OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, March 05, 1914, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1914-03-05/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Stmt Kloe
i
-i
Ekzenl begyndte med Finner paa Un
derlcmmerne. Stadig martret.
Cnticnra Sæbe og Cuticnra Oint
ment helbredede paa 10 Dage.
203 Walnut St., Hillsboro, III. »Mit
Barn havde et ttbflæt paa Underlemmer
nc, der snart ndvillcde sig til Ekzem. Ekze
met begyndte mco Finner,
der indeholdt gul Marerie og
de blev stærkt irriteret
Mrr
5
ZZ^Ma?nd, ber bruger Cuticura Soebe for
Barbering og Shampoo, vil finde, den bedst
fet Hud og Skalp.
Rcdncer Deres Skondgister
Beskyt
Deres
Helbred!
Fød-
bertu
Li.
Mand! De skylder
Dem selv at finde ud
om ocu Besparelse Kom
fort og Sunohedsbeskyt
te lie denne Slo bar sor
Teui. Tcn v.l tinte i
aarevis befrier Dem fra
Ligtorne. Knhster eller anden Saarhcd:
kolber Fødderne varme, torre og lotnsor
table i alslags Veir. Aluminium den
tit den letteste Sko med Mctalsaale lavet.
Net oet
betbem
paa
Sko med
A.uminium
Saale
Tvaerstykket paaSaalen
giver ^oden en naturliv Hældning,
ber tillader ct frit, Ut, elastisk Skribt cg
forhindrer platfobet Gang Ingen anden
Sko med Metaliaale har Tvaerstyttct. Søle
vil ilke hcenge veb benne Sko. En Ind
saale af Haarsilt er en nchg Pube. Alle
Størrelser 6=9=12 og 16 Tommer Skafter.
Ten er ett Bcn af Deres Lommebog.
Send et Brevkort idag efter fri
Brochure,
••Shoe Vandtoet og
Talk" Knastefikker
Gjor Barnet
medens De
arbeider—
Barnets Skrig er
ligesaa haardt paa
Deres Nerver forn
bet er skadeligt for
den Lilles Helvred.
Syng Deres Lille
i Søvn i en
Selvsvingende Vugae
Anbefalet af Læger otieralt—optræftcs
som etUhr,
gættes i Ganq og Hauser ved Berøring. Den Be
vagelse er baseret Daa et sundt og videnskabeligt.
Princip—ingen haard Gyngen, kun en rolig, svag,
tohbning, der vugger Deres Barn ind i en uvrtcn
d. Slummer. Stan drive en Vifte øm ønsket. Man
ge Faconer efter enhvers Raad. 10 SSafleÖ fri
Prove i Deres fikent. SpSrg Deres Forhandler
eller skriv efter LuIlabtieScg med gamleSange frit.
PAASKEKORT
-|ØC
7': Ira RvrH.
GT
Barnets Slæber. De shntes
at svide, yoiltet fil Barnet til
at klore dem, og bette med
farte en Masse aabne Saar.
De gjorde hende saa tvær og
irritabel, at det var umuligt
at holde hende rolig. H.m
tabte megen SiSvn derveb og hun var stadig
martret nf stcerk itlfle og Svie.
„Jeg forsøgte flere bcljendte Midler, titen
intet hjalp, før jcg fil ett Prøv qt Cuticura
Scebe og Ointment, der gjooe saa godt, at
jeg fil ett hel Masse, der lurerebe henbe paa
ti Dage, efter at hun havde libt dcras i te
Tianneber." (Undertegnet) Mrs. Edith
Schwartz, 28. Februar 1913.
For at fjerne Flas
forebygge tørt, tunbt og as'aldende Haar,
lindre Kløe og Irritation og fremskynde Haa
rets 9ic$t og Nalleryed er hyppige Shampoos
med Cuticura Scebe, nu og bci med Anvendel
fc as Cuticura Ointment, scebvanlig virknings
fuld, rtaar andre Methober flaar seil. Swlges
of Apokhelcre og Hanblenbe over hcle Verben.
Liberal Prøve paa hver fenbt frit med 32 Si
ders Hud-Dog. Adresser Brevtvrtet' ..Cuti
vum Dept. 2., Boston".
