OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, April 20, 1916, Image 6

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1916-04-20/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for

-i.
6
'M
Su
'M-
Tilsalgs Farmland.
Avertissementer under „Farmland"
koster 2 Cents pr. Ord for hver Gang.
Ingen Avertissementer indrykkes for
mindre end 50 Cents. Penge maa med
følge alle Ordrer.
et virkeligt (^obifjøf) vor Bistand er
Mimi.
Udmirrket Farm i en god Tel af Polk
County, bare 60 Mil til Tvillingbyerne.
120 Acres, fladt. Lermuld med 52 Acres
Ager og 12 ryddet. Nyt Stucco Hus
10x24 12x16, fin Stald 3)5xHO, fuldt
ildstyret, Silo tilknyttet. Bygningerne
er førsteklasses. God Beliggenhed nær
Luck ved Soo Linien, (indel personlig
Eiendom indbefattet, $3,000 kontant.
Resten $4,000 til Procent. Undersøg
det er værd Umagen. Baker G—90, St.
Croi.r Falls, Wis.
Hvorfor ikke benytte Deres Homestead
Rei? Alan finde Tem et til rimelig Pris.
Volstead Akt. Beltrami County. Bare
$1.25 pr. Acre. Bosiddclse ikke paakræ
vet. Skriv efter Oplysninger. Minne-.
foto Western Realty Co., Olaf A. Narve- ran frembringes.
nid, Best., 310 N. W. Bank Bldg., Min
neapolis, Minn.
:lt)10=Minncfotn indbyder Tem.
Fniglbarr Meieri- og Grønsage-Land
lave Priser. Lette Vilkaar. Illustreret
Læsestof frit. Arnold, Commissioner,
Iron Range Railway, 507 Wolvin Bldg.,
Duluth, Minn.
Meieri-, Kreatur- og Korn-Farme i
det oprindelige Haardveds Skovbelte i
centrale Minnesota. Godt udviklet Di
strikt. Beskrivende Liste sendes frit.
Skriv til Van Dyke & Van Dyke, Long
Prairie, Minnesota.
North Takota! 240 Acres, 150 dyr
ket, Resten dyrkbart fem Mil til Rugby,
Pierce County. $1,000 Forbedringer,
god Jord og godt Nabolag, $20, lette
Vilkaar. Andre Godtkjøb. W. T. Bos
ley, Rugby, N. D.
Vi har nogle udmærkede Farme og
udyrker Land i skandinaviske Nabolag i
den bedste Del af Wisconsin. Skriv efter
vor 19U=Listc beskrivende Jordbund,
Bygninger og Vilkaar. W. E. Webster,
Hudson, Wis.
Tilsalgs Farme i Roseau County,
alle Størrelser, $15 pr. Acre og op. Jeg
er en Farmer, som bor paa Farm og kan
vise Dem_, hvad Te ønsker. For Enkelt
heder tilskriv I. E. Anderson,. Badger,
Minn., Route No. 2.
tinndsmæitb, se nu her vil De kjøbe
en Farm, faa skriv til mig, jeg er en
Farmergut, forlanger ingen kommis
sion for at vise Dem en Farm. ønsker
en god Nabo. Skriv til Lock Bor 202,
Clearbrook, Minn.
Landsmand: Jeg har tilsalgs 50
godt opdyrkede Farme i det frugtbare
Goodhue County. Store norske Settle
menter med norske Kirker og Skoler.
'Skriv ester Lister med Oplysninger og
Priser. C. W. Sorteberg, iicnyon, Minn.
Tilsalgs 154 Acres godt Land i
Big Stone Co., gode Bvgninger, Brønd,
Kornmagasin, inden to Mil 'fra By og
Forenede og Synodens lutherske Kirker.
Hvis interesseret, tilskriv Eieren, Bor
295, Clinton, Minn.
En af de bedst dyrkede Sarnie i Mee
ker County, Minn., tilsalgs meqet billig
hvis solgt før 1ste Juni. Tilskriv P. V.
Lofgren, Medicine Lake, Mont.
guffes Kvikke, ærlige Agenter til
at staffe fijøtiere for mit Land i North
Dakota og Minnesota liberal Kommis
sion frciiileé. Skriv til G. R. ivroliim,
Fargo, North Dakota.
guffes Kvikke, ærlige Agenter til
at staffe fijøtiere for mit Land i North
Dakota og Minnesota liberal Kommis
sion frciiileé. Skriv til G. R. ivroliim,
Fargo, North Dakota.
ønsker at høre fra Eier af god Farm,
der er tilfalgs. ^end Beskrivelse og Kon
tantpris. R. G. List, Minneapolis, Min».
ønskes.
Avertissementer under „ønskes" ko
sier 2 Cents pr. Ord for hver Gang.
Ingen Avertissementer indrykkes for
mindre end 50 Cents for hver Gang.
Penge maa medfølge alle Ordrer, og
Avertissementet maa bære Navn og
Adresse.
Avertissementer under „ønskes" ko
sier 2 Cents pr. Ord for hver Gang.
