OCR Interpretation


Minneapolis tidende. [volume] (Minneapolis, Minn.) 1895-1935, April 20, 1916, Image 7

Image and text provided by Minnesota Historical Society; Saint Paul, MN

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83045534/1916-04-20/ed-1/seq-7/

What is OCR?


Thumbnail for

I
Mexicotoget.
(Slutning fra 1ste Side.)
General Pershing har forladt sin
Basis ved Satevo ofl er vendt tilbage
til sit Stabshovedkvarter i Nami
qnipa. I Namiquipa, der er omtrent
midtveis paa Forbindelseslinien, kan
hall iagttage Situationen lettere og
bedre dirigere sin Arme. Ingen ame
rikanske Tropper antages nu at bære
søndensor Santa Cruz.
Tersom Oberst Carlos Carranza,
Tom fjender Villa meget godt, identi
ficerer Liget som af Villa, bented
bet, at de Forenede Stater vil akcep
tere Identifikationen og hjemkalde
Tropperne. Ingen Hindring vil
blive lagt iveien for amerikanske Em
bedsmænds Identifikation af Liget
il ten hvis de facto Regjeringen offi
cielt bekræfter Villas Død, indser
herværende amerikanske Autoriteter
i fe, hvordan det kan bestrides.
Det har vakt ikke saa liden Tvil
med Hensy til Historien om Villas
Død, at det gaar saa sagte lned at
sremvise Liget til Identifikation.
Washington den 18de April,
i :'l Carl D. roat). Den amerikan
i fe Styrke i Mexico vil maaske blive
truffet tilbage inden en Maaned Det
te vil maaske ske uden Opfyldelsen af
det oprindelige Mandat ont at tage
Villa død eller levende men det bil
ikke blive gjort, før Krigsdepartemen
tets Ordre om at adsprede Villas
Bander er opfyldt eller Carranzistas
er -istand til at fortsætte Jagten,
„ll&ited Press" erfarede idag, at
skjMt dextrtfife vil blive nogen Foran
dring i Regjeringens Holdning, er
bet en Mulighed for Troppernes
Unddragelse uden Villas Død eller
Tilfangetagelse.
Pressemeddelelser DM Ugreie mel
lem amerikanske Soldater og civile
i Casas Grandes vakte lidt Bekym
ring, skjønt der tidlig idag ikke var
modtaget nogen Bekræftelse paa
dem.
l$haaii-£triben.
å'rft
(Slutning fra 1ste Side.)
befaret Led. Dersom Besæt-
lyngen brugte bare to smaa Livbaa
if 'til Bjergningen, falder Ansvaret
Daa den selv, da Undervandsbaadell
tude faftflaa, at der var mindst sire
tore Libbaade ombord.
Det bar uhyre vanskeligt at komme
il en Afgjørelie med Hensyn til,
Hvorvidt den franske Damper „Sus
blev angrebet af cti tysk Under
vandsbaad, forbi nøiagtige Enkelthe
der med Hensyn til Tid, Sted og
Omstændigheder manglede, og fordi
det var umuligt at erholde et Billede
af Skibet før den 6te April. Under
søgelsen maatte dersor strække sig over
alt, som blev foretaget i Kanalen
mellem Folkestone og Dieppe den
Dag dell 24de Marts. I dette
Strøg blev et langt sort Fartøi uden
Flag, med groet Skorsten og to
Høie Master opdaget af en tys? Under
bandsbaad midt i dm engelske Ka
nal. Undervalldsbaadens Komman
dør drog den bestemte Slutning, at
dette var et Krigsskib, et Mineudlæg
niiigSfortøi as den nylig byggede
„Arabis"' Klasse. Skibets Facon,
Maling, Fart og andre Omstændighe
der tydede paa det. Han angreb der
for, medens Ubaaden var under Van
det, Skibet Kl. 3.55 Eftermiddag
halvanden Mil østenfor Bull Rock
Banken. Torpedoen traf og foraar
sagede en voldsom Explosion i forre
ste Tel af Skibet. Denne Explosion
berettiger til den Shttning, at der
var en Masfe Ammunition ombord.
