OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, November 25, 1915, Image 10

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1915-11-25/ed-1/seq-10/

What is OCR?


Thumbnail for

10
Professionelle Annoncer.
Dr. Borom, Specialist Hud-, Blod-,
Nerve- og Urinorgan-Sygdomme. 313
Wash. Ave. S. Kontortid Kl. 10 til 4.
Aftener 7 til 8.30. Søndage 10 til 12.
Past. Jacob Olsen Rød døde 22. ds.
i sit Hjem, 2818 10th Ave. S., i
den Høie Alder af 85 Aar. Han
var Præst i den norske AugustanaSy
node og senere i Den Forenede Kirke.
Past. Rød var født i Jbbestad,
Tromsø Stift, den 26de Juli 1830.
Han var Lcerer i Jbbestad Almue
skole fra 1852 til 1862. De to føl
gende Aar frekventerede han Tromsø
Lærerseminar, og ester at v cere ud
examineret derfra virkede han til
1881 som Lcerer i Jbbestad. Sidst
nævnte Aar reiste han til Amerika,
hvor han faet studerede ved Augusta
na Seminar i Beloit. Han blev or
dineret til Præst i 1883 og virkede
som Præst i Augustana Synoden fro
1884 til 1885 i Laq qui Parle
Co., Minn. og siden i ti Aar i Rowe,
III., da han trak sig tilbage fra
præstelig Virk'omhed. Da Augusta
na Synoden i 1890 var med at stif
te Den Forenede Kirke, gik han over
til det nye forenede Samfund. Ef
ter at have nedlagt Præstegjernin
gen boede han paa sin Farm i Lac
qui Parle County, indtil han i 1899
flyttede til Minneapolis for at bo.
Paft. Røds Hustru døde i 1898.
Han overleves af fem Døtre og en
Søn fire af Børnene er bosat i
Minneapolis.
Dræbt. Albert Nelson, 616 8th
Avenue S., der kjørte en stor
Automobil-Truck, blev den 20de
ds. knust og dræbt mellem Automo
bilen og en Telegrafstolpe. Ulykken
gik for sig paa en underlig Maade.
En Arbeidskamerat, Chris Ren
holdt, ffulde flytte sig paa Antonio
bil-Sædet, da hans Frakke hægtede
sig fast i Maskineriet med den Føl
ge, at Automobilen sattes igang og
for lige mod Telegrafstolpen Nel
son kunde ikke komme sig ud af Vei
en. Ulykken hændte paa East Is
land Avenue.
Forulykkede var 40 Aar gammel.
Hart overleves af Mor, Mrs. Hans
Nelson, 1408 3rd St. S., og to Sø
stre, Mrs. S. Severfon og Miss
Florence Nelson.
Forsvundet. Edward Dahl, For
mand for Natskiftet ved Bygningen
of Omaha Banens nye Bro over
Mississippien nær Mendota, er for
svundet. Man antager, at han er
saldt fra Brostilladset og ned i El
ven og er druknet. Dahl blev sidst
feet sorrige Onsdag Nat gaa
over Brostilladfet, efter at der var
blæst til Lunch.
Dahl var 40 Aar gammel og
hjemmehørende i Superior, Wis.
Han skildres af sine foresatte, A.
Guthrie Company, som har Kon
trakten for Bygningen af Broen,
som en paalidelig og dygtig Mand.
Man har iværksat Sökning efter
ham.
„Kvindens Magasin"s 10-Aars
Jubilæum. „Kvindens Magasin",
som siden ivaares har været redige
ret af N. N. Rønning, er udkommet
med et Festnumer i Anledning af sit
10-Aars Jubilæum. Paa første Si
de er et vakkert Billede i Farvetryk.
Numeret indeholder en Række vakre
Billeder samt interessante Artikler
og Fortællinger. Af Artiklerne kan
nævnes en om „Kvindens Stemme
ret" af Ex-Præsident Taft „Den
bedste Tid af ett Kvindes Liv", af
Mrs. T. H. Dahl „Aarsagen til
Skilsmisser", as N. N. Rønning, og
„Behandling af Tæring", af Dr. C.