3Kc
vakreste to lige
noqensinde folge 10c Stile
skjellige, bestaacnde af vatre- og artistiske mønstre af
Engle, .«'ors, ^ext, vakre Blomster, Kaniner Kyllinger
AZg. Aue med passende Paaskehilsen. Nogle er i
Relief og forgy.bte, lithograjertbe i mange Knl?rer
paa førsteklasses Karton.
E. HERMAN & CO. 2430 No Halsted St. Dept. 59, Chicago
Bedste
Trækspil
Importerede af os
direkte og solgte til
laveste Priser
$1.25, $3.50, $5,00
op tit $35. Tilfreds-
garanteres. (Strib efter fri Kata­
log med Billeder.
W. J. DYER & BRO.,
Dept. 113, St. Paul. Minn.
Musikinstrumenter as alle Slag.
NORGE
Dygtige skandinaviske
PLAUlb ARBhiDERE
kan feta stadig Arbeide ved Skibsbygge
riet. Henvendelse.
A-S Ak^rs mek. Verksted,
(H. O. 252) Kristiania
Hudsygdomme
Har Hundreder af gode Anbefalinger ni
Folk. font har vrsvet eft muligt uden $1*1*.
60£ Paaske Nyheder
i lhfe Farver Spotpris, ganske nyt. Cttflc,
Atrfcr, Blomster, KorL, Emblemer med Blomster
fijtog og 1914 Kalender, alt for 10c, 3 Patter 2St.
SIANDARD CO.,'23 S* Cliatw SWJCfcicagej bet sig i bedste Velgaamde.
..r,r v .*»• v ••'i'jjlvi' v.,' .•
Dødsfald. Frøken Margarethe
Schram, Bergen, er den 9de Februar
afgaaet ved Døden i en Alder af 61
Aar. Margarethe Schram var Dat
ter af den i sin Tid bekjendte Klokker
Johan Conrad Schram ved St. Ma
riakirken. Han var en af de benaa
dede Sangere, hvis herlige Tenor
stemme gik i Arv til hans Sønner.
Frk. Schram havde ozfaa en vakker
Sangstemme. Hun var særlig inter
esseret i Missionsvirksomheden.
Bogbindermester H. I. Jacob­
sen Kristiania, afgik ved Døden den
8de Februar, 43 Aar gammel.
Fhv. Sogneprest Ole Barmann
er afgaaet ved Døden i Aalesund, 97
Aar gammel.
Han var født i 1816, blev theolo
gisk Kandidat i 1849 cg var en Tid
Lcerer. I 1861 udncevntes han til
Sogneprest i Sunelven og i 1867 til
Sogneprest i Haram, hvor han vir
kede til han 1889 tog Afsked.
Christie er afgaaet ved Døden, nær
38 Aar gammel.
Overretsassessor Hakon Sal
ti esen er den 10de Februar afgaaet
ved Døden.
Hakon Kristian Salvesen var født
1852, tog Embedse^amen 1874.
I 1877 autoriseredes han som
Overretssagfører og praktiserede som
saadan først i Kristiania og siden i
Farsund.
Fra Høsten 1901 praktiserede Sal
vesen atter i Kristiania, indtil han i
Aaret 1903 blev konstitueret som ex
traordincer Assessor i Kristiania
Overret.
—En kjendt og afholdt Dram
menser, Skræddermester T. Gaarder,
er afgaaet ved Døden i en Alder af
ncer 80 Aar.
Diamantbryllup. En sjelden Høi
tidelighed seiredes den 7de Februar
ifølge „Buskeruds Blad" Paa Som
dalen i Aadalen, idet Gaardbruger
Erik Hanssen Opperud og Hustru
Torine Larsdatter, født Somdalen,
da feirede Diamantbryllup.
Opperud er født paa Hadeland
den 7b% November 1817 og Diamant
bruden Paa Somdalen i Aadalen den
25de Marts 1832.