Ingen Avertissementer indrykkes for
mindre end 50 Cents for hver Gang.
Penge maa medfølge alle Ordrer, og
Avertissementet maa bære Navn og
Adresse.
Musses En middelaldrende Enke
mand. der har et godt Hjem paa Lan
det, nm ste fom Husholderske en Pige el
ler Enke i 40 Aars Alderen maa være
of god Karakter og holde af at leve paa
Landet. Adresse Knut Pederfon, Gen
eral Delivery, Minneapolis.
Musses En middelaldrende Enke
mand. der har et godt Hjem paa Lan
det, nm ste fom Husholderske en Pige el
ler Enke i 40 Aars Alderen maa være
of god Karakter og holde af at leve paa
Landet. Adresse Knut Pederfon, Gen
eral Delivery, Minneapolis.
Musses En middelaldrende Enke
mand. der har et godt Hjem paa Lan
det, nm ste fom Husholderske en Pige el
ler Enke i 40 Aars Alderen maa være
of god Karakter og holde af at leve paa
Landet. Adresse Knut Pederfon, Gen
eral Delivery, Minneapolis.
Husbestyrerinde—En dansk eller norst
Pi^t' eller Enke mellem 30 og 40 Aar
ønskes fra 1ste Mai som Husbestyrerinde
paa eit Farm for Enkemand med 3 Børn.
Adresse: George Larsen, Route 2, Rice
Lake, Wis.
Husbestyrerinde —En dansk eller norst
Pi^t' eller Enke mellem 30 og 40 Aar
ønskes fra 1ste Mai som Husbestyrerinde
paa eit Farm for Enkemand med 3 Børn.
Adresse: George Larsen, Route 2, Rice
Lake, Wis.
Husbestyrerinde —En dansk eller norst
Pi^t' eller Enke mellem 30 og 40 Aar
ønskes fra 1ste Mai som Husbestyrerinde
paa eit Farm for Enkemand med 3 Børn.
Adresse: George Larsen, Route 2, Rice
Lake, Wis.
(*n Pige Ønskes som Husholderske paa
en Farm i N. Tak., gjerne Nykommer.
Søn $5 pr. Uge. Tilskriv Martin Pe
derson, Shertvood, N. Dak.
North laknta.
(rn af Nordvestens rigeste Ttater. Be
røntt som Hvedestat. Nordmcrn
denes store Indsats.
Uden Hensyn til hvor smaa Teres
Midler er, kan Te faa et bedre Hjem
og faa det hurtigere i nordlige Minne
söta end i de andre Tele af Staren. Der cr to Ting særlig at bemærke
Jord bedste sociale Forholde og Omgi- punkt, ub fra hvilket disse Artikler
velser bedste Avlinger intet Miéaar. ,-f
North Dakota feet fra det Syns.
e§ e
Land for ideel blander Farming og Krea- irrives. vit liørie procent aj -oe[Oii
tnravl Landet som gjør Mænd uaf- ningen er as norsk Byrd end i nogen
hcengige. Lad os hjcrlpe Dem al finde
Qirnrcni Befolk-
nmprjfrmifp
06
ameriiaNsie
North Dakota La's her! Jeg har
en Tcl Farme tilsalgs i forskjellige leU
opbyggede norske Nabolag, og hvor de!
ønsker helst at norske Flok fli)tier ind.
Disse Farme er mest i Traill County og
Cass County, to af de bedste Counties i
Staten, nær til Byen og ikke langt fra
Fargo med 20,000 Indbyggere. Tet vil f,ar taget, vil gjøre, at ber snart bli
de:
a le lig vel at undersøge detre. Hoved-
sagen er at faa godt Land og at Prisen
er rigtig. Jeg har ogsaa mange Forret
ilinger tilsalgs, og mange som liker at
gjøre Bytte. Referencer: Fargo Na
tional Bank. For nærmere Oplysninger
skriv til L. G. Skjold, 301 Broadway,
Fargo, N. T.
Et vakkert Sted For dem, som skul
de ønske et godt Hjem paa sine gamle
Dage, ved Bredden af den vakre Indsø
Lake Pend D. Oreille, Idaho. Jeg er
Eier af større og mindre Stykker godt
Land, med eller uden Huse, som kan kjø
bes til en rimelig Pris, beliggende ved
Landeveien og Indsøen, en Mil til By,
Jernbane og Tampskibs-Stoppested her
er milde Vintre, ingen Storme, natur
skjønt, klart, blødt kildevand, Ved og
Fisk. Jorden er frugtbar, i n-r for Frugt,
Grønsager, Alfalfa og to løver. Vi skulde
ønske at flere Skandinaver vilde kjøbe sig
et Hjem her, De kmt neppe finde noget
bedre kom og se for Dem selv. A. E.
THorson, Hope, Idaho.
^ernba-! hovedet noget Land udenom Norge.