M. Roan.
guffer De at vinde Kræfter, loeg
ge paa i Vægt, faa Appetit, regel
mæssig Mave, forfriskende Søvn, og
at føle og vide, at hver eneste Fiber
og Cellevæv i Deres System bygges
op og fornyes Hvis saa er, da be
gynd strax Behandling med Dr. Pe
ters Kuriko, det gamle tidsprøvede
Urtemiddel.. Det forsynes Almenhe
den direkte gjennern specielle Agen
ter fra Eierne, Dr. Peter Fahrney
& Sons Co., 19—25 So. Hoyne
Ave, Chicago, Ilt.—Avertissement.
Spædbarn efterladt paa Gade
dørstrappe. Da Mrs. Otto Juul,
Hustru til Past. Juul ved Minneha
ha Kirken, af den norske Synode,
Søndag Aften kom fra Kirken,
fandt hun paa Gadedørstrappen en
Kurv, hvori laa et lidet Barn an
tagelig to Uger gammelt. Barnet
var velklædt og godt indpakket i
Tæpper. Paa Kurven var fæstet en
Seddel, med en Bøn til Finderen
om at beholde Barnet og behandle
det som sit eget. Finderen blev og
saa anmodet om at lade det døbe og
kalde Adrian Oliver.
Past, og Mrs. Juul bor i 3134
Minnehaha Ave.
Skolen i Deephaven. Lørdag den
4de December skal der holdes en
Aabningssest i Deephavens Skole i
Anledning Fuldførelsen af en $21,
000 Tilbygning til Skolebygningen.
Programmet vil blive fuldført i det
nye Auditorium, om har Sidde
pladse for 250 Personer. Rektor
G. E. Vincent af Statsuniversitetet
bliver en af Talerne. Deephavens
Skolestyre bestaar af E. R. Hafel
tine, H. L. Holcornb og Alfred O.
Hawkins med Miss Lulu Martin forn
Bestyrerinde for Skolen.
Dødsfald. Lauritz Birkeland,
K.
B. Birkelands ældste Søn, døde den
16de ds. i Seattle, Wash., 34 Aar
gammel. Han overleves af Hustru
og tre Børn, samt Forældre og fem
Søskende. Dødsaar^agen var Blind
tarmsbetcendelse og Lungebetændelse.
Fundet død. Joseph Hoverson
blev i Søndags fundet død paa fit
Voerelse i Mrs. Alma Hegmans Lo
gihus, 310 Cedar Ave. Døden skyld
tes Hjertelammelse. Hoverson var
45 Aar gammel og ugift. Han hav
de boet i nævnte LogihuS to Aar.
Halvor A. Lee.
Guldbryllup feiredes i Thorsdags
af Mr. og Mrs. Halvor A. Lee, 2634
13th Ave. S., Minneapolis. Om
kring femogsytti Venner af Guld
brudeparret indfandt sig om Efter
middagen og Aftenen for at lykøn
ske dem. Tilstede var ogsaa Mr. og
Mrs. Lees ni Børtt: Mrs. Mary
Nelson, Mrs. Tillie Winge, Mrs.
Ida Foss, Albert O. Lee, Otis Lee,
Henry O. Lee og Helmer Lee, alle as
Minneapolis, samt Carl Lee, Minot,
N .D., og John Lee, Detroit, Minn.
Guldbrudeparret er velkjendte
Pioneerer i Dane og Buffalo Coun
tyer. Wis., hvor de boede i omkring
et halvt Aarhundrede, før de flyttede
til Minneapolis for at tilbringe sit
Livs Aften.
Halvor Lee udvandrede, da han
var fem Aar gammel, fra Balders
med sin Fader, Aslak Lee, Moder og
sex Søskende. Det var i 1848. Fa
milien reiste til Springdale i Dane
Co., Wis., hvor Halvor opholdt sig
Dræbt paa Jagttur. Cyril Mit
chell. Præsident for Tonka Bay Vil
lage og Chef for Mitchell Printing
Co. i Minneapolis, blev i Lørdags
dræbt ved et Vaadeskud paa en Jagt
tur nær Two Harbors, Minn. Hans
Lig blev sundet den følgende Dag.