Den tyste Kommandør gjorde en
Skizze af det Skib, han angreb to
Tegninger Heraf medfølger. Billedet
af Damperen „Sussex", hvoraf to
Kopier ogsaa er vedlagt, er reprodu
ceret fotografisk fra det engelske Blad
„Daily Graphic". En Sammenlig
ning af Skizzen og Billedet viser, at
det angrebne Fartøi ikke er identisk
med „Sussex".
Tyske Undervandsbaade gjorde in
tetsoinhelst andet Angreb paa feitne
Tid mellem Folkestone og Dieppe.
Den tyske Regjering niaa derfor an
tage, at den Skade, som blev tilsølet
„Sussex", skyldes andre Aarsager
end en tysk Undervandsbaads An
greb.
Til en Forklaring as Sagen kan
maaske det Faktnm tjene, at ikke min
dre end 26 engelske Miner erplodere
de som Følge af Skud fra den tyffe
Flaades Styrke i Kanalen bare den
1ste og 2den April. Hele Feltet der
er farligt paa Grnnd af flydende Mi
ner og Torpedoer, som ikke er sunket.
Udenfor den engelske Kyst er det end
nu farligere paa Grund af de tyffe
Miner, som er udlagt mod fiendtlige
Lartøier,
t.."
—:Ty^~7^~rv
Skulde den amerikanske Regjering
have til sin Disposition yderligere
Materiale vedrørende „Sussex", be
der den lyske Regjering om at fao det
sig tilstillet strax, forat det ogsaa kan
blive undersøgt.
I Tilfælde af, at Meningsforskjel
herved skulde udvikle sig mellem de
to Regjeringer, erklærer den tyske Re
gjering sig beredt til at lade Sagens
Fakta fastslaaes gjennem en blandet
Undersøgelseskommission i Overens
stemmelse med 3. Artikel af Haager*
overenskomsten for fredelig Bilæg
gelse af internationale Konflikter
den 18de November 1907.
I Washington den 18de April. (Af
I Robert I. Bender). Præsident Wil
fon og Udenrigsminister Lansing be
jgyuMe Kl. 10 i Formiddag ved en
Konferens at gjennemgaa det endeli
ge Udkast til den Note, hvori den
amerikanske Regjering vil give Tysk
land sin sidste Erklæring angaaenöe
Undervandskrigen. Noten bil anta
gelig blive afsendt idag.
Administrationens Embedsmænd
haaber fremdeles, at et Brud med
Tyskland vil blive undgaaet. Kom
nmnifeet lader Veieu aabeit for Tysk
land, hvis det vil tage Skridt til
Udelukkelse af Muligheden for yder
ligere Forviklinger mellem de to Re
gjeringer.
Washington den 18de April. Am
basscidøE von Bernstorff vil konfere
re med Udenrigsminister Lansing Kl.
1 i Eftermiddag.
Konferensen blev aftalt ifølge An
modning fra Ambassadøren. Det
siges, at Grev von Bernstorss ønsker
at forelægge for Udenrigsministeren
de sidste Oplysninger angaaende
„Snsser"-Sagen.
London den 18de April. Den bri
tiske Oceandamper „Zent", som blev
sænket med Tabet af 49 Menneskeliv,
blev torpederet uden Varsel, meldte
Admiralitetet idag. Det blev ogsaa
oplyst, at den hollandske Damper
„Ejdijk", der er strandet ved Eng
lands Kyst, blev angrebet as en si
endtlig Undervandsbaad.
Berlin den 18de AprU. Ledere i
Rigsdagen, der nylig førte an i Kam
pen for en kraftigere Fortsættelse af
Undervandskrigen, forbereder sig,
ifølge Oplysninger idag, paa at tage
virksom Del i den nye tysk-amerikan
ske Krise.
De vil til 'det-Jgfcerste modsætte sig
nye Jndrøittrneffer! 'ftfTte* forenede
Stater. Hbis det er nødvendig, vil
de bryde Løftet forleden om at holde
Fred og begynde direkte Kritik mod
Regjeringen, hvis der er nogen Tegn
til, at Tyskland agter at forandre sin
Politik med Hensyn til Undervands
krigen for at efterkomme Præsident
Wilsons Ønsker.
