OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, November 04, 1915, Image 3

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1915-11-04/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

Ars Norge.
Kjwrlighed og Revolver. Moss
^den 12te Okt. Lige udenfor Moss
udspilledes inat en trist Tragedie.
En 20 Aar gammel Elektriker fra
Kristiania, Birger Krogstad skjød sin
18 Aar gamle Kjæreste, Clara Lar
feit og saarede hende alvorlig. Der
paa rettede han Vaabenet ni od sig
selv og endte sine Dage ved et Skud
gjemtem Tindingen.
Birger Krogstad arbeidede ved
Raade Elektricitetsvcerk. Af og til
var han ogsaa i Moss, og her har
~*hait altsaa knyttet Forbindelse med
den unge Clara Larsen, som var
Butikjomfru ög skildres som en flink
og bra Pige. Hun boede hos sine
Forældre lige udenfor Byen ved
Klonunesten, hvor hendes Fader var
Bager.
Jgaar havde Krogstad fri og var i
Kristiania en Tur. Han reiste der
fra ve^ Bttddagstider og kom til
Moi# med 4-Toget, ventelig for at
sin Kjæreste. De var da og
saa feet sammen udover Aftenen.
Pigen antages at ville komme sig.
fyrit Bernhoft Jebes Theaterskole.
Kristiania den 18de Okt. Skuespil
lerinden Sofie Bernhoft Jebe, som
i flere Aar har havt Elevskole i Ame
rika, har begyndt et lignende Fore
tagende her i Byen. Fruen, som al
lerede har en Del Elever, har tænkt
at danne en virkelig Theaterffole.
Det er dog ikke Meningen, ät de,
som tager Undervisning, alle skal ud
dannes for Theatret, men unge D^
mer og Herrer vil hos Fru Jebe
fttimc blive undervist i Højtlæsning,
Stemmeføring, Plastik osv. Fruen
vil som Lærere ogsaa ansætte cit
^.Danserinde og en Sangerinde og
desuden blandt sine Lærerkræfter
sikre sig en saa fremragende Skue
spiller som Hr. Harald Stormoen.
Theaterchef Christensen har lovet
Fruen at sende hende de Elever, som
melder sig hos ham. Ligesaa et af
Theatrene har givet hende Løfte om
Laan af Theatret til en aarlig Elev
opvisning.
En mystisk Historie i Kristiania.—
^Kristiania den 7de Okt. En mystisk
Begivenhed, som skabte en Del ZEng
stelse i Byen, er idag opklaret.
En ung Advokatfrue, som i den
^sidste Tid har modtaget .. en Række
'XriVetS6rebe£, fandtes forleden Aften
liggende kloroformeret og bagbundet
i en af Westends Haver.
Hun forklarede, at en stærk Syge
pleierske, som hun nu antog for en
forklædt Mand, havde bedt hende
hjælpe sig ind i en Gaard, da Syge
pleiersken var daarlig. Inde i Por
ten kloroformerede Sygepleiersken
hende, og hun huskede derefter intet.
Opdagelsespolitiet har idag faaet
konstateret, at Fruen selv har skrevet
Truselsbrevene og selv bragt sig i
den Tilstand, hvori hun blev fimdet.
Den smukke Frue, 'om i længere Tid
har været i en nedtrykt Sindsstem
ning, vil nu blive indlagt Paa en
Sindssygeanstalt til Observation.
Geistligheden. Sognepræst i Pau
lus Menighed i Kristiania Nicolai
Lauritz Fog er meddelt Afsked
Naade fra 1ste Januar.
Oslo Lagdømme. Sekretær i Ju
-^stitsdeparteplentet Lars Ustvedt ?r
^Institueret som Netsskriver i Oslo
Lagdømme.
Husholdnings-Dtonomi
Hvorledes De kan faa det bedste
Hostemiddel og spare $2 ved
at lave det hjemme.
Hostemidler indeholder som R.gel en stor
Kvantitet af almindelig Sirup. En Pint gra
nulated Tuller sammen med Pint varmt
Vand, røft i 2 Minuter, giver Dem saa gob
Ertup,
som De kan faa for Penge.
Faa derpaa fra Deres Apoth.ler 2y2 Unse
Pinex (50 Cents bterd), hceld det paa en Pint
Flafle og fhld Flakken med Suktersirup. Dette
giver Dem til et Kostende as vare 54 Cents
en hel Pint virkelig bedre Hostesirup, end De
kunde
Uøde
foerdig for $2.50 en ren Be­
sparelse af næsten $2. Fuldstændige Anvis
ninger med Pinex.- Den holder sig udmærket
og smager godt.