Sølvbryllup. Groceryhandler B.
I Moe og Hustru, 2527 9th Street
S., seirede 17. ds. Sølvbryllup. Om
Aftenen fik de Besøg as omkring 50
Venner, og paa disses Vegne over
rakte Past. C. K. Solberg Sølvbm
deparret et Kaffeservice. Mr. og
Mrs. Moe har to Børtt, den ældste.
Datteren Esther Moe, er Senior ved
Statsuniversitetet.
Foreningssagen. Ved et af Zions
Menighed, Past. Chr. Andersons
Kald, afholdt specielt Menighedsmø
de den 16. ds., blev Foreningssagen
drøftet. Et Zorslag om „At vi som
Menighed ved næste Synodemøde er
flærer os for en organisk Forening"
blev fat under Afstemning. Udfal
det blev 25 for og 25 irnofc.
Mel til Danmark. C. Bruun fra
Kjøbenhavn, Grosserer og Impor
tør, er for Tiden i Minneapolis for
at stutte Kontrakt med herværende
Møller for Levering af Mel til
Danmark.
Hr. S. Henriksen af C. Borgen
Packing Co., Import- og Exportfor
retning i Stavanger, er med sin
Hustru paa Besøg i Minneapolis.
Fru Henriksen er Datter af H. Bjel
land, 525 Cedar Ave.
Bryllup. John Naalsund og Em
ma Fister holdt Lørdag Aften Bryl
lup i Brudens Onkel og Tante, Mr.
og Mrs. I. O. Steyviks Hjem, 2614
6th Street N.
Blandt tilreisende, som har været
indom paa „Tidende"s Kontor, er
Peter Morgan, Mankato, Minn.
Thomas Larson, West Bend, Iowa.
Ole Sanden, Perlet?, Minn.
Jacobsens Jernpiller for Mathed,
Nervøsitet og Blodmangel. 25c pr.
SEfle. Jern China Vin $1.00 pr.
Flaske. I. Jacobsen, 626 Hennepin
Ave., Minneapolis, Minn. Avt.
Amerikanere, der gik iland «den
Pas, straffes. Liverpool den 18de
Nov. Tolv Amerikanere, der til
hørte Besætningen paa American-,
Liniens Skib „New Aork", som an
kom hertil Mandag fra New Aork,
blev idag dømt til 14 Dages Straf
arbeide for at have forladt Skibet
uden ät vcere forsynet med Pas og
efter at vcere nægtet Tilladelse til
at gaa iland.
(guldbryllup.
Mr. og Mrs. Halvor Lee har været gift i femti Aar.
„15de Wis." i Borgerkrigen.
Mrs. Halvor A. Lee.
til Borgerkrigen. I Januar 1862
lod han sig hverve i det 15de Wiscon
sin Regiment under Oberst Hans
Heg. Han var da knapt tyve Aar
gammel. I December samme Aar
blev han forfremmet til Korporal.
Ved Stone River blev han haardt
faaret, blev udygtig til videre Tjene
ste og fik sin Afsked ved Murfreesbo
ro i 1863.
Lees Hustru er ogsaa fra Balders.
Hendes Pigenavn er Ingeborg Lu
rendahl hun kom til Amerika i
1858.
Efter at være hjemkommen fra
Krigen opholdt Lee sig et Aars Tid
i Dane County, men flyttede saa til
Buffalo County, hvor Mr. og Mrs.
Lee boede til 1905, da de kom til
Minneapolis for at bo. Fra 1885
til 1889 var han Countykasferer for
Buffalo County og boede i Alma.
Mr. og Mrs. Lee er begge raske
og rørige.
Hillstrom.
Satt Lake City, lttah den 19de
Nov. Fem Skyttere, der af Coun
tyet var leiet fqx $40 hver til at
skyde Joseph Hillstrom, udførte dette
i Fængselsgaarden kort ester Solop
gang idag. Den 33-aarige Jndu
strial Workers of the World Poet
maatte saaledes alligevel bøde med
sit Liv for den Forbrydelse, han var
anklaget for, men som de, der ivrede
for Gjenoptagelfe af Sagen, mente
ikke var helt bevist, nemlig. Mordet
paa I. G. MorrV'on og hans Søn
Arling for to Aar siden.