S"om
^veoejlar er Jcortt) xarota
kjenbt over hele Verden. Over en Tre
biepart as al Vaarhvebe, som avles
i be Forenede Stater, er frembragt i
North Dakota. En stor Tel af den
ne Hvede er avlet paa svære Farme
men den Retning, Udviklingen nu
ver minbre, men mange flere Farme,
og vil i det hele taget hibføre et mere
alsibigt Iorbbrug. Gennemsnits
arealet as en Farm i Nortfj Takota
er 882 Acres, mebens Gennemsnit
tet for hele Landet er 138.1 Acres.
Meieri bristen, ber stebse vinder stær
kere Indpas, vil bibrage sit til, at
Farmene gjøres minbre.
North Takota er en Farmerstat.
Indbyggerantallet var veb Folketæl
lingen i 1910 577,05G, og bet reg
nes alminbelig, at omkring 40 Pro
cent as bette Antal er Personer as
norsk Herkomst. 513,820 Folk bor
i Landdistrikterne og bare 63,236 i
Byerne.
Statens store Prærier er bedæk
ket meb et Lag af rig mørk Muldjord
fra en til fire Fob bybt, under hvil
ket er et Underlag af Ler, som har
ben Egenskab, at bet beholber Fug
tigheben. Man troebe i sin Tib, at
en ikke ubetybelig Del as Staten ikke
egnebe sig til Iorbbrug, forbi bet var
for tørt men meb en bebre Forstaa
else as Tyrfrtiiigsmethober viser bet
sig nu, at ber ikke er nogen Del af
Staten, hvor en lønnenbe Avling ikke
Paa bet billigere
La nb er ber Plabs for tre nye Far
mere' for hver ett, font mt cr ber. Det
bi)rk6are Lanbarccil itbgjør 42,500,=
000 Acres, hvoraf 25/794,373 er
1 70,335 Farme. Omtrent alt bet
øvrige ligger og venter paa Settlere.
Der knnbe anføres en lang Række
Opgaver for at vise, hvorban Vel
stanb florerer i North Dakota. V ær
bi en af alle Avlinger i Staten i 1915
var $220,892,000. Af Vaarhvebe
frembragtes 151,970,000 Bushels,
otier en Trebiepart af al Vaarhveben
i be Forenebe Stater af Linfrø,
6,534,000 Bushels, omkring Halv
parten af alt Linfrø avlet i be For
enebe (Etater af Havre, 98,000,000
Bushels Rug, 2,700,000 Bushels
Byg, 44,800,000 Bushels Potetes,
7,200,000 Bushels Hø, 660,000
Tons. Mais har modnet helt op til
Eauaboflrænfen og givet et ilbbyttc
af 50 Bushels asskallet Mais pr.
Acre. Itbbyttet i 1915 bar 9,800,
000 Bushels. Alfalfa cr ogfaa ble-
Tilsalgs.
Avertissementer under „Tilsalgs" ko
ster 2 Cents pr. Ord for hver Gang.
Ingen Avertissementer indrykkes for
mindre end 50 Cents for hver Gang.
Penge maa melfølge alle Ordrer.
30,000 Noolctræer i Evergreen) Pri
sen er fra $1.00 pr. 100 til $25, (Seed
lings og omplantede) ?EbIc træer 4 til 6
Fod $2.50 pr. 12 Jordbærplanter $1
pr. 100. Alle Slags Blomsterplanter,
saasoin Pæoner, Phlor og Liljekonval.
Prisliste sendes paa Forlangende. Refe
rence First National Bank, Starbuck.
Minnewafta Niirsery, Paul P. Klevamt,
Eier, ^tarbuck. Minn.
Godtkjøb paa 2friucmafliner.
Alle lags, SiV og op „Visible Writ
ers" $25 og op. ^ngen ejrtra Betaling
for skandinaviske Bogstaver. Faa illu
streret Katalog og Godtkjøbslisre.
Godtkjøb paa 2friucmafliner.
Alle lags, SiV og op „Visible Writ
ers" $25 og op. ^ngen ejrtra Betaling
for skandinaviske Bogstaver. Faa illu
streret Katalog og Godtkjøbslisre.
ønsker Agenter til at fælge vore Uld
varer direkte iil Forbrugeren, bestaaen
de af Mackinatus, Sweaters, Blanketter,
strømper, etc. Agenter tjener saa me
get som $3,000 pr. Sæson. For yder
ligere Oplysninger tilskriv Red River
Woolen Mills Co., Fergus Falls, Minn.
ønsker Agenter til at fælge vore Uld
varer direkte iil Forbrugeren, bestaaen
de af Mackinatus, Sweaters, Blanketter,
strømper, etc. Agenter tjener saa me
get som $3,000 pr. Sæson. For yder
ligere Oplysninger tilskriv Red River
Woolen Mills Co., Fergus Falls, Minn.
Te kan spare fra 15 til 50 Procent
paa Deres „Lumber Bill" ved at handle
med os. Vi sælger direkte fra Sagmølle
og Fabrik til Dem. Skriv efter Katalog
og Priser. The Runsvold Company,
333 Stokes Bldg., Everett. Wash.
Te kan spare fra 15 til 50 Procent
paa Deres „Lumber Bill" ved at handle
med os. Vi sælger direkte fra Sagmølle
og Fabrik til Dem. Skriv efter Katalog
og Priser. The Runsvold Company,
333 Stokes Bldg., Everett. Wash.
1914, Minnesota 13, udsøgt Plante
mais. Afskallet oa graderet. $5.50. Ga
ranteret over 95 Procent Spireevne. O.
