OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, May 20, 1915, Image 2

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1915-05-20/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

Kirkeligt Rundskue.
Nordre Pacific Kreds af Deli For
enebe Kirke holdt sit Vaarmøde i Pa
stor Odd Gornitzkas Kald, Seattle,
Wash., fra 27de til 29de Äpril. Piv
stor I. Torvald Nordby holdt Aab
uingSPrcrdikenen og Prof. R. Bog
stad indledede Kredsens Thema, Noin.
8, 12—17. Senere indledede Ste
dets Præst Samtalen om den kriste
lige Børneundervisning. Femten
Præster tilhørende Den Forenede Kir
ke tog Del i Mødet. Præsterne Ber
gesen, Eger og Stub af den norske
Synode overvar ogsaa nogle af Ses
fionerne.
Prof. E. Kr. Johnson kom dett 4be
Mai tilbage til sit Hjem i St. Antho
ny Park ester et Aars Ophold i Eu
ropa. Og han kom ikke alene. Han
bragte en Hustru med sig. Brudens
Navn var Miss Helene Nilsen, fra
Brooklyn, N. A. Brylluppet fandt
Sted i Brooklyn den 27de April. De
nygifte reiste ester nogle faa Dages
Ophold i Tvillingbyerne, til sit Som
merhjem ved Long Lake, Wis., med
deler „Lutheraneren".
Fest for Præsten. Pastor T. O.
Tolo of den norske Synode blev den
2den Mai ester Gudstjenesten i Big
Grove Kirke, indbuden til Middag i
Kirkens Underetage, hvor Menighe
den var samlet. Det var Pastor To
los Fødselsdag deit 3die Mai, og det
var i den Anledning Festen var ar
rangeret. Gm stor Gave blev ham
ogsaa overrakt og Kandidat Nilsestu
cii holdt Tale for Geburtsdags
barnet.
Pastor A. Fjeldsgaard af Den
Forenede Kirke, Ephraim, Wis., har
taget imod Kald fra Bestyrelsen for
Den Forenede Kirkes Jndremission,
til at virke paa Berthold Reservatio
nen, N. Dak.
Kandidat Olaf Holen har ogsaa
antaget Bestyrelsens Kald til Bethel
Menighed Seattle og Port Towns
end. Han vil blive ordineret Paa
Aarsmødet og tiltræde Kaldet i Juli.
Pastor G. R. Estrem af den nor
ffc: Synode, som har betjent en Me
nighed i Reeder, N. Dak., har taget
imod Kald fra Samsundets Menig
heder i Denver med Tiltrædelse Søn
dag den 16de Mai. Kastor T. T.
'.Wverstad, som i Vinter midlertidig
har betjent Menighederne, vendte i
Stort Offer. Pastor Affevold
prædikede den 2den Mai i den nor
ffe Synodes Kirke i Decorah. Ter
optoges den Dag Offer til Dækkelfe
af Gjceld, som Menigheden var kom
men i ved Reparation af Kirken, og
der indkom $1,120.
Den norsk-lnth. Teltmission i Chi
cago har kaldt Emissær A. O. Eids
aa fra Søndmøre, Norge, til at præ
dike i Tettet i 6 Uger, fra 27de Juni
at regne. Eidsaa er reisende Etnis
sær for det norske lutherske Jndre
missionsselffab.
Pastor A. I. Krogstad af Hauges
Synode, som i nogle Aar har betjent
St. Johns Menighed i Sioux City,
Iowa, men som nu har taget imod
Kald til Edinbnrg, N. Dak., fik ved
et Afskedsmøde som Menigheden hav
de hos ham, en Gave paa $75.
Pastor O. Rems Menigheder af
den norske Synode har samlet Penge
til en Automobil til sin Præst og til
Bestridelse af hans Udgifter medens
han tager sig en tre Macmeders
Ferie.
Pastor C. E. Nordberg af Frikir
ken, Marinette, Wis., har i det se
nere ligget syg af Rheumatisme, men
er nu istand til at sidde oppe og haa
ber at blive ganske frisk inden Aars
mødet.
Prof. M. O. Wee ved Red Wing
Seminar har antaget Kald fra Den
Forenede Kirkes Menighed i Kali
spell, Montana, for et Aar. Han vil
faa et Aars Ferie fra sin Stilling i
Red Wing, Minn.