Guvernør Spry telegraferede med
enstemmig Støtte af Statens Be
naadningskommission igaar Ester
middag til Præsident Wilson, at hatt
ikke yderligere Vilde stride ind i Sa
gen mod Hillstrom. Telegrammet
var Svar paa Præsidentens Anmod
ning om fornyet Overveielse af Sa
gen. Spry sagde i sit Telegram, at
han er overbevist om, at Præsiden
tens Anmodning var baseret paa en
Misforstaaelse af Fakta eller at der
var internationale Grunde for Prce
sidentens Anmodning, men at yderli
gere Udsættelse nu Vilde være uberet
tiget Hindring af Rettens Gang, og
at han ihukommende sin Embedseds
Pligter ikke kunde laane sig selv el
ler sit Embede til stig Hindring.
Hillstrom sendte flere Farvel
Telegrammer igaar Eftermiddag. I
et af dem til W. D. Haywood, Se
kretær og Kasserer for I. W. W.,
siger han, at der er 100 Mil fra
Salt Lake City til Wyoming og be
der ham føre hans Lig over Stats
grænsen, da han ikke Mtffer at blive
fundet død i Staten Utah. Andre
Telegrammer blev endt til I. W.
W. Medlemmer i New Mrk, Min
neapolis og San Francisco.
I den ellevte Time blev et For
søg gjort paa at redde Hillstrom.
Kl. 6 imorgeS modtog Guvernør
Spry og Medlemmer af Benåd
ningskommissionen Telegrammer fra
Seattle, Wash., om, at William
Bufky der af Byen hchde aflagt Ed
paa, at han var sammen med Hill
strom hele den Nat, da Morrison
mordet fandt Sted, og at Hillstrom
var uskyldig.. Et lignende Telegram
sagdes at være sendt til Præsident
Wilson.
„Jeg fjender ikke Buffy," sagde
Hillstrom, da han blev spurgt om,
hvordan dette forholdt sig. Dermed
var det afgjort,
Minnesot«.
Ildebrand. Brainerd den 16de
Nov. Brand skadede Varelageret i
D. A. Petersons Kolonialbuttk i A.
M. Opsahls Bygning idag. Om
trent Halvdelen af Inventar og La
ger, forsikret for ca, $500, gik tabt.
I Kjælderen havde Minnesota Tele
phone Co., en Filial af Tri-State,
lagret ca. 700 Telefonapparater,
hvoraf 200 blev beskadiget af Vand.
A. M. Opsahl, der boede i 2den Eta
ge, fik sit Fotografiatelier beskadiget
af Røg og Vand.
Postmester Lee kjender fig skyldig.
Fergus Falls den 16de Nov. Post
mester i Theodore, Ole Lee, der var
anklaget for at have en Underba
lance af $189 erklærede sig idag
skyldig i Føderalretten her og blev
ilagt en Mulkt af Størrelse som
Underbalancen. Leo S. Roscoe, an
klaget for at have taget et Penge
brev fra Staples Postkontor, blev
dømt til 90 Dages Fængsel og en
Mulkt af $100. William Vsrtcha,
anklaget for at have taget Spiritu
osa fra Moorhead til Waubun, blev
dømt til sex Maaneders Fængsel og
en Mulkt af $100.
$13,000 under Sengen. Elbow
Lake den 17de Nov. Vexler og Jnd
skudscertisikater til et Beløb af $13,
000 blev fundet idag i Ashby under
den Seng, paa hvilken den gamle
Eneboer E. G. Blomberg døde for
leden i en Alder af 75 Aar. Matt
kjender ikke til, at hatt nogensinde
eiede Grundeiendom og Beløbet an
tages derfor at være hvad han har
opsparet som Arbeider. Hans Slægt
er i Sverige.
Dobbettbryllnp. Mankato den
17de Nov. Et Dobbeltbryllup fandt
Sted her i Countyet forleden, da
Miss Annie Lee blev gift med Hjal
mar Hoff og Mifs Anine Sellum
af St. James blev gift med Oscar
Lee. Vielsen fandt Sted i den norff
lutherske Kirke.