Lundin. R. 2, Dassel, Minn.
1914 SaamaiS, udmærket Spireevne.
$6.00 pr. Bu. Tiistrio Nelson Bros.,
New Germany, Minn.
1914 SaamaiS, udmærket Spireevne.
$6.00 pr. Bu. Tiistrio Nelson Bros.,
New Germany, Minn.
Trælast.
Kjøb Teres Træloft nu.—Stor Pris
stigning sikker. Vil spare Dem mange
Penge paa Fir Trælast og Cedar Shin
gles, fom sendes direkte fra Fabriken.
Send Trælastliste for Overflag nu. Ri
melige Betalingsvilkaar. Lansdotvn, Box
330 L. Everett, Washington.
Kjøb Teres Træloft nu.—Stor Pris
stigning sikker. Vil spare Dem mange
Penge paa Fir Trælast og Cedar Shin
gles, fom sendes direkte fra Fabriken.
Send Trælastliste for Overflag nu. Ri
melige Betalingsvilkaar. Lansdotvn, Box
330 L. Everett, Washington.
Efterspørgsel.
Bil den eller de, söm maatte fjende
Sigrid Bergsrud fra Hedalen, Balders.
nuværeiWe Adresse velvilligst opgive
samme til det Norske Konsulat, St. Paul.
Minnesota-
Bil den eller de, söm maatte fjende
Sigrid Bergsrud fra Hedalen, Balders.
nuværeiWe Adresse velvilligst opgive
samme til det Norske Konsulat, St. Paul.
Minnesota-
'n-
bet en af Statens betybelige Avlin
ger.
Som.Tegn paa den herskende Vel
stand kan anføres, at der i Staten er
654 Stats- og 151 Nationalbanker,
fom den 1ste Januar 1916 havde
$116,062,027 paa Indskud. Staten
har en Bank for hver 791 Indbygge
re og en Motorvogn for hver 24
Indbyggere. Tarationen i Beskat
ningsøiemed er over $385,000,000
og den virkelige Værdi as samme
Eiendom $1,929,315,000. Der er
6,281 Mil med Jernbanelinier, og
desuden over 1,000 Mil med Jern
baner projekteret.
Meieridriften er i stærk Opkomst.
I 1914 blev næsten 10,000,000
Pund Smør kjernet paa Farmene, og
13,462,000 Pund Fløde blev solgt
til Meierier. Farmerne erholdt i
1914 $2,998,127 for Melk og Fløde.
339,000 Kjør, 642,000 Svin, 250,
000 Faar og 515,000 anbre Kreatu
rer. Der er i be feuere Aar blevet
bygget ert Masse Siloer ub over
Staten.
As anbre Oplysninger vedrørenbe
Lanbbruget kan nævnes, at North
Dakota har over 2,000 Kornelevato
rer, og at ber i 1914 blev udbetalt
næsten $14,500,000 til Farmarbei
bcre. Nebbøren libgjorbe i 1915
19.51 Tommer Solen skinnebe paa
250 as Aarets Dage. Der cr en Mas
se Skolelanb. Lanbkommissær Frank
S. Henry oplyste i forrige Maarteb,
at hatt personlig havbe forcstaaet
Salget af 16,715.82 Acres Skole
lanb i Cass, Sargent, Richlanb,
Steele og Walsh Countycr til en
Pris af næsten $500,000. Staten
har et ypperligt Skolevæsen. Der
medgaar til Folkeskolernes Drist
$7,000,000 pr. Aar.
Det var før i Tiben blanbt Folk i
Men ben herffertbc Mening, at
North Takota ligesom en stor Del af
ben vestlige Del af Lanbet var bare
en larken. At North Dakota, særlig
Reb River Dalen, ikke var nogen Øv*
len, blev fastslaaet veb en norsk-ame
ri fait sk Redaktørs Opdagelse. I
Midten of forrige Aarhuitbrebe er
klærede ben berømte Daniel Webster
i bc Foratcbc Staters Senat, at hele
Strækningen vestenfor Missouri bar
en Byrbc for Lanbet, og anbre Tale
re i Kongressen kom meb lignenbe
Paaftanbe, faa bet blev betragtet om
trent söm afgjort, at en stor Del af
bet nuværende North Dakota tilhørte
„ben store amerikanske Arken". Saa
sent som i 1863 indsendte General
Haze, ber meb sit Regiment lact veb
Fort Abercrombie i flere Maaneber
bet Aar, en Rapport til Regjeringen
om, at Reb River Dalen var uskikket
til Opholbssteb for an bet enb Moski
toer, Bøfler og Jnbiancre. Sex Aar
senere gjorbc Paul Hjelm Hansen et
Par Reiser gjennem Reb River Ta
len og skrev Beretninger berom til
norsk-amerikanske Aviser. Han inb
saa, at her var store Ubviklingsmu
ligheber, roste Egnens Frugtbarhcb
og raabebe sine Lanbsntænb til at sø
gc bibhen. Resultatet blev, at Reb
River Dalens Pionerer kom til ho
vebsagelig at bestaa as Norbmænb.
