OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, March 12, 1914, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1914-03-12/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

pym-^
i
Serveringen af
Store
svaere bagte
Poteter
Spisevognene paa Northern
Pacrfic Banen c«, ikke nogen
Grille. Det staar først for For
trinligheden af disse velsma-.
gende og omhyggelig udsøgte
Potever derncrst fremhæver dcf
paa en ubestridelig Maade hele
Spiseseddelens fortrinlige Art
og Kvalitet Fuldkommenhed
i en Ting. Fuldkommenhed i
alt for der tredie, proklamerer ij
det vidt og bredt hvor frugtbar
Jord der er i de storslagne
hvor disse Poteter voxer.
De findes paa alle vore
Spise- og Cafevogne,
1 er isandhed epikuræ
isk i Kvalitet og
udgjør en vigtig
Del af vor &
Futdkomlke
Togbetjening
J. O. ZOOK
G.F.lfcNciU
19 mcaOet
Block
Faa Deres Hjem i Canada
Maker
r# -t giver Dem et Laan paa
|ZL
lang Henstand De kan
flytte paa Landet strax
Deres Farm i Canada vil
gjøre *em uafhængig og
Bi giver Dem 20 Aar
at betale paa
Righoldigt Sanb i Canada $11 til $30 pr.
Acre ett Tyvendedel tontant. Resten i
19 Afbetalinger til 6ft Rente. Sænge før den
sidste Afbetaling er forfalden har Deres Farm
betalt siz feitt.
Bi laaner Dem $2,000,
kun til Farmforbedringer
Ingen anden Silkerhed end Landet. De gi
veS tyve Aar at betale i med Rente af 6%. I
Tilfcrlde af en vcerdig SanMiøBet anftaffer
vi Kreaturer til en Bcerdi af $1,000 paa en
Laane-Basis.
Eller, hvis De klufter en Plads allerede op
arbeidet, vil De finve e» paa vore Farme, der
staar fcerdige. Helt planet af vore Experter og
vor Tjeneste og Raad er Deres gratis.
Dette store Tilbud er
baseret paa godt Land.
Bedste i Berden for almindelig „mixed Far
ming". „irrigated" og „non-irrigated" Land.
Beliggende ved eller n«r Jernbane. Det be
rFnite vestlige Canada har prægtig Jordbund,
godt Klimat, Kirker, offentlige Skoler, gode
Hoteller, magelos Transportation—og 20 Aar
at betale paa. Tiden er kostbar. Skriv idag.
Spørg efter Oplysninger ved industri
elle-- og Forretningsaabninger.
record]?
Crops in a/t
^^Western Cänai'
Alle Parter af Provinserne'!
Manitova. Saskatchewan og
Alberta har produceret vid
underlige Avlinger af Hvede,
graderet fra Kontrakt til No.
Havre, Byg og Lin. Hvede,
i hoard, var svcervcegttg og gav
fra 20 til 45 Bushels pr. Acre. 22
Bushels var omtrent Mrddelsavlmg.
Blandet Farming kan ansees fuldt,
fao fordelagtig som Kornavling. De
udmærkede Groesarter, fulde af Nce
ting er det eneste nødvendige Foder
som'fordres sor Kjödproduwon og
Meieridrift. I 1912 tog Vestlige
Gaaafta Prisen s-r Beef Steers
Chicago. Gode Skoler, bekvemme
Markeder, udmærket Klima. For
Homefteadmanden, yianben som øn
1teT at drive Storsarming. og sor
Svekulanten tilbyder Canada don
bedste Anledning i denne Verdens
del.
For beskrivende Li«
teratur og villig Ba»
nedUle» yenvend Dem
Superintendent of
Jvumgration, .Otta
too, Canada, eller til
SL Pad, Minn.
(Sfrib ester Prisliste over Farme i det
store Kløver- og Korn-Belte i West Cen
tral Wisconsin.
Mndegsven.
Ved Peter Sogaarden, Farwell, Min
nesota: $1 hver fra Peter Sogaarden,
Irgens & Jacobson. Mrs. I. Isaksen,
1. 'P. Aasen, H. O. Søberg. P. O. Sø
berg, P. T. Omlmtd, Ant. Hansen. 50c
hver fra Max & Rosbv, L. O. Lund.
R. G. Rosengren, H. Femrite, H. Mvhr,
Ragnhild Strandvold. A. S. Peterson,
O. Aasen, S. Femrite, G. Femrite,
Nygaard.
Ved Martin Olson, Felton, Minn.:
Martin Olson $2, P. O. Boen $2, Chr.
Jngebretson $2, M. Thompson $1.50, E.
EngseNer $1.50, E. Nelson $1. G. Krag
moe $1, Osten Espeland $1. G. Jacob
son $1, I. Larson $1. E. Carlson $1.
W. Wold $1.
Ved Ole Haanes, Sulltt Sprinas, N.
D.: Peter Sohmntt $2. $1 hver fra O.
Hamtes, Al. Edson, B. Hauge, Chr.
Olson.
Ved John L. Orness, La Moure, N.
D.: Anton Barsten $2, Peber Vederson
$2, Gilb. Haagenson $2. I. L. Orness
$1. 50c hver fra M. FrMland, A. I.
Oleson, H. I. Frisland.
Ved John Rice, Westbh, N. D.: Edw
Spoklie $2, Ole Odegaard $1.50, E.
0. Sjaastad $1.50, Al. Spoklie $1.
Ved Martin Huseby, Cottonwood,
Minn.: Martin Huseby $5, Christ Knud
sen $5, H. L. Oftedal $3, G. O. Aa
modt $2. Erik Roti $2, T. T. Mauland
$2. K. Knutson $2. K. Huso $2, T.
Hamre$2 Erik Garpestad $2. H. H. Ney
land $2, Thor Huseby $3.50, R. Reier
son $1, L. Egeland $1, O. Grande 50c.
Ved Otto Hendrickson, Antelope,
Mont.: Olaf Thoreson $2. Christ Is
land $2. Ole Ambrosen $2, John Hav
dahl $2. $1 hver fra Ed. Jverson, I.
Arneklev. I. H. Thoreson, N. Ersnes,
K. C. Olsen.
Ved Komiteen i Vancouver, B. (£.,
e$4il Wj
I .'--.-fe?
WfF.
b"
Bed Hans Monson, Lily. S. D.:
Hans Monson $5, A. Sannes $5, An
ders Haugen $5, Knut Helland $2, Even
Rønningen $2. Erik Froslie $2. $1
hver fra I. I. Dale, F. Swanson. I.
Helland. M. Helland, G. A. Halvorson,
O. Amundson, A. Valsvig, A. N. Bals
vig, I. I. Lee, H. Thompson, N. Nces
heim 50c.