Situationen er pludselig blevet
mere spændende paa Grund af Mel
dinger om, at Præsident Wilson al
lerede har gjort Udkastet til sin nye
Note til Tyskland og er isærd med at
sende den til Berlin. Skarpe Udta
lelser fremkommer i visse Kredse,
fordi han ikke giver fig Tid til at
vente paa de Beviser, der er sendt as
det tyske Udenrigsdepartement. Det
te Faktum antages at understøtte de
engelske Rapporter om, at den nye
Note vil blive mere drastisk end no
gen af de tidligere Kommunikationer
fra de Forenede Stater.
Skjønt Rigskansler von Bechmann
Hollweg har Keiserens Støtte i sit
Duske o.m at opretholde fredelige
Forbindelser med de Forenede Sta
ter, er Embedsmænd under Tryk af
en offentlig Mening, sam stadig bli
ver mere fiendtlig mod de Forenede
Stater. Det heldige Udfald af den
nye Undervandsbaad-Kampagne, der
begyndte den 1ste Marts, er et stærkt
Argument blandt Folk mod nogen
Indrømmelser til neutrale.
London den 18de April. „Daily
Mail" oplyser, at Franskmændene
har taget den Undervandsbaad, som
torpederede „Sussex", tilligemed
Kommandøren og Besætningen den
5te April udenfor Havre. Dokumen
tariff Bevis herfor er modtaget, siger
Bladet.
Farmere drager i Krig. Winni
peg den 12te April. A. og H. Sims,
der har en 1,000 Acres Farm i
Snowslake, Man., bil lade sitt Farm
ligge ubrugt i Sommer, da de har
hvervet sig. Fra alle Dele af Vesten
kommer Meldinger om Farmere, der
ikke er istand til at dyrke sit Land
paagrund as den store Hberbning.
Opdigtet Tilstaaelse. Los Ange
les, Cal., den lite April. James
Morail alias Arthur Magg» var ikke
med paa Røveriet af en Forenede
Staters Postvogn i New Aork i Fe
bruar, som han selv havde „tilftooei".
Mo ran var i San Cuentin Fængsel
dengang Røveriet blev begaaet.
Den forhenværende Guvernør a
Wisconsin død 76 Aar gammel.
Milwaukee, Wis., den 17de April.
George W. Peck, bekjendt Humorist
og forhenværende Guvernør af Wis
consin, er igaar efter nogen Tids Sy
gelighed afgaaet ved Døden i en Al
der af henved 76 Aar.
George Washington Peek bar født
i Henderson, New Aork, i 1840 og
kom i en ung Alder til Wisconsin
med sine Forældre. Han blev først
udlært som Bogtrykker, lagde sig se
nere ester Journalistik og arbeidede
ved flere Blade, indtil Krigen brød
ud. Han gik ind i Armeen og naa
ede Løitnants Rang. Efter Krigen
startede han et Blad i Ripon og be
gyndte ogsaa sin Virksomhed som hu
moristisk Forsatter. Terpaa flyttede
han til La Crosse og blev Redaktør
og som Medlem af Firmaet Symes
& Peck Medeier af den bekjendte
„Brick" Pomeroys under Krigen
stærkt udbredte Blad „Pomeroy's De
mocrat", hvis Navn siden forandre
des til „La Crosse Liberal Demo
crat". Senere reiste han til New
Aork og var en Tid Medarbeider ved
Pomeroys nye Blad der. Ester sin
Tilbagekomst til Wisconsin begyndte
han Udgivelsen af det humoristiske
Blad „Peck's Sun" i Milwaukee og
udgav den humoristiske Fortælling
„Peck's Bad Boy". I 1880 blev
han Mayor af Milwaukee og i 1890
blev han valgt til Guvernør af Wis
consin.