Den gaar strax igang med den fcedvanlige
Hoste eller Bchstforlj^lelse og beseirer den
paa 24 Timer. Udmærket sor Kighoste, Bron
kit og Vinterhoste.
.Det er i Sandhed forbausende, hvor hur
tig den lysner den tørre, hcefe eller trykkende
:Hoftc og helbreder qg beroliger de inslamme-
Hinder i Tilfoelde as en smertefuld Hoste.
Ten stanser ogsaa Dannelsen af Slim i Halsen
og Luftrørene, hvorved den gjør Ende päa den
haardnakkede løse Hofte.
Pinex er ett høilig koncentreret Sammenflet
ning af cegte Norway Pine extract i Forening
med Harpix, og har i Generationer vcecet
Bragt for at helbrede inflammerede Hinder
Halsen og Brystet.
For at undgaa Skuffelse, spørg Deres Dru
v flist efter «2% Uttfe Pinex" o- modtag ikke no
get andet. En ©aranti for absolut Tilfredshed,
eller Pengene tilbagebetalt, m"dføiflcr dett
Proeparat. The Pinex Co.. 250 Main St.
gt Wayne, Ind. Avertissement.
Arbeiderveteranen Edvard Olsen
er afgaaet ved Døden henved 70 Aar
gammel. Med ham er en af de mest
kjendte og fremtrædende Repræsen
tanter for Arbejderbevægelsen i Nor
ge i de tidligere Aar gaaet bort.
Olsen var sødt paa Gaarden Døhle
i Hakedalen. Fadere» var i mange
Aar i Hans Nielsen Hauges Tjeneste.
Edv. Olsen kom til Kristiania om
kring Midten af 50-Aarene. I
1884 overtog han Stillingen som
Lagerformand ved Aadals Brugs
Udsalg. I den Stilling blev han til
1895, da han opnævntes som Med
lem af den parlamentariske Arbeider
kommission.
Helt fra Ungdonlsaarene deltog
han livlig interesseret i Arbejderbe
vægelsen. I mange Aar hørte han
til de mest kjendte Skikkelser paa
de förenede Arbeidersamsunds Lands
møder. Hans Arbeide her omfatte
de scerlig Stemmeretssagen og Sko
lesagen.
I 90 Aarene fulgte Olsen som
Medlen: af Kristiania Arbeidersam
sund over i Socialistpartiet. Mea
det varede ikke længe, før han følte
sig fremmed der. Han tog meget
snart Afstand fra dette Partis leden
de Mænd.
Esterhaanden trak han sig tilbage
og har i de senere Aar ført et stille
tilbagetrukket Liv.
Edv. Olsens Interesse for Sam
fundsspørgsmaal gav sig ogsaa Ud
slag deri, at han samlede et righol
digt Materiale til Belysning af
Thraniterbevægelsen. Omkring 60
Aar gammel begyndte hart at lære
tysk for at kunne sætte sig ind i de
Emner, han havde Brug for font
Medlem af den parlamentariske Ar
beiderkommission. I Pressen har
han leveret en Mængde Indlæg, sær
lig om Folke- og Sygeforsikringer.
Stort Posttyveri. Kristiania den
10de Okt. Et dristigt Posttyveri er
inat udført paa Aandalsnes i Bun
den af Romsdalsfjorden.
Værdiposten fra Kristiania til Aa
lesund var fra Domaas kjørt i Au
tomobil ned til Søen, hvor Posten
opbevaredes i en laaset Kiste i Au
tomobilgaragen, indtil den skulde
videre med Dampskibet ved 12-Tiden
inat. Der er skeet Indbrud i
Garagen, Kisten er brækket op og
Posten stjaalet. To andre Værdipo
ster til Kristians sund og Molde laa
urørte i sine Sække i Kisten.
Den stjaalne Postsæk indeholdt 7
Pengebreve og 15 rekommanderede
Breve. Værdien af Brevene kjendes
endnu ikke, og hidtil har man intet
Spor af Tyven.
En norsk Smugleriaffære. I
disse Dage er der i Stavanger opda
get en Smugleriaffære, der har vakt
betydelig Opsigt:
En Forretningsmand havde an
meldt til Export til Tyskland et Par
ti Fiskeboller paa 99 Kasser, hver
indeholdende 48 Daaser. Da Told
væsenet itu aabnede en Kasse for at
tage en Stikprøve, viste det sig, at
Indholdet ikke var Boller, men Gum
mi. Der blev nu aabnet flere Kas
ser, og de viste sig alle at indeholde
Gummi. Herefter blev hele det sto
re og værdifulde Parti, der skulde
have været til Tyskland, konfiskeret,
og den uheldige Afsender er nu sat
under Tiltale.