Bed Darius Gytri, Aver ill, Minn.:
Rasmus Eide $5, Geo. Hill $1, I.
Gjerde $1, K. Johnson $1. 50c hver
fra H. O. Osmundson, O. Osmundson,
O. Rue, Mrs. O.' Osmundson 25c.
Tollefsen,
Ved Ole Skari. Balfour, N. D.: 50c
hver fra A. Olson. G. Nelson, P. I.
Leegaard. 25c liber fra T. Alme, C.
Stensø, Martin Rolfsnes $1.
c».
Ved Ole H. Vidden, Fertile, Minn.:
L. H. Duckftad $2, Tolles Tollefson $2,
M. G. Peterson $1. A. O. GuNickson $1.
Fra Hans Henrickson. Madison.
Minn., er indsendt $100. Han. har og
faa tidligere givet $100.
Ved* I. Brekke, Graettinger, Iowa:
$1 hver fra M. Hevem, I. T. Helgeson,
L. Egeros, P. Knutson. H. L. Hauge.
Kr. Brekke 50c.
Tilsammen $ 1,278.70
ftør kvitteret for 28,782.75
Jatt $30,061.45
For Mindegavekomiteen
Bjarne Svanøe, Sekr.,
Decorah, Iowa.
..
føtøbt
WinttevpM» Tideude, Tljorsdag bett 12fc MMS1914,
Solberg, Plentywood, Mont., $2. John
-C, Moe, Charlson, N. Dak., $1. Peter
S. Berg, Zumbrota, Minn., $1. Joh^n
K. Fjeld, Wahpeton. N. Dak.. $1. I.
M. Johnson. Minneapolis, $2. E. A.
Hegle, San Diega, Cal., $2. Carl Thamp
son. Forest City, Iowa, $1. Henry
Hansen, New ?)ork, $2. Andrew H.
Kv^rme, Belvidere, III., $1. Indsendt
ved H. A. Stratte, Dawson, Miitn., fra
M. Jacobson $1. Julius Thorneby
$1, Rev. S. O. Rondestvedt $1. Christ
Benson $1, Lars I. Stratmoen $2. En
gebret Stratmoen $2. H. A. Stratte
$2. tilsmnmen $10. Indsendt ved Hans
Cfi. Henricksen. Odanah. Wis., fra Hans
Ch. Henricksen $2, Erik Peterson $2.
John Galtung $2, Hans Halvorsen $2,
Peter Halvorson $2, Halls Eliasen $1,
THeodore Fufire $1, Andrew Knutson
$1. Rayn Hafstad $1. Ingvald Johnsen
$1. John Holm $1, Martin Andersen
Krogstad $1. Conrad Nelson $1. £. M.
Kolstad $1. Tbeo. A. Skottestad $1,
Harry Nelson $1. Fridtjof Strom $1.
John Bensen $1. Anton Gundersen $1,
John Johnson $1, Ole Erikson $1,
Aneus Sundby $1, tilsammen $27.
„Minneapolis Tidende" modtager Bi
drag til Mindegaven og kvitterer i Bla
det for alt, som sendes ind.
Bidrag sendes i N!oney-Orders, Bank
Drafts eller Kontanter.
Indsamlingen til Minde-
gaven.
y
Til ar bære behjcelpelige i Arbeidet
med Indsamlingen til den nationale
Mindegave til Norge har vi ansat føl
aende Indsamlere:
O. Trandum, Oslo, Minn.
G. Knudson, Peder Ostbye, Ole Kri
stofferson og Christian Hanson for nord
østre Del af Roberts Cöunty, S. D.
Arne Pedersen. R. 2. Oakes, N. D.
A. Norbraten, Soutfiey, Sas?., Can.
Ole Otteson, Wolverton. Minn.
Tfior Hanson. 5vish Creek, Wis.
Abel Nelsoit, Agate, N. D.
Andrew Bakke:?. Napoleon, N. D.
Ole Bunes. Tap pell, N. D.
G. Satfier, Kandahar, Sask., Can.
F. R. Brunet, R. 1. Bolin, S. Dak.
Disse er bore Repræsentanter i de
nævnte Distrikter oa bemyndiget til at
modtage Bidrag til Minde^aven. Kvit
tering vil blive givet i Aviserne.
Mindegave-Komiteen.
Giv intet til Ncerøen.
Jeg gad bide hbor mange som bilde
habe ladet høre fra sig, om nogen hav
de taget dette Standpunkt. Jeg. er
ganske straasikker paa. at mere end 70
vilde have taget tilorde enten for eller
imod. Som det mt er. har bi paa 2
Aar hørt fra 70 Personer. Dette er
omtrent 5 Procent af Nærødøler i Ame
rika og Canada. Resten faar bi gaa
ud fra, at de ikke kalder sig Nærødøler
Men Amerikanere! Ja man kan ikke
bente, at alle stal bedkjende sig sin eller
sine Fædres Hjembygd- For paa den
Maade Vilde vel Norskdommen leve for
længe. Maaske den er for seiglivet som
den er.
Hundredaarsdagen er nu saa nær
ett de som har udsat med at subskribere
nu, bør oictre det. Den Iste April vil
den midlertidige Komite afslutte sin
Indsamling. Om der er nooett som ikke
har Tillid til Komiteen her, faet kan de
subskribere for den Sum de ønsker, og
sende Beløbet til Nærøens Komite, efter
at en saadan er valgt. Med det somme
stal jeg bede alle som har subskriberet
ont at sende Beløbene til: E. A. Gud
vangen, Kiester. Minn., som er Lagets
midlertidige Kasserer. Og han vil sen
de eder sin personlige Kvittering, som
ogsaa vil blive at fe i Bladene
Skulde nogen, ved at stanse og fpør
ge sig selv om han er Nærødøl komme
til den Beslutning at han eller hun vil
de bidrage noget til Legatet, saa staar
vi til Tertene ved ett modtaae og kvit
tere for samme og overlevere Pengene
til Nærøen inden,7de Juni 1914. Dette
er Komiteens i al Venlighed og Pliat
at paaminde om før Indsamlingen af
sluttes. Kassereren, E. A. Gudvangen,
vil personlig overbringe Gaven til Nær
øens valgte Bestyrelse.
j£fted sidste Haand paa Opfordringer
er vi Deres for Sagen interesserede:
Fra Fairview, Mont.
Vil det interessere at høre lidt fra
Fairview, „the City of Certainties", i
Hjertet af dett nedre Aellowstone Dal?
Jeg har ikke kunnet observere noget i
„Tidende" herfra ber derfor Redak
tøren om Vlads for nogle Linier.
Først vil jeg da fortælle, at „Jim
Hill" har fundet Veien til os, og det
formodes, at Soo-Linien ogsaa vil kom
me her med Tiden. Fairview bliver Di
vision Point, og Fairview voxer, blomst
rer, lyser. Ja, du skulde bare se om
Kvelden se hvor her gror.