Syvert og Cecelia Syvertsen
Etholmen paa Hvaler kunde Tirsdag
den 10de Februar feire sit Diamant
bryllup. Han er 87, hun 82 Aar
gammel. De har havt 9 Børn,
hvoraf 6 lever, og 26 Barnebarns
Barn. En af deres Sønner er Kul
handler Edv. Syvertsen, Fredriks
Hald. De to gamle er begge af gam
mel Sømandsflægt hans Fader var
Skipper og hendes Fader Lods. Sy
vert Syvertsen begyndte at fare til
søs 11 Aar gammel, og i hele 45
Aar fortsatte han med Sømandslivet,
kun med en Afbrydelse i 1864, da
han som frivillig var med blandt de
Tropper, som under den dansk-tyske
Krig laa ved Øresund.
Efteråt Syvertsen begav Søen,
har han drevet med Fifleri og Jord
brug.
Begge de gamle er i Forhold til
sin Alder noksaa raffe.
Dødsfald. Fru Mine Pauss, f.
Ernst, er den 6te Feb. afgaaet ved
Døden i Kristiania, 97 Aar gammel.
Den afdøde var Enke efter Kjøbmand
i Skien Chr. Blom Pauss, som bo
satte sig her i Kristiania efter Bran^
den i Skien 1886. SEgtefcellerne fei
rede Guldbryllup herinde i 1895.
Cand. Johs. Lassen er den 6te
Feb. afgaaet ved Døden i en Alder
af henved 57 Aar. Han var Søn af
Sognepræst Nils I. Lassen.
En kjendt og agtet Kristicmia
Mand, Kjøbmand O. H. Enger, er
den 7de Feb. afgaaet ved Døden i
en Alder af 77 Aar.
En kjendt og afholdt Mand,
Kjøbmand i Tønsberg Hjalmar Lil
jedahl, er den 7de Feb. pludselig af
gaaet ved Døden i en Alder af 53%
Aar..
Gaardbruger Karl Stenstad i
Hollen er ifølge Meddelelse fra Skien
afgaaet ved Døden. Han var en me
get benyttet Kommunemand. Af
døde var ca. 50 Aar gammel.
Fhv. Sorenskriver Carl Heiden
etch er afgaaet ved Døden i Urskog,
91 Aar gammel.
Afdøde var født 1823, blev Cand.
jur. i 1846 og praktiserede senere
som Overretssagfører paa Kongsvin
ger. I 1880 udncevntes han til So
renskriver i Torrisdal, hvor han vir
kede til han i 1893 tog Afsked.
Trillinger. En ifjor Sommer
gift Kone i Velfjorden nedkom ifølge
„Tr.hj. Adr." forleden med Trillin
ger. Baade Moder og Barn befin-
Præparant Lars A. Tjøtta, Stav
anger, er død den 9de Feb. Alle
kjendte Lars Tjøtta. I vide Kredse
kjendte man ham, i Stavanger, paa
blev 50 Aar gammel. Han var født
paa Anda i Klepp. Saa kjøbte hans
Fader en lidm Gaard paa Tjøtta,
hvor Lars voxede op.
Efter Konfirmationen fik han et
Kursus paa Amtsskolen og var saa en
Tid Krambodgnt paa Time Station
og i Sandnes. Senere drev han eget
Landhandleri paa Kleppekrossen i
mange Aar, indtil han blev ansat
som Prceparant ved Stavanger Mu
sceum, hvilken Stilling han indehav»
de indtil for et Aars Tid siden, da
han paa Grund af Sygdom maatte
frasige sig Stillingen.
Fhv. Skibsfører Ivar Rasmussen,
Stavanger, er den 9de Februar af
gaaet ved Døden i en Alder af 77
Aar.
Ivar Rasmussen var født i Stav
anger, kom tidlig tilsjøs og gjennem
gik Graden i Ole Knudsens Rederi.
I 1898 forlod han Sjøen.
Ivar Rasmussen var en flink
Skibsfører, økonomisk' og paapasse
lig. Han var meget Politifl interes
seret og var udpræget Venstremand.
Han var ogsaa i en tre Aars Periode
Medlem af Formandflabet.
Han efterlader sig Enke og 3 vox
ne Børn, en Søn, som er Overinge
niør i London, og 2 Døtre, hvoraf
den ene er Stege.