25-Aarsfest feiredes den 5te Mai
af Kvindeforeningen i Clear Lake,
Iowa, PSstor C. C. A. Jensens Kald
af 'Den Forenede Kirke.
Pastor Storaasli og Hustru er
kommen tilbage fra China. Mrs.
Storaasli taalte ikke Klimatet.,,.
éL--1
Moorhead Kreds af Den Forenede
Kirke afholdt Kredssamtalemøde i
Halstad, Miitit., Pastor Skunes Kald.
Tilstede var Præsterne Skunes, Han
kom, Syrdal, Hagen, Kile, C. M.
Petterson og R. O. Aase. Pastor Ha
gen holdt Aabningsprcediken. Pastor
C. M. Petterson indledede Mark.
i,
26—30.
Kredsens aarlige Missionsmøde
holdtes i Rollag Menighed, Hawley,
Minn., Pastor S. G. Hauges Kald.
Pastor R. O. Aase holdt Aabnings
prædikenen og Pastor Martin Ander
son fra Moorhead indledede Joh. 4,
27—42.
Kredsens Formand, Pastor Kile og
Pastor Hagen var ogsaa tilstede. Et
godt Offer optoges til Missionen.
Prins Albert Kreds af Den For
enede Kirke afholdt sit Vaarmøde i
Weldon Menighed, Pastor M. N.
Knutsons Kald. Ved Aabningsguds
tjenesten talte Pastor T. Thompson
fra Bagley. Da Pastor Wessel, som
fluide indlede Kredsens Thema:
Matt. 25, 1—13, ikke havde indfun
det sig, faa anmodede Formanden,
Pastor S. H. Njaa fra Northwood,
N. Dak., til at indlede.
Missionspræst Ingvald Dcehlen
ankom med Familie fra Norge den
1ste Mai. Pastor Dcehlen har Ferie
og vil, saalænge denne varer, have sit
Hjem i Dahle Memorial Missionær
hjem nær Den Forenede Kirkes S«
minar i St. Anthony Park.
Pastor M. S. Gjerde af Den For
enede Kirke har taget imod Kald som
Pastor O. P. Stavaas' Eftermand i
Halma-Kaldet. Pastor Stavaas har
antaget Kald fra Thief River Falls,
som han ffal tiltræde den 6te Juni.
Pastor Gjerde vil ikke tiltræde Hal
ma-Kaldet før i August.
Bryllup. Pastor M. P. Dommers
næs af Den Forenede Kirke, Blån
chardville. Wis., holdt forleden Uge
Bryllup nied Mrs. Amanda Goli,
Daleyville, Wis.
Bankinspektør Severtson tager Af
fled. Bismarck den 13de Mai.
Statsbank-Inspektør for North Da
kota S. G. Severtson har taget Af
sked og Guvernør Hanna udnævnte
idag H. I. Johnson af Mancmgo ttf
hans Esterfølger. Johnfon har væ
ret Severtsons Førsteassistent. Se
vertson tog Afsked paa Grund as
private Forretninger.
Plyndret. .Minot den 14de Mai.
I. E. Thorson fra Duluth, der var
paa Vei med en Jernbanevogn med
Husudstyr og Farmmaskiner til Mc
Gregor, hvor han skulde begynde at
farme, blev igaaraftes paa Jernba
nestationen antastet as en Mand, der
først sagde sig at være Politibetjent
og dernæst med en Revolver mod
Thorsons Ansigt plyndrede denne for
$175, han havde opsparet for at be
gynde Farming med.
Otte Millioner Acres Hvede.
Fargo den 14de Mat. 8,00(1,000
Acres Hvede er saaet i North Da
kota iaar. Jfjor bar der 7,200,
000 Acres med Hvede i Staten.
Forøgelsen er fornemmelig i den
vestlige Del af Staten. Avlingstil
standen er udmærket. Maisarealet er
iaar 600,000 Acres, en Forøgelse af
emkring 20 Procent. Havren er
omtrent den amme. Der er lidt
mindre Byg og Linfrø.
Dræbt i en Antomobilnlykke.