Men her er ogsaa Mangler Strid
af forskjellig Slags -r- for Tilværelsen.
Den ene fattes det, o* dett anden mang
ler det en Kotte f. Ex. og det
er en Strid oa Kamp. Sidney vor
Naboby mangler at faa Dawson
County delt mangler at være. ja men
vil blive Hovedstad i Richland County
og Sidney har svare Smerter. Her
er tusen Feil med Umuligheder iblandt,
men vi har ogsaa Muligheder. Gamle
Kjærringer pleier nok at sige: „Det bli
ver værre og værre." Jeg tror dog.mod'
sat—trods Sidney—trods Countydeling
og Tørkeaar iblandt. Her bliver bedre
oa bedre, eftersom Folkene lærer Lan
det at fjende og hverandre.
-.t,-,-
Anmeldte Wdsksld.
"(Fra skandinaviske Blade Amerika)'
Jubelaaret 1914.
Jubel ligger font i Luften! Det fu
ser det toner med festlig Stemning
fra vort Fædreland. Vi udvandrede,
Mænd og Kvinder, fiar naturligvis væ
ret med op ydet til Festens Klang, Jub
len og Feststemningen, som gamle Mor
Norge fortæller alle sine Verden om paa
Hædersdagen Jubelaaret. Det er
ingen Fattiggave, vi giver thi det ctiør
man ikke til den, man hædrer. Det
er en Hædersgave fra Sønnerne og Dø
trene i Amerika. Mor Norge træn
ger ingen Fattiggave fra os. Hun er
rig ja med en Favn af alle rige
Muligheder. Derfor lnl vi ikte fidre
mere om dette „fattige Norge" „en
Fattiggave" eller noget sligt af nogen.
Længe nok har vi sjunget paa det Vers
til Skam og Skade for os i andre Folks
£Stne og Bedømmelse.
Mange skal hjem til Norge iaar, fe,
høre og deltage i Jubelen. En herlig
og uforglemmelig Tid for dem, font kan
reise og være med.
Men ikke alle kan. Men faa faar vi
finde paa noget at hygge og.glæde os
over her hjemme dal Vi stal da have
denne fælles 17de Mat i tre Dage i
Minneapolis, hvor vi, font blev igjen,
stal more os, skrige Hurra, faa det hø
res godt over Vand og Strand og Ek
koet gjenlyder fra Fjeld til Fjeld med
sit: Vel! Vel!
Saa bar det ogsaa dette, at de for
skjellige Bygdelag Vester med nve Pro
dukter paa Literaturens Omraade.
„Sigdalslagets" Bestyrelse fiar under
Arbeide et Hefte, hbor Kryllingerne.
Sigdølerne og Eggedølerne kommer til
sin Ret i Sang og Tale. Nit bar det
dette ,at mulig „Tidende" har blandt
fin Læserflok Mænd oa Kvinder fra
Sigdal, Krøshena og Eggedal, der endnu
ikke har meldt sig for Laget og faaledes
vil gaa glip af den udgivne Bog i Marts
Macmed. Lagets Medlemmer bil faa
et Exemplar frit tilsendt saa det
gjæder at melde sig med engang.
G. T. Hagen,
Sekretær for „Sigdalslaget",
Crookston. Minn.
Stort Nnmedals Møde
Et større specielt Møde af Numedals
laget, bil holdes i Hawley. Clay Co.,
Minn., den 27de og 28de Marts 1914.
Som bekjendt er det rundt Hawley,
Minn., et af de største Numedals-Set
tlementer i Amerika. De anstrænger sig
nu for at faa istand et stort og godt
Møde, som Numedøter paa andre Ste
der burde paaskjønne bed at komme tal
rige til Mødet. Mange gode Talere vil
være tilstede og et Sangkor paa 15
Mand fra Concordia College, Moorhead,
vil en af Dagene være tilstede og oplive
Mødet med Sang. Om Kvelden den
27de, vil der holdes en Banket (Fest
maaltid) hvor flere vil holde muntre
Taler. Hawley har 3 store Hoteller.
6 Restauranter, samt mange godhjertede
Numedøler saa det vil ikke blive vanfle
ligt at faa Rum.
Af vigtige Sager at forhandle paa
Mødet kan nævnes Nnmedals Minde
gave. Deltagelse i 17de Matfeften, Nu
medølernes Historie i Amerika og andre
vigtige Sager. Ja, kom alle som paa
nogen Maade kan. Dette vil blive et
af de største og bedste Møder Laget har
havt.
Der vil du kanste ogsaa faa Anledning
til at fende Hilsener hjem med dem
som reifer til Norge til Vetorett. Med
Haab og Ønske om godt Møde. Alle
venligst hilset. TErbødi"^,
H. H. Strøm, Laaets Formand.
Hillsboro, N. D., 18de Feb. 1914.
Ifølge Meddelelse fra Patentadvoka
terne Williamson & Merchant, 925-933
Metropolitan Life Bldg-, Minneapolis,
Minn., er følgende Patenter udstedt i
Ugens Løb til Minnesota- og Dakota
Opfindere .'
Swi-M.fsy
Cat)
Cn-Beis Kolonist-Billetpriser
Nordvestens Farmlaud
San Franciia, 1915
Kom til Nordvestens Farm-Land medens Billet«
priserne er lave. En-Äeis Vaarkolonist-Billetpri
ser daglig. 15be Marts til 15be April. $25 fra
St. Paul cg Minneapolis til mange Steder i bistre Monta«
na. $30 fra St. Paul og Minneapolis til Idaho, Washmg
ton. Oregon og British Columbia.
En-Veis Billetpriser for Settlere visfe Dage $16 fra
St. Paul og Minneapolis til Steder i tfftre Montana.
Tur-Retur Billetpriser for Hjemf^gere visse Dage. Tilsda«
rende lave Billetpriser fra Deres Hjembh.
En Enkemand med 3 Børn paa en
Farm ønster strax en Husholderske.
Skriv til Chas. E. Jensen, R. 2, Luck,
Wisconsin.
Tilsalgs.
Avertissementer under „Tilsalgs" fo#:
ster 2 Cents pr. Ord for hver Gang.
Ingen Avertissementer indrykkes for
mindre end 50 Cents for hver Gang.
Penge maa medfølg: alle Ordrer.
Medium „red clover" Frø til 15
Cents pr. Pund. Timothei Frø til 7%c
pr. Pund, mindst en Bushel maa tages
til denne.Pris. Norske Grantrær $5
pr. 100, 2 Gange omplantet, 12 til 18
Tommer. Paul P. Klevann, Starbuck,
Minn. (Reference 1st Nat. Bank of
Starbuck).