Han blev valgt. Kristiania den
de Febr. Paa Kristiania 17de Mai
Komites Møde udtalte Grosserer
Zidselrud ved Valget paa Arbeids
udvalg Ønske om, at Studentersam
fundets Formand Worm Muller ikke
maatte blive valgt paa Grund af den
Strid, der i den sidste Tid har staaet
om hans Navn. Flere Talere anbe
sålede dog varmt Worm Mullers
Valg og udtalte, at det vilde være
stridende med 17de Mai-Komiteens
Traditioner, om ikke Studentersam
sundets Formand kom med. Hr.
Worm Muller blev valgt.
Jcederm, ja, over hele Landet. Han, pludselig Opsigelse paa denne, og da
Guldbryllup. Kristiania den 10.
Februar. Fhv. Lensmand Wessel og
Frue feirer idag Guldbryllup. Lens
mand Hieronymus Heyerdahl Wessel
er født 1834 i Trondhjem. Han blev
Lensmand paa Vardø i 1862 og i
Vcerdalen i 1868. Fra denne Bestil
ling tog han i 1910 Afsked. Fru
Wessel, født Giæver, er syv Aar yn
gre end sin Mand.
Guldbrudeparret, om begge er ra
fle og friske, bor nu paa Nordstrand.
Guldbryllupet feires i Kredsen af
den talrige Familie, hos Svigersøn
nen, D-r. med. Heyerdahl, Bygdø.
100 Aar» Enken Gyri Hansdat
ter Ertsvcer i Tysnes fyldte i Begyn
delsen af Februar iaar 100 Aar
(Fødselsdagen ved matt ikke nøiagtig,
kun Maaned og Aar vides sikkert).
Hun er endnu aandsfrifl og ser og
hører bra, skrives der til „Morgen
bladet". Fra 50-Aarsalderen og
fremover brugte hun Briller i ca 30
Aar, men de sidste 20 Aar har hun
seet uden Briller. For 22 Aar siden
faldt hun oz fik Befladigelse i den
ene Hofte, faet hun hele Tiden siden
hor maattet holde Sengen.
Fru Stine Stub i Bergen er den
10de Feb. afgaaet ved Døden i den
høie Alder af 95 Aar. Hun var
Enke efter Kjøbmand Stub, om om
kom i 1855 ved Sammenstødet mel
lem „Norge" og „Bergen" ved Kri
stiansfand. Fru Stub var vel ett af
de første som i Bergen begyndte med
Pensionatvirksomhed, først i Farver
Jensens Eiendom paa Markeveien,
senere i Simonsens Hus paa Øvre
Torvet. Den gamle Dame var om
trent lige til det sidste i fuld aande
lig Vigør.
Fhv. Apotheker Morten Stillesen
er den 9de Februar afgaaet ved Dø
den, nær 81 Aar gammel.
Stillesen var født i Drammen,
blev Student i 1852 og uddannede
sig til Kemiker ved Wøhlers Labora
toruutt i Gøttingen. Senere overtog
han det af hans Far, Bedstefar og
Oldefar indehavde Bragernæs Apo*
thek i Drammen. Han solgte det
1874, hvorester han nedsatte sig paa
sin Eiendom Sommerro i Lier.
Konkurser. Handelsfirmaet
lie M. Westvigs Akkord forhandlings
Bo, Trondhjem, er taget under'Kon
kursbehandling.
In
Kjøbmand P. Tønders Bo af
Rørøy i Vega (Indehaver Fru Chri
stiane Ovale) er taget under Kon
kursbehandling.
Sølvbryllup feiredes den 10de
Feb. af Barbermester K. F. Halvor
sen og Frue, f. Engebretsett, Kristi
cmia.
En Smaabrnger i Lunner, som i
sin Eiendom Havde en Obligation paa
500 Kroner, som var kjøbt af en Kri
stianiamand, fik for en Tid siden
Manden trods alle Forsøg ikke kunde
flaffe Penge til dette, var Eiendom
mett lige paa Nippet til at sælges ved
Tvang. Manden, som er meget dris
tig og har nedlagt et stort Arbeide i
Eiendommen, vilde derved blive sat
paa bar Bakke, skriver „Vestoplæn
dir gett". I sin Nød kom yan Lørdag
ned i Herredstyret og beklagede sig,
og ester Forslag af Ordfører Stener
sen blev det famlede 'Herredsstyre
privat enig om at kautionere for
Manden, og Pengene blev hævet i
Jevnaker Sparebank og sendt den
grifle Indehaver af Obligationen,
og det hele var ordnet samme Dag.
