkaldt.
Hans Lund paa Vandring. Man
kato den 25de Feb. Hans Lund,
„Globe Trotter" af North Mankato,
drog igaar afsted paa en Spadsertur
til Cincinnati. Han vil stanse paa
mellemliggende Steder og holde Fo
redrag for Handelsforeninger.
Død af Hjertelammelse. Fergus
Falls den 25de Feb. Mrs. Iver
Grina, en af Countyets ældste Set
tlere, døde pludselig Søndag af Hjer
telammelse.
Rines er valgbar. Statens Høie
steret har erklæret, at Henry Rines
af Mora, Repræsentanthusets Spea
ker, er valgbar til Statscruditor, for
hvilket Embede han har stillet sig som
Kandidat. Domstolen finder, at Le
gislaturen ved at fastsætte Stats
Auditorens Gage til $4,600 ved at
slaa sammen tre Lønningskilder til
en Post ikke forøgede Embedets Ind
tægter. Det konstitutionelle Forbud,
der forhindrer Medlemmer af Legis
letturen i at stille sig som Kandidater
for Embeder, hvis Gage de har hjul
pet til at forhøie, gjælder ikke for
Rines og er ikke til Hinder for hans
Nomination eller Valg. John C.
Benson, en Sagfører i Minneapolis,
attlag&e Sag for at forbyde Stats
sekretæren at stille Rines' Navn paa
Valglisten.
Studentermøde. Moorhead den
26de Feb. Forenede Kirkes Studen
terforbund holder sit Aarsmøde her
dert 8de Marts. Delegaterne til
Mødet bliver Concordia Colleges
Gjæster. Mødet varer 3 Dage. Pros.
I. A. Aasgaard, Concordias Præsi
dent, ordner med Programmet. Man
ge fremtrædende Mænd inden Kirke
samfundet skal tale.
Fallit. Fergus Falls den 26de
Feb. Ole I. Blom, der eter ert
Kjødhandel i Thief River Falls, be
gjærede idag sit Bo taget under Kon
kursbehandling. Aktiva opgives til
$5.069, hvoraf $3,850 er undtaget,
og Passiva til $2,621.20.
Fællesmøde. Fergus Falls den
26de Feb. Et Fællesmøde af den
norske Synode, Hauges Synode og
den Forenede Kirke i denne Del af
Staten holdes her i Byen i Anled
ning den foreflaaed-e Forening mel
lem disse Kirkesamfund.
Dobbelt Bryllup. Fergus Falls
den 26de Feb. Et dobbelt Bryllup
blev holdt' her idag. Pastor S. I.
N. Mvisaker viede Parrene: Martin
Aas, Kasserer ved Banken i Barlow,
N. D., og Miss Nellie Keller herfra
Byen, og W. M. Westerhaug og
Miss Mary Aas herfra.
Veirforholdene var ypperlige, om-
endffjønt Sneen var noget haard
som Følge af det sidste Tøveir.
Anders Hattgert vandt 2 den Præ
mie med Hop paa 156 og 160 Fod,
og Axel Hendrickson af Blair, Wis.,
blev No. 3. Hendrickson gjorde og
saa et Saltomortalehop, men kom
her nær paa at tilsøie sig alvorlig
Skade. Aare'ts Skikonge, Ragnar
Omtvedt erobrede Fjerdepræmien. I
Amatørkassen seirede H. Landry og
Nels Floan.
Dagens længste Hop blev gjort'af
Anders Haugen i et Opvisningshop
han klarede 167 Fod, to Fod mindre
end Verdensrekorden. Gjennentgaa
ende svære Hop blev gjort as Pro
sessionisterne. Amatørløberne syn
tes at have Vanffelighed med at klare
Bakken«
W)M
Ildebrand. Tracy den 1ste Marts.
En Ildebrand, som Kl. 12 mat op
kom i et Skur bag Kaechele Bros.
MøMhcmdel, anrettede Skade for
$50,000. Paa en Time brændte fem
Forretningshuse.
Milwaukee-Banen erklæret skyldig.