Tilsalgs Eneste Hotel i god. tri
velig By paa 1,000 Indbyggere, i nord
vestlige Iowa. Godtkjøb for Kontant.
Jeg kan tage en god Farm i Bytte. ?)p
perlig Anlednings for en Nordmand eller
Danske. For nærmere Oplysninger til
skriv Henry Gloystein, Graettinger, Ja.
Hotel tilsalgs. Hotelforretning, Møb
ler og Inventar billig. Stor Anledning
för den rette Mand. Det eneste Hotel
i Byen. Leien for Bygningen billig.
Nærmere Oplysning kan erholdes hos
Niels C- Larsen, Viborg, S. D.
Tilsalgs En god Forretning i en
vakker By, omtrent 1200 Indbyggere,
mest norske. Pact Grund af daarlig
Helbred sælges Bygning med Varebe
holdning billig. Adresse: H. L. M-,
„Tidende".
Min Smedeforretning i Larson, N.
Dak., til omtrent halv Pris, da jeg vil
reise til Norge. Man henvender sig til
Ole S. Bjørngjeld, Larson, N. D.
Forretningsnoticer.
Avertissementer under „ForremingS
noticer" koster 2 Cent? pr. Ord for hver
Gana. Ingen Avertissementer indryk
kes for mindre end 50 Cents. Penge
maa medfølge alle Ordrer.
Oplvsninl, for Medborgere. Hvor katt
jeg faa de nødvendige Oplysninger om.
hvorledes jeg kan blive Borger? C. B. L.
Svar: Skriv til Jordan Co., Court
Clerks. 19 S. La Salle
ét,
Bliv velftaaende i Nordvesten
De vil finde fwrre Anledninger, med Deres Begrænsede Midler, paa den
frugtbare, udyrkede Jord i Nordvesten end paa udarmede Farme i Aften.
Faa en fri Homestead i Oregon eller Montana. Paa tre Aar er den ab
solut Deres. Kj^b en ryddet, frugtbar Farm i Idaho, Washington eller
Oregon meget billig. Lette Afbetalinger.
Store Avlinger. UdmcerkedeTransportmidler. Landvcevdierne stiger uaf«
ladelig. Vi har intet Land at fælge, men bi ved, hbor be bedste Anlednin
ger er. Nordvesten trænger Mænd som Dem.
Skriv efter Fakta og Billetpriser
Strib idag efterBogen „Male Good". 36 Sider, hver ballert illustreret.
Fyldte med Breve fra Mænd. som Dem, der har gjort det gott i Nordvesten.
Faa vor Folder over Frie Koloniftbilletprifer. Fyld ud Kuponen og send
den i Posten til
tanama-Pact/le
c.
I
Navn
Adresse
Anstes.
Avertissementer under „Anstes" ko
ster 2 Cents pr. Ord for hver Gang.
Ingen Avertissementer indrykkes for
mindre end 50 Cents for hver Gang.
Penge maa medfølge alle Ordrer.
Anstes Mand og Hustru (uden
Børn) eller en Pige til at arbeide paa
en Farm. God Løn gives. Opgiv Op
lysninger om hvad Løn ønfles og hvad
Arbeide vedkommende kan yde. I. P.
Hemmingsen, Shawnee, N. D.
En middelaldrende norsk Pige eller
Enke kan faa Plads som Husholderske
hos en respektabel Ungrar paa en Farm
i North Dakota. Kan gjerne have et el
ler to Børn. God Plads garanteres.
Hans K. Saltvick, R'. 1, Temple, N. D.
ønskes En god skandinavist Lcege
og Kirurg en udmærket Anledning for
den rette Mattd._ For nærmere Oplys
ning skriv til Pioneer Drug Store Up
ham, N. Dak.
Chicago,
III., vedlæg 30 Cents i Frimærker, og
de sender Dem en Boa med alle Spørgs
maal og Svar. Opgiv om De ønsker
paa Norst eller Eng-lfl.
Udstillingen Kristiania. Godt'møble
ret, solrig Leilighed paa 4 store Værel
ser, Bad, Kjøkken og elektrifl Lys, lige
bag Slottet tilleie fra 1. Mai til 31.
August, paalidelig Betjening. Leie Kr.
12Ö0. Henv.: H. Glueckstad, Incog
nito Terrasse 7, Kristiania.
Lær Telegrafi
i dsn gamle og paalidelige- Skole. Faa
Timer, god Løn. stor Efterspørgsel. Skriv
efter Katalog. Barrys Telegraph Insti-
MAHOA.WWMU--.WW-
s^ss I hc
Leedy, General Immigration Agent,
Dept. T., G. N Ry., St. Paul. Minn.
Send mig Bogen „Mate Good" over
og fri Kolonist Folder.
Navn paa Stat.
ISSSt.P.
O KT A. JM
Omtrent et hundrede Tusind Mennefler bo.
satte sig i Montana sidste Aar. Jndstr^mnin«
gen har knapt begyndt. Benht Anledningen,
medens Land endnu Ian IjøBe§ billigt og paa
lette Viltaar. Striv os paa Norsk eller (Smietff,
hvad De ønster at fjt'Be i Montana. Gode SCgniJ
ter Anstes i forskjellige Bher at repræsentere os.
Vi kan ogsaa bhtte Land i Montana for Eien
domms i Bher. I. A. Stuv & Co, Kontorer:
639=40 Plymouth Bldg. Minneapolis, Phelps
Bldg., Great »Falls, Mont.
Settlere snskes
i Klaver Land i midtre Minnefota. Vi har havt
nok Regn og gode Avlinger. Mais avles med
Held. Tilstriv A. Murray, Wadena, Minn.
Tilsalgs Farmland.
Avertissementer under „Farmland"
koster 2 Cents pr. Ord for hver Gang.
Ingen Avertissementer indrykkes foe
mindre end 50 Cents. Penge maa med
følge alle Ordrer.
Bliv Deres egen Herre!!! Faa et
Farmhjem i det rige Kløver- og Mais
belte i nordvestlige Wisconsin, lanas den
nye Soo-Linie, mellem St. Paul-Min
neapolis og Duluth-Superior. Kom og
se paa disse Steder! Det er Godtkjøb.
No. 546. 80 Acres for $2,300. 40
Acres Ager, smaa Bygninger, 5 Mil til
By. No. 560. 96 Acres til "$15 pr.
Acre. Vender mod fin Jndfjø, 5 Mil
fra Milltown. No. 574. 60 Acres
godt opdyrket. 35 Acres Ager, pene
Træhuse, god Jord og Beliggenhed, kun
$3,500, $900 kontant. Vi har ogsaa
mange andre. Skriv efter Kart oa Liste.
Baker N. 90, St. Croix Falls. Wis.
Bakker Gaard i Telemarken tilsalgs.