Manden, som ikke havde ømet nogen
Udvei, blev selvfølgelig hjerteglad.
Da dette var et sjældent pænt Træk
af Herredsstyret, fortjener det at
blive bekjendt.
Konkurser. Landhandler Per Ol
sens Bo, Grimestad, Tjømø,, Kjøb
mand Tom Parkers Bo, Manu
sakturhuset Kragerø, Handels
mand Ole Bakkeruds Bo, Drammen,
Firmaet I. Pedersen & Co., Kristi
ania. Slagter Martin Lies Bo,
Trondhjem, Karl I. Martinussen
Aktieselflabs Bo, Florø. Julie Ahlan
der Sørums Bo, Drammen, Kjøb
mand P. Tønders Bo, Indehaver
Fru Christine Qvale Rørøy i
Vega, K. I. Foss' Efterfølgere. Ma
rte Minde, Nygaardsgaden Nr. 56
Bergett, Handelsberettiget Fru A.
Bentzen, Jndehaverfle af Fru A.
Bentzens Magasin, Kristiania.
En Politibetjent paa 81 Aar. I
Horten fratraadte forleden Dag ett
af Landets utvilsomt aller ældste
Politifunktionær, Politibetjent O. S.
Røed.' Han er født i 1833 og er alt
[aa 81 Aar gammel. Røed var først
ansat nogen Aar i Akerø og i Kri
'tiania Politi og har i de sidste 48
Aar gjort Tjeneste som Politibetjent
ved Karljohansværn. Røed har Kon
gens Fortjenstmedalje i Sølv, for
tæller „Gjengangeren".
Stavanger faste Scene. Stavan
ger den 6te. Feb. Stavanger faste
Scene har idag engageret Fru Thora
Hansson som Theaterches og stuttet
Kontrakt med Stavanger Theater om
Leie af Theaterbygningen. Fru Hans
son reiser idag til Kristiania for at
gaa igang med forberedende Arbet*
der. Engagement af Skuespillere,
Repertoirevalg osv. Det er Menin
gen at begynde med fuld Drist ett af
de første Dage i September Maaned.
Stokken dræbte ham. En Ulykke
med Døden til Følge indtraf Lørdag
Aften den 7de Februar ved Lænsen i
Fetsund. Ved 6-Tiden var endel
Arbeidere befljæstiget med at ramme
ned en større Pæl. Da Loddet faldt,
blev Stokken kløvet i to. Den ene
Dei rammede ett Arbeider. Linnerud,
i Hovedet og knuste Hjerneskallen.
Afdøde var 23 Actr og efterlader sig
Kone og et Barn.
Erling Bjørnson har ved Advokat
Ernst Hilditch truffet Skridt til at
faa frem i Dagen og faa reist Ansvar
mod den af „V. G." paaberaabte
Hjemmelsmand for det i Bladet og
fettere i næsten alle skandinaviske Avi
ser publicerede usandfærdige Rygte
om, at Erling Bjørnson skulde have
frembudt tilsalgs i Amerika sin Fa
ders Arbeidsværelse.
Sølvbryllup kunde feires Tirsdag
den 17de Feb. af Lagerchef hos Karl
Ai Jensen, Nils Pedersen og Hustru
født Andersen.
Sølvbryllup kunde feires Søn
dag den 8de Februar af Værksmester
ved O. Sørensens Vognfabrik I. Lie
og Frue Marie, f. Andersen, Kristi
ania.
Havnefoged Sivert Tønnesen har
taget Affled som Havnefoged i
Mandal.
Havnefoged Tønnesen nærmer sig
nu 80 Aar og kan se tilbage paa et
40 Actr langt Arbeidsliv i det offent
liges Tjeneste.
Afskedsansøgning. Skoleinspektør
O. Benum har ifølge „Tromsø
Stiftstidende" indleveret Ansøgning
om Affled fra 31te Juli d. A. Be
nnm har været i Folkeskolens Tjene
ste i 50 Aar.