Hope den 15de Mat. Miss Laura
Johnson, der tidligere boede i
Crookston, blev dræbt i en Automo
bilulykke nær her forleden. Hendes
Automobil havde bæltet ober hende
og hun blev kvalt. Hun vil blive
begravet i Tip in Valley, Minn.
Arbeidsledige i Canada drager til
Grænsen. Emerson, Man., den 16de
Mai. 200 af den Hær af østerrigffe
og russiske arbeidsløse, der er paavei
til de Forenede Stater fra Winnipeg,
naaede Emerson taften og vil intor»
gen forsøge at komme ind i de For*
enede Stater trods baade de ameri*
kanske og kanadiske Indvandrings
myndigheders Forsøg paa at hindre
dem deri. Emerson skaffer dem Mad
og Husly. I Ridgebille, Man., er en
anden Skare paa 200 Mand, der bil
forsøge at komme ind til Orleans,
Minn. Baade i Noyes, søndenfor
Emerson, og i Orleans har Jnbban
dringsmyndighederne taget extra
Hjælp for at hindtre arbeidsløse fra
at komme ind.
Streik endt. Detroit, Mich., den
14de Mai. Enstemmig har de strei
fende Sporvejsfunktionærer vedtaget
en Plan for Bilæggelse af Streiken
og er vendt tilbage.til Arbeide igjen.
Hjemmet og Iurmen.
Rhabarbra. Nit er jo Tiden, hvor
Daarens forskjellige Frugt og Grønt
sager frister os, og blandt disse er
Rhabarbraett sund, god og billig og
kan anvendes til mange forskjellige
Retter og Syltetøier.
Rhabarbra -Marmelade er et
af dem. Vei Rhabarbrastilkene,
vafl dem og skjær dem i itnaa Styk
ker uden at flaa dem. Kog dem i
meget lidet Vand indtil møre, gnid
dem ud og tilføi Pund Sukker
for hvert Pund Rhabarbra. Sæt
saa atter over Ilden og kog en halv
Time. Marmeladen bør da være
tyk og katt fyldes i Glas som anden
„Jam".
Et udmærket Syltetøi af Rhabar
bra laves af en Quart af smaaskaa
ren Rhabarbra, en Quart Sukker,
et halvt Pund Rosiner, som Stenene
er taget ud as, tre Appelsiner skaa
ret i tynde Skiver, en Citron ogsaa
flaaret i Skiver, efteråt den først er
skrællet. Kun det gule af Skallen
tages med i Syltetøjet, det hvide
Underlag kastes bort. Føi Sukkeret
til Rhabarbraen, og lad det staa
Natten over. Om Morgenen tilsøies
de andre Ingredienser, og Sylte
tøiet koges, indtil det cr tykt, om
trent 1
y2 Time. Strax før. det ta
ges af Ilden, tilføies en Kop hak
kede Valnød- eller andre Nødde
kjærner.
Rhabarbrapudding med Sago la
ves af to Pund Rhabarbrastilke flaa
ret op i Smaastykker og kogt tyve
Minuter i tre Pints Vand. Saften
afsiles, tilføies en Kop Sukker og
en god halv Kop Sago og koges faa
atter i tyve Minuter. Hældes op i
at Form, afkjøles og sættes paa Is.
Spises kold med Fløde og Sukker.
En anden Pudding, som spises
varm, laves af Rhabarbra og Brød.
Vafl og ffjær op i fntaa Stykker en
Bundt Rhabarbrastilke. Dæk Bun
den af et Bagefad med Brødskiver
paasmurt Smør, læg et Lag Rha
barbra over Brødet og strø Sukker
over Rhabarbraen, saa nok et Lag
Brøh og Rhabarbra og saa fremde
les'til Formen er fuld. Læg Laag
over Puddingen og damp den i
Vandbad i Ovnen i tre Kvarter.
Tag da Laaget af og lad den bru
nes i ti Minuter. Dyt øverste Lag
bør være Rhabarbrar dækket med
Brødsmuler, udover hvilke nogle
smaa Smørklatter lægges. Spises
med varm rød Sauce eller „hard
Sauce".
Rhabarbra-„Pie" er jo itoksaa al
mindelig, men denne Opskrift tror
jeg dog er lidt „anderledes" end den
vanlige. En Kop hakket Rhabarbra,
cit Kop hakkede Rosiner, Saften as
ctt Citron, et Mg, en Kop Sukker,
en Spiseske Smør, Krydderier efter
Stitag. Dette er Fylding nok til
to „Pies".