Gaarden Søndre Midtsund i Kviteseid
beliggende circa 10 Minuters Vei fra
Kirkebø Dampskibsbrygge og indehol
dende omtrent 35 Maal god og veldyr
ket Jord samt fent til sex hundrede Maal
Skog er tilsalgs. Husene er i god
Stand. Stor og veldyrket Frugthave.
Nærmere Oplysninger ved Henvendelse
til Bankkasserer Lundevall, Kviteseid,
Norway. Snarest.
Tilsalgs Udmærket fint beliggende
160 Acres Farm i Pennington Co.,
Minn. Ti Mil ifra BY og 2V3 Mil
ifra Meieri, Butik og Postkontor. 100
Acres Prærie, 10 Acres Aspelund og
Resten Høslaat og Græsgang. For nær
mere Oplysning tilstriv Eieren, Oscar
Lindberg, Lakeville, Minn.
Tilsalgs 11 Acres Umgtfarm med
nve moderne Bygninger. Har De
Gigt eller Asthma og ønsker Naturens
Hjælp fra en behagelig og mild Vinter.
Avle Frugt og Havesaaer til høi
Pris. Veh Station og Dampflibstrafik.
Skriv til I. C. Christensen, Paterson,
Wash.
Frit Kart over Fergus County, Mort'
tana. Hvis De tænker at tage Home-
stead, saa kom til Lewistown, Mont. Vi
anviser Folk aabent Land, Vi har govt
skjødet Hvedeland i Judith Basin til
salgs. A. Larson Land Co., Room 6,
Bank of Fergus County, Lewistown,
Montana.
Farm tilsalgs Jeg vil sælge min!
Farm paa 160 Acres, 8 Mil østenfor
Thief River Falls, Minn. En Mil til
stor Kirke og Skole. $35 pr. Acre. Alt
godt Land og godt „improved". Kom
og se eller skriv til T. E- Gabrielson,
Thief River Falls, Minn.
Min 120 Acres Farm, beliggende 8
Mil fra Eau Claire og Chippewa Falls,
3 Mil til Albertville, rig, god Jord,
Postrute og Telefon, sælges for 45 Dol
lars pr. Acre paa gode Vilkaar. Jonas
Bergh, Eau Claire, Wis.
Mærk: Hvis De har tilskrevet mig
angaaende Farme, averteret i „Tiden
de", og ikke faaet Svar, saa striv igjen
oq registrer Deres Brev. Jeg vil sende
Dem Pengeudlægget for Registreringen.
W. Borchsenius, Nye, Wis.
Tilsalgs God Kvart Land sælges
billigt. Ypperlig for blandet Famtir
Femten Acres Field. Godt lidet Hus.
6 Mil fra Ryder, N. D. Carrie Spok
lie, Coalridge, Montana.
Tilsalgs 160 Acres, 20 Acres
Skog, Resten Prærie, $20 pr. Llcre.
$700 kontant. Marshall Co., Minn. Og
flere Farme i Grand Forks Co., N. D
Oscar Trytten, Reynolds, N. D.
Unge Mand, her er Deres Anledning.
Prægtig udyrket Land nær Tvillingby
erne paa lette Vilkaar. Baker, A 90,
St. Croix Falls, Wis.
Hardwood Cutover Sattd. Ingen Pen
ge kontant med det samme, absolut intet
undtagen 5% og Skatter i en bestentt
Aarrække. Williams, Lehigh, Wis.
Efterspørgsel.
Om nogen kjender Thorwald Telning,
vil de korrespondere med Undertegnedes
Han er 35 Aar og er halt. HanA Sø
,(t«, «jaa-, JS..J5,,
y

NORTHERN
PACIFIC
EGNE
City Pass.
City Pass.
St. Paul Minneapolis
sta Canadian Pacific
C. E. THORNTON, Kolonisations-Agent
Canadian Pacific Railway
Colonization Department
i la West Adams Street, Chicago, Illinois
TMalgs Bytomter i alle vorende Byer.
Scandinavian Dept.
Canadian Government
311 Jackson St.
Wisconsin Farme
ANDERSON LAND COMPANY
Følgende Bidrag er sidste Uge indkotn
met:
Bed Julius Alm, Silverton, "Ore
gon: B. Tingelstad $2, O. A. Loe $2,
Hans Thompson $2, Aug. Elton $2. $1
hver fra A. S. Lundbakken, G. L. Al
rick, N. B. Herrekstad, O. K. Sebo, C.
E. Johnson, B. I. Sundvold, T- I.
Sundvold, S. K. Lima, P. Nilson, O.
Sathren. 50c hver fra O. Hovde og N.
G. Langsoe.
Ved I. E. Lønning. Thor, Iowa: P.
I. Lund $2, Ole Halgrims $2, I. I.
Sandvig $2, K. I. Anderson $2, G. A.
Søvde $1, Rolf Hansen $1, I. Ronvik
$1, L. Kallem $1.
Bed Nels Erickson. Hawley, Minn.:
Neis Erickson $2, Christ Olson $2, Mrs.
Christie Narveson $2, Aug. Narveson $1,
Ed. Narveson $1, Mrs. Anna C. Dahl
$1.00.
Ved John B. Aamodt, Clifford, N.
D.: I. B. Aamodt $3, L. A. Rygg $3,
A. A. Engeland $3. $2 hver fra F. O.
Folden, jp. N. Kiev, H. M. Knutson, O.
N. Salem. I. C. Wedviq, Carl Larson.
Ved L. Aamodt, Rio, Wis.: S. L. Op
thun $1.50. $1 hver fra L. Petersen,
I. Rodberg. M. I. Christopher, Al. Hal
vorson, H. Johnson, A. G. Anderson. G.
O. Underdahl, G. T. Lien, O. O. Har
vey, Axel Johnson, B. Berkvam, H. Ban
qcii, £'. Otternes, Mrs. G. O. Johnson.
Mrs. E. O. Underdahl, N. E. Bakke, I.
S. Johnson, O. Brekke, Chas. Lewison,
Mrs- I- Lee, Jas. Olson. A. Weffald,
H. Bangen, E. Bernum, Mrs. E. Ber
aum, H. Monson, I. P. Petterson, C.
O. Koll, T. R. Johnson, S. B. Sever
son, T. Christopher, And. Anderson. I.
I. Johnson, I. A. Severson, G. Gor
den, L. Aamodt, Mrs. L. Aamodt, M.
Peterson.
Bed Hans Ferkingstad, R. 2, Con
stance Minn.: $1 hver fra H. Ferkmg
stad, H. Lund, N. Ferkingstad.
Bed' E. T. Johnfon, Soldiers Grove,
Wis.: Søren Rigson $2. $1 hver fra
Sam Knutson. H. Mayermoen, K. Ener
son, E. T. Johnson, Martha Johnson,
0. I. Nedreloe. L. O. Hiller, Mr. og
Mrs. A. T. Voldum.