Sognepræst O. Olafsen har sendt
Storthinget Andragende om et aar
lig Statsbidrag af 1000 Kroner til
Studiet, af Hardangers og, Voss' Hi
storte.
Fhv. Stationsmester O. Jettsen
er den 8de Februar afgaaet ved Dø
den i sit' HjeM i LilMrønt,' ncer 86
».Aar.
Dødsfald. Apotheker Christoffer
Bugge- er den 12te Februar afgaatzt
ved Døden i en Alder af 86% Aar.
Afdøde, som var Norges ældste Apo
theker, var født i Stjørdalen. Han
udnævntes i 1865 til Apotheker i
Tvedestrand.
I de settere Aar har han paa
Grund af Sygelighed bortforpagtet
dette Apothek og været bosat i Nær
heden af Kristiania.
Disponent Torstein Foss afgik
dett 12te Februar ved Døden efter
flere Maarteders Sygdom. Han var
født paa Eidflogen i 1867.
Datter af afdøde Bankadministrator
og K'øbmand i Drammen Herman
Christian Collect og Hustru, f. Hol
ter, er afgaaet ved Døden af Hjer
telammelse ester Lungebetændelse.
Frk. Collett, sont1 var født i 1849
har siden 1878 boet i Kristiania.
Kirken. Sognepræst til Alver
sund, O. I. Traasdal, er udnævnt
til Sognepræst i Ørlandet.
Ordineret Præst. Einar Rieber, er
udnævnt til Sognepræst i Lurøy i
Tromsø Stift.
Sognepræst til Lye i Kristians
sands Stift, Realf Ottesen, er ud
nævnt til Sognepræst i Sandnes.
Stiftsprovst og Sognepræst til
Domkirkens Menighed i Kristians
sand, C. H. Krohn, er udnævnt til
Sognepræst til Bragernes i Dram
mett.
Provst i Ørkedalen og Sognepræst
i Ør ked alens Præstegjæld, Gtmerius
Johnson, er meddelt Affled Naade
fra Provstembedet.
Druknet lige ved Hjemmet. Ber
gen den lite Febr. Søndag hændte
den sørgelige Ulykke, at Lensmand
Harald O. Kvalvaagnes i Lindaas
druknede strax udenfor sit Hjem.
Han skulde ro en Jente til hendes
Hjem i Spjtltø. Da han blev længe
borte, gik hans Kone ud og fluide se
efter hånt. Hun ser ham i Baaden,
som saa ud til at være fuld af Vand.
Han raabte til hende, at hun maatte
hente Hjælp. Da Hiælpen kom, var
han forsvundet. Han var en dygtig
og stræbsom Mand, har i længere
Tid været Præsternes Motorfører og
efterlader sig Hustru og fire frnaa
Børn.
Guldbryllup fait ifølge „Gren
mar" feires af fhv. Sk'bsfører Sø
ren Mikkelfen -Lerstang og Frue, sødt
Johnsen paa Landøen i Eidanger.
Lerstang er 76 Aar og hans Hu
stru et Aar yngre, begge friske og ra
fle og i stadig Aktivitet. Lerstang
sluttede Støen i 1878 og drev saa sin
Gaard indtil 1904, da han aabnede
en Landhandel, som ban fremdeles
driver. Han bar deltaget meget i
det kommunale Liv, været Medlem
af Skolekommissionen, Ligningen,
Fattigstyret og tillige fungeret som
Valgmand.
Borgerdaadsmedaljen i Sølv er
tilstaaet Lærer og Kirkesanger i
Øvre Eker A. M. Knudsen for lang
og fortjenstfuld Virksomhed i Sko
lens og Kirkens Tjeneste og fiiv. Læ-!
rer i Haaland Th. Trøiel for lang
og fortjenstfuld Virksomhed i Sko
lens og Kommunens Tjeneste.
Rigsretsdoku menterne. Skal de
offentliggjøres? Kristiania: Haakon
Løken har henstillet til Storthinget
om nu at offentliggjøre Rigsretsdo
kuinenterne. Det vil være dobbelt
naturligt i Jubtlæutnsaaret, som
fremfor alt er viet de historiske Min
der.