Hvab benne Begynbelse ubviklebe
sig til, havbe man et slaaenbe Bevis
paa i bet Kart og ben Statistik, som
Alfreb Gabrielsen' i 1914 ubarbei-
dede for Jubilæumsudstillingen i
Norge. Han besøgte hvert eneste
Coutttyfæde og gjennemgik i Raad
hnfeite Skattelisterne med Bistand as
en lokalkjcndt Nordmand. Og Nord
mænd er det ikke vanskeligt at sinde i
Raadhuseite i North Dakota. Exem
pelvis fait nævnes, at i Traill Coun
ty var samtlige Couutyembedsmænd
med Assistenter og andet Personale
Nordmænd. Gabrielsen sandt, at
7,867,140 Acres Land i Staten til
hørte Nordmænd. I Traill, Grand
Forks, Nelson, Steele og Griggs
Countyer var der etTsamntenljængeiv
de Strækning paa omtrent 600 Kva
dratmil, som omtrent udelukkende er
paa norske Hænder. I Williams
County alene var der 443,360 Acres,
som tilhørte Nordmænd. Ifølge den
Værdi af $35 pr. Acre, som Census
bureauet fatte paa det, beløb det
Land, fom norske Farmere havde i
sin Besiddelse, sig til $275,349,900.
Mange af disse Nordmænd er Stor
farmere. C. P. Buntstad i Logan
County har omkring 6,000 Acres.
De første Norske, som fæstede Bo i
det nuværende North Dakota, siges at
have bæret Daniel Olsen med Fa
milte, der i 1861 flog sig ned i St.
Joseph- eller Walhalla-Settlementet
sammen med be franske. Man
ved dog intet bestemt om denne Fa-
fen La Moures Svigerfar, som i
1869 blev Assistent hos Toldkasse
reren i Pembina. Dette var dog et
isoleret Tilfælde. Den egentlige
Settling begyndte, efteråt Red River
Dalens Frugtbarhed bar blevet be
kjendt gjennem Paul Hjelm Hansens
Breve til Aviserne. Den 12te April
1870 bleb Nordmanden Bernt An
berson, ber nebsatte sig nær Fargo i
^ass County, ben sørste Settler i bet
nuværenbe North Dakota. I 1870
kom Einar Hoel til Wilb Rice og
blev snart en Slags Fører inben en
Trønberfoloni. Samnie Aar kom
Arne Skaarvolb, Peber Wolb, K. L.
Johnson og anbre til Strøget veb
Abercrombie i Richlanb County. I
1871 kom ber eit hel Del Settlere.
Især kom mange til Abercrombie
Settlementet, ba Veien maaite læg
ges berigjennein. Paa Vaarparten
i Staten bet Aar kom de bekjeiidte Pionerer
Peder P. Nøkken og Johannes Head
land, begge Sogninger, og andre Fa
wilier fra Goodhue og Nice Coun
tyer. Minn., og nedsatte sig nær
.Fargo. Til Sheyenne kom samme
Aar Ole Hertsgaard og andre Hal
linger og Valdrisen Ole
Øie.
Traill
County sik sin sørste Nybygger i Erik
Thoen, ogsaa i 1871. Den i 1913
afbøbe Storfarmer Fin gar Enger,
som tilbels blev kaldt „the Duke of
North Dakota", kom i 1871 forn
Jernbanearbeider paa Northern Pa
cific. Sammen med Iver Focher og
John Am tog Enger i 1872 Land i
Steele County. Da Enger døde, hav
de han ikke mindre end 20 Sektioner
Land, skjønt han fort sør havde for
æret bort en Sektion til hver af sine
9 Sønner.
Her som overalt i Nordvesten sttlg
te den nor]Tanterif'anste Kirke Nybyg
gerne i Kjølvandet. Pastor Mark
hus fra Norway Lake gjæftede Ny
byggerne allerede Sommeren 1871.
Den første lutherske Menighed blev
stiftet i Abercrombie-Settlementet.
Det første Menighedsmøde blev holdt
den 10de Mai 1872 i Peder Arnesen
Borderuds Hus ved Sheyenne Pa
stor Wetleson fra Otter Tail var til
stede. Dette var Begyndelfen til det
kirkelige Arbeide blandt be Norske i
North Dakota. Nu er ber Huitbre»
ber af norske Mcrtigheber i Staten.
As fastboende norsk-lutherske Præster
er der i North Dakota ikke mindre
end 232, 08 af den Forenede Kirke,
58 af den norske 38 af den
lutherske Frikirke, 34 as Hauges Sy
node og 4'tif Brodersamfundet. Des-'
uden er der ikke saa faa norske Bap
tist- og Methodistpræster i Staten og
vel ogsaa forsfjellige as andre Sek
ter.