George Peck var i al sin Virksom
hed en udpræget Spøgefugl. Rigtig
alvorlig havde han vanskeligt for at
tale eller skrive. Han blev meget po
pulær men der var enkelte, som men
te, at denne Popularitet burde have
sine Grænser. Da han ved den demo
kratiske Statskonvention i 1890 blev
nomineret til Guvernør, var der ad
skillige i Konventionen, som mente at
dette var et stort Feilgreb. Gamle
General Bragg, en as Partiets mæg
tige Ledere, erklærede sig meget
stærkt imod Nominationen og sagde,
at hart aldrig vilde være med paa, at
Partiet skulde betragte Opstillingen
af en Guvernørkandidat font en
Spøg. Peek blev imidlertid nomi
neret og til manges Overraskelse blev
han i den tidligere stærkt republikan
ste Stat valgt med stor Pluralitet.
Hait blev ogsaa to Aar feitere gjen
valgt men da han i 1894 var Kan
didat ror tredie Gang, blev hart sla
gen as Republikaneren Upham.
Santi? Sakata.
Gode Landpriser. Madison den
12te April. Ved det oärlige Salg
as Skoleland i Lake County blev 1,
235 Acres solgt for $74,250 pffer
gjennemsnitlig $61.63 pr. Acre.
Prisen er moderat nok i Forhold til
de nuværende Landpriser, men det
er et beltalende Vidnesbyrd om det
kloge i ikke at sælge Skoleland for
tidlig i Staternes Historie, medens
dets Værdi var næsten ingenting,
mod hvad man itu saar for det.
Opsporet uf Blodhunde. Herrick,
12te April. Wess Jackson og Theo
dore Odden, to unge Mænd, der var
anklaget for Indbrud i Carl Reichels
Butik her, blev opsporet med Blod
hunde og fanget.
Norsk-Amerikaner Rhodes-Stipen
diat. Vermilion den 13de April.
Harold D. Natestad, Gradnent af
Sioux Falls Høiffole og forhenvæ
rende Student ved South Dakota
Universitet, er givet Rhodesstipendi.'t
for South Dakota for 1916. Ud
nævnelsen fandt Sted ved et Møde
af Præsidenterne Seaman as Dakota
Wesleyan, Warren af Aankton, Gåge
af Huron og Slagle af Universitetet.
Natestad blev Student ved South
Dakota Universitet i 1911, og efter
to og et halvt Aars Ophold her fuld
endte han fitte Studier ved Chicago
Universitet.
Rhodesstipendiet bestaar i et tre
aarigt gratis Ophold ved det berømte
Oxford Universitet samt en Sum af
$4,500 $1,500 Aaret.
Adskillige Norsk-Amerikanere har
formedelst sin Dygtighed i Studier
og sine fremragende Evner og Egen
skaber ellers erholdt Rhodesprisen.
Den første Rhodesslipendiat i Staten
Washington bar Joel Marcus Jo
hansen, der bandt Prisen i 1903.
Thorleif Larsen bandt Rhodesprisen
for British Columbia i 1907. I
1909 bandt Joseph Tetlie, en St.
Olaf College Graduent, Prisen for
Minnesota. I 1911 bandt Jacob
Aal Ottesen Larsen, afdøde Dr. Laur.
Larsens Søn, Prisen for Iowa. I

1913 bandt David Nelson, Luther
I College Graduent, Prisen for North
Dakota.
Luther Liga Møde. South Dakota
Luther Liga asholder sit 19de Aars
møde i Garretson, S. D., den 5te,
6te og 7de Mai. Mødets Thema er
„Vort Kald". Taler bil blive holdt
af Paft. Olaf Lysnes fra Vermillion,
Dr. Robert Anderson fra China,
Past. Ditman Larsen, Howard, og
Prof. I. A. Aasgaard af Concordia
College Afhandlinger vil blive læst
af Mifs Bolette Bruce, Lefterville
Mrs. H. Halvorson, Webster, og
Mrs. H. E. Rasmussen, Canton.