Red Wing den 2den Marts. Det tog
en Jury i Distriktsretten tre Minu
ter. at finde Chicago, Milwaukee &
St. Paul Banen skyldig i Overtræ
delse af Loven om 2 Ceitts Person
taft, ifølge en af Grandjuryen ud
stedt Anklage. Banens Sagfører fo
reflog strax ny Sag af bert Grund,
at Passagertaxtloven af 1907 var
»konstitutionel. Dommer Albert
Johnson afviste Forslaget, hvorpeta
Sagførerne for Jentöanefompamei
oplyste, at der vilde blive appelleret
til Høiestevet, og Sagen vil blive be
handlet under Aprilterminen.
Det eneste Vidne for Staten var
Louis Carlson as Frontenac, som vid
nede, at han den 23de Juni 1913
kjøbte en Billet fra Frontenac til
Red Wing, 11 Mil, og betalte 33
Cents. Staten var repræsenteret af
Senator Albert Schaler af Hastings
og Senator A. I. Rockne af Zum
brota.
Bombe i Mayorens Hus. Inter
national Falls den 2den Marts. En
Dynamitbombe ødelagde idag Ve
randaen og knuste Vinduerne i Ma
yor G. A. Kanes Hus, medens Ma
yoren og Hustru sad i Husets Stue.
Fyren, der lagde Bomben, har øien
synlig havt Hastværk eller overvur
deret Bombens Sprængkraft, thi
havde denne været lagt lidt nærme
re, vilde de to i Stuen blevet dræbt
og Huset ødelagt. Man har ikke kun
net finde noget Spor af Gernings
manden, inert tror det er en sinds
syg. Mayoren vides at have været
Gjenstand for Angreb af misfornøi
ede Politikere her i Egnen, men no
get andet Motiv for at efterstræbe
hans Liv kan ikke tænkes.
Møllebrand. Moorhead den 2den
Marts. Dwight M. Baldwin Com
Partys store Mølle brændte i Efter
middag. Eiendomstabet er mellem
$110,000 og $150,000 Assurancen
er omkring det halve. Møllen vil
strax blive gjenopbygget. Ildens
Opkomst er ubekjendt. Det blæste
stærkt under Branden. Omkring
40,000 Bushels Korn blev øMagi
Skabsprængere paasærde. Red
Wing den 2dett Marts. Jernskabet
i Postkontoret i West Concord blev
inat sprængt af Personer, der und
kom med omkring $300 i Kontanter.
Af Beløbet tilhørte $80 Postmester
West Severance.
Forflyttet til Crookston. Windom.
2den Marts. G. H. Sanberg, der
har været Skolesuperintendent her de
sidste 6 Aar, er valgt til samme Stil
ling i Crookston. Hans Gage der
bliver $2,400.
Bryllup. Luverne den 2deit Marts.
Tobias Thorson og Miss Anna M.
Lee, begge af Rock County, blev viet
'her af Past. O. I. Mttrtdahl.
Ny Guveruørkaudidat. Stats
se
nator James T. Elwell af Minne
apolis, Forfatter af de Veilove, som
bærer hans Navn, har indtegnet sig
hos Statssekretæren font Kandidat
for den republikanske Nomination
til Guvernør.
Kt. PrøL
Til Værn om Sundheden. Ved
ett Banket Minnesota Club i St.
Paul sorrige Onsdag blev Public
eHalth League of Minnesota stiftet.
Taler blev holdt af Guvernør Eb er
hart, Universitetsrektor Vincent og
flere andre om. hvad der bør gjøres
for at værne om Folkets Sundhed.
„Vi bevilger $15,000 til at be
fjæntpe Svinekolera," sagde Guver
nør Eberhart. „Vi kalder Sygdom
men en offentlig Ulykke men 11,000
Personer kan 'dø af Tuberkulose paa
et Aar, og vi tager det ganske ro
ligt."
-1 ,f
SitSIf
Maryland Banen og vil tiltræde
Stilling-en, saasnart han bliver af
løst her:
Europa-Mesterfkabsløb ene paa
Skøiter, Hurtigløb, afholdtes i Be
gyndelsen af Februar i Berlin.
Oscar Mathisen blev Nr. 1 med 5
Points, Russeren Jppolitow Nr. 2
med 9 og Nordmanden Bjarne
Frang Nr. 3 med 12 Points.. Rus
seren seirede ,i 10,000 Meterløbet
medens Mathisen blev Nr. 1 pact
500,1,5000 og 5,000 Meteren. Is
forholdene var slette, og ingen nye
Rekorder blev sat.