En Brøddesert med Rhabarbra.
Dette er en dansk Opskrift paa en
god Pudding, hvor Rhabarbra alt
saa ogsaa spiller Hovedrollen.
Rhabarbrastilkene skjæres i tem
melig smaa Stykker og koges knapt
møre i lidt Vand, hvori kommes
Sukker ester Smag og lidt hel Ka
nel og Citronskal, saa stilles de til
Afkjøling. Man maa endelig sørge
for, at der ikke er for meget Saft
bed Konpotten. I Melk opblø
des faa meget gammelt Hvedebrød,
som man har Brug for, det trykkes
godt af og blandes med lidt smeltet
Smør, to—tre 2Eg, lidt rebeitt Ci
tronskal eller lidt Vanille, deras til
beredes en temmelig fast Deig. Til
sidst blandes Rhabarbrakompotten i
Deigen og det hele røres godt sam
men, faa kommes det i en smurt
Form. Oberfladen bestrøes med
Rasp og lidt smeltet Smør hældes
derover, saa bages den bed jcevn
Varme ett god Timestid. Puddin
gen maa endelig serberes strax, og
der behøbes ingen Sattce til, da
Rhabarbraen giber Deigen tilstræk
telig Fugtighed.
Krydret Rhabarbra er deilig til
Steg eller andre Kjødretter. 2 tø
Pund Rhabarbra vafles, flaaes og
fkjceres op i smaa Stykker. De ha
bes op i en Gryde sammen med to
Pund Sukker, en knap Kop Eddike,
ctt Thefle stødt Kanel og en halv
Thefle stødt Nellik. Det flal smaa
koge til bet er rigtig tykt. Fyldes
da paa Geleglas og dækkes naar
koldt.
En Potetesret. I et dansk Blad
fandtes forleden følgende Opskrift
paa en „Krigs-Potetesret", som ud
mærker sig bed at bære baade god
Den laves af et Pund
Poteter, tø Pund reben Ost, en
Bouillonterning ellex Koj) KM-
krast lidt fint hakket Skinke og lidt
af det fede af Skinken maa gjerne
blandes imellem og endelig en ube
tydelig Smule Smør. Poteterne
skrælles, vafles godt og kommes der
efter gjenitent Kjødmaskinen.
En Puddingform eller helst ett
ildfast Form belægges paa Bunden
med gattfle tynde Skiver af Spæk,
derover fyldes et fingertykt Lag af
Poteterne, font er bestrøet med lidt
Salt, Peber, lidt af den hakkede
Skinke og Ost, sga igjen Poteter,
derefter Ost, Skinke og Krydderier
ne, og saaledes vedbliver man, ind
til Formen er fuld. Men man maa
huske, at det øverste Lag flal være
Ost. Bouillonterningen opløses i
en Kop varmt Vand, og denne
Bouillon kommes i Deigen ved at
man stikker hist og her i den og fyl
der saa Suppen i disse fntaa Hul
ler, for at den kan trænge ned
i hele Massen. Potetesretten sæt
tes ind i Ovnen, som maa være rig
tig varm, hvorester den bages i en
Tinte.
Omkommen ved en Automobil
ulykke. Beresford den Ilte Mat.—
Den 22 Aar gamle Odin Olson er af
gaaet ved Døden efter en Automobil
ulykke. Hans Automobil væltede
over ham.
En blind tager Sagførerexamen.
Pierre den 12te Mat. Skjønt blind
fra Fødselen af 'har Ole H. Flow
med Held taget sitt Sagførerexamen
og er af Høiestert tilladt at praktise
re. Flow, der er født i Black Hills,
har ernæret sig som Pianostemmer,
men da han ønskede at blive Sagfø
rer, fik hatt sig et Exemplar af Black
stotte og fik sin Søster til at læse for
sig. Senere sluttede han sig sammen
med en anden, der studerede Jus. De
studerede sammen og tog begge Ex
amen med Held i forrige Maaned.
Flow skrev ftite Svar paa Examens
spørgsntaalene paa en almindelig
Skribemafline. Sammen med sin
Studiekamerat bil han nu flaa sig
ned som Sagfører i Black Hills.