Ved Gudstjenesten Søndag Formid
dag prædiker Past. O. P. Vangsnes
af Colton, Formand for dett norffe
Synodes Iowa-Distrikt. Ligaens
Styre bestaar af: Præsident, Lewis
Larson, Sioux Falls Vicepræsident,
Past. W. Kraushaar, Aberdeen Pro
tokolsekretær, Mil's Emma Christian
son, Vermillion korresponderende
Sekretær, L. T. Solem, Garretson
literær Sekretær, Prof. C. L. Kjer
stad, Canton, og Kasserer, Miss Ag
nes Sateren, Sisseton, med følgende
forn Medlemmer af Exekutivkomiteen:
James O. Berdahl, Lake Preston
Carsten Eggen, New Effington
Miss Irene Johnson, Lily, Miss
Alice Ringljein, Canton, og Rudolph
Kraushaar, Timber Lake.
Andelskompani. Trent den 17de
April. Det Andelsselskab, som dri
ver Meieri her, er blevet reorgani
seret. I. V. Olsen er valgt til Præ
sident Lewis Lorentson, Vicepræsi
dent Frank Hoover, Sekretær, og
Lewis Lorentson, Kasserer.
Äoms.
Mordmysterium løft. Marshall
town den 12te April. Et Mordmyste
rium antages løst ved Fundet af den
50 Aar gamle Henry Alexanders
Lig i Lynn Creek her i Nærheden
igaaraftes. Alexander, der hørte
hjemme i Ferguson, har været savnet
en Maaned. Hat] havde en stor Sum
Penge paa sidst blev fe:t
Liget fandtes i Mudderet. •.
Tampskibet „Frederik VIII" af
Skandinavien-Amerika Linien ankom
Thorsdag Morgen til New Aork med
1,102 Passagerer. Skibets Fører,
Kaptein A. G. Thomsen, der^nylig
tilendebragte sin 400de Tur over At
lanterhavet, blev forleden af Kong
Haakon den 7de udnævnt til Ridder
af St. Olavu Han har tidligere
Dannebrog og Wasa.
Europæere sælger amerikanske
Værdipapirer. New Dork den 17de
April. Europa har solgt akkurat
Halvdelen as sine Beholdninger as
almindelige Aktier i United States
Steel Corporation siden Krigens Be
gyndelse ifølge Staalkorporationens
Aktiebøger, der aabnedes bed det
oärlige Møde idag.
Orpet-Sageu. Waitkegan, III.,
Ilte April. Sagen mod Will H.
Orpet, anklaget for Mord paa Ma
rion Lambert, er bestemt til Opta
gelse den 15de Mai. Defensor ønske
de ett feitere Datum, da Studenter
ved Wisconsin Universitet ønskes som
Vidner og Skolen ikke slutter før
21de Juni.
Akademi far amerikansk Kunst og
iterator. Washington den 17de
April. Præsident Wilson underteg
nede idag Loven for Inkorporation
af det amerikanske Akademi for Kit uf
og Literatur, hboraf han og forhen
værende Præsident Roosebelt er
blandt Stifterne.
'j?»jpft
%o
Gut»
ter, der legede red Elvekanten, opda
gede det. Det habde to Huller i Ho
bedet, antagelig foraarsaget bed et
grovt Instrument.
Da Hart rorUx.ndt, gav iftSlægt
ningerne Alarm, da hatt tidligere
har pietet at forlad? Hjemmet og
være borte i nogen Tid. Han efter
lader to Brødre i Tama, Iowa, og
Forældre i Ferguson.
,-
yto*ixzygf
i
Frs Vsnmsrk.
Danmarks Handelsoverenskomster.
Kjøberthabtt den 1ste April. Paa det.
danske Grosserersocietets Generalfor
samling gab Bankdirektør Clausen,
som er Formand i Societetets Kom i-1
te, en interessant Beretning om Virk
i
somheden under Krigen.
Allerede i Juli sendtes Dr. Feder
spiel til London for at baretage de
danske Handelsinteresser. Han ind-:
saa strax, at en generel Overenskomst
var nødvendig mellem det eitgeb'fe
Foreign Office og de danske Han-
i
Msorganifaiioner. Og den 19de
November i fjor blev Handelsoverens-1
komften undertegnet. Nylig blev en
fransk Overenskomst afsluttet, og
idag reiser Bankdirektør Clausen til
Berlin for at befæste og fuldstændig
gjøre Aftalerne med Centralmagter
nes Regjeringer.