Skøiteløber fmmlykket. Cloquet
den 17de Nov. Den 16 Aar gamle
Martin Anderson omkom i Lake Hi
zer under Forsøg paa at bjerge sin
Kamerat Erick Erickson, der gik
gjemtettt Isen under Skøiteløbning.
Medens Anderson holdt paa at træk
ke Erickson op, gav Isen efter og han
ogsaa faldt i Vandet. Deres Skrig
tilkaldte Ericks Broder Albert, der
først bjergede Erick ved Hjælp af et
Taug,som han derpaa kastede til An
derson. Han var dog ude af Stand
til at bjerge denne. Liget er fundet.
Dødsfald. Nils Eithun i Lanes
boro døde den Ilte November af
Kræft, meddeler „Levang's Weekly".
Afdøde var født i Mre Sogn 1861
og kom med Hustru og tre Børn til
Amerika i 1891. De boede først i
Nærheden af Grove, Winona Coun
ty, senere paa en Farm nær Lanes
boro og de tre sidste Aar i Lanes
boro. Hans Hustru døde for tre
Aar siden. Han efterlader sig sex
Børn, Mrs. Chas. Krehn, Mrs.
Magnus Lobland, Andrew, Benja
min og Martin Eithun samt Miss
Emma Eithun, alle bosiddende i
Lanesborro og Omegn.
Anders Hansen, der i mange Aar
var Fotograf i Lanesboro, døde den
13de ds. i Tacoma, Wash., i en Al
der af 81 Aar. Han var født i Hen
netved, Langeland, Danmark, og kom
med sin Familie til Amerika i 1878.
Blandt hans efterladte Børn er Mrs.
O. M. Levang i Lanesboro.
Everson, 31 Aar, døde i sit Hjem
her. Han var sødt i St. Ansgar, Ja.,
og kom hid for 28 Aar siden. Han
esterlader sig Moder, Hustru, fire
Døtre og ett Søn.
Arresteret for ulovligt Rusdrikke
salg. Bemidji den 19de Nov, Ed
ward Nordland af Hallock blev arre
steret Onsdag af Jndianerogent
Benson og ført for Forenede Staters
Kommissær Simons som anklaget
for at have bragt Rusdrikke ind i
Jndianerterritoriet. Han nægtede sig
skyldig. Sagen skal behandles den
24de November, og da Nordland ikke
kunde stille $500 i Kaution, blev
han indsat i Beltrami County
Fængsel.
Druknet. Cottonwood den 20de
Nov. Medens Joseph Anderson og
Dr. Peterson herfra var paa Ande
jagt paa Cottonwood Lake Onsdag,
væltede Baaden og Dr. Peterson
druknede.
Selvmord. Brooten den 20de
Nov. Theodore Halgrimson, en
Farmer her i Nærheden, tog Livet
af sig ved at drikke Karbolsyre. Han
havde Pengesorger,
En kjærkommen
Julegave!
DereS hele Familie vil blive glad
ved Julemorgen at finde en Victrola
i Hjemmet.
En Bietrola er en fortræffelig For
øgelse til ethvert Hjem. Dens Musik
og Underholdning er altid velkommen,
og der er sikkerlig ingen bedre Tid at
anskaffe en Bictrola end netop n«.
Død som Følge af Baadesknd.
Mountain Iron den 22de Nov. Den
13 Aar gamle George Anderson døde
her idag af et Skudsaar, som han er
holdt Lørdag. Han snublede over en
Tømmerstok, hans Gevær gik af og
Kuglen rammede ham i Siden.
Ex-Baukier Cary frikjeudt.
Fergus Falls den 20de Nov. F. C.
Cary, tidligere Præstdent for Bar
nesville National Bank, der har væ
ret under Tiltale i de Forenede Sta
ters Ret her for at have understaaet
$8,000 af Bankens Midler, blev fri
kjendt igaar Estermiddag af ert
Jury.