Norskhcdsintcressen har været og
cr meget stærk. I „Bjarne" i Grand
Forks har North Dakota en af de
ælbste norske Sangforeninger i Norb
vesten. Sønner af Norge har i Sta
ten over 50 Loger. Der er mange
anbre norske Foreninger, ligesom ber
veb Statsuniversitetet saavelsom i
mange Høiskoler bliver unbervist i
norsk Sprog og Literatur.
I politisk Henseende er Nordmæn
dene i North Dakota ett Stormagt.
I Statens Konstitutionssorsamling i
1889 havde sølgetibe Norbmænb Sæ
be: Anbretu Sanbager, M. N. John
son, H. M. Peterson, M. F. Hegge,
Knut I. Nomlanb, Arne P. Hangen
og E. M. Paulsen. Enbskjøttt ber
mærkelig nok albrig har været en
norsk Guvernør, har der næsten ved
hvert Valg, ialfald i de settere Aar,
været en eller flere norske Guvernør
t'anbibater. De fleste anbre Stats
embeber har bog været besat af Norb
mænb til en eller attben Tib. North
Dakota er i de Forenede Staters Se
nat repræsenteret af Nordmanden
Asle I. Gronna. Afdøde M. N.
Johnson bar ogsaa Forbunbssenator.
En af North Dakotas tre Repræietv
tanter i Kongressens Hus er Norb
manben H. T. Helgesen.
Lønssorhøielse. Noungstown,
Ohio, lobe April. Aoungstown
Sheet aitb Tube Co. bekjenbtgjorbe
ibag en Lønssorhøielse af 10 Procent
fra 1ste Mai for alle fine Arbeibere
unbtagen Folk med Gage. Lønsfor
høielsen berører 9,000 Mand. An
dre Staalsabriker i Dalen, beskjæsti
gende ialt 25,000 Mand, siger, at de
til blive nødt til at følge Kompani
ets Exempel.
Striben om Kjødladaingerue bi
lagt. London den 14de April. Re
præsentanter for Chicago-Slagteri
erne og den britiske Regjering har
venskabelig bilagt Stride»» angaaen
de de af Storbritannien tilbagehold
te Skibsladninger af Kjød for neu
trale Lande, værdsat til mange Mil
tioner Dollars. Storbritannien bil
betale for de beslaglagte Varer.
''""IS':.
4.e „tørre"s Seir. Superior den!
12te April. Efter en Kjendelse fra
Tommer Ross ophævende et midler-1
tidig Retsforbnd, der hindrede By-1
kommissionen fra at tælle paany I
Stemmerne i „Local Option" Valget
Dødsfald. Racine den 15de April.
Fred A. Frcbricksen, Maler og Kon
traktør og Mcblern as Bystyret, bøbe
tmorges 56 Aar gammel.
Skabsprængning. La Crosse ben
17be April. Skab'prængere havbe
hjemsøgt Majestic Theater ibagmor
ges, sprængt bets Pengeskab og flyg
tet meb $600 i Kontanter. En Bar
tenber hørte, ba ban aabnebe en Sa
loon Kl. 4.50 imorges, en fvag Ex
plosion, men unberiøgte ikke. Poli
tiet har intet Spor as Gjernings
mænbene.
Da Peck bar Politimand. La
Crosse ben 17be April. Gamle Folk
i La Crosse erinbrebe ibag afbøbe
Guvernør Peeks forte Tjeneftetib
som Politimanb. Han blev ubnævnt
til Politimester i La Crosse for en
Politistyrke paa tre Manb i 1873 og
inbchavbe Stillingen ikke fuldt et
Aar. Han tog Afsked i 1874, da
han flyttede til Milwaukee. Han var
den eneste levende tidligere Politime
ster her.
Prisen paa Bibler stiger som Føl-1
ge af Krigen. New Aork den 17de!
April. Prisen paa Bibler er steget
og vil sandsynligvis stige enZutit mere i
paagrund af Krigen. Erklæringer
fra Forlæggere as religiøse Skrifter
viser, at Udgifterne med at udgive!
Bønnebøger, Salmebøger og andre
religiøse Skrifter er saa langt større!
end sør, at Kjøbere har maattet be
tale næsten bet dobbelte as forrige
Aars Priser. Tette ffyldes hovedsa
gelig Prisstigningen paa Papir,
I
forrige Thorsdag, mødte Kommissio
nen ibag og erklærebe ,at be „tørre" i
havbe vunbet meb 26 Stemmers i
Flertal. De „vaabe" bil appellere!
Sagen.
Ole Nelsons Lig fundet. Maibett
Rock ben 12te April. Liget af Ole!
Nelson as Reb Wing, ber sammen
meb sin rober Davib af Maibett1
Rock bruknebe i Lake Pepin nær lier!
i December, fløb ilanb i Nærhcben
af Jernbanestationen her ibag. i
Skibsfarten paa Superior be
gyndt. 'Superior den 13de April.