Men for en Række vigtige Import
artikler har det været nødvendig at
føre lange og penible Forhandlinger
om Tillægsoverettskomster. Hertil
kommer, at man først nit begynder at
nærme sig Løsningen as de Besteim
melser, hvorved den legitime Tran
sithandel med Norge og Sverige 'o
ges opretholdt. Vanskelighederne er
her, sagde Hr. Clausen, ikke alene
kommet fra engelsk og tysk, men til
vor levende Beklagelse ogsaa fra
svensk Side. I den norske Handels
stand har man vist kollegial For
staaelse af vor vanskelige Stilling og
dersor efter Omstændighederne fun
det sig tilrette med Situationen. Ikke
saa i Sverige eller rettere den sven ste
Presse. Og dog ntaa enhver, som
Fjender de faktiske Forhold, have let
for at indse, at det her umulig kan
bære Tale om, at der fra dansk Side
er tilsigtet noget Öberg reb eller fo
religger nogetsomhelst Forsøg paa at
fiffe i rørt Vand og udnytte en til
fældig af Krigen skabt Situation for
at sikre Kjøbenhabn et kommercielt
Overherredømme. Hvad det her
dreier sig om er bare at bevare den
gjsnnem Aartier oparbeidede Re
export.
Hædersgaver til Minister Hage
nip. Kjøbenhavn den 1ste April.
I Anledning af den norffe Gesandt
Dr. Hagerups Forflyttelse fra Dan
mark er der idag "overrakt ham en
Række prægtige Hædersgaver, skri
ver „Berlingske Tidende", Gaverne
stammer dels fra det herbærende
Corps diplomatique, hbis Doyen Dr.
Hagerup forn bekjendt har bæret, dels
fra de norffe Konsuler i Danmark.
Hber af de næbnte Korporationer
har oberrakt sine Gaber, men tilsam
men har man habt den gode Ide at
lade dem batttte et pragtfuldt Sølv
Tasselservice med Terriner, Fade etc.
De forskjellige Sølvgjenstande er ud
ført i Rokokostil efter Tegninger af
Billedhugger N. G. Henriksen. In
skriptionerne indeholder bl. o. Nav
nene paa samtlige Gesandtskabscheser
i Kføbenhavn. Det store Sølvarbei
de er udført paa Hof juveler Michel
sens Værksteder.
Et Ord skal holdes. Kjøbenhavn
den 1ste April. I Folkethingets
Møde igaar fremsatte justitsmini
steren Lovforslag ont Strås for K lau»
fulbrud.
Forslaget gaar ud paa følgende:
Den der handler i Strid med en
af ham overfor Grossistsocietetskomi
teert eller Industriråddet afgiven Er
klæring om, hvorledes hdit skdl for
holde fig med Varer, som han i Om
sætningsøieined er kommet i Besid
delse af, straffes med Fængsel eller
under formildende Omstændigheder
med Bøder.
Loven træder ifraft strax og skal
gjælde indtil Januar 1917.
Nordmændene i Kjøbenhavn. Kjø
benhavn: No rik Understøttelsesfor
ening i Kjøbenhabn har i disse Dage
feiret 10-Aarsfest. Foruden at der
i disse 10 Aar er ydet Hjælp til
1,940 Landsmænd, har Foreningen
samlet sig et Grundfond paa 14,604
Kroner og et Reservefond paa 1,300
Kroner. Af Foreningens Stiftere
sidder endnu i Bestyrelsen W. Har
seth (Formand), H. A. Suhrke (Næst
formand) og A. Wathne (Kas'erer).
Den danske Enkedronning syg.
Kjøbenhavn den 3die April. Enke
i dronningen har i nogen Dage holdt
i Sengen paa Grund af Influenza.
I Temperaturen var Kl. 9 igaar For
i
middag 40 Grader og Kl. 1 Middag
39,4 Grader. Pulsen er regelmæs*
I sig og kraftig, og d^x et ikke Tegn til
Lungebetændelse.
i E» bedragersk Psstmester. Kjøben-
i
havn dett 4de April. Postmester
I Rolfs paa Østerbro Postkontor er an
meldt til Politiet for Bedragerier
til et Beløb af Kr. 30,000,
Bindere, Slamaskiner, River
Er Maskiner af Kvaliret, fabrikeret og garanteret
af Staten Minnesota.