Ved C. E. Hovda, Grand Meadow,
Minn.: E. Torgrimson $5. $1 hver fra
AI. Johnson, E. E. Myhre, E. I. Jul
son, O. Finhort Ir., G. T. Torgrimson,
C. E. Hovda.
Ved L. H. Nordgaarden, Östränder,
Minn.: O. L. Jacobson $2, I. K. Knain
$2. $1 hver fra A. Larson, E. Ander
son, H. E. Olson, Netta Nordgaarden.
Chas. Christiansen 50c.
Ved Jeus Alm, MaUville, N. D.: G.
L. Elken $25. Fries Enger $10, Jens
T. Alm $10, Jens Grinaaer $10, N. D.
Nelson $5, K. S. Grotb $5, O. A. East
vold $5, Geo. Q. Stomner $5, E. E.
Smedsbammer $5, Christ Rosing $5,
O. P. Stomner $2. $1 hver fra E. A.
Breide, H. O. Land?, I. A. Engh, O.
Morstad.
Ved Pastor S. S. ltr&era) Blair,
Wis.: Dr. O. Mørk $10, S. S. Urberg
$5, Thorbjørn S. HicCme $2.
Ved Arnt A. Peterson, St. John, N.
D.-: Wm. Baarbh $2, A. L. Watland
$1. 50c hver fra A. Christenson, N.
T. Tingelstad. A. A. Pederson. S. Sal
veson, N. E. Tingelstad, I. K. Rudrud.
Ved Sivert Williamson, R. 1, Tri
umph, Minn.: A. T. Nelson $5, Jobn
Jørgenson $3, H. I. Oanes $2, I.
Thompson $2, O. L. Peterson $2, N.
Nottoson $1.
Ved I. Ramsvig. Bergen, N. D.: H.
M. Heggen $1. 50c hver fra O. Rude, M.
Apland, A. M. Holte, S. R. Fiskum 25c.
Ved Henrik Henriksen, Sheho, Sask..
Cm:.: O. A. Minge $1, A. M. Ham
mer $1. 50c Tiber fra Mrs. Ragnhild
P. Lee, Mrs. M.Brodreskift. H. O. Sea
tvedt, H. Sethre, B. Aasen. 25c hver
fra I. P. Lee, T. Sethre, Mrs. Lina
Sethre, M. Sethre, A. L. Wodahl 50c.
Ved Herman Braaten, Blairbille.
Saft., Can.: $1 hber fra Mart. Nilson,
E. Paulson, Jens Olaveson, M. P. Wig
nes, Nels Ruud. Carl Ruud.
Ved O. H. Panlsrud, Pigeon Falls,
Wis.: A. I. Orke $2 $1 Tiber fra I.
L. Tomter, Mrs. M. N. Klomsten, H.
Klomsten, I. F. Berge, T. N. Nilson,
1. O. Holmen, M. Sagen, I. Sv. Vos
seteig, O. A. Fredrikson. Stef. Nilson.
Ved Reb. I. O. Wangberg, Jrwin.
^owa: $1 bber fra Geo. Nilson, H.
Knudson, Reb. I. O. Wangberg, Amund
Larson, Geo. Hegland 50c.
Ved Halfdan Helmers, Sioux Rapids,
Iowa: Andrew Edwardsen $2. Andreas
Ell? $2, I. K. Salbeson $2, B. E. Lar
son $2. $1 I,ver fra P. A. Borstad,
Oliver Olson, H. L. Halvorson, H. Hel
mers, Mrs. Laura Helmers, C. L. Cbri
stenson. Rev. L. E. Kleppe, Alb. Rena,
Martin Skogstøe, Carl Anderson, Thorv.
Peterson, Thor Haaland, A. B. Tollak
son, Laura Landsness, Sanna Staur
land, L. A. Anderson. 60c hver fra I.
O. Osmundson, O. T. Anderson, E.
Hauaen, Mrs. E Enderson, Carrie So
renson, Lilh Torkelson, H. G. Leikvold.
L. Sorenson, W. B. Williams, Ben
Omnst. G. A. Thompson, L. I. Lands
ness, I. E- Barstad, Jas. Lewison, And.
Williams, Hilda Randall 25c.
Ved. I. M. Winsfansen, Calumet,
Mich.: Otto Børrsen $2. $1 hver fra
E. Erickson, D. Rickstad. A. Kleven, L.
Brevik, A. Erickson, T. Ulseth, M. Wins
iansen, I. Johnsen, Ole Olsen, I. Bre
vig. P. Ulseth, A. Anderson, O. Drage,
B. Mnnkerostad, C. Larson, I. Solhfem,
A. Solhfem, L. Larsen.
Bed John Furness, Mason City,
Iowa: Chris Rye $5, Hans Rye $3,
Martin Hønset) $3, John Furness, $3,
A. I. Afl $1.
Bed M. O. Akra, Plaza, N. D.: $1
hver fra I. F. Nelson, H. T- Peterson,
M. O. Akra, Ant. Jenstad, H. L. Sel
vig, Ole Osnes. 50c hver fra I. S.
Kulseth. H. Nestlie, I. C. Block.
Ved O. I. Bragvatne, Hartington,
Neb.: Mrs. A. Bragvatne $2, F. M.
Rub $1.50.
Bed Kr. Hansen, Diamond. S. D-:
$2 hver fra John Steen. Anders Steen,
Christ Hansen, O. Stordahl, S. Myhre,
M. Meyer, O. Ellingson $1, H. Bo
setv $1.
Bed Just Ludwigsen, Osnabrook, N.
D.: Ellen Ellenson $5, T. L. Tillisch
$5. Just Ludwigsen $5, Henry Gun
derson $5.
Bed Ole T. Swenson, R. 1, Belden
ville. Wis.: Christ Aastrum $2, S. T.
Binger $2, L. K. Aaberg $1, A. T.
Binger $1, M. Anderson $1, L. Lar
son & Søn $1. 50c hver fra N. Bjørn
sen, I. M. Rasnlusfen, I. Sebjørn, I.
Rise, K. Hagestad, C. Sather, I. A.
Johnsen, H. Erlansen, P. N. Finstad.
Bed Olaf Oppeboen, Amanda, N. D.:
O. O. Oppeboen $2, M. H. Rustad $2,
C. C. Weflen $2. 'A. Fjerkenstad $1,
Gus Sather $1, T. T. Rohde $1, E.
H. Tangedal $1. Ole Haug $1, N. H.
Nesheim $1, M. P. Anderson $1, P.
L. Pederson $1.50. 50c fiber fra A.
B.
M. B. Tollefson, M. C.
Finstad, E. Emerson, H. Hanson, C
Moe, O. Broten, C. E. Moe, I. H. Ru
stad, P. H. Elgen. H. O. Weflen, L. L.