Guldbryllup kunde seires i Kristi
ania Thorsdag den 19de Februar af
forbenværende Skibs kaptein Petter
Daniel Bruun og Hustru Jobanne
Cecilie, født Norbom, Fredriksstad.
Brudgommen er 86 og Bruden 69.
Gjeufuudet død. Mandals Gaard
bruger og Bankbestyrer Aanen Breili
Bjelland, som sorsvandt i Høst, er
gjenfunnet i Flaavandet. Forulyk
kede var en Proder af Storthings
mand Foss.
„Amerikaposten". Som Redaktør
har matt sikret sig Redaktionssekretær
Peter Daae tidligere mattgeaarig Lo
kalredaktør af „Skandinavett", Chi
cago.
Moder og Søn druknet. Risør den
14de Februar. En Kone, Marie
Dørsdaleit, og hendes Søn Aasmund
gik igaar Eftermiddag gjennem Isen
og druknede.'
Stor Gave. Kristiania Handels
stands Understøttelsesforening har
modtaget til Grundfondet 5,000 Kro
ner fra Arvingerne ester en nylig
afdød Grosserer.
Konstitueret Distriktslæge i Søn
i dre Midthordland Holtermann er be
I flikket som Distriktslæge i Fuse.
Naar De kjøver „Ball-Baud" Rubber-Fodtsi,
kjpver De tsrre, komfortable Fodder
Den kolde, baade Grund bliver fom et Gulvtceppe af Uld
og Rubber for den 5Nand, fom bruger Ball-Band" Stxwler
eller Arctics. „Ball-Band" gofotøiet
Flink Fodboldspiller. Iowa City
den 27de Feb. A. P. Gunderson af
Rolfe, Iowa, blev idag valgt til
Kaptein for Iowa Universitets Fod
boldhold efter Leo Dick. Gunder
son blev anseet for den flinkeste
„End"-Spiller i Vesten i Høst.
er
Explosion i en Kirke. Des Moines
den 3die Marts. St. Johns luther
ske Kirke blev delvis ødelagt af en
Kjedelexplo'sion i Kjælderen sent
igaar Aftes. Mangel paa Vand i
Kjedelen siges at have foraarsaget
Explosionen. Skaden er omkring
$20,000.
„Frederik VIII", som afgik fra
Kjøbenhavn d. 5te Feb., og som ester
at være kommet ud for voldsomme
Storme i Atlanterhavet, lagde Veien
om Azorerne for at fornye sin Kulbe
holdning, ankom til New I
ork i Søn
dags.
Abonner paa „Minneapolis Ti
dende", 50 Cents Aaret.
WW
vil betale
4%
Rente paa alle Sparekontoer fra det
Nyt Rentetvartal
1. April
Rentesrente hvert Kvartal.
Penge indsat fra nu af
og indtil 10de April vil
trække Rente fra 1. April
efter den nye Rentefod.
varigt og taaler
baardt Slid. Det er tilvirlet for den Mand, som ønfler den
bedste Sort Rubber-Fodt^i, der er at erholde. Støvler
Knos--. Storm King-, Sports- og Hofte-H»»Uer.
Prifen paa Ruböer-Fodtöi er noget, fom ikke volder Ho
vedbrud hos den Mand,, fom er omhyggelig med at faa
„Ball-Band". „The Red Ball" (den røde Kugle) paa
Knæet af Deres ©tøvle eller paa Saalen af Deres Arctic er
et Mcerke paa, at de Mend, fom tilvirkede den, tilvirkede den
op til cn Standard ikke ned til en Pris.
Over 45,000 Kjøbmcend fæløer „Ball-Band". En røb
Kugle i Vinduet er Mærke paa en „Ball-Band" Butik. Se
efter den. Kjøb Deres Rubber-Fodtøi. hvor De kan finde
bet. Hvis Deres Kjøbmænd ikke fører det, faa flriv til os.
Skriv efter fri illustreret Bog.
MISHAWAKA WOOLEN MFG. CO., 357 Water Street. Mlshawaka, Ind.
„Huset, som betaler Millioner for Kvalitet".
De bedste norske
Fiskeboller
faat De, hvis De forlanger og tun modtager det
„Brand", som overalt i Norge ansees som Tip-Top
Kvalitet, nemlig
Zloum.
Forsøg paa at røbe Statskassen.