Abonner paa „Minneapolis Ti
dende", 50 Cents Aaret.
e-
Sælges paa maanedlige Afbetalinger til laveste Priser. Skriv efter Katalog.
Nogle storartede norske Records.
Af Carsten Th. Woll.
65686 Solefaldssang.
[&| Benetianfl Serenade.
65687 (a) Den store, hvide Flok.
(6) (1) Kirken den er et
gammelt HnS. (2) Fred
til Bod.
65688 (a) Til min Gyldenlak,
(b) Sæterjentens Søndag.
65689 (a) Hun er fød, hun er blød.
(6) Eg veit ei liti Gjenta.
65929 (a) Gamle Norge.
(6) For Norge KjæmperS
Fødeland.
65930 7a) Venevil.
Vær hilset, I Damer.
63618 (a) Aa, Ola, Ola min eigen
Onge.
(b) Astri! Mi Astri.
Clay County er „tørt". Barnes
ville den 21de Nov. Lørdag stæng
te den sidste Saloon i Barnesville,
hvor der engang var 13 Salooner.
En ester en er de imidlertid stuttet,
efterhvert som deres Bevillinger ud
løb. Lørdag stængte Stack & Lost,
og Clay County er nu „tørt" i Hen
hold til Afstemningen den 17de
Mai. Der var adskillig Leven i An
ledning Stængningen, og Great
Northern Banen havde flere Detekti
ver ved Jernbanestationen, uden at
der dog blev foretaget Arrestationer.
Landaabning. Washington den
20de Nov. Indenrigsminister Lane
godkjendte idag en Ordre, der aab»
ner 1,875,000 Acres i California og
830,000 Acres i South Dakota for
Settling under dett udvidede Home
steadlov. Man kan altsaa tage 320
Acres. Det nye Homesteadland i
South Dakota ligger i Stanley og
Lyman Countyer.
Arresteret for Underslæb. Albert
Lea den 22de Nov. Martin Olson
as Hayward her i Countyet blev ar
resteret i forrige Uge i Ashley, N.
D., for Underflæb fra Brandon Lum
ber Co. i Hayward for et Aar siden.
Da han ikke kan stille Kaution, hol
des han i Varetægtsarrest.
til de—
Skandinaviske Lande
ctfgaar i November og December
med neutrale Dantpflibslinier.
Huff Paa, at De faar reise fra
Chicago til New Aork paa de
prægtige Exkurfionstræn over
Nickel Plate Road fra en af Chi
cagos fineste Jernbanestationer
La Salle Street Station.
Vor Betjent vil møde Dem ved
Ankomsten til Chicago fra Vesten,
om De telefonerer os „Central
6172". Han vil anvise Dem godt
og billigt Hotel og jkafse Dem
Dampflibsbillet til Skandinavien
med hvilkensomhelst Linie.
JOHN Y. CALAHAN
Etableret 1905.
For Sygdomme i Hal» og Lunger.
v«gy»dels«»stadier ef Satlni behandl«».
Udsty«t fes et |tt* bte m«ft »tbcnffa&eligc 0»
handling.
Individuel Omsorg Plete ct ft specielt Tr«k
li»«
RiIirUni,eg
Oversygepleierske.
65597 (a) Julesang.
(6) Nytaarssalme.
65598 (a) Ja, vi elsker dette Landet.
(6) Syng mig hjem.
65599 (a) Ingalill.
(b) Mit Hjerte og min Lyre.
65600 (æ) Mainat.
(6) En Svane.
65601 (a) Endnu et Streif,
(b) Da Barnet fov ind.
Af Rolf Hammer.
12 Tommer, to-sidede, $1.25.
68451 (a) Sidste Reis.
(6) Den store, hvide Flok.
Af Aalrud Tilliseh.
63620 la) Eg gjætte Tulla.
(b) Og jeg vil ha mig
Hjertenskjær.
Pris 75c pr. Stykke Records, hvor begge Sider kan bruges to
Stykker paa hver Record. Vi betaler Transportudgifterne paa Bestillinger
paa et Dusin Records.
en
DEN NORSKE
AMERIKA LINIE
StorJule-ExKursion
tmmmmm
Forlader Minneapolis den 8de De- 't
cember Kl. 6 Aften med Burlington 1
og fra Chicago den 9de December Kl.