Død af Gasforgiftning. Sioux
Falls dett 12te Mai. John T. Lee
af Hayti, 60 Aar gammel, bleb
Thorsdag Nat gasfoMiftet i et her
værende Hotel) b^djz&e idaiz uden at
gjenbi'ttde Bevidstheden.
Død af Hjerteslag. Spearfish
den 14de Mai. Under Arbeide paa
Smith-Ranchen faldt Nels Soren
son pludselig død om af Hjerteflag.
En rørig Ottiaaring. Pierre den
16de Mai. Pastor Hauge af Van
Meter, der har drevet Misfionsar
beide blandt Indianerne og Settler
tie paa Grænsen det meste af sit Liv,
og fremdeles er i Virksomhed, fei
rede forleden sin 80-aarige Fødsels
dag med en Fodtur tværsover Prce
rien for at besøge sin Datter.
Socialisternes Nationalkomite.
Chicago den 13de Mai. Socialist
partiets Nationalkomite, som Nit hol
der Møde her, tilsølede sine Resolu
tioner følgende Amendement til Kon
stitutionen:
„Ethvert Medlem af Socialistpar
tiet, som vælges til et Embede, og
som stemmer for Bevilgninger til
Krig, flal udstødes af Partiet."
Fire af de fem Medlemmer af den
Specialkomite, som igaar anbefalede,
at Partiet skulde optage Kantpen
mod Drikkeondet, resignerede, lin
der Diskussionen erklærede forhen
værende Kongresmand Victor Ber
ger af Milwaukee, at faafoattt bar
,.Kindergarten-Ungers Værk".
„Socialismen", sagde han, „har
intet med Drukkenflab at gjøre. Alle
bed, at jeg drikker 01, og det har in
tet med Politik at bestille men der
som Saloonerne flal undersøges, bør
det gjøres af Fagmænd, ikke af Præ
ster."
Komiteen besluttede, at Socialist
partiets Nationalkonvent i 1916 flal
holdes i Chicago Ugen begyndende
den Ilte Juni.
Partigrænser ndsletteS i Califor
nia. Sacramento, Cal., den 10de
Mai. Fire Biller har udflettet poli
tiske Partilinier i Statsbalg og Par
tigrænser gjælder herefter kun bed
Valg af Kongresmænd og Forenede
Staters Senatorer. Dette er den
vigtigste Lovgivning foretaget as Ca
lifornia Legislature«, der ajourtte
tér paa ubestemt Tid idag. Ifølge
„Nonpartisan"-Lovene flal Vælgerne
registrere uden at ttæbtte hbad Par
ti, de hører til. Ved Primærbalg,
hvor- Kongresmedleiymer flal nomi
neres, vil der kun bære eu BMot.
For Uvinden.
En lønnet Stilling. Den unge
Pige, som maa klare sig bed sit eget
Arbeide, bør betænke sig to Gange,
før hun indlader sig paa noget For
retningsforetagende, som ikke lover
eit sikker og fast Indtægt. Det er i
sin Orden at øttfle Forfremmelse
og bedre Løn det stræber vi alle
efter men vogt eder for usikre For
retningsforetagender, skriver Hilda
Richmond i „Ladies Home Jour
nal". Naturligvis er der i hundre
devis af Kvinder, som har havt stor
artet Held med at holde Spisekvar
ter, sy, brodere, holde HMs, være
Kokkekone eller i et eller andet as
de Foretagender, som staar aabent
for Kvinderne. Men tiltrods for
dette bør den Kvinde, som tjener en
fast Løn, betænke sig, før hun an
bringer sine faa Spareskillinger og
sin Tid i noget Foretagende, som
beror udelukkende paa hende selv.
En ung Pige med god Smag
tjente ofte lidt extra ved at gjøre
Jndkjøb for sine Veninder, og alt
gik godt, indtil hun fik den Ide at
aabne en liden Handel med flige
Sager, font hun tidligere havde
kjøbt paa Kommission. Hun havde
en god Stilling og god Løn, og de
Jndkjøb, hun gjorde for andre, fik
hun Tid til i Middagsstunden og
paa Veien til og fra Kontoret. Men
hun startede, hvad hun kaldte „The
Toggery Shop", og inden et Aar
bar hun gaaet fallit. Hun havde
obervurderet sin Evne til at finde
netop, hvad Folk syntes om, og
hendes Sparepenge gik til Gjen
stande, som tabte sin Værdi, saa
snart som Moden bragte noget nyt.