Overretssagfører G. A. Bratt er
den 17de Oktober afgaaet ved Døden
paa Ljan, 62 Aar gammel.
Gustav Alexander Bratt var født
i Eidffogen i 1853 og tog juridisk
Embedsexamen i 1875. Derefter
bar han et Aars Tid paa et Sagfø
rerkontor og konstitueredes faa font
Politimester i Tromsø, men slog sig
igjen i 1878 ned som Overretssag
fører i Kristiania og har siden prakti
seret der.
Äpotheker Andresen ved Nord
fjordeid Apothek er den 2den Okto
ber død i en Alder af 50 Aar. An
dresen var Trønder, gjennemgik
Trondhjems Kathedralskole og tog
Apothekerexamen i 1888 med bedste
Karakter. Apotheket paa Nordfjord
eid er ikke mere end 6 Aar gammelt,
idet det oprettedes i 1909. Äpothe
ker Andrefen holdt sit Apothek i en
mønsterværdig Orden, skriver „Berg.
Aftenblad".
Oberstløjtnant Waldemar Inge
bretsen er død i en Alder af 69 Aar.
Afdøde var Officer fra 1868 og blev
udnævnt til Kaptein i 1887 i 1ste
Brigade. Da han i 1906 faldt for
Aldersgrænsen, blev han udnævnt til
OberWitnaitt i Landstormen.
70 Aar. Toldkasserer i Fredrik^
stad Jens Sebastian Lund Rostad
fyldte den 19de Oktober 70 Aar.
Dødsfald. Fhv. Kjøbmand i Vi
kersund, Adr. Chr. Røgeberg, er den
4de Okt. afgaaet ved Døden, ca. 51
Aar gammel. Afdøde indtog i sin
Tid en fremskudt Plads i Modum
Kommune som Medlem af Herreds
styre og Formandskab.
Telegrafbestyrer i Tvedestrand
C. M. Clausen er den 2den Oktober
afgaaet ved Døden, 50 Aar gam
mel.
Fra Fredriksstad meldes den
7de Okt.: Ester henved 68 Aars
Tjeneste i Aktieselskabet And. H.
Kiær & Co. er Formand Joh. Bjør
ge i Glemminge igaar afgaaet ved
Døden, 81
Yq
Aar gammel. Han be­
gyndte font ganske ung hos Kiær ved
Bruget i Drammen og fulgte med
font
Formand, da den store Forret
ning overflyttedes til Glemminge.
Sekretær i Norges Detaljkjøb
mænds Landsforening, Laurits Ol-
sen, er den 15de Okt. afgaaet ved
Døden, 43 Aar gammel, ester faet
Dages Sygeleje.
Forhenværende Handelsborger
M. A. Nissen er den 14de Oktober
afgaaet ved Døden i Kristiania i delt
høie Alder af 92 Aar.
Nissen drev i sin Tid en større og
vel kjendt Forretning i Jernbranchen
under Firma M. A. Nissen & Co.
Han førte ikke Lager, men drev
Kontorforretning med Jern og
Staal, Kul og Kox og var bl. a. vist
nok den første, font her drev med
Import af Middlesboroughjern.
Stationsmester ved Eidsvold
Station, Kristian August Andersen,
er den 5te Oktober afgaaet ved Dø
den, 50 Aar gammel.
Maskinmester i Marinen, Her
man Fougner døde ifølge Meddelelse
fra Horten den 15de Oktober, 55
Aar gammel. Han har indehavt
mange kommunale Tillidshverv.
En i store Kredse velkjendt og
afholdt Dame, Frøken Adolfine
Horn, er afgaaet ved Døden i den
Høie Alder af henved 92 Aar. Frø
ken Horn var Søster af den gamle
Kristicmiakjøbmand, afdøde H. Horn
paa Egertorvet. Hun tilbragte sin
Ungdom i Drøbak og Fredrikshald,
men har i en lang Aarrækké været
bosat i Kristiania. Den gamle Dame
var fuldt aandsfrifl lige til det sid
ste.
—Fhv. Toldkontrolør Peter Chri
stian Aas er den 17de Okt. afgaaet
ved Døden ester længere Tids Syge
lighed i en Alder af 68 Aar.
Han var en Broder af Gina
Oselio.
Slagterborger Martin I.
Høyendahl er afgaaet ved Døden i
Kristiania, 57 Aar gammel.
Kjøbmand O. Syvertsen er
16. O't. afgaaet ved Døden i den
høie Alder af 77 Aar.