10.30 Formiddag med Baltimore
Ohio Banen, for at feile med
Kristianiafjordj
fra New Aork den 11te December. i
Endnu har bi pene Rum for 4j
Passagerer, og hvis De agter reise
hjem til Jul, bør De bestille Plads I
snarest mulig. Dette er sidste Anled-!
ning til at komme hjem til Jul.
For videre Oplysninger, Priser, jj
etc., skriv idag til
HOBE & CO., G. N. W.-ÄTI
123 SO. 3rd STREET, MINNEAPOLIS, j:
eller nærmeste Lokalagent.
Juls-Exkursioner
—til—
NORGE
I
Vore Dampskibe ajør regelmæssig
Ture mellem Amerika og fkandmabt^
Havne nordenfor Krigszonen. De be-X»
fordrer ikke nogensonihelst Kontradan»
de eller Ammunition. Der findes
saaledes ingen Grund, hvorfor Skan
dinaverne ikke skulde foretage de van
lige Julebesøg til sine gamle Hjxm.
Skibene afgaar fra New Dork, som
følger:
Plads faa snart som muligt hoZ ncrr-
meste lokale Agent eller skriv direkte til
Pianoer, Orgler,
Fonografer og Records
Stort Lager
Laveste Prises
Skriv idag «f
ter Katalog og
nævn hvad som
ønskes, Piano,
Kirkeorgel,Hus
orgel eller Fo
nograf.
Laer Engelsk
Kan De læse, strive og tale Landets
Sprog korrekt? Hvis ikke, vil det betttfE".'
sig for Dem at lære. Dette er den eneste
©tole i Nordvesten, der for Nykommere
har et specielt engelsk Departement, som
ledes as erfarne og dygtige Lærere. Bi
kan lære Dem mere paa meget kortere
Tid end nogen anden Skole. Skriv efter
norsk Cirkulære og engelsk Katalog.
«I. J. HAQEN. Pr«».
ÖNSKES
500 Studenter paa Nordvestene største
Business College. Fuldstændige Kurser 1
Bookkeeping, Shorthand, Auto, Gash
Steam Engineering. Specielle Klass
for Nykommere. Kost og Logi i privat
Familie for $3 til $3.50 pr. Uge. Skriv til
J. C. SATHRE, Grookstdnjtinn.
har de bedste faciliteter for Ässen»
deise af Penge til Norge." Har altiv
norske Sedler paa Haand.

Minneapolis.
Ludvig Arctander & Gunnar H. Rord»
bye, Advokater, 324 New §}orf Life BIdg.
Bjarne Castberg, Advokat, 740-742
Security Building. Telefon Main 5518.
Dr. Theodore Tennyson, norfl Læge,
54 3rd St., Hj. Marquette Ave.
Dr. A. K. Skaro har flyttet til 126
So. 3rd Street, Minneapolis.
Dr. Nissen, Dien-, Dre-, Næse- og
Halssygdomme, 823 Masonic Temple.
Drs. N. H. Scheldrup & Ivar Si
vertsen. Norske Kirurger. Suite 315—
320 Syndicate Bldg., 519 Nicollet Ave.
Amerikauiseringsdagen. Minne
apolis Civic & Commerce Associa
tions Præsident har blandt de stem
ende Komiteer ogsaa udnævnt en
Komite for Arrangering af en Ame»
rikcmiseringsdag den 4de Juli 1916,
i Lighed med den af samme For
ening arrangerede Amerikaniserings
dag 4de Juli sidstleden. Komiteen
bestaar af følgende Medlemmer: L.
H. Britten, Formand C. S. CairnS,
Aaron Carlson, Rev. I. M. Cleary,
R. S. Coleman, Rabbi S. N. Dei
nard. Dr. I. E. Freeman, Chris
Grimsrud, Dommer C. S. Jelley,
John T. Kean, Louis Koch, Leopold
Metzger, P. S. Nelson, Dr. Cyrus
Northrop, W. M. Regan, Dr. F. E
Spaulding, Dommer Eli Torrance.