Skib-?farten paa Superior Havn be- i
gyndte idag, da Taugbaadcit „Min
nefota" gik fra fin Vinter-Liggeplads
nær Duluth-Jnbløbet til Zenith Fur
nace Co.s Kai for at flytte ert af
Pittsburgh Steamship Companys
Lægtere. Den havbe ikke vanskelig
for at brybe gjønitcnt Isen paa Hav -1
nen. Kanalen i Supcriorbugtcn sra
Wisconsin-Jnbløbet til Østkantens i
Melmøller cr nu isfri.
Drretscrsonen. Wilb Rose, 15be
April. Fisfere i Massevis ankom til
iiorblige Wisconsin ibag i Anledning
Begynbelsen as Ørretsæsonen. Norb
lige Wisconsin cr Norbvcstcns bedste i
Fifkcbistrikt og man vil veb Slntiett
af hver Uge fe Hunbreber af Sports
fiskere brage til bc minbre Byer for i
at byrkc sin 9)nblingo|port langs El- i
vene og veb Jnbsøerne.
Der er imiblertib visse Ting, ber
er sorbubt, saalebes at senbc ^rrct
as nogensomhelst Slags ubcu selv at
mebfølge. Det er ogsaa sorbubt at
sælge Ørret, at have mere enb 45
i ens Bcsibbclsc Paa en enkelt Dag
og at beholbc Ør ret, ber er intber 6
Tommer lang.
Fra Mie Kvinder gives ikke Pen
sion. La Crosse ben 11
be April.
Flere hunbrcbc fraskilte Kninbc'r i
Wisconsin vil blive berøvet Stats- og
Countyunbcrstøttelse i Henholb til
Pensionsloven for Møbre font Følge
af ett Kjenbelse af Generalabvokat
W. C. Owen om, at be ikke cr beret
tiget til ben Hjælp, be "har faaet
siben 1ste Januar.
Taarligt med Rerruteringen. La
Crosse ben llbc April. Misfornøiet
meb Resultatet af Rckrutcringen i
La Crosse, hvor ett Mattb har hver
vet fig Paa tre Uger, har Løitnant S.
9f. Campbell af Minneapolis beor
bret Stationen stængt. Rekmtcrings
ofsicerernc vil reise til Granb Forks.
Pengeskab sprængt. Atttigo ben
15de April. Myndighederne bar
idag Paa Spor efter to Mænb, der
sprængte Pengeskabet i Landsbyen
Elchos Postkontor nær her igaar
Nat. De stjal fra $65 til $100. In
gen Frimærfer blev tagne. Explosio
nen væffede Dudley Burton, der bor
nær Postkontoret. Hatt- sfjød paa de
to Mænd, idet de sorlod Bygningens
Bagdør.
Anledninger i
North Dakota
Godtkjob paa
=&<iui!=
Til den Mand, som søger sig et
czodt Sted at bo paa, vil Omegnen
rundt Tazeh, North Takota, bude
inanfle Fordele. Her er billig,
rrttfltbari Land, gode Skoler, nor
ske lutherffe birker, Landpostruter,
Telefonlinier og et godt norsk
Settlement. Lander her er veri
table Godtkøb og er en af be sik
rene og mest fordelagtige Penge
anbringelser en Mano kan gjjjre.
Ter er en it o Fremtid for den
Mand som fjøbcr nu. Jeg kan
fælge Land paa lette Vilkaar.
Bedst at strive lit mig nu efter
Enkeltheder, da dette Land vil
blive fofgr snart.
J.
Officielle
Kundgjorelser
ongaaenbc J»rdDm»net, klimatet »g
Avlingerne i Wisconsin sendes p«rt»
frit til beat, fem skriver til
Tivifion »s Jmmizrati««,
Madis»n. Wiscvllsin.
Ager- og Beite Land
i
Vlontana
Hvis De ønsker det bedste Ager- el
ler Beiteland i de Forenede Stater,
skriv efter min Lifte.
Jeg har 160 og 320 AcreS Land
stykker prissat fra $15 til $20 pr.
Acre. Jeg vil give en skriftlig Garanti
for, at ©ruttøindrerflten af ven første
Hvedeavling vil betale for Landet.
O. W. MORRISON,
North Dakota tilbyder idag Farmeren med
moderate Midler Millioner Acres Land til
meget lave Priser. Bare lidt over Halvde
len af North Dakota's dyrkbare Farmland
horer hidtil til de dyrkede Farme. Dette er
Deres Anledning til at blive nashcengig og
eie Deres Farm.
Skriv efter fri pamflet
Den indeholder detaljerede Oplysninger og
Statistik angaaetide Klimaet og Jordforhol
dene, Meieridrift, Kreatnravl og Farming i
sin Almindelighed i North Dakota, paa det
Land som er gjennemskaaret af the Great
Northern Railway.
Klip ltd og send nedenstaaende Kupon idag.
"See America M*6t"
filAcier S&tion&l Park
Navn
Behag at sende mig Teres ,,Make Good" Pamflet for
Dakota.
Adresse Bh
Éö
Skriv til 05 eft cr flildsiirndige Cplnoninuer o^ Vilkaar.