Snvert'en var født i Borre i
Jarlsberg.
Samuel Mossige. Stavanger den
12te Okt. En af Jærens kjendte
Mætid, fhv. Bankkasserer Samuel
Mossige er afgaaet ved Døden i
Sandnes, ca. 70 Aar gammel. Mos
sige, som var en Søn af den bekjendte
Lensmand og Storthingsmand Jn
gebret Mossige i Høiland, drev
yngre Aar Gaardsbrug. Men i 1886
blev han ansat som Kasserer i Høi
lands Sparebank, hvilken Stilling
han indehavde i ca. 25 Aar. I de
sidste Aar har han boet hos sin Svi
gersøn Lærer Nygaard i Sandnes.
Foruden sin gifte Datter, Fru Ny
gaard, efterlader han sig voxen Søn.
80 Aar fyldte den 10de Oktober
fhv. Skibskaptein Bernh. Kolberg.
Han er født paa Kongsberg, tog til
søs i'ottt ganske ung Gut og gik Gra
derne igjennem. I en Aarrækké
førte han Skibe for Kristianiarhede
riet Brinck & Svane. Da han i 60
Aarsalderen sluttede Søen efter hen
ved 50 Aars Sømandsliv, blev han
ansat som Assistent ved Lodsolder
mandkontoret i Kristiania. I denne
Stilling virker han den Dag idag.
Bastøgntten dømt. Drammen den
7de Okt. Dommen i Lagmandsrets
sagen mod. Lederen af Optøierne ved
Bastø Skolehjem, Normann Brynild
sen, faldt i Eftermiddag. Han kjend
tes skyldig baade i at have øvet Vold
mod offentlig Tjenestemand og
forsætlig at have voldt Skade for
over 50,000 Kroner. Dommen lød
paa to Aars Fængsel.
Pension. Fru Caspara Dehli,
Enke efter Materialforvalter ved
Kristiania Telefonanlæg Gustav
Dehli, er af Statskassen tilstaaet en
oärlig Pension af 400 Kroner.
Som Lensmand i Lyster i Sogn
er beskikket Sorenskriverkontorist H.
O. SMhun.
Mwueatzslis Tidende, ,NhoHSd«U hM MNsvevbeyMMx
Redaktør Volckmar er den 7de
Okt. afgaaet ved Døden ester nogen
Tids Sygelighed en Hjertelidelse.
Han var allerede for nogen Tid
siden traadt tilbage som Redaktør of
„Dagbladet", hvor hans Navn dog
først forsvandt den 1ste Oktober.
Hans Clausen Volckmar vor født
i Kristianssund i 1862 og uddannet
font Læge. Ester at have taget sin
medicinske Embedsexamen drog han
til Amerika og praktiserede som Læ
ge i New Iork fra 1889 til 1901.
Det Aor vendte han tilbage til Nor
ge og flog sig fort Tid efter ned paa
Gjøvik forn proMserende Læge. -r
Gjennem sit Gistermaal med en Sø
ster af Brødrette Mjøen, havde han
faaet Tilknytningspunkter til Gjø
viktrakterne og ligeledes til den
yderste Fløi af Venstrepartiet og
han blev snart Medarbeider i det
Castbergske Organ „Vælgeren".
Interessen for Journalistik og for
sociale og politiske Spørgsmaal brag
te Volckmar med sig hjem fra Ame
rika. Han kom under filt Virksom
hed som Læge ved det norske Mako
nisseho^pital i Brooklyn i Forbin
delse med Folk af alle Samfunds
klasser, og i flere Aar var han Le
der af „Nordiske Blade" i Brooklyn.
Under Storthingsvalget i 1906
var Volckmar Arbeiderdemokraternes
Kandidat i Oplandsbyerne, og over
Nytaar 1907 blev han ansat som
Redaktør og Disponent for „Dagbla
det", font under hans Ledelse blev
Organ for den radikale Del af Ven
strepartiet.
Redaktør Volckmars Hustru døde
i 1907 han efterlader sig to Sønner
og en Datter.
Kjøbmand H. I. Kyvig i Hauge
sund er afgaaet ved Døden. Han var
født i 1842 Paa Kyvig, Stord. I
16-Aarsalderen kom han til Hauge
sund, hvor han fik Ansættelse i Lau
ritz Seglems Forretning. I 1866
startet han egen Skibs- og Hushold
ningshandel, font han drev, indtil
han i 1895 traf sig tilbage og over
lod den til Sønnerne Th. & Jens
Kyvig, som fremdeles driver Forret
ningen. Kyvig drev ogsaa Skibsrhe
deri og Sildeexport og havde Expe
ditioner paa Island og Nordland.