Enhver Farmer i Staten Minnesota er en Aktie
eier. Hvorfor ikke kjobe en Minnesota Maftinc og
spare Penge? Priserne er ikke steget om paa andre
Fabrikater af lignende Maskiner*, og De kan spare fra
$20.00 til $35.00 paa Kornbindere, $5.(X) til $10.00
paa Slaaniaskiner og $2.00 til $5.00 paa River.
Binderne lavet med sex, syv 09 otte Hods Ska ar. Slaa
maskinerne 4%, 5 oq 6 Fod. Riverne 10 Fod -ti,
10 Fod 30 ofl 12 Fob 36 Stender.
Over 900 Handlende sælger Minnesota Maskiner denne Soeson
Reparationsdele føres af den Handlende.
Besøg Teres Handlende angaaende Priser og yderligere Oplys
ninger eller skriv direkte efter Katalog og Priser til
STILLWATER, MINN.
Dansk Krigsforsikring vedtog den
31. f. M. efter lange forhandlinger
foreløbig ikke at forhøie Forsikrings
præmien. Ved de sidste Tkibstab har
Krigsforsikringen 1 Mill. Kr. tabt.
„Morsø", som var paa Vei tit Vest
Norge og blev ført til Swinemunde,
har der maattet laste endel Salt.
„Berlingske Tid." mener, at „Morsø"
derester vil blive frigivet.
Offer for Spekulationen i Tamp
skibonktier. Kjøbenhamt, 1ste April.
Paa Børsen har det i de sidste Tage
vakt megen Opsigt, at Mægler Lo
rentzen ikke har været tilstede. Idag
er Sagen endelig opklaret. Maste
ren er blevet et Ofser for Damplkibs
haussen, idet han har indladt sig paa
Baisespekulationer og derved kommet
i Kr. 300,000 Underbalance. GSagen
ventes at saa et stort Omfang.
Dødsfald. I en Alder af nogle og
70 War er Grosserer Eduard Møller
afgaaet ved Xøden efter længere Tids
Sygdom.
„Tn smager vel ikke noget stærkt
nu, Klaus, efteråt du er gaaet ind i
Logen?"
„Har du noget hjemme da?"
„Nei."
„.Hvorfor spørger du da. Tosken?"
Mr. H. R. Sinn.
ir
O. «r a,
T-Js,
ui)«.» $«« tunn I)»* Ttxf lot«lr «»»thftrr. »re«t tUtr
.VI
£,auMrn»r. IIOOX H»i4 ,««
?nt Udlandet.
Ängen og „Herren vor Gud".
Berlin den 11de April. Tet blev of
ficielt bekjendtgjort idag, at Keiser
Wilhelm igaar var tilstede ved den af
Kardinal Hartntan af Køln holdte
Højmesse i Armehovedkvarteret,
skjønt Stedet, hvor den blev holdt,
ikke blev givet. Kardinalen bragte
Hilsener hjemmefra til Soldaterne
og holdt Bøtt for de tyske Vciabens
Seir og sikker Tilbagevenden as de
savnede tyske Soldater. Idet hait
derpaa vendte sig tit Keiseren, sagde
han: „Hvis Herren vor Gud frem
deles forlanger store Opofrelser af
oe, gjør jeg mig i dette Aeblik til
Tolk for de kathotske Soldater i Ar
tneert og tilstger Teres keiserlig#,
Majestæt det Itøitidelige Løfte om
usvigelig Loyalitet i alle Kampe,
i alle Lidelser, i alle Cvofrelser i
denne Krig, Løfte ont usvigelig Lo
yalitet til Tøben/'
Ten italienske Regjering støttes.
Rom den l«,de April. Deputeret
kammeret har godkjendt Regjerin
gens Udenrigspolitik med 302 mod
34 Stemmer.
Abonner paa „Minneapolis Ti
dende", 50 (lents Aaret.