Dette er bare et Tilfælde der
kunde fortælles om ntattge flere.
Om Kvinder, font for Exempel har
forladt gode Stillinger for at for
søge sig med Fjærkræavl. En dyg
tig Stenograf, font havde lagt sig
en net Sum Penge tilbedste, opgav
sin Stilling, anbragte sine Penge
i et Hønseri, leiede en sagkyndig
Mand til.at passe Hønsene, selv
førte hmt Regnskaberne og gjorde
alt Kontorarbeidet. Inden et Aar
var hele Anlægget tilsalgs for eit
Sum, der ikke engang bar stor nok
til at betale den Mands Regning,
fem havde solgt hende Fsder til
Hønsene. Selv vÄr hun glad ved
at faa slutte sig til Lønsarbeidernes
Række igjen.
En kvindelig Konsul. I Nigeria
i Afrika er nylig dø'd en Englænder
inde, font har havt et ejendomme
ligt Levnetsløb. Det er Miss Mary
Slesset, der i 40 Aar har arbeidet
som Missionær i Old Calabar i Ni
geria.
Ved sin Død var hmt over 60
Aar gammel. Hun var født i et
tarveligt Hjem i Aberdeen i Skot
land og blev først Arbeiderfle ved
en Jutefabrik i Dundee. Al fin
Fritid benyttede hun til Læsning og
Studier. Hendes Stræben var at
komme til at følge David Living
stones Exempel og arbeide indenfor
Missionen, og hun begyndte sit Mis
sionsarbeide blandt sine ligestillede.
Fabrikpigerne i Dundees Fabrik
distrikt, indtil Hedningemissionen
lagde Mslag paa hendes Kræfter eg
hun i 1876 blev sendt af den pres
byterianske Kirke til Duke Town i
Calabar.
Her virkede hun paa et vidtstrakt
Omraade og under vanskelige For
hold. I Epettga, hvortil hun begab
sig Aaret ester sin Ankomst til Afri
ka, var Indbyggerne endnu Kanni
baler, og i mange Aar var hun den
eneste europæiske Kvinde, som levede
blandt Okoyongastammen, i hbilken
der raadede stor Obertro og mange
eiendommelige Skikke. Den engelfle
Regjeringskommission over det syd
lige Nigeria, som indsaa, at hun
havde en stor og velgjørende Jndsly
delse paa de indfødte, udnævnte
hende til engelsk Konsul i Distrik
tet.
Denne kvindelige Konsul indtog
saktifl en Dronnings Stilling blandt
Negrene. Hun havde en stærk Vilje,
og hendes Ord blev Lov for dem.
Hun habde en udpræget Retsfølelse,
og him forstod at benytte sin Ind
flydelse til at indføre Civilisation
blandt den vilde Befolkning. De
indfødte kom langveis fra for at
si^dde ved hendes Fødder og raad
føre sig med hende. Hun lærte dem
forskjellige Haandværk, lærte dem ät
bygge Huse og at sætte Pris paa
Hygge og Bekvemmelighed.
Sarah Bernhardt har nu forladt
Bordeaux, fuldstændig rafl, ester
hvad hendes Læge meddeler. Hun
reiste sammen med fin fføtt !i
Badested i Gironde, hvor hnn vil
tilbringe nogen Tid som Rekonvale
scent. Før Afreisen modtog hun ett
Deputation as franske Digtere, og
de bevidner alle, at hun var ganske
som før. Hendes Smil, hendes lyse
Haar, hendes „gyldne Røst", alt var
det samme. Hun talte til Deputa
ti otten om, hvor overordentlig dyg
tig hendes Læge var, og hvor glad
hun var over at have overstaaet sine
Lidelser. Hun var iøvrigt fuldt op
taget af at læse sin omfattende Kor
respondance og af at studere Blade
nes Krigsefterretninger.
Hvorfor ikke briffe
God Kaffe?
De vil om De drifter
Jevne
s
nu en
der
af
Blev organiseret i Mai 1909,
for bare 6 Aar fiden
Vi øttffer paa dette Tidspunkt at udtrykke
vor oprigtige Tak tit vore Venner og Kunder
for deres Stötte og haaber at fortjene en Fort
scettelse af samme.