Hans Hustru Ingeborg Kristine ,født
Jen'en, døde for 7 Aar siden. Han
efterlader sig 4 Børn, 3 Sønner og
en Datter.
En i Lvtibon.
Haugesund den 18de Okt. Skibs
rheder Andreas Simonsen, Hauge
sund, befandt sig paa Gaden i Lon
don ved det siitfte Zeppelinangreb
paa Byen Onsdag. Han blev faaret
af Glassplinter i Hovedet, faa han
inaattc blive forbundet af Læge.
Men før Lægen kom, led han adskil
lig af Blodtab. Han fik den ene
Støvle revet op, men Foden blev
mærkværdig nok ikke skadet.
Simonsen kom tilbage til Hauge
sund inat. Han er nu tiiseet af Læge
og befinder sig efter Omstændighe
derne ganske bra.
Missionspræst M. Borgen er
ifølge indløbet Telegram til Mis
sionsselskabet afgaaet ved Døden den
4de Oktober i Zulu. Borgen var
født i 1834 og opholdt sig først et
Aars Tid, fra 1866—67 i Zulu.
Sidste Aar flyttede han til Mada
gaskar, hvor han virkede til 1882.
Han var da hjemme i tre Aar og
sendtes i 1885 til Zulu, hvor han
virkede helt til 1902. Han kom saa
hjem, men reiste i 1910 atter ud
igjen til Zulu.
Skolevæsenet. Stud. real. Peter
Mrebø er Meddelt Konstitution font
Overlærer ved Bodø høiere offentlige
Almenskole.
Konstitueret Overlærer ved Bodø
høiere offentlige Almenskole Fru An
drea Falck Jørgensen er konstitueret
fast i dette Embede fra 1ste August
iaar at regne.
Afsked. Stiftsamtmand i Hamar
Stift og Amtmand i Hedemarkens
Amt E. W. W. Gram er forundt Af
sked i Naade fra sit Embede og shv.
Udenrigsminister Johs. Irgens er
konstitueret indtil videre at bestyre
Embedet under dets Ledighed.
Borchgrevink var født i Vardal i
1845, tog medicinsk Embedsexamen
i 1874 og har siden 1883 været Di
striktslæge i Jbbestad.
Borgerdaadsmedalje. Fhv. Ord
fører Gaardbruger Ole Andersen,
Gresstad, Fjære, er tildelt Medal
jen for Borgerdaad i Sølv for long
og fortjenstfuld Virksomhed i fin
Kommune.
Sølvbryllupper. Fiskehandler Joh.
Sørlie og Frue, Kristiania, 17de Okt..
Lensmand O. Tengesdal, Sau-!
de, og Hustru Anna, født Olsen, 21de
Okt.
Storthingsmand Gunnestad og
Frue, født Sundby, Vaale pr. Hol
mestrand, 23de Okt
Bogtrykker Nikolai Olsen og
Frue, født Larsen, Kristiania, 22de
Okt.
Kystlods Chr. Wikene og Hustru
Sofie, f. Larsen, Kristiania, 18de Okt.
Ingeniør L. I. Dorenfeldt og
Frue, født Bødker, Kristiania, 15de
Okt.
Direktør R. Høydahl Ohme og
Frue, Kristiania, 18de Okt.
Høiesteretsadvokat C. Botsche
nius og Frue, sødt Cappelen, 17 de
Oktober.
Gaardeter B. C. Woldstad og
Frue, født Waarud, Kristiania, 17de
Oktober.
Bygmester Karl Mood og Hu
stru, født Johansen, Oppegaard,
13de Okt.
Kontorchef hos O. Mustad &
Søn, C. H. Jsachsen og Frue,12te
Oktober.
Kjøbmand Edv. Kronstrand og
Frue, s. Jonsen, Drammen, 12te Ok
tober.
Installatør A. C. Strand og
Frue, f. Hauge, Villa Haugeli,
Sandefjord, 12te Oktober.
Reikende Anton Larsen og
Frue, 12te Oktober.
Alfred Scheie og Frue, f. Ma
thisen, Fredriksstad, 12te Okt.
Kjøbmand Chr. Wold og Frue,
s. Hansen, Horten, 15de Okt.
Explosion paa Rjukan. Notodden
den 13de Okt. Idog er der, ifølge
Meddelelse til „Teledølen" indtruf
fet en svær Explosion paa Rjukan.
En stor Vandgasbeholder, som stod
ude paa Tunet udenfor et af Toorn
husene, sprang pludselig i Lusten
med et vældig Brag.