Træt af Livet. Chicago den 2d ert
Marts. Miss Bertha Stensby, efter
sigende fra Racine, Wis., og paa Be
søg hos Albert Anderson i West North
Ave., blev idag fundet død et gas
fyldt Værelse. To Sedler paa Bor
det angav ifølge Politiet, at hun var
træt af Livet og ønskede at dø:
Hjertelig Tak
til. al le, om paa min
65de
Fød­
selsdag viste mig Opmærksomhed og
Kjærligt)ed ved at tage Del. i den
stilfulde Fest, arrangeret af Venner i
Minneapolis!
Tak ogsaa til dem, som vilde have
været med, men, efter hvad der er
meddelt mig, var forhindret fra at
komme!
Tak til de mange Præster og andre
Venner, font gjennem Breve og Te
legrammer glædede mig med sine
gode Øttffer. Jeg skal faa Lov til kun
at nævne Dr. L. Larsen, Formand T.
H, Dahl, Past. Eastvold, og Redaktø
rerne for „Kirketidende" og „Luthe
raneren". Tak til Puget Sound Lu
ther College Club, Wash., og Syno
dens Præsteflab i Chicago.
En særskilt Tak til Luther Semi
nars Studenter, og Park Region
Luther College's Fakultet og Stu
denterflab, Fergus Falls, Minn.
Tak til Pastor Johannes Bothne
for hans vakre Digt. Tak til „Min
neapolis Tidende", „Decorah-Po
stett", „Skandinaven" for al Op
mærksomhed fra Redaktørernes Side.
Mindet om alt det ufortjente, i ont
blev mig tildel, vil følge mig Livet
tgjetmem.
Peer StrsmmereisertilNorge
Den bekjendte norsk-amerikanske
Redaktør og Forsatter Peer Strøm
me, der netop er vendt tilbage til
de Forenede Stater efter sin anden
„Verdensrundreise", vil, efter at
have holdt en Række Foredrag i for
fljellige Byer i Nordvesten atter for
lade Amerikas Kyst og i Spidsen sor
et Selflab prominente Norfl-Ame
rikanere fra Nordvesten forlade
Minneapolis 22de April, Chicago
23de April og reiser den 25de April
med den nye Cunard- Damper
„Alaunia" direkte til London, hvor
to Dage vil blive brugt til at bese
Verdens største Bys Seværdigheder.
Selstabet reiser saa til Holland, Tyfl
land, Danmark og Sverige, tilbringende
to eller tre Dage paa forstjellige inter
essante Steder i disse Lande og ankom
mer til Kristiania Morgenen 16de Mai
itide for Jubilæumsfestlighedernes Aab
ning. De der ikke gjør Turen med til
Holland, Tyflland og Danmark, vil
fortsætte Reisen fra London direkte til
Kristiania, og ankommer der omkring
7de Mai.
De, der ønfler at benytte sig af
Anledningen til at reise i Følge med
Mr. Peer Strømme, burde strax
skrive til
CUNARD LINE,
af etler 28de Marts og 25de April
CALGARIAN
affeiler Ilte April og 7de Mai
De reservere eder Kahytsvlads paa nogen
af disse Dampflive.
Andre Afsejlinger
............Marts 14
Jonian
Scotian
Virawian
Streik i Frankrige. Paris den
24de F6b. Af 225,000 Arbeidere i
Syd-Frankriges Kulfelter hetr 40,000
streiket efter Opfordring af sine Le
dere som Protest mod, at Senatet hetr
bortflaaret nogle Bestemmelser i Un
dergrundsarbeidernes Pensionslov.
Til Rorge
Cunard Line har tut fuldendt Ar
rangementer for fem store' Exkursio
ner som følger:
„Lusitania" fra New Aork 21. April
32, Tons, 790 Fd. langt, 4 Propeller
„Alaunia" fra Portland 25. April
13,400 Tons, ny 1913. Dobbelt Propeller
„Carmania" fra Boston 28. April
20,000 Tons, Turbin med 3 Propeller
„Mauretania" fra New Aork 28. Apr.
32,000 Tons, 790 Fd. langt, 4 Propeller
„Campania" fra New Iork 5. Mai
30,000 Hestekræfter, Dobbelt Propeller.