Ohi Artikel nma besidde gode Egen
skaber for at berettige den til stadig
Brug i 20 Aar. Mr. Sling har brugt
Tnfsy's i 20 Aar, fordi han finder
den er en gavnlig Stiirfe-Stimulanei.
Jvor omtrent tre Aar siden skrev han:
„X uffn'u Purc Mal Whiskey h-ur ud
retter en Masse go dl for mig og har sat
mig istand til at mole mit l'lrbeibc i ben
kogende varme 2ol hele Sommeren. Jeg
er over iU', men har alligevel havt Op
urner med mine Ma'nd hele sommeren
og tabte bare en Tag, da der bar for
i var 21
orm for Arbeide for dem. ^eg
er sikker
paa
i
»*n, «fri» til flut In *u»hete»inee
ilje uf ni d'iali "iSbivfe i tic Wocbcttr.
Xf
jeg ikke kunde have gjori det,
buid det ikke havde været for den styrke
Xuffl}'» gav mig. I de sidste to Vintre
råbte jeg aldrig en Tag. dersom da en
Mand muligvis kunde arbeide i det frie",
.varm R. Ming, 259 rummer Ave..
Newark, N,
tf ter 20 Aars fornuftiq Brug tror
ban ligesaa sikkert paa Dussy's idag som
nogensinde før:
„veg fortsætter med ar bruge Tuffy'S.
mm jeg har gjori det i de sidste 20 Aar,
og jeg vil nlhl) binge den. Xuffo'3
er tur mere
r'oi
er til «darn rw lldnu'intici for de fleste Zygdomme Maven, vvidvv Mave»,l
ben Forfatning, som Gaturen hor be item den til. og rundhed er uden Undtagelse
Resultatet. Ter foreifreime Naab om en rpiie'fcfulb af Tuffn's i lignende Ma-ng»
der Vand eller Melk før Maalriderne og ved rengecid er værd at Mae. :'iaar
Stii'temer er i god Ziand, er det bedre istand til at niobium Angi vi
af Hofte, Forkjølelse, Grip og Vungebetænbelse, som nu beriker.
,,3raa Tuffy'S Ofl hold T-m rift".
Sælges kun i forfefllede flasker, t-os 'or E'terUgninger.
tf ten (faflflrw
','t.
„Ter ub font og fjører som ime"
(fn ombygget Cadillac er et bedre Zndkj-b end en billig un tior.
Alle »mbnggede Cadillacs er grundig efterseede i eere egne Sært*
ftrber, »g one Dele er anbragt buor »»dvendig. Xe er nymalede, ed*
ftnrede med førsteklasses Tire« »g garanterede.
ätSL-«.
é-
ir«*Å
Wlali
mig end en Ziamant."
å
3
4—

Geo. W. Merk bøis.
Minneapolis Tidende, Thor^tg fcea A)dc April 1&14L
Commercial Elub oprettet. Lily
den 17de April. En Commercial
Club er dannet her med ganske man
ge Medlemmer. R. L. Nordness er
Præsident A. T. Moseson, Vicepræ
sident C. L. Jensen, Sekretær Oli
ver Larwn, Kasserer.
Sodafvntlrne exploderet. Fre
mont den 17de April. To Mænd
blev iHuligens dødelig saarede, da en
Soda Fountain exploderede i et Apo
thek her idagmorges.
Explosion i en Krudtsabri?. Bitte*
field, W. Va., den 12te A^rtf. Ne
mours, en Krudtfabrik-By 8 Mil her»
I fra, bleb næsten ødelagt idag ved en
I Explosion i Dupont Powder Compa
i nys Fabrik. Mindst tre blev dræbte.
I Ingen af Ofrene, en Mand og *o
jBørn, er identificeret
Minnesota
Minnesota State Prison,
Har brugt Duffy S i 20 Aar
Duffy's Rure Malt Whiskey
A. M. SMITH, 2*7-249 HENNEPIN AVENUE,
MINNEAPOLIS, MINN.
Dmbyggede Cadillacs
NORTHWESTERN CADILLAC CC.
,« SOUTH STH STRUT. MINNEAPOLIS, MINN.

xml | txt