Ved Explosionen blev en Arbeider
dræbt paa Stedet og fire andre Ar
beidere faaret. Smeldet as Explo
sionen var faa voldsomt, at alle Vin
dusruder paa den ene Side of
Taarnhufet sprang istykker og Huse
ne rystede over hele Byen.
Explosionen skeede ved Sveising
af nogle Aluminiumsrør til Gasbe
holderen denne var opsat af et
tysk Firma, hvis Folk ogsaa skulde
besørge Svetsningen..
Den dræbte Arbeider hed Sverre
Ölberg og var fra Horten, 24 Aor
gammel og ugift.
Afsked med Pension. Foellesbud i
egjeringsbygningen, tidligere Vagt
mester i Poststyrelsen O. Bergersen
er ester Ansøgning tilstaaet Afsked
fra 1ste Oktober med en Pension paa
1,200 Kroner aarlig af Statskassen.
Vergerfen, font nu er 73 Aar gam
mel, var oprindelig Underofficer,
derefter en fort Tid Politikonstabel
her i Byen, indtil han 1871 blev
Bud i Indredepartementet og i 1886
Vagtmester i Poststyrelsen. Berger
sen har været en paalideltg og bra
Mand i alle Dele. Han fik i 1898
Kong Oscar Il s Fortjenstmedalje i
Sølv.
Lang og tro Tjeneste. Annette
Christensen kunde den Ilte Oktober
se tilbage paa 45 Aars Tjeneste hos
Oberstløjtnant Peter Berg og Frue.
Ikke bare hos sit Herstab, men ogsau
hos dets store Familie og Vennekreds
er den gamle, trofaste Tjener sjelden
afholdt, elskværdig og hjælpsom som
hun altid har været. Hun har faaet
Selskabet for Norges Vels Medalje
og alle de Udmærkelser, Selskabet
sor Kristiania Bys Vel fan byde en
tro Tjener.
Distriktslæger. Konstitueret Di
striktslæge i Vestre Søndmøre Di
strikt H. A. Dørge er konstitueret font
Distriktslæge i Rindal Distrikt
Romsdals Amt og kst.. Distriktslæge
i Karlsøi Distrikt F. Ä. Heiberg til
Distriktslæge i Leikanger Distrikt,
Nordre Bergenhus Amt, sidstnævnte
fra den Tid Social- og Industride
partementet bestemmer.
Professor Magnns Olsen blev
Deputationen for sproglig-historisk!
Embedsexamens Møde den 13de Ok
tober valgt il Formand for 3-Aoret
1916—18 efter Professor Hægstod
som frabad sig Gjenvalg.
Kst. Assessor Høiesteretsadvokat
Ulrich Fredrik Stang Lund er ud
nævnt til 15de Assessor veh Kristi
ania Byret.
Sorenskriver. Politimester ved
Vadsø Politimesterembede Arne Olaf
sen Lundevall er konstitueret font
Sorenskriver 1 VardF.
2
De kan nu faa en af de udmærkede pengeindbringende,
arbeidssparende Maskiner paa en Plan, hvorved den
vil tjene sit eget Kostende og mere, før De betaler. De
vil flet ikke føle Kostendet.
Patenteret et
Stykke» Alumt
nium Stumme»
indretning, rust
fri, let rengjort,
lav Beholder, ol
jevadet Kuglela-
vaa vor
tc
att,
let at snu,
fanitæe Ramme,
aabne Melk- og
giUtittuocr.
Druknet. Trondhjem den 19de
Okt. Til Rhederiet telegraferes, at
1ste Styrmand paa Trondhjemsski
bet „Herdis", Carl Rinnan, er om
kommen under Skibets Henliggen i
Arkangel.
sMere Noraesnyt paa Ste Side).
fØAlltt jf
y
For enhver Størrelse -Direkte fra Fabriken.
nøieflummende, varig Separator, garanteret for
Levetiden. Skummer 95 Qts. pr. Time. Vi laver
ogsaa fire andre Størrelser op til vor Mafline paa
600 Pds. Kapacitet, afbildet her alle solgt til
lignende lave Priser paa vore liberale Vilkaar
tun $2 fontant og et Aar at betale paa.
30 »age» fri PrBve, garanteret en Le
»eltd. De kan faa 30 Dage« frt Priw? og fe
selv, hvor let en af disse udmarkede Maskiner
vil tiene fit eget Kostende og mere, før De be
taler. Pr»v den ved Siden af hvilkensoinhelst
Separator Te ønsket. Behold den om De et tilfred«.
tale Fragten
Brevkort bringer fri Rotaloa,
fra Fabriken og spar det halve. Skriv idag.