Specielle gjertttetttgaaertde Tog vil
afgaa fra Minneapolis tre Dage i
Forveien under personlig Ledsagelse
ctf Cunard Liniens Repræsentanter.
Hundreder af Medlemmer af „Sønner
af Norge", Hallinglaget, Nordlandsla
get, Trønderlaget, Telelaget, Valdris
Samband, Gudbrandsdalslaget og man
ge andre har erklæret sin Hensigt at
reise med disse Dampsiibe, og andre ind
bydes at slaa Følge og drage Fordel af
det tyvende Aarl,undredes Bekvemmelig
heder der tilbydes Passagerer, som rei
ser med „den gamle paalidelige" Cunard
Line.
Hvis De ikke allerede har sikret
Dem Kahyt, saa gør det med det
samme. $5.00 sikrer Plads pact Ski
bet og garanterer laveste Pris.
CUNARD LINE,
Marts 18
For speciel Exkursionsprogram. Billetpriser
og alle andre Oplysninger henvend eder til
H. A. WATSON,
124 So. 3rd Str. Minneapolis, Minn
C|iuet
og op, Norge og
Sverige ditrite ti.
Boöton, Philadelphia
og .Newport News
jittitt, med Norge
—Mexico Golf (vrp.
Jackson
en*.,
Chicago,
S,,
1
AV
IN.
**•1
I *rf -iYr
Det store norske Vikingtog
Et enestaaende Foretagende
De kan reise hjem til Norge med Deres egen Damper.
„Hallinglaget" og „Sønner af Norge" har leiet U. S. Postdamper
„St. Paul" for en norfl-norfl Jubilæumsreise til Gamlelandet til Vaa
ren. Det vil sige, at norfie Mænd og Kvinder kan sikre sig Plads paa
denne Damper, og det være aldeles sikre paa at være uforstyrrede af
andre Nationer. Dette vil blive til saa meget større Fordel, som Træng
selen til Vaaren og Sommeren helt sikkert vil blive meget større end
vanligt. Dertil vil det sor de fleste reisende blive en extra Fontøielse,
at demte Damper ogsaa gjør et Besøg betade i Frankrige og England at
aflevere Posten, ellers gaar den direkte sra New I ork til Kristiania.
„St. Paul" er det første amerikanske Skib som nogensinde er leiet
for en Tur direkte til Norge. Det er „Sønner af Norge"s og „Hal
linglaget"s officielle Exkursionsdampflib. Se til at Deres Billet lyder
med „St. Paul". Det vil afgaa den 7de Mai, og enhver som tænker
paa at følge med, bør sende $10 strax som Haandpenge, tttdett det bliver
forsent. Skriv til S. O. Olstad, 119 Third Street So., Minneapolis,
Minu., eller
Af reiser:
En Billet med Hvide Stjernelinjen
er en Garanti for en hurtig, bekvem og
billig Reise til eller fra Skandinavien
med en af Verdens største, nyeste, hur
tigste og mest moderne indrettede Damp
stibe.
Exkursionsprogram, Hvide Stjernelin
jens billigste Billetpriser samt vcerdiful
de Oplysninger om Reisen erholdes gra
tis, hvis man henvender sig til
O. E.
det Tiden at reservere Dampskibs-
Jff plads, hvis de tcenker paa at reise hjem
»a deltage i Festlighederne i Anledning
lov-Aarssesten. Sjuft at Jubilæumsudstillin
gen aabnes allerede den 15be Mai. Billigste
Billetpriser og uovertrufne
Betvemmelighever
for Kahyts og tredie Klasses Pasagerer kun
$78.00 2den Klasse, $51.00 tredie Klasse fra
Chicago til
Kristiania. Dampere afgaar ugent-
lig fra Montreal og Ruten gaar nedover den
pragtsnlde St. Lawrence-Floden (kun 4M
DagS Ocean-Reise fra Land til Land) til
Glasgow, derfra med Jernbane over en af de
vakreste Dele as Skotland og saa pr. Damp-
slib
til Kristiania eller hvilrensomhelst an
ven By. Noget nyt at se paa hele Reisen.