Olson. 25c fiber fra A. Sten, C. F. Tol
leffon, F. F. Tollefsoli, C. F. Moe.
Ved Harald I. Olson. Clontarf, Min
nesota: $1 fiber fra ©v H. Olson, N.
M. Lien. A. T. Maanum, I. Hendrik
son, H. Halborson, A. I. Rustad. G.
Nelson. O. H. Nordager, O. K. Maa
num 50c.
Ved Gustaf Thompson, Nortfifield,
Wis.: $1 hber fra A. E- Nelson. Gust
Thompson, T. T. Berge, Meo. Larson,
O. I. Thompson, Thorb. Kjos, O. O.
Eid. O. Pederson, T. R. Kittelson, H.
Olson, I. Sarion, H. O- Hagen, H. P.
Hansen, O. Thomvson.
Ved E. E. Landsgaard, Elgin, Iowa:
Ole N. Heana $5. Even N. Hagen $5.
W. F. Wetleson $2. $1 fiber fra K. H.
Knudson, Mrs. Bertfia Olson. O. Cfiri
stiansen. G. Gregerson, O. H. Gisles»^
K. K. Houg, K. A. Kirkeberg. P. O.
Bellersven, R. L. Reierson, E. S. Houa.
Lew. Wetleson. A. O. Nyberg, D. Op
verud, N. Nelson, K. S. Houg, I. K.
Skarshaug. T. I. Olson, H. H. Gisle
son, G. Svensrud. Mrs. Nels CoTb, T.
Holm, K. Halvorson, E. GrMfiovd. S.
Tollefson. S. G. Erickson, L. Olson,
L. N. Erickson, Torkel Olson, K. E.
Morf. E. E. Landsgaard. 50c fiber fra
L. O. Reierson. O. T. Knudtson, K.
.naug, C. Blockfius. C. @regerfon, O.
E. Olson, O. Buroden. H. L. Olson. T.
Tborsaaard. O. Nhbora, H. T. Lofts
nard, B. Ni-lwn, H. Aason. 25c fiver
fra L. H. Wikmi. H. H. Wi?a»l. B. M.
Benson $1. (Af disse er $10 tidligere
kvitteret for).
Ved M. I. Hermanson, Mbert Lea,
Minn.: Ole Espesetfi $1.10, B. Hoium
$1, M. I. Hermanson $1, G. K. Win
jum $1. I. A. Bottolsen 50c.
Bed Nils Eidfiammer. Miloma.Minn.:
Sam Fvederickson $2, Sam Dahl $2.
H. L. Mikelson $1, M. A. Anderson
$1, R. C. Sanb $1.
Ved L. M. Jacobson, Whitney, S. D.:
50c hver fra Ed Pederson, C. Halbor
son, N. Helvig, O. Helvig, O. A. Ol
fen, L. E. Sollie, O. A. Dstby, L. M.
Jacobson. I. Hall.
Ved Carl Ebbeson, Ambrose, 92. D.:
P. G. Mderson $2.50. $1 fiver fra
Carl Ebbeson, C. O. Larson, K. Sum
stad, I. Nilson, R. Homdrom, M. Ryan,
C. Monson. 50c fiber fra C. I. Olsen.
W. L. Hanson, R, Jakobsen, A. Stor
haug, A. Almos, L. M. Gudbrud, I.
Obelsett, B. Norby, G. C. Ristvedt, B.
Wassen, L. Wilson, C. K. Bergan, L.
H. Hanson. 25c hver fra S. O. Lille
mo, E. S. Halvorson, B. Baulson.
Ved O. C. Eggen, Esfington, S. D^:
A. K. Eggen $5, Nels Elton $5, Lewis
Monson $3, H. Hendrikson $3, I. V.
Berg $3, C. I. Anderson $2, E. I.
Bremsvold $2, A. E. Hegna $2, Hans
G. Bakhus $2. $1 hver fra K. Bernaa,
G. A. Reito, E. Monson, T. C. Thomp
son, O. I. Thompson, A. I. Kilness,
M. A. Schakte.
O. Osmundson, Ncrstrand, Minn., $5,
Mrs. Pastor M. P. Ruh, Elroy, Wis.,
$1, Eilert Bergerson, Chicago, $3.
Ved Johan Hagen, R. 1, Decorah,
Iowa: Samlet i Calmar og Omegn:
C. H. Knutson $3, Anton Haakonson $3,
A. Bergeland $2, A. H. Knutson $2,
Calmar Savings Bank $2, Winneshiek
Co. Bank $2, C. E. Wangsness $2. $1
hver fra H. T. Estrem, A. T. Estrem,
G. E. Jorgenson, H. H. Wangsness,
Mrs. P. O. Sandager, I. A. Numme
dahl, E. I. Dalen, Theo. Samuelson,
O. M. Kiel, I. M. Sandager. P. L.
Kittlesbv, S. T. Kittelsbv, L. A. Wangs
ness, I. E. Wangsness. H. E. Wangs
ness. Samlet nordøst for Decorah: H.
Brynsaas $2, Anton Baalson $2, I.
N. Istad $2. $1 hver fra H. H. Egge.
C. Rosendahl, Helmer Renaas. Ed Erik
son, H. A. Helgeson, M. Huseby, A. O.
Blegen, Al. Blegen, N. fi. Faldet, Ole
Faldet, M. Faldet. O. Hendrickson. Mrs.
O. Sleetager, M. Finholt, B. Solum,
I. Solum.
Til „Minneapolis Tidende" cr ind
sendt følgende Bidrag til den nationale
Mindegave: Edward Rasmussen, Oakes,
N. Dak., $2. L. L. Larson. Forest City.
Iowa, $1. Jake Apold. Milan. Wash..
$1. Thos. Gullikson, Pastin Lake, $1.
Thorn. Miller. Barron, ILis., $1. Ind
sendt ved A. N. Anderson fra Nels Kju
stad $6, Anders Swenson $2, H. C.
Lyhnson Kl.^Andexs
I Hotvedt $2, Iver. Carlson $2, A. N.
Anderson $10, tilsammen $24. Ole O.
Sand, Elbow Lake, Minn., $1. Martin
Pastor N. H. Holm, Ryder, N. D.
Andrew Birkeland, Thor, Iowa.
Mrs. Nils H. Hansen, North Cove,
Wash.
Julius Alm, Silverton, Ore.
H. S. Nomeland, Durlingville, Alta.,
Can.
O. S. Houkom, R. 1, Fargo, N. D.
John B. Aamodt, Clifford, N- D.
Elias Peterson, Milnor, N. D.
M. I. Urdahl, Clark. S. D.
Chris Uelmid, Watkins, Mont.
Anders Jensen, Gig Harbor, SBctfh.