Et smukt Legat. Fra Stenkjoer
meddeles, at afdøde Kirkesanger P.
Følling og Hustrus Testamente, som
netop er aabnet, bestemmer, at hele
deres Formue, ca. 50,000 Kroner,
skal gaa til et Legat, som bærer IEg
teparrets Navn. Renterne bliver at
anvende til veldædige Formaal i
Hjembygden. Saaledes en Tredie
del til Præmier for godt Haandværk,
for store Avlinger osv. inden Bygden
Kvam i Stod, hvor Følling virkede
som Lærer og Kirkesanger og hvor
han efterlader sig det smukkeste Efter
mæle.
Drnknmgsnlykke. Kristianssand
den 12te Okt. En Gaardbruger,
Andreas Langemyr fra Greibstad
kjørte igaar ud i Tronstadvandet ved
Færgestedet. Baade Manden og He
sten druknede. Manden efterlader
sig Hustru og 5 Børn.
Albaugh-Dover Co.2194MarshallBlvd-'Chicago»III-
Ti! Trods for Krigen
som har gjort importeret Fisk af dette Aars Fangst omtrent
ukjendt i dette Land, er der nu paa Bei til Chicago en Ladning af
5000 Tsuder af fro
Islandsk Fedsild
eller 110,000 Dunke paa 10 Pund
Fifl hver.
I Løbet af de næste 30 Dage vil bi
sende enhver Læser af dette Blad
n Dunk indeholdende
lO Pund af denne nye
Islandske Fedfild for kun
50
med den Aorstaaelse, at $7.00 vcerd af cm*
dre Groceries or skandinaviske Delikatesser
udvælges fra nedenstaaende Prisliste.
i Prisliste, Lundin & Co.,
Hoslagt behag at finde $... ...
Groceries og skandinaviske Delikatesser, som jeg har
I
"^±4* -i
..-
O
S

1 Ayr
No.N5
Over20,000
na Brug
Perfekt Hørsel bliver nu
bet i alle Tilfoelde af Søvhed
eller mangelfuld Hørsel, der flri
ver fig fra Aarsager fom ka
tarrhalfl Døvhed, slappede elle«
sunkne jørettommer, fortykkede
Dretrominer, buldrende elle*
summende Lyde, gjennemborede,
helt eller delvis ødelagte Øttf
trommer, Dteflod, etc.
SBUfosi fornuftige ©«trommer
„•mea X«Icfon«t fat Seerne" kr«e
ver ingen Medicin, men erstatter paa en effektiv
Maade hvad fom manglet ellet et befett i de natur
lige Øretrommer. De er enkle Indretninger, som
Btiigeten let kan passe ind i Ørerne, hvor de er ufyn
lige. Myge, sikre og bekvemme.
Fonograf
81 «iver benne Talemaskine ofl
Record for kua at fcelae 35 Pakker
Kort til 10 Stiitx pr. Pakke. Dette
Instrument vil
spule 6 til lo Tom.
VICTOR etter COLUMBIA
eller andet Fabrikata flad Disc Re
to tb. Bestil Postkort idag. »i betror De«, »eet
lolqt send 08 Pengene og vi vil sende Dem Talerne«
Pinen med Pakkeposten forudbetalt.
MERMAN & CO., 2310 Lincoln «v. D460 Shi«,«
Opfindere!
Skriv idag efter Liste »ver Opfindelser
|fm øitfleft. Præmier tilbydes af manat
for gode Opfindelser. Norsk Bog om
Patenter sendes frit.
H. J. SANDERS, Reg. Patent Attorney
16 Webster Building, Chica«», III.
De er kun berettiget til en Dunk med denne Sild til denne Pris med Deres
Ordre font opgivet ovenfor.
....25 Pund hvidt Strøsukker, Government inspiceret $1.36....
... .49 Punds Sæk Hvedemel, „Northern Hard", fuld Tøndesæk. .$1.25....
... .24^6 Punds Sæk Rugmel, af allerbedste Slags. $0.88....
... .10 Pund ægte importeret Santos Kaffe $2.37 ....
....
10 Pund Madison Brand Kaffe $2.87....
21 Punds Dunk norsk KKKK Fedsild, fulde 10 Pund Fifl $1.10
86 Punds Tønde norsk KKKK Fedsild, fulde 50 Pund Fisk $4.60
....21 Punds Dunk norsk Makrel, fulde 10 Pund Fist $1.40....
....10 Punds Dunk røget Sild, fed Fist, vel røget .....$0.82....
....5 Pund hel salt Klipfifl, meget god $0.30....