Des Moines bett 25de Feb. Der blev
gjort et mislykket Forsøg paa at dy
nam iter e Sikkerhedshvælvet Stats
kassererens Kontor ibagmorgeS. To
af Vagtmændene blev fundne bundne
og kneblede, men Skabsprængerne f'ck
bare $5 fra ett Pengeskuffe i Kontore
To Explosioner mislykkedes og Kjælt
ringerne var tfærb med et tredie
Forsøg, da de blev forstyrret.
Bergens Privatbank
BERGEN, NORGE
Oprettet 1855.
Aktiekapital, fuldt indbetalt .Kr. 5,000,000.00
Reserve-Fonds .Kr. 7,250,000.00
Aktiekapital og Reserve-Fonds Kr. 12,250,000.00
Indskud paa Sparebankvilkaar forrentes f. t. med 8% p. a
Indskud paa 6 Mdrs. Opsigelse for Beløb paa Kr. 10,000.00 og derover
med s. t. 4% p. a.
Kontrabog tilstilles Indskyderen, eller opbevares om ønfles i Banken uden
Godtgjørelse. Dollars i Cheques og Noter kjøbes og sælges. Alle alm.
Bankforretninger udføres.
Bergen, den 10. Februar 1914.
IHZL
Centralbanken
for Norge,
hvori er optaget Bankierfirmaerne
Tho. Joh. Heftye & Son og Sev. 4ihr. Anderson
(etabl. 1769). (etabl. 1845
Kapital og Fonds pr. 1—1
Kr. 15,000,000.00
1913
Specielt organiseret
Avdeling for
Jndfordring av Arv
og Varetagelse au
Arveinteresser av enhver
Art.
Billig bankmcessig Salcerberegning.
Christiania, Norge.
„Morgenbladet"
NorgeS ældste Dagblad-
Uafhængig. Konservativt.
(Chefredaktør C. I. Hambro)
Udkommer 12 Gange ugentlig og
koster forsendt til Amerika 2 Gange
i Ugen
Pr. Aar $10.80
Pr. Halvaar 5.40
Pr. Kvartal.... 2.75
Hvor den enkelte synes at Bladet
falder for dyrt, bør flere flaa sig
sammen om et Abonnemenr og flaffe
sic de fyldigste, paalideligste og bedst
skrevne Artikler om alt det, som sker
i Hjemlandet paa Politikens, 9?æ*
ringslivets og Aandslivets Felter.
.Forsøg Bladet et Kvarta^ og De vil
se hvor uundværlig det bliver.
Norsk-Amerikanere, som maatte ønske
at kjøbe Jord- og Skogeiendomme i
østerdalen under Besøg i ^.orge i 1914,
anmodes om? at henvende sig til under
tegnede, der i St. Hans Markedet trcef-
fes i Grand Hotel, Kristiania.
Lensmand Cand. Jur.
Carsten Simonsen,
Elverum, Norge
Stavanger Handels*
og Industribank
Stavanger, Norge. Aktiekapital 2 Millioner Kr.
Indskud modtages paa alm. Sparebanlsvilkaar
og paa 6 MdrS. Opsigelse til fjøiefte vtente.
Ranken besvrger norfl Arv inkasseret billigt—
udsteder Checks paa alle Etater i Amerika—
Besørger Penge sendt overalt i Skandinavien,
Abonner paa „Minneapolis Ti?
dende", 50 Cents Aaret.
"W

Racine Aluminum Shoe Co.,
131 Sixteenth St., Racine, Wis.
AUTOMATIC CRADLE MFG. CO.
236 N. Third St. Stevens Point Wlt.
Eczema Specific vil helbrede Eczema Sal»
Rheum, Barbers Itch, Skab. Ringorm, gamle
Saar. og mange andre Hudsygdomme, fenfeel
pr. Post for $1.50.
S. ALMKLOV, norft Apotheker
CooperStown. N. Dat Box 290.
Postexpeditør Marcus Berg
MinneavoliS Tidende, ThorSdag beit 5te Marts 1914.
Frøken Margrethe Collett,
The Hennepin County
Savings Bank
BAILS BAND
Concord Canning Go's.
TRADE MARK

xml | txt