Dommer Andreas Ueland, Henry
Voegeli, F. H. Wagner, Theo.
Wirth, Swan I. Turnblad, Theo.
Wold.
FEgteskabstilladelse er udstedt til
følgende Skandinaver:
Arthur Engen, 21, Annie Ander
son, 19. Carl Poulson, 23, Anna
C. Johnson, 20. John M. John
son, 30, Agnes I. Johnson, 26.
Erick Finney, 26, Anna Jorgensott,
26. Carl M. Melander, 24, Emma
M. Newgard, 21.
Anders M. Holt, 34, Bertha Lar
sen, 28. George L. Frenz, 28, Em
rna Iversen, 27. Ben Olson, 24,
Ellen Johnson, 26. O. M. Halvor
son, 23, Myrtle A. Ward, 21. Louis
E. Larson, 26, Alpha I. Freeman,
25 Aar.
John Naalsund, 24, Emma Fister,
25. Clarence M. Peter'on, 21, El
len E. Peterson, 20. Peter A. Bru
stad, 52, Lena G. Hott, 52. Nels
Lein, 29, Marie Aaseby, 33. B.
O. ©olsten, 28, Elizabeth C. Rog
gendorf, 18. Magnus C. Alvestad,
27, Genevive Britton, 26. Frede
rick V. Pedersen, Luck, Wis., 22,
Martha N. Jørgensen, 22.
Ivar Anderson, 24, Margaret
Mattson, 20. Adolph Hanson, 29,
Nettie Juster, 24. Charles Wider
strand, 45, Sigrid Johnson, 41.
Dødsfald blandt Skandinaver
Minneapolis:
Anna Torgerfon, 35, 683 Glen
dale Ave. Amanda A. Aune, 32,
321 26th Ave. N. Florence Fisher
Wold, 22, 1214 8th St. S. Mar
tha Johnson, 39, 718 Newton Ave
nue N.
Dødsfald blandt Skandinaver i
Minneapolis.
Agnes C. Gustafson, 6, 1212 E.
23rd St. Anna M. Carlson, 35,
3410 Elliot Ave. Alfred Johnson,
36, 1011 E. Franklin Ave. Henri
ette Ness., 63,1815 6th St. S. Ol
ga Lanway, 21, 2731 E. 24th St.
Erick H. Sime, 85, 3552 32nd Ave
nue S.
Anna Erickson, 69, 3400 Colfax
Ave. N. John Mattson, 43, 3802
24th Ave. S. Johanna Johnson,
82, 2118 Girard Ave. N.
I Mitchells Jagtselskab var C.
M. Pardoe, 3104 10th Ave. S. og
F. G. Atkinson, 308 Ridgewood
Ave.
Minneapolis Tidende, Thorsdag den 25de November 1915.
Lee var med
Trods alle Forbønner blev den sven
ste Industrial Worker henret
tet i Salt Lake City.
Cloquet den 20de Dec. Ever
VICTOR VICTROLAS, $15 og op
Assistant General Passenger Agent
66 W. Adam» 81, Chicago
Ligeoverfor Posthuset.
TH POKEGAMA
SANATORIUM
Site»*«: 3t. ft. £*nøftmt SIS
gøtorft »»»«., •!. 9«ul, Minn.
fiURtatatnt: ®r, f. ». »tttteh,
»#K vsfi«, •».. mut*.
W. j. DYER & BRO.,
DEPT. 26. ST. PAUL, MINN.
OSCAR II 4. Dec.
FREDERIK VIII 8. Dec.
Reserver
A. E. JOHNSON & CO. Inc, Gen'l Agts.
Scandinavian-American-Line
236 Nicollet Avenue, Minneapolis.
176 No. Dearborn St., Chicago
Nævn Bladet.
Northwestern
CARL RAU6LAND, MllSiC HOUSB,
520 2nd Ave. 8., Minneapolis. Minn.
American Business College.
HJ. Nicollet Ave. & Lake St.,
Minneapolis, Minn.
FIRST & SECURITY
NATIONAL ÉANK
MINNEAPOLIS

xml | txt