....5 Pund hel norsk Stokfifl for Ludefisk...... $1.25 „...
....1 omkring 10 Pund Swift's „Sugar Cured" Skinkel...... .$2.00....
... .1 omkring 8 Punds ©tykke Stegeflesk, mellemmagert $1.52....
... .1 omkring 5 Pund røget Faarelaar, vel røget og meget delikat. .$1.40....
... .4 Pund norsk Spegepølse, extra god og velsmagende $1.12....
... .4 Pund fineste røget Lax, sin og fed i Kjødet, velrøget....... .$1.10. .v.
....4 Pund delikat røget Aal, en lækker Delikatesse $1.20....
.. .10 Pund skandinavisk Knækkebrød, et udmærket godt 93rød .,.. .$0.90... ."
....5 Pund skandinaviske Kavringer» velbagte og velsmagende.. ..$0.55....
... .3 Boxer ægte Bjellands norske Fiskeboller (4 Rationer)..... .$0-81....
... .3 Boxer norfle Sardiner i Olivenolje, omhyggelig nedlagte... .$0.33. .v,
... .3 Boxer norske AnehoviS, en meget afholdt Delikatesse .$0.60....
5 u n o e a n i n a v i s k e u n e ø n n e e n v e s a e n e e $ 0 4 8
... .5 Pund flandinaviske gule SErter (Kogeærter), meget gode... .$0.45....
... .5 Pund fineste Risengryn, hvide, levne, fine Gryn $9.32....
....3 No. 16 Pakker superfine prima Rosiner, uden Kjærner $0.34....
... .5 Pund California Svedfler, store og kjødfulde $0.52....
... .1 omkring 3 Pund Røgelost, god og appetitlig. ... .$0.84....
....1 Krukke norsk Gammelost, meget afholdt $0.31....
... .1 omkring 5 Pund Giedeost, importeret, af bedste Slags $2.00....
....6 Kander Tyttebærsyltetøi, kogt as importeret Bær... .$0.70....
... .6 Kander Bringebærsyltetøi, kogt af saftige, modne Bringebær. .$0.70....
....2 Flafler Tyttebærsaft. En velsmagende Læfledrik $0.44....
2 a e i n e æ s a s E i e i n e æ e s i n e S a $ 0 4 4
... .1 Gallon Dunk importeret Tyttebær $0.64...
... .Skandinavisk Enebærdrikke. Kasse af 24 imp.Flafler,Patentkorker $1.85... ,:
.... Skandinavist Mal ta Bryg. Kasse af 24 imp.Flasker,Patentkorker $1.85....
... 4—35 Cents Wfler Lundin'S Extrakt fer Mal ta-Bryg .$1.00....
Tilstrækkeligt for Brygning af 35 Galioner skandinavist Euebærdrikke.
Fragt betalt paa Forsendelser
Deres næste Ordre, i Henhold til vor Fragtbetalings Plan. Alle Priser
nævnte ovenfor. er Dagens laveste engrod Priser og er noterede uden For
bindtlighed.
kÄSti*
465
.for hvilket vær aod at sende mia strax de
udvalgt nedenfor.
....21 Pd.« Dunk ny Islandsk Fedsild, 10 Pd.s Fisk netto $0.50....
V
,l-J
.. .,
V

Otto Frederik Borchgrevink, Di
striktslæge i Jbbestad, er afgaaet ved
Døden, 70 Aar gommel.
DOWN and
One Year
To Pay
NYE BUTTERFLY
No. 2 Junior en letgaaende, let rengjort,
Hvi? ikke, returner den
be-
Skriv «dag efter vor 168 SiderS fri Bog om DOV»
hed. fom giver fulde Oplysninger og Vidnesbyrd.
WILSON EAR DRUM CO., Incorporated
353 In er-Soutiiem Bldg. LuUISViLLE, KY.
Williamson & Merchant ^VeeZh«r»n
id«», aiiiummfon & Frank D. Merchant).
Hvvedtontor: 929—936 Guaranty Loan Blbg»
Minneapolis, Minn. Srtlial: Room 63 SDto
i»t[i Bida. 9Bof6inotoit $. C.
Tilstrækkeligt for Brygning af 24 Galloner MaltdriKe.
S—65 Cents Kander Lundin'S Extrakt fer Perfection Brew... .$1.00.
Tilstrækkeligt for Brygning af 14 Galioner Maltdrikke.
....
7—25 Cents Flafler Lundin'S kondenserede Enebærsirup .$1.00..
«. Illinois St.,
Chicago, III.
3 2 I V Z i 3 3 1 4

xml | txt