F«t leetea. Meet
s* t,, "A» -r*' -7-
i Polt County, Wisconsin,
Scrlges i 40 Acres, 80 Acres, liiu
Acres og 1U0 Acres Snikker paa ftl*
gende Vilkaar: En Fjerdedel Ion
rant. Neuen i lige store narlige Af
betalinger, forfaldne paa 1, 2 og 3
Aar, til Procent paa opfatte Beta
liitgsbctøb, ifølge Xtoiitrakt en Tre
diedel kontant, Resten sikret ved Morr
gage ril Procent, forfalden paa 3
til 5 Aar til Procent. Atjøberen
modtager strax Garanti-Skjøde paa
Lander.
KETIL STENSRUD,
Moderne 9kvdttings-
Maskineri frit.
Settlere paa vort frugtbare,
Lermulds Land i Forest County
faar fri Brug as moderne Ryd^
nings Mafkitteri Feilslagne Av
linger ukjendte her. Fri Indsatn.
ling af Fløde. Læ'estos ffrevet
under Stats-Lpsyn. Skriv efter
Pamfletter.
Tilsalgs!
Dyrket og udyrket Land
af flod Beliggenhed, nær Station og
god Vei. for $12.00 pr. flere og op,
med Bekvemmeligheder saasom 2foler,
kirker og Markeder. Jordbunden af
bedne 2iaqé, i ^tibparien af Price
(tø., Wis., ved Soo-Banen, 158 Mit
»srenfor Minneapolis og st. P^ul.
P. H. Hammer, Catawba,
rf
E. C. LEEDY,
:1
50,000
Larmarbeidere
ned
Lvelse, strax pao farmene i
Vestlige
For at erstatte dc unge Farmere, som hor
hvervet sig til Krigen. God Løn og Arbeide
bele Sæ'onen tilsikres.
Der er ingen Fare eller Mulig
hed for Udskrivning i Canada.
Referencer fvrlanges fra alle Ansøgere.
3
o i' specielle jernbane Billetpriser og
andre fvltivniinicv henveild Xem til
-i SCANDINAVIAN DEPT. O
Land i California for
fkandinavifke Settlere.
Enhver Skandinav, som ser t'n !il L^nlifoiuici for et Vjcin, armmbeö om nt slutte
fifl til vor ffanbtnnbiffc olo 11 i
sering
o vev a' gelse for (ialifoniin. iSi har store Trak
ter i den berømte frugtbare Sacramento Tal, specielt udvalgt for et skandinavist
Settlement, hvor Pexelsarminq ofl Ä^eieridrift vil betale sig godt. Vi tilbyder for
Salg endel me^et uds^^t ^-rn^tland ofl VUmlfaland paa lette Vilkaar.
Blæk, Læder og Lim. Prisen paa
Paaskemusik er mindre berørt, da Be
stillingerite var gjort længe i For
veien.
Tilsalgs 9000
Acres Skogland
Wis.
Stsrste ^arm GodtW
i North Dakota!
»Stfbat!,
ptUtat
Ul.'f «lifaar. I bat i«rt tUtt grib 8*
tfleiMfi »il. tf• føtfte Vina» fem ici »ttif ittfc
•il f|tit. Bi »ri» fes bar e »uret utan» tit at btzhe
et fantast «4»»tfi#b. Sam biittti rtWc trio «ft«
»tb øtffcieflft til
W. T, aOILKV 1UOIV. M. o.
k
... "'L
'V-- '«Vv i/.
1
W

Judith Basin. Vi har mange billige
opdyrkede Farme tilsalgs. Ogfaa Home
stead Relinquishments. Vi sender Dent
Panislet og Kart over Fergus County.
A. Larson Land Co., Letviswwn, Mont.
gratis, da vi bare ønsker at øge
neforrerningen. I. & Murphy. Immi, (ohehpifni pr Wnrtfi Mntn tic
gration Agent, (Boo Stne, Minneapolis,
etater, end i over-
Minnesota Tnpelvrirer Exchange.
310 3rd Ave. St»., Minneapolis, Minn.
Minnesota Tnpelvrirer Exchange.
310 3rd Ave. St»., Minneapolis, Minn.
DEFECTIVE PAGE V
Olsen. Den første Nordmand,
som tog sig Claim i North Dakota,
var ben i California i 1914 afdøde
Minneapolis Tidende, Thorsdag den 20de April 1916.
Wisconsin.
E. JACOBSON
DAZEY. NO. DAKOTA.
Wisconsin Department
of Agriculture.
E. C. Leedli, General Immigration Agent,
Dept. M. I., 708 Railroad Building,
Saint Paul, Minnesota.
Frederic, Wisconsin.
PER-OLA LAND COMPANY,
CRANOOM, WIS.
General Immigration Agent,
Saint Paul, Minnesota.
CANADIAN GOVERNMENT,
«311 Jackson «»., 8t. Paul, Minn.
Scandinavian-American Colonies of California,
938-94-0 SECURITY BUILDING, MINNEAPOLIS, MINNESOTA.
tiu A ret. fa» flatt fesi tin' ott. Got«
ger
all

xml | txt