Ole 9?. Gilbertson, Lee, N. D.
Just Ludwigsen, Osnabrock, N. D.
S. A. Olsness, Sheyenne, N. D.
A. Aflim, Lankin, N. D.
John Furness. Mason City. Ja.
N. T. Miland, R. 2, Spring Valley.
Minn.
O. I. Bragvatne, Hartinaton, Nebr.
L. K. Lanaeland, Lake Andes, S. D
Arne Jofini^" Wittenberg, Wis.
Søren Bjertness, Geneseo, N. D.
George Amundsen, Mora. Minn.
Hans Fagerness, Rushmore, Minn.
Ole Fystrom, Geneseo. N. D.
Andrew Braut, Treadwell, Alaska.
Hon. John Clementson, Erfline.
Minn.
A. O. Hylland, Leland, Iowa.
0. A. Gudvangen, Emmons, Minn.
A. P. Ramsey, Mose, N. Dak.
E. A. Gudvangen, Kiester, Minn.,
Kasserer.
1. Ramsey, Emmons, Minn., Sekr.
Mrs. Ole Jorgenson, født Holden, 68
Aar, 22de Feb., Thief River Falls,
Minn. Mrs. Margrethe Ness, 92 Aar,
5te Feb., Franklin, Minn. Johan Han
son, 73 Aar, 23de Jan., Dawson, Min
nesota. Harry C. Dahl, 26 Aar, 16de
Feb., Choice, Minn. Mrs. Magdalena
Kastet, 92 Aar, 13de Feb., Leaf Lake,
Minn. Knud Aurdal)!, 10de Feb., Ma
dison, Minn. Mrs. Peder Johnson, 58
Aar, 28de Jan., Hendricks. Minn. Chri
stian Hansen, 65 Aar, Nobles County,
Minn. Louts Singer, 23 Aar, 20de
Feb., Kenosha, Wis. Kasper Frederik
sen, Milwaukee, Wis. Ole C. Madsen,
69 Aar, Roerne, Wis. Grundy Ander
son, 80 Aar, 28de Feb., Cedar Falls.
Iowa. Daniel O. Leidal, 72 Aar, 28de
Jan.. Hillsboro, N. Dak. A. I. Myr
vik, 77 Aar, 18de Dec-, 1913, Milton,
N. Dak. Peter Nelson, 35 Aar, Ro
sendale, N- Dak. Manuel Olson, 60
Aar. 26de Feb.. Tarill Co.. N. Dak.
Asle A. Fluto, 88 Aar, 5te Nov. 1913,
Hatton. N. Dak. Mrs. Jens Jensen,
85 Aar, 17de Feb., Linton, N. Dak.
Soren Collin, 72 Aar, 25de Feb., Blair,
Neb. Knud Henriksen, 77 Aar 22de
Feb., Selma. Cal. Nils Jacob Nilson,
61 Aar, 21de Jan., Quincy, Wash. Mrs.
Jacob Nilsen, 77 Aar, 21de Feb., Se
attle, Wash. Christ Klaussen, 45 Aar,
Omaha, Neb. Mrs. Kathrine Larsen,
62 Aar, Iste Marts. Omaha. Neb. Mrs.
Marie Bonde. 79 Aar. Omaha. Neb.
Rasmus Jensen, 73 Aar, 14de Feb.,
Atchinson, Kansas. Mrs. Caroline Niel
sen. 86 Aar. N-rth Amboy, N- I. Peter
Andersen, 70 Aar, Perth Amboy, N.
Nils Reime, 55 Aar, 2den Feb., Brook
lyn, N. N.. død i Colon, Panama. Sa
muel Olsen, 69 Aar, 19de Feb., Brook
lyn, N. A. Ingvald Hadland. Brook
lyn. N. 521 Edward C. Haroldfon, 34
Aar. Seattle, Wash. Gilbert Oleson.
64 Aar, Seattle, Wash. Walter Ja
cobson, 36 Aar, Seattle, Wash. Mrs.
Anna I. Nelson, 77 Aar, 21de Feb.,
Ballard, Wash. Mrs. Haakon Peterson.
Poulsbo, Wash. Arne C. Eggen, San
Francisco, Cal. Niels P. Jorgensen, 58
Aar. Portland, Oregon. Jofirt Alnes,
25de Feb., Spokane. Wash. Mrs. Rag
na Gronvold. 46 Aar, 23de Feb., Ta
coma, Wasfi. John M. Tfiorsen, 26
Aar, 24de Feb., Tacoma, Wash. Mrs.
Emily Christopherson. 79 Aar, 10de
Feb., Aetwood, Alta.
I i a o s S o i i e a a r
stadt. Mrs. Grethe Tollefson, fddt
Kierner, 75 Aar, 25de Feb. Myrtle
Andresen, 4 Aar, 25de Feb. Alice Tol
lefsen, 17 Md. 26de Feb. Mrs. Chri
stina Christensen, 76 Aar. Mrs. Gun
da Jacobsen, 68 Aar. 28de Feb. Mary
^nerfon, 48 Aar, 3dte Marts. Mrs.
Tfiobine Scfiaefer. 42 Aar. Iste Marts.
Mrs. Caroline Thompson, 80 Aar. 3dte
Marts. Olaf Hermansen, 4 Aar, 5te
Marts.
Martin A. Christenson, Northfield,
Minn., Reinforced Tie. Andrew Dahl
berg, Wyoming, Minn., Land Marker.
Almon I. Gray, St. Paul, Minn.,
Bushing. Edward Horr, Butler, S. D..
Feed Mill Governor. H. E. Homes,
Minneapolis. Minn., Grain Cleaning
Mill. Llndrew I. Johnson. Lead, S.
8 Cents hver kjøber Edison og Co
lumbia Phonograph Records i Partier
paa 100. Gode som nye. 10 Cents
hver i mindre Partier. Tilstriv W.
Borchsenius, Nye, Wis.
Intsrnaticnal
Exposition QØB W» S*» W w» Mtz, gg
P. A. Johnson, Minneapolis, Minn.,
Cultivating Machine. Ulysses D. Ken
worthy, Sim, Minn., Marker. G.
Mataner, Minneapolis, Minn., Shoe
Heel. M. V. Roberts, Chisholm, Minn.,
Heat insulated Receptacle. W. S. Shaft,
Faribault, Minn., Stitch-down Shoe.
H. N. Shodd, Minneapolis, Minn.,
Changeable Exhibiter. E. H. Tracv,
Cass Lake, Minn., Combined Hook and
Latch. I. Ulrich, Beardsley, Minn.,
Back Pad. S. C. Van Dyke, St. Paul,
Minn., Package Tie. D. L. Williams,
Blanchard, N. D., Grain Goor.
E. C. LEEDY, General Immigration Agent, St. Paul, Minn.

xml | txt