Den førfte Juni vil vi flytte ind i vore nye
og rummelige Lokaler i Security Bygningen,
hvor vi vil blive udstyret til med Fordel at
kunne haandtere øgede Forretninger.
Denne moderne, konservative og imodekom
mende Bank staar til Tjeneste for hvemsomhelst,
der agter at gjøre Forandring i sine Bankfor
bindelser, og vil love Dem høflig Behandling og
omhyggelig Varetagelse af Deres Forretnings
interesser.
Kapital....... $1,000,000.00
Overskud og Fortjeneste $230,494.64
Aktiva over $8,500,000.00
Embedsmamd:
H. R. Lyon, Præsident.
W
WW
Kaffe
yndet
Drik af
Tuftn-
Norske
i
Nordvesten.
Wholesale Priser: l0Pd. 60 $b. 100 $b.
Zevne's 20c tv'5c 10c
gwne'é tic towc 20c
Jevne .. Special" 24c 29ftc 28c
Je»««'» Ve,s«ctt«»"2ac 25%c 25c
6ex efter vor Wholesal^Prttliste.,
E. V. Bloomquist, Kasserer.
A. E. Lindhjem, assist. Kasserer.
Trygve Oas, assist. Kasserer.
W. R. Murray, assist. Kasserer.
ill
n
-ne-ff "-W"*,
Bort nye Hjem efter
Iste
Juni
For Kameraer
Foto-Rekvisiter og Killetter
skriv til
Opfindere!
4V
N
i
I
Y
Skriv idtifl efter Liste »ver Opfindelser
som Mstes. Præmier tilbydes af mange
for gode Opfindelser. Norfl Bog om
Patenter sendes frit. uu&h*
H. J. SANDERS, Reg. Patent Attorney
15 Webster Building, Chicago, III.
Extra stor April
saltet Lake Su-
perior Sild (Family Whitefish)
sendes hver Dagkor $3.28 pr. 100 Pd. (Fisk) pagge.
50 Pd. (Fisk) Kaggc $2.u0. Garantcret god eller
dine Penge tilbage.
FENSTAD BROTHERS
Pryve-Patte
af
Sundheds Salt.
es Frimærker vil vi sende Dem Pr?vepak
VfW wt Je as Nordens Sundheds Selt font bfr
lindre flet Fordøjelse, Dyspepsi oz alle Sygdomme
som kom mer sra Maven. $ti£ pr. B»x 35 CUntå.
oil helbrede Eksema. Salt Rheum. Bar»
berS Itch, gamle Saar, Black Heads,
Stab, Kløe, Rosen og mange andre Hud»
sygdomme. Sendes pr. Post $1.60.
S. ALMKLOV, Norsk Apotheker,
BOX 290, COOPEROTOWN N. D.

Begyndelsen af Mai tilbage til Min
neapolis.
Milaca Kreds af den norffe Syno
de afholdt sit Vaarmøde i W^
Branch Menighed, Pastor O. Rents
Kald, den 27de og 28de April. Pa
stor B. A. Johnson, St. Paul, holdt
Aabningsprædikenen. Pastor John
fon indledede ogsaa Forhandlingsem
net „Menighedens Goder, Rettighe
der og Pligter".
North Dakota.
Minneapolis Tidende, Thorsdag, den 20de Mai 1915.
South Dakota.
Scandinavian American
National Bank
SCANDINAVIAN AMERICAN
NATIONAL BANK
MINNEAPOLIS
A. Ueland, Vire-Præsident.
Edgar L. Mattson, Vice-Præsident
Geo. F. Orde, Vice-Præsident.
Chas. B. Mills, Vice-Præsident.
Fire velbekjendte Sorter.
THE JEVNE COFFEE CO.,
8888-57 Madison Street,
Dept. 8. Chicago.
Hjprnet 2nd Ave. S. og Tth St., Minneapolis
E. B. MEYROWITZ, Inc.
604 Nicollet Ave., Minneapolis. Mine.
Dept. 10 Little Maralt, Minn.
NORDEN MEDICINE CO.
4401 Pratlrle Ave. Chicago, III.
ECZEMA SPECIFIC

xml | txt