Den Norske
Amerikalinies
nye og moderne Baade asgaar sra
New Aork som følger:
Kristianiafjord
24de Marts
Bergensfjord
w w
Kristianiafjord
Bergensfjord
Kristianiafjord
Bergensfjord
Kristianiafjord
Fra Amerika
Mauretania Mar. 17
Alaunia Mar. 21
9 QThvtf Carmania ..Mar. 31
6. Lusitania....Mar.31
9. Aprtl
Au son
ia
5te Mai
26de Mai
12te Juni
30te Juni
28de Juli
Passagererne kan i Bergen tage Jern
banen over Fjeldet til Kristiania uden
extra Betaling, om ønstes.
Da Trafiken paa Norge bliver
usædvanlig stor, bedes de, som ønsker at
reise med den norske Linie om velvilligst
at reservere' Pladse snarest mulig. Ka
hytterne er inddelte for 2, 4 og 6 Per
soner. Paa Kristianiafjord 5te Mai er
der kun nogle faa 1ste Klasses Kahytter
igjen. For 12te Juni er der endel 3die
Klasse endnu usolgt.
Billetpriser og illustrerede Cirkulærer
sendes paa Forlangende.
Billetter fra Norge
ril hvilketsomhelst Sted i Amerika udste
des af os. Husk paa det, om De skal
sende ester Venner eller Slægtninger.
HOBE & CO.,
123 S. 3rd St., Minneapolis, Minn.,
eller nærmeste Lokalagent.
)cn gamle paalidcnge
Hn!k paa, h»i toenfer at tage en Tur til Gaml^-
landet at Cunard Lliuen liar til Tieneste de hurtigite
og blandt de stprste Dampstibe i Verden, til og fra
New Aork, Boston og Montreal.
Afgangsdage
y mørn*
Fra Europa
Lacon,a
.28. Marts
...... Äpr.
4
Mauretania Apr. 7
Mai 5
Fem store Exkursioner til Norge
Tredie Klasses Passagerer indkvarteres i Rum med
Senge for8-4-8 Passagerer, alle moderne Bekvemme
ligheder. Skriv efter Priser og vakre illustrerede be
skrivende Pamfletter.
CUNARD LINE,
Den meget omtalte Postdamper
Oscar II
Afgaar fra New Aork
Derpaa følger
General Passaqeragcnter
"V
„..„^.,7,

Ludvig Arctander^ Advokat, 824 New
Hork Life Building, Minneapolis.
Joseph Brorvy, Advokat, 910—912
JBccitmli Bank Building, Minneapolis.
Dr. Theodore Tennyson, norsk Læge,
,Så 3rd St. S., Hj. Marquette Ave.
Dr. A. K. Skaro har flyttet til 126
Tr. Nissen, Aicn-, Z?re-, Næse- og
Kalssygdomme, Masonic Temple, Rm.212
Mgteskabstilladelse er udstedt ti!
følgende Skandinaver:
Hans T. Borreson, 29, og Gunda
Hendrickson, 27. Arthur F. Knud
son, 21, og Anna M. Benson, 28.
Byron Magelssen, 29, og Vesta E.
Baker, 26. Henry Eggen, 25, og
Marie Andersen, 28. Arthur Nel
son, 30, og Agda A. Lundquist, 28.
Olai Roseland, 30, og Jennie
Nudd, 22. Oscar E. Olson, 33, og
Clara A. Erickson, 22. Emil Mag
mison, 40, og Emily Julin, 32. Har-
Anders Olson, 2722 Newton Ave.
N. Anna Hanson, 40, 2711 Pierce
St. NE.
Fire Bygninger brændt. Thief
River Falls den 28de Feb. Fire
Træbygniger, hvori bar Thief River
Fish Company, N. P. Hansons Ci
garfabrik, Lang Floral Company og
Singer Sewing Machine Co., ned
brændte idag. Ildens Aar ag vides
ikke. Tabet er $10,000 med $4,000
Assurance.
Skirend. Duluth den 1ste Marts.
Harry Hall af Jshpeming gik af
med Seiren i det aarlige „Inter
state"-Skirend her i Estermiddag
med Hop paa 164 og 162 Fod.
Andre Præmievindere i Professio
nistklassen var Torleif Knutson,
John Evenson, Landvick, C. Hall,
Barney Rilley og D. Lind.
Minneapolks Tidende^ ThorSdag den 5te Marts 1914»
Følgende Direktion blev valgt for
den nye Forening:
Dr. H. M. Bracken, Dr. H. Long
street Taylor, Dekanus A. F. Woods,
Dr. E. L. Twohy af Duluth, C. G.
Schulz, Dr. G. H. Head, I. T.
Gerould, Frederick H. Bass, Mrs.
E. H. Loyhed af Faribault, Dr. G.
S. Mattam, Dr. I. W. Andrews af
Mankato og I. H. Beek.
Grays Estermand. Louis' W.
Hill,'Jantes I. Hills Søn, bliver
Carl R. Grays Eftermand som Præ
sident for Great Northern Banen.
Carl R. Gray, Præsident for
Great Northern Banen, har antaget
en Stilling som Præsident og For«
ManÄ Direktionen for Western
H. G. Stub.
Minneapolis, Minnesota.
ROYAL MAIL STEAMSHIPS
Nye storartede fire-Propellers Turvindinnpskive
ALSATIAN
Hesperian
Victorian
Minneapolis, Minnesota
WHITE STAR LINE
Fra Minneapolis:
9. Marts Baltic..
11. Marts .Megautic.
15. Marts... Oceanic.
23. Marts ... Cedric..
25. Marts.. .Olympic.
30. Marts.. .Adriatic.
6. April Baltic..
8. April Oceanic..
13. April.. .Celtic..
.". Marts 26
Marts 31
April 1
Grampian .. April 7
Scandinavian .........i......... .April 14
Victnrian April 15
Hesperian April 21
ivirain'an ...................... .Ajiril 29
Corsican Mai 2
Jonian Mai 3
be) Linien og Sweden-Norway Line. Bed
ste Klasse DamVMbe.
Jas. P. Robertson, Gen'l Agent
ill 80eft
Northwestern Passenger Agent,
121 Third Street Soilth, Minneapolis, Minit.j
.12. Marts
14. Marts
.18. Marts IAscania
26. Marts
29. April... .Oceanic 2. Mai
4. Mai Baltic 7. Mai
6. Mai Olympic 9. Mai
Northwestern Passenger Agent,
121 Third Street South,
Mmneavolis Minnesota
H. E. LIDMAN, General Agent
DONALDSON LINE
HALVOR BLLIN08EN, Manager
208 SO. 4th «treet, MINNEAPOLIS
18» N. Dearborn Street, CHICAGO
Andan
ia Mar. 5
Lusitania .. Mar. 10
... 14de April
CUNARD LINE
Alaunia. Mar. S
Mauretania Mar. 7
Campania-...Mar. 14
Carmania. ...Mar. 17
Ausonla Mar. 19
Lusitania—Mar. 21
Andania- Mar. 26
Mauretania Mar. 28
Laconia Mar. 31
Ascania—. Apr. 2
Campania....Apr. 4
Alaunia Apr. 9
Lusitania Apr. 11
Carmania Apr. I4
Mauretania .Apr. 18
Ausonia Apr. 23
Campania. ..Apr. 25
Franconia. ..Apr. 28
AnUania Apr. 30
Caronia Mai 2
Mar. 14
Mar. 17
.11. April Andania Apr. II
16. April
15. April ...Olympic,.. IF. April Ää.V.:Z"
20. April.... Cedric.... 23. April Alaunia Apr. 25
22. April.. .Laurentic.. .25. April Mauretania Apr! 28
27. April...Adriatic... 30. AprilLc»mPa"ia
"LUSITANIA" April 21.
"ALAUNIA" April 25.
"CARMANIA" April 28.
"MAURETANIA" April 28.
"CAMPANIA" Mai 5.
Metropolitan Bldg. Minneapolis, Minn.
Thorsdag den 2dm April
FREDERIK VIII
HELLIG OLAV.
UNITED STATES
O S A I I
8. Apr.
23. Apr.
2. Mai
14. Mai
For andre Oplysninger ljenbeitde
man sig til Scandinavian-American
Liniens nærmeftB^eubc Agent eller
A. E. JOHNSON CO.,
300 1st Avenue So., Minneapolis.
155 W. Kinzie 5t., Chicago.
Abonner paa „Minueapolisj Ti
dende", 60 Cents Aaret